Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitour

13 86 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Xuân Tiến TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Bích Thu NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO Phản biện 2: TS Hồ Kỳ Minh ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 nghiệp thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 08 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Những vấn ñề lý luận thực tiễn liên quan ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Tính cấp thiết ñề tài Vitours công ty mạnh ñứng ñầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên Để góp phần vào thành tích công ty có nhiều yếu tố, b Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu số nội dung chủ yếu liên quan ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng quan trọng nguồn nhân lực công ty, ñặc biệt ñội ngũ trẻ Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu, ñề xuất giải ñộng, nhiệt huyết tri thức mới, với kinh nghiệm hệ ñàn pháp ñể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần Du anh ñã tạo khối ñầy sức mạnh Vitours lịch Việt Nam Vitours Tuy ñạt ñược nhiều thành tích kinh doanh nhìn Về thời gian: Các giải pháp ñề xuất luận văn có ý nghĩa nhận cách nghiêm túc ñội ngũ nhân viên công ty năm trước mắt nhiều hạn chế, việc sử dụng nguồn nhân lực công ty bộc Phương pháp nghiên cứu lộ nhiều bất cập, chưa khai thác hết khả người lao ñộng, Để thực mục tiêu nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp: không kịp thời khắc phục ảnh hưởng ñến kết kinh doanh - Phương pháp phân tích thực chứng thương hiệu uy tín công ty - Phương pháp phân tích chuẩn tắc Nhìn nhận ñược vấn ñề với mong muốn tạo nâng cao ñộng - Phương pháp ñiều tra, khảo sát, chuyên gia lực thúc ñẩy nhân viên làm việc cách có hiệu hơn, chọn ñề tài - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hóa “Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần Du - Các phương pháp khác… lịch Việt Nam Vitours” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận liên quan ñến việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng - Đánh giá thực trạng việc nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng công ty thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours thời gian ñến Đối tượng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 126 Bố cục luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn ñược chuyển tải thành chương sau: Chương 1: Những vấn ñề lý luận nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours Chương 3: Một số giải pháp ñể nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours Header Page of 126 Chương ñã chia nhu cầu thành cấp bậc: Nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC quan hệ xã hội, nhu cầu ñược tôn trọng, nhu cầu tự hoàn thiện THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG Theo học thuyết Maslow nhu cầu cần phải ñược thỏa mãn trước nhu cầu bậc cao Một ñiều mà 1.1 TỔNG QUAN VỀ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI nhu cầu ñã ñược thỏa mãn trở nên quan trọng người ta LAO ĐỘNG lại hướng ñến nhu cầu bậc cao 1.1.1 Một số khái niệm * Thuyết ERG a Nhu cầu: Nhu cầu ñược hiểu tất ñòi hỏi mong muốn người vật chất tinh thần cần ñược ñáp ứng Đây học thuyết Clayton Aldefer, thuyết xác ñịnh nhóm nhu cầu người sau: thỏa mãn - Nhu cầu sinh tồn (Existence needs) b Động cơ: Động có tác dụng chi phối, thúc ñẩy người - Nhu cầu quan hệ giao tiếp (Related needs) ta suy nghĩ hành ñộng Động ám nỗ lực bên - Nhu cầu phát triển (Growth needs) lẫn bên người có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình Thuyết ERG ñã giảm số cấp bậc nhu cầu có cấp cho kiên trì theo ñuổi cách thức hành ñộng ñã xác ñịnh c Động lực: Động lực thúc ñẩy, kích thích người lao ñộng làm việc cống hiến dịch chuyển lên nhu cầu cấp bậc cao phức tạp hơn, thất bại việc ñáp ứng nhu cầu cấp cao tạo sụt giảm nhu cầu cấp thấp ñã ñược thỏa mãn Nâng cao ñộng lực ñược hiểu tổng thể sách, biện pháp, * Thuyết yếu tố công cụ tác ñộng lên người lao ñộng làm cho họ có nhiều phấn khởi, hăng Frederick Herzberg ñã phát triển lý thuyết phổ biến say, tự nguyện công việc ñể thực mục tiêu tổ chức thúc ñẩy người ñược gọi thuyết hai yếu tố: Yếu tố trì yếu 1.1.2 Các yếu tố tạo ñộng lực thúc ñẩy tố thúc ñẩy - thể khác ñối với ñộng lực thúc ñẩy nhân - Các yếu tố thuộc doanh nghiệp - Các yếu tố thuộc người - Các yếu tố thuộc chất công việc 1.1.3 Một số học thuyết liên quan * Thuyết phân cấp nhu cầu viên Từ ñó, Herzberg khuyên nhà quản trị họ nên lưu ý hai mức ñộ khác ảnh hưởng ñến thái ñộ làm việc nhân viên Vai trò nhà quản trị loại bỏ yếu tố làm nhân viên không thỏa mãn cách cung cấp ñầy ñủ yếu tố trì ñể ñáp ứng nhu Theo Abraham Maslow, người ñược thúc ñẩy nhiều nhu cầu bản, sau ñó sử dụng yếu tố tạo ñộng lực ñể ñáp ứng cầu khác nhu cầu ñược phân cấp theo thứ bậc Maslow nhu cầu bậc cao ñưa người nhân viên ñến thành ñạt thỏa mãn Footer Page of 126 Header Page of 126 * Lý thuyết thúc ñẩy theo nhu cầu 1.2 NỘI DUNG CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY Học thuyết ñược phát triển David Mc Clelland Học NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP thuyết cho có số nhu cầu ñịnh cần phải có ñời sống cá nhân: Nhu cầu ñạt ñược thành công, Nhu cầu hội nhập, Nhu cầu quyền lực Những người có nhu cầu thành ñạt cao thích làm ñiều tốt ñẹp so với ñối thủ chấp nhận mạo hiểm kinh doanh Những người có nhu cầu hội nhập cao tạo nên mối quan hệ làm việc 1.2.1 Bằng công tác tiền lương Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng yếu tố tiền lương sử dụng tiền lương làm ñòn bẩy vật chất ñể nâng cao tính tích cực làm việc người lao ñộng Sử dụng tiền lương làm yếu tố vật chất ñể thúc ñẩy ñộng lực làm việc người lao ñộng bao gồm nội dung: tốt ñẹp với người khác ñòi hỏi cần phải có kỹ hội nhập tuyệt - Chính sách tiền lương hợp lý vời Những người có nhu cầu cao quyền lực thường gắn liền với - Căn trả lương hợp lý ñường thăng tiến việc ñạt ñược thành công lớn cấp bậc - Sự công bằng, minh bạch tiền lương tổ chức - Các hình thức trả lương * Thuyết công 1.2.2 Công tác thi ñua khen thưởng hình thức khuyến Học thuyết ñược phát triển J Stacy Adams, cho khích tinh thần khác người ñược khuyến khích tìm kiếm công xã hội phần thưởng mà họ kì vọng ñối với thành tích Nâng cao ñộng lực hình thức khuyến khích tinh thần tức dùng lợi ích tinh thần ñể nâng cao tính tích cực, khả Những phương pháp chung ñể giảm không công bằng: làm việc người lao ñộng Phần thưởng tinh thần ñược biểu - Thay ñổi ñóng góp công việc (ñầu vào) nhiều hình thức khác nhau, tùy theo mong muốn nhân - Thay kết nhận ñược (ñầu ra) viên: khen thưởng, biểu dương, bổ nhiệm lên vị trí cao hơn,… - Thay ñổi cảm nhận - Rời bỏ công việc * Thuyết kỳ vọng Học thuyết ñược phát triển Victor Vroom Học thuyết cho ñộng thúc ñẩy phụ thuộc vào mong ñợi nhân khả thực nhiệm vụ họ việc nhận ñược phần thưởng mong muốn Học thuyết không quan tâm ñến việc xác ñịnh loại nhu cầu mà quan tâm ñến trình ñể cá nhân nhận ñược phần thưởng Footer Page of 126 Muốn nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng yếu tố tinh thần, cần phải: - Tìm hiểu yếu tố làm ảnh hưởng ñến tinh thần làm việc người lao ñộng, làm kìm hãm lòng nhiệt tình hăng say người lao ñộng - Xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa ñồng, vui vẻ, tinh thần giúp ñỡ lẫn lãnh ñạo với nhân viên, nhân viên với Header Page of 126 - Xây dựng sách, phong trào thi ñua như: 10 kế hoạch ñào tạo sách hỗ trợ nhân viên có hoàn cảnh gia ñình khó khăn, phong trào - Lựa chọn phương pháp ñào tạo thích hợp tiến hành ñào tạo thi ñua lao ñộng giỏi ñạt suất cao, phong trào thể dục thể thao … - Thực ñánh giá chương trình ñào tạo 1.2.3 Cải thiện ñiều kiện làm việc Cải thiện ñiều kiện làm việc việc làm tạo ñược môi trường làm việc lành mạnh, thoải mái ñể người lao ñộng phát 1.2.5 Bằng thăng tiến Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng thăng tiến nghĩa sử dụng thăng tiến hợp lý ñể kích thích, thúc ñẩy người lao ñộng huy hết khả hoàn thành công việc cách tốt Nắm bắt ñược nhu cầu này, người sử dụng lao ñộng nên vạch Tạo ñộng lực làm việc cải thiện ñiều kiện làm việc ñược nấc thang, vị trí cho họ phấn ñấu Đi kèm với vị thực biện pháp: - Đảm bảo môi trường làm việc vệ sinh, sẽ, ñảm bảo sức trí này, người sử dụng lao ñộng cần phải ñưa tiêu chuẩn, tiêu chí ñể người lao ñộng biết cố gắng ñể ñạt ñược khỏe an toàn cho người lao ñộng yên tâm có khả tiếp tục 1.3 Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY làm việc doanh nghiệp NGƯỜI LAO ĐỘNG - Nghiên cứu cải tiến công cụ lao ñộng, ñổi công nghệ, trang bị ñầy ñủ thiết bị cần thiết cho trình lao ñộng - Thực tốt sách an toàn lao ñộng, ñầu tư máy móc thiết bị chuyên dùng ñể nâng cao suất cải thiện môi trường xung - Nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng làm việc cách thức phát huy tốt nguồn nhân lực trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần hăng say lao ñộng, nhiệt huyết cống hiến họ - Giúp doanh nghiệp thu hút giữ chân ñược ñội ngũ lao ñộng quanh người lao ñộng giỏi, tạo gắn bó người lao ñộng ñối với tổ chức, góp phần ổn 1.2.4 Bằng công tác ñào tạo ñịnh nguồn nhân lực lâu dài Đào tạo trình học tập người lao ñộng bao gồm hoạt ñộng nhằm mục ñích nâng cao tay nghề hay kỹ cá nhân với công việc mà họ ñang làm Thông qua ñào tạo giúp cho người lao ñộng thực công việc tốt hơn, ñáp ứng ñược nhu cầu học tập người lao ñộng Mặt khác, giúp cho người - Giúp cho người lao ñộng cảm thấy hài lòng với công việc - Giúp doanh nghiệp giảm bớt ñược rủi ro, tai nạn công việc, giảm bớt ñược giám sát - Là ñiều kiện nhân tố ñịnh ñến hành vi hiệu lao ñộng ñịnh hướng ñược công việc mới, phát huy ñược lực cụ công việc người lao ñộng thể người lĩnh vực công việc Từ ñó ñáp ứng tốt 1.4 MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG yêu cầu công việc tổ chức LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG Công tác ñào tạo ñược thực sau: - Đánh giá nhu cầu ñào tạo, từ ñó xây dựng mục tiêu Footer Page of 126 Header Page of 126 11 12 Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS 2.1.1 Tình hình tổ chức công ty a Quá trình hình thành phát triển công ty Tiền thân công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours Công ty Du lịch Việt Nam Đà Nẵng ñược thành lập năm 1975 Từ tháng 30/11/2007, công ty thức chuyển ñổi sang hình thức cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Du Lịch Việt Nam Vitours b Chức năng, nhiệm vụ công ty Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours trực thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, ñơn vị chuyên kinh doanh dịch vụ: lữ hành, lưu trú, vận chuyển, ăn uống,… tổ chức phục vụ cho khách nước Tình hình lao ñộng thời gian qua công ty ñược thể Footer Page of 126 106 112 49 51 139 118 54 46 128 75 28 55 32 12 115 75 28 53 34 13 149 78 30 58 30 12 115 54 62 50 23 27 115 54 49 53 25 22 132 63 62 51 25 24 206 25 89 11 193 25 89 11 232 25 90 10 23 95 88 25 10 41 38 11 25 91 89 13 11 42 41 29 105 99 24 11 41 39 (Nguồn: Phòng tổ chức - hành chính) Trong tổng số lao ñộng Vitours, loại hình kinh doanh có lao Năm 2009 Số TT lượng (%) 231 100 62 38 b Nguồn lực tài Năm 2010 Số TT lượng (%) 218 100 Năm 2011 Số TT lượng (%) 257 100 125 93 159 98 57 43 Tỷ trọng nhân viên ñược ñào tạo ñúng chuyên ngành du lịch có tăng qua năm chiếm tỷ trọng thấp qua bảng sau: Bảng 2.1 Cơ cấu lao ñộng Công ty Vitours 143 88 51 49 lao ñộng trẻ, có trình ñộ chuyên môn cao có xu hướng ngày tăng a Nguồn lực lao ñộng Tổng số lao ñộng Loại hình KD - Dịch vụ - Lữ hành 117 114 ñộng ñông dịch vụ, chiếm 62% tổng số lao ñộng Đội ngũ 2.1.2 Đặc ñiểm nguồn lực công ty Chỉ tiêu Giới tính - Nam - Nữ Phân theo ñộ tuổi - Dưới 35 - Từ 35 – 45 - Trên 45 Trình ñộ lao ñộng - Đại học & SĐH - Cao ñẳng & TC - Sơ cấp Loại hình lao ñộng - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp Chuyên ngành ñào tạo - Du lịch - Kinh tế - Ngoại ngữ - Ngành khác 62 38 Tình hình tài công ty tương ñối tốt, tổng tài sản tăng ñều qua năm Vốn có Công ty chủ yếu vốn cố ñịnh Về cấu nợ nợ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn cấu nợ, ñiều công ty ñầu tư xây dựng tài sản cố ñịnh: mua sắm phương tiện vận chuyển, ñầu tư nâng cấp khách sạn,… Header Page of 126 14 13 c Cơ sở vật chất, kỹ thuật 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC Trụ sở công ty ñặt 83 Nguyễn Thị Minh Khai, ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT Đà Nẵng, có phận kinh doanh trực thuộc gồm NAM VITOURS hệ thống khách sạn, nhà hàng, trung tâm lữ hành khu du lịch 2.2.1 Nhu cầu người lao ñộng Công ty Cổ phần Du lịch Người lao ñộng công ty ñược làm việc môi trường chuyên nghiệp với ñầy ñủ trang thiết bị ñại nhằm ñáp ứng tốt nhu cầu làm việc cho nhân viên Việc khảo sát nhu cầu người lao ñộng ñược thực với Bảng 2.4 Báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh ĐVT: triệu ñồng Doanh thu Để tìm hiểu nhu cầu người lao ñộng, tác giả ñã tiến hành ñiều tra nghiên cứu ñối tượng lao ñộng công ty thông qua bảng câu hỏi 2.1.3 Tình hình kinh doanh công ty Chỉ tiêu Việt Nam Vitours Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 102.276 133.475 160.688 Tốc ñộ tăng trưởng (%) 10/09 11/10 tiêu chí: - Tiền lương - Các hoạt ñộng giải trí - Sự công nhận thành tích - Công việc phù hợp chuyên môn 30,54 20,39 - Văn hóa doanh nghiệp Chi phí 62.941 73.638 83.323 16,70 12,15 - Điều kiện làm việc Lợi nhuận 39.335 59.837 77.365 42,12 29,30 - Công tác ñào tạo Doanh thu/ Chi phí 1,62 1,81 1,93 - Cơ hội thăng tiến Doanh thu/Lợi nhuận 2,60 2,23 2,07 Qua khảo sát, phần lớn người lao ñộng ñều ñều ñánh giá cao (Nguồn: Phòng Tài – Kế toán) mức ñộ ảnh hưởng yếu tố tiền lương ñến ñộng lực làm việc Tình hình kinh doanh công ty tương ñối tốt Doanh thu Các lao ñộng ñối tượng ñộ tuổi khác có lợi nhuận không ngừng tăng mạnh qua năm Sở dĩ có ñược ñiều ñánh giá khác hoạt ñộng tạo ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng công ty ñã có sách sản phẩm phong phú, ña thông qua yếu tố tinh thần khác nhau: Các lao ñộng ñộ tuổi dạng, ñộc ñáo phục vụ ngày tốt yêu cầu khách 45 ñánh giá cao công nhận thành tích phù hợp với công Mặc dù doanh thu có tăng qua năm có xu việc giảm ñộ tuổi sau 45 Các nhà quản lý nhân viên ñánh giá hướng tăng giảm dần, ñiều ngày có nhiều công ty lữ cao công nhận thành tích lao ñộng phổ thông ñánh giá hành nước cạnh tranh với Vitours phù hợp với công việc chuyên môn cao Về ñiều kiện làm việc, phần lớn người lao ñộng ñánh giá mức ñộ quan trọng Về ñào tạo thăng tiến, thấy mức ñộ quan Footer Page of 126 Header Page of 126 15 16 trọng tập trung lao ñộng trẻ, chứng tỏ nhu cầu thăng tiến Một số hạn chế công tác trả lương kể ñến: có tác dụng lớn ñến ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng trẻ - Việc trì bậc lương, tương ứng với hệ số lương 2.2.2 Công tác tiền lương công ty thời gian qua nhiều bất cập, tạo bất bình nhân viên, ñiều làm cho a Chính sách tiền lương công ty khó giữ chân nhân viên giỏi, trung thành với Kích thích người lao ñộng thông qua sách tiền lương công ty công ty ñược thực nhiều cách: -Việc xây dựng ñơn giá tiền lương chưa phù hợp với thực - Thực chi trả ñầy ñủ khoản tiền phụ cấp hàng tháng tế, việc trả lương theo quy ñịnh Nhà nước dựa vào ngạch lương Các khoản phụ cấp ñang áp dụng công ty bao gồm: Tiền ăn hệ số lương ñảm bảo ñược mức thu nhập ổn ñịnh cho người lao ca, phụ cấp ñiện thoại, phụ cấp làm thêm, phụ cấp trách nhiệm, ñộng tác dụng làm ñòn bẩy kinh tế kích thích người Nhìn chung, việc thực chi trả ñầy ñủ khoản tiền phụ cấp lao ñộng hăng say làm việc, phát huy hết khả hàng tháng ñã mang lại lợi ích thiết thực cho người lao ñộng Tuy c Sự minh bạch tiền lương nhiên khoản phụ cấp thấp, chưa ñáp ứng ñược mong muốn Tiền lương người lao ñộng công ty ñược tính người lao ñộng nên chưa có tác dụng ñộng viên, khuyến khích công tác ñảm nhận ghi hợp ñồng lao ñộng Nhân viên ký người lao ñộng hợp ñồng xác ñịnh ñược mức lương mà ñược hưởng - Áp dụng hình thức thưởng: Thưởng cuối năm, thưởng theo hệ số theo ngạch bậc chuyên môn nghiệp vụ (Nghị ñịnh 205/NĐ- thâm niên, thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khánh, Tết Dương lịch,… CP) theo tính chất công việc ñược trả lương theo qui chế Các sách khen thưởng mang tính hình thức, mức lương công ty thưởng chưa cao mang tính bình quân lao ñộng Hằng năm, theo quy ñịnh Nhà nước ngành du lịch, ñơn vị kinh doanh nên chưa thực tạo ñược ñộng lực thúc người lao ñộng ñược xét nâng lương thi tay nghề nâng bậc lương ñẩy cho người người lao ñộng theo ñúng quy ñịnh - Thực ñầy ñủ sách chế ñộ phúc lợi ñối với người lao ñộng, bao gồm phúc lợi bắt buộc phúc lợi tự nguyện Qua ñiều tra khảo sát, tổng số 103 người ñược ñiều tra có ñến 36,9% ý kiến cho công tác trả lương chưa công bằng, b Căn trả lương minh bạch Phần lớn người lao ñộng chưa thường xuyên nắm bắt ñược Trong quy chế trả lương công ty, hệ thống thang bảng lương diễn biến tiền lương, lao ñộng ñơn vị thành viên áp dụng ñối với người lao ñộng ñược thực theo quy Việc áp dụng hình thức thi ñua khen thưởng nhiên ñịnh hành chế ñộ công tác tiền lương Quyết ñịnh số tiêu chí ñánh giá chưa rõ ràng không công khai, việc ñánh giá 277/QĐ-DLVN ngày 01/10/2011 Công ty Cổ phần Du lịch Việt chủ yếu dựa vào cảm tính Nam việc ban hành quy chế trả lương Footer Page of 126 Header Page of 126 17 d Các hình thức trả lương Hiện nay, công ty áp dụng hình thức trả lương theo phương pháp hỗn hợp Đây phương pháp kết hợp hình thức trả lương theo thời gian hình thức trả lương theo sản phẩm Theo ñó, tiền lương 18 - Tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ, ñảm bảo cho người lao ñộng có ñầy ñủ sức khỏe ñể an tâm công tác - Thực chế ñộ thời gian làm việc linh hoạt, thuận lợi cho người lao ñộng mà người nhận ñược tháng gồm phần: lương dựa Nhìn chung, công tác cải thiện ñiều kiện làm việc công ty chức vụ cấp bậc người lao ñộng theo hệ số lương Nhà ñược thực tương ñối tốt Tuy nhiên, tồn số hạn chế nước quy ñịnh tiền lương khoán theo doanh thu công ty như: nhân viên chưa có nơi ñể nghỉ ngơi, giải trí làm, 2.2.3 Công tác thi ñua khen thưởng hình thức khuyến tồn tình trạng làm thêm giờ, … khích tinh thần khác 2.2.5 Thực trạng công tác ñào tạo công ty Bên cạnh việc quan tâm ñến yếu tố vật chất ñể nâng cao - Nhu cầu cần ñược ñào tạo lại công ty lớn Các ñộng lực làm việc cho người lao ñộng, công ty quan tâm chương trình ñào tạo thường Công ty tự thiết kế cán có ñến vấn ñề liên quan ñến tinh thần người lao ñộng: thâm niên công tác công ty giảng dạy Chương trình giảng dạy chủ - Thực tốt công tác biểu dương, khen thưởng yếu dựa vào tài liệu hướng dẫn Tổng cục du lịch, chưa có giáo - Duy trì hoạt ñộng tổ chức, ñoàn thể trình cụ thể logic cho ngành học - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, ñoàn kết - Hằng năm, công ty trích 3% tổng quỹ lương ñể làm quỹ ñào - Xây dựng văn hóa công sở tạo Mức kinh phí chi cho ñào tạo năm 2011 2.440.000 ñồng/người, Nhìn chung, công ty ñã thành công việc tạo ñược bầu chiếm 9% tổng ngân sách ñầu tư cho sở vật chất không khí văn hoá cởi mở, thân thiện người lao ñộng Tuy nhiên, - Các hình thức ñào tạo công ty bao gồm: ñào tạo việc tổ chức phong trào Công ty chưa ñược thường nơi làm việc kèm cặp, hướng dẫn chỗ, luân phiên thay ñổi công xuyên, hoạt ñộng diễn chưa ñược rộng khắp ñến phận, việc cho người lao ñộng, ñào tạo nơi làm việc có nhiều hoạt ñộng ñem lại bổ ích cho tinh thần người lao ñộng - Việc ñánh giá kết ñào tạo thường ñược vào chứng người lao ñộng lại hội tham gia,… chỉ, cấp nhân viên sau họ ñã tham gia khóa học hay 2.2.4 Điều kiện làm việc công ty lấy ý kiến trực tiếp từ người hướng dẫn, quản lý trực tiếp nhân - Thực tốt sách môi trường nhằm bảo ñảm cho người lao ñộng ñược làm việc môi trường thông thoáng, an toàn, - Khu vực làm việc ñược trang bị máy móc thiết bị ñại viên ñó Nhìn chung năm qua, công ty ñã quan tâm ñầu tư nhiều cho công tác ñào tạo Tuy nhiên, việc ñào tạo mang tính chất ñáp ứng yêu cầu công việc Bên cạnh ñó, công tác ñào tạo chưa có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, ñó việc vạch kế hoạch Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 19 20 ñào tạo hàng năm thường bị ñộng, không ñánh giá xác với Chương nhu cầu thực công ty 2.2.6 Thực trạng công tác thăng tiến công ty MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Trong thời gian qua công tác ñề bạt, thăng chức, bổ nhiệm DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS cán công ty ñược thực ñảm bảo ñúng quy trình bổ nhiệm cán theo quy ñịnh hành Một số hạn chế khiến cho hội thăng tiến chưa thực ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng làm việc kể ñến sau: - Việc ñề bạt cán mang ý kiến chủ quan người 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu phương hướng phát triển ngành Du lịch thành phố Đà Nẵng 3.1.2 Mục tiêu ñịnh hướng phát triển Công ty Cổ phần Du quản lý, hội thăng tiến công ty chưa thật rõ ràng, lịch Việt Nam Vitours tiêu chí thăng tiến chưa ñược cụ thể hóa, dựa vào thâm 3.1.3 Sự thay ñổi yếu tố môi trường niên công tác ñể ñề bạt nên tác dụng kích thích lao ñộng trẻ phấn ñấu làm việc, học tập nâng cao trình ñộ - Cuộc khủng hoảng tài tiền tệ từ kinh tế lớn giới ñã ñang ảnh hưởng ñến kinh tế Việt Nam Do ñó, - Bộ máy lãnh ñạo công ty ñã tương ñối ñầy ñủ, chức ñể tồn phát triển giai ñoạn buộc doanh nghiệp danh, vị trí công việc ñã ñược bố trí tương ñối ñầy ñủ, phải nghiên cứu ñể nâng cao khả cạnh tranh cách giải pháp thăng tiến áp dụng cho số người thật bật ñưa giái pháp khả thi ñể nâng cao ñộng lực cho người lao Nhìn chung, yếu tố tạo ñộng lực công ty ñã ñược hình ñộng, tiết kiệm chi phí ñảm bảo kinh doanh hiệu thành chưa có quan tâm, ñầu tư ñúng mức kết - Xã hội ngày phát triển, chất lượng sống người dân mang lại không mong muốn Phần lớn người lao ñộng chưa ngày nâng cao, ñó nhu cầu người lao ñộng chất lượng tìm thấy ñộng lực làm việc, chưa có ñiều kiện ñể phát huy lực công việc thay ñổi Ngoài nhu cầu tiền lương, họ cần có thân, ñó họ dễ dàng rời bỏ tổ chức tìm ñược công công việc an toàn với thân, không buồn chán, có hội ñể thể việc khác tốt lực thân, Nếu ñáp ứng ñược ñiều người lao Chính vậy, thời gian ñến, công ty cần phải có ñộng có ñộng lực ñể thực công việc tốt sách hấp dẫn vật chất tinh thần ñể giữ - Hiện công ty du lịch ñịa bàn Đà Nẵng nói riêng chân ñược người lao ñộng, lao ñộng giỏi, có trình ñộ Việt Nam nói chung xuất nhiều, ñó việc thu hút giữ chân cao, có lực lao ñộng giỏi ñang thách thức ñối với doanh nghiệp 3.1.4 Một số quan ñiểm có tính nguyên tắc ñề xuất giải pháp - Các giải pháp ñưa phải ñảm bảo phù hợp với chiến lược phát Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 21 22 triển công ty, công cụ ñể bảo ñảm cho mục tiêu chiến lược ñôi với phạt ñối với hành vi vi phạm làm ảnh hưởng ñến lợi ích ñược thực công ty - Các giải pháp ñưa phải mang tính khả thi phải phù hợp với ñiều kiện thực tế công ty - Các giải pháp ñược ñề phải dựa khía cạnh hiệu kinh tế doanh nghiệp, hiệu ñạt ñược phải tương xứng với ñã ñầu tư - Các giải pháp ñưa phải mang tính thống nhất, ñồng nội - Sử dụng quỹ khen thưởng cách hiệu quả, hợp lý Cần tránh trường hợp nhân viên ñược thưởng so với công sức họ bỏ ra, lại thưởng nhiều - Đa dạng hình thức khen thưởng nhằm phát huy nhiệt tình người lao ñộng hơn: Biểu dương, Trao thưởng cho nhân viên việc chia cổ phần, Thăng tiến,… dung, cách thức thực mặt không gian thời gian * Áp dụng số hình thức phúc lợi tự nguyện: 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY - Xây dựng câu lạc thể dục thể thao, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VITOURS TRONG THỜI - Duy trì chế ñộ tham quan, nghỉ dưỡng, GIAN TỚI - Xây dựng quỹ phúc lợi,… 3.2.1 Bằng công tác tiền lương b Hoàn thiện chế trả lương a, Hoàn thiện sách tiền lương - Xây dựng sách tiền lương công bằng, hợp lý Hệ số * Hoàn thiện việc chi trả phụ cấp lương phải ñảm bảo ñánh giá ñúng mức ñộ công việc người - Tăng khoản phụ cấp cho nhân viên: Mặc dù công lao ñộng ty ñã có chế ñộ phụ cấp mức chi phụ cấp - Tiền lương phải khuyến khích người lao ñộng phấn ñấu làm việc thấp, chưa có tác dụng khuyến khích người lao ñộng Do ñó công ty cần - Tiền lương phải thoả ñáng ñược người lao ñộng chấp nhận phải nghiên cứu ñiều chỉnh sửa ñổi mức phụ cấp cho phù hợp với Hàng năm, công ty nên tổ chức trưng cầu ý kiến người lao ñộng ñể tình hình thực tế biết ñược ưu, nhược ñiểm chế trả lương - Áp dụng chế ñộ phụ cấp tiền xăng, phụ cấp lưu ñộng: Các khoản phụ cấp ñược trích từ quỹ lương ñơn vị, vào mức ñộ vấn ñề cần khắc phục Điều giúp công ty tránh ñược sai lầm mang tính chủ quan, áp ñặt thường xuyên phát triển thị trường nhân viên tùy vào c Hoàn thiện hình thức trả lương hiệu kinh doanh ñơn vị Việc thực chế ñộ phụ cấp - Với phận không trực tiếp kinh doanh: giúp cho người lao ñộng cảm thấy ñược quan tâm Bên cạnh việc nên áp dụng hình thức trả lương theo hệ số ngạch công ty, từ ñó phấn khởi làm việc * Xây dựng sách khen thưởng phù hợp - Việc khen thưởng phải ñúng lúc, ñúng người, thưởng phải ñi Footer Page 11 of 126 bậc nhà nước quy ñịnh, công ty cần thêm hệ số hoàn thành công việc Với việc xây dựng phương pháp trả lương tiền lương người Header Page 12 of 126 23 lao ñộng nhận ñược gắn với kết sản xuất kinh doanh mà gắn với kết lao ñộng người - Với phận trực tiếp kinh doanh: 24 c Tăng cường quan tâm, ñộng viên lãnh ñạo với nhân viên Trong trình quản lý, nhà lãnh ñạo phải lắng nghe ý kiến Công ty áp dụng hình thức trả lương theo nhóm Với phương người lao ñộng, khuyến khích người lao ñộng tham gia ñóng góp ý pháp người lao ñộng khuyến khích ñược nhân viên kiến, trao ñổi vấn ñề liên quan ñến công việc, ñến ñời sống tâm tư tổ, nhóm nâng cao trách nhiệm trước tập thể, quan tâm ñến kết nguyện vọng người lao ñộng Điều giúp nhân viên cảm thấy cuối nhóm, tạo ñộng lực mạnh mẽ gắn liền với thù họ ñược tôn trọng, từ ñó họ làm việc suất hơn, trung thành tận lao mà họ nhận ñược tụy với tổ chức 3.2.2 Quan tâm ñến lợi ích tinh thần người lao ñộng 3.2.3 Cải thiện ñiều kiện làm việc a Thực tốt công tác thi ñua, khen thưởng - Khuyến khích tạo ñiều kiện cho nhân viên phấn ñấu ñạt thành tích, gắn thi ñua với lợi ích vật chất, tinh thần như: tăng lương trước thời hạn, tăng tiền thưởng, ñề bạt, tạo ñiều kiện cho cá nhân có thành tích tốt ñược nghỉ ngơi, tham quan du lịch ngắn ngày,… - Bố trí công việc hợp lý ñể giảm tình trạng tăng ca, làm giờ, làm thêm vào dịp lễ tết, ñồng thời có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho người lao ñộng - Thường xuyên nâng cấp hệ thống máy vi tính, bố trí trang thiết bị cách khoa học ñể ñạt hiệu công việc cao - Việc ñánh giá thi ñua khen thưởng phải ñược thực Bên cạnh ñó, cần phải tạo môi trường làm việc yên tĩnh, thoải cách công bằng, khách quan xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng cho mái, bố trí trang thiết bị cách khoa học ñể ñạt hiệu công ñối tượng lao ñộng cụ thể, ñồng thời phải công khai tiêu chí việc cao ñánh giá, phân loại lao ñộng ñể khuyến khích người lao ñộng tích cực làm việc - Khen thưởng phải ñi ñôi với hình thức kỷ luật Việc kỷ luật, phê bình nhân viên phải ñược thực cách tế nhị ñể nhân viên nhận sai mà không cảm thấy tự e sợ trước nghiêm khắc thái nhà quản lý b Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, vui tươi, lành mạnh Để làm ñược ñiều này, công ty cần tăng cường hoạt - Tiếp tục trì ñảm bảo ñịnh kỳ theo dõi, kiểm tra sức khỏe cán công nhân viên, thực tốt sách an toàn lao ñộng 3.2.4 Tăng cường ñào tạo cho người lao ñộng - Các hoạt ñộng ñào tạo công ty phải tiến hành thường xuyên, liên tục, ñảm bảo chất lượng - Đối với lao ñộng tuyển dụng, công ty cần có kế hoạch ñào tạo tiếp nhận người lao ñộng ñộng tập thể, giải trí , nhằm tăng tính ñoàn kết tổ chức Khi tạo - Đối với lao ñộng công ty, công ty nên tăng hoạt ñộng phong trào cần nghiên cứu xem nhân viên thực thích cường ñào tạo kỹ chuyên môn theo phận cụ thể Bên ñể tạo hoạt ñộng khiến họ yêu thích muốn tham gia cạnh ñó, việc ñào tạo trình ñộ chuyên môn, công ty nên Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 25 ý ñến việc ñào tạo kỹ mềm cho nhân viên kỹ giao tiếp, kỹ làm việc với khách hàng, kỹ xếp công việc, kỹ giải tình huống,… - Tạo ñiều kiện cho nhân viên có lực, có khả có nhu cầu ñào tạo dài hạn, ñào tạo chuyên sâu học thạc sĩ, học nước ñược ñi học, không nên giới hạn ñược tham gia lớp ngắn hạn nước 26 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - Để thực tốt giải pháp nêu viết, cần có ủng hộ hỗ trợ ñồng loạt ban giám ñốc, quản lý phòng ban toàn thể nhân viên toàn công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tế công ty ñể lựa chọn giải pháp thích hợp - Ngoài ra, công ty cần phải có ñội ngũ lãnh ñạo giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn lĩnh quản lý Bởi sử dụng - Hằng năm, dựa ñánh giá lực số lượng lao ñộng công cụ tạo ñộng lực không ñòi hỏi nhà quản lý phải hiểu thông có mình, công ty tiến hành xây dựng kế hoạch ñào tạo, học thạo vấn ñề tâm lý mà phải hiểu tâm lý người lao ñộng, tập, huấn luyện chuyên môn cụ thể ñặc biệt phải có phẩm chất ñạo ñức vững vàng - Thực luân phiên thay ñổi công việc cho nhân viên nhằm - Việc tiến hành công cụ tạo ñộng lực phải ñược tiến hành giúp cho nhân viên tích lũy ñược nhiều kinh nghiệm mới, từ ñó phối cách nghiêm minh khách quan với toàn nhân viên, ñiều nhằm hợp công việc cách linh hoạt, nhịp nhàng gắn kết trách nhiệm nhân viên ñối với công việc họ, góp Việc luân chuyển nhân phải ñược diễn theo bước, cho công việc người lao ñộng không bị ảnh hưởng tiêu cực người chuyển sang công việc 3.2.5 Minh bạch ñường thăng tiến cho người - Đề bạt chức vụ cho nhân viên có thành tích, có tinh thần trách nhiệm, có trình ñộ tay nghề cao, thâm niên công tác phần thực mục tiêu công ty cách nhanh chóng ñúng hướng KẾT LUẬN Ngày nay, cạnh tranh ngày trở nên gay gắt không lĩnh vực kinh tế mà tất lĩnh vực Trong tất yếu tố cạnh tranh yếu tố nguồn nhân lực yếu tố then chốt chiến lược lâu dài doanh nghiệp Sự thành công hay thất bại - Thường xuyên có chế giám sát, theo dõi hiệu làm việc công ty chỗ công ty có sử dụng tốt công cụ lao ñộng ñể kích vị trí quản lý, người quản lý yếu kém, không ñủ khả thích phát huy hết khả người lao ñộng nhằm nâng cao năng thực tốt vai trò mình, công ty phải có hứng xử lý ñể bố suất, nâng cao hiệu kinh doanh hay không Chính vậy, nâng cao trí vị trí cho cá nhân có lực ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng ñòi hỏi cấp thiết ñối với - Tổ chức kì thi chức danh cách công khai, minh bạch, ñưa hội thăng tiến ñến gần với người lao ñộng nhà quản trị, có ý nghĩa ñịnh ñến phát triển công ty Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu hoạt ñộng lao ñộng Công - Xác ñịnh số lượng cán nguồn ñể từ ñó xây dựng kế hoạch ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours, ñã mạnh dạn ñề xuất số ñào tạo, bồi dưỡng, xem xét ñánh giá, lựa chọn ñược cá nhân xuất giải pháp nhằm tạo ñộng lực cho người lao ñộng, từ ñó nâng cao hiệu sắc nhất, ñáp ứng ñược yêu cầu công việc hoạt ñộng sản xuất kinh doanh công ty Footer Page 13 of 126 ... NÂNG CAO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS 2.1.1 Tình hình tổ chức công ty a Quá... thức cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Du Lịch Việt Nam Vitours b Chức năng, nhiệm vụ công ty Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours trực thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam, ñơn vị chuyên kinh... luận nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy người lao ñộng Công ty Cổ phần du lịch Việt Nam Vitours Chương 3: Một số giải pháp ñể nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitour, Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitour, Nâng cao động lực thúc đẩy người lao động tại công ty cổ phần du lịch Việt Nam Vitour

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay