Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Gia Lai

13 92 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:12

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ HUỆ Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH GIA LAI Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS.TS Lê Hữu Ảnh Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.05 Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2013 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Header Page of 126 MỞ ĐẦU Mục tiêu nghiên cứu: - Tổng hợp lý luận kinh nghiệm thu hút vốn ñầu tư, Tính cấp thiết ñề tài: Khu công nghiệp (KCN) mô hình tổ chức sản xuất lãnh thổ có tác ñộng thúc ñẩy tăng trưởng kinh tế vùng, khu vực KCN ñược tập trung ñầu tư công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật áp dụng mô hình quản lý ñặc biệt, hình thức sản xuất công phát triển KCN - Phân tích, ñánh giá thực trạng thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai - Đưa quan ñiểm, phương hướng giải pháp nghiệp ñại, có hiệu nên tạo hấp dẫn thu hút ñầu tư nhằm nhằm tăng cường thu hút ñầu tư vào KCN Gia Lai nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Gia Lai tỉnh có vị trí quan trọng kinh tế, trị an ninh quốc phòng ñối với khu vực nước; có quốc lộ 14, 19, 25 nối Gia Lai với tỉnh khu vực Tây Nguyên, tỉnh duyên hải miền Trung tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia cửa Đức Cơ, quốc lộ 19 Với tiềm lợi như: có diện tích tự nhiên lớn thứ hai toàn quốc, diện tích khoảng 15.536,9 km2; - Đối tượng nghiên cứu: Luân văn tập trung nghiên cứu vấn ñề thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Các KCN ñược hình thành ñịa bàn tỉnh Gia Lai, có tham chiếu, so sánh với số ñịa phương + Thời gian: Giai ñoạn 2006 ñến hướng phát triển ñến quỹ ñất lớn, ñiều kiện khí hậu thổ nhưỡng tỉnh phù hợp ñể năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2020 phát triển lâm nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi ñại gia súc; có Phương pháp nghiên cứu: tiềm khoáng sản, thuận lợi cho phát triển số ngành công Sử dụng phương pháp: khảo sát, thống kê, so sánh, phân nghiệp, ñiều kiện thuận lợi ñể hình thành, phát triển tính, tổng hợp, ñánh giá, diễn giải, mô tả… kế thừa, chọn lọc số KCN kinh nghiệm, kết nghiên cứu thu hút vốn ñầu tư số tỉnh, Bên cạnh kết ñạt ñược, tồn tại, hạn thành nước nhằm bảo ñảm phù hợp với ñặc thù kinh tế, xã chế thu hút ñầu tư vào KCN môi trường ñầu tư chưa hội, tự nhiên tỉnh Gia Lai thực cải thiện, quy hoạch KCN chưa có tính quán, chưa ổn Bố cục ñề tài: ñịnh; sở hạ tầng thiếu ñồng bộ, thiếu vốn ñầu tư hạ tầng KCN; vốn Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo, ñề tài gồm ñầu tư thu hút vào KCN chưa tương xứng với tiềm năng, lợi chương: tỉnh, … Chương 1: Cơ sở lý luận thu hút ñầu tư vào KCN Do ñó, việc nghiên cứu xây dựng ñề tài "Một số giải pháp tăng Chương 2: Thực trạng thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai cường thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai" có ý nghĩa thiết Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút ñầu tư vào KCN thực với thực trạng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Gia Lai tỉnh Gia Lai Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu: PGS.TS Đan Đức Hiệp, 2012, chủ biên sách “Khu công Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KCN nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Việt Nam” cho với KCN, cần ña dạng hóa tính chất hoạt ñộng hướng vào khu công nghệ 1.1 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KCN cao, chuyên sâu, công nghiệp hỗ trợ (phụ trợ) Còn theo GS.TS Võ 1.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm, quy mô loại hình KCN Thanh Thu, 2003, chủ nhiệm ñề tài ñộc lập cấp nhà nước “phát triển a Khái niệm KCN KCN Việt Nam ñiều kiện nay” cho rằng, thách thức KCN khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực lớn ñối với nghiệp phát triển KCN Việt Nam dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới ñịa lý xác ñịnh nhận thức cấp quản lý tầm quan trọng vai trò KCN thường ñược Chính phủ cấp phép ñầu tư với hệ thống hạ tầng KCN công ñổi kinh tế hội nhập quốc tế Việt kỹ thuật khung pháp lý riêng Nam GS.TS Trần Đình Thiên trả lời vấn b Đặc ñiểm KCN VnEconomy (ấn phẩm trực tuyến Thời báo kinh tế Việt Nam) - KCN hình thức tổ chức không gian lãnh thổ công “Thu hút ñầu tư: Khi tỉnh thành cạnh tranh” ñã trăn trở vấn ñề cạnh nghiệp gắn liền phát triển công nghiệp với xây dựng kết cấu hạ tầng tranh thu hút ñầu tư FDI tỉnh thành ñưa ñến nhiều hệ hình thành mạng lưới ñô thị, phân bố dân cư hợp lý lụy cho kinh tế quốc gia Theo GS.TS Trần Đình Thiên - Là nơi hoạt ñộng sản xuất doanh nghiệp (DN) công nhà ñầu tư chờ ñợi nhiều việc cải thiện môi trường thể nghiệp hệ thống DN công nghiệp hỗ trợ DN dịch vụ cho sản chế ưu ñãi xuất công nghiệp Và có số luận văn ñề cập ñến vấn ñề thu hút ñầu tư - Được quản lý trực tiếp Chính phủ vào KCN Trên ñịa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng ñã có số - Trong KCN có DN (công ty) phát triển hạ tầng KCN viết thu hút ñầu tư vào KCN Các viết, diễn ñàn, hội nghị, - Sản phẩm KCN ñáp ứng nhu cầu trước mắt lâu dài hội thảo ñã sơ lược tình hình, thực trạng thu hút ñầu tư vào KCN nói riêng ñể từ ñó ñề xuất giải pháp tăng cường thu hút vốn ñầu tư vào tỉnh Hiện chưa có công trình cụ thể nghiên cứu vấn ñề thu hút vốn ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai Do vậy, ñề tài mà tác giả lựa chọn không trùng với công trình khoa học hay luận văn ñã công bố thị trường nội ñịa c Quy mô loại hình KCN Các KCN ñược hình thành theo mục ñích khác với quy mô khác 1.1.2 Vai trò KCN ñối với phát triển kinh tế - xã hội - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thúc ñẩy trình công nghiệp hóa, ñại hóa - Tăng nhanh thu hút ñầu tư nước Footer Page of 126 Header Page of 126 - Góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo thêm lực sản xuất mới, tạo nguồn hàng ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng xuất - Tạo ñiều kiện phát triển công nghiệp theo quy hoạch thương hiệu quốc gia, ñịa phương ñể nhà ñầu tư gắn liền với ñặc ñiểm chất lượng mà họ yêu cầu * Nội dung hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư: Nội dung công tác - Thúc ñẩy phát triển kinh tế vùng, lãnh thổ XTĐT quan trung ương, ñịa phương tổ chức tham gia - Tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ tiên tiến học tập kinh XTĐT bao gồm hoạt ñộng : xây dựng hình ảnh; nghiệm quản lý từ công ty tư nước - Tạo ñiều kiện thuận lợi cho nhà ñầu tư việc giải vấn ñề liên quan ñến thủ tục xuất, nhập - Có ñiều kiện thuận lợi việc kiểm soát, xử lý chất thải bảo vệ môi trường KCN ñịa ñiểm tốt ñể di dời sở sản xuất gây ô nhiễm từ nội thành, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững - Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề cho người lao ñộng Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao ñộng, góp phần ổn ñịnh ñời sống dân cư 1.2 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KCN hoạt ñộng tạo ñầu tư; hoạt ñộng phục vụ ñầu tư * Cơ quan xúc tiến ñầu tư: Là quan thực quảng bá, giới thiệu yếu tố ñịa phương tới nhà ñầu tư vào ñịa phương nói chung, vào KCN nói riêng Ở ñịa phương, quan có chức giúp UBND tỉnh XTĐT, bao gồm: - Trung tâm xúc tiến ñầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư - Ban quản lý KCN, KKT thuộc UBND tỉnh - Công ty phát triển hạ tầng KCN, KKT c Cải thiện môi trường ñầu tư Môi trường ñầu tư ñược hiểu tổng hợp yếu tố, ñiều kiện pháp luật, kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, yếu tố sở hạ 1.2.1 Nội dung tăng cường thu hút vốn ñầu tư vào KCN tầng, lực thị trường lợi quốc gia…có ảnh a Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KCN hưởng trực tiếp ñến hoạt ñộng ñầu tư nhà ñầu tư - Quy hoạch KCN có khả cung cấp nguyên liệu * Thước ño chất lượng môi trường ñầu tư theo quan ñiểm PCI: nước nhập thuận tiện, có cự ly vận tải thích hợp nguyên tỉnh ñược ñánh giá thực tốt số thành phần số liệu sản phẩm; có khả ñáp ứng nhu cầu lao ñộng, xây PCI cần có: 1) chi phí gia nhập thị trường thấp; 2) DN dễ dàng tiếp dựng kết cấu hạ tầng thuận lợi, có ñất ñể mở rộng Quy mô KCN phải cận ñất ñai có mặt kinh doanh ổn ñịnh; 3) môi trường kinh phù hợp với ñiều kiện kết cấu hạ tầng, khả thu hút ñầu tư doanh công khai minh bạch, DN có hội tiếp cận công - Xây dựng kế hoạch phát triển KCN, ñảm bảo quy hoạch KCN ñược thực thực tế b Công tác xúc tiến ñầu tư phát triển KCN * Khái niệm xúc tiến ñầu tư: XTĐT công cụ nhằm ñể thu hút ñầu tư Thực chất vấn ñề làm ñể tạo dựng ñược Footer Page of 126 thông tin cần cho kinh doanh; 4) chi phí không thức mức tối thiểu; 5) thời gian DN phải bỏ ñể thực TTHC nhất; 6) lãnh ñạo tỉnh ñộng tiên phong; 7) dịch vụ hỗ trợ DN tốt, (8) có sách ñào tạo lao ñộng tốt; 9) hệ thống pháp luật tốt ñể giải tranh chấp công bằng,hiệu Header Page of 126 * Sự cần thiết phải cải thiện môi trường ñầu tư Môi trường ñầu tư có vai trò quan trọng ñối với thu hút ñầu 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KCN tư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội Môi trường ñầu tư 1.3.1 Các yếu tố bên KCN quan trọng ñể nhà ñầu tư nước lựa chọn a Điều kiện tự nhiên ñưa ñịnh ñầu tư vào ñịa phương d Chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư Chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư thực chất biện pháp khuyến khích ñầu tư, ñược hiểu tất quy ñịnh nhà nước ban hành nhằm tạo lợi ích ñịnh cho nhà ñầu tư Các biện pháp ñó chứa ñựng ưu ñãi tạo ñiều kiện thuận lợi cho nhà ñầu tư Lợi ñiều kiện tự nhiên có vai trò quan trọng việc thu hút ñầu tư, ñịnh ñến cấu ngành nghề, lĩnh vực sản xuất nhà ñầu tư số lượng ngành nghề sản xuất; bao gồm yếu tố tự nhiên, ñịa hình, khí hậu, nguồn tài nguyên, b Điều kiện kinh tế - xã hội Địa phương có ổn ñịnh phát triển kinh tế – xã hội lượng vốn ñầu tư từ bên ñổ vào ổn ñịnh, hiệu sản 1.2.2 Chỉ tiêu phán ánh kết thu hút ñầu tư vào KCN xuất cao hơn, mang lại nhiều lợi ích cho nhà ñầu tư a Tỷ lệ lấp ñầy KCN kinh tế nơi diễn hoạt ñộng ñầu tư ñó Tỷ lệ ñược tính Tổng diện tích ñất ñã cho thuê/Tổng diện tích ñất KCN cho thuê Tỷ lệ cao chứng tỏ tính hiệu việc kêu gọi ñầu tư vào KCN b Quy mô, cấu vốn ñầu tư thu hút - Qui mô vốn ñầu tư thu hút phản ánh tiêu sau: c Cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội Kết cấu hạ tầng kỹ thuật –xã hội tạo tiền ñề cho hoạt ñộng phát triển kinh tế - xã hội, kích thích thu hút tiếp nhận ñược vốn ñầu tư nước d Chi phí nhân công chất lượng nguồn nhân lực Tổng số dự án ñăng ký; Tổng số vốn ñăng ký; Tổng số vốn thực Chất lượng nguồn nhân lực chí phí nhân công nhân tố - Cơ cấu vốn ñầu tư thu hút phản ánh cấu vốn ñầu tư thu hút quan trọng, ảnh hưởng ñến hoạt ñộng DN; ñịnh ñến hiệu nước nguồn vốn FDI; phản ánh ngành nghề, lĩnh vực vốn ñầu tư thu hút c Tiêu chí ñánh giá hiệu hoạt ñộng KCN - GTSXCN; tỷ lệ ñóng góp KCN vào kim ngạch xuất khẩu; ñóng góp KCN cho ngân sách; - Các tiêu phản ánh khả giải việc làm KCN ñịa phương, tỷ lệ lao ñộng KCN qua ñào tạo/tổng lao ñộng KCN; … Footer Page of 126 sản xuất kinh doanh DN ñ Ổn ñịnh an ninh trị Đối với nhà ñầu tư vấn ñề ñầu tiên mà họ quan tâm ñó mức ñộ an toàn ñầu tư Và yếu tố hàng ñầu ñược xem xét ñó ổn ñịnh an ninh trị 1.3.2 Các nhân tố bên KCN a Ví trí khu công nghiệp Đây sở dẫn ñến thành công KCN Header Page of 126 10 b Cở sở hạ tầng khu công nghiệp Cơ sở hạ tầng KCN yếu tố ñịnh hiệu sản xuất kinh doanh DN Việc xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật KCN Chương THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI ñể tạo môi trường hấp dẫn cho nhà ñầu tư, giúp nhà ñầu tư tiến hành xây dựng nhà máy, xí nghiệp ñể sản xuất c Chi phí ñất ñai - Việc tiếp cận ñất ñai; Giá ñất; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất; Các chi phí liên quan; Quy hoạch ñất d Sự hỗ trợ dịch vụ ñào tạo 2.1 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH GIA LAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN 2.1.1 Đặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên a Vị trí ñịa lý, ñặc ñiểm ñịa hình, khí hậu, thủy văn KCN có hỗ trợ dịch vụ ñào tạo cho nhà ñầu tư * Vị trí ñịa lý: Gia Lai tỉnh miền núi, biên giới nằm phía Bắc nhà ñầu tư dễ dàng thu hút lao ñộng, ñặc biệt lao ñộng có tay nghề Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 15.536,9 km2, lớn thứ (sau Nghệ ñ Sự hỗ trợ ñiều kiện làm việc cho người lao ñộng KCN An) 4,7% diện tích nước Phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum; Nhà ở, trường học, chợ, ngân hàng, khu giải trí Giá loại phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định Phú Yên; phía dịch vụ cho KCN phải hợp lý, chi phí quản lý KCN cước dịch Nam giáp tỉnh Đak Lak; phía Tây giáp tỉnh Ratanakiri, Vương quốc vụ yếu tố tạo nên ưu cạnh tranh Campuchia với 90 km ñường biên giới Là tỉnh nằm vị trí trung tâm việc thu hút ñầu tư vào KCN thuộc tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia e Cơ quan quản lý nhà nước hoạt ñộng KCN Chủ trì làm ñầu mối vận ñộng, xúc tiến nhằm thu hút ñầu tư * Đặc ñiểm ñịa hình, khí hậu: Gia Lai có ñộ cao trung bình 800 900 mét so với mặt nước biển, ñịa hình có xu hướng thấp dần từ Bắc nước vào KCN xuống Nam, nghiêng từ Đông sang Tây Có khí hậu nhiệt ñới gió 1.4 KINH NGHIỆM THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở mùa, năm có mùa mưa mùa khô; nhiệt ñộ trung bình MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG năm khoảng 280C, ñộ ẩm không khí trung bình khoảng 80 - 83%, 1.4.1 Thực tốt công tác quy hoạch ñầu tư xây dựng KCN 1.4.2 Coi thu hút ñầu tư phát triển DN ñối tượng mà máy quyền cấp phải ñồng hành 1.4.3 Chú trọng cải cách TTHC ñể cải thiện môi trường ñầu tư làm tốt công tác xúc tiến ñầu tư 1.4.4 Củng cố, tăng cường hoạt ñộng Ban quản lý KCN Footer Page of 126 tổng lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 2.100 - 2.200 mm * Thủy văn: Gia Lai có hai hệ thống sông hệ thống sông Ba hệ thống sông Sê San Do có nhiều sông, suối nên thủy ñiện ngành có nhiều tiềm tỉnh Gia Lai b Các nguồn tài nguyên * Tài nguyên ñất: Gia Lai có diện tích ñất tự nhiên ñứng thứ hai toàn quốc, 15.536,92 km² Đất ñai tỉnh gồm nhóm ñất chính, Header Page of 126 11 12 ñó, nhóm ñất ñỏ vàng nhóm ñất có diện tích lớn với 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai giai 756.433 ha, chiếm 48,69 tổng diện tích tự nhiên * Tài nguyên rừng: Phần lớn ñất ñai ñất nông lâm nghiệp, chiếm 83,69% diện tích tự nhiên, ñó ñất sản xuất nông nghiệp ñoạn 2006 – 2011 a Tình hình phát triển kinh tế * Tăng trưởng kinh tế chiếm 32,15%, ñất lâm nghiệp có rừng chiếm 51,48% (năm 2007) 7.604,32 GDP qua năm 8.000,00 Tỷ ñồng 6.718,70 7.000,00 5.948,59 6.000,00 5.146,56 4.574,21 5.000,00 4.026,39 3.560,45 4.000,00 3.000,00 2.105,39 2.000,00 1.000,00 0,00 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Năm Gia Lai có quỹ ñất lớn ñể trồng rừng trồng nguyên liệu * Tài nguyên khoáng sản: Tỉnh Gia Lai có loại khoáng sản quặng bôxít: mỏ có trữ lượng lớn, vàng có 66 ñiểm quặng hóa gốc ñiểm sa khoáng, loại ñá sử dụng xây dựng * Tài nguyên du lịch: Tài nguyên du lịch tỉnh Gia Lai mang nét ñặc sắc riêng Gia Lai có lễ hội dân gian Hình 2.1 Biểu ñồ tăng trưởng kinh tế giai ñoạn 2000 - 2011 dân tộc cư trú lâu ñời Gia Lai, 2.1.2 Các ñặc ñiểm xã hội a Đơn vị hành Gia Lai có 17 ñơn vị hành chính, bao gồm TP Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa 14 huyện b Dân số, dân tộc Gia Lai Cả nước 28,860 30 Triệu ñồng 22,787 25 19,50 19,278 17,445 20 14,8 12,4 11,58 13,57910,52 15 10,185 7,77 10 5,689 5,14 6,33 52,415 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hình 2.2 Biểu ñồ GDP bình quân ñầu người Gia Lai Gia Lai có 38 dân tộc anh em sinh sống Năm 2010 dân số trung bình tỉnh 1.302 ngàn người (trong ñó dân tộc thiểu số có 596.300 người, chiếm khoảng 45,8%) Mật ñộ dân cư bình quân có 76,45 người/km²; phân bố không ñều, mật ñộ dân cư thành phố Pleiku 758 người/ km², thị xã An so với nước giai ñoạn 2000-2011 * Tình hình thu chi ngân sách Thu ngân sách ñều tăng qua năm, năm 2011, thu ngân sách ñạt khoảng 3.454 tỷ ñồng, gấp 3,48 lần so với năm 2006 4.000 Khê 330 người/ km² Còn vùng sâu, vùng xa dân cư thưa thớt, 3.000 mật ñộ thấp như: huyện Kông Chro 27 người/ km² 2.000 c Lao ñộng Số lao ñộng có tay nghề cao, kỹ thuật giỏi có trình ñộ Tỷ ñồng 3.454 2.715,69 992,67 1.265 1.650 2.012,83 1.000 Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 từ trung cấp ñến ñại học tập trung chủ yếu lĩnh vực nhà nước, ñơn vị cấp tỉnh thành phố; cấp huyện cấp xã Footer Page of 126 Năm Hình 2.3 Biểu ñồ thu ngân sách giai ñoạn 2006 - 2011 Header Page of 126 13 b Cơ sở hạ tầng kỹ thuật - Mạng lưới giao thông: Có trục quốc lộ: quốc lộ 14, quốc lộ 19 quốc lộ 25 Ngoài tỉnh có quốc lộ 14C ñường Đông Trường Sơn Hiện toàn ñường từ tỉnh xuống huyện ñã nhựa hoá 100% số xã có ñường từ huyện ñến trung tâm xã - Thuỷ lợi: Số lượng công trình thủy lợi có 297 công trình loại với tổng lực tưới thiết kế 46.480 14 sống vật chất, tinh thần nhân dân, ñặc biệt vùng sâu, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục ñược cải thiện 2.1.4 Những khó khăn ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác ñộng ñến thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai - Là tỉnh miền núi, ñồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45,8%, trình ñộ văn hóa, dân trí thấp, ảnh hưởng ñến chất lượng nguồn nhân lực - Cấp nước: Cấp nước tỉnh chủ yếu lấy từ nguồn nước - Tỉnh Gia Lai có vị trí xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, xa cảng sông, hồ, suối nguồn nước ngầm qua xử lý Tỷ lệ số hộ dùng nước biển, lại bị ngăn cách với duyên hải Nam Trung Bộ dãy núi tính ñến ñạt 80,0% có bề rộng 30 km, nên làm tăng chi phí vận chuyển dẫn ñến làm - Cấp ñiện: Trên ñịa bàn tỉnh có nhà máy thủy ñiện Ialy công suất 720 MW, Nhà máy thủy ñiện Sê San 3; Nhà máy thủy ñiện Sê San 3A, Nhà máy thủy ñiện Sê San 4; Nhà máy thủy ñiện Sê San 4a, Toàn phụ tải tỉnh Gia Lai ñược cấp ñiện chủ yếu từ trạm 110 kV ñịa bàn giảm hấp dẫn ñối với nhà ñầu tư - Khí hậu có hai mùa rõ rệt: Mùa mưa ñịa hình dốc thường gây lũ lụt, mùa khô nắng hạn ảnh hưởng ñến trồng - Xuất phát ñiểm kinh tế thấp, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững Sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp thấp - Bưu viễn thông: Cơ sở hạ tầng thông tin, mạng lưới - Thu ngân sách ñịa phương ñáp ứng khoảng 58,37% bưu chính, viễn thông ñịa bàn tỉnh ñã ñược ñầu tư ñại hóa, nhu cầu chi; Gia Lai thiếu vốn cho ñầu tư phát triển chủ yếu hoạt ñộng tốt, ñảm bảo cung cấp dịch vụ với ñộ tin cậy cao dựa vào nguồn lực trung ương - Các dịch vụ ngân hàng, tín dụng: Hệ thống ngân hàng thương mại tỉnh gồm có 13 chi nhánh, 01 chi nhánh ngân hàng sách xã hội, 06 quỹ tín dụng nhân dân 01 phòng giao dịch công ty tài cao su, 90 ñiểm giao dịch hoạt ñộng c Chi phí nhân công chất lượng nguồn nhân lực Chi phí nhân công nhìn chung Gia Lai mức trung bình so với nước d Các lĩnh vực xã hội Chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh, thực sách xã hội, xóa ñói giảm nghèo có thêm nhiều thành tựu mới; ñời Footer Page of 126 - Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi tỉnh; hoạt ñộng thương mại, xuất hạn chế; - Tình hình an ninh trị có lúc chưa ổn ñịnh ñã tác ñộng ñến tâm lý nhà ñầu tư, nhà ñầu tư nước 2.2 THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TỈNH GIA LAI 2.2.1 Kết thu hút ñầu tư vào KCN Gia Lai a Kết thu hút ñầu tư vào tỉnh Gia Lai Giai ñoạn 2006 - 2011, Gia Lai ñã thu hút ñược 192 dự án với tổng vốn ñăng ký 19.926 tỷ ñồng Header Page of 126 15 16 b Kết thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai Bảng 2.8 Thu hút vốn ñầu tư vào KCN từ 2006 - 2011 12,5% 2,5% Dự án ñi vào hoạt ñộng SXKD 60% Dự án ngừng hoạt ñộng Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dự án ñang xây dựng, mở rộng Chỉ tiêu Vốn ñăng 20% ký ñầu tư 10.565 14.850 15.105 15.655 17.550 19.926 vào tỉnh 5% Dự án khả triển khai Dự án ñang làm thủ tục ñầu tư Hình 2.5 Biểu ñồ tình hình triển khai dự án KCN (tỷ ñồng) Vốn ñăng ký ñầu tư vào 451 563 778 934 1.017 1.100 4,27 3,79 5,15 5,66 5,79 5,52 KCN (tỷ ñồng) % /vốn ñầu tư vào tỉnh Năm Vốn DN thực ñầu tư vào KCN 2011 2.2.2 Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển KCN Thực tế, ñến năm 2011, tỉnh ñã quy hoạch ñược 04 KCN, số 498 2010 lượng, ñã ñạt mục tiêu mà Nghị ñề 294 2009 2.2.3 Công tác xúc tiến ñầu tư 265 2008 a Cơ quan xúc tiến ñầu tư 224 2007 150 * Trung tâm XTĐT thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư: Các hoạt Tỷ ñồng 110 2006 100 200 300 400 500 Hình 2.4 Biểu ñồ vốn DN thực ñầu tư vào KCN giai ñoạn 2006 - 2011 Footer Page of 126 (tính ñến 31/12/2011) Bảng 2.14 Một số tiêu ñánh giá vai trò KCN Trà Đa Năm 2007 2008 2009 2010 2011 Chỉ tiêu GTSXCN 41,90 210,70 373,57 476,69 521,87 (tỷ ñồng, giá 94) Giá trị xuất 11 15 28 105 (tr USD) Nộp ngân sách 2,00 5,90 6,28 14,92 40,11 (tỷ ñồng) 600 ñộng xúc tiến ñầu tư vào tỉnh chủ yếu Trung tâm thực * Ban quản lý KCN thuộc UBND tỉnh: Nay Ban quản lý KKT, quan trực thuộc UBND tỉnh, thực chức quản lý nhà nước trực tiếp ñối với KCN Header Page 10 of 126 17 18 * Công ty phát triển hạ tầng KKT tỉnh Gia Lai: Công ty phát triển hạ tầng KKT tỉnh Gia Lai ñơn vị nghiệp kinh tế có thu trực thuộc Ban quản lý KKT tỉnh; thực chức ñầu tư, khai thác, bảo dưỡng hạ tầng, … KCN b Hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư 2.2.4 Cải thiện môi trường ñầu tư a Cải thiện môi trường ñầu tư tỉnh b Cải thiện môi trường ñầu tư tỉnh theo PCI Bảng 2.17 Chỉ số PCI Gia Lai qua năm (2007 – 2011) Năm Chỉ số thành phần Chi phí gia nhập thị trường Tiếp cận ñất ñai Tính minh bạch tiếp cận thông tin Chi phí thời gian ñể thực quy ñịnh nhà nước Chi phí không thức 2007 2008 2009 2010 2011 2.2.5 Chính sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư a Ưu ñãi hỗ trợ chung theo quy ñịnh TW b Ưu ñãi hỗ trợ tỉnh c Về chi phí ñất ñai d Hỗ trợ cho nhà ñầu tư 2.2.6 Đánh giá chung a Những thành công - Công tác XTĐT ñã ñược quan tâm, môi trường ñầu tư ñã có cải thiện - Thu hút ñầu tư vào tỉnh ñạt kết tương ñối - Quy hoạch phát triển KCN ñược quan tâm 8,81 8,24 8,01 7,97 7,84 5,93 6,29 6,19 6,96 5,98 6,41 5,79 5,83 5,62 5,5 - Thu hút ñầu tư vào KCN ñã hoạt ñộng ñóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh b Hạn chế thu hút ñầu tư vào KCN * Công tác thu hút ñầu tư vào tỉnh, vào KCN chưa tương xứng với tiềm năng, lợi tỉnh: 5,31 4,72 5,67 4,47 5,6 + Số lượng, quy mô dự án ñầu tư vào tỉnh hạn chế Số dự án thu hút ñầu tư vào KCN so với dự án thu hút ñầu tư vào tỉnh ñến năm 2011 chiếm 21,87%; vốn ñăng ký vào KCN so với ñăng 6,82 6,96 4,93 6,01 5,81 5,86 5,71 5,48 3,12 4,95 Dịch vụ hỗ trợ DN 5,33 2,77 4,91 4,51 3,4 Đào tạo lao ñộng 4,17 2,98 4,27 4,79 4,6 Thiết chế pháp lý 3,94 6,70 6,69 6,59 5,82 Tổng cộng 56,16 51,82 56,01 53,65 55,07 + Nhiều DN sử dụng diện tích ñất ñã thuê với tỷ lệ thấp Điểm trung vị nước 55,56 53,87 58,31 58,02 59,43 Do ñó, hiệu kinh tế - xã hội ñóng góp ngân sách (chỉ 30 38 43 50 51 Tính ñộng tiên phong lãnh ñạo tỉnh ký ñầu tư vào tỉnh chiếm 5,52% (bảng 2.8) Dự án FDI ít, KCN có 02 dự án FDI Vốn ñăng ký dự ñược thu hút ñầu tư vào KCN có quy mô thấp, bình quân 27,171 tỷ ñồng/dự án + Vốn ñầu tư thực dự án so với vốn ñăng ký ban ñầu Xếp hạng Footer Page 10 of 126 thấp, ñến năm 2011: 45,30%); ñến năm 2011 có 03 dự án mở rộng (chiếm 7,5% tổng số dự án thu hút ñầu tư vào KCN) chiếm tỷ lệ 1,25% tổng thu ngân sách năm 2011), tạo việc Header Page 11 of 126 19 20 làm thu nhập cho người lao ñộng, sản phẩm mang tính ñột Chương phá chuyển dịch cấu kinh tế chưa nhiều, chưa ñáp ứng nhu MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ cầu phát triển tỉnh VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI * Công tác quy hoạch KCN ñến năm 2020 chậm, chưa quán, chưa có kế hoạch phát triển KCN: * Cơ sở hạ tầng KCN không ñồng bộ, việc bố trí nguồn vốn ñầu tư xây dựng sở hạ tầng KCN ít, kéo dài: 3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐẶT RA ĐỐI VỚI THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TỈNH GIA LAI 3.1.1 Cơ hội + Tỉnh chưa thu hút ñược dự án ñầu tư hạ tầng kỹ thuật ñể xây dựng kết cấu hạ tầng KCN - Gia Lai có vị trí quốc tế quan trọng khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia + Hiện KCN Trà Đa ñã ñược ñầu tư hạ tầng - Là tỉnh rộng lớn thuộc vùng Tây nguyên, Gia Lai có tiềm có 03 KCN ñã ñược quy hoạch chi tiết chưa có mặt phát triển thủy ñiện, phát triển công nghiệp, có lợi giao cho nhà ñầu tư biến ñổi hậu * Chất lượng nguồn lao ñộng vấn ñề liên quan ñến người - Gia Lai có tuyến ñường Hồ Chí Minh ñi qua lao ñộng KCN hạn chế c Nguyên nhân có tính chất không thành công - Về tăng trưởng kinh tế: Gia Lai trì ñược tốc ñộ tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân ñầu người ngày cải mong ñợi từ kinh nghiệm phát triển KCN sách thu thiện ñã góp phần tạo nên môi trường ñầu tư thuận lợi hút vốn ñầu tư vào KCN tỉnh Thứ nhất: Gia Lai bất lợi vị trí ñịa lý; tình hình an ninh trị có lúc chưa ổn ñịnh ñã tác ñộng ñến tâm lý nhà ñầu - Điều kiện nước quốc tế: Hội nhập quốc tế; ñiều kiện tự nhiện thuận lợi, môi trường kinh tế, trị ổn ñịnh 3.1.2 Thách thức tư - Cạnh tranh thu hút ñầu tư tỉnh, thành Thứ hai: Môi trường kinh doanh chưa thực cải thiện, công - Gia Lai bất lợi hệ thống giao thông tác marketing ñịa phương chưa ñược quan tâm - Chất lượng ñội ngũ lao ñộng nhiều hạn chế Thứ ba: Xuất phát ñiểm kinh tế thấp, chất lượng tăng trưởng - Một số vấn ñề xã hội xúc chậm khắc phục kinh tế chưa bền vững; Gia Lai thiếu vốn cho ñầu tư phát triển 3.2 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC chủ yếu dựa vào nguồn lực trung ương KCN Thứ tư: Quy hoạch phát triển KCN chạy theo “phong trào”; việc bố trí nguồn vốn ñầu tư xây dựng sở hạ tầng KCN ít, kéo dài Footer Page 11 of 126 3.2.1 Quan ñiểm - Khai thác, phát huy mạnh tỉnh mối liên kết chặt chẽ với tỉnh khu vực Tây nguyên Tam giác phát triển; Header Page 12 of 126 21 22 - Tăng cường tổ chức hội nghị xúc tiến ñầu tư, hoạt - Phát triển bền vững KCN; - Chú trọng thu hút ñầu tư vào lĩnh vực công nghệ ñộng kêu gọi ñầu tư 3.2.2 Mục tiêu phát triển KCN ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020 - Củng cố quan XTĐT, bố trí tài cho hoạt ñộng XTĐT, cải thiện chất lượng ñội ngũ cán XTĐT 3.3.3 Cải thiện môi trường ñầu tư - Đến năm 2015, hoàn thành xây dựng hạ tầng thu hút ñầu tư giai ñoạn với diện tích khoảng 250 ñối với KCN Tây - Nâng cao tính ñộng tiên phong lãnh ñạo cấp Pleiku - Giảm chi phí thời gian thực quy ñịnh nhà nước, - Đến năm 2015, tỷ lệ lấp ñầy KCN Trà Đa mở rộng dự kiến chi phí không thức, chi phí gia nhập thị trường cho DN ñạt 70%, KCN Tây Pleiku ñạt 60%, KCN Cửa quốc tế Lệ - Tăng tính minh bạch tiếp cận thông tin Thanh ñạt 40% Đến năm 2020, tỷ lệ lấp ñầy KCN Trà Đa mở rộng, - Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp KCN Tây Pleiku dự kiến ñạt 100%, KCN Cửa quốc tế Lệ - Tạo ñiều kiện ñể DN dễ dàng tiếp cận ñất ñai có mặt Thanh ñạt 70% kinh doanh ổn ñịnh - Phấn ñấu ñến năm 2015 GTSXCN KCN chiếm - Cải thiện ñiều kiện làm việc cho người lao ñộng khoảng 18%; ñến năm 2020 khoảng 25% - Đến năm 2020, phấn ñấu hoàn thành quy hoạch KCN với tổng diện tích khoảng 1.200 - 1.300 ha; phấn ñấu ñạt tỷ lệ lấp ñầy KCN khoảng 75 ñến 80% diện tích [19] 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN Ở TỈNH GIA LAI 3.3.1 Hoàn thiện quy hoạch, có kế hoạch phát triển KCN - Hoàn thiện quy hoạch phát triển KCN - Xây dựng kế hoạch phát triển KCN 3.3.2 Từng bước hoàn thiện công tác xúc tiến ñầu tư - Xây dựng nâng cao chất lượng chiến lược XTĐT - Tăng cường hoạt ñộng xây dựng hình ảnh, quảng bá Gia Lai - Rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi ñầu tư - Hoàn thiện thể chế, sách liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư - Nâng cao chất lượng ñào tạo sử dụng nguồn nhân lực 3.3.4 Hoàn thiện sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư - UBND tỉnh Gia Lai xem xét sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư, quy trình thủ tục thực ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư ñịa bàn tỉnh Gia Lai - Xây dựng sách ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư ñể thu hút DN ñầu tư phát triển hạ tầng KCN - Có chế ñể Công ty phát triển hạ tầng KKT tỉnh chủ ñộng việc huy ñộng vốn ñể ñầu tư phát triển KCN 3.3.5 Giải pháp ñối với quan tham mưu quản lý hoạt ñộng KCN - Không ngừng hoàn thiện máy quản lý ñể củng cố hoạt ñộng Ban quản lý KKT tỉnh Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 23 - Sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp 24 Hai là, hoàn thiện công tác XTĐT, rà soát, xây dựng danh mục dự án kêu gọi ñầu tư; ñổi mới, tăng cường công tác vận ñộng XTĐT, quản lý KCN tỉnh - Tiếp tục hoàn thiện chế “một cửa, chỗ”, “một ñầu mối” hoạt ñộng tạo ñầu tư Ba là, tiếp tục cải thiện môi trường ñầu tư, ñó ý cải Ban quản lý KKT tỉnh - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng áp thiện nhân tố mềm ảnh hưởng ñến môi trường ñầu tư như: Nâng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cao lực cấp quyền; tăng cường hỗ trợ DN; giảm quản lý hoạt ñộng chi phí không thức, chi phí thời gian thực quy ñịnh 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG nhà nước; nâng cao chất lượng sử dụng nguồn nhân lực; hoàn * Đối với công tác XTĐT: Xây dựng chiến lược tổng thể XTĐT cấp quốc gia; ñẩy mạnh chương trình XTĐT quốc gia * Sửa ñổi, bổ sung sách phát triển KCN: Sửa ñổi Nghị ñịnh 29/2008/NĐ-CP; hoàn thiện sách ñầu tư thiện thể chế, sách liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư,… Bốn là, có sách ưu ñãi hỗ trợ ñầu tư theo hướng thông thoáng, phù hợp với quy ñịnh TW có tham khảo ñịa phương khác Năm là, củng cố, kiện toàn hoạt ñộng ñối quan tham KẾT LUẬN Phát triển KCN giải pháp quan trọng nhằm thu hút ñầu tư, ñẩy nhanh trình CNH, HĐH ñất nước Thời gian qua, phát triển KCN tỉnh Gia Lai nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm lợi tỉnh Để ñầu tư vào KCN ngày có hiệu thiết thực hơn, cần nghiên cứu cách khách quan thực trạng kết hợp với việc tham khảo kinh nghiệm phát triển thu hút ñầu tư vào KCN ñịa phương, từ ñó ñề xuất biện pháp, sách nhằm tăng cường thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai Những năm tới ñể tăng cường thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh, thiết nghĩ cần ñến giải pháp như: Một là, hoàn thiện quy hoạch, có kế hoạch phát triển KCN, ñó ý ưu tiên bố trí vốn ñể ñầu tư hạ tầng KCN mưu cho tỉnh thực công tác xúc tiến ñầu tư, quản lý hoạt ñộng KCN tỉnh Hệ thống giải pháp ñã trình bày ñề tài ñề cập ñến vấn ñề nhất, chung trình nghiên cứu thực tế làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển học viên Thời gian cho phép khả nghiên cứu có hạn nên chưa thể giải cách toàn diện vấn ñề thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh, phần lựa chọn giải pháp cụ thể Tuy nhiên, với ñiều kiện tỉnh Gia Lai vấn ñề nêu cần thiết Điều ñó ñòi hỏi nỗ lực cấp quyền ñể tạo ñồng thuận, thống quản lý nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho nhà ñầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh ñịa phương; ñồng thời, có hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc từ chế, sách trung ương phát triển KCN ñể tăng cường thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh./ Footer Page 13 of 126 ... "Một số giải pháp tăng Chương 2: Thực trạng thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai cường thu hút ñầu tư vào KCN tỉnh Gia Lai" có ý nghĩa thiết Chương 3: Một số giải pháp tăng cường thu hút ñầu tư. .. THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KCN TỈNH GIA LAI 2.2.1 Kết thu hút ñầu tư vào KCN Gia Lai a Kết thu hút ñầu tư vào tỉnh Gia Lai Giai ñoạn 2006 - 2011, Gia Lai ñã thu hút ñược 192 dự án với... dịch cấu kinh tế chưa nhiều, chưa ñáp ứng nhu MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ cầu phát triển tỉnh VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI * Công tác quy hoạch KCN ñến năm 2020 chậm, chưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, Một số giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở tỉnh Gia Lai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay