bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11

22 186 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:27

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 hi ie uO nT THI HC Kè II Da iH oc TUYN CHN B 01 Ti liu chuyờn sõu cho hc sinh lp 11 /g ro up s/ Ta iL 6MễN LP 11 ww w fa ce bo ok c om thi chun cu trỳc ỏp ỏn v li gii chi tit hay Giỳp dnh im 9-10 d dng i ng chuyờn mụn Cng ng lp 11 biờn son www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ THI HC Kè II MễN TON LP 11 thi s : 01 Bi Tớnh cỏc gii hn sau: 5) lim 13 x x 3x Bi Cho hm s: f ( x ) x ax Da x x n 5n n 3.5n x >2 hi x3 5x x x x nT 4) lim x x 2 3) lim uO x 3x x iH 2) lim Xỏc nh a hm s liờn tc ti im x = ie 1) lim ( x x x 1) oc 01 Biờn son : Cng ng hc sinh lp 11 iL x s/ Ta Bi Chng minh rng phng trỡnh x 3x 5x cú ớt nht ba nghim phõn bit khong ( 2; 5) 5x 2) y ( x 1) x x ro x x 3) y tan x 4) y sin(sin x) /g 1) y up Bi Tỡm o hm cỏc hm s sau: ce bo ok c om Bi Cho hỡnh chúp S.ABC cú ABC vuụng ti A, gúc B = 600 , AB = a; hai mt bờn (SAB) v (SBC) vuụng gúc vi ỏy; SB = a H BH SA (H SA); BK SC (K SC) 1) Chng minh: SB (ABC) 2) Chng minh: mp(BHK) SC 3) Chng minh: BHK vuụng 4) Tớnh cosin ca gúc to bi SA v (BHK) ww w fa x 3x Bi Cho hm s f ( x ) (1) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th hm s (1), bit tip x tuyn ú song song vi ng thng d: y 5x Bi Cho hm s y cos2 x 1) Tớnh y , y 2) Tớnh giỏ tr ca biu thc: A y 16 y 16 y Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ HNG DN GII CHI TIT THI Bi 1: 4) lim x ( x 2) x3 5x x x x 13 x x x 2 x2 x x lim x2 x 11 x x x 17 lim n ok oc 3( x 2) (3 x 2)2 (3 x 2) Hm s liờn tc ti x = f (2) lim f ( x ) lim f ( x ) 2a ce iH ie 3x lim x x ( x 2) bo x iL om 1 lim f ( x ) lim ax 2a 4 x x c /g x ro x >2 f (2) 2a x Ta s/ up 3x Bi 2: f ( x ) x ax lim f ( x ) lim n n 5) lim lim n n n 3.5 Ta cú: Da ( x 2) x x 3x x nT x x lim uO x 2 3) lim lim hi lim ( x 1) x 3x 2) lim Ta cú: lim (3 x 1) x x x x x 01 1 1) lim ( x x x 1) lim x x x x x2 x3 x x 1 a0 4 fa Bi 3: Xột hm s f ( x ) x 3x 5x f liờn tc trờn R ww w Ta cú: f (0) 2, f (1) 1, f (2) 8, f (4) 16 f (0) f (1) PT f(x) = cú ớt nht nghim c1 (0;1) f (1) f (2) PT f(x) = cú ớt nht nghim c2 (1;2) f (2) f (4) PT f(x) = cú ớt nht nghim c3 (2; 4) PT f(x) = cú ớt nht nghim khong (2; 5) Bi 4: Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ x x 1) y y x2 x ( x x 1)2 x2 5x 2) y ( x 1) x x y x2 x 5x tan2 x 4) y sin(sin x ) y ' cos x.cos(sin x ) tan x 01 3) y tan x y ' Bi 5: CA AB, CA SB CA (SAB) CA BH Mt khỏc: BH SA BH (SAC) BH SC M BK SC SC (BHK) T cõu 2), BH (SAC) BH HK BHK vuụng ti H Vỡ SC (BHK) nờn KH l hỡnh chiu ca SA trờn (BHK) 3) 4) ie A uO nT 2) Da C 60 hi H iH SAB ABC SBC ABC SB ABC SAB SBC SB K B oc 1) S iL SA,( BHK ) SA, KH SHK s/ Ta Trong ABC, cú: AC AB tan B a 3; BC AB2 AC a2 3a2 4a2 om Trong BHK, cú: HK SH SK a 30 3a2 HK 10 10 ok HK 60 15 SH 10 x2 x x 3x f ( x) x ( x 1)2 bo Bi 6: f ( x ) c cos SA,( BHK ) cos BHK SB2 a SC ro SB2 a SA /g Trong SAB, cú: SH up Trong SBC, cú: SC SB2 BC2 a2 4a2 5a2 SC a ; SK fa ce Tip tuyn song song vi d: y 5x nờn tip tuyn cú h s gúc k ww w Gi ( x0 ; y0 ) l to ca tip im Ta cú: f ( x0 ) x02 x0 ( x0 1)2 x x0 Vi x0 y0 PTTT: y 5x Vi x0 y0 12 PTTT: y 5x 22 Bi 7: y cos2 x = cos x 2 1) y 2sin x y " 8cos x y '" 32sin x Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit 2) A y 16 y 16 y 8cos x Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ THI HC Kè II MễN TON LP 11 thi s : 02 b) lim x x2 x x oc x2 x x iH x Bi 2: Chng minh rng phng trỡnh x3 10 x cú ớt nht hai nghim nT Bi 3: Tỡm m hm s sau liờn tc ti x = iL ie uO x2 f ( x ) x x mx x Ta Bi 4: Tớnh o hm ca cỏc hm s sau: 3x s/ b) y ( x 3x 1).sin x 2x ro up a) y Da a) lim hi Bi 1: Tớnh cỏc gii hn sau: 01 Biờn son : Cng ng hc sinh lp 11 /g Bi 5: Vit phng trỡnh tip tuyn ca th hm s y : x b) Bit tip tuyn song song vi ng thng y x ok c om a) Ti im cú tung bng ww w fa ce bo Bi 6: Cho t din S.ABC cú ABC u cnh a, SA ( ABC ), SA a Gi I l trung im BC a) Chng minh: (SBC) vuụng gúc (SAI) b) Tớnh khong cỏch t A n (SBC) c) Tớnh gúc gia (SBC) v (ABC) Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ HNG DN GII THI Bi 1: a) lim x x2 x x 3 = lim x x lim x 2x x x x2 x x2 x x x 4x x 2x lim x oc x x x lim iH Da x 1 x 1 x x2 hi b) lim x 01 = lim ( x ) x x x2 nT Bi 2: Xột hm s f ( x ) x 10 x f(x) liờn tc trờn R uO f (1) 1, f (0) f (1) f (0) PT f ( x ) cú ớt nht mt nghim c1 (1; 0) ie f (0) 7, f (3) 17 f (0) f (3) PT f ( x ) cú ớt nht mt nghim c2 (0;3) iL c1 c2 nờn phng trỡnh ó cho cú ớt nht hai nghim thc f (1) m Ta cú: s/ up x2 lim ( x 1) lim f ( x ) lim x x x x ro Bi 3: Ta x2 f ( x ) x x mx x x x /g lim f ( x ) lim (mx 2) m om Hm s f ( x ) liờn tc ti x = m m 2x ok 3x 2x y'= bo a) y c Bi 4: x 13 x 3(2 x 5) 2x (2 x 5) x (2 x 5) x 1 y ( x 0) x x2 ww w fa Bi 5: y ce b) y ( x 3x 1).sin x y ' (2 x 3)sin x ( x 3x 1) cos x a) Vi y0 1 1 x0 ; y (2) PTTT: y x ta cú x0 2 4 b) Vỡ tip tuyn song song vi ng thng y x nờn tip tuyn cú h s gúc k = x Gi ( x0 ; y0 ) l to ca tip y ( x0 ) x02 x Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Vi x0 y0 PTTT : y x Bi 6: a) Chng minh: (SBC) vuụng gúc (SAI) SA (ABC) SA BC, AI BC BC (SAI) (SBC) (SAI) b) Tớnh khong cỏch t A n (SBC) V AH SI (1) BC (SAI) BC AH (2) T (1) v (2) AH (SBC) nờn d( A,(SBC)) = AH Da iH oc S 01 Vi x0 y0 PTTT : y x B A nT hi H 16 AH iL ie C uO AH AI SA2 9a2 3a2 9a2 c) Tớnh gúc gia (SBC) v (ABC) (SBC) ( ABC) BC, AI BC , SI BC I 3a s/ up ww w fa ce bo ok c om /g ro a SA tan SIA SIA 600 IA a Ta (SBC ),( ABC ) SIA Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ THI HC Kè II MễN VT Lí LP 11 thi s : 01 Biờn son : Cng ng hc sinh lp 11 /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Cõu 1: Xỏc nh chiu dũng in cm ng vũng dõy nhỡn vo mt trờn trng hp cho nam chõm ri thng ng xuyờn qua tõm vũng dõy gi c nh nh hỡnh v: N A Lỳc u dũng in cựng kim ng h, nam chõm xuyờn qua i chiu ngc kim ng h B Lỳc u dũng in ngc kim ng h, nam chõm xuyờn v qua i chiu cựng kim ng h C khụng cú dũng in cm ng vũng dõy D Dũng in cm ng cựng kim ng h Cõu 2: Dũng in cun t cm gim t 16A n 0,01s, sut in ng t cm cun ú cú giỏ tr trung bỡnh 64V t cm ca mch ú cú giỏ tr: A 0,032H B 0,04H C 0,25H D 4H Cõu 3: Chn cõu sai cp n nh lut khỳc x ỏnh sỏng: A Tia khỳc x bờn phỏp tuyn so vi tia ti B Gúc ti v gúc khỳc x ph thuc bn cht ca mụi trng truyn tia sỏng C Gúc ti luụn ln hn gúc khỳc x D Tia khỳc x v tia ti cựng thuc mt phng Cõu 4: Mt hỡnh vuụng cnh 5cm t t trng u cú cm ng t B = 4.10-4T, t thụng qua hỡnh vuụng ú bng 10-6Wb Tớnh gúc hp bi vộct cm ng t v vộc t phỏp tuyn ca hỡnh vuụng ú: A 00 B 300 C 450 D 600 ok c om Cõu 5: T thụng qua mt khung dõy bin thiờn theo thi gian biu din nh hỡnh v Sut in ng (Wb) cm ng khung cỏc thi im tng ng s l: 1, A khong thi gian n 0,1s: = 3V 0, B khong thi gian 0,1 n 0,2s: = 6V ww w fa ce bo t(s) C khong thi gian 0,2 n 0,3s: = 9V 0,1 0,2 0,3 D.trong khong thi gian n 0,3s: = 4V Cõu 6: Mt vũng dõy phng cú din tớch 80cm2 t t trng u B = 0,3.10-3T vộc t cm ng t vuụng gúc vi mt phng vũng dõy t ngt vộc t cm ng t i hng 10-3s Trong Thi gian ú sut in ng cm ng xut hin khung l: A 4,8.10-2V B 0,48V C 4,8.10-3V D 0,24V Cõu 7: Dũng in Phucụ l: A dũng in chy vt dn B dũng in cm ng sinh mch kớn t thong qua mch bin thiờn C dũng in cm ng sinh vt dn vt dn chuyn ng t trng D dũng in xut hin tm kim loi ni tm kim loi vi hai cc ca ngun in Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ B s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 Cõu Hai mụi trng sut A v B cú mt phõn cỏch phng Vn tc truyn ỏnh sỏng mụi trng A l 2,0.108m/s cũn mụi trng B l 2,25.108m/s Gúc gii hn phn x ton phn ỏnh sỏng i t mụi trng A n mụi trng B bng: A 62,7o B 37,3o C 41,6o D 53,1o Cõu 9: Mt vũng dõy dn trũn cú din tớch 0,4m2 t t trng u cú cm ng t B = 0,6T, vộc t cm ng t vuụng gúc vi mt phng vũng dõy Nu cm ng t tng n 1,4T thi gian 0,25s thỡ sut in ng cm ng xut hin vũng dõy l: A 1,28V B 12,8V C 3,2V D 32V Cõu 10: Vn tc ỏnh sỏng mt cht lng sut bng 3/4 tc ỏnh sỏng khụng khớ Chit sut ca cht ú l? A 1,33 B 0,75 C D 1,4 Cõu 11: Mt vũng dõy dn trũn cú din tớch 0,4m t t trng u cú cm ng t B = 0,6T cú chiu nh hỡnh v Nu cm ng t tng n 1,4T thi gian 0,25s thỡ chiu dũng in cm ng vũng dõy l: A theo chiu kim ng h B ngc chiu kim ng h C khụng cú dũng in cm ng D cha xỏc nh c chiu dũng in, vỡ ph thuc vo cỏch chn chiu vộc t phỏp tuyn ca vũng dõy up Cõu 12: Hai ray dn in t thng ng, hai u trờn ni vi in tr R = 0,5; phớa di kim loi MN cú th trt theo hai ray Bit MN cú lng m = 10g, di l = 25cm cú in tr khụng ỏng k H thng c t t trng u B = 1T cú hng nh hỡnh v, ly g = 10m/s2, sau th tay cho MN trt trờn hai ray, mt lỳc sau nú t trng thỏi chuyn ng thng u vi tc v bng bao nhiờu? A 0,2m/s B 0,4m/s C 0,6m/s D 0,8m/s B M c om /g ro R ww w fa ce bo ok Cõu 13: xỏc nh chiu dũng in cm ng mt on dõy dn chuyn ng t trng ngi ta dựng: A quy tc inh c B quy tc bn tay trỏi C quy tc bn tay phi D quy tc inh c Cõu 14: Mt dn in di 20cm tnh tin t trng u cm ng t B = 5.10-4T, vi tc 5m/s, vộc t tc ca vuụng gúc vi vộc t cm ng t Tớnh sut in ng cm ng thanh: A 0,8.10-4V B 10-4V C 0,6.10-4V D 0,5.10-4V Cõu 15: Trong trng hp no sau õy khụng cú sut in ng cm ng mch: A dõy dn thng chuyn ng theo phng ca ng sc t B dõy dn thng quay t trng C khung dõy quay t trng D vũng dõy quay t trng u Cõu 16: Mt ng dõy di 50cm cú 2500 vũng dõy, ng kớnh ca ng bng 2cm Mt dũng in bin i u theo thi gian chy qua ng dõy 0,01s cng dũng in tng t n 1,5A Tớnh sut in ng t cm ng dõy: A 0,14V B 0,26V C 0,52V D 0,74V Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - N www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ uO nT hi Da iH oc 01 Cõu 17: Mt ng dõy cú h s t cm l 0,01H Khi cú dũng in chy qua ng dõy cú nng lng 0,08J Cng dũng in chy qua ng dõy bng: A 1A B 2A C 3A D 4A Cõu 18 Cho chiết suất nớc n = 4/3 Một ngời nhìn sỏi nhỏ S nm đáy bể nuớc sâu 1,2 (m) theo phuơng gần vuông góc với mặt nuớc, thấy ảnh S nằm cách mặt nớc khoảng A 1,5 (m) B 80 (cm) C 90 (cm) D (m) Cõu 19: Chn mt ỏp ỏn sai núi v dũng in Phu cụ: A nú gõy hiu ng ta nhit B ng c in chng li s quay ca ng c lm gim cụng sut ca ng c C cụng t in cú tỏc dng lm cho a ngng quay nhanh khi ngt thit b dựng in D l dũng in cú hi Cõu 20: Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu Dm = 420 Chiết suất lăng kính là: A n = 1,55 B n = 1,50 C n = 1,41 D n = 1,33 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie B Phn t lun: (2 im) Bi Thanh ng AB cú lng m=20g trt khụng ma sỏt trờn hai ng t song song v thng ng cỏch on l = 20cm, u trờn hai ny c ni vi in tr R= 0,1 c hai u t mt t trng u cú B vuụng gúc vi mp cha hai thanh.Cho AB ri vi vo = 0, bit cm ng t B = 0,5T Cho bit AB chuyn ng nh th no, xỏc nh dũng in cm ng qua AB Bi 2: mt cht lng m ngi ta mun o chit sut vo mt chu ri th ni trờn mt thoỏng mt a trũn cú bỏn kớnh 12cm.Ti tõm O ca a v phớa di cú mt cỏi kim vuụng gúc vi mt a, ngi ta ch trụng rừ u kim kim di hn 10,6cm.Tớnh chit sut ca cht lng? Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ THI HC Kè II MễN VT Lí LP 11 thi s : 02 01 Biờn son : Cng ng hc sinh lp 11 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc A Phn tr li trc nghim: ( im) Cõu Phỏt biu no sau õy l ỳng Mt dũng in t t trng vuụng gúc vi cỏc ng sc t, hng ca lc t tỏc dng vo dũng in s khụng thay i A i chiu dũng in ngc li B i chiu cm ng t ngc li C ng thi i chiu dũng in v i chiu cm ng t ngc li D quay dũng in mt gúc 900 xung quanh ng sc t Cõu Nhn xột no sau õy khụng ỳng v cm ng t? A Cm ng t c trng cho t trng v phng din tỏc dng lc t; B Cm ng t khụng ph thuc vo chiu di on dõy dn mang dũng in sinh nú; C Cm ng t ti mt im trựng vi hng ca t trng ti im ú; D Cm ng t cú n v l N.m-1.A-1 Cõu Nhn nh no sau õy khụng ỳng Cm ng t sinh bi dũng in chy dõy dn thng di: A ph thuc bn cht dõy dn; B ph thuc mụi trng xung quanh; C ph thuc hỡnh dng dõy dn; D ph thuc ln ca cng dũng in Cõu Cho mt dõy dn thng di mang dũng in Khi im ta xột gn dõy dn hn hai ln v cng dũng in gim hai ln thỡ ln cm ng t s A tng ln B khụng i C tng ln D gim ln Cõu Lc Lo - ren - x l A lc Trỏi t tỏc dng lờn vt B lc in tỏc dng lờn in tớch C lc t tỏc dng lờn dũng in D lc t tỏc dng lờn in tớch chuyn ng t trng Cõu Phng ca lc Lo ren x khụng cú c im A vuụng gúc vi vộc t tc ca in tớch B vuụng gúc vi vộc t cm ng t C vuụng gúc vi mt phng cha vộc t tc v vộc t cm ng t D vuụng gúc vi mt phng thng ng Cõu Mt khung dõy phng din tớch S, t t trng u cú cm ng t B, gúc gia ng sc t v mt phng khung dõy l T thụng qua khung dõy c tớnh theo cụng thc: A = BS.cos B = BS.sin C = BS.tan D = BS Cõu T thụng riờng ca mt mch kớn t l vi A cng dũng in mch B in tr ca mch C chiu di dõy dn D tit din dõy dn Cõu Mt khung dõy phng t t trng u cho vộct phỏp tuyn ca khung dõy vuụng gúc vi cỏc ng sc t, ln cm ng t tng ln thỡ t thụng qua khung dõy s A tng ln B tng ln C bng D gim ln Cõu 10 ln ca sut in ng cm ng mch kớn t l vi Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 10 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 oc A tc bin thiờn t thụng qua mch y B ln t thụng qua mch C in tr ca mch D din tớch ca mch Cõu 11 Sut in ng t cm ca mch in t l vi A in tr ca mch B t thụng cc i qua mch C t thụng cc tiu qua mch D tc bin thiờn cng dũng in mch Cõu 12 n v ca t cm cú th l A.kg2.m.A.s B.kg.m2.s.A C kg.m2.s-2.A-2 D kg.m2.s-2.A-1 01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH B Phn bi t lun: ( im) Bi (2 im) Hai dõy n thng di vụ hn, t song song khụng khớ cỏch mt on d = 12 cm cú cỏc dũng in cựng chiu I1 = I2 = I = 10 A chy qua Mt im M cỏch u hai dõy dn mt on x a Khi x = 10 cm Tớnh ln cm ng t tng hp hai dũng in chy hai dõy dn gõy ti im M b Hóy xỏc nh x ln cm ng t tng hp hai dũng in gõy t giỏ tr cc i Tớnh giỏ tr cc i ú Bi (2 im) a Khung dõy hỡnh vuụng cnh a = cm, cú N = 100 vũng, nm ton b mt t trng u v vuụng gúc vi cỏc ng cm ng Trong thi gian t = 0,2 s, cm ng t ca t trng gim t B0 = 1,2 T v B = Tớnh sut in ng cm ng ca khung dõy thi gian ú B(T) B 0.3 300 o 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 t(s) ce bo ok c om /g ro up b Vũng dõy kim loi din tớch cm2, hp vi vect cm ng t mt gúc 300 Cm ng t bin thiờn theo thi gian nh th Sut in ng cm ng sinh mt vũng dõy cú ln l bao nhiờu? ww w fa Bi 3.( im): Mt ng dõy hỡnh tr trũn di 80 cm, ng c qun mt lt gm 1250 vũng dõy, ng kớnh ca ng l cm, ng cú lừi l khụng khớ Trong ng cú dũng in khụng i chy qua vi cng A a) Tỡm t cm ca ng dõy b) Nu dũng in núi trờn gim u v giỏ tr bng thi gian 0,1 s thỡ sut in ng t cm ng dõy cú ln bng bao nhiờu? Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 11 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ P N V HNG DN GII C 10 11 12 B A B D D B A C A D C nT hi Da iH oc 01 Phn bi t lun ( im ) Bi (2 im) Hai dõy n thng di vụ hn, t song song khụng khớ cỏch mt on d = 12 cm cú cỏc dũng in cựng chiu I1 = I2 = I = 10 A chy qua Mt im M cỏch u hai dõy dn mt on x a Khi x = 10 cm Tớnh ln cm ng t tng hp hai dũng in chy hai dõy dn gõy ti im M b Hóy xỏc nh x ln cm ng t tng hp hai dũng in gõy t giỏ tr cc i Tớnh giỏ tr cc i ú ỏp ỏn im a Gi s hai dõy dn c t vuụng gúc vi mt phng hỡnh 0,25 v, dũng I1 i vo ti A, dũng I2 i vo ti B Cỏc dũng in uO ie I1 v I2 gõy ti M cỏc vộc t cm ng t B1 v B2 cú s/ Ta iL phng chiu nh hỡnh v ro up I = 2.10-5 T x Tớnh: B1 = B2 = 2.10-7 /g Cm ng t tng hp ti M l: B = B1 + B2 cú phng chiu nh hỡnh v v cú ln: 0,25 0,25 B = B1cos + B2cos = 2B1cos om = 3,2.10-5 T ce bo b Theo cõu a) ta cú: B1 = B2 = 2.10-7 fa w ww d x x 0,25 I ; x 2 B = 2B1cos = 2.2.10-7 B t cc i thỡ 0,25 c ok B = 2B1 d x2 x I x = 10-7I d2 ; x2 4x4 d2 d2 d2 t cc i; theo bt ng thc Cụsi = x x d x x 0,25 d2 d2 d2 d2 t cc i = d x x 4x 4x x= 0,25 d = 8,5 cm Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 12 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ hi Da iH oc 01 Khi ú Bmax = 3,33331.10-5 T ( nu hc sinh dựng mỏy tớnh cm tay tỡm c BMax 0,25 =3,33331 T sau vit c biu thc ca B cho ti a 0,75 im ) Bi (2 im) a Khung dõy hỡnh vuụng cnh a = cm, cú N = 100 vũng, nm ton mt t trng u v vuụng gúc vi cỏc ng cm ng Trong thi gian t = 0,2 s, cm B(T) ng t ca t trng gim t B0 = 1,2 T v B = Tớnh sut in ng cm 0.3 ng ca khung dõy thi gian ú 0.2 b Vũng dõy kim loi din tớch cm2, hp vi vect cm 0.1 B ng t mt gúc 300 Cm ng t bin thiờn theo thi gian 30 0.3 0.1 0.2 nh th Sut in ng cm ng sinh mt t(s) o vũng dõy cú ln l bao nhiờu? B B S cos S cos hoc: e N t t iL Ta B B S cos S cos hoc: e N t t s/ Vit c: e N ie Thay s ỳng Kt qu: e = 1,5 V b uO a Vit c: e N nT ỏp ỏn 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 ro up Thay s ỳng Kt qu: |e| = 2.10-4 V im 0,25 ce bo ok c om /g Bi Mt ng dõy hỡnh tr trũn di 80 cm, ng c qun mt lt gm 1250 vũng dõy, ng kớnh ca ng l cm, ng cú lừi l khụng khớ Trong ng cú dũng in khụng i chy qua vi cng A a) Tỡm t cm ca ng dõy b) Nu dũng in núi trờn gim u v giỏ tr bng thi gian 0,1 s thỡ sut in ng t cm ng dõy cú ln bng bao nhiờu? ỏp ỏn im 0,50 fa Vit c biu thc ca t cm L 4.10 N S w Thay s tớnh ỳng t cm v ỳng n v L 4,82 mH ww Vit c biu thc ca sut in ng t cm etc L i t Thay s tớnh ỳng ln ca sut in ng t cm v n v etc 0,241 V Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 0,50 0,50 0,50 - Trang | 13 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ THI HC Kè II MễN HểA HC LP 11 thi s : 01 Biờn son : Cng ng hc sinh lp 11 iH oc 01 Cõu 1: Khi lng Ag thu c cho 0,1 mol CH3CHO phn ng hon ton vi lng d dung dch AgNO3 NH3, un núng l A 21,6 gam B 16,2 gam C 43,2 gam D 10,8 gam hi Da Cõu 2: Khi cho 0,1 mol X (cú t hi s vi H2 ln hn 20) tỏc dng vi dung dch AgNO3 NH3 d, thu c 43,2g Ag X thuc loi anehit A chc B chc C chc D n chc uO nT Cõu 3: Cht no sau õy lm mt mu dung dch KMnO4 iu kin thng? A Benzen B Axetilen C Metan D Toluen B C iL A ie Cõu 4: Cho cỏc cht: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-ien, vinylaxetilen, isobutilen Cú bao nhiờu cht s cỏc cht trờn phn ng hon ton vi khớ H2 d (xỳc tỏc Ni, un núng) to butan? Ta Cõu 5: Cú bao nhiờu ng phõn cu to cú cụng thc phõn t C5H12 ? A ng phõn B ng phõn C ng phõn D D ng phõn ro up s/ Cõu 6: t chỏy hon ton hn hp anehit no n chc thu c 4,48 lớt khớ CO2(ktc) Cng lng hn hp ú, nu oxi hoỏ thnh axit (h = 100%), ri ly axit to thnh em t chỏy hon ton thỡ thu c m gam nc Giỏ tr ca m l A 1,8 B 2,7 C 3,6 D 5,4 om /g Cõu 7: t chỏy hon ton 0,1 mol axit cacbonxylic n chc cn dựng va V lớt O2 (ktc) thu c 0,3 mol CO2 v 0,2 mol H2O Giỏ tr ca V l: A 4,48 B 5,60 C 8,96 D 6,72 .c Cõu 8: T hi ca anờhit X so vi H2 bng 29 Bit 2,9 gam X tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 D OHC-CHO bo ok d thu c 10,8 gam Ag Cụng thc cu to ca X l: A CH3-CH2-CHO B CH2=CH-CHO C CH2=CHCH2CHO fa ce Cõu 9: Sp xp theo chiu gim dn nhit sụi ca cỏc cht CH3OH, H2O, C2H5OH A H2O, C2H5OH,CH3OH B CH3OH, C2H5OH, H2O C H2O,CH3OH, C2H5OH D CH3OH, H2O,C2H5OH ww w Cõu 10: t chỏy hon ton 0,2 mol hn hp X gm mt ankan v mt anken, thu c 0,35 mol CO2 v 0,4 mol H2O Phn trm s mol anken X l A 40% B 50% C 25% D 75% Cõu 11: t chỏy hon ton mt lng hn hp ancol no n chc l ng ng liờn tip thu c 11,2 lớt CO2 (ktc) Cng vi lng hn hp trờn cho phn ng vi Na d thỡ thu c 4,48 lớt H2 ( ktc) Cụng thc phõn t ca ancol trờn l A C3H7OH; C4H9OH B CH3OH; C2H5OH C CH3OH; C3H7OH D C2H5OH;C3H7OH Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 14 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Cõu 12: X l hp cht hu c cha C , H , O Bit X cú phn ng gng v phn ng vi dung dch NaOH t chỏy hon ton a mol X thu c 3a mol CO2 v H2O X l A HCOOH B HCOOCH3 C CHO-COOH D CHO-CH2-COOH 01 Cõu 13: t chỏy hon ton 0,059 gam hp cht hu c X ch thu c 0,140 gam CO2 v 0,072 gam H2O T hi ca X i vi oxi bng 2,31 Cụng thc phõn t ca X A C2H6O2 B C3H6O C C5H12O D C4H10O Cõu 15: Bc ancol ca 2-metylbutan-2-ol l A bc B bc nT hi Da iH oc Cõu 14: un núng hn hp gm hai ancol n chc, mch h, k tip dóy ng ng vi H2SO4 c 140oC Sau cỏc phn ng kt thỳc, thu c gam hn hp gm ba ete v 1,8 gam nc Cụng thc phõn t ca hai ru trờn l A CH3OH v C2H5OH B C3H5OH v C4H7OH C C2H5OH v C3H7OH D C3H7OH v C4H9OH C bc D bc iL ie uO Cõu 16: Cho 2,9 gam anehit X cú t hi so vi H2 bng 29,0 tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d thu c 21,6 gam Ag Cụng thc cu to thu gn ca X l: A CH2=CHCHO B CH3CHO C (CHO)2 D CH3CH2CHO Cõu 17: Hn hp X gm hai ancol n chc, ng ng k tip un núng 16,6 gam X vi H2SO4 c up s/ Ta 140C, thu c 13,9 gam hn hp ete (khụng cú sn phm hu c no khỏc) Bit cỏc phn ng xy hon ton Cụng thc ca hai ancol X l A C2H5OH v C3H7OH B C3H7OH v C4H9OH C CH3OH v C2H5OH D C3H5OH v C4H7OH /g ro Cõu 18: Cụng thc cu to chung ancol no, n chc,mch h l A ROH B CnH2n - 1OH (n 1) C CnH2n + 1OH (n 1) D CnH2n + 2O ce bo ok c om Cõu 19: nh ngha no sau õy l ỳng v ankan? A Ankan l nhng hidrocacbon no cú mch vũng B Ankan l nhng hidrocacbon no khụng cú mch vũng C Ankan l nhng hidrocacbon ch cú cha liờn kt n D Ankan l nhng hp cht hu c ch cú cha liờn kt n Cõu 20: Cho 5,76 gam axit hu c X n chc, mch h tỏc dng ht vi CaCO3 thu c 7,28 gam fa mui ca axit hu c Cụng thc cu to thu gn ca X l A CH2=CH-COOH B HCC-COOH C CH3-CH2-COOH D CH3COOH ww w Cõu 21: Ancol l nhng hp ct hu c cú nhúm liờn kt vi A cacboxyl, nguyờn t cacbon hoc hidro B hidroxyl, nguyờn t cacbon ca vũng benzen C cacbonyl , nguyờn t cacbon no D hidroxyl , nguyờn t cacbon no Cõu 22: Hn hp khớ X cha hiro v mt anken T hi ca X i vi hiro l un núng X cú bt Ni xỳc tỏc, X bin thnh hn hp khớ Y cú t i vi hiro l v khụng lm mt mu nc brom Bit cỏc phn ng xy hon ton Cụng thc ca anken l A C4H8 B C4H6 C C2H4 D C3H6 Cõu 23: Cú bao nhiờu ng phõn cu to andehit cú CTPT C4H8O? Hocmai Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng i t vn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 15 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn Website hc trc tuyn s ti Vit Nam Cng ng hc sinh lp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ A B C D Cõu 24: X l mt ancol no, mch h t chỏy hon ton 0,05 mol X cn 5,6 gam oxi, thu c hi nc v 6,6 gam CO2 Cụng thc ca X l A C3H7OH B C3H6(OH)2 C C3H5(OH)3 D C2H4(OH)2 oc iH Cõu 26: Cho dd HCl v CH3COOH cú cựng nng CM Hóy so sỏnh pH ca dung dch? A HCl>CH3COOH B HCl=CH3COOH C Khụng so sỏnh c D HCl
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11, bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11, bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay