NGUYÊN hàm TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG ĐVĐÔNG

80 207 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:32

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 m File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc ÁP DỤNG BẢNG NGUYÊN HÀMPHÂN TÍCH .3 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT B – BÀI TẬP C – ĐÁP ÁN 21 PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ VI PHÂN THỪA 22 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .22 B – BÀI TẬP 22 C – ĐÁP ÁN 31 PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN 32 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .32 B – BÀI TẬP 32 C – ĐÁP ÁN 34 TÍCH PHẤN 35 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .35 B – BÀI TẬP 35 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG BẢNG NGUYÊN HÀM VÀ MTCT 36 PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN VÀ MTCT .39 PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN VÀ MTCT 41 C – ĐÁP ÁN 44 TÍCH PHÂN TỔNG HỢP 45 ĐÁP ÁN 59 ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH .60 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .60 B – BÀI TẬP 60 C – ĐÁP ÁN 74 ỨNG DỤNG TÍNH THỂ TÍCH 75 A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT .75 B – BÀI TẬP 75 C – ĐÁP ÁN 80 01 MỤC LỤC File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 ÁP DỤNG BẲNG NGUYÊN HÀMPHÂN TÍCH A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 01 Khái niệm nguyên hàm  Cho hàm số f xác định K Hàm số F gọi nguyên hàm f K nếu: H D  Mọi hàm số f(x) liên tục K có nguyên hàm K Tính chất   f '(x)dx  f (x)  C hi  f (x)  g(x)dx   f (x)dx   g(x)dx   kf (x)dx  k  f (x)dx (k  0) nT  dx   3) x 5)  (ax  b) 4) C; a(n  1)(ax  b)n 1  sin x.dx   cos x  C 7) n dx    sin(ax  b)dx   a cos(ax  b)  C 11)  cos 15)  e dx  e dx   (1  tan x)dx  tan x  C om /g ro 9) ok (ax  b) (ax  b)  e dx  a e  C ax x a dx  C  ln a 1 x 1  x  dx  ln x   C 1 x a  x  a dx  2a ln x  a  C x  a  x dx  arcsin a  C ce 19) C bo 17) x c x 1 13)  dx  tan(ax  b)  C cos (ax  b) a x fa 21) w w w 23) 25) 27)  x a dx  ln x  x  a  C 6) up s/ 1 C x x n 1  x dx  n   C  x dx  ln x  C 1  (ax  b) dx  a ln ax  b  C  cos x.dx  sin x  C n Ta iL ie 2)  k.dx  k.x  C uO Nguyên hàm số hàm số thường gặp 1) oc F '(x)  f (x) , x  K  Nếu F(x) nguyên hàm f(x) K họ nguyên hàm f(x) K là:  f (x)dx  F(x)  C , C  R 8) 10)  cos(ax  b)dx  a sin(ax  b)  C 12)  sin 16) e dx   (1  cot x)dx   cot x  C x 1 14)  dx   cot(ax  b)  C sin (ax  b) a 18) 20) 22) 24) 26) 28) x dx  e  x  C (ax  b) n 1 n (ax  b) dx   C (n  1)  a n 1  x  dx  arctan x  C x  x  a dx  arctan a  C   x dx  arcsin x  C  x  dx  ln x  x   C x a2 x 2 a  x dx  a  x  arcsin  C  2 a File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 29)  Phần Tích Phân-Giải tích 12 x a2 x  a  ln x  x  a  C 2 x  a dx  B – BÀI TẬP A  x4  x2  C 3x C x  x  C 3x D  Câu 4: Nguyên hàm hàm số f  x   A F  x   là: x x C B F  x    x C x C F  x   4x C 33 x D F  x   uO 3x x C Ta iL ie B F  x   C F  x   x3  C x nT Câu 3: Nguyên hàm hàm số f  x   x là: 33 x2 A F  x   C oc 1  x  là: x 3 x x B     C x H Câu 2: Nguyên hàm  6x  D x 1  C   C 2x  x  x   C D B x 1  3x   C hi A x  x  x   C 01 Câu 1: Nguyên hàm 2x 1  3x  là: x C 4x 3 x2 D F  x    C x C c om /g ro up s/ 5  Câu 5:    x  dx bằng: x  5 5 A 5ln x  x C B 5 ln x  x  C C 5 ln x  x  C D ln x  x C 5 5 dx Câu 6:  bằng:  3x 1 A B  C ln  3x  C D  ln 3x   C C C 2 3   3x    3x  ok Câu 7: Nguyên hàm hàm số f  x   bo  x  1 C B F  x   23 x C x D F  x   x ce A F  x   x x x là: x2 fa C F  x   w w w Câu 8: Tìm nguyên hàm: ( 53 x  ln x  C 3 C x  ln x  C B  D  (x   C x 1 x2 1 x C x x  )dx x A Câu 9: Tìm nguyên hàm: 2  33 x  ln x  C 33 x  ln x  C  x )dx x File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A x3  3ln x  x C 3 x3 C  3ln x  x C 3 Phần Tích Phân-Giải tích 12 x3  3ln X  x 3 x3 D  3ln x  x C 3 A B  x )dx x2 5 5 A   x C B  x C x x Câu 11: Tìm nguyên hàm:  (x   x )dx x A x  ln x  x C 3 C x  ln x  x C dx Câu 12: Tính  , kết là: 1 x C A B 2  x  C 1 x 5 C   x C x 5  x C x x  ln x  x C 3 D x  ln x  x C H oc D 01 Câu 10: Tìm nguyên hàm:  ( C 1 x D C  x Ta iL ie C uO nT hi D B x3 x C F(x)   C x up s/  x2 1  Câu 13: Nguyên hàm F(x) hàm số f (x)    hàm số hàm số sau?  x  x3 x3 A F(x)    2x  C B F(x)    2x  C x x om /g ro  x3   x D F(x)     C  x      x(2  x) Câu 14: Hàm số không nguyên hàm hàm số f (x)  (x  1) c x2  x 1 x2  x 1 B x 1 x 1 Câu 15: Kết sai kết sao? C bo ok A x 1  x1  10x dx  5.2x ln  5x.ln  C x2 x 1 C  dx  ln xC 1 x x 1 x2 x 1  D  tan B x2  x  ln x   C 2 xdx  tan x  x  C w w w x  2x  Câu 16:  dx bằng: x 1 x2 A  x  2ln x   C x2 C  x  2ln x   C D x  x 4  dx  ln x   C x 4x B .fa ce A x2  x 1 x 1 D x  ln x   C File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A x2  x  dx bằng: x 1 A x  5ln x   C C B x2  2x  5ln x   C x2  2x  5ln x   C D 2x  5ln x   C 20x  30x  ; F(x)  (ax  bx  c) 2x  với x  Để hàm 2x  số F  x  nguyên hàm hàm số f (x) giá trị a, b, c là: A a  4; b  2;c  B a  4; b  2; c  1 C a  4; b  2;c  D a  4; b  2; c  1 D x x 3x B F(x) =   ln x  C x 3x D F(x) =   ln x  C C  f  x dx  ln 1  x   C D  f  x dx  ln 1  x   C Ta iL ie uO nT x 3x A F(x) =   ln x  C x 3x C F(x) =   ln x  C 2x Câu 20: Cho f  x   Khi đó: x 1 A  f  x dx  ln 1  x   C hi Câu 19: Nguyên hàm hàm số f  x   x – 3x  H oc Câu 18: Cho hàm số: f (x)  up s/ B  f  x dx  3ln 1  x   C x  3x  3x  1 biết F(1)  x  2x  2 13 A F(x)  x  x  6 B F(x)  x  x   x 1 x 1 2 x 13 x C F(x)  x  D F(x)  x 6 x 1 x 1 1  Câu 22: Nguyên hàm hàm số y  3x   ;   là: 3  c om /g ro Câu 21: Tìm nguyên hàm F(x) hàm số f (x)  ok 2 3 x x C B C D  3x  1  C  3x  1  C 9 Câu 23: Tìm hàm số F(x) biết F’(x) = 4x3 – 3x2 + F(-1) = A F(x) = x4 – x3 - 2x -3 B F(x) = x4 – x3 - 2x + C F(x) = x4 – x3 + 2x + D F(x) = x4 + x3 + 2x + 3 x x C ce bo A .fa w w w  x ln x  x  Câu 24: Một nguyên hàm f (x)   01 Câu 17:  Phần Tích Phân-Giải tích 12 x2 1   là:   A x ln x  x   x  C B ln x  x   x  C C x ln x   x  C D Câu 25: Nguyên hàm hàm số y    x  ln x  x   x  C 2x  là: x2 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A 2x 3  C x B 3x 3 C x C Phần Tích Phân-Giải tích 12 2x 3  C x D x3  C x Câu 26: Cho  f (x)dx  F(x)  C Khi với a  0, ta có  f (a x  b)dx bằng: B F(a x  b)  C C B Đáp số khác Câu 28: Họ nguyên hàm F(x) hàm số f (x)  01 1 C x2 D F(x)  x2  x 1 x 1 1 C (x  2)3 hi x2  ln | x  1| C C F(x)  x  C x 1 oc C F(x)  H C x2 D F(a x  b)  C 1 là: (x  2)2 Câu 27: Họ nguyên hàm F(x) hàm số f (x)  A F(x)  F(a x  b)  C a D F(a x  b)  C 2a B F(x)  x  ln | x  1|  C A F(x)  uO D Đáp số khác nT A Câu 29: Nguyên hàm F  x  hàm số f  x   2x  x  thỏa mãn điều kiện F    x4 x   4x Ta iL ie B 2x  4x A C D x  x  2x Câu 30: Nguyên hàm hàm số f  x   x  x4 xC C 3x  x  C up s/ Câu 31: Tính B 3x  C D x4 C D x3  C 2x x5 1  x dx ta kết sau đây? x x  C om /g A Một kết khác ro A B x6 x C  C x ok c Câu 32: Một nguyên hàm F(x) f (x)  3x  thỏa F(1) = là: A x  B x  x  C x  D 2x  bo Câu 33: Hàm số f  x  có nguyên hàm K B f  x  có giá trị lớn K C f  x  có giá trị nhỏ K D f  x  liên tục K ce A f  x  xác định K fa Câu 34: Tìm họ nguyên hàm hàm số f (x)  x  x  x ? 32 43 54 x  x  x C 4 5 C F(x)  x  x  x  C 3 w w w A F(x)  23 43 54 x  x  x C 5 D F(x)  x  x  x  C 3 B F(x)  Câu 35: Cho hàm số f (x)  x  x  2x  Gọi F(x) nguyên hàm f(x), biết F(1) = x x3 49 x x3 A F(x)    x2  x  B F(x)    x2  x 1 12 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A D F(x)  x x3   x2  x Câu 36: Họ nguyên hàm hàm số y  (2x  1)5 là: 1 A (2x  1)  C B (2x  1)  C C (2x  1)  C D 10(2x  1)4  C 12 Câu 37: Tìm nguyên hàm hàm số f(x) biết f (x)  x 9  x A B Đáp án khác  x  9  x3  C 27 2 C D x  9  x3  C C  27 3(  x    x )   D  H  01 x x3   x2  x  oc C F(x)  Phần Tích Phân-Giải tích 12 nT hi Câu 38: Mệnh đề sau sai? A Nếu F(x) nguyên hàm f (x)  a; b  C số  f (x)dx  F(x)  C B Mọi hàm số liên tục  a;b có nguyên hàm  a;b   f (x)dx   f (x) Ta iL ie D uO C F(x) nguyên hàm f (x)  a; b   F(x)  f (x), x  a;b  Câu 39: Tìm nguyên hàm F  x  hàm số f  x    x biết F    x3 x3 x3 19  B F  x   2x  x  C F  x   2x   D F  x   2x   3 3 3 Câu 40: Cho hai hàm số f (x), g(x) hàm số liên tục,có F(x), G(x) nguyên hàm f (x), g(x) Xét mệnh đề sau: (I): F(x)  G(x) nguyên hàm f (x)  g(x) ro up s/ A F  x   2x  om /g (II): k.F  x  nguyên hàm kf  x   k  R  (III): F(x).G(x) nguyên hàm f (x).g(x) c Mệnh đề mệnh đề ? A I B I II C I,II,III : (x  1) 2 C x 1 D II ok Câu 41: Hàm nguyên hàm hàm số y  bo x  2x B x 1 x 1 Câu 42: Tìm công thức sai: ce A x 1 x 1 ax  C   a  1 ln a D  sin xdx  cos x  C B  a x dx  fa A  e x dx  e x  C C  cos xdx  sin x  C w D w w Câu 43: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? sin x (I) :  sin x dx  C 4x  (II) :  dx  ln  x  x  3  C x x 3 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A (III) :  3x  2x  3 x  dx  A (III) 6x xC ln B (I) Phần Tích Phân-Giải tích 12 C Cả sai Câu 44: Nếu F(x) nguyên hàm hàm số y  D (II) F(2)  F(3) x 1 B ln C ln D ln  2 Câu 45: Công thức nguyên hàm sau không đúng? x 1 dx A   ln x  C B  x  dx   C    1 x  1 ax dx x C  a dx   C   a  1 D   tan x  C ln a cos x Câu 46: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? F  x    tan x f  x    tan x A nguyên hàm hàm số nT hi D H oc 01 A uO B Nếu F(x) nguyên hàm hàm số f(x) nguyên hàm f(x) có dạng F x  C om /g ro up s/ Ta iL ie (C số) u ' x   u  x  dx  lg u  x   C C F  x    cos x f  x   sin x D nguyên hàm Câu 47: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: x4 x2 A   x  x  dx   C B  e 2x dx  e x  C 2 dx C  sin xdx  cos x  C D   ln x x fa ce bo ok c Câu 48: Trong khẳng định sau, khẳng định sai?  f  x   f  x   dx   f1  x  dx   f  x  dx A  Fx G  x  nguyên hàm cùa hàm số f  x  F  x   G  x   C số B Nếu F  x   x nguyên hàm f  x   x C Fx  x2 f  x   2x D nguyên hàm Câu 49: Trong khẳng định sau khẳng định sai? A F(x) = + sin2 x nguyên hàm hàm số f  x   sin 2x w w w B Nếu F(x) G(x) nguyên hàm hàm số f(x) h  x   Cx  D (C,D số, C  ) C u ' x   u x  D Nếu   F  x   G  x   dx có dạng u x  C  f  t  dt  F  t   C  f  u  x   dt  F  u  x    C Câu 50: Cho hàm số f (x)   2x Khi đó: x2 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 2x  C x 2x C  f (x)dx   C x Phần Tích Phân-Giải tích 12 B  f (x)dx  2x  A  f (x)dx  D  f (x)dx  C x 2x  5lnx  C Câu 51: Cho hàm số f  x   x  x  1 Biết F(x) nguyên hàm f(x); đồ thị hàm số y  F  x    1 B F  x  x  D F  x  x    1 5  1   oc H C F  x  x   1 D A F  x  x  01 qua điểm M 1;6  Nguyên hàm F(x) hi x 1 biết F(1) = x2 x2 x2 1 B F(x)    C F(x)    x 2 x x2 D F(x)    x uO x2 1 A F(x)    x nT Câu 52: Tìm nguyên hàm F(x) f (x)  Ta iL ie Câu 53: Một nguyên hàm hàm số f (x)   2x là: 3 A (2x  1)  2x B (2x  1)  2x C  (1  2x)  2x 2 A up s/ Câu 54: Cho f (x) hàm số lẻ liên tục  Khi giá trị tích phân B C D (1  2x)  2x  f (x)dx là: 1 D -2 Câu 55: Cho hàm số y  f  x  thỏa mãn y '  x y f(-1)=1 f(2) bao nhiêu: om /g ro B e2 A e  Câu 56: Biết F(x) nguyên hàm hàm số B c A ln  bo C  4x B  2x  1 1  2x  1 C D e  1 F(2)=1 Khi F(3) bao nhiêu: x 1 C ln D ln 2 C C 4x  D 1 C 2x  ce A ok Câu 57: Nguyên hàm hàm số C 2e w fa Câu 58: Nguyên hàm F(x) hàm số f (x)  4x  3x  2x  thỏa mãn F(1)  là: A F(x)  x  x  x  B F(x)  x  x  x  10 C F(x)  x  x  x  2x D F(x)  x  x  x  2x  10 w w Câu 59: Trong khẳng định sau khẳng định sai? A  0dx  C ( C số) C x  dx  1 x  C ( C số)  1 B  x dx  ln x  C ( C số) D  dx  x  C ( C số) File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 y (2;4) x 4 (2x  x )dx B  (x  2x)dx C  (2x  x )dx  D 13 (x  2x)dx hi Câu 54: Diện tích hình phẳng giới hạn y   x y=3|x| là: 17 A B C 2 D H  D A oc 01 O uO nT Câu 55: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x  2x  x y  4x 71 53 A B C 24 D up s/ Ta iL ie Câu 56: Vận tốc vật chuyển động v  t   3t   m / s  Quãng đường vật từ giây thứ đến giây thứ 10 là: A 36m B 252m C 1200m D 966m x 1 Câu 57: Gọi (H) đồ thị hàm số f (x)  Diện tích giới hạn (H), trục hoành hai x đường thẳng có phương trình x=1, x=2 đơn vị diện tích? A e  B e  C e  D e  bo ok c om /g ro Câu 58: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y   x  3x  3x  tiếp tuyến đồ thị giao điểm đồ thị trục tung 27 23 A S  B S  C S  D S  4 Câu 59: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị có phương trình x - 2x + y = 0; x + y = là: A B 11/2 C 9/2 D 7/2 Câu 60: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x y  x là: 16 A B C D 3 12 fa ce Câu 61: Diện tích hình phẳng giới hạn hai parabol (P): y  x  q  : y   x  2x đơn vị diện tích? 1 A B C D 3 w w w Câu 62: Diện tích hình phẳng giới hạn hai parabol y  x  2x; y   x  4x giá trị sau ? A 12 (đvdt) B 27 (đvdt) C (đvdt) D (đvdt) Câu 63: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y = x, y = x + sin x hai đường thẳng x = 0, x =  là:   A S = (đvdt) B S =  (đvdt) C S = (đvdt) D S =  (đvdt) 2 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 66 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 Câu 64: Với giá trị m > diện tích hình phẳng giới hạn hai đường y = x2 y = mx đơn vị diện tích ? A m = B m = C m = D m = oc 01 Câu 65: Cho S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  6x  9x trục Ox Số nguyên lớn không vượt S là: A 10 B C 27 D Câu 66: Tìm d để diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  , Ox, x=1, x=d (d>1) 2: x H y x A e2 d uO Ta iL ie O B e nT hi D y = 2/x C 2e D e+1 x up s/ Câu 67: Cho hình phẳng giới hạn đường y  xe ; y  0; x  0; x  Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng quay quanh trục hoành A 2  e   B 2  e   C   e   D   e   om /g ro Câu 68: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong  C  : y   x  3x  , hai trục tọa độ đường thẳng x  là: A (đvdt) B (đvdt) C (đvdt) D (đvdt) 2 ok c Câu 69: Cho hình phẳng giới hạn đường y   x , Ox, x=0, x=4 quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: 28 68 28 68 A 2 B  C  D 2 3 3 w w w fa ce bo Câu 70: Diện tích hình phẳng giới hạn y  2y  x  , x + y = là: 11 A Đáp số khác B C D 2 Câu 71: Hình phẳng D giới hạn y = 2x y = 2x + quay D xung quanh trục hoành thể tích khối tròn xoay tạo thành là: 288 4 A V = (đvtt) B V =   (đvtt) C V = 72  (đvtt) D V = (đvtt) 5  Câu 72: Các đường cong y = sinx, y = cosx với ≤ x ≤ trục Ox tạo thành hình phẳng Diện tích hình phẳng là: A - B C 2 D Đáp số khác Câu 73: Diện tích hình phẳng nằm góc phần tư thứ nhất, giới hạn đường thẳng y  4x đồ thị hàm số y  x File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 67 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A B Phần Tích Phân-Giải tích 12 C D oc Câu 75: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  x y   x , ta có A S  (đvdt) B S  (đvdt) C S  8(đvdt) D Đáp số khác 01 Câu 74: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  4x  x y = 0, ta có 32 23 A S  (đvdt) B S  (đvdt) C S  (đvdt) D S  1(đvdt) 23 3 H x2 x2 ;y  4 2 A S  2  B S  2  C S  2  D S  2  3 3 Câu 77: Cho hai hàm số y = f(x), y = g(x) có đồ thị (C1) (C2) liên tục [a;b] công thức tính diện tích hình phẳng giới hạn (C1), (C2) hai đường thẳng x = a, x = b là: b b  f (x)  g(x) dx a b b C S   f (x)dx   g(x)dx a uO a b B S    g(x)  f (x)  dx Ta iL ie A S  nT hi D Câu 76: Tính diện tích  S hình phẳng giới hạn đường: y   D S   f (x)  g(x) dx a a ;x 1 x 1 31 23 17 23 A S   ln  B S  ln  C S  ln  D S  ln  18 18 18 18 Câu 79: Cho đồ thị hàm số y  f  x  Diện tích hình phẳng (phần tô đậm hình) là: bo ok c om /g ro up s/ Câu 78: Tính diện tích  S hình phẳng giới hạn đường: y  x ; y  ln  f  x  dx 3 3 B D  f  x  dx   f  x  dx 3 3  f  x  dx   f  x  dx fa C ce A 4  f  x  dx   f  x  dx 0 w w w    Câu 80: Cho hình phẳng giới hạn bởi: D   y  tan x; x  0; x  ; y     Thể tích vật tròn xoay D quay quanh Ox:     A     B  C  3 3    D     3  File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 68 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 Câu 81: Tính diện tích hình phẳng tạo đường: Parabol  P  : y  x  4x  tiếp tuyến điểm A 1;2  , B  4;5  nằm  P  B S  11 C S  Câu 82: Diện tích hình phẳng giới hạn y  x ln(x  2)  x2 D S  13 trục hoành là:      B ln   C ln    D ln    3 3 Câu 83: Cho đồ thị hàm số y  f (x) Diện tích hình phẳng (phần gạch hình) là:  f (x)dx   f (x)dx 3 B 3 3  f (x)dx   f (x)dx C  f (x)dx   f (x)dx Ta iL ie A uO nT hi D H oc A  01 A S  D  f (x)dx 3 up s/ Câu 84: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị: y  x  2x y   x  x có kết là: C D A 12 B om /g ro Câu 85: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường thẳng x = 0, x   đồ thị hai hàm số y = cosx, y = sinx là: A  B C D 2 Câu 86: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x ,trục Ox đường thẳng x  là: A B C 16 D 16 bo ok c Câu 87: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x x  trục ox đường thẳng x=1 là: 32 1 2 1 3 A B C D 3 3 w w w fa ce Câu 88: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  4x  hai tiếp tuyến với đồ thị a hàm số tai A(1;2) B(4;5) có kết dạng đó: a+b b 13 D A 12 B 12 C 13 Câu 89: Diện tích hình phẳng giới hạn đường (P): y=2x2, (C): y=  x Ox là:  10  A  2 B 2  C  D   3 Câu 90: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y=x ; y= x2 27 ; y= là: x File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 69 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A 63 B A 27ln2-3 Phần Tích Phân-Giải tích 12 C 27ln2 D 27ln2+1 Câu 91: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x - 4x - trục hoành hai đường thẳng x=-2, x=-4 40 92 50 C D A 12 B 3 H oc Câu 92: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  x y  x bằng: A 4 B C D 73 hi D uO nT 22 10 73 B C 3 Câu 94: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong y = x3 – x y = x – x2 là: 37 33 C A Đáp án khác B 12 D Câu 93: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  , y  x  có kết A 37 12 Ta iL ie D up s/ Câu 95: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x +11x - 6, y = 6x , x  0, x  có kết a dạng a-b b C A B -3 D 59 bo ok c om /g ro Câu 96: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = -x + 4x tiếp tuyến với đồ thị hàm a số biết tiếp tuyến qua M(5/2;6) có kết dạng a-b b 12 A B 14 C D -5 11 Câu 97: Diện tích hình phẳng giới hạn (C): y= x2+3x2, d1:y = x1 d2:y=x+2 có kết 1 A B C D 12 Câu 98: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y = x + 1, tiếp tuyến với đường điểm M(2; 5) trục Oy là: A B D C 3 w w w fa ce Câu 99: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  2x  x  trục hoành là: 125 125 125 125 A B C D 24 34 14 44 x2 Câu 100: Diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng y   x patabol y  bằng: File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Trang 70 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phần Tích Phân-Giải tích 12 28 B 25 C 22 D 26 D A H oc 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A hi Câu 101: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị: y  x  4x  y=x+3 có kết là: 55 205 109 126 B C D 6 Câu 102: Diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y  x  sin x y  x , với  x  2 bằng: A 4 B C D Câu 103: Diện tích hình phẳng giới hạn đường (P): y =x - 2x+2 tiếp tuyến bới (P) biết tiếp tuyến qua A(2;-2) là: 64 16 40 A B C D 3 3 up s/ Ta iL ie uO nT A om /g ro Câu 104: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = - x + 3x +1 đường thẳng y=3 57 45 27 21 A B C D 4 4 Câu 105: Cho Parabol y = x tiếp tuyến At A(1 ; 1) có phương trình: y = 2x – Diện tích phần bôi đen hình vẽ là: y ok c bo A -1 -1 x ce -2 B C D Một số khác 3 Câu 106: Coi hàm số y = f(x) có đạo hàm y’ = có đồ thị (C) qua điểm A(1 ; 2) Diện tích giới hạn (C), trục toạ độ đường thẳng x = bao nhiêu? A B C D Không xác định w w w fa A Câu 107: Tính diện tích hình hữu hạn giới hạn đường cong ax  y ; ay  x (a > cho trước) A S  a2 B S  a2 2 C S  a D S  a File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 71 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phần Tích Phân-Giải tích 12 oc Câu 108: Diện tích hình phẳng giới hạn đường: y  x y  sin x  x (0  x  ) là:  A  B C  D Một số khác 2 x2 Câu 109: Cho hàm số y  với tập xác định D = R   [0;  ) có đồ thị (C) 8x  Tính diện tích tam giác cong chắn trục hoành, (C) đường thẳng x = ln ln ln A S  B S  C S  D Một kết khác 10 12 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A  cos x dx   cos x dx  0   3  S   cos xdx   2 2 cos x dx    cos x dx 3  ( cos x)dx _  cos xdx   3 3   3 up s/  ro S 2 Ta iL ie uO nT hi D H Câu 110: Xét hình (H) giới hạn đường (C) : y  (x  3)2 , y  x = Lập phương trình đường thẳng qua điểm A(0 ; 9), chia (H) thành ba phần có diện tích 27x 27x 27x A y  13x  ; y  9 B y  9 ; y   9 4 27x 27x C y  14x  ; y  14x  D y  9 ;y  9 Câu 111: Để tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = cosx đoạn [0 ; 2], trục hoành (y = 0) Một học sinh trình bày sau:  (I) Ta có: cos x   x    x  2 2 2  S  sin x 02  sin x 2  sin x   om /g C Chỉ (I) (IV) c  (IV) S = - + + = Sai phần nào? A Chỉ (III) (IV) B Chỉ (III) D Chỉ (II) (IV) bo ok Câu 112: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị của: y  x  2x , trục Ox đường thẳng x = 0, x = 2 A B C D Một số khác 3 w w w fa ce Câu 113: Tính diện tích hình phẳng giới hạn Parabol y   x đường thẳng y = -x - 11 A B C D Một kết khác 2 Câu 114: Tính diện tích hình phẳng giới hạn ba đường: y = sinx, y = cosx x = A 2  B 2  C D Một số khác 1 Câu 115: Tính diện tích hình phẳng giới hạn hai parabol: y  x y  3x  x A B C D Câu 116: Tính diện tích hình phẳng giới hạn (C) : y  x2  x 1 , tiệm cận xiên, trục tng đường x 1 thẳng x = -1 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 72 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 uO nT hi D H oc 01 A ln3 B ln2 C ln5 D Một số khác Câu 117: Tính diện tích hình tròn tâm gốc toạ độ, bán kính R: R A 2R B C R D Một kết khác Câu 118: Tính diện tích hình elip: ab A 2ab B C ab D ab 2 Câu 119: Tính diện tích giới hạn đường cong: 2 (C1 ) : y  f1 (x)  x  1; (C ) : y  f (x)  x  2x đường thẳng x = -1 x = 13 11 A B C D Một đáp số khác 2 Câu 120: Tính diện tích giới hạn : (C) : y  x  , tiệm cận xiên (C) đường thẳng x = 2x 1, x = 1 A B C D 3 Ta iL ie Câu 121: Cho ba hàm số sau, xác định với x  0, y   x  (D); y  x (C1 ) y  diện tích hình phẳng giới hạn ba đường: (D1 , (C1 ) , (C ) A B C x2 (C ) Tính D om /g ro up s/ Câu 122: Diện tích hình phẳng giới hạn parabol: y  x  2x  tiếp tuyến với parabol điểm M(3; 5) trục tung A B C D Câu 123: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi: y = lnx, y = 0, x = e là: A B C D Một kết khác Câu 124: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: y = x(x – 1)(x – 2), y = 1 A B C D ce bo ok c Câu 125: Cho D miền kín giới hạn đường y  , y = – x y = Tính diện tích miền D 7 A B C D Một đáp số khác Câu 126: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: y = x + 1, y = cosx y = A B C D 2 w w w fa Câu 127: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: (y  x)  x x  A B C D Một số khác 5 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 73 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 C – ĐÁP ÁN 1D, 2D, 3B, 4C, 5D, 6D, 7A, 8C, 9B, 10D, 11D, 12D, 13D, 14A, 15A, 16D, 17B, 18A, 19A, 20C, 21B, 22B, 23B, 24D, 25B, 26A, 27C, 28A, 29C, 30C, 31C, 32A, 33A, 34C, 35A, 36B, 37C, 38A, 57B, 58A, 59C, 60B, 61B, 62D, 63A, 64A, 65D, 66B, 67C, 68B, 69B, 70D, 71A, 72D, 73C, 74B, oc 75B, 76C, 77D, 78B, 79B, 80C, 81C, 82D, 83A, 84B, 85D, 86B, 87C, 88C, 89C, 90C, 91C, 92B, 01 39A, 40A, 41A, 42D, 43B, 44A, 45D, 46C, 47D, 48D, 49B, 50B, 51D, 52C, 53C, 54D, 55A, 56D, H 93A, 94C, 95C, 96C, 97C, 98D, 99A, 100A, 101C, 102B, 103C, 104C, 105A, 106C, 107A, 108B, 109C, 110D, 111A, 112B, 113C, 114D, 115A, 116B, 117C, 118D, 119A, 120B, 121C, 122D, 123A, w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D 124B, 125D, 126D, 127D File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 74 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 ỨNG DỤNG TÍNH THỂ TÍCH A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 01  Gọi B phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox điểm điểm a b S(x) diện tích thiết diện vật thể bị cắt mặt phẳng vuông góc với trục Ox điểm có hoành độ x (a  x  b) Giả sử S(x) liên tục đoạn [a; b] b Thể tích B là: oc V   S(x)dx H a hi D  Thể tích khối tròn xoay: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng giới hạn đường: (C): y = f(x), trục hoành, x = a, x = b (a < b) sinh quay quanh trục Ox: b nT V    f (x)dx a c B – BÀI TẬP Ta iL ie d V    g (y)dy là: uO Chú ý: Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường sau quay xung quanh trục Oy: (C): x = g(y), trục tung, y = c, y = d x ok c om /g ro up s/ Câu 1: Cho hình phẳng giới hạn đường y = 2x – x2 y = Thì thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng quay quanh trục Ox có giá trị bằng? 16 15 5 6 A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 15 16 Câu 2: Thể tích hình khối hình phẳng giới hạn đường y  x  4, y  2x  4, x  0, x  quay quanh trục Ox bằng: 32 32 A  B 6 C 6 D 5 Câu 3: Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn bo đường y  x e , x  , x  , y  quanh trục ox là: A (e  e) B (e  e) C e Thể tích vật thể tròn xoay quay đường y  , y  , x  , x  quanh trục ox là: x A 6 B 4 C 12 4: hình giới phẳng hạn fa ce Câu D e D 8 w w w Câu 5: Cho hình phẳng  H  giới hạn đường y  sin x ; x  ; y  x   Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình  H  quay quanh Ox A 2 B 2 C 2 D  Câu 6: Cho hình phẳng giới hạn đường y  x y  x quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 75 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12  C D  Câu 7: Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y  x , y  , y   x quanh trục ox là: 7 13 6 A B 6 C D 12 Câu 8: Thể tích vật thể tròn xoang quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x ; x  y quanh trục ox A  B 4 C 3 10 D  10 hi D Câu 9: Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = 8x x = quanh trục ox là: A 12 B 4 C 16 D 8 Ta iL ie uO nT Câu 10: Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn đường y   x , y  quanh a trục ox có kết dạng a+b có kết là: b C 31 D 25 A 11 B 17 om /g ro up s/ Câu 11: Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y = (1- x)2, y = 0, x = x = bằng: 8 5 2 A 2 B C D Câu 12: Thể tích khối tròn xoay tạo phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y = x2 x = y2 bằng: 10 3 A 10 B C 3 D 10 Câu 13: Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng D giới hạn đường y  x  , trục hoành, x  2, x  quanh trục Ox bằng: A  B   x  1 dx x  1dx D   x  1 dx c 2 C   y  1 dx ok Câu 14: Thể tích khối tròn xoay tạo lên lên hình phẳng (H) giới hạn đường y   x  ; y  trục Ox khí quay xung quanh Ox 1 ce 1 bo A   ( x  1)2 dx    dx 1 C   ( x  2) dx    dx fa 1 1 1 B   ( x  2) dx    dx 1 1 D   ( x  2)2 dx 1 w w w Câu 15: Thể tích khối tròn xoay sinh quay quanh trục Oy hình phẳng giới hạn đường: y  x  4x  Ox bằng: 16  16 A B 5 C D 5 Câu 16: Thể tích khối tròn xoay quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường  y  x ln x, y  0, x  e có giá trị bằng: (b e3  2) a,b hai số thực đây? a A a = 27; b = B a = 24; b = C a = 27; b = D a = 24; b = File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 oc  10 H A B Trang 76 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 Câu 17: Thể tích vật thể tròn xoay tạo quay hình phẳng giới hạn đường y = x2 – 2x, y = 0, x = 0, x = quanh trục hoành Ox có giá trị bằng? A 8 (đvtt) 15 B 8 (đvtt) C 15 (đvtt) D 7 (đvtt) tròn xoay tạo thành hình  H  quay quanh trục Ox   5e3     5e3     5e3   (e  1) (đvtt) C V  e2 (đvtt) D V  2 (đvtt) D B V  A V   (đvtt) H oc B VOx  C VOx  D VOx  25 27 27 25 Câu 19: Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành ta cho miền phẳng D giới hạn đường y  e x , y = 0, x = 0, x = quay quanh trục ox Ta có hi A VOx    5e3   01 Câu 18: Cho hình phẳng  H  giới hạn đường: y  x ln x, y  0, x  e Tính thể tích khối Ta iL ie uO nT Câu 20: Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn parabol  P  : y  x  trục hoành quay xung quanh trục Ox đơn vị thể tích? 7 5 8 A B C D Đáp án khác 2 Câu 21: Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) giới hạn đường cong y  x y  x quanh trục Ox 3 13 13 3 A V  B V  C V  D V  10 15 5 ro up s/ Câu 22: Thể tích vật thể tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn bới đường y  x , y   x  , y  quay quanh trục Oy, có giá trị kết sau ? 11 32 A  (đvtt) B  (đvtt) C  (đvtt) D  (đvtt) 15 c om /g Câu 23: Cho (H) hình phẳng giới hạn đường cong (L): y  x ln 1  x  trục Ox đường , thẳng x  Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo cho (H) quay quanh trục Ox     A V   ln  1 B V   ln   C V   ln   D V  ln 3 3 ce bo ok Câu 24: Thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng (H) giới hạn y   x  2x trục Ox quanh trục Ox là: 163 16 16 A B C D 15 15 15 w w w fa Câu 25: Thể tích khối tròn xoay quay hình phẳng (H) giới hạn y  x y  x  quanh trục Ox là: 72 138 9 72 A B C D 5 Câu 26: Thể tích khối tròn xoay không gian Oxyz giới hạn hai mặt phẳng x  0; x   có thiết diện cắt mặt phẳng vuông góc với Ox điểm (x; 0; 0) đường tròn bán kính sin x là: A 2 B  C D 4 2 Câu 27: Thể tích khối tròn xoay tạo thành cho đường x +(y-1) = quay quanh trục hoành A 6 (đvtt) B 8 (đvtt) C 42 (đvtt) D 22 (đvtt) File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 77 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phần Tích Phân-Giải tích 12 B 2 C b 5 x y2   quay quanh trục Ox, có kết bằng: b2 C 4b D b B 2b Ta iL ie A D uO Câu 31: Thể tích khối tròn xoay cho Elip 2 hi 8 nT A D H oc Câu 28: Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn x3 đường y  y = x2 436 9 468 81 A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 35 35 35 Câu 29: Tính thể tích khối tròn xoay tạo quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn 2x  , y  0, x  1 C : y  x 1 2 A 2 B  C 5 D Câu 30: Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn đường y  (1  x ), y  0, x  x  bằng: 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A up s/ Câu 32: Thể tích khối tròn xoay giơi han đường y  2x  x ; y  quay quanh trục Ox là: 18 12 16 A V   B V   D V   V  15 15 15 15 C bo ok c om /g ro  Câu 33: Cho hình phẳng D giới hạn bởi: y  tan x; x  0; x  ; y  gọi S diện tích hình phẳng giới hạn D gọi V thể tích vật tròn xoay D quay quanh ox Chọn mệnh đề   A S = ln2, V  (  ) B S = ln2; V  (  ) 3   C S = ln3; V  (  ) D S = ln3; V  (  ) 3 y  Câu 34: (H) giới hạn đường:  Tính thể tích vật tròn xoay quay (H) quanh Ox y  x  x 4 7 2  A B C D 15 30 y  quay quanh 256 hạn đường D w w w fa ce Câu 35: Thể tích vật giới hạn miền hình phẳng tạo đường y  x trục Ox là: 64 152 128 A B C 5 Câu 36: Thể tích khối tròn xoay cho hình phẳng giới  y  sin x  cos x  , y  0, x  0, x  quay quanh trục hoành Ox 12  3  A B C 16 32 24 D  32 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 78 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Phần Tích Phân-Giải tích 12 Câu 37: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh quay (H) quanh trục Ox, biết (H) hình phẳng giới e tan x  y x cos x , trục Ox, trục Oy đường thẳng hạn (C): 2  23  (e  1) B (e2  1) C (e  1) D (e2  1) 2 Câu 38: Thể tích khối tròn xoay tạo nên quay hình H quanh trục Ox, với 01 A oc H   y  x ln x; y  0; x  1; x  e bằng: hi D H (5e3  3) (e3  1) (e3  3) (e3  1) A B C D 27 27 Câu 39: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường thẳng y  x ; trục hoành đường thẳng x  m, m  Thể tích khối tròn xoay tạo quay (H) quanh trục hoành 9 (đvtt) Giá trị tham số m là: 3 A B C D 3 nT Câu 40: Thể tích vật thể giới hạn mặt trụ: x  z  a y  z  a V  B uO giá trị a? (đvtt) Tính Câu 41: Thể tích khối tròn xoay hình phẳng (H) giới hạn đường y  sin x ; y  ; x  0; x   quay xung quanh Ox là: 2 B Ta iL ie A C 2 C 2 D D up s/ A 2 Câu 42: Cho hàm số f  x  g  x  liên tục  a;b thỏa mãn f  x   g  x   với ro x   a;b  Gọi V thể tích khối tròn xoay sinh quay quanh Ox hình phẳng giới hạn đồ thị  C  : y  f  x  ;  C' : y  g  x  ; đường thẳng b c C V   f  x   g  x  dx om /g  b  A V     f  x   g  x  dx   a  b B V     f (x)  g (x) dx a b D V     f  x   g  x   dx a ok a x  a ; x  b V tính công thức sau ? ce bo Câu 43: Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox y   x Thể tích khối tròn xoay quay (S) quanh Ox A  B  C  D  w w w fa Câu 44: Cho hình phẳng giới hạn đường y  x  , y  , x  x  quay quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành   23 13 A B C D 14 Câu 45: Cho (H) hình phẳng giới hạn  P  y  x  4x+4,y=0,x=0,x=3 Thể tích V quay (H) quanh trục Ox 33 A 33 B C 33 D 33 File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 79 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phần Tích Phân-Giải tích 12 nT hi D H oc Câu 46: Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox, Oy, y = 3x + Thể tích khối tròn xoay quay (S) quanh Oy là: 8 16 A  B  C  D  27 3 Câu 47: Tính thể tích vật thể giới hạn mặt sinh quay hình phẳng giới hạn bởi: y  2x  x , y  quay quanh Ox 17  16 14 A B C D Một kết khác 15 15 15 Câu 48: Thể tích vật thể giới hạn mặt sinh quay hình phẳng giới hạn đường y  x , 8x  y2 quay quanh Oy 21 23 24 23 A B C D 5 5 Câu 49: Tính thể tích sinh quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn trục Ox Parabol (C) : y  ax  x (a  0) 01 Giáo viên: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A a a a a B C D 10 20 30 Câu 50: Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên ta quay quanh trục Ox, hình phẳng S giới hạn đường: y  x.e x , x  1, y  (0  x  1) B (e  1) Câu 51: Cho hình giới hạn elip (E) : Thể tích vật thể tròn xoay là: 2ab 4ab A B 3 C (e  1) D Một kết khác x y2   quay quanh trục Ox a b2 up s/ (e  1) C ro A Ta iL ie uO A ab D Một kết khác om /g Câu 52: Cho D miền giới hạn đường: y  0, y  cos x  sin x , x   , x   - bo C – ĐÁP ÁN ok c Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên quay miền Được quanh trục Ox 2 52 32 A B C D Một kết khác 8 1A, 2D, 3C, 4C, 5B, 6B, 7C, 8C, 9C, 10C, 11D, 12D, 13B, 14C, 15A, 16A, 17A, 18C, 19B, 20D, ce 21A, 22D, 23A, 24D, 25D, 26A, 27D, 28D, 29A, 30B, 31A, 32C, 33B, 34D, 35B, 36D, 37D, 38A, w w w fa 39C, 40D, 41B, 42B, 43B, 44C, 45C, 46B, 47B, 48C, 49D, 50A, 51B, 52C File Word liên hệ:0978064165- Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trang 80 ... ÁP DỤNG BẲNG NGUYÊN HÀM VÀ PHÂN TÍCH A – LÝ THUYẾT TÓM TẮT 01 Khái niệm nguyên hàm  Cho hàm số f xác định K Hàm số F gọi nguyên hàm f K nếu: H D  Mọi hàm số f(x) liên tục K có nguyên hàm K... F(x), G(x) nguyên hàm f (x), g(x) Xét mệnh đề sau: (I): F(x)  G(x) nguyên hàm f (x)  g(x) ro up s/ A F  x   2x  om /g (II): k.F  x  nguyên hàm kf  x   k  R  (III): F(x).G(x) nguyên. .. đề sau sai? A Nếu F(x) nguyên hàm f (x)  a; b  C số  f (x)dx  F(x)  C B Mọi hàm số liên tục  a;b có nguyên hàm  a;b   f (x)dx   f (x) Ta iL ie D uO C F(x) nguyên hàm f (x)  a;
- Xem thêm -

Xem thêm: NGUYÊN hàm TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG ĐVĐÔNG, NGUYÊN hàm TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG ĐVĐÔNG, NGUYÊN hàm TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG ĐVĐÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay