Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:12

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ HOÀNG LÊ ĐÔNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 2: TS Đoàn Hồng Lê Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 05 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Dân số bốn vấn đề toàn cầu giới đặc biệt quan tâm: chiến tranh hòa bình; lương thực, thực phẩm; môi trường dân số Trong dân số vấn đề đặc biệt có liên quan đến tuổi phải sinh, có tính chất hai mặt bùng nổ dân số nước phát triển lão hóa dân số nước có kinh tế phát triển phát triển cao Thực tế cho thấy biến cố xảy giới có liên quan đến vấn đề dân số Do dân số có tính chất quan trọng phát triển quốc gia toàn cầu Chính vậy, đầu tư cho dân số, CSSK gia đình đầu tư cho hưng thịnh quốc gia Những năm qua, Đảng Nhà nước ta có nỗ lực, sách việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Kết tổng điều tra dân số nhà ngày 1/4/2009 minh chứng Việt nam đạt số thành tựu nâng cao CLDS thập kỷ vừa qua Bên cạnh đó, Việt Nam đứng trước thách thức mới, vấn đề nảy sinh như: Cơ cấu dân số có biến đổi mau lẹ, tỷ số giới tính trẻ sinh tăng nhanh, già hóa dân số đến sớm ; Chất lượng dân số, đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực thấp so với nhiều quốc gia khu vực; chậm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Cùng với trình phát triển tỉnh Bình Định, dân số tỉnh trình biến động CLDS có thay đổi Trước khó khăn công tác DS-KHHGĐ tình hình sở văn đạo Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm tập trung đạo nhanh chóng kiện toàn tổ chức máy DS-KHHGĐ cấp, ban hành thị số 04/CT-CTUBND việc tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ, tạo bước đột phá thời gian tới qui mô, cấu, CLDS, phân bổ dân cư quản lý nhà nước DSKHHGĐ đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH-HĐH đất nước Từ nhận định dân số tỉnh năm qua, thấy rằng: vấn đề dân số, CLDS không Footer Page of 126 Header Page of 126 thách thức lớn Đảng, Nhà nước mà phát triển bền vững tỉnh nâng cao CLCS nhân dân tương lai Một xã hội có phát triển hay không phụ thuộc nhiều yếu tố tác động đến yếu tố quan trọng kiểm soát tình hình gia tăng dân số để từ đưa biện pháp hành động thích hợp để nâng cao CLDS Vì vậy, nâng cao CLDS coi yếu tố quan trọng hàng đầu nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công xây dựng tỉnh Bình Định góp phần thực chiến lược phát triển KT-XH hoàn thành mục tiêu “Công nghiệp hóa, đại hóa” trước năm 2020 Xuất phát từ thực tế điều kiện nghiên cứu thân, chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoa học Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển Mục tiêu nghiên cứu - Khái quát lý luận chất lượng dân số - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dân số tỉnh Bình Định vấn đề tồn cần khắc phục - Đưa giải pháp nâng cao CLDS tỉnh Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Dân số tỉnh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tiêu phản ánh chất lượng dân số tỉnh Bình Định, cụ thể: + Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao trình độ thể chất + Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao trình độ trí tuệ, học vấn, trình độ chuyên môn + Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao tinh thần Đề tài tập trung khai thác số liệu khoảng thời gian từ 1999 2011 tháng đầu năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng tổng hợp phương pháp như: Phân tích thống kê, mô tả, so sánh, đánh giá Footer Page of 126 Header Page of 126 Ý nhĩa khoa học thực tiễn luận văn - Phân tích đánh giá chất lượng dân số tỉnh Bình Định yếu tố ảnh hưởng đến CLDS tỉnh - Luận văn góp phần làm rõ sở lý luận việc nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định - Kế thừa phát triển nghiên cứu CLDS địa bàn tỉnh Bình Định - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao CLDS tỉnh Bình Định Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận nâng cao chất lượng dân số Chương 2: Thực trạng CLDS tỉnh Bình Định tình hình Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định thời gian tới CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DÂN SỐ 1.1.1 Khái niệm dân số Dân số cộng đồng người sống lãnh thổ thời điểm định Thuật ngữ không hàm chứa số dân mà đề cập đến CLDS: kết cấu, phân bố, trình độ văn hóa 1.1.2 Đặc điểm dân số - Quy mô dân số số người sống quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế đơn vị hành thời điểm định Phân bố dân số xếp số dân vùng lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống người dân yêu cầu định XH - Cơ cấu dân số tổng số dân phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân Footer Page of 126 Header Page of 126 đặc trưng khác - Chất lượng dân số phản ánh đặc trưng thể chất, trí tuệ tinh thần toàn dân số 1.1.3 Vai trò dân số phát triển Dân số đóng vai trò hai mặt trình phát triển Một mặt dân số lực lượng tạo cải vật chất dịch vụ cho XH Mặt khác, dân số lực lượng tiêu thụ sản phẩm Bởi vậy, quy mô, cấu dân số có ảnh hưởng lớn đến quy mô, cấu sản xuất, tiêu dùng tích luỹ XH 1.1.4 Các tiêu đo lường dân số - Quy mô dân số: tổng dân sinh sống lãnh thổ định (vùng, địa phương, quốc gia) vào thời điểm xác định (đầu năm, năm, cuối năm…) - Phân bố dân số xếp số dân vùng lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống người dân yêu cầu định XH - Cơ cấu dân số: Sự phân chia tổng dân số thành phận theo tiêu thức định gọi cấu dân số Trong cấu tuổi giới tính dân số quan trọng ảnh hưởng đến mức sinh, mức chết di dân mà ảnh hưởng đến trình phát triển KT-XH + Cơ cấu dân số theo tuổi: việc phân chia tổng số dân lãnh thổ thành nhóm dân số có tuổi khoảng tuổi khác thời điểm + Cơ cấu dân số theo giới tính: toàn dân số phân chia thành dân số nam dân số nữ ta có cấu dân số theo giới tính Chỉ tiêu thường dùng để đo lường cấu giới tính tỷ số giới tính 1.2 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ 1.2.1 Khái niệm đặc trưng chất lượng dân số a Khái niệm chất lượng dân số Theo Pháp lệnh dân số Việt nam: “Chất lượng dân số phản ánh đặc trưng thể chất, trí tuệ tinh thần toàn dân số” Chất lượng dân số bao gồm thành phần sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Thể chất gồm nhiều yếu tố khác có số đo chiều cao, cân nặng, sức mạnh, tốc độ, sức bền, khéo léo, dinh dưỡng, bệnh tật, tuổi thọ, gen di truyền người dân - Trí tuệ gồm yếu tố trình độ học vấn, thẩm mỹ, trình độ chuyên môn kỹ thuật, cấu ngành nghề… thể qua tỷ lệ biết chữ, số năm bình quân học/đầu người, tỷ lệ người có cấp, đào tạo chuyên môn kỹ thuật… - Tinh thần gồm yếu tố ý thức tính động XH thể qua mức độ tiếp cận tham gia hoạt động XH, văn hoá, thông tin,… người dân b Đặc trưng chất lượng dân số Có ba đặc trưng sau: (1) CLDS có tính đặc trưng theo vùng, thời kỳ (2) Trong CLDS, yếu tố chất lượng người đòi hỏi phải tích lũy, phát triển rèn luyện qua thời gian, dần không sử dụng, rèn luyện phát triển thường xuyên (3) CLDS gắn liền với trình tái sản xuất dân số nên mang tính mâu thuẫn, tính quán tính, để đổi chất lượng dân số cần thời gian hệ 1.2.2 Nội dung nâng cao chất lượng dân số a Nâng cao yếu tố thể chất Thể chất người phụ thuộc vào quy luật di truyền (chi phối tầm vóc, thể lực chủng tộc, giống nòi, giới tính, yếu tố gen…), phụ thuộc vào yếu tố môi trường, yếu tố chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt giai đoạn bào thai, sơ sinh đầu đời (từ 1-5 tuổi) giai đoạn vị thành niên (10-19 tuổi); phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe; hoạt động thể lực (sự rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao, lao động, vui chơi giải trí …); phụ thuộc vào chất lượng đời sống gia đình xã hội… b Nâng cao yếu tố trình độ học vấn chuyên môn Nâng cao trí tuệ nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, cấu ngành nghề, phát triển tài năng, phát huy lực sáng tạo…Trình độ học vấn dân cư nâng cao chìa khóa cho việc phát triển trí tuệ họ Học vấn nâng lên Footer Page of 126 Header Page of 126 người dân có nhìn thay đổi hành vi ứng xử với giới quan trọng giúp họ cải thiện việc làm thu nhập Nhưng hoạt động phụ thuộc vào thân người dân tức phụ thuộc vào nhận thức, thói quen, văn hóa… Nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp tạo điều kiện để người dân có hội tận dụng hội tham gia khóa đào tạo nghề để có nghề nghiệp chuyên môn đem tới cho họ thu nhập c Nâng cao yếu tố tinh thần Nâng cao yếu tố tinh thần phụ thuộc vào yếu tố bản: giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa, trị, truyền thống gia đình, dân tộc; chất lượng đời sống văn hóa; thông tin giải trí; điều kiện môi trường XH phát triển; phong tục, tập quán tốt phong trào XH sinh hoạt tôn giáo Nâng cao yếu tố tinh thần người nhằm nâng cao ý thức tính động XH người thể qua gia tăng mức độ tiếp cận, hưởng thụ tham gia dịch vụ XH, văn hoá, thông tin, vui chơi, giải trí người dân d Nâng cao đời sống vật chất dịch vụ xã hội Dịch vụ hình thức lao động để đáp ứng nhu cầu sống sản xuất, sản phẩm sức sản xuất trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến giai đoạn định Dịch vụ xã hội loại dịch vụ có tổ chức nhà nước nhằm cung cấp trợ giúp hay tư vấn vấn đề sức khoẻ, nhà ở, chăm sóc trẻ em, luật pháp,… 1.2.3 Các tiêu phản ánh nâng cao chất lượng dân số a Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao thể chất Sự cải thiện nâng cao trình độ thể chất đánh giá cải thiện nâng cao tiêu thành phần : (1) Chiều cao trung bình niên 20 tuổi; (2) Cân nặng trung bình niên 20 tuổi; (3) Chỉ số khối lượng thể (BMI) trung bình niên 20 tuổi; (4) Tuổi thọ bình quân; (5) Tỷ lệ phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng Footer Page of 126 Header Page of 126 sử dụng BPTT; (6) Tỷ lệ trẻ em tuổi SDD b Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao trí tuệ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật tay nghề dân cư (1) Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ; (2) Học sinh học mẫu giáo 1000 dân; (3) Tỷ lệ học trung học phổ thông (4) Tỷ lệ lao động đào tạo c Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao tinh thần: đánh giá tinh thần, đời sống văn hóa gắn kết cộng đồng dân cư Sự cải thiện nâng cao tiêu: (1) Tỷ lệ gia đình công nhận gia đình văn hóa; (2) Số vụ tai nạn giao thông tính 100 nghìn dân; (3) Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet 100 nghìn dân d Nhóm nhân tố phản ánh mức cải thiện nâng cao đời sống vật chất dịch vụ xã hội Sự cải thiện nâng cao tiêu: (1) Thu nhập bình quân đầu người; (2) Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch; (3) Tỷ lệ hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NÂNG CAO CLDS 1.3.1 Điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội địa phương Dân số, tài nguyên môi trường có mối quan hệ tác động lẫn Nơi có điều kiện môi trường tự nhiên thuận lợi khí hậu ấm áp, địa hình phẳng, không khí lành… có ảnh hưởng tích cực đến khả chất lượng sinh sản, đến tuổi thọ người, người mắc bệnh tật hơn, giảm mức chết xuống thấp Khi người có nhận thức cao, đời sống đảm bảo ý thức người dân bảo vệ môi trường tốt Do đó, chất lượng cải thiện 1.3.2 Yếu tố y tế chăm sóc sức khỏe Con người nguồn tài nguyên quý báu định phát triển đất nước, sức khoẻ vốn quý người toàn xã hội Vì đầu tư cho y tế để người CSSK đầu tư cho phát triển KT-XH đất nước, nâng cao Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CLCS cá nhân gia đình 1.3.3 Yếu tố giáo dục 1.3.4 Yếu tố lao động, việc làm 1.3.5 Mức sống ảnh hưởng đến chất lượng dân số 1.3.6 Chính sách nhà nước 1.3.7 Đô thị hóa CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KT-XH CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CLDS 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên tỉnh Bình Định Bình Định tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung Việt nam, nằm vùng kinh tế trọng điểm miền trung, vị trí địa lý thuận lợi cho việc giao lưu, phát triển KT-XH Nhờ lợi vị trí địa lý nguồn nhân lực dồi dào, năm qua tỉnh Bình Định chủ động phát huy nội lực, tích cực thu hút nguồn lực bên nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao mức sống nhân dân để trở thành tỉnh phát triển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đòn bẩy phát triển kinh tế cực nam Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Do Bình Định thực nơi hấp dẫn đầu tư kinh doanh 2.1.2 Đặc điểm kinh tế tỉnh Bình Định a Tăng trưởng kinh tế Sự chuyển dịch cấu kinh tế từ việc giảm dần tỷ trọng nông nghiệp để nhường chỗ cho công nghiệp dịch vụ tăng lên cho thấy xu hướng tất yếu kinh tế phát triển lên Trong đó, nhóm ngành công nghiệp xây dựng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng (tăng 15,3% giai đoạn 2006 - 2011) Bình Định phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 Đây điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao CLDS tỉnh Bình Định Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 tiếp tục cải thiện nâng cao 2.2 THỰC TRẠNG CLDS CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Qui mô, cấu biến động dân số tỉnh Bình Định a Qui mô dân số Theo kết Tổng điều tra dân số nhà sơ đến năm 2011 Bình Định có 396.013 hộ, 1.497.262 nhân khẩu; đó, nam 729.888 người chiếm 48,7%, nữ 767.374 người chiếm 51,3% Dân số toàn tỉnh bình quân năm tăng 2.574 người Tốc độ tăng dân số tỉnh Bình Định phát triển theo chiều hướng lên, bình quân thời kỳ 19992009 tăng 0,2%/năm, thời kỳ có tỷ lệ tăng dân số thấp vòng 32 năm Bảng 2.3: Tăng trưởng dân số Bình Định 32 năm 2010 2011 1/4/1979 1/4/1989 1/4/1999 1/4/2009 Dân số 1.149.569 1.245.142 1.460.727 1.486.465 1.489.700 1.497.262 Tốc độ tăng … 108,3% 117,3% 101,8% 101,9% 100,05% Tỷ lệ tăng BQ … 0,8% 1,6% 0,2% 0,2% 0.5% Nguồn: Tổng điều tra dân số nhà năm 2009 2011 So với khu vực nước, Bình Định có dân số cao tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam trung Tuy nhiên mặt khách quan, quy mô dân số Bình Định đạt mức 1.497.262 người vào năm 2011 hoàn toàn từ kết giảm sinh mà có phần từ yếu tố biến động dân cư 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 2007 Thừa Thiên-Huế 2008 Đà Nẵng 2009 Quảng Nam 2010 Quảng Ngãi 2011 Bình Định Biểu đồ 2.1: Dân số tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 * Phân bố dân số tỷ lệ tăng trưởng dân số theo huyện/ thành phố tỉnh Bình Định: Bảng 2.4: Dân số tỉ lệ gia tăng dân số tỉnh Bình Định phân theo huyện/ thành phố giai đoạn 1999-2009 năm 2011 Dân số (người) 1999 2009 2011 Tổng 1.460.727 1.486.465 1.497.262 TPQuyNhơn 238.290 280.535 282.377 An Lão 22.982 24.200 24.377 Hoài Nhơn 209.008 205.590 207.085 Hoài Ân 90.993 84.437 85.053 Phù Mỹ 177.702 169.304 170.537 Vĩnh Thạnh 25.671 27.978 28.180 Tây Sơn 129.962 123.309 124.200 Phù Cát 184.439 188.042 189.407 An Nhơn 179.829 178.424 179.718 Tuy Phước 180.481 179.985 181.291 Vân Canh 21.370 24.661 24.839 Tốc độ tăng (%) Tỷ lệ tăng dân số TB 1999-2009 (%) 1,8 17,7 5,3 -1,6 -7,2 -4,7 9,0 -5,1 2,0 -0,8 -0,3 15,4 0,2 1,6 0,5 -0,2 -0,7 -0,5 0,9 -0,5 0,2 -0,1 1,4 Nguồn: Tổng điều tra dân số nhà năm 2009, Niên giám thống kê năm 2011- tỉnh Bình Định * Phân bố dân số tỷ lệ tăng trưởng dân số theo vùng tỉnh Bình Định: Bảng 2.5: Dân số tỉ lệ gia tăng dân số tỉnh Bình Định phân theo vùng giai đoạn 1999 - 2009 Dân số (người) Tốc độ Tỷ lệ tăng dân số tăng (%) TB 1999-2009(%) 1999 2009 Tổng 1.460.727 1.486.465 1,8 0,2 Huyện đồng 1.169.749 1.201.880 2,7 0,3 Huyện trung Du 220.955 207.746 -0,6 -0,6 Huyện miền núi 70.023 76.839 9,7 0,9 Nguồn:Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Bình Định năm 2009 Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 *Tăng tự nhiên: việc tăng tự nhiên gồm yếu tố sinh chết Mức sinh Bình Định nhiều năm qua nhận định có xu hướng giảm Tăng học: Bình Định có tỷ lệ tăng dân số học hàng năm 1,8% Số người nhập cư 18.493 người, chiếm tỷ lệ 13,6%, số người xuất cư 64.208 người (lệ 47,2%) b Mật độ dân số 1200 1000 800 600 400 200 1999 2009 2011 Tổng Quy Nhơn An Lão Hoài Nhơn Hoài Ân Phù Mỹ Vĩnh Thạnh Tây Sơn Phù Cát An Nhơn Tuy Phước Vân Canh Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011- Tỉnh Bình Định Biểu đồ 2.2: Mật độ dân số tỉnh Bình Định năm 1999 - 2011 c Tỷ lệ giới tính Tỷ lệ giới tính (số nam/100 nữ) tỉnh Bình Định diễn theo hướng cân nhiên tăng giảm năm có không đồng Bảng 2.7: Tỷ số giới tính sinh Bình Định qua năm Đơn vị tính: số bé trai/100 bé gái Năm 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tỉ số giới tính 106,2 110,5 98,4 96,8 110,7 112,2 113,1 112,6 sinh (nam/100 nữ) Nguồn: Báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Định 2009 d Cơ cấu dân số - Cơ cấu theo tuổi:Cơ cấu dân số Bình Định thay đổi mạnh, đặc biệt cấu dân số theo nhóm tuổi Bình Định bước sang cấu dân số già Chỉ số chứng tỏ CLCS dịch vụ y tế tỉnh Bình Định cải thiện Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 * Dân số phụ thuộc: Bảng 2.8: Tỉ số dân số phụ thuộc tỉnh Bình Định (1999 - 2009) Tỉ số phụ thuộc 1999 2009 Chung 69,4% 53% Trẻ em 57,5% 40,1% Người già 11,9% 12,9% Nguồn:Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Bình Định năm 2009 - Cơ cấu theo giới tính:Về cấu theo giới tính, Bình Định tỉ lệ nữ cao nam giới có xu hướng tăng chậm từ 1990 Điều dễ hiểu Bình Định giai đoạn phát triển thực sách DS-KHHGĐ Đảng Nhà nước Tháp tuổi dân số năm 1999 năm 2009 thể rõ đặc điểm nói trên, cho thấy rõ cấu dân số theo giới tính nhóm tuổi Nguồn:Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Bình Định năm 2009 Biểu đồ 2.3: Tháp tuổi dân số tỉnh Bình Định năm 1999 2009 - Cơ cấu lao động: Dân số độ tuổi lao động tỉnh Bình Định tăng tương đối chậm số lượng tỷ trọng * Chất lượng nguồn lao động: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn thời gian qua có bước chuyển dịch, đáng ý lao động chữ giảm mạnh, năm 1999 tỉ trọng 8,87% đến năm 2009 1,35% lao động tốt nghiệp PTTH năm 1999 tỉ trọng 7,3% đến năm 2009 tăng lên 16,25% e Tỷ suất sinh (1) Tỷ suất sinh thô Footer Page 15 of 126 14 Header Page 16 of 126 2011, 16.4% 1999, 20.9% 2009, 16.7% 2001, 18.3% 2005, 18.7% 2003, 16.4% Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011 - Tỉnh Bình Định Biểu đồ 2.4: Tỉ suất sinh thô qua năm (2)Tổng tỷ suất sinh (TFR) Bảng 2.10: TFR qua tổng điều tra theo khu vực thành thị, nông thôn Đơn vị tính: ‰ 1999 2001 2005 2008 2009 Chung 2,67 2,31 2,04 2,17 2,22 - Thành thị 1,98 1,75 1,66 1,91 1,89 - Nông thôn 2,97 2,51 2.13 2,25 2,39 Nguồn:Tổng điều tra dân số nhà tỉnh Bình Định năm 2009 f Tỷ suất tử (1) Tỷ suất tử thô Tỷ suất tử thô 10‰ thấp, từ 10 - 14‰ trung bình, từ 15 - 25‰ cao 25‰ cao Căn theo tiêu chuẩn tỷ suất tử Bình Định 10 năm gần có nhiều biến động theo không gian, thời gian nhiên thấp tỷ suất tử trung bình nước (2) Tỷ lệ tử vong trẻ em: Tỷ lệ tử vong trẻ em tuổi Bình Định giảm từ 39,63‰ (2001) xuống 30,2‰ (2005) xuống 25‰ So với nước, mức tử vong trẻ em tuổi Bình Định cao nhiều Tỷ lệ tử vong trẻ em tuổi giảm từ 40,2‰ (2001) xuống 26,500‰ (2011) Đây thành đáng ghi nhận công tác CSSK bà mẹ, trẻ em, chất lượng y tế tỉnh Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 * Gia tăng tự nhiên:Tỷ lệ gia tăng tự nhiên Bình Định có xu hướng giảm tỷ lệ sinh ngày giảm nhìn chung cao mức trung bình nước Bảng 2.11: Tỷ lệ gia tăng tự nhiên Bình Định (2000 – 2011) Đơn vị tính: % Tỷ lệ gia tăng tự 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 nhiên Bình Định 14,5 12,2 11,5 10,9 11,9 9,4 8,9 8,5 Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011 – Tỉnh Bình Định Như vậy, với sách phát triển KT-XH tỉnh giảm số người tuổi sinh đẻ Thêm vào đó, thành tựu y tế, giáo dục tỉnh có tác động không nhỏ đến hiệu công tác DSKHHGĐ nên tỉnh Bình Định nơi có tỉ suất sinh, tử tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhất, dân số ổn định 2.2.2 Tình hình thể chất dân số tỉnh Bình Định a Thể lực trẻ em b Tuổi thọ trung bình người dân Bảng 2.12: Tuổi thọ người dân Bình Định (1999 – 2011) 1999 2009 2011 Chung 70 tuổi 71,9 tuổi 72,2 tuổi - Nam 68,2 tuổi 69,3 tuổi 69,5 tuổi - Nữ 71,8 tuổi 74,8 tuổi 75 tuổi Nguồn: Báo cáo Sở Y tế Bình Định năm 2011 2.2.3 Tình hình trình độ học vấn chuyên môn kỹ thuật Năm 2006 Bình Định Bộ Giáo dục đào tạo công nhận hoàn thành phổ cập tiểu học độ tuổi phấn đấu hoàn thành phổ cập THPT a Tình hình biết đọc, biết viết Bảng 2.13: Tỷ lệ biết đọc, biết viết dân cư Chung Nam Nữ Dân số từ 15 tuổi trở lên 95,76% 97,87% 93,84% Dân số từ 15 – 34 98,3% 98,22% 98,34% Nguồn: Số liệu điều tra dân số năm 2009- Cục thống kê tỉnh Bình Định Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 b Tình hình xóa mù chữ phổ cập giáo dục Trong năm qua, tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai thực nghiêm túc Chương trình xoá mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ Kết xóa mù chữ tính đến thời điểm năm 2009 Bình Định hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ đến người cuối độ tuổi 635 tiếp tục mở rộng diện xóa mù đến độ tuổi 45 159/159 xã, phường; 11/11 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Quốc gia phổ cập Tiểu học, phổ cập THCS THCS độ tuổi, đạt tỉ lệ 100% c Tình trạng học dân cư Trong năm gần khác biệt tỷ trọng chưa học theo giới thu hẹp đáng kể Đây kết trình vận động tự nhiên dân số mà người thuộc hệ trước thường không học hành dần thay thế hệ dân số trẻ hơn, học hành đầy đủ d Trình độ chuyên môn kỹ thuật dân cư Bình Định tỉnh có trình độ học vấn bình quân tương đối cao nhiên tỷ lệ qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật thấp phân bố không vùng khu vực Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo (từ 15 tuổi trở lên) trình độ chuyên môn kỹ thuật chiếm 89,41% Thực tế đáp ứng yêu cầu kinh tế chưa đáp ứng nghiệp CNH - HĐH 2.2.4 Đời sống tinh thần người dân tỉnh Bình Định Đi đôi với việc nâng cao thể lực, dân trí, đời sống văn hóa tinh thần người dân tỉnh Bình Định tiếp tục cải thiện Việc tham gia tích cực vào hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chứng tỏ sống tinh thần người dân nâng lên, CLCS tốt dẫn đến CLDS nâng lên rõ rệt 2.2.5 Đời sống vật chất dịch vụ xã hội người dân tỉnh Bình Định a Nhà người dân Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Bảng 2.14: Phần trăm diện tích sử dụng nhà bình quân đầu người 1999-2009 Đơn vị tính: % Năm 1999 Năm 2009 Diện tích Toàn Thành Nông Toàn Thành Nông tỉnh thị thôn tỉnh thị thôn Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Dưới 15m2 1,3 2,3 0,9 0,4 0,4 0,4 Từ 15-24m2 9,0 11,3 8,2 3,7 3,5 3,8 Từ 25-36m2 20,9 22,1 20,4 8,2 7,9 8,3 Từ 37-48m 28,6 20,7 31,4 12,9 10,8 13,7 Từ 49-59m2 14,2 11,2 15,3 10,9 9,5 11,4 >60 m2 16,0 32,4 23,8 63,8 67,8 62,3 Không xác định 0,1 0,1 0,1 Nguồn: Tổng điều tra dân số nhà 2009 Cục Thống kê tỉnh Bình Định b Điều kiện sinh hoạt người dân: (1) Sử dụng điện lưới; (2) Nước sinh hoạt; (3) Sử dụng hố xí hợp vệ sinh 2.3 TÌNH HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CLDS 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội địa phương Số liệu thống kê dân số Bình Định từ năm 1999-2011 cho thấy dân số Bình Định năm sau tăng năm trước 2.3.2 Yếu tố y tế chăm sóc sức khỏe Yếu tố y tế CSSK điều kiện cần để nâng cao CLDS Ngành y tế tỉnh Bình Định quan tâm triển khai nhiều biện pháp, đầu tư kinh phí mở rộng xã hội hóa y tế dịch vụ CSSKSS công tác đáp ứng kịp thời nhu cầu XH 2.3.3 Yếu tố giáo dục 2.3.4 Yếu tố lao động, việc làm 2.3.5 Mức sống người dân Bình Định 2.3.6 Chính sách nhà nước 2.3.7 Tình hình Đô thị hóa Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Căn vào chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Bình Định thời gian tới - Về phát triển kinh tế - Lĩnh vực văn hóa - xã hội - Các tiêu chủ yếu 3.1.2 Căn để xác định mục tiêu nâng cao CLDS tỉnh Bình Định a Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 b Chiến lược dân số SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 c Căn vào Đề án nâng cao CLDS Việt Nam giai đoạn 20112020 Bộ y tế d Dự báo dân số đến năm 2015 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CLDS CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Giải pháp nâng cao trình độ thể chất dân số tỉnh Bình Định a Giải pháp kinh tế - Phương án hữu hiệu để nâng cao thể chất cộng đồng nâng cao thu nhập hay mức sống người dân - Theo định hướng phát triển KT-XH tỉnh Bình Định đến năm 2015 cấu kinh tế theo ngành: nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa - UBND tỉnh ngành chức cần trọng đẩy mạnh công tác thu hút nhà đầu tư, hoàn thiện sở hạ tầng địa bàn tạo việc làm cho người dân để nâng cao thu nhập họ b Giải pháp chăm sóc sức khỏe kế hoạch hóa gia đình * Giải pháp lồng ghép sách dân số, chăm sóc sức khỏe Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 KHHGĐ với sách kinh tế, giáo dục đào tạo, lao động… * Giải pháp chăm sóc sức khỏe kế hoạch hóa gia đình: * Giải pháp làm giảm dị tật bẩm sinh: c Giải pháp môi trường - Cần tập trung xây dựng chiến lược hữu hiệu để đảm bảo phát triển KT-XH bền vững không làm suy giảm môi trường nguồn tài nguyên thiên nhiên - Trong tương lai cần tập trung giảm thiểu tình trạng ô nhiễm nước ngầm nước mặt tác hại tới sức khỏe người dân cao Ngoài cần đảm bảo khả tiếp cận nguồn nước an toàn cho toàn người dân, coi mục tiêu quy hoạch quan trọng - Cần tập trung vào vấn đề quản lý rác thải nguy hiểm, bao gồm rác thải công nghiệp y tế 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ học vấn chuyên môn cho dân số tỉnh Bình Định - Đầu tư cho giáo dục, đào tạo cần tập trung nhiều vào việc cải thiện chương trình, tạo môi trường học tập nghiên cứu mở, phát huy tính sáng tạo, tính XH hoạt động giảng dạy, nghiên cứu - Khuyến khích người cao tuổi có trình độ, kỹ tiếp tục làm việc tham gia vào trình đào tạo, đặc biệt ngành kỹ thuật, sản xuất - Đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề thông qua việc: + Triển khai công tác đào tạo nghề cho đối tượng lao động sách địa bàn tỉnh Bình Định + Chú trọng chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp, truyền nghề làng nghề doanh nghiệp … + Đối với ngành sản xuất công nghiệp: sở dạy nghề cần liên kết với doanh nghiệp nhằm đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp + Đối với ngành nông nghiệp nên kết hợp với hội nông dân, hội làm vườn, hội sinh vật cảnh vùng mà sở đào Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 tạo nghề chưa khó nắm bắt + Có sách ưu đãi thuế, cho thuê mặt bằng, vay vốn… doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế thu hút đối tượng lao động sách vào làm việc 3.2.3 Giải pháp nâng cao đời sống tinh thần người dân tỉnh Bình Định Nâng cao đời sống tinh thần người có nghĩa nâng cao ý thức tính động xã hội người thể qua gia tăng mức độ tiếp cận, hưởng thụ tham gia dịch vụ xã hội, văn hoá, thông tin, vui chơi, giải trí người dân a.Giải pháp hoạt động văn hóa - xã hội - Phát triển đô thị hóa nhanh có tác động nhiều mặt đời sống xã hội tác động tới sở hạ tầng liên quan làm thay đổi sống người dân - Đổi hoàn thiện sách bảo hiểm y tế toàn dân Thực tốt sách khám, chữa bệnh cho đối tượng sách, người nghèo trẻ em, CSSK người cao tuổi - Thực xã hội hóa số hoạt động lĩnh vực văn hóa Nâng cao chất lượng, tăng cường sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình - Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa - nghệ thuật, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc địa phương với phát triển du lịch, người Bình Định - Xây dựng mô hình câu lạc hưu trí nơi người hưu đến sinh hoạt, tham gia hoạt động văn hóa, thể thao Đây coi mô hình hiệu nhân rộng b Giải pháp hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi - Triển khai mạnh, có hiệu hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức cách tiếp cận phù hợp với vùng, nhóm đối tượng, trọng khu vực khó khăn, đối tượng khó tiếp cận; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, mở rộng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 nâng cao chất lượng chương trình giáo dục dân số, SKSS KHHGĐ, giới bình đẳng giới, sức khỏe tình dục nhà trường cho vị thành niên niên, lồng ghép hoạt động tuyên truyền, tư vấn, nội dung dân số - phát triển - Phát động trì phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khoẻ, cải thiện môi trường sống; tăng cường hoạt động tư vấn tiền hôn nhân; mở rộng mô hình nâng cao CLDS cộng đồng; giảm tỷ lệ trẻ em SDD; ưu tiên triển khai chương trình, dự án nâng cao CLCS vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, người nhập cư nhóm đối tượng thiệt thòi - Tăng cường hoạt động kênh truyền thông gián tiếp lẫn trực tiếp Thường xuyên quan tâm bổ sung nội dung tăng thời lượng cho kênh truyền thông đại chúng - Tuyên truyền giáo dục nhằm phòng ngừa, hạn chế phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi - Tuyên truyền, phổ cập kiến thức SKSS như: KHHGĐ, làm mẹ an toàn, phòng tránh phá thai, phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục (HIV/AIDS ), SKSS vị thành niên, vô sinh… 3.2.4 Giải pháp nâng cao đời sống vật chất dịch vụ xã hội - Tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng cho vùng dân cư tỉnh - Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, y tế, giáo dục Nâng cao quỹ phúc lợi, công trình phúc lợi cho người dân - Xoá bỏ thành kiến trọng nam kinh nữ nhằm trì cân tỷ lệ giới tính - Mở rộng dịch vụ xã hội trợ giúp đối tượng yếu thế: với mục tiêu nâng cao khả hòa nhập cộng đồng đối tượng yếu XH - Nâng cao hiệu thông tin cho lãnh đạo cấp; xây dựng phát triển đội ngũ cán làm công tác xã hội chuyên nghiệp - UBND tỉnh nên có sách nhằm động viên, khuyến Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 khích đối tượng lao động khu vực phi thức (chủ yếu nông dân) tham gia vào hệ thống BHXH BHYT tự nguyện - Cần phải xây dựng hệ thống chế sách để khuyến khích đối tượng tham gia cung cấp dịch vụ xã hội bảo vệ đối tượng thụ hưởng loại hình dịch vụ 3.2.5 Các giải pháp khác a Giải pháp tăng cường lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền - Nâng cao hiệu thông tin cho lãnh đạo cấp để tạo cam kết ủng hộ mạnh mẽ lãnh đạo Đảng Chính quyền việc thực chương trình dân số toàn diện, cần đảm bảo định kỳ cung cấp thông tin với nội dung hình thức phù hợp cho lãnh đạo Đảng Chính quyền - Các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể nhân dân kiên trì thực chủ trương Pháp lệnh Dân số: “Mỗi cặp vợ chồng nên có để có điều kiện nuôi dạy tốt” - Hoàn thiện hệ thống tổ chức máy làm công tác DS-SKSS cấp, bố trí đủ cán làm công tác DS-SKSS theo hướng chuyên nghiệp chuyên sâu, gắn công tác dân số với chăm sóc SKSS - Nâng cao lực quản lý cộng đồng DS-KHHGĐ Xây dựng chế phối hợp liên ngành để thực có hiệu công tác dân số, chăm sóc SKSS - Tăng đầu tư từ ngân sách Nhà nước; đẩy mạnh việc đa dạng hóa nguồn đầu tư từ cộng đồng, doanh nghiệp tư nhân cho công tác dân số, kiểm soát cân giới tính sinh, chăm sóc SKSS b Giải pháp hoạt động truyền thông - giáo dục chuyển đổi hành vi - Nâng cao hiệu dịch vụ DS-KHHGĐ Điểm tập trung việc làm vấn đề kỹ thuật cho công tác KHHGĐ - Thực đồng hoạt động truyền thông với nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm, trình độ nhóm đối tượng để nâng cao nhận thức, tạo nhu cầu tăng số người thay đổi hành vi Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 SKSS - KHHGĐ cách bền vững - Ứng dụng kết nghiên cứu khảo sát để nâng cao chất lượng hoạt động thông tin - giáo dục - truyền thông phù hợp với đặc điểm nhóm đối tượng nhằm đạt hiệu cao bền vững - Khuyến khích việc cung cấp thông tin tư vấn dân số, SKSS-KHHGĐ giới giới tính cho đội ngũ giáo viên, bậc cha mẹ - Tiếp tục vận động người dân sử dụng BPTT Khuyến khích kết hôn độ tuổi thích hợp ủng hộ xây dựng quy mô gia đình - Tiến hành nghiên cứu đánh giá, đánh giá nghiên cứu dịch vụ sức khoẻ di truyền - Xã hội hóa, phối hợp liên ngành; học tập, trao đổi kinh nghiệm hợp tác quốc tế KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dân số vừa mục tiêu vừa động lực cho phát triển, tác động đến lĩnh vực đời sống KT-XH: giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, văn hóa Để đạt mục tiêu ngành nghề, lĩnh vực trước tiên cần phải quan tâm tới người làm để nâng cao chất lượng sống nói riêng CLDS nói chung CLDS yếu tố thiếu nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, yếu tố giữ vai trò chủ động, tích cực tạo lập phát triển bền vững CLDS xem thước đo mức sống, trình độ, văn minh, tiến quốc gia, thành phố Việc cải thiện CLDS không trách nhiệm ngành y tế mà đòi hỏi phải có chung tay ngành, cấp Việc nâng cao CLDS giúp cho xã hội ổn định, tiến bộ, công bằng, văn minh; kinh tế phát triển, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, áp bất công xã hội bước bị loại trừ; môi trường thiên nhiên bảo vệ; đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày hoàn thiện hơn, loại bỏ đói nghèo; người có hội nhiều việc phát huy tài năng, lực sáng tạo Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Qua phân tích số liệu luận văn cho thấy CLDS tỉnh Bình Định chưa cao Do tỉnh cần đầu tư nguồn lực nhiều cho hoạt động nâng cao CLDS Đồng thời, mục tiêu tỉnh năm đến kinh tế tỉnh phải bảo đảm tăng trưởng nhanh, giảm nhanh hộ đặc biệt nghèo, tạo phát triển bền vững không ngừng nâng cao chất lượng sống cho nhân dân Làm điều CLDS tỉnh nâng cao hơn, góp phần phát triển nguồn nhân lực tỉnh, đáp ứng nhu cầu CNH - HĐH Kiến nghị Nhằm phát huy mặt đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế thời gian qua, để nâng cao chất lượng hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm tiếp theo, người viết xin đề xuất số kiến nghị sau: - Tăng mức đầu tư kinh phí cho chương trình dân số nhằm đảm bảo thực hoàn thành tiêu cấp giao - Thường xuyên tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán làm công tác dân số đội ngũ cộng tác viên nhằm nâng cao kiến thức, kỹ tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ - Tỉnh cần điều chỉnh mức thù lao cho cộng tác viên nhằm đảm bảo sống tạo điều kiện cho việc tham gia công tác lâu dài; cần đề cập đến qui định, chế độ liên quan đến vấn đề thu nhập, ưu đãi quyền lợi kinh tế gắn liền với việc thực mục tiêu sách dân số chế độ trợ cấp nuôi con, phụ cấp sinh đẻ, thời gian nghỉ sinh ưu đãi giá loại hàng hóa tiêu dùng dịch vụ - Tỉnh cần đưa biện pháp tập trung hướng vào tác động giảm sinh, ưu tiên cho hộ gia đình nghèo có 1-2 vay vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, phát triển kinh tế gia đình - Để cải thiện tầm vóc thể lực người dân Bình Định, sách vĩ mô phát triển kinh tế công tác KHHGĐ, điều quan trọng phải rèn luyện thể lực môn thể thao phát triển chiều cao có chế độ dinh dưỡng hợp lý, đầy đủ chất để người phát triển Footer Page 26 of 126 ... nâng cao chất lượng dân số Chương 2: Thực trạng CLDS tỉnh Bình Định tình hình Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định thời gian tới CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT... 2011- tỉnh Bình Định * Phân bố dân số tỷ lệ tăng trưởng dân số theo vùng tỉnh Bình Định: Bảng 2.5: Dân số tỉ lệ gia tăng dân số tỉnh Bình Định phân theo vùng giai đoạn 1999 - 2009 Dân số (người)... thực trạng chất lượng dân số tỉnh Bình Định vấn đề tồn cần khắc phục - Đưa giải pháp nâng cao CLDS tỉnh Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Dân số tỉnh Bình Định - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định, Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định, Nâng cao chất lượng dân số tỉnh Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay