Biện luận hợp chất hữu cơ

11 287 1
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:29

Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE TỔNG ÔN LÝ THUYẾT 2017 CHUYÊN ĐỀ 4: AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT - PROTIEN MỤC 3: BIỆN LUẬN HỢP CHẤT HỮU CƠ Địa Website: hoahocfree.com Group nhóm: HÓA HỌC FREE https://www.facebook.com/groups/123701861435410/ Founder and Admin : Tấn Thịnh – Hoang Phan Câu 1: Hợp chất hữu C4H9O2N làm màu nước brom, phản ứng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Chất thuộc loại A Este aminoaxit B Muối amoni C Amino axit D Hợp chất nitro Câu 2: Hợp chất chứa đồng thời liên kết cộng hóa trị liên kết ion A CH4ON2 B CH8O3N2 C C6H16N2 D C6H7N Câu 3: Hợp chất có CTPT C nH2n+3O2N thuộc loại hợp chất sau ? A Aminoaxit B Este aminoaxit C Muối amoni axit hữu D Cả A, B, C Câu 4: Hợp chất có CTPT C nH2n+1O2N thuộc loại hợp chất sau ? (1) Aminoaxit ; (2) Este aminoaxit ; (3) Muối amoni axit hữu (n ≥ 3) A (1), (2) B (1), (3) C (2), (3) D (1), (2), (3) Câu 5: Ứng với công thức phân tử C 2H7O2N có chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl ? A B C D Câu 6: Chất X có công thức phân tử C 4H10O2NCl Đun nóng X với dung dịch NaOH thu sản phẩm NaCl, H2N-CH2-COONa ancol Y Công thức cấu tạo Y A CH3CH2COOCH2NH3Cl C CH3COOCH2CH2NH3Cl B CH3CH2OOCCH2NH3Cl D CH3CH(NH2)COOCH2Cl Câu 8: X có công thức C4H14O3N2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số CTCT phù hợp X là: A B C D Câu 9: Chất X có công thức phân tử C 3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A metyl aminoaxetat B axit β – amino propionic C axit α – amino propionic D amino acrylat Câu 10: Cho chất hữu X có công thức phân tử C 2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 85 B 68 C 46 D 45 Câu 11: Hai hợp chất hữu X Y có công thức phân tử C 3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y có phản ứng trùng ngưng Các chất X Y A vinylamoni fomat amoni acrylat B axit 2–aminopropionic axit 3–aminopropionic C axit 2–aminopropionic amoni acrylat D amoni acrylat axit 2–aminopropionic Câu 12: Chất X (C3H9O2N) tác dụng với NaOH muối Y (có khả tráng gương) khí Z (làm xanh giấy quỳ ẩm điều chế ancol etylic phản ứng) Công thức cấu tạo X Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE A C2H5COONH4 B CH3COOH3NCH3 C HCOOH3N–C2H5 D HCOOH2N(CH3)2 Câu 13: Cho hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C 3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H 2NCH2COONa chất hữu Z; Y tạo CH 2=CHCOONa khí T Các chất Z T A CH3OH NH3 C CH3OH CH3NH2 B CH3NH2 NH3 D C2H5OH N2 Câu 14: Chất X có công thức phân tử C 3H9O2N Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu muối Y khí Z (Z có khả tạo kết tủa tác dụng với dung dịch FeCl 3) Nung nóng Y với hỗn hợp NaOH/CaO thu CH Z có phân tử khối A 45 B 32 C 17 D 31 Câu 15: Chất hữu A (mạch không phân nhánh) có công thức phân tử C 3H10O2N2 A tác dụng với NaOH giải phóng khí NH 3, mặt khác A tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc Công thức cấu tạo A : A H2N–CH2–CH2–COONH4 B H2N–CH2–COONH3–CH3 C CH3–CH(NH2)–COONH4 D Cả A C Câu 16: A HCHC có công thức phân tử C 5H11O2N Đun A với dd NaOH thu hh chất có CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t thu chất C bền dung dịch hỗn hợp AgNO3 NH3 CTCT A là: A CH3(CH2)4NO2 C H2NCH2COOCH(CH3)2 B H2NCH2COOCH2CH2CH3 D H2NCH2CH2COOC2H5 Câu 17: Hợp chất C3H7O2N tác dụng với NaOH, H 2SO4 làm màu dung dịch brom CTCT hợp chất? A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH2COOH C CH2=CHCOONH4 D.CH2=CH-CH2COONH4 Câu 18: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C 3H9O2N Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng thu muối Y khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm Số đồng phân X thoả mãn điều kiện A B C D.4 Câu 19: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 2H8O3N2 Cho A tác dụng với NaOH ,đun nóng thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X Muối X : A NaNO3 B CH3COONa C HCOONa D NH4NO3 Câu 20: Hợp chất hữu X, mạch hở có công thức phân tử C 3H7O4N Cho A tác dụng với NaOH đun nóng, thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối A Số đồng phân X : A B C D.4 Câu 21: Hợp chất hữu X, mạch hở có công thức phân tử C 5H13O2N X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, sinh khí Y nhẹ không khí làm xanh quỳ tím ẩm Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D.10 Câu 22: Cho dung dịch: CH 3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa, C2H5ONa, CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic Trong số dung dịch trên, tổng số dung dịch làm đổi màu quỳ tím A B C.5 D.7 Câu 23: Hợp chất X muối có công thức phân tử C 2H8N2O3 X tác dụng với dung dịch KOH tạo bazơ hữu chất vô Số công thức cấu tạo có X A B C D.4 Câu 24: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 3H10O4N2 Cho A tác dụng với NaOH đun nóng, thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X Số đồng phân A : Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE A B C D.4 Câu 25: Cho axit glutamic tác dụng với hỗn hợp rượu etylic môi trường HCl khan, cho biết thu loại este? A B C D Câu 26: Hợp chất A có công thức phân tử C 4H11O2N Khi cho A vào dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ thấy khí B bay làm xanh giấy quỳ ẩm Axit hoá dung dịch lại sau phản ứng dung dịch H2SO4 loãng chưng cất axit hữu C có M 74 Tên A, B, C : A Metylamoni axetat, metylamin, axit axetic B Metylamoni propionat, metylamin, axit propionic C Amoni propionat, amoniac, axit propionic D Etylamoni axetat, etylamin, axit propionic Câu 27: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C4H12O3N2 Cho A tác dụng với NaOH đun nóng, thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X Muối X A NaNO3 B CH3COONa C Na2CO3 D HCOONa Câu 28: Chất hữu A (mạch không phân nhánh) có công thức phân tử C 3H10O2N2 A tác dụng với NaOH giải phóng khí NH 3, mặt khác A tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc Công thức cấu tạo A : A H2N–CH2–CH2–COONH4 B H2N–CH2–COONH3–CH3 C CH3–CH(NH2)–COONH4 D Cả A C Câu 29: Cho chất X (C3H9O3N) tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt muối vô Số công thức cấu tạo X thỏa mãn là: A B C D Câu 30: Cho hợp chất X có công thức phân tử C 4H11NO2 Chất X có khả tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH tạo sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương Số chất X thỏa mãn A B C D Câu 31: Hợp chất hữu X có chứa C, H, N, Cl với % khối lượng tương ứng 29,45%; 9,82%; 17,18%; 43,55% X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Hãy cho biết X có công thức cấu tạo? A B C D Câu 32: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 4H12O4N2 Cho A tác dụng với NaOH ,đun nóng thu hỗn hợp khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X có mạch C thằng Số đồng phân A : A B C D Câu 33: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Khi cho X tác dụng với NaOH đun nóng thu muối natri α - amino axit X1 ancol Y Hãy cho biết X có công thức cấu tạo ? A B C D Câu 34: Hợp chất X có chứa C, H, O N với % khối lượng tương ứng là: 29,51%; 8,19%; 39,35%; 22,95% X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Đun nóng X với NaỌH thu muối vô Y chất hữu Z Vậy phân tử khối Z là: A 31 B 45 C 59 D 57 Câu 35: Cho dãy chất: C 2H5OH, CH2=CH–COOH, HCOOCH=CH2, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol) Số chất dãy phản ứng với nước brom : A B C D Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE Câu 36: Hợp chất X có công thức phân tử C3H12O3N2 có tính chất: Tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp khí làm xanh quỳ tím ẩm Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 37: Chất X có công thức phân tử C 8H15O4N Cho sơ đồ phản ứng  NaOH, to X  C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O Biết C5H7O4NNa2 có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh có nhóm –NH2 vị trí α Công thức cấu tạo có X A CH3OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOC2H5 B C2H5OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOCH3 C C2H5OOC–CH2–CH(NH2)–CH2–COOCH3 D Cả A B Câu 38: Cho loại hợp chất : aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 39: Hai hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C 2H8O3N2 C3H7O2N tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, cho hai amin đơn chức bậc thoát Nhận xét sau hai hợp chất hữu trên? A Chúng chất lưỡng tính B Chúng tác dụng với dung dịch brom C Phân tử chúng có liên kết ion D Chúng tác dụng với H (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 40: Những chất sau lưỡng tính : A NaHCO3 B H2N – CH2 – COOH C CH3COONH4 D Cả A, B, C Câu 41: Chất hữu X có công thức phân tử C 4H11O3N có khả phản ứng với dung dịch axit dung dịch kiềm Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư cô cạn phần rắn thu chứa chất vô Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất X A B C D Câu 42: Chất sau vừa lưỡng tính, vừa tác dụng với H ? A CH2=CH-COONH4 B H2N-CH2CH2-COOH C CH3CH(NH2)COOH D CH3-CH2-CH2-NO2 Câu 43: X α-amino axit Cho biết mol X phản ứng vừa đủ với mol HCl, hàm lượng Clo có muối thu 19,346% X chất chất sau ? A CH3CH(NH2)COOH B CH3(NH2)CH2COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH Câu 44: Cho chất hữu X có công thức phân tử C 3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sau cô cạn dung dịch thu chất hữu đơn chức Y phần chất rắn chứa chất vô Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư sau cô cạn dung dịch phần chất rắn giải phóng khí Z Phân tử khối Y Z A 31; 46 B 31; 44 C 45; 46 D 45; 44 Câu 45: Cho hai chất hữu X Y có công thức phân tử C 3H7O2N X Y thực chuyển hoá sau: Tổng số đồng phân X Y thỏa mãn là: A B C D.4 Câu 46:Cho chất ion sau: ClH 3N-CH2-COOH, (H2N)2C2H3-COONa, H2N-C3H5(COOH)2, H2N-CH2-COOH, C2H3COONH3-CH3 H2N-C2H4-COOH Hãy cho biết có chất ion có tính chất lưỡng tính A B C D Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE Câu 47:Cho loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 48:Chất hữu X có tỉ lệ khối lượng C, H, O, N : 1,75 : : 3,5 tác dụng với dung dịchNaOH dung dịch HCl theo tỷ lệ mol 1: X làm màu dung dịch brom Vậy công thức X là: A H-COONH3-C2H5 B CH2=CH-COONH4 C CH2=CH-COONH3-CH3 D.CH C-OONH4 Câu 49: Các chất A, B có công thức phân tử C 4H9O2N Biết A tác dụng với HCl NaHCO3; B tác dụng với hiđro sinh tạo B, B tác dụng với HCl tạo B; B tác dụng với NaOH lại B Công thức A B tương ứng A C3H5-COONH4 C2H3-COONH3CH3 B H2N-C3H6-COOH C3H5-COONH4 C H2N-C3H6-COOH C4H9-NO2 D H2N-C2H4COOCH3 C4H9-NO2 Câu 50: Các chất X, Y, Z có CTPT C 2H5O2N X tác dụng với HCl Na 2O Y tác dụng với H sinh tạo Y Y1 tác dụng với H2SO4 tạo muối Y2 Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1 Z tác dụng với NaOH tạo muối khí NH CTCT X, Y Z : A X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH) B X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2), Z (CH2NH2COOH) C X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2) D X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4) Câu 51: Cho dãy chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH Số chất dãy phản ứng với NaOH dung dịch là: A B C D Câu 52: Các chất X, Y có CTPT C2H5O2N X tác dụng với HCl NaOH Y tác dụng với H sinh tạo Y1 Y1 tác dụng với H2SO4 tạo muối Y2 Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1 CTCT X, Y : A HCOOCH2NH2, CH3COONH4 B CH3COONH4, HCOOCH2NH2 C CH3COONH4, CH2NH2COOH D H2NCH2COOH, CH3CH2NO2 Câu 53: Hợp chất hữu X có công thức C3H9O2N Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu muối Y khí Z làm xanh giấy quỳ ẩm Nung Y với NaOH rắn thu hiđrocacbon đơn giản CTCT X : A CH3COONH3CH3 B CH3CH2COONH4 C HCOONH3CH2CH3 D HCOONH2(CH3)2  Câu 54: Cho sơ đồ phản ứng : C3H9O2N + NaOH CH3NH2 + (D) + H2O CTCT D là: A CH3COONa B CH3CH2COONH2 C H2N–CH2COONa D C2H5COONa  Câu 55: Cho phản ứng : C4H11O2N + NaOH A + CH3NH2 + H2O CTCT C4H11O2N là: A CH3COOCH2CH2NH2 B C2H5COONH3CH3 C C2H5COOCH2NH2 D C2H5COOCH2CH2NH2 Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng : C3H7O2N + NaOH  (B) + CH3OH CTCT B : A CH3COONH4 B CH3CH2CONH2 C H2N–CH2–COONa D CH3COONH4 Câu 57: X hợp chất hữu có CT phân tử C 5H11O2N Đun X với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất có CT phân tử C 2H4O2NNa chất hữu Y, cho Y qua CuO/t0 thu chất hữu Z có khả tham gia phản ứng tráng gương CTCT X : A H2NCH2COOCH(CH3)2 B CH3(CH2)4NO2 C H2NCH2COOCH2CH2CH3 D H2NCH2CH2COOCH2CH3 Câu 58: Đun nóng chất hữu X dung dịch NaOH, thu ancol etylic, NaCl, H 2O muối natri alanin Vậy công thức cấu tạo X : A H2NCH(CH3)COOC2H5 B ClH3NCH2COOC2H5 Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE C H2NC(CH3)2COOC2H5 D ClH3NCH(CH3)COOC2H5 Câu 59: Chất X có CTPT C4H9O2N, biết : X + NaOH  Y + CH4O (1) Y + HCl dư  Z + NaCl (2) Biết Y có nguồn gốc thiên nhiên, CTCT X, Z : A CH3CH(NH2)COOCH3 ; CH3CH(NH3Cl)COOH B H2NCH2CH2COOCH3 ; CH3CH(NH3Cl)COOH C CH3CH2CH2(NH2)COOH ; CH3CH2CH2(NH3Cl)COOH D H2NCH2CH2COOCH3 ; ClH3NCH2CH2COOH Câu 60: Chất X có công thức phân tử C 8H15O4N Từ X, thực biến hóa sau : t  Natri glutamat + CH 4O + C2H6O C8H15O4N + dung dịch NaOH dư  Hãy cho biết, X có công thức cấu tạo ? A B C D o Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE Câu 1: Hợp chất hữu C4H9O2N làm màu nước brom, phản ứng với dung dịch HCl dung dịch NaOH Chất thuộc loại A Este aminoaxit B Muối amoni C Amino axit D Hợp chất nitro Câu 2: Hợp chất chứa đồng thời liên kết cộng hóa trị liên kết ion A CH4ON2 B CH8O3N2 C C6H16N2 D C6H7N Câu 3: Hợp chất có CTPT C nH2n+3O2N thuộc loại hợp chất sau ? A Aminoaxit B Este aminoaxit C Muối amoni axit hữu D Cả A, B, C Câu 4: Hợp chất có CTPT C nH2n+1O2N thuộc loại hợp chất sau ? (1) Aminoaxit ; (2) Este aminoaxit ; (3) Muối amoni axit hữu (n ≥ 3) A (1), (2) B (1), (3) C (2), (3) D (1), (2), (3) Câu 5: Ứng với công thức phân tử C 2H7O2N có chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl ? A B C D Câu 6: Chất X có công thức phân tử C 4H10O2NCl Đun nóng X với dung dịch NaOH thu sản phẩm NaCl, H2N-CH2-COONa ancol Y Công thức cấu tạo Y A CH3CH2COOCH2NH3Cl C CH3COOCH2CH2NH3Cl B CH3CH2OOCCH2NH3Cl D CH3CH(NH2)COOCH2Cl Câu 8: X có công thức C4H14O3N2 Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp Y gồm khí điều kiện thường có khả làm xanh quỳ tím ẩm Số CTCT phù hợp X là: A B C D Câu 9: Chất X có công thức phân tử C 3H7O2N làm màu dung dịch brom Tên gọi X A metyl aminoaxetat B axit β – amino propionic C axit α – amino propionic D amino acrylat Câu 10: Cho chất hữu X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu chất hữu đơn chức Y chất vô Khối lượng phân tử (theo đvC) Y A 85 B 68 C 46 D 45 Câu 11: Hai hợp chất hữu X Y có công thức phân tử C 3H7NO2, chất rắn điều kiện thường Chất X phản ứng với dung dịch NaOH, giải phóng khí Chất Y có phản ứng trùng ngưng Các chất X Y A vinylamoni fomat amoni acrylat B axit 2–aminopropionic axit 3–aminopropionic C axit 2–aminopropionic amoni acrylat D amoni acrylat axit 2–aminopropionic Câu 12: Chất X (C3H9O2N) tác dụng với NaOH muối Y (có khả tráng gương) khí Z (làm xanh giấy quỳ ẩm điều chế ancol etylic phản ứng) Công thức cấu tạo X A C2H5COONH4 B CH3COOH3NCH3 C HCOOH3N–C2H5 D HCOOH2N(CH3)2 Câu 13: Cho hai hợp chất hữu X, Y có công thức phân tử C 3H7NO2 Khi phản ứng với dung dịch NaOH, X tạo H 2NCH2COONa chất hữu Z; Y tạo CH 2=CHCOONa khí T Các chất Z T A CH3OH NH3 C CH3OH CH3NH2 B CH3NH2 NH3 D C2H5OH N2 Câu 14: Chất X có công thức phân tử C 3H9O2N Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu muối Y khí Z (Z có khả tạo kết tủa tác dụng với dung dịch FeCl 3) Nung nóng Y với hỗn hợp NaOH/CaO thu CH Z có phân tử khối A 45 B 32 C 17 D 31 Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE Câu 15: Chất hữu A (mạch không phân nhánh) có công thức phân tử C 3H10O2N2 A tác dụng với NaOH giải phóng khí NH 3, mặt khác A tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc Công thức cấu tạo A : A H2N–CH2–CH2–COONH4 B H2N–CH2–COONH3–CH3 C CH3–CH(NH2)–COONH4 D Cả A C Câu 16: A HCHC có công thức phân tử C 5H11O2N Đun A với dd NaOH thu hh chất có CTPT C2H4O2NNa chất hữu B Cho B qua CuO/t thu chất C bền dung dịch hỗn hợp AgNO3 NH3 CTCT A là: A CH3(CH2)4NO2 C H2NCH2COOCH(CH3)2 B H2NCH2COOCH2CH2CH3 D H2NCH2CH2COOC2H5 Câu 17: Hợp chất C3H7O2N tác dụng với NaOH, H 2SO4 làm màu dung dịch brom CTCT hợp chất? A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2CH2COOH C CH2=CHCOONH4 D.CH2=CH-CH2COONH4 Câu 18: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C 3H9O2N Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng thu muối Y khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm Số đồng phân X thoả mãn điều kiện A B C D.4 Câu 19: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 2H8O3N2 Cho A tác dụng với NaOH ,đun nóng thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X Muối X : A NaNO3 B CH3COONa C HCOONa D NH4NO3 Câu 20: Hợp chất hữu X, mạch hở có công thức phân tử C 3H7O4N Cho A tác dụng với NaOH đun nóng, thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối A Số đồng phân X : A B C D.4 Câu 21: Hợp chất hữu X, mạch hở có công thức phân tử C 5H13O2N X phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, sinh khí Y nhẹ không khí làm xanh quỳ tím ẩm Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện X A B C D.10 Câu 22: Cho dung dịch: CH 3COONa, CH3NH2, C6H5OH, C6H5ONa, C2H5ONa, CH3COOH, C6H5NH2, Glyxin, Lysin, axit glutamic Trong số dung dịch trên, tổng số dung dịch làm đổi màu quỳ tím A B C.5 D.7 Câu 23: Hợp chất X muối có công thức phân tử C 2H8N2O3 X tác dụng với dung dịch KOH tạo bazơ hữu chất vô Số công thức cấu tạo có X A B C D.4 Câu 24: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 3H10O4N2 Cho A tác dụng với NaOH đun nóng, thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X Số đồng phân A : A B C D.4 Câu 25: Cho axit glutamic tác dụng với hỗn hợp rượu etylic môi trường HCl khan, cho biết thu loại este? A B C D Câu 26: Hợp chất A có công thức phân tử C 4H11O2N Khi cho A vào dung dịch NaOH loãng, đun nhẹ thấy khí B bay làm xanh giấy quỳ ẩm Axit hoá dung dịch lại sau phản ứng dung dịch H2SO4 loãng chưng cất axit hữu C có M 74 Tên A, B, C : A Metylamoni axetat, metylamin, axit axetic B Metylamoni propionat, metylamin, axit propionic C Amoni propionat, amoniac, axit propionic D Etylamoni axetat, etylamin, axit propionic Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE Câu 27: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 4H12O3N2 Cho A tác dụng với NaOH đun nóng, thu khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X Muối X A NaNO3 B CH3COONa C Na2CO3 D HCOONa Câu 28: Chất hữu A (mạch không phân nhánh) có công thức phân tử C 3H10O2N2 A tác dụng với NaOH giải phóng khí NH 3, mặt khác A tác dụng với axit tạo thành muối amin bậc Công thức cấu tạo A : A H2N–CH2–CH2–COONH4 B H2N–CH2–COONH3–CH3 C CH3–CH(NH2)–COONH4 D Cả A C Câu 29: Cho chất X (C3H9O3N) tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt muối vô Số công thức cấu tạo X thỏa mãn là: A B C D Câu 30: Cho hợp chất X có công thức phân tử C 4H11NO2 Chất X có khả tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH tạo sản phẩm có khả tham gia phản ứng tráng gương Số chất X thỏa mãn A B C D Câu 31: Hợp chất hữu X có chứa C, H, N, Cl với % khối lượng tương ứng 29,45%; 9,82%; 17,18%; 43,55% X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Hãy cho biết X có công thức cấu tạo? A B C D Câu 32: Hợp chất hữu A, mạch hở có công thức phân tử C 4H12O4N2 Cho A tác dụng với NaOH ,đun nóng thu hỗn hợp khí làm quỳ ẩm hóa xanh muối X có mạch C thằng Số đồng phân A : A B C D Câu 33: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Khi cho X tác dụng với NaOH đun nóng thu muối natri α - amino axit X1 ancol Y Hãy cho biết X có công thức cấu tạo ? A B C D Câu 34: Hợp chất X có chứa C, H, O N với % khối lượng tương ứng là: 29,51%; 8,19%; 39,35%; 22,95% X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản Đun nóng X với NaỌH thu muối vô Y chất hữu Z Vậy phân tử khối Z là: A 31 B 45 C 59 D 57 Câu 35: Cho dãy chất: C 2H5OH, CH2=CH–COOH, HCOOCH=CH2, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol) Số chất dãy phản ứng với nước brom : A B C D Câu 36: Hợp chất X có công thức phân tử C3H12O3N2 có tính chất: Tác dụng với dung dịch NaOH thu hỗn hợp khí làm xanh quỳ tím ẩm Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 37: Chất X có công thức phân tử C 8H15O4N Cho sơ đồ phản ứng  NaOH, to X  C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O Biết C5H7O4NNa2 có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh có nhóm –NH2 vị trí α Công thức cấu tạo có X A CH3OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOC2H5 B C2H5OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOCH3 C C2H5OOC–CH2–CH(NH2)–CH2–COOCH3 D Cả A B Câu 38: Cho loại hợp chất : aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH dung dịch HCl là: A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 39: Hai hợp chất hữu mạch hở có công thức phân tử C 2H8O3N2 C3H7O2N tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, cho hai amin đơn chức bậc thoát Nhận xét sau hai hợp chất hữu trên? Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE A Chúng chất lưỡng tính B Chúng tác dụng với dung dịch brom C Phân tử chúng có liên kết ion D Chúng tác dụng với H (xúc tác Ni, đun nóng) Câu 40: Những chất sau lưỡng tính : A NaHCO3 B H2N – CH2 – COOH C CH3COONH4 D Cả A, B, C Câu 41: Chất hữu X có công thức phân tử C 4H11O3N có khả phản ứng với dung dịch axit dung dịch kiềm Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư cô cạn phần rắn thu chứa chất vô Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất X A B C D Câu 42: Chất sau vừa lưỡng tính, vừa tác dụng với H ? A CH2=CH-COONH4 B H2N-CH2CH2-COOH C CH3CH(NH2)COOH D CH3-CH2-CH2-NO2 Câu 43: X α-amino axit Cho biết mol X phản ứng vừa đủ với mol HCl, hàm lượng Clo có muối thu 19,346% X chất chất sau ? A CH3CH(NH2)COOH B CH3(NH2)CH2COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH Câu 44: Cho chất hữu X có công thức phân tử C 3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sau cô cạn dung dịch thu chất hữu đơn chức Y phần chất rắn chứa chất vô Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư sau cô cạn dung dịch phần chất rắn giải phóng khí Z Phân tử khối Y Z A 31; 46 B 31; 44 C 45; 46 D 45; 44 Câu 45: Cho hai chất hữu X Y có công thức phân tử C 3H7O2N X Y thực chuyển hoá sau: Tổng số đồng phân X Y thỏa mãn là: A B C D.4 Câu 46:Cho chất ion sau: ClH 3N-CH2-COOH, (H2N)2C2H3-COONa, H2N-C3H5(COOH)2, H2N-CH2-COOH, C2H3COONH3-CH3 H2N-C2H4-COOH Hãy cho biết có chất ion có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 47:Cho loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni axit cacboxylic (Y), amin (Z), este aminoaxit (T) Dãy gồm loại hợp chất tác dụng với dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl A X, Y, Z, T B X, Y, T C X, Y, Z D Y, Z, T Câu 48:Chất hữu X có tỉ lệ khối lượng C, H, O, N : 1,75 : : 3,5 tác dụng với dung dịchNaOH dung dịch HCl theo tỷ lệ mol 1: X làm màu dung dịch brom Vậy công thức X là: A H-COONH3-C2H5 B CH2=CH-COONH4 C CH2=CH-COONH3-CH3 D.CH C-OONH4 Câu 49: Các chất A, B có công thức phân tử C 4H9O2N Biết A tác dụng với HCl NaHCO3; B tác dụng với hiđro sinh tạo B, B tác dụng với HCl tạo B; B tác dụng với NaOH lại B Công thức A B tương ứng A C3H5-COONH4 C2H3-COONH3CH3 B H2N-C3H6-COOH C3H5-COONH4 C H2N-C3H6-COOH C4H9-NO2 D H2N-C2H4COOCH3 C4H9-NO2 Câu 50: Các chất X, Y, Z có CTPT C 2H5O2N X tác dụng với HCl Na 2O Y tác dụng với H sinh tạo Y Y1 tác dụng với H2SO4 tạo muối Y2 Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1 Z tác dụng với NaOH tạo muối khí NH CTCT X, Y Z : Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang 10 Hoahocfree.com –Better quality Group Fb: HÓA HỌC FREE A X (HCOOCH2NH2), Y (CH3COONH4), Z (CH2NH2COOH) B X(CH3COONH4), Y (HCOOCH2NH2), Z (CH2NH2COOH) C X (CH3COONH4), Y (CH2NH2COOH), Z (HCOOCH2NH2) D X (CH2NH2COOH), Y (CH3CH2NO2), Z (CH3COONH4) Câu 51: Cho dãy chất: H2NCH2COOH, C2H5NH2, CH3NH2, CH3COOH Số chất dãy phản ứng với NaOH dung dịch là: A B C D Câu 52: Các chất X, Y có CTPT C2H5O2N X tác dụng với HCl NaOH Y tác dụng với H sinh tạo Y1 Y1 tác dụng với H2SO4 tạo muối Y2 Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại Y1 CTCT X, Y : A HCOOCH2NH2, CH3COONH4 B CH3COONH4, HCOOCH2NH2 C CH3COONH4, CH2NH2COOH D H2NCH2COOH, CH3CH2NO2 Câu 53: Hợp chất hữu X có công thức C3H9O2N Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu muối Y khí Z làm xanh giấy quỳ ẩm Nung Y với NaOH rắn thu hiđrocacbon đơn giản CTCT X : A CH3COONH3CH3 B CH3CH2COONH4 C HCOONH3CH2CH3 D HCOONH2(CH3)2  Câu 54: Cho sơ đồ phản ứng : C3H9O2N + NaOH CH3NH2 + (D) + H2O CTCT D là: A CH3COONa B CH3CH2COONH2 C H2N–CH2COONa D C2H5COONa  Câu 55: Cho phản ứng : C4H11O2N + NaOH A + CH3NH2 + H2O CTCT C4H11O2N là: A CH3COOCH2CH2NH2 B C2H5COONH3CH3 C C2H5COOCH2NH2 D C2H5COOCH2CH2NH2 Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng : C3H7O2N + NaOH  (B) + CH3OH CTCT B : A CH3COONH4 B CH3CH2CONH2 C H2N–CH2–COONa D CH3COONH4 Câu 57: X hợp chất hữu có CT phân tử C 5H11O2N Đun X với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất có CT phân tử C 2H4O2NNa chất hữu Y, cho Y qua CuO/t0 thu chất hữu Z có khả tham gia phản ứng tráng gương CTCT X : A H2NCH2COOCH(CH3)2 B CH3(CH2)4NO2 C H2NCH2COOCH2CH2CH3 D H2NCH2CH2COOCH2CH3 Câu 58: Đun nóng chất hữu X dung dịch NaOH, thu ancol etylic, NaCl, H 2O muối natri alanin Vậy công thức cấu tạo X : A H2NCH(CH3)COOC2H5 B ClH3NCH2COOC2H5 C H2NC(CH3)2COOC2H5 D ClH3NCH(CH3)COOC2H5 Câu 59: Chất X có CTPT C4H9O2N, biết : X + NaOH  Y + CH4O (1) Y + HCl dư  Z + NaCl (2) Biết Y có nguồn gốc thiên nhiên, CTCT X, Z : A CH3CH(NH2)COOCH3 ; CH3CH(NH3Cl)COOH B H2NCH2CH2COOCH3 ; CH3CH(NH3Cl)COOH C CH3CH2CH2(NH2)COOH ; CH3CH2CH2(NH3Cl)COOH D H2NCH2CH2COOCH3 ; ClH3NCH2CH2COOH Câu 60: Chất X có công thức phân tử C 8H15O4N Từ X, thực biến hóa sau : t  Natri glutamat + CH 4O + C2H6O C8H15O4N + dung dịch NaOH dư  Hãy cho biết, X có công thức cấu tạo ? A B C D o Cung cấp FILE WORD chuyên đề đề thi thử toàn quốc Trang 11 ... H2N–CH2–COONa D CH3COONH4 Câu 57: X hợp chất hữu có CT phân tử C 5H11O2N Đun X với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất có CT phân tử C 2H4O2NNa chất hữu Y, cho Y qua CuO/t0 thu chất hữu Z có khả tham gia phản... C6H7N Câu 3: Hợp chất có CTPT C nH2n+3O2N thuộc loại hợp chất sau ? A Aminoaxit B Este aminoaxit C Muối amoni axit hữu D Cả A, B, C Câu 4: Hợp chất có CTPT C nH2n+1O2N thuộc loại hợp chất sau ?... H2N–CH2–COONa D CH3COONH4 Câu 57: X hợp chất hữu có CT phân tử C 5H11O2N Đun X với dung dịch NaOH thu hỗn hợp chất có CT phân tử C 2H4O2NNa chất hữu Y, cho Y qua CuO/t0 thu chất hữu Z có khả tham gia phản
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện luận hợp chất hữu cơ, Biện luận hợp chất hữu cơ, Biện luận hợp chất hữu cơ, Câu 36: Hợp chất X có công thức phân tử C3H12O3N2 có tính chất: Tác dụng với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 khí đều làm xanh quỳ tím ẩm. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay