DAP AN DE TU LUYEN SINH HOC 15 THPT quốc gia 2017 (banchinh thuc)

17 201 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:31

Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2017 ĐÁP ÁN, LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ : TRƯỜNG ĐH VINH (LẦN 3) Giáo viên : Nguyễn Quang Anh – MOON.VN Facebook : https://www.facebook.com/quanganhnguyen Thầy Nguyễn Quang Anh Group học tập môn Sinh : https://www.facebook.com/groups/thayquanganhams CÁC CON FOLLOW TRANG FACEBOOK CỦA THẦY QUANG ANH ĐỂ NHẬN LỜI GIẢI CHI TIẾT NHÉ Xin cảm ơn đồng hành Ts Phan Khắc Nghệ, Ths Phạm Ngọc Hà, Ths Minh Tập Câu 1: Cho bước: (1) Trùng phân đơn phân thành đại phân tử (2) Các đại phân tử hữu tương tác hình thành tế bào sơ khai (3) Hình thành chất hữu đơn giản từ chất vô Quá trình hình thành sống diễn theo thứ tự: A (2)  (1)  (3) B (3)  (2)  (1) C (3)  (1)  (2) D (1)  (2)  (3) Hướng dẫn giải: (3) tiến hóa hóa học (1) tiến hóa tiền sinh học (2) tiến hóa sinh học Đáp án C Câu 2: Gen quy định nhóm máu gồm alen: Trong trường hợp biết nhóm máu bố, mẹ xác định KG bố mẹ có nhóm máu A AB B B C O D A Hướng dẫn giải: (Câu không xác Vì mẹ có nhóm máu AB, bố có nhóm máu O không cần nhóm máu biết nhóm máu bố mẹ Hoặc mẹ có nhóm máu AB, bố có nhóm máu A mà sinh có máu B suy kiểu gen bố ,…) Nhóm máu O có kiểu gen Io Io nên bố mẹ phải chứa alen Io nên bố mẹ có trường hợp IA Io, IB Io, Io Io trường hợp biết kiểu hình biết kiểu gen Đáp án C Câu 3: Đặc trưng sau quần xã sinh vật? A Kiểu tăng trưởng B Nhóm tuổi C Thành phần loài D Mật độ cá thể Lời giải ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) (Câu không chuẩn, quần xã tập hợp quần thể đặc trưng mà quần thể có quần xã có) Cần phải sửa thành: Đặc trưng sau có quần xã mà quần thể? A, B, D đặc trưng quần thể C đặc trưng quần xã Câu 4: Theo quan niệm Đacuyn, đối tượng chọn lọc tự nhiên : A Quần thể B Cá thể, quần thể C Cá thể D Tất tổ chức sống Hướng dẫn giải: Đối tượng chọn lọc học thuyết Đacuyn cá thể Trong học thuyết tổng hợp cá thể quần thể Đáp án C Câu 5: Ý sau quan niệm Dacuyn tiến hóa? A Loài hình thành sở chọn lọc tự nhiên theo đường phân li tính trạng B Nguồn nguyên liệu chọn lọc tự nhiên biến dị cá thể C Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen theo hướng xác định D Biến dị xác định có ý nghĩa trình tiến hóa Hướng dẫn giải: Đacuyn chưa có quan niệm kiểu gen, tần số alen, đột biến, Nên đáp án C Câu 6: Loài sau có kiểu phân bố đồng đều: A Đàn gà rừng C Các loài cò sống phù sa B Các loài sâu tán rừng D Cây thông rừng Đáp án: D Câu 7: Các sinh vật quần xã phân bố : A Theo chiều thẳng đứng chiều ngang C ngẫu nhiên đồng B Đồng theo nhóm D theo chiều thằng đứng chiều nhóm Hướng dẫn giải: Cần hỏi quần xã sinh vật có phân tầng nào? Sự phân tầng khác phân bố Có hai kiểu phân bố quần xã chiều thẳng đứng chiều ngang Đáp án A ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Câu 8: Quan sát trình phân chia tế bào thực vật: Kết thúc trình này, hình thành A Thể ngũ bội tam bội B Tế bào lệch bội (2n+1) tế bào lệch bội (2n-1) C Thể lệch bội (2n+1) thể lệch bội (2n-1) D Tế bào ngũ bội tế bào tam bội Hướng dẫn giải: Dễ nhận thấy kì sau cặp NST không phân li nên tạo tế bào 2n+1 2n-1 Đáp án B Câu 9: Trong trình làm tiêu nhiễm sắc thể tạm thời tế bào tinh hoàn châu chấu, dung dịch oocxein axetic 4-5% có vai trò: C cố định Nhiễm sắc thể A Loại bỏ chất nguyên sinh tế bào B Nhuộm màu nhiễm sắc thể D tách rời nhiếm sắc thể Hướng dẫn giải: Dung dịch oocxein axetic 4-5% có vai trò nhuộm màu NST Đáp án B Câu 10: Ở mèo kiểu gen DD quy định màu lông đen, Dd quy định màu lông tam thể, dd quy định màu lông Gen nằm NST giới tính X alen tương ứng Y biết không phát sinh đột biến nhận định sau đúng? A Không xuất mèo đực tam thể B Những mèo đực lông đen có kiểu gen đồng hợp C mèo mèo tam thể thường xuất với tỉ lệ lớn D cho mèo đực lông giao phối với mèo lông đen, đời chắn xuất mèo tam thể Hướng dẫn giải: Mèo đực tam thể có kiểu gen XDXdY đột biến thể tam bội Nếu không phát sinh đột biến mèo đực tam thể Đáp án A ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) B sai mèo đực lông đen có kiểu gen XDY không đồng hợp, C sai mèo tam thể kiểu gen XDXd xuất với tỉ lệ thấp D sai cho mèo đực lông giao phối với mèo lông đen XdY ×XDXD đời cho ½ XDXd (Cái tam thể: 1/2XDY (Đực lông đen) Câu 11: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền sau: 0.25AA : 0.5Aa : 0.25aa = Sau hệ tỉ lệ kiểu gen Aa giảm 6,25 % A.3 B.2 C.4 D.8 Hướng dẫn giải: (Ở câu này, cần phải cho biết loài thực vật sinh trưởng lần chết tìm đáp án Còn cá thể sinh sản nhiều hệ đời từ P, F1, F2, F3,… sống chung với xác định được) 0,5.(1/2)n= 0,0625= 1/16 > n= Đáp án A Câu 12: Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhiệm chức sau đây: A mang axit amin tham gia vào trình dịch mã B phân giải protein C làm khuôn tổng hợp chuỗi polipetit D cấu tạo nên riboxom Hướng dẫn giải: (Câu có phần nhạy cảm Bởi vì, người ta thấy nhiều loại ARN có số ARN enzim Vậy, biết đâu, ARN có khả phân giải protein sao) Ý người đề mong muốn B đáp án Lưu ý: ARN có loại mARN, tARN, rARN mang axit amin tham gia vào trình dịch mã= tARN làm khuôn tổng hợp chuỗi polipetit= mARN cấu tạo nên riboxom= rARN Câu 13: Nhận định sau nói riboxom: A riboxom cấu tạo gồm tiểu đơn vị B cấu tạo từ ARN protein histon C tiểu đơn vị lớn bé riboxom kết hợp tạo thành riboxom hoàn chỉnh tiến hành dịch mã ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) D Riboxom có sinh vật nhân thực Hướng dẫn giải: Bình thường tiểu đơn vị riboxom tách Tiểu đơn vị lớn tiểu đơn vị bé riboxom kết hợp tạo thành riboxom hoàn chỉnh tiến hành dịch mã Đáp án C Câu 14: Phương thức sau giúp thu sản lượng trồng đạt hiệu cao bền vững nhất? A Trồng giống có suất cao điều kiện tự nhiên B Trồng nhiều giống có suất khác điều kiện tự nhiên C Trồng nhiều giống có suất khác nhà kính D Trồng giống có suất cao nhà kính (Câu khó xác định) Tuy nhiên, theo dự đoán Thầy, người đề muốn hướng tới đáp án D Câu 15: Tính trạng có mức phản ứng rộng ? A Là tính trạng có phụ thuộc vào giống B Là tính trạng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường C Là tính trạng phụ thuộc nhiều vào kiểu gen D Là tính trạng mà biểu yếu tố nhiệt độ quy định.\ (Câu không ổn Vì có tính trạng phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường mức độ biểu lại tương đối ổn định) Tuy nhiên, theo thầy nghĩ người đề muốn hướng tới đáp án B Câu 16: Hiện tượng liền rễ thông thể mối quan hệ? A Hỗ trợ B cạnh tranh C cộng sinh D hợp tác (câu không phân biệt phương án A D Vì, chất hỗ trợ loài hợp tác loài) Câu 17: Nhận định sau nói tác động đa hiệu gen? A Gen tác động đa hiệu chủ yếu gặp thực vật B Nhiều gen quy định tính trạng C Gen tạo sản phẩm với hiệu cao D Sản phẩm gen ảnh hưởng đến nhiều tính trạng Hướng dẫn giải: ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Biến dị tương quan tính trạng bị biến đổi kéo theo biến đổi nhiều tính trạng khác gen qui đinh Đáp án D Câu 18: Hình ảnh mô tả bệnh nhân bị? A Hội chứng Đao B hội chứng hình cầu lưỡi liềm C Hội chứng máu khó đông D hội chứng claiphento Hướng dẫn giải: Hội trứng Đao nhiễm sắc thể 21, hai mắt xa nhau, gáy rộng, Đáp án A Câu 19: Ở loài thực vật , xét tính trạng gen gồm alen R,r quy định Các quần thể thuộc loài có số lượng cá thể sau: Quần thể RR 288 490 60 500 Rr 384 260 480 700 Rr 128 250 960 0 Kiểu gen Có quần thể đạt trạng thái cân : A.1 B C.4 D.2 Hướng dẫn giải: Các quần thể cân di truyền : 1, 3, Đáp án B Câu 20: Đặc điểm di truyền bệnh mù màu đỏ xanh lục: A Tỉ lệ mắc bệnh nam nữ B Mẹ bình thường sinh trai bị bệnh C Khi bố mẹ bình thường chắn sinh trai bình thường D Bố bị bệnh chắn trai bị bệnh ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Hướng dẫn giải: XMXm x XMY Con trai XmY: bị bệnh Đáp án B Câu 21: Cho đặc điểm: (1) Trong trình nhân đôi ADN, enzim ARN polimeraza kết hợp với đầu 5’P mạch mã gốc (2) Trong trình phiên mã, enzim ARN polimeraza có chức tháo xoắn phân tử ADN (3) Mã mở đầu mARN mã hóa axit amin mêtionin (4) Gen mã hóa liên tục (5) Phân tử ADN mạch thẳng xoắn kép Có nhận xét nói vật chất chế di truyền sinh vật nhân thực? A B C D Hướng dẫn giải: sai đúng sai Đáp án C Câu 22: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai gen nằm cặp NST thường, có xảy tượng hoán vị gen với tần sô 17% Cho ruồi giấm thân xám, cánh dài giao phối với ruồi giấm đực thân xám, cánh dài thu đời F1 có kết phân li kiểu hình là: A 250 thân xám, cánh dài; 75 thân xám, cánh cụt; 75 thân đen cánh dài B 17 thân xám, cánh dài; 83 thân xám, cánh cụt; 83 thân đen, cánh dài; 217 thân đen, cánh cụt C 100 thân xám, cánh dài; 200 thân xám, cánh cụt; 100 thân đen, cánh dài D 283 thân xám, cánh dài; 17 thân xám, cánh cụt; 17 thân đen, cánh dài; 83 thân đen, cánh cụt Hướng dẫn giải: x P: (Cái) AB/ab G: 0,415 AB: 0,415ab: 0,085Ab: 0,085aB (Đực) AB/ab 0,5AB: 0,5ab Đen cụt = ab/ab= 83/400= 0,2075= 0,5ab 0,415ab Xám cụt= A- bb= 0,085Ab 0,5ab= 0,0425= 17/400 Đáp án D ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Đề không chặt chẽ sở liệu để biện luận kiểu gen (P) Muốn giải ta phải dựa vào đáp án Nhín vào đáp án ta thấy xuất tính trạng đen cụt tính trạng lặn > KG (P) KG dị hợp hai cặp gen Lại có hoán vị ruồi giấm xảy giới -> ruồi đực AB/ab Xét TH TH1 ♀ AB/ab, TH2 ♀Ab/aB -> TH1 cho đáp án D TH2 không cho đáp đề Câu 23: Cho nhận xét sau: (1) Khi nguồn sống môi trường cung cấp không đầy đủ, cá thể quần thể xuất cạnh tranh (2) Đảm bảo quần thể tồn ổn định, khai thác tối đa nguồn sống (3) Đảm bảo phân bố số lượng cá thể trì mức phù hợp với môi trường (4) Là đặc điểm thích nghi với quần thể Số nhận xét mối quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể A B C D Hướng dẫn giải: Ý cần nói rõ cạnh tranh dinh dưỡng quần thể đủ dinh dưỡng mùa sinh sản có cạnh tranh đúng; sai; đúng; Đáp án B Câu 24: Giả sử rừng số lượng loài chim phụ thuộc vào phân tầng thực vật Khu hệ sinh vật sau có số lượng loài chim nhiều nhất? A Savan B Rừng rụng ôn đới C Rừng mưa nhiệt đới D Đồng cỏ ôn đới Hướng dẫn giải: Rừng mưa nhiệt đới đa dạng thực vật động vật Đáp án C Câu 25: Trong quần xã có lưới thức ăn gồm loài A, B, C, D, E, G, H Trong loài A sinh vật sản xuất Các loài lại sinh vật tiêu thụ Các loài quần xã có mối quan hệ dinh dưỡng sơ đồ sau B ThS: Nguyễn Quang E Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Có bao nhận định nói lưới thức ăn nói (1) Chuỗi thức ăn dài có bậc dinh dưỡng (2) Trong lưới thức ăn có chuỗi thức ăn (3) Khi kích thước quần thể loài E giảm số lượng cá thể loài B, D tăng (4) Khi loài A bị nhiễm độc loài H có khả nhiễm độc nặng A B C D Hướng dẫn giải: đúng sai Đáp án D Câu 26: Để tổng hợp insulin công nghệ gen, người ta gắn gen quy định tổng hợp insulin người vào plasmit vi khuẩn tạo ADN tái tổ hợp Sau cho ADN tái tổ hợp xâm nhập vào vi khuẩn E.coli nhờ nhân lên vi khuẩn E.coli để tạo số lượng lớn sản phâm Có kết luận trình trên? (1) Phân tử ADN tái tổ hợp nhân đôi độc lập với ADN vi khuẩn E.coli (2) Sau ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào vi khuẩn E.coli gen quy định tổng hợp insulin tách nhân lên độc lập (3) Phân tử ADN tái tổ hợp cài xen vào hệ gen vùng nhân vi khuẩn E.coli (4) Sản phẩm thu sau nuôi cấy vi khuẩn E.coli số lượng lớn phân tử ADN tái tổ hợp A B C D Lời giải sai sai sai Đáp án C Câu 27: Cho biết codon mã hóa axitamin tương ứng bảng sau: Codon 5’UAA 3’, 5;XXU3’, 5’XUU3’, 5’XXX3’ 5’AXU3’, 5’AGA3’, 5’AXG3’ 5’AGG3’ Threônin Acginin 5’AAA3’ 5’XUG3’ Axitamin Lơxin Prôlin Lizin ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) tương ứng ( Leu) ( Pro) (Thr) ( Arg) ( Lys) (Câu Vì mã di truyền có tính thoái hóa, dựa vào trình tự axit amin để xác định trình tự nucleotit gen) Tuy nhiên, với phương án đề có phương án D Nhưng thực tế, chưa hẳn phải trình tự nucleotit giống mô tả phương án D mà trình tự khác nên) Ở loài sinh vật nhân sơ, chuỗi polipeptit có trình tự axitamin: Pro – Arg – Lys – Thr Trình tự nucleôtit đoạn mạch gốc gen mang thông tin mã hóa chuỗi pôlipeptit A 3’ GGG TXT AAT TXG 5’ B 3’ GGA TXT AAT TGX 5’ C 5’ GGA TXX TTT TXG 3’ D 5’ XGT TTT TXT GGG 3’ Hướng dẫn giải: 5’ XGT TTT TXT GGG 3’ MARN 3' GXA AAA AGA XXX 5' Thr lys Arg Pro Đáp án D Câu 28: Cho đặc điểm: (1) Diễn thời gian dài (2) Hình thành loài cách nhanh chóng (3) Trải qua dạng trung gian chuyển tiếp (4) Thường xảy loài thực vật (5) Có tác động yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa khác Những đặc điểm hình thành loài cách li sinh thái A (1),(3),(4) B (1),(3),(5) C (2),(3),(5) D (2),(3),(4) Đáp án: A Câu 29: Ở loài động vật, tính trạng màu lông hai gen không alen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định Trong kiểu gen có mặt alen B biểu kiểu hình lông đen; alen A át chế biểu kiểu hình alen B b; mặt hai alen A B biểu kiểu hình lông vàng Biết không xảy đột biến, có phép lai hai cá thể có kiểu hình khác cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:2:1? A B C D ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Hướng dẫn giải: A- B- lông trăng A- bb: lông trắng aaB- : lông đen aabb: lông vàng 1: 2: có kiểu tổ hợp giao tử, P có kiểu hình khác Trắng x đen > Aabb x aaBb trắng x vàng(aabb) > AaBb x aabb đen(aaB- ) x vàng(aabb) > loại không đủ tổ hợp Đáp án D Câu 30: Có nhận xét diễn nguyên sinh? (1) Sinh vật phát tán đến môi trường thường nấm, địa y (2) Số lượng loài tăng dần, số lượng cá thể giảm dần (3) Sự biến đổi xảy môi trường có quần xã sinh sống (4) Kết thúc trình diễn hình thành quần xã suy thoái A B C D Hướng dẫn giải: đúng; sai; sai; sai Đáp án C Câu 31: Khi nói chu trình ni tơ có phát biểu A (1) Vi khuẩn nitrat chuyển hóa NH4+ thành NO2 (2) Để hạn chế thất thoát ni tơ đất cần có biện pháp làm đát tơi xốp (3) Lượng nitơ đất tổng hợp nhiều nhát đường tổng hợp phân bón hóa học (4) Vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu chuyển hóa N2 thành NH3 cung cấp cho (5) Nguồn dự trữ nitơ chủ yếu khí quyển, phần trầm tích ao sông hồ B.2 C.5 D.4 Hướng dẫn giải: sai Vi khuẩn nitrat chuyển hóa NH4+ thành NO32 để hạn chế trình khử nitrat thành khí nitơ (N2), hoàn tất chu trình nitơ Quá trình xảy loại vi khuẩn Pseudomonas Clostridium môi trường kỵ khí sai ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) sai vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu chuyển hóa N2 thành NH4+ cung cấp cho Đáp A Câu 32: (loại câu hỏi sở để khẳng định) Sắp xếp mối quan hệ sau theo nguyên tắc : Mối quan hệ có loài có lợi -> Mối quan hệ có loài bị hại → Mối quan hệ có nhiều loài bị hại (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cà (2) Chim mỏ đỏ linh dương (3) Ca ép sống bám cá lớn (4) Cú chồn (5) Cây nắp ấm bắt mồi A (2) → (3) → (5) → (4) → (1) B (2) → (1) → (5) → (3) → (4) C (2) → (3) → (5) → (1) → (4) C (3) → (2) → (5) → (1) → (4) Đáp án: A Hướng dẫn: Mối quan hệ có loài có lợi mối quan hệ hội sinh Trong mối quan hệ đề mối quan hệ 2, mối quan hệ hội sinh Mối quan hệ có nhiều loài bị hại mối quan hệ ức chế cảm nhiễm Trong mối quan hệ đề có mối quan hệ mối quan hệ ức chế cảm nhiễm Vậy phải vị trí cuối nên chọn đáp án A Câu 33: Theo thuyết tiến hóa đại có phát biểu nói di nhập gen (1) Luôn làm phong phú vốn gen quân thể (2) Thường xảy với quần thể có kích thước nhỏ (3) Là lan truyền gen từ quần thể sang quần thể khác (4) Thúc đẩy phân hóa vốn gen quần thể (5) Làm thay đổi tần số alen A.1 B.2 C.4 D.3 Hướng dẫn giải: sai sai đúng Đáp án D Câu 34: (Không chuẩn, B D sai) Khi nói chế cách li, phát biểu sau không xác? A Cách li sinh sản trở ngại thể sinh vật ngăn cản giao phối tạo lai hữu thụ B Cách li sinh sản tiêu chuẩn xác để phân biệt quần thể loài hay khác loài ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) C Cơ chế cách li giúp trì toàn vẹn loài D Cách li trước hợp tử gồm loại: Cách li nơi ở, cách li tập tính, cách li địa lí, cách li học Hướng dẫn giải: Ở này, có phương án B D sai B sai Vì loài sinh sản vô tính loài tự thụ phấn nhà khoa học thường sử dụng tiêu chuẩn sinh hóa (dựa vào ADN để xác định) D sai Vì cách li địa lí cách li sinh sản không thuộc cách li trước hợp tử Câu 35: Ở loài động vật, xét gen nằm cặp NST khác nhau; gen có alen quy định tính trạng, gen trội lặn hoàn toàn Cho cá thể chủng có kiểu hình khác tính trạng giao phối với nhau, thu F1 Cho cá thể F1 giao phối với thu F2 có kiểu hình Biết không phát sinh đột biến biểu kiểu hình không phụ thuộc vào môi trường Theo lí thuyết, có tối đa phép lai F1 thỏa mãn? A.3 B C.4 D.5 Hướng dẫn giải: Vì hai cặp tính trạng, trội hoàn toàn mà đời có loại kiểu hình, chứng tỏ có tượng liên kết với giới tính để có thêm tính trạng giới tính đời có loại kiểu hình  Đáp án C XAXaBb × XAYBb ; AaXBXb × AaXBY ; XAXaBb x XaYABb ; AaXBXb × AaXbYB -> phép lai Câu 36: Ở loài động vật, xét hai gen nằm NST thường Mỗi gen có alen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn, có trao đổi chéo xảy giới với tần số Cho cá thể dị hợp tử cặp gen giao phối với nhau, thu đời có tỷ lệ kiểu hình 1:2:1 Theo lí thuyết, có tối đa phép lai phù hợp với kết trên? A B C D Hướng dẫn giải: Tỉ lệ : : chứng tỏ cá thể có kiểu gen dị hợp tử chéo; cá thể lại có kiểu gen dị hợp tử chéo ( dị hợp tử ( Ab ) aB AB AB Ab Ab Ab )  Có phép lai phù hợp: × × ab ab aB aB aB Câu 37: (Bài có tỉ lệ kiểu hình không theo tỉ lệ chuẩn; phải dùng số φ2 để xác định tỉ lệ kiểu hình Chỉ số φ2 học thực hành chương phần quy luật di truyền Tuy nhiên, để đơn giản, xem xét tỉ lệ toán : : : Cho cà chua thân cao, vàng lai với cà chua thân thấp, đỏ thu F1 toàn cà chua thân cao, đỏ Cho F1 giao phấn với thu F2 có 718 thân cao, đỏ; 241 thân cao, vàng; 236 thân thấp, đỏ; 80 thân thấp, vàng Biết gen quy định tính trạng ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Cho F2 có kiểu hình khác tính trạng giao phấn với Có tối đa phép lai mà đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1? A.6 B.2 C.3 D.4 Hướng dẫn giải: - F2 có tỉ lệ: 718 : 241 : 236 : 80 ≈ : : :  Hai cặp tính trạng di truyền phân li độc lập với - Để có tỉ lệ : = (1:1).1 Có nghĩa cặp tính trạng có tỉ lệ : 1; Cặp tính trạng lại có tỉ lệ Do kiểu hình hai F2 khác -> Bốn trường hợp: AaBB × aabb; AABb x aabb; AAbb x aaBb; Aabb x aaBB Câu 38: Cho sơ đồ phả hệ (ở này, không nói rõ hai bệnh phân li độc lập hay liên kết với giải Tuy nhiên, theo thầy nghĩ người đề yêu cầu hai bệnh phân li độc lập với nhau): Có nhận định đúng? (1) Xác suất sinh bình thường cặp vợ chồng II-4 II-5 41,67% (2) Có người chắn xác định kiểu gen phả hệ (3) Người phụ nữ II-3 kết hôn với người bị mắc bệnh lọai G H, họ có tối đa kiểu hình (4) A Gen quy định bệnh G H gen trội nằm NST giới tính X alen tương ứng Y B C D Hướng dẫn giải: II2 có kiểu gen aa (bệnh H) nên bố mẹ I1, Aa II4 có kiểu gen bb (bệnh G) nên bố mẹ I1, I2 Bb Kiểu gen I1, AaBb II6 có kiểu gen aabb nên mẹ I3: aaBb, I4 : Aabb ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Kiểu gen II5 AaBb Vậy có người biết kiểu gen > (2) II3 AaBb kết hôn với người bị mắc bệnh lọai G H(aabb) đời có tới kiểu gen AaBb, Aabb, aaBb, aabb > (3) sai Hai bệnh H, G gen lặn thuộc NST thường bố mẹ bình thường sinh bệnh > (4) sai Kiểu gen II4 có tỉ lệ 2/3 Aabb 1/3Aabb Giao phối với II5 có kiểu gen AaBb Xác suất sinh bình thường A- B- : 2/3Aabb x AaBb > A- B- = 2/3.3/4.1/2= 6/26 1/3AAbb x AaBb > A- B- = 1/3 1/2= 4/24 Xác suất sinh bình thường 10/24= 41, 67 > (1) Đáp án A Câu 39: (Bài không nói rõ tỉ lệ sinh sản, tử vong nào; kích thước quần thể có sở để giải Mặt khác, tỉ lệ nhập cư không nói rõ từ đâu tới Tuy nhiên, theo cách hiểu thầy người đề muốn thí sinh hiểu tỉ lệ nhập cư quần thể vào quàn thể quần thể vào quần thể 1% kích thước hai quần thể nhau; tỉ lệ sinh sản tử vong hai quần thể nhau) Hai quần thể chuột đồng (I II) có kích thước lớn Alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông nâu Quần thể I gồm toàn cá thể lông xám chủng, quần thể II gồm toàn cá thể lông nâu chủng Tỉ lệ nhập cư quần thể I quần thể II 1%/ năm Biết không phát sinh đột biến Sau năm tần số alen A quần thể II đạt 2,9% A B C D Đáp án: A Năm thứ nhất: Sau 1% quần thể nhập cư vào quần thể II 1% quần thể II nhập cư vào quần thể Cấu trúc di truyền quần thể là: 1/100AA : 99/100aa Quần thể ngẫu phối có cấu trúc: 0,0001AA : 0,0198Aa : 0,… Năm thứ sau nhập cư cấu trúc quần thể là: 0,0101AA : 0,0198Aa : 0,9701aaa Tần số alen A = 0,02 Tương tự sau năm tần số alen A 2,9% âu 40: (Câu không chuẩn chổ: Nếu có hoán vị gen có vô số loại giao tử Do đó, phải có điều kiện đột biến, hoán vị gen) ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Ở loài động vật, có cặp NST giới tính XX, đực có cặp NST giới tính XY; tất cặp NST gồm hai NST có cấu trúc khác Số loại giao tử tối đa mà loài tạo 384 Biết không xảy đột biến trao đổi chéo Bộ NST lưỡng bội loài A 2n = 14 B 2n = 16 C 2n = D 2n = 18 Hướng dẫn giải: Loài có NST 2n số loại giao tử 2n Nhưng có cặp NST giới tính, cặp giới tính có giao tử Do đó, có số loại giao tử = 2n-1 × = 384  2n-1 = 384 : = 128 = 27  n - =  n = Vậy, NST loài 2n = 16  Đáp án B ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam ... dẫn: Mối quan hệ có loài có lợi mối quan hệ hội sinh Trong mối quan hệ đề mối quan hệ 2, mối quan hệ hội sinh Mối quan hệ có nhiều loài bị hại mối quan hệ ức chế cảm nhiễm Trong mối quan hệ đề... chiều thẳng đứng chiều ngang Đáp án A ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT chuyên Hà Nội - Amstedam Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT môn Sinh Học – Thầy Nguyễn Quang Anh (Moon.vn) Câu 8: Quan sát trình phân chia... 0, 415 AB: 0,415ab: 0,085Ab: 0,085aB (Đực) AB/ab 0,5AB: 0,5ab Đen cụt = ab/ab= 83/400= 0,2075= 0,5ab 0,415ab Xám cụt= A- bb= 0,085Ab 0,5ab= 0,0425= 17/400 Đáp án D ThS: Nguyễn Quang Anh – THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN DE TU LUYEN SINH HOC 15 THPT quốc gia 2017 (banchinh thuc), DAP AN DE TU LUYEN SINH HOC 15 THPT quốc gia 2017 (banchinh thuc), DAP AN DE TU LUYEN SINH HOC 15 THPT quốc gia 2017 (banchinh thuc)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay