Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÙI HUY HOÀNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DINH DƯỠNG KHOÁNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY NGÔ (Zea mays) TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Sinh thái học Mã số : 60.42.60 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TẤN LÊ Phản biện 1: TS HUỲNH NGỌC THẠCH Phản biện 2: TS LÊ THỊ THÍNH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự xâm nhập nước biển vào lục địa làm cho tính chất lý hóa đất trồng bị biến đổi nghiêm trọng Điều làm cho nhiều loại trồng bị hạn chế trình sinh trưởng phát triển Chính tìm biện pháp thích hợp nhằm tăng cường tính chống chịu mặn thực vật điều vô cần thiết Đã có nhiều công trình khoa học tập trung nghiên cứu vấn đề Greenway (1980), Hiroky (1992)… Tại Việt Nam có công trình Lê Dụ (1973), Bùi Quang Toán, Đào Thế Tuấn (1985), Nguyễn Như Khanh, Võ Minh Thứ (1998)… Các tác giả dựa vào chế sinh lý trồng sinh trưởng môi trường đất mặn; từ đề số biện pháp nhằm nâng cao tính chịu mặn trồng Trong cấu trồng, ngô xem tài nguyên canh nông đứng thứ ba giới sau lúa mì lúa gạo Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam vùng đất chuyên canh ngô từ nhiều năm với diện tích lớn; nhiên vùng đất ven biển Cẩm Thanh thường xuyên đất bị nhiễm mặn, tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp Theo hướng nghiên cứu ứng dụng chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng khoáng đến trình sinh trưởng, phát triển ngô (Zea mays) điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam” nhằm góp phần cải tạo việc sản xuất ngô vùng đất nhiễm mặn địa phương Mục tiêu đề tài c tiêu t ng quát Footer Page of 126 Header Page of 126 Nghiên cứu bổ sung chế độ dinh dưỡng khoáng phù hợp nhằm cải tạo, giảm tác hại mặn đến đời sống giống ngô canh tác địa phương c tiêu c thể - Phân tích, đánh giá yếu tố môi trường sinh thái xã Cẩm Thanh nhu cầu sinh thái ngô, qua chứng tỏ bất lợi điều kiện đất bị nhiễm mặn - So sánh sinh trưởng, phát triển suất giống ngô canh tác theo phương pháp truyền thống địa phương theo phương pháp bổ sung chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng cường khả chịu mặn Ý nghĩa đề tài ngh a khoa h c - Kết đề tài góp phần minh họa việc bổ sung dinh dưỡng khoáng để nâng tính chịu mặn ngô - Góp phần điều khiển hệ sinh thái nông nghiệp địa phương chống lại tác hại biến đổi khí hậu ngh a th c tiễn - Kết đề tài góp phần tìm biện pháp tăng sản lượng ngô vùng đất nhiễm mặn địa phương, cải thiện thu nhập cho nông dân Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần sau: Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu bàn luận Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN CỦA THỰC VẬT VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA THỰC VẬT 1.1.1 Tính chịu mặn Tính chịu mặn khả thực vật sống môi trường chứa nồng độ muối cao, có liên quan đến biến đổi tính chất chất nguyên sinh tế bào 1.1.2 Tác hại mặn [11], [36], [37] Đất bị nhiễm mặn yếu tố ảnh hưởng lớn tới sản lượng trồng Mức độ ảnh hưởng đến cân phụ thuộc nồng độ muối hòa tan đất, nước thời gian bị nhiễm mặn, biểu qua tượng tác hại sau: Một gây hạn sinh lý Hai ảnh hưởng đến trình sinh tổng hợp, vận chuyển chất Ba vi sinh vật có đất quanh rễ bên bị ảnh hưởng Bốn kìm hãm sinh trưởng phát triển 1.1.3 Các phản ứng thích nghi thực vật môi trường đất mặn [11], [31], [38] Đặc trưng thích nghi thực vật điều kiện môi trường mặn thường đa dạng qua số hình thức sau: Thứ thích nghi hình thái, giải phẫu Thứ hai điều chỉnh thẩm thấu Thứ ba hình thành khoang chứa muối, tiết muối để giảm nồng độ muối gây độc cho Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Các biện pháp khắc phục tác hại môi trường mặn [36], [41] a Các biện pháp làm giảm độ mặn môi trường Thứ biện pháp học (cạo muối) Thứ hai biện pháp thủy lợi Thứ ba biện pháp hóa học Thứ tư biện pháp canh tác (nông sinh) b Các biện pháp tăng khả chịu mặn * Cơ chế làm tăng khả chịu mặn [11], [35] - Sử dụng chất để bị cân ion - Sử dụng chất bù đắp lại hậu cân chất hòa tan: - Bổ sung dinh dưỡng cho * Giải pháp làm tăng khả chịu mặn Để làm tăng khả chịu mặn trồng có số giải pháp như: - Chọn giống chịu mặn - Tạo giống có khả chịu mặn - Luyện hạt - Cung cấp trực tiếp gián tiếp từ bên vào trồng chất điều chỉnh chất tăng trưởng Một số phương pháp đề cập như: + B sung Silicon (SiO2) cho hòa thảo [32], [40] + Phương pháp cung cấp tr c tiếp chất dinh dưỡng [36] + Phương pháp cung cấp gián tiếp chất dinh dưỡng cho thông qua vi sinh vật [42] + Phương pháp sử d ng Kali clorat cho đất nhiễm mặn [12], [13], [25], [26] 2KClO3 + 3C → 6KCl + 3CO2 Footer Page of 126 Header Page of 126 KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O + Phương pháp sử d ng nguyên tố vi lượng [5], [11], [24], [41] 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY NGÔ [6], [7] 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐỀ TÀI Nhiều tác giả giới tập trung nghiên cứu tác hại mặn biện pháp tăng cường tính chống chịu mặn trồng Tại Việt Nam có nhiều công trình nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn tác giả Phan Nguyên Hồng, Trần Văn Ba, Mai Sĩ Tuấn, Nguyễn Hoàng Trí, Nguyễn Khoa Lân Một số công trình khác nghiên cứu ảnh hưởng mặn trồng Lê Dụ (1973), Đào Thế Tuấn (1985) [31] 1.4 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN TỈNH QUẢNG NAM 1.4.1 Vị trí địa lý Thành phố Hội An nằm bên bờ Bắc hạ lưu sông Thu Bồn, tọa độ từ 15o15’26” đến 15o55’15” vĩ độ Bắc từ 108o17’08” đến 108o23’10” kinh độ Đông, cách quốc lộ 1A khoảng km phía Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 25 km phía Đông Nam, cách thành phố Tam Kỳ khoảng 50 km phía Đông Bắc, phía Đông bờ biển 1.4.2 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Cẩm Thanh [37], [38], [39] a Điều kiện t nhiên Xã Cẩm Thanh nằm phía Đông Nam thành phố Hội An, cách trung tâm thành phố km, có tổng diện tích tự nhiên 895,43 Tổng chiều dài ranh giới 13,7 km Địa hình xã Cẩm Thanh Footer Page of 126 Header Page of 126 thuộc dạng địa hình đồng ven biển, phức tạp Phần lớn diện tích đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn loang lỗ b Dân số Xã Cẩm Thanh chia thành thôn với 1904 hộ gia đình c Điều kiện kinh tế xã hội Xuất phát từ thực trạng nguồn tài nguyên đất đai, vốn sở vật chất địa phương, Cẩm Thanh đề cấu phát triển kinh tế theo hướng ngư - nông nghiệp - thương mại, dịch vụ lấy nuôi trồng thủy sản làm ngành kinh tế mũi nhọn d Diện tích đất canh tác sản lượng lương th Tổng diện tích đất nông nghiệp Cẩm Thanh chia ra: - Đất canh tác : - Đất lâm nghiệp : - Đất trồng lâu năm : - Đất có mặt nước nuôi trồng : - Đất canh tác nông nghiệp bị nhiễm mặn : - Đất trồng hoa màu bị nhiễm mặn : c 358,17 ha, 90,65 84,69 38,38 144,28 250,72 63,46 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đề tài tiến hành đối tượng giống ngô H88 canh tác đất nhiễm mặn địa phương 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Địa điểm nghiên cứu: Chúng tiến hành nghiên cứu đất trồng nông nghiệp bị nhiễm mặn xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Footer Page of 126 Header Page of 126 - Thời gian nghiên cứu: Đề tài thực vụ Hè Thu năm 2012 vụ Xuân Hè năm 2013 (từ tháng 5/2012 - 4/2013) 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phương pháp ph ng vấn, thu thập số liệu Tiến hành điều tra khảo sát thực trạng, tình hình kinh tế địa phương thông qua việc vấn người dân sống địa phương thu thập thông tin tài liệu từ quan ban ngành có liên quan Mẫu phiếu phấn đính kèm phần phụ lục 2.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm Thí nghiệm thực theo phương pháp bố trí đồng ruộng Ruộng thí nghiệm phân thành lô đối chứng thực nghiệm; lô gồm ô có kích thước 16 m2 ĐC TN ĐC TN ĐC TN Hình 2.2 Sơ đồ bố trí ruộng thí nghiệm Các ô đối chứng (ĐC ): trồng điều kiện bình thường Các ô thực nghiệm (TN): bổ sung thêm tổ hợp KClO3 nguyên tố vi lượng Cu, Zn, Mn, B nhằm tăng tính chịu mặn 2.3.3 Phương pháp xử lý gia tăng tính chịu mặn Để tăng cường tính chịu mặn cho ngô, sử dụng tổ hợp muối Kali Clorat (nồng độ 0,005%) nguyên tố vi lượng (NTVL) Cu, Zn, Mn, B sử dụng dạng hợp chất tinh khiết KClO3 , CuSO4.5H2O ZnSO4.H2O, H3BO3 2.3.4 Phương pháp phân tích tiêu [11] a Tỉ lệ nảy mầm (theo Voitecova, 1967) b Xác định chiều cao, chiều dài (theo phương pháp Miller– 1973) c Diện tích (theo phương pháp cân gián tiếp): Diện tích tính theo công thức: Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 S(dm ) =s P1 P2 d Dung tích rễ Nhổ toàn thể rễ ngô cho không làm đứt rễ con, rửa đất Cho vào cốc đong chưa đầy nước Đo thể tích lượng nước tràn sau nhúng rễ vào có dung tích rễ (tính theo dm3) e Tr ng lượng tươi, tr ng lượng khô (theo Peterburxki, 1968) g Thời điểm tr cờ, phun râu Tính số ngày từ gieo đến xuất hoa h Hàm lượng diệp l c t ng số Hàm lượng diệp lục tổng số có mẫu tính theo công thức: Ca+b (mg/l) = 5,134.D662 + 20,436.D644 Hàm lượng diệp lục tổng số có g tươi tính theo công thức: A (mg/g) = C.V.a P.1000 i Tỉ lệ diệp lục liên kết phức hệ diệp lục - proteit - lipoit Tỉ lệ diệp lục liên kết tính theo công thức: a (%) = A x 100 A1  A k Hàm lượng nước cây: xác định cách sấy khô mẫu l Số bắp/ Xác định cách đếm trực tiếp thu hoạch m Số hạt chắc/ bắp Xác định cách đếm trực tiếp thu hoạch Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 ngô Như yếu tố nhiệt độ xã Cẩm Thanh – Hội An – Quảng Nam thích hợp cho trình sinh trưởng ngô b Độ ẩm Biên độ độ ẩm trung bình vụ Hè Thu dao động khoảng 78.5% – 80.5%, vụ Xuân Hè nằm giới hạn từ 79%86% Độ ẩm vụ Xuân Hè tương đối cao có chênh lệch nhiều tháng Độ ẩm trung bình tháng vụ Hè Thu 79,43%, vụ Xuân Hè 82,75% nằm ngưỡng yêu cầu sinh thái độ ẩm ngô c Lượng mưa Vụ Hè Thu lượng mưa tháng tương đối thấp, điều kiện không thích hợp cho hạt giống gieo trồng Ở vụ Xuân Hè năm 2013 lượng mưa thấp vào tháng 2/2013 17mm, cao vào tháng 12/2012 đạt 49,5 mm Đây điều kiện thời tiết phù hợp cho ngô giai đoạn gieo hạt ban đầu cần lượng độ ẩm đất cao giai đoạn sau Tuy nhiên lượng mưa không đảm bảo độ ẩm cho hấp thụ nên cần bổ sung tưới nước thêm trình chăm bón 3.1.2 Các yếu tố đặc điểm nông hóa đất trồng ngô thí nghiệm xã Cẩm Thanh a Thành phần giới đất trồng thí nghiệm Đất trồng thuộc dạng thành phần giới nhẹ: - Cát mịn : 61,13% - Cát thô : 22,64% - Limon : 14,69% - Sét : 1,54% (Phân tích Trung tâm KTTVQG ĐN) b Thành phần hóa h c đất trồng thí nghiệm Thành phần hóa học đất phân tích trước trồng ngô thí nghiệm bảng 3.2: Footer Page 12 of 126 11 Header Page 13 of 126 Bảng 3.2 Thành phần hóa học đất trồng thí nghiệm (trước trồng) Tên tiêu Phương pháp thử Đơn vị tính Hàm lượng pH TCVN 5979:1995 mg/kg 5,98 Độ mặn Máy đo YSI-30 ‰ N tổng số TCVN 6498:1999 % 0,026 N dễ tiêu TCVN 6498:1999 mg/kg 87,97 P tổng số TCVN 4052:1985 % 0,006 P dễ tiêu TCVN 4052:1985 mg/kg 34,53 K tổng số TCVN 6660:2000 % 0,018 K dễ tiêu TCVN 6660:2000 mg/kg 0,003 Ca TCVN 7370-2:2007 mg/kg 326,9 Cu TCVN 6496:1999 mg/kg 17,253 Zn TCVN 6496:1999 mg/kg 21,726 Mn TCVN 6496:1999 mg/kg 8,725 * Phân tích Trung tâm KTTVQG ĐN Kết phân tích cho thấy đất trồng thuộc loại nghèo dinh dưỡng, đặc biệt nguyên tố đa lượng dạng dễ tiêu Về độ mặn đất cho thấy S‰ = 6‰, thuộc chân đất có độ mặn trung bình, canh tác số loại trồng chịu mặn 3.2 TÁC ĐỘNG CỦA TỔ HỢP KClO3 VÀ CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Cu, Zn, Mn, B ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN 3.2.1 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến chiều cao ngô Kết cho thấy ngô xử lý bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B vụ Hè Thu vụ Xuân Hè qua giai đoạn sinh trưởng có chiều cao thân tăng lên so với Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 đối chứng Sự gia tăng chiều cao thể rõ giai đoạn (tăng 16,92% so với đối chứng vụ Xuân Hè, tăng 19,02% so với đối chứng vụ Hè Thu) Từ giai đoạn (sắp trổ cờ) đến chuẩn bị thu hoạch (11 lá) khác biệt chiều cao thực nghiệm đối chứng vụ không nhiều Bảng 3.3a Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến chiều cao (cm) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn Cẩm Thanh qua giai đoạn sinh trưởng Công thức ĐC TN 16,0 ± 0,5 18,4 ± 0,5 CV% 9,77 8,95 % so ĐC 100,00 115,00 x±m 30,5 ± 0,8 36,3 ± 0,6 CV% 8,36 5,36 % so ĐC 100,00 119,02 x±m 40,6 ± 1,2 41,5 ± 1,1 CV% 9,01 7,97 % so ĐC 100,00 102,22 x±m 127,4 ± 3,9 128,0 ± 2,7 CV% 9,85 6,59 % so ĐC 100,00 100,47 x±m 150,6 ± 3,3 158,2 ± 1,9 CV% 6,91 3,84 % so ĐC 100,00 105,05 Giai đoạn x lá lá 11 Footer Page 14 of 126 ±m Header Page 15 of 126 13 Bảng 3.3b Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến chiều cao (cm) ngô trồng vụ Xuân Hè đất nhiễm mặn Cẩm Thanh qua giai đoạn sinh trưởng Công thức ĐC TN x±m 17,8 ± 0,5 20,4 ± 0,5 CV% 8,70 8,07 % so ĐC 100,00 114,60 x±m 32,5 ± 0,8 38,0 ± 0,7 CV% 7,90 6,07 % so ĐC 100,00 116,92 x±m 42,6 ± 1,1 44,7 ± 1,1 CV% 8,58 7,96 % so ĐC 100,00 104,93 x±m 118,8 ± 3,3 128,7 ± 1,9 CV% 8,34 4,40 % so ĐC 100,00 108,47 x±m 191,6 ± 4,5 198,8 ± 4,1 CV% 7,10 6,58 % so ĐC 100,00 103,76 Giai đoạn lá lá 11 3.2.2 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến sinh trưởng ngô a Diện tích Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 Bảng 3.4a Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến diện tích (dm2) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh Công thức thí nghiệm Diện tích So sánh với đối chứng x±m CV% % ĐC 12,3 ± 1,1 1,32 100,00 TN 16,5 ± 1,3 1,27 134,10 t t P 2,47 2,132 0,90 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Bảng 3.4b Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến diện tích (dm2) ngô trồng vụ Xuân Hè đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh Công thức thí nghiệm Diện tích So sánh với đối chứng x±m CV% % ĐC 15,4 ± 0,4 6,30 100,00 TN 19,2 ± 0,2 3,26 135,56 t t P 8,62 2,78 0,95 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Kết cho thấy diện tích ngô có xử lý bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B vụ Hè Thu 2012 Xuân Hè 2013 tăng lên so với đối chứng b Chiều dài Bảng 3.5a Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến chiều dài (cm) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh (lá thứ 9) Công thức thí nghiệm Chiều dài So sánh với đối chứng t P t ĐC x±m 61,0 ± 1,5 CV% 3,75 100,00 TN 67,4 ± 1,7 2,18 110,49 % 2,82 2,776 0,95 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Bảng 3.5b Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến chiều dài (cm) ngô trồng vụ Xuân Hè đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh (lá thứ 9) Công thức thí nghiệm Chiều dài ĐC TN So sánh với đối chứng CV% % 81,8 ± 0,8 3,30 100,00 88,7 ± 0,6 2,13 108,43 x±m t t P 6,63 4,60 0,99 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Kết cho thấy ngô xử lý bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B qua giai đoạn sinh trưởng có chiều dài tăng lên 10,49% so với đối chứng vụ Hè Thu, tăng lên 8,43% so với đối chứng vụ Xuân Hè 3.2.3 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến sinh trưởng rễ ngô Khi ngô kết thúc thời kỳ sinh trưởng (9 lá), tiến hành xác định dung tích rễ Kết trình bày bảng 3.6 cho thấy rễ ngô công thức thực nghiệm phun bổ sung KClO3 NTVL có dung tích rễ tăng 18,32% so với đối chứng Bảng 3.6 Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến dung tích rễ (cm3) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh Công thức Thí nghiệm Dung tích rễ ĐC TN So sánh với đối chứng CV% % 51,3 ± 1,2 2,13 100,00 60,7 ± 1,1 1,76 118,32 x±m Footer Page 17 of 126 t t P 5,74 4,604 0,99 Header Page 18 of 126 16 3.2.4 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến sinh khối tươi khô ngô Trọng lượng tươi trọng lượng khô ngô xác định giai đoạn trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến trọng lượng tươi (g) trọng lượng khô (g) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh (giai đoạn lá) Công thức thí nghiệm Trọng lượng tươi Trọng lượng khô x±m % so với ĐC x±m % so với ĐC ĐC 187,2 ± 3,6 100,00 29,8 ± 1,2 100,00 TN 253,1 ± 2,7 135,20 33,4 ± 1,6 112,08 Qua kết phân tích tiêu sinh trưởng ngô nhận thấy biện pháp phun bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B vào giai đoạn sinh trưởng có tác dụng rõ rệt việc cải thiện chiều cao thân, diện tích lá, sinh khối tươi sinh khối khô so với đối chứng 3.3 TÁC ĐỘNG CỦA KClO3 VÀ CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Cu, Zn, Mn, B ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN 3.3.1 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến hàm lượng diệp lục tổng số ngô Theo dõi hàm lượng diệp lục tổng số ngô giai đoạn trổ cờ phun râu thu kết trình bày bảng 3.8 Bảng 3.8 Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến hàm lượng diệp lục tổng số (mg/g tươi) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh (giai đoạn trổ cờ) Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 Công thức thí nghiệm Hàm lượng diệp lục tổng số 17 So sánh với đối chứng CV% % x±m ĐC 1,45 ± 0,02 2,06 100,00 TN 1,63 ± 0,02 2,19 112,41 t t P 6,36 4,604 0,99 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Kết thu cho thấy hàm lượng diệp lục tổng số ngô có phun bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL tăng lên so với đối chứng 3.3.2 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến hàm lượng diệp lục liên kết ngô Sự gia tăng hàm lượng diệp lục tổng số hàm lượng diệp lục liên kết điều kiện thuận lợi để ngô tăng cường hiệu hoạt động máy quang hợp, tích lũy chất khô, đồng thời chống chịu điều kiện bất lợi bên xâm nhập vào thể thực vật Bảng 3.9 Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến hàm lượng diệp lục liên kết phức hệ diệp lục - proteit lipoit (mg/g tươi) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh (giai đoạn trổ cờ) Công thức thí nghiệm Hàm lượng diệp lục liên kết x±m So sánh với đối chứng CV% % ĐC 0,82 ± 0,01 3,19 100,00 TN 0,98 ± 0,01 2,63 119,51 t t P 7,25 4,604 0,99 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.3.3 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến khả tích lũy nước ngô Hàm lượng nước có ngô trồng đất nhiễm mặn Cẩm Thanh trình bày bảng 3.10 Bảng 3.10 Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến hàm lượng nước (g/cây) ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn Cẩm Thanh (giai đoạn trổ cờ) Công thức thí nghiệm Hàm lượng nước ĐC TN So sánh với đối chứng CV% % 157,4 ± 12,5 6,87 100,00 219,7 ± 13,7 9,15 139,58 x±m t t P 3,36 2,78 0,95 ( t > tα với mức xác suất tin cậy P) Kết phân tích cho thấy hàm lượng nước ngô tác dụng việc phun bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL tăng lên 39,58% so với đối chứng 3.4 TÁC ĐỘNG CỦA KClO3 VÀ CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Cu, Zn, Mn, B ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT HẠT CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN 3.4.1 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến yếu tố cấu thành suất ngô Footer Page 20 of 126 19 Header Page 21 of 126 Bảng 3.11a Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến suất ngô trồng vụ Hè Thu đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh Công thức ĐC TN x±m 69,21 ± 2,42 73,92 ± 3,11 CV% 4,72 4,51 % so ĐC 100,00 106,81 265,3 ± 14,2 307,6 ± 11,4 CV% 7,43 6,51 % so ĐC 100,00 115,94 94,5 ± 3,1 118,4 ± 3,6 CV% 2,51 2,67 % so ĐC 100,00 125,29 26,8 ± 1,3 39,3 ± 1,8 CV% 4,15 4,47 % so ĐC 100,00 146,64 Các yếu tố suất Tỉ lệ có bắp thu hoạch (%) Số hạt chắc/bắp Trọng lượng hạt/bắp (g) Năng suất thực tế (quy tạ/ha) x x x ±m ± m ±m Kết thu cho thấy yếu tố cấu thành suất suất thực thu ruộng thí nghiệm công thức thực nghiệm tăng lên rõ rệt so với đối chứng Điều cho thấy triển vọng việc phun bổ sung dung dịch KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B trình trồng ngô đất nhiễm mặn Footer Page 21 of 126 20 Header Page 22 of 126 Bảng 3.11b Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến suất ngô trồng vụ Xuân Hè đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh Công thức ĐC TN x±m 88,33 ± 1,76 94,67 ± 1,45 CV% 3,45 2,66 % so ĐC 100,00 107,17 276,67 ± 4,91 312,67 ± 5,18 CV% 3,07 3,20 % so ĐC 100,00 113,01 95,6 ± 2,0 119,6 ± 1,7 CV% 3,67 2,55 % so ĐC 100,00 125,10 27,5 ± 0,7 40,9 ± 0,6 CV% 4,22 2,61 % so ĐC 100,00 148,72 Các yếu tố suất Tỉ lệ có bắp thu hoạch (%) Số hạt chắc/bắp Trọng lượng hạt/bắp (g) Năng suất thực tế (quy tạ/ha) x x x ±m ± m ±m 3.4.2 Tác động KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến phẩm chất hạt ngô Footer Page 22 of 126 21 Header Page 23 of 126 Bảng 3.12 Tác động tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đến phẩm chất hạt ngô trồng đất nhiễm mặn Cẩm Thanh Công thức ĐC TN x 8,77 9,08 % so ĐC 100,00 103,53 x 66,5 70,0 % so ĐC 100,00 105,26 x 8,12 8,12 % so ĐC 100,00 100,00 x 4,49 4,49 % so ĐC 100,00 100,00 Chất lượng hạt Hàm lượng protein thô (%) Hàm lượng hydrat cacbon (%) Hàm lượng đường khử (%) Hàm lượng xơ thô (%) *( Kết phân tích trung tâm đo lường chất lượng trung ương ) Từ phân tích cho thấy việc phun bổ sung tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B nồng độ phù hợp có tác dụng tăng cường khả trao đổi chất, cải thiện trình sinh tổng hợp chất dự trữ tích lũy hạt Điều làm cho chất lượng hạt tăng lên so với đối chứng 3.5 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA BIỆN PHÁP XỬ LÝ TĂNG TÍNH CHỊU MẶN CHO CÂY NGÔ TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN So sánh giá trị kinh tế trồng ngô với phương pháp truyền thống địa phương thu số liệu trình bày bảng 3.14 Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 Bảng 3.14 So sánh hiệu kinh tế biện pháp trồng ngô nông dân địa phương biện pháp xử lý bổ sung KClO3 NTVL (triệu đồng/ha) Vụ Hè thu Xuân hè Phương pháp canh tác Năng suất (tạ/ha) Tổng thu Tổng chi Lãi Ngô trồng theo phương pháp nông dân 26,8 18,76 5,65 13,11 Ngô trồng xử lý KClO3 NTVL 39,3 27,51 6,0 21,51 Ngô trồng theo phương pháp nông dân 27,5 19,25 5,65 13,6 Ngô trồng xử lý KClO3 NTVL 40,9 28,63 6,0 22,63 3.6 MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC YẾU TỐ SINH TRƯỞNG VỚI NĂNG SUẤT THỰC TẾ CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN Để đánh giá xác tác động yếu tố sinh trưởng ảnh hưởng đến suất ngô, tiến hành phân tích mối tương quan suất yếu tố sinh trưởng ngô thể bảng bảng 3.16 Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 Bảng 3.16 Phương trình hồi qui thể phụ thuộc suất vào yếu tố sinh trưởng Cặp tương quan (x, y) Hệ số tương quan (r) Phương trình đường thẳng hồi quy - Năng suất thực tế - Chiều cao 0,93 y = 1,57x - 273,96 - Năng suất thực tế - Chiều dài 0,98 y = 1,80x - 119,81 - Năng suất thực tế - Diện tích 0,97 y = 3,40x - 25,81 - Năng suất thực tế - Dung tích rễ 0,97 y = 1,13x - 30,25 Như vậy, suất yếu tố sinh trưởng, phát triển có mối quan hệ mật thiết với Trong điều kiện sinh thái nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, lượng mưa, việc bón bổ sung KClO3 NTVL suốt trình canh tác tác động mạnh có hiệu đến sinh trưởng, phát triển ngô định suất thực thu ngô trồng điều kiện đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu rút số kết luận sau: Để tăng cường khả chịu mặn cho ngô trồng đất nhiễm mặn ngâm hạt giống phun bổ sung vào tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B với nồng độ phù hợp Khi xử lý với tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B có tác động thuận lợi đến trình sinh trưởng, hoạt động sinh lý, làm giảm tác hại bất lợi mặn: - Tăng chiều cao, diện tích lá, chiều dài lá, dung tích rễ, trọng lượng tươi trọng lượng khô ngô so với đối chứng; - Tăng hàm lượng diệp lục, hàm lượng diệp lục liên kết, tăng khả hút nước so với đối chứng; Khi xử lý với tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B có tác động làm tăng suất cải thiện phẩm chất hạt ngô: - Tăng tỉ lệ có bắp thu hoạch, số hạt chắc/bắp, trọng lượng hạt/bắp, suất thực tế so với đối chứng; - Tăng hàm lượng protein, hàm lượng hydrat cacbon hạt so với đối chứng; Kiến nghị: Có thể thể tiếp tục nghiên cứu sử dụng tổ hợp KClO3 NTVL Cu, Zn, Mn, B đối tượng trồng khác vùng đất nhiễm mặn địa phương khác để ứng dụng rộng rãi phạm vi nghiên cứu Footer Page 26 of 126 ... nghiên cứu ứng dụng chọn đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng dinh dưỡng khoáng đến trình sinh trưởng, phát triển ngô (Zea mays) điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng. .. mặn 3.2 TÁC ĐỘNG CỦA TỔ HỢP KClO3 VÀ CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG Cu, Zn, Mn, B ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY NGÔ TRỒNG TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI XÃ CẨM THANH, THÀNH PHỐ HỘI AN 3.2.1 Tác... giống ngô H88 canh tác đất nhiễm mặn địa phương 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Địa điểm nghiên cứu: Chúng tiến hành nghiên cứu đất trồng nông nghiệp bị nhiễm mặn xã Cẩm Thanh, thành phố Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây ngô (Zea mays) trong điều kiện sinh thái đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay