PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học

11 215 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:32

Video h ng d n k thu t casio gi i nhanh có t i FB th y: Tr n Hoài Thanh PH NG PHÁP 30S GI I BÀI TOÁN C C TR HÌNH H C Biên so n: Tr n Hoài Thanh ậTHPT Khúc Th a D , Ninh Giang, H i D FB: ng https://www.facebook.com/tranhoaithanhvicko H C CASIO FREE T I: https://tinyurl.com/casiotracnghiem Group: TH THU T CASIO THPT https://fb.com/groups/casiotracnghiem Tìm u ki n đ hàm s có c c tr th a mưn u ki n cho tr D ng 1: Hàm b c 3: y  ax3  bx  cx  d  a   Vì y’ lƠ hƠm b c Suy +Không có c c tr   y '  +Có c c tr   y '  Bài t p t ng t : Giá tr c a m đ hàm s y x mx2 c
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học, PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học, PHƯƠNG PHÁP 30s GIẢI bài TOÁN cực TRỊ HÌNH học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay