Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN HẢI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHỤ GIA KHÔNG TRUYỀN THỐNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG XĂNG KHÔNG CHÌ Chuyên ngành : Công nghệ Hóa học Mã số: 60.52.75 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Thanh Xuân Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Đình Lâm Phản biện 2: TS Đặng Quang Vinh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 06 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: − Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng − Trung tâm học liệu, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong sản phẩm dầu mỏ xăng mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng lớn đến sống người dân Việc cải thiện, nâng cao chất lượng xăng chủ yếu nâng cao trị số octane nhằm gia tăng giá trị sử dụng kinh tế xăng tiến hành từ lâu Để cải thiện, nâng cao chất lượng xăng thực thông qua việc áp dụng cải tiến công nghệ nhà máy lọc dầu thông qua việc sử dụng phụ gia để nâng cao số octane cho xăng Ngoài loại phụ gia truyền thống sử dụng rộng rãi MTBE, ETBE, ethanol, ferocene, MMT … nghiên cứu kỹ áp dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng xăng loại phụ gia lại cần thêm nhiều nghiên cứu điều kiện Việt Nam trước áp dụng rộng rãi Vì thực tế đồi hỏi cần phải có nghiên cứu ảnh hưởng phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng dầu mà tập trung vào loại phụ gia methanol, acetone toluene, phụ gia chứa N-methylaniline Đối tượng nghiên cứu 3.1 Nguyên liệu Xăng A92, A83 mua địa bàn Đà Nẵng; methanol; acetone; toluene; phụ gia chứa N-methylaniline với tên thương mại Antiknock 819 công ty TNHH Minh Kha (thành phố Hồ Chí Minh) cung cấp 3.2 Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 3.3 Địa điểm thực Footer Page of 126 Header Page of 126 Phòng thí nghiệm Công ty Xăng dầu Khu vực Phương pháp nghiên cứu Mẫu xăng RON 83 thí nghiệm phối trộn phụ gia với thể tích khác Sau tiến hành phân tích tiêu hóa lý quan trọng xăng Phân tích thành phần phụ gia antiknock 819 phương pháp: (i) Phân tích thành phần nguyên tố thiết bị Elementary; (ii) Phân tích xác định thành phần phụ gia phương pháp GC-MS Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt thực tiễn, đề tài cung cấp sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nước chất lượng xăng thị trường Về ý nghĩa khoa học, đề tài khảo sát ảnh hưởng hàm lượng phụ gia thêm vào đến tiêu RON, áp suất bão hòa, hàm lượng oxy, hàm lượng hydrocacbon thơm, hàm lượng lưu huỳnh, đường cong chưng cất… Thông qua kết nghiên cứu đề xuất thay đổi bổ sung số tiêu tiêu chuẩn TCVN 6776:2005 hành Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn trình bày theo phần sau: Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết thực nghiệm thảo luận Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG − TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHIÊN LIỆU DÙNG CHO ĐỘNG CƠ XĂNG Xăng thương phẩm bắt buộc phải bảo đảm yêu cầu liên quan đến trình cháy động cơ, hiệu suất nhiệt mà phải bảo đảm yêu cầu môi trường 1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NHIÊN LIỆU XĂNG Thành phần hóa học xăng hydrocacbon có số nguyên tử từ C4÷ C10 Ngoài thành phần hóa học xăng chứa hàm lượng nhỏ hợp chất phi hydrocacbon lưu huỳnh, nitơ oxy 1.2.1 Thành phần hydrocacbon xăng 1.2.2 Thành phần phi hydrocacbon xăng 1.3 ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG 1.4 TỔNG QUAN VỀ CÁC LOẠI PHỤ GIA DÀNH CHO XĂNG Các phụ gia nâng cao số octane cho xăng phân loại thành loại: (i) Phụ gia có chứa hợp chất oxygenate; (ii) Phụ gia chứa hợp chất thơm, amine thơm; (iii) Phụ gia có chứa hợp chất kim 1.5 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ XĂNG KHÔNG CHÌ – TCVN 6776:2005 Footer Page of 126 Header Page of 126 Bảng 1.3 TCVN 6776: 2005 Xăng Tên tiêu không chì Phương pháp thử 90 92 95 1.Trị số Octane, - Theo phương pháp 90 92 95 TCVN 2703 nghiên cứu (RON) (ASTM D : 2002 2699) - Theo phương pháp môtơ 79 81 84 ASTM D2700 (MON) Hàm lượng chì, g/l, max 0,013 TCVN 7143 : 2002 (ASTM D 3237) Thành phần cất phân đoạn: Báo cáo - điểm sôi đầu, C 70 - điểm sôi 10% thể tích, 120 TCVN 2698 o 190 (ASTM D 86) - điểm sôi 50% thể tích, 215 o 2,0 o C, max C, max : 2002 - điểm sôi 90% thể tích, o C, max - điểm sôi cuối, oC, max - cặn cuối, % thể tích, max Ăn mòn mảnh đồng o 50 C/3giờ,max Loại Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/100 ml, max Footer Page of 126 TCVN 2694 : 2000 (ASTM D 130) TCVN 2693 (ASTM D 381) : 2000 Header Page of 126 Độ ổn định ôxy hóa, phút, Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max Áp suất bão hòa Reid 37,8oC, kPa Hàm lượng benzen, % thể tích, max 10 Hydrocacbon thơm, % thể tích, max 11 Olefin, % thể tích, max 12 Hàm lượng oxy, % khối lượng, max 13 Khối lượng riêng (ở 15oC), kg/m3 14 Hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/l, max 480 TCVN 6778 (ASTM D 525) TCVN 6701 500 ASTM D 5453 TCVN 7023 43-75 : 2002 (ASTM D 4953)/ ASTM D 5191 TCVN 6703 2,5 : 2000 (ASTM D 3606)/ ASTM D 4420 40 38 2,7 TCVN 7330 Báo cáo : 2003 (ASTM D 1319) TCVN 7330 : 2003 (ASTM D 1319) TCVN 7332 : 2003 (ASTM D 4815) TCVN 6594 : 2000 (ASTM D 1298)/ ASTM D 4052 tạp chất lơ lửng Footer Page of 126 : 2000 (ASTM D 2622)/ TCVN 7331 (ASTM D 3831) Trong, 15 Ngoại quan : 2000 ASTM D 4176 : 2003 Header Page of 126 Dưới xin tổng quan số tiêu quan trọng TCVN 6776:2005 1.5.1 Trị số octane 1.5.2 Các tiêu liên quan đến độ bay 1.5.3 Hàm lượng oxy 1.5.4 Hàm lượng lưu huỳnh 1.5.5 Hàm lượng benzen 1.6 TỔNG QUAN VỀ METHANOL, ACETONE, TOLUENE, N-METHYLANILINE 1.6.1 Methanol Methanol có RON 129-134 đơn vị Error! Reference source not found., so với xăng A92 có RON = 92 methanol phụ gia có RON cao nên xem phụ gia tiềm cho xăng Tuy nhiên methanol có tương tác với vị liệu cấu thành chi tiết động ô tô, xe máy đặc biệt nhômError! Reference source not found 1.6.2 Acetone Acetone ( propanone) hợp chất thuộc nhóm chức ketone có công thức (CH3)2CO Việc dùng acetone với lượng nhỏ giúp tăng số octane làm tăng khả cháy nhiên liệu Tuy nhiên acetone phá cấu trúc số polimer Nếu acetone dùng với tỉ lệ vài phần trăm theo thể tích gây trương nở vật liệu nhựa hay cao su tổng hợp hệ thống cung cấp xăngError! Reference source not found 1.6.3 Toluene Toluene có RON cao (RON =112-115) có mặt xăng thông qua trình chế biến nhà máy lọc dầu Tuy nhiên toluene sử dụng phụ gia cho xăng ưu điểm Footer Page of 126 Header Page of 126 làm tăng RON giá thành cạnh tranh so với xăng Khi phối trộn toluene vào xăng gặp vấn đề tương tự phụ gia ancol, có khả gây trương nở, ăn mòn chi tiết polimer kim loại động ô tô, xe máy 1.6.4 N-methylaniline N-methylaniline hợp chất hữu độc hại với công thức hóa học C6H5NH(CH3) Là chất lỏng nhớt, không màu vàng, không tan nước hóa nâu tiếp xúc với không khí Trong hợp chất thơm amine sử dụng phụ gia cho xăng hiệu làm tăng RON cao N-methylaniline sử dụng rộng rãi hợp chất tăng trị số octane nhiều với hiệu ứng tạo nhựa thấp Tuy nhiên cần phải khống chế hàm lượng N-methylaniline xăng tính độc hại nó, khả tăng phát thải NOx khí thải tạo nhựa bồn chứa buồng đốt 1.7 CÁC NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 1.7.1 Các nghiên cứu giới Theo nghiên cứu công bố Viện Methanol việc phối trộn methanol vào xăng cải thiện số octane Về hàm lượng oxy xăng, với 7% methanol phối trộn vào làm hàm ơtương tác với vị liệu cấu thành chi tiết động oto, xe máy cần bổ sung thêm chất gây ức chế ăn mòn hay việc cẩn trọng việc sử dụng Việc dùng acetone với lượng nhỏ giúp tăng số octane làm tăng khả cháy nhiên liệu, nhiên acetone phá vỡ cấu trúc số polime Nếu acetone dùng với tỉ lệ vài phần trăm theo thể tích gây trương nở vật liệu nhựa hay cao su tổng hợp hệ thống cung cấp xăng Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Việc sử dụng N-methylaniline phụ gia cho xăng công bố sáng chế số WO 2010/077161 A2 Vladulescu Constanin-Marius cho thấy hiệu làm tăng RON vượt trội loại phụ gia Khả tăng RON lên đến 20 đơn vị, tùy vào hàm lượng phụ gia số octane xăng gốc ban đầu 1.7.2 Các nghiên cứu nước Metanol chất phản ứng mạnh, dễ cháy Nó hòa tan tốt xăng Việc rò rỉ ống nhiên liệu, gioăng cao su, chi tiết kim loại đồng, kẽm , nhôm… bị ăn mòn nồng độ methanol đạt 15% trở lên 1.8 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG XĂNG DẦU Xăng dầu sản phẩm, hàng hóa nhóm (Sản phẩm, hàng hóa có khả gây an toàn điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý mục đích, tiềm ẩn khả gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường) thuộc quản lý Bộ Khoa học Công nghệ Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 1:2009/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xăng, nhiên liệu diesel nhiên liệu sinh học Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.5.1 Ứng dụng sắc ký xác định hàm lượng Benzene theo ASTM D5580 2.5.2 Ứng dụng sắc ký xác định hàm lượng oxy theo ASTM D4815 2.6 PHƯƠNG PHÁP GC-MS Trong luận văn này, phân tích thành phần antiknock 819 phương pháp GC-MS tiến hành công ty cổ phần Dược Danapha 2.7 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CARBON, HYDRO, NITƠ, LƯU HUỲNH (CHNS) Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG – KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN Trong luận văn này, methanol, acetone, toluene, antiknock 819, chọn thêm phụ gia oxygenate khác ethanol butanol để tiến hành thực nghiệm 3.1 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN PHỤ GIA ANTIKNOCK 819 Theo tài liệu kỹ thuật cung cấp kèm theo phụ gia cho biết thành phần phụ gia antiknock 819 gốc amine, có thành phần khác ethanol, hydrofuran, biobutanol chiếm tổng 98.1%, phụ gia antiknock 819 không chứa kim loại, benzen, acetone Pb Để xác định lại xác thành phần phụ gia, gửi mẫu phân tích thành phần nguyên tố thiết bị Elementary Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập thuộc Cục hải quan Đà Nẵng, nhận thấy thành phần phụ gia antiknock 819 có công thức phân tử C7H9N Trên sở đó, tiếp tục xác định xác công thức cấu tạo GC-MS Công ty cổ phần Dược Danapha Phổ GC thu hình 3.1 cho thấy xuất peak với cường độ cao thời gian lưu 5.23 phút Phân tích MS hợp chất tương ứng với peak ta thu phổ MS hình 3.2, tra cứu ngân hàng phổ nhận thấy phổ thu hoàn toàn tương ứng với hợp chất N-methylaniline Điều khẳng định thành phần phụ gia antiknock 819 N-methylaniline Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Hình 3.1 Phổ GC phụ gia antiknock 819 Hình 3.2 Phổ MS cuả hợp chất tương ứng peak GC 5.23 phút 3.2 SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG OXY TRONG XĂNG THEO THỂ TÍCH CÁC PHỤ GIA PHỐI TRỘN 3.2.1 Sự thay đổi hàm lượng oxy xăng theo thể tích phụ gia oxygenate Kết nghiên cứu biến đổi hàm lượng oxy xăng theo thể tích phụ gia oxygenate phối trộn trình bày đồ thị hình 3.4 Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Hình 3.4 Đồ thị thay đổi hàm lượng oxy xăng sau pha phụ gia Nhận thấy lượng oxy nhiên liệu xăng tăng nhanh pha trộn loại phụ gia chứa oxy vào Sự thay đổi không giống tùy theo loại phụ gia, hàm lượng oxy tăng nhanh methanol, chậm butanol Theo tiêu chuẩn TCVN 6776:2005 với quy định hàm lượng oxy xăng không vượt 2,7% khối lượng, mẫu xăng gốc sử dụng nghiên cứu lượng oxy có sẵn 0,61% tương ứng với loại phụ gia ta có giá trị phối trộn tối đa khác nhau: butanol phối tối đa đến 9%, acetone đến 7%, ethanol đến 6% methanol đến 4% hàm lượng oxy nằm tiêu chuẩn cho phép Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Hình 3.5 Phổ GC mẫu xăng gốc theo phương pháp ASTM D4815 Khi phân tích mẫu xăng có pha acetone phương pháp sắc ký khí theo tiêu chuẩn ASTM D4815 ta thu sắc ký đồ hình 3.8 Hình 3.8 Phổ GC mẫu xăng pha 7% acetone theo phương phápASTM D-4815 Dễ dàng thấy phương pháp ASTM D4815 không phát acetone, mà thấy xuất peak rượu iso-propanol với hàm lượng tương ứng với hàm lượng acetone thêm vào Các mẫu xăng pha acetone sau cho chạy lại sắc kí theo đường chuẩn riêng, Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 kết thu hình 3.9 Peak acetone xuất thời gian lưu 4,328 phút phù hợp với thời gian lưu iso-propanol 4,333 phút Chính điều làm xuất peak iso-propanol phân tích sắc kí mẫu xăng pha acetone theo ASTM D4815 Hình 3.9 Phổ GC mẫu xăng pha 7% acetone chạy đường chuẩn dành cho acetone 3.2.2 Sự thay đổi hàm lượng oxy xăng theo thể tích phụ gia antiknock 819 Bảng 3.4 Sự phụ thuộc hàm lượng oxy (%mO) vào hàm lượng antiknock 819 %V %mO 0.42 0.33 0.33 0.32 0.32 0.31 0.31 Theo kết bảng 3.4, thấy hàm lượng oxy giảm tăng lượng phụ gia phối vào xăng Điều cho thấy khả phối trộn phụ gia antiknock 819 vào mẫu xăng gốc có hàm lượng oxy cao kết hợp đồng thời gữa phụ gia với phụ gia gốc oxygenate khác để tối ưu hiệu tăng RON mà đảm bảo hàm lượng oxy tối đa xăng 2.7 % Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 3.3 SỰ PHỤ THUỘC TRỊ SỐ OCTANE (RON) VÀO LƯỢNG PHỤ GIA PHỐI TRỘN Hình 3.16 Đồ thị thay đổi RON theo %V phụ gia Dựa vào độ dốc đồ thị hình 3.16, việc pha phụ gia antiknock 819 làm tăng RON mạnh vượt trội so với phụ gia lại Hiệu tăng RON thấp toluene 3.4 SỰ THAY ĐỔI CỦA ÁP SUẤT HƠI BÃO HÒA REID THEO HÀM LƯỢNG PHỤ GIA PHA VÀO XĂNG 3.4.1 Sự thay đổi áp suất bão hòa Reid theo hàm lượng phụ gia oxygenate Hình 3.18 Sự thay đổi áp suất bão hòa Reid theo % thể tích phụ gia oxygenate Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Áp suất bão hòa Reid riêng methanol 99,5% ethanol 99,5% thấp so với mẫu xăng gốc Tuy nhiên pha methanol ethanol vào xăng hai loại phụ gia lại có tác dụng làm tăng áp suất xăng cách không tuyến tính theo tỷ lệ % phụ gia thêm vào mà tăng đến giá trị lớn gần 5% thể tích, sau bắt đầu giảm Đối với butanol, pha trộn, áp suất Reid giảm cách tuyến tính Còn với acetone làm tăng áp suất bão hoà cách tuyến tính Điều giải thích methanol ethanol có tương tác với vài hydrocacbon thành phần xăng 3.4.2 Sự thay đổi áp suất bão hòa Reid theo hàm lượng phụ gia antiknock 819 toluene Theo kết thực nghiệm hình 3.19, thấy áp suất bão hòa Reid (RVP) mẫu xăng giảm % thể tích phụ gia tăng lên Việc giảm áp suất nằm tiêu chuẩn cho phép Đặc tính làm giảm áp suất giúp cho antiknock 819 toluene phối trộn vào mẫu xăng gốc có RVP cao Hình 3.19 Sự thay đổi áp suất bão hòa Reid theo % thể tích phụ gia antiknock 819 toluene Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.5 ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA ĐẾN ĐƯỜNG CONG CHƯNG CẤT CỦA NHIÊN LIỆU XĂNG 3.5.1 Ảnh hưởng phụ gia oxygenate đến đường cong chưng cất nhiên liệu xăng Đồ thị hình 3.20 cho thấy đường cong chưng cất xăng pha butanol trước giá trị T80 nằm đường cong chưng cất xăng gốc Sau giá trị T80 đường cong chưng cất nằm đường cong chưng cất xăng gốc Còn đường cong chưng cất xăng pha acetone hoàn toàn thấp so với xăng gốc ban đầu Riêng methanol ethanol, khoảng nhiệt độ điểm sôi đầu đến nhiệt độ điểm sôi 50% thể tích nhiệt độ điểm sôi xăng pha phụ gia giảm tương đối nhiều so với xăng gốc, làm cho đường cong chưng cất nằm sâu bên so với xăng gốc Sau giá trị T70 nhiệt độ điểm sôi xăng pha methanol, ethanol giảm so với xăng gốc Điều giải thích methanol, ethanol tạo hỗn hợp đẳng phí với hydrocacbon nhẹ xăng Hình 3.20 Đường cong chưng cất xăng pha phụ gia oxygenate Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.5.2 Ảnh hưởng phụ gia oxygenate đến đường cong chưng cất nhiên liệu xăng Hình 3.21 Đường cong chưng cất xăng pha phụ gia antiknock 819 toluene Đồ thị hình 3.21 cho thấy đường cong chưng cất xăng pha antiknock 819 nằm đường cong chưng cất xăng gốc, hàm lượng phụ gia antiknock 819 cao đường cong chưng cất nằm Gần đến điểm sôi cuối đường cong chưng cất xăng pha antiknock 819 gần với đường xăng gốc Đối với toluene ban đầu đường cong chưng cất nằm mẫu xăng gốc, sau T80 bắt đầu nằm nhiệt độ sôi toluene 111oC nằm sau giá trị T80 nên toluene bắt đầu sôi, điều tương tự trường hợp xăng pha butanol Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.6 SỰ PHỤ THUỘC HÀM LƯỢNG HỢP CHẤT THƠM VÀO HÀM LƯỢNG PHỤ GIA PHA VÀO MẪU XĂNG 3.6.1 Sự phụ thuộc hàm lượng hợp chất thơm vào hàm lượng phụ gia antiknock 819 Bảng 3.10 Sự phụ thuộc hàm lượng hợp chất thơm (%HC thơm) vào hàm lượng phụ gia antiknock 819 %V %HC 11.2 11.38 11.39 11.73 11.78 11.85 12.21 thơm Theo kết bảng 3.10, thấy hàm lượng hợp chất thơm tăng tăng lượng phụ gia phối vào xăng 3.6.2 Sự phụ thuộc hàm lượng hợp chất thơm vào hàm lượng phụ gia toluene Khi phối trộn toluene, hợp chất thơm điển hình vào xăng rõ ràng làm tăng hàm lượng hợp chất thơm Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1.1 Đối với phụ gia oxygenate Việc phối trộn loại phụ gia oxygenate methanol, ethanol, acetone, butanol làm tăng giá trị số octane RON xăng Sự gia tăng RON phụ thuộc vào loại phụ gia, đồng thời phụ thuộc vào hàm lượng phụ gia phối trộn Tuy nhiên giá trị lượng phụ gia oxygenate pha vào xăng bị giới hạn hàm lượng oxy có mặt xăng quy định theo tiêu chuẩn TCVN 6776:2005 Nếu xăng gốc có hàm lượng oxy thấp phụ gia khảo sát phối trộn với hàm lượng cao Trên thực tế, Việt Nam Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng năm 2012 quy định cấm hoàn toàn có mặt methanol hợp chất ketone (kể acetone) xăng Vì đề tài cung cấp luận khoa học nhằm phục vụ việc kiểm tra phát có mặt methanol acetone xăng Theo kết thu được, có mặt methanol, acetone xăng làm tăng hàm lượng oxy xăng, làm tăng mạnh áp suất bão hòa, làm thay đổi đường cong chưng cất Thông qua phân tích sắc kí mẫu xăng theo ASTM D4815 phát đồng thời có mặt methanol acetone, dự đoán có mặt methanol xăng thông qua việc áp suất bão hòa cao bất thường 1.2 Đối với phụ gia antiknock 819 toluene 1.2.1 Phụ gia antiknock 819 Sự phối trộn phụ gia antiknock 819 vào xăng làm tăng mạnh RON, xăng gốc có RON thấp hiệu tăng RON cao Đồng thời khuôn khổ đề tài, nghiên cứu ảnh Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 hưởng phụ gia đến số tiêu khác áp suất hơi, đường cong chưng cất, hàm lượng oxy, hàm lượng hydrocacbon thơm Kết cho thấy tiêu xăng sau phối trộn với phụ gia antiknock 819 nằm giới hạn cho phép Điều khẳng định ưu điểm phụ gia antiknock 819 So với phụ gia gốc oxygenate phụ thuộc nhiều vào việc giới hạn hàm lượng oxy (hàm lượng oxy
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì, Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì, Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay