kĩ THUẬT KINH điển kĩ THUẬT KINH điển GIẢI bài TOÁN HIDROCACBON

10 191 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:27

ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ KĨ THUẬT KINH ĐIỂN GIẢI BÀI TỐN HIDROCACBON Mơn : Tốn 11 Sưu tầm tổng hợp : Cộng đồng học sinh lớp 11 iD Ho c0 Câu 1: Thực phản ứng crackinh butan thu hỗn hợp X gồm ankan anken Cho tồn hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy có khí 60% thể tích X khối lượng dung dịch Br2 tăng 5,6 gam có 25,6 gam brom tham gia phản ứng Đốt cháy hồn tồn khí bay thu a mol CO2 b mol H2O Vậy a b có giá trị là: A a = 0,9 mol b = 1,5 mol B a = 0,56 mol b = 0,8 mol C a = 1,2 mol b = 1,6 mol D a = 1,2 mol b = 2,0 mol uO n iL 5,6  35  C2,5 H 0,16 Ta M anken  0,16.60%  0, 24 mol  nBu tan  0, 24 mol 40% ie X  nTrong  Ankan Th tan g manken  mBrom  5,6(gam)  Ta có :  25,6  0,16 mol n Brom  n anken  160  s/ BTNT (C  H )   nC4 H10  0,24 /g ro up  n C  0,16.2,5  0, mol anken   n H  0, 4.2  0,8mol  n C  0, 24.4  0,  0,56 mol BTNT a  056 mol  ankan n  0, 24.10  0,8  1,6 mol  b  0,8mol   H  ok c om Câu 2: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,06 mol C2H2, 0,05 mol C3H6 0,07 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y gồm C2H6, C2H4 ,C3H8, C2H2 dư, C3H6 dư H2 dư Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y cho sản phẩm hấp thụ hết vào dung dịch nước vơi dư Khối lượng bình dung dịch nặng thêm là: A 5,04 gam B 11,88 gam C 16,92 gam D 6,84 gam fa ce bo  n C H  0, 06 mol 2   n C  0,27 mol BTNT    n CO2  0,27 mol BTNT Ta có: X n C3H6  0, 05 mol      n H  0,56 mol    n H2O  0,28mol n  0, 07 mol H   w BTKL m   m  CO2 ,H2 O   0,27.44  0,28.18  16,92 g Ta lại có :  ww Câu 3: Khi nung butan với xúc tác thích hợp thu hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 C4H10 dư Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp T thu 8,96 lít CO2 (đo đktc) 9,0 gam H2O Mặt khác, hỗn hợp T làm màu vừa hết 12 gam Br2 dung dịch nước brom Hiệu suất phản ứng nung butan là: A 75% B 65% C 50% D 45% Để ý : Số mol butan bị nhiệt phân số mol anken số mol Brom   n CO2  0, mol BTKL   mBu tan   m(C, H)  5,8g n  0,5 mol H O   Ta có :  Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt  n Bu tan  0,1mol Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ n Br2  n anken  0, 075 mol  H  0, 075  75% 0,1 Câu 4: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm C2H2, C2H4 H2 với xúc tác Ni đến phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (có tỉ khối so với hiđrơ 8) Đốt cháy hồn tồn lượng hỗn hợp X trên, cho sản phẩm cháy hấp thụ hồn tồn dung dịch nước vơi dư khối lượng kết tủa thu : A 20 gam B 40 gam C 30 gam D 50 gam c0  n C2H6  0,2 mol n  0,2 mol   H2 Ho đường chéo Vì phản ứng hồn tồn : M Y  16  Y :  BTNT.C    mCaCO3  0,2.2.100  40 g n C  a mol BTKL  8,   14a  8,  a  0,6 mol n H  2a mol ie Ta có : anken Cn H2n uO n Th iD Câu 5: Cracking 6,72 lít C4H10 (đktc) thời gian thu hh X gồm hidrocacbon Cho X qua dd Br2 dư khối lượng bình Br2 tăng lên 8,4 gam đồng thời có khí Y bay khỏi bình.Đốt cháy Y thí cần V lít khí O2 đktc.Giá trị V là: A 8,96 B 22,40 C 23,52 D 43,68 Ta có : Khối lượng bình Brom tăng khối lượng anken bị hấp thụ iL n C  1, mol n H  3mol 10 Ta BTNT Ban đầu: n C H  0,3mol   0,6.2  0,9  1,05mol  V  23,52lit ro BTNT.O ung   n OPhan  up s/ n C  1,  0,6  0,6 mol Cháy  n CO2  0,6 mol BTNT  Y    n H   0,6.2  1,8mol n H2O  0,9 mol  c om /g Câu 6: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2 có Mtb X = 23,5 Trộn V (lít) X với V1(lít) hiđrocacbon Y 107,5g hh khí Z Trộn V1 (lít) X với V (lít) hiđrocacbon Y 91,25g hh khí F Biết V1 – V = 11,2 (lít) (các khí đo đktc) Cơng thức Y là: A C3H8 B C3H6 C C4H8 D C2H6  n CH4  a mol  V  4a  V1  4a  0,5(mol)  n C2H2  3a mol bo ok Với hỗn hợp X ta có : V  fa ce  n CH4  a V  4a  Trộn X với Y có : m Z  107,5  n C2H2  3a  V1  4a  0,5 n CH4  a  0,125   91, 25Z n C2 H2  3a  0,375   (4a)Y w  m  16,25  0,5Y  11,75  Y  56 ww Câu 7: Cho hỗn hợp chất rắn gồm CaC2, Al4C3, Ca vào nước thu hỗn hợp X gồm khí, có khí có số mol Lấy 8,96 lít hỗn hợp X (đktc) chia làm phần Phần : cho vào dung dịch AgNO3 NH3 (dư) , sau phản ứng hồn tồn, thấy tách 24g kết tủa Phần : Cho qua Ni đun nóng thu hỗn hợp khí Y Thể tích O2 vừa đủ (đktc) cần dùng để đốt cháy hồn tồn Y : A 5,6 lít B 8,4 lít C 8,96 lít D 16,8 lít Mỗi phần X có 0,2 mol Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ n CH  a mol n CH  0,05mol   n CO2  0, 25mol cháy  X n H2  0,05mol   Ta có : n X  0, n H2  a mol n H2 O  0, 25mol   n C2 H2  n   0,1mol n C2 H2  0,1mol BTNT 0, 25.2  0, 25  0,375mol  V  8, 4lit OXI   n O2  iD Ho c0 Câu 8: Hỗn hợp A gồm Al4C3,CaC2 Ca có số mol 0,15 mol Cho hỗn hợp A vào nước phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp khí X Cho hỗn hợp khí X qua Ni,đun nóng thu hỗn hợp khí Y gồm C2H2;C2H6;H2;CH4 Cho Y qua nước brom thời gian thấy khối lượng bình đựng brom tăng 3,84 gam có 11,424 lít hỗn hợp khí Z ra(đktc) Tỷ khối Z so với H2 là: A 2,7 B C 7,41 D 7,82 H  0,15 mol  A  X C H  0,15 mol CH  0, 45 mol  uO n MZ 7,56   7,41 2.0,51 ie  m X  11,4  3,84  m Z  Th BTNT  BTE ro up s/ Ta iL Câu 9: Hỗn hợp M gồm ankin X, anken Y (Y nhiều X ngun tử cacbon) H2 Cho 0,25 mol hỗn hợp M vào bình kín có chứa bột Ni đun nóng Sau thời gian thu hỗn hợp N Đốt cháy hồn tồn N thu 0,35 mol CO2 0,35 mol H2O Cơng thức phân tử X Y A C4H6 C5H10 B C3H4 C2H4 C C3H4 C4H8 D C2H2 C3H6 Đây câu hidrocacbon hay.Tuy nhiên có nhiều cách để làm câu này: Cách : Ta biện luận sau : Vì đốt N cho n CO2  n H2 O nên n ankin  n H2 hay ta quy N gồm 0,35 0,35 C  1,4  C  2,8 0,25 0,125 om Vì 0,125  n N  0,25  /g anken đồng đẳng liên tiếp (Các đáp án cho số C C) ok c  n H2  a mol  Cách 2: 0,25 mol M n anken  b mol  2a  b  0,25 n  ankin  a mol bo Ta kết hợp với đáp án để loại trừ ce 2a  b  0,25  a  0,15; b  0,05  (Loại) 4a  5b  0,35 fa Với đáp án A:  2a  b  0,25  a  0,15; b  0,05  3a  2b  0,35 (Loại) 2a  b  0,25  a  0,13; b  0,01  3a  4b  0,35 (Loại) ww w Với đáp án B:  Với đáp án C :  2a  b  0,25  a  0,1 mol 3a  4b  0,35 Với đáp án D :  Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt b  0, 05 mol Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  n H  a mol  2a  b  0,25  Cách 3: 0,25 mol M n C nH2 n  b mol   ma  nb  0,35  n  a mol C H   m m 2 Ho c0 Tới ta kết hợp với đáp án thử B Kỹ thuật tăng giảm thể tích Với kỹ thuật giảm thể tích : Giả sử X có chứa hidrocacbon có chất khơng no Khi cho X qua Ni nung nóng Y VY  VX lý H2 chui vào hidrocacbon khơng no X Với kỹ thuật tăng thể tích : Thường áp dụng với tốn Cracking Hoặc tách H2 iD Crackinh   ankan  anken Ankan  Tách H2  anken  H  Ankan  Do ta ln có : n  n X  n Y  n Hphản ứng Th Để ý:  uO n Phan ung Do ta có : n  n Y  n X  nankan  nY  14,6  0,6 73 up m X  1.7,3.2  14,6 mX  mY s/ n X  Ta có:  Ta iL ie Các bạn để ý nghiên cứu ví dụ sau : Câu 1: Cho 22,4 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CH4, C2H4, C2H2 H2 có tỉ khối H2 7,3 chậm qua ống sứ đựng bột Niken nung nóng ta thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối H2 73/6 Số mol H2 tham gia phản ứng là: A 0,5 mol B 0,4 mol C 0,2 mol D 0,6 mol ro  n  n Hphản ứng  0,4 mol c   n H2 : 0,5   n C2 H4 : 0,5 ok Ta có: n X    15  0,75  n   0,75  0,25 mol  H  50% 20 bo  nY  om /g Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có tỷ khối so với He 3,75 Nung X với Ni sau thời gian thu hỗn hợp khí Y có tỷ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hóa là: A 50% B 20% C 40% D 25% w fa ce Câu 3: Hỗn hợp X gồm hidrocacbon A thể khí H2 có tỉ khối so với H2 4,8 Cho X qua Ni nung nóng đến phản ứng xảy hồn tồn thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với CH4 = Cơng thức phân tử hidrocacbon có X là: A C3H4 B C2H4 C C3H6 D C2H2 ww cho : nX   mX  9,6  M X nY   0,6  n  nHpu2  0, M Y nX Trường hợp 1: Nếu A anken :  9,6  0, 4.2  n H  0, mol X  MA   14,67 (loại) 0,6   n Anken  0,6 mol Trường hợp 2: Nếu A ankin: Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  9,6  0,8.2  n H  0,8mol X  MA   40 0,2   n Anken  0,2 mol  C3H  →Chọn A 2  V  0,2(lít) c0 BTLK  phản ứng ch    n Br  n Tá  0,5  0,3  0,2 mol H Câu 4: Thực phản ứng tách H2 từ 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X gồm C2H6 C3H8 thu 11,2 lit (đktc) hỗn hợp Y gồm anken, ankan H2 Tính thể tích dung dịch Brom 1M cần dùng để tác dụng hết với Y A 0,2 lít B 0,3 lít C 0,5 lít D 0,4 lít Ho Câu 5: Cracking 18 gam ankan A cho tồn sản phẩm thu lội qua bình đựng dung dich Brom dư thấy lại 5,6 lit (đktc) hỗn hợp khí B gồm ankan.Tìm CTPT A A C5H12 B C4H10 C C6H14 D C7H16 18  72  C5 H12  0, 25 Th  n A  n B  0, 25 mol  M A  iD phản ứng cracking Khi cracking ta ln có n Ankan   nSau Ankan iL ie uO n Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai anken có tỉ khối so với H2 16,625 Lấy hỗn hợp Y chứa 26,6 gam X gam H2 Cho Y vào bình kín có dung tích V lít (ở đktc) có chứa Ni xúc tác Nung bình thời gian sau đưa 0C thấy áp suất bình 7/9 at Biết hiệu suất phản ứng hiđro hố anken thể tích bình khơng đổi Hiệu suất phản ứng hiđro hố là: A 40% B 50% C 75% D 77,77% up s/ Ta  M X  33,25  Ta có :  n X  0,8 mol  n   (du)  H2 ro  n Y  1,8mol  VY  Vbinh  40,32  n sau phản ứng /g 0,4  50% 0,8 om phản ứng  n  n anken  0,4 mol  H  40,32   1,4 mol 0,082.273 bo ok c Câu 7: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2và C4H6 Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp T thu 8,96 lít CO2 (đo đktc) 9,0 gam H2O Mặt khác, hỗn hợp T làm màu vừa hết 19,2 gam Br2 dung dịch nước brom Phần trăm số mol C4H6 T : A 9,091% B 8,333% C 16,67% D 22,22% ww w fa ce Bu tan  ankan  anken  Bu tan  H  anken  Ta có : Bu tan  2H  ankin  n  0, mol  n Bu tan  0,1mol  CO2   n Br  0,12 mol    n ankin  0, 02 mol  n T  2n Bu tan  n ankin     n Br2  0,12  n Bu tan  n ankin  n T  0,22 mol Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C Kỹ thuật bảo tồn liên kết π Về ý tưởng đơn giản thơi.Giả sử ta có mol hỗn hợp A chứa nhiều hidrocacbon có tổng số liên kết π k (k thường khơng phải số ngun).Khi để A biến thành hidrocacbon no ta phải bơm vào A k mol X2 (thường H2 Br2).Như BTLKπ nghĩa : n Br2  n H2  k.n A Các bạn để ý nghiên  nY  5,8  0,2 mol 29 Th  n Hphản ứng  0,4  0,2  0,2 mol   0,1.3  0,2  n Br2  n Br2  0,1  mBr2  0,1.160  16g → Chọn D uO n (k 3).BTLK  iD   n H2  0,3 BTKL   mX  mY   n C4H4  0,1 Ta có : mX  5,8  Ho c0 cứu ví dụ sau : Câu : Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 0,1 mol vinylaxetilen Nung X thời gian với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với khơng khí Nếu cho tồn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 32,0 B 8,0 C 3,2 D 16,0 s/   n H2  0,15 BTKL   mX  2,9  m Y n  0, 05 C H   4 Ta iL ie Câu 2: Hỗn hợp khí X tích 4,48 lít (đo đktc) gồm H2 vinylaxetilen có tỉ lệ mol tương ứng 3:1 Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 14,5 Cho tồn hỗn hợp Y từ từ qua dung dịch nước brom dư (phản ứng hồn tồn) khối lượng brom phản ứng là: A 32,0 gam B 8,0 gam C 3,2 gam D 16,0 gam  n Y  0,1mol up Ta có : n X  0,2  BTLK  phan ung  n Br2  0, 05.3  0,1  0, 05mol  mBrom  8g ro  n  0,1 → Chọn B om /g Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm 0,5 mol H2; 0,1 mol vinylaxetilen 0,2 mol axetilen Nung X thời gian với xúc tác Ni, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 19 Nếu cho tồn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m là: A 32 B 64 C 48 D 16 bo ok c n H2  0,5mol  Ta có : X n C4H4  0,1mol  m X  11, 4g  n C2H2  0, mol 11,4  0,3mol  n  n Hphản ứng  0,5mol 2.19 BTLK. pu pu  0,1.3  0, 2.2  n pu H2  n Br2  0,7 mol  n Br2  0, mol  m  32g fa ce BTKL   nY  → Chọn A ww w Câu 4: Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch? A 0,20 mol B 0,25 mol C 0,10 mol D 0,15 mol   n C2H2  0,35 mol   n H2  0,65 mol Ta có:  m hh  10, 4g Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 10,4  0,65mol  n  n Hphản ứng  0,35mol 16 AgNO3 X  nCHCH  n  0,1mol  nX  BTLK      0,35  0,1  n Hphản ứng  n Br  n Br  0,5  0,35  0,15mol 2 → Chọn D  CH n X  0,75  4 n  0,6 mol   H2 iD ; m X  9g;  0,45;  n  n Hphản ứng  0,3mol 20 Th  nY  Ho c0 Câu 5: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 10 Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng brom tham gia phản ứng là: A 32gam B 24 gam C 8gam D 16gam Ta có: n  0,15mol 2 uO n BTLK  phản ứng phản ứng    0,15.3  n Hphản ứng  n Br  n Br  0,15mol ie  m  0,15.160  24g → Chọn B Ta iL Câu 6: Hỗn hợp X gồm ankin Y va H2 có tỉ lệ mol 1:2 Dẫn 13,44 lit hh X (dktc) qua Ni nung nóng thu hh Z có tỷ khối so với H2 11.Dẫn hh Z qua dd Br2 dư sau phản ứng hồn tồn thấy có 32 gam Br2 phản ứng Cơng thức ankin là: A C4H6 B C3H4 C C2H2 D C5H8 s/  n Y  0,2 mol n  0, mol   H2 up Ta có: n X  0,6  2  0,6  0,2  0, mol  mZ  0, 4.2.11  8,8 /g BTKL   MY  8,8  0,4.2  40  C H 0,2 → Chọn B om  nZ  nX  n Phan ung H2 ro BTLK  phản ứng    0,2.2  n Hphản ứng  n Br  n Hphản ứng  0,2  n Hphản ứng  0,2 mol ce bo ok c Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm hidro, propen, propanal, ancol anlyllic Đốt cháy hồn tồn mol X thu 40,32 lít CO2 (đktc) Đun X với bột Ni thời gian thu hỗn hợp Y có dY/X = 1,25 Nếu lấy 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,2M Giá trị V là: A 0,1 lít B 0,3 lít C 0,2 lít D 0,25 lít w fa n H  a mol  Ta có : X : n C3H6  b mol  n C3H6O  c mol ww  a  b  c   0,  3b  3c  1,8  b  c  0,6  n Br   0, 04 mol 10  n Y   0,8  n  n Hphản ứng  0,2  1,25 BTKL  0,8 mol Y    n Trong  b  c  n Hphản ứng  0,4 LK Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 0,1 mol Y  n Trong  LK V 0,4 phản ứng  0,05  n Brom 0,05  0, 25lit 0,  V  1lit → Chọn D iD Th iL 1  0,1mol 10 ie 10   n Br2  uO n   n C2H2  0,5 mol     n C3H6  0,8 mol BTLK.   n Hpu2 Br2  0,5.2  0,8  0,2  mol m X  55  n  0,2 mol   C2H4 Ta có:   n  1, mol   H2  55 m  m  n   1,9  n  n Hpu2  2,9  1,9  1mol Z Z  X 14, 474.2 Ho c0 Câu 8: Cho hỗn hợp X gồm 0,5 mol C2H2;0,8mol C3H6;0,2 mol C2H4 1,4 mol H2 vào bình kín chứa Ni(xúc tác) Nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy Sau phản ứng thu hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với H2 14,474 Hỏi 1/10 hỗn hợp Z làm màu vừa đủ lít dd B2 0,1M? A 0,1 lít B 0,6 lít C 0,8 lít D lít ro up s/ Ta Câu 9: Hỗn hợp X gồm C3H6, C4H10, C2H2 H2 Cho m gam X vào bình kín có chứa bột Ni làm xúc tác Nung nóng bình thu hỗn hợp Y Đốt cháy hồn tồn Y cần dùng vừa đủ V lít O2 (đktc) Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình đựng nước vơi dư, thu dung dịch có khối lượng giảm 21,45 gam Nếu cho Y qua bình đựng lượng dư dung dịch brom CCl4 có 24 gam brom phản ứng Mặt khác, cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X qua bình đựng dung dịch brom dư CCl4, thấy có 64 gam brom phản ứng Biết phản ứng xảy hồn tồn Giá trị V là: A 21,00 B 14,28 C 10,50 D 28,56 ok c om /g  n C3H6  x mol   n C 4H10  y mol m gam X   n Xlk  n H2  n BrY  x  2z  t  0,15 n  z mol  C 2H2  n  t mol  H2  n X  x  y  z  t  2x  y  3z  0,15 x  2z 0,4  2x  y  3z  0,15 0,5 ce bo 0,5 mol X  Br2 (0,4 mol)   3x  4y  2z  0,6  nCO2  n w fa Khi ta có ngay: m   mCO  mH O   21,45 2 ww  0,6.100  (0,6.44  mH2O )  21, 45  n H2O  0,675mol BTNT   n O2  0,6.2  0,675  0,9375  V  21(lit) Câu 10: Trong bình kín dung tích 2,24 lít chứa bột Ni xúc tác hỗn hợp khí X gồm H2, C2H4 C3H6 (ở đktc) Tỉ lệ số mol C2H4 C3H6 1:1 Đốt nóng bình thời gian sau làm lạnh tới 00C thu hỗn hợp khí Y Cho hỗn hợp Y qua bình chứa nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 1,015 gam Biết tỉ khối X Y so với H2 7,6 8,445 Hiệu suất phản ứng C2H4 A 20% B 25% C 12,5% D 40% Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/  n C H  a mol  n C H  0, 02 mol 4   2a  b  0,1   Ta có : M X  15,2  m X  1,52 n C3H6  a mol     n C3H6  0, 02 mol 84a  2b  1,52      n H2  b mol  n H2  0, 06 mol Ho c0  n C H  c mol   n C3H8  d mol  Lại có : M Y  16,89  n Y  0, 09  n C2H4  0, 02  c   n C3H6  0, 02  d  n  0, 06  c  d  H2 Th iD 28(0,02  c)  42(0,02  d)  1,015  c  d  0,01 uO n c  0, 0025 mol 0,0025 H  12,5%  0, 25 d  0, 0075 mol 2 s/ up /g BT     a  2b  b  0,3 n Br2  0,3   b  0,4(a  2b) ro Ta có: VCO  VH O  n H  n ankin  n C H  a mol    VX n H2  b mol    n C3H4  b mol Ta iL ie Câu 11: Một hỗn hợp khí X gồm Hiđro, Propen, propin Đốt cháy hồn tồn V lít hõn hợp thể tích khí CO2 thu thể tích nước( Các thể tích đo điều kiện) Dẫn V lít hỗn hợp qua Ni nung nóng thu 0,6V lít khí Y Dẫn Y qua dung dịch Br2 dư có 48 gam Br2 phản ứng, biết khí đo điều kiện tiêu chuẩn Giá trị V là: A 5,6 lít B 3,36 lít C 11,2 lít D 2,24 lit ww w fa ce bo ok c om a  b  0,3 a  0,1mol    V  0,5.22,  11,2 lit 0,2b  0, 4a  b  0,2 mol Hocmai – Ngơi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - ... https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ KĨ THUẬT KINH ĐIỂN GIẢI BÀI TỐN HIDROCACBON Mơn : Tốn 11 Sưu tầm tổng hợp : Cộng đồng học sinh lớp 11 iD Ho c0 Câu 1: Thực phản ứng crackinh butan thu hỗn hợp X gồm... B Kỹ thuật tăng giảm thể tích Với kỹ thuật giảm thể tích : Giả sử X có chứa hidrocacbon có chất khơng no Khi cho X qua Ni nung nóng Y VY  VX lý H2 chui vào hidrocacbon khơng no X Với kỹ thuật. .. https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C Kỹ thuật bảo tồn liên kết π Về ý tưởng đơn giản thơi.Giả sử ta có mol hỗn hợp A chứa nhiều hidrocacbon có tổng số liên kết π k (k thường khơng phải số ngun).Khi để A biến thành hidrocacbon
- Xem thêm -

Xem thêm: kĩ THUẬT KINH điển kĩ THUẬT KINH điển GIẢI bài TOÁN HIDROCACBON, kĩ THUẬT KINH điển kĩ THUẬT KINH điển GIẢI bài TOÁN HIDROCACBON, kĩ THUẬT KINH điển kĩ THUẬT KINH điển GIẢI bài TOÁN HIDROCACBON

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay