tổng hợp lý thuyết,bài tập Lý 11 nhiều dạng

160 242 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:09

tổng hợp lý thuyết,bài tập Lý 11 nhiều dạng tham khảo GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com CHƢƠNG I:ĐIỆN TÍCH.ĐIỆN TRƢỜNG CHỦ ĐỀ 1:LỰC TƢƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN DẠNG 1: TƢƠNG TÁC GIỮA HAI ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN A.LÍ THUYẾT 1.Lực tƣơng tác điện tích điểm Lực tƣơng tác hai điện tích điểm ql q2 (nằm yên, đặt chân không) cách đoạn r có:  phương đƣờng thẳng nối hai điện tích  chiều là: chiều lực đẩy qlq2 > (cùng dấu) chiều lực hút qlq2 < (trái dấu)  độ lớn: * tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích, * tỉ lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách chúng F= k q1q2  r2 Trong đó: k = 9.109N.m2/C2 q , q : độ lớn hai điện tích (C ) r: khoảng cách hai điện tích (m)  : số điện môi Trong chân không không khí  =1 Chú ý: a) Điện tích điểm : vật mà kích thƣớc vật chứa điện tích nhỏ so với khoảng cách chúng -Công thức áp dụng đƣợc cho trƣờng hợp cầu đồng chất , ta coi r khoảng cách tâm hai cầu Điện tích q vật tích điện: q  n.e + Vật thiếu electron (tích điện dƣơng): q = + n.e + Vật thừa electron (tích điện âm): q = – n.e 19 Với: e  1,6.10 C : điện tích nguyên tố n : số hạt electron bị thừa thiếu 3.Môt số tƣợng  Khi cho cầu nhỏ nhiễm điện tiếp xúc sau tách tổng điện tích chia cho cầu  Hiện tƣợng xảy tƣơng tự nối hai cầu dây dẫn mảnh cắt bỏ dây nối  Khi chạm tay vào cầu nhỏ dẫn điện tích điện cầu điện tích trở trung hòa GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Hai điện tích q1  2.10 8 C , q  10 8 C đặt cách 20cm không khí Xác định độ lớn vẽ hình lực tƣơng tác chúng? ĐS: 4,5.10 5 N Bài Hai điện tích q1  2.10 6 C , q  2.10 6 C đặt hai điểm A B không khí Lực tƣơng tác chúng 0,4N Xác định khoảng cách AB, vẽ hình lực tƣơng tác ĐS: 30cm Bài Hai điện tích đặt cách khoảng r không khí lực tƣơng tác chúng 2.10 3 N Nếu với khoảng cách mà đặt điện môi lực tƣơng tác chúng 10 3 N a/ Xác định số điện môi điện môi b/ Để lực tƣơng tác hai điện tích đặt điện môi lực tƣơng tác đặt không khí phải đặt hai điện tích cách bao nhiêu? Biết không khí hai điện tích cách 20cm ĐS:   ; 14,14cm Bài Trong nguyên tử hiđrô (e) chuyển động tròn quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10 -9 cm a Xác định lực hút tĩnh điện (e) hạt nhân b Xác định tần số (e) ĐS: F=9.10-8 N b.0,7.1016 Hz Bài Một cầu có khối lƣợng riêng (aKLR)  = 9,8.103 kg/m3,bán kính R=1cm tích điện q = -10 -6 C đƣợc treo vào đầu sợi dây mảnh có chiều dài l =10cm Tại điểm treo có đặt điện tích âm q0 = - 10 -6 C Tất đặt dầu có KLR D= 0,8 103 kg/m3, số điện môi  =3.Tính lực căng dây? Lấy g=10m/s2 ĐS:0,614N Bài Hai cầu nhỏ, giống nhau, kim loại Quả cầu A mang điện tích 4,50 µC; cầu B mang điện tích – 2,40 µC Cho chúng tiếp xúc đƣa chúng cách 1,56 cm Tính lực tƣơng tác điện chúng DẠNG 2: ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT Dạng 2: Xác định độ lớn dấu điện tích - Khi giải dạng BT cần ý:  Hai điện tích có độ lớn thì: q  q  Hai điện tích có độ lớn nhƣng trái dấu thì: q1  q Hai điện tích thì: q1  q Hai điện tích dấu: q q   q q  q q  Hai điện tích trái dấu: q q   q q  q q - Áp dụng hệ thức định luật Coulomb để tìm q q sau tùy điều kiện toán chúng tìm đƣợc q1 q2 Nếu đề yêu cầu tìm độ lớn cần tìm q ; q   - 2.1/Bài tập ví dụ: GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com Hai cầu nhỏ tích điện có độ lớn nhau, đặt cách 5cm chân không hút lực 0,9N Xác định điện tích hai cầu Tóm tắt: q1  q r  5cm  0,05m F  0,9 N , lực hút q1  ? q  ? Giải Theo định luật Coulomb: F  k Mà q  q 2 nên  q1 q q r2  25.10 14 ; F.r 0,9.0,05  25.10 14  q1 q  k 9.10 7 q  q  5.10 C  q1 q  Do hai điện tích hút nên: q1  5.10 7 C ; q  5.10 7 C ; hoặc: q1  5.10 7 C ; q  5.10 7 C B.BÀI TẬP TỰ LUẬN: Bài Hai điện tích điểm nhau, đặt chân không, cách 10 cm Lực đẩy chúng 9.10-5N a/ Xác định dấu độ lớn hai điện tích b/ Để lực tƣơng hai điện tích tăng lần phải tăng hay giảm khoảng cách hai điện tích lần? Vì sao? Xác định khoảng cách hai điện tích lúc ĐS: a/ q1  q  10 8 C ; q1  q  10 8 C b/Giảm lần; r '  5,77cm Bài Hai điện tích có độ lớn nhau, đặt cách 25cm điện môi có số điện môi lực tƣơng tác chúng 6,48.10-3 N a/ Xác định độ lớn điện tích b/ Nếu đƣa hai điện tích không khí giữ khoảng cách lực tƣơng tác chúng thay đổi nhƣ nào? Vì sao? c/ Để lực tƣơng tác hai điện tích không khí 6,48.10-3 N phải đặt chúng cách bao nhiêu? ĐS: a/ q  q  3.10 7 C ; b/ tăng lần c/ rkk  rđm   35,36cm Bài Hai vật nhỏ tích điện đặt cách 50cm, hút lực 0,18N Điện tích tổng cộng hai vật 4.10-6C Tính điện tích vật? 12 12 6     q1 q  5.10 q1 q  5.10 q1  10 C ĐS:      6 6 6    q1  q  4.10 q  5.10 C q1  q  4.10 Bài Hai điện tích điểm có độ lớn đặt chân không, cách khoảng cm, chúng xuất lực đẩy F = 1,6.10-4 N a.Hãy xác định độ lớn điện tích điểm trên? b.Để lực tƣơng tác chúng 2,5.10-4N khoảng cách chúng bao nhiêu? ĐS: 667nC 0,0399m Bài Hai vật nhỏ đặt không khí cách đoạn 1m, đẩy lực F= 1,8 N Điện tích tổng cộng hai vật 3.10-5 C Tìm điện tích vật ĐS: q1  2.105 C ; q2  105 C GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com Bài Hai cầu kim loại nhỏ nhƣ mang điện tích q1 q2 đặt không khí cách cm, đẩy lực 2,7.10-4 N Cho hai cầu tiếp xúc lại đƣa vị trí cũ, đẩy lực 3,6.10-4 N Tính q1, q2 ? ĐS: q1  2.109 C ; q2  6.109 C q1  2.109 C ; q2  6.109 C đảo lại Bài Hai cầu nhỏ giống kim loại có khối lƣợng 50g đƣợc treo vào điểm sợi nhỏ không giãn dài 10cm Hai cầu tiếp xúc tích điện cho cầu thấy hai cầu đẩy dây treo hợp với góc 600.Tính điện tích mà ta truyền cho cầu cầu.Cho g=10 m/s2 ĐS: q=3,33µC Bài Một cầu nhỏ có m = 60g ,điện tích q = 10 -7 C đƣợc treo sợi tơ mảnh.Ở phía dƣới 10 cm cầnđặt điện tích q2 nhƣ để sức căng sợi dây tăng gấp đôi? ĐS: q=3,33µC Bài 10 Hai cầu nhỏ tích điện q1= 1,3.10 -9 C ,q2 = 6,5.10-9 C đặt cách khoảng r chân không đẩy với lực F Cho cầu tiếp xúc đặt cách khoảng r chất điện môi ε lực đẩy chúng F a, Xác định số điện môi chất điện môi b, Biết F = 4,5.10 -6 N ,tìm r ĐS: ε=1,8 r=1,3cm DẠNG 3: TƢƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT Dạng 3: Hợp lực nhiều điện tích tác dụng lên điện tích  * Phƣơng pháp: Các bƣớc tìm hợp lực Fo điện tích q1; q2; tác dụng lên điện tích qo: Bƣớc 1: Xác định vị trí điểm đặt điện tích (vẽ hình) Bƣớc 2: Tính độ lớn lực F10 ; F20 , Fno lần lƣợt q1 q2 tác dụng lên qo   Bƣớc 3: Vẽ hình vectơ lực F10 ; F20 Fn  Bƣớc 4: Từ hình vẽ xác định phƣơng, chiều, độ lớn hợp lực Fo + Các trƣờng hợp đặc biệt: Lực: Góc  bất kì:  góc hợp hai vectơ lực F02  F102  F202  2F10 F20 cos  GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 3.1/ Bài tập ví dụ: Trong chân không, cho hai điện tích q1  q  10 7 C đặt hai điểm A B cách 8cm Tại điểm C nằm đƣờng trung trực AB cách AB 3cm ngƣời ta đặt điện tích q o  10 7 C Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo Tóm tắt: q  10 7 C q  10 7 C q o  10 7 C; AB  8cm; AH  3cm  Fo  ? Giải: Vị trí điện tích nhƣ hình vẽ GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com + Lực q1 tác dụng lên qo: 10 7.10 7 q 1q F10  k  9.10  0,036 N AC 0,05 + Lực q2 tác dụng lên qo: F20  F10  0,036 N ( q  q ) + Do F20  F10 nên hợp lực Fo tác dụng lên qo: AH Fo  2F10 cos C1  2.F10 cos A  2.F10 AC Fo  2.0,036  57,6.10 3 N  + Vậy Fo có phƣơng // AB, chiều với vectơ AB (hình vẽ) có độ lớn: Fo  57,6.10 3 N B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài Cho hai điện tích điểm q1  2.107 C; q2  3.107 C đặt hai điểm A B chân không cách 5cm Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo  2.107 C hai trƣờng hợp: a/ qo đặt C, với CA = 2cm; CB = 3cm b/ qo đặt D với DA = 2cm; DB = 7cm ĐS: a/ Fo  1,5N ; b/ F  0, 79 N Bài Hai điện tích điểm q1  3.108 C; q2  2.108 C đặt hai điểm A B chân không, AB = 5cm Điện tích qo  2.108 C đặt M, MA = 4cm, MB = 3cm Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo ĐS: Fo  5, 23.103 N Bài Trong chân không, cho hai điện tích q1  q2  107 C đặt hai điểm A B cách 10cm Tại điểm C nằm đƣờng trung trực AB cách AB 5cm ngƣời ta đặt điện tích q o  10 7 C Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên qo ĐS: Fo  0, 051N -6 Bài Có diện tích điểm q1 =q2 = q3 =q = 1,6.10 c đặt chân không đỉnh tam giác ABC cạnh a= 16 cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích Bài Ba cầu nhỏ mang điện tích q1 = 6.10 -7 C,q2 = 2.10 -7 C,q3 = 10 -6 C theo thứ tự đƣờng thẳng nhúng nƣớc nguyên chất có  = 81 Khoảng cách chúng r12 = 40cm,r23 = 60cm.Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên cầu Bài Ba điện tích điểm q1 = 10-8 C, q2 = -4 10-8 C, q3 = 10-8 C đặt không khí ba đỉnh tam giác cạnh cm Xác định vectơ lực tác dụng lên q3 ? Bài Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt A B không khí (AB = 10 cm) Xác định lực tác dụng lên q3 = 8.10-8 C , nếu: GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com a CA = cm, CB = cm b CA = 14 cm, CB = cm c CA = CB = 10 cm.d CA=8cm, CB=6cm Bài Ngƣời ta đặt điện tích q1 = 8.10-9 C, q2 = q3 = -8.10-9 C ba đỉnh tam giác cạnh cm không khí Xác định lực tác dụng lên điện tích q0 = 6.10-9 C đặt tâm O tam giác ĐS:7,2.10-5N _ DẠNG 4: CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT Dạng 4: Điện tích cân * Phƣơng pháp: Hai điện tích: Hai điện tích q1 ; q2 đặt hai điểm A B, xác định điểm C đặt điện tích qo để qo cân bằng: - Điều kiện cân điện tích qo : Fo  F10  F20   F10   F20   F  F20 (1)   10 ( 2) F10  F20 + Trƣờng hợp 1: q1 ; q2 dấu: Từ (1)  C thuộc đoạn thẳng AB: AC + BC = AB (*) GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com r1 q0 r2 q1 q2 A C B q1 q  22 r1 r2 + Trƣờng hợp 2: q1 ; q2 trái dấu: Ta có: AC  BC  AB (* ’) Từ (1)  C thuộc đƣờng thẳng AB: r2 q0 q2 C Ta có: r1 q1 A B q1 q  22 r1 r2 - Từ (2)  q2 AC  q1 BC  (**) - Giải hệ hai pt (*) (**) (* ’) (**) để tìm AC BC * Nhận xét: - Biểu thức (**) không chứa qo nên vị trí điểm C cần xác định không phụ thuộc vào dấu độ lớn qo -Vị trí cân hai điện tích trái dấu điểm cân nằm đoạn AB phía điện tích có độ lớn nhỏ hơn.còn hai điện tích dấu nằm đoạn nối hai điện tích Ba điện tích: - Điều kiện cân q0 chịu tác dụng q1, q2, q3:  + Gọi F0 tổng hợp lực q1, q2, q3 tác dụng lên q0:      F0  F10  F20  F30    + Do q0 cân bằng: F0           F  F30 F10  F20  F30  0        F  F30     F  F10  F20 F  F30  B.BÀI TẬP TỰ LUẬN GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 8 8 Bài Hai điện tích q1  2.10 C; q2  8.10 C đặt A B không khí, AB = 8cm Một điện tích qo đặt C Hỏi: a/ C đâu để qo cân bằng? b/ Dấu độ lớn qo để q1 ; q2 cân bằng? ĐS: a/ CA = 8cm; CB = 16cm; b/ qo  8.108 C Bài Hai điện tích q1  2.108 C; q2  1,8.107 C đặt A B không khí, AB = 8cm Một điện tích q3 đặt C Hỏi: a/ C đâu để q3 cân bằng? b*/ Dấu độ lớn q3 để q1 ; q2 cân bằng? ĐS: a/ CA = 4cm; CB = 12cm; b/ q3  4,5.108 C Bài 3* Hai cầu nhỏ giống nhau, có điện tích q khối lƣợng m = 10g đƣợc treo hai sợi dây chiều dài l  30cm vào điểm O Giữ cầu cố định theo phƣơng thẳng đứng, dây treo cầu bị lệch góc   60o so với phƣơng thẳng đứng Cho g  10m / s Tìm q? ĐS: q  l mg  106 C k Bài Hai điện tích điểm q1 = 10-8 C, q2 = 10-8 C đặt A B cách cm chân không a Xác định lực tƣơng tác hai điện tích? b Xác định vecto lực tác dụng lên điện tích q0 = 10-6 C đặt trung điểm AB c Phải đặt điện tích q3 = 10-6 C đâu để điện tích q3 nằm cân bằng? Bài Hai điện tích điểm q1 = q2 = -4 10-6C, đặt A B cách 10 cm không khí Phải đặt điện tích q3 = 10-8C đâu để q3 nằm cân bằng? Bài Hai điện tích q1 = - 10-8 C, q2= -8 10-8 C đặt A B không khí, AB = cm.Một điện tích q3 đặt C Hỏi: a C đâu để q3 cân bằng? b Dấu độ lớn q3 để q1 q2 cân ? Bài 7: Ba cầu nhỏ khối lƣợng m, đƣợc treo vào sợi dây chiều dài l đƣợc buộc vào điểm Khi đƣợc tách điện tích q nhƣ nhau, chúng đẩy xếp thành tam giác có cạnh a Tính điện tích q cầu? ĐS: ma3 g k 3(3l  a ) Bài 8:Cho cầu giống hệt nhau, khối lƣợng m điện tích.Ở trạng thái cân vị trí ba cầu điểm treo chung O tạo thành tứ diện Xác định điện tích cầu? mg ĐS: q  l 6k CHỦ ĐỀ 2:BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TRƢỜNG GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com DẠNG I:ĐIỆN TRƢỜNG DO MỘT ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA A.LÍ THUYẾT * Phƣơng pháp: -Nắm rõ yếu tố Véctơ cƣờng độ điện trƣờng điện tích điểm q gây điểm cách điện tích khoảng r: E: + điểm đặt: điểm ta xét + phƣơng: đƣờng thẳng nối điểm ta xét với điện tích + Chiều: xa điện tích q > 0, hƣớng vào q < q + Độ lớn: E  k r - Lực điện trƣờng: F  q E , độ lớn F  q E Nếu q > F  E ; Nếu q < F  E Chú ý: Kết với điện trường điểm bên hình cầu tích điện q, ta coi q điện tích điểm đặt tâm cầu Bài Một điện tích điểm q = 10-6C đặt không khí a Xác định cƣờng độ điện trƣờng điểm cách điện tích 30cm, vẽ vectơ cƣờng độ điện trƣờng điểm b Đặt điện tích chất lỏng có số điện môi ε = 16 Điểm có cƣờng độ điện trƣờng nhƣ câu a cách điện tích Bài 2: Cho hai điểm A B nằm đƣờng sức điện trƣờng điện tích điểm q > gây Biết độ lớn cƣờng độ điện trƣờng A 36V/m, B 9V/m a Xác định cƣờng độ điện trƣờng trung điểm M AB b Nếu đặt M điện tích điểm q0 = -10-2C độ lớnn lực điện tác dụng lên q0 bao nhiêu? Xác định phƣơng chiều lực q A M B Hƣớng dẫn giải: Ta có: EM EB  k q  9V / m (2) OB2 EM  k ; EA  k q  36V / m (1) OA q (3) OM  OB  Lấy (1) chia (2)      OB  2OA ;  OA  OA  OB  1,5OA Với: OM  E  OA  Lấy (3) chia (1)  M    E A  OM  2 E  OA   M   E M  16V   E A  OM  2,25 10 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com b Tính độ bội giác kính ứng với mắt ngƣời độ phóng đại ảnh trƣờng hợp sau: - Ngƣời ngắm chừng điểm cực viễn - Ngƣời ngắm chừng điểm cực cận Câu Một mắt bình thƣờng có điểm cực cận cách mắt 24cm, đặt tiêu điểm kính lúp, tiêu cự 6cm để nhìn vật AB=2mm đặt vuông góc với trục Tính: a Góc trông  vật nhìn qua kính lúp b Độ bội giác kính lúp c Phạm vi ngắm chừng kính lúp Câu Một ngƣời cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn 15cm giới hạn nhìn rõ 3,5cm Ngƣời quan sát vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm Mắt đặt cách kính 10cm Hỏi phải đặt vật khoảng trƣớc kính Tính độ bội giác ảnh trƣờng hợp ngắm chừng điểm cực cận điểm cực viễn Biết suất phân ly mắt ngƣời 1’ Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà ngƣời phân biệt đƣợc Câu Một ngƣời có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, quan sát vật AB=2mm đặt trƣớc kính lúp (tiêu cự 10cm) cách kính 6cm; mắt ngƣời đặt sau kính cách kính 1cm a Hãy tính độ phóng đại ảnh độ bội giác kính ngƣời ngắm chừng điểm cực cận b Một ngƣời thứ hai bị cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn 15cm, quan sát vật AB kính lúp điều kiện nhƣ với ngƣời thứ Hãy tính độ bội giác kính lúp ứng với ngƣời thứ hai Câu Đặt mắt sau kính lúp tiêu cự 4cm khoảng a=2cm, ảnh vật đặt trƣớc mắt điểm cực cận cách mắt l=20cm Hãy tính khoảng cách từ vật đến kính lúp tính đƣờng kính góc ảnh độ bội giác kính lúp đó, biết độ lớn vật AB=0,1cm Câu Giới hạn nhìn rõ mắt cận thị nằm khoảng cách từ 10cm đến 20cm Đặt mắt tiêu điểm kính lúp(tiêu cự f=3cm) để quan sát vật Hỏi phải đặt vật cách kính Xác định giới hạn ngắm chừng mắt sử dụng kính lúp Một mắt tật, có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, đƣợc đặt tiêu điểm kính lúp để quan sát vật nhỏ Biết mắt nhìn rõ vật dịch chuyển 0,8cm a Hãy tính tiêu cự f kính độ bội giác kính ngắm chừng vô cực b Hãy xác định kích thƣớc nhỏ vật mà mắt phân biệt nhìn qua kính lúp, biết suất phân li mắt 4.10-4 rad Câu Một ngƣời cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn D=15cm giới hạn nhìn rõ 35cm Ngƣời quan sát vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm Mắt đặt cách kính 10cm a Phải đặt vật khoảng trƣớc kính? b Tính độ bội giác ảnh trƣờng hợp ngƣời ngắm chừng điểm cực cận cực viễn c Năng suất phân li mắt ngƣời 1’ Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà mắt ngƣời phân biệt đƣợc quan sát qua kính Câu Một kính lúp thấu kính hội tụ có độ tụ +10dp a Tính độ bội giác kính ngắm chừng vô cực b Tính độ bội giác thấu kính độ phóng đại ảnh ngƣời quan sát ngắm chừng điểm cực cận Cho biết OCc=25cm Mắt đặt sát kính Câu 10 Một ngƣòi cận thị có điểm Cc, Cv cách mắt lần lƣợt 10cm 50cm Ngƣời dùng kính lúp có độ tụ +10dp để quan sát vật nhỏ Mắt đặt sát kính a Vật phải đặt khoảng trƣớc kính? b Tính độ bội giác độ phong đại trƣờng hợp sau: - Ngắm chừng điểm cực viễn - Ngắm chừng điểm cực cận Câu 11 a Vật có kích thƣớc 0,3mm đƣợc quan sát qua kính lúp có tiêu cự 2cm, mắt đặt F’ Tính góc trông ảnh so sánh với góc trông không dùng kính Trong hai trƣờng hợp mắt quan sát viên quan sát điểm cực cận D =25cm b Mắt có suất phân li 1’ có khoảng cực cận D=25cm dùng kính lúp có độ bội giác 12,5 để quan sát Tính kích thƣớc vật nhỏ mà mắt sử dụng kính để nhìn rõ Câu 12 Kính lúp có f=4cm Mắt ngƣời quan sát có giới hạn nhìn rõ từ 11cm đến 65cm Mặt đặt cách kính 5cm 146 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com a Xác định phạm vi ngắm chừng b Tính độ bội giác kính ứng với trƣờng hợp mắt không điều tiết Câu 13 Hai thấu kính hội tụ giống hệt tiêu cự 30mm đặt đồng trục cho hai quang tâm cách 20mm a Vẽ ảnh vật vô cực, trục chính, cho hệ b Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính gần c Vật có góc trông 0,1rad nhìn mắt thƣờng Tính độ lớn ảnh d Hệ dùng làm kính lúp để quan sát vật nhỏ Phải đặt vật đâu để ảnh vô cực Câu 14 Môt ngƣời đứng tuổi nhìn vật xa đeo kính nhƣng đeo kính có tụ số 1dp đọc đƣợc trang sách đặt cách mắt 25cm a Xác định vị trí điểm cực viễn cực cận ngƣời b Xác định độ biến thiên độ tụ mắt ngƣời từ trạng thái không điều tiết đến điều tiết tối đa c Ngƣời bỏ kính dùng kính lúp vành có ghi x8 để quan sát vật nhỏ(lấy D=25cm) Mắt cách kính 30cm Phải đặt vật khoảng trƣớc kính? Xác định phạm vi biến thiên độ bội giác ảnh Câu 15 Một ngƣời có điểm cực viến cách mắt 50cm a Xác định đọ tụ kính mà ngƣời phải đeo để nhìn rõ vật xa vô cực mà điều tiết b Khi đeo kính, ngƣời đọc đƣợc trang sách cách mắt gần 20cm Hỏi điểm cực cận cách mắt bao xa c Để đọc đƣợc dòng chữ nhỏ mà điều tiết, ngƣời bỏ kính dùng kính lúp có tiêu cự 5cm đặt sát mắt Khi trang sách phải đặt cách kính bao nhiêu? Tính độ bội giác ảnh KÍNH HIỂN VI Câu Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1=1cm, thị kính có tiêu cự f2=4cm Hai kính cách 17cm a Tính độ bội giác trƣờng hợp ngắm chừng vô cực Lấy Đ=25cm b Tính độ bội giác kính độ phóng đại ảnh trƣờng hợp ngắm chừng điểm cực cận Câu Một ngƣời có giới hạn nhìn rõ từ điểm cách mắt 20cm đến vô cực, quan sát vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ 10điốp Mắt đặt cách kính 10cm a Hỏi phải đặt vật khoảng trƣớc mắt(tính phạm vi ngắm chừng kính lúp) b Khi di chuyển vật khoảng đƣợc phép nói độ bội giác ảnh thay đổi phạm vi Câu Một kính hiển vi có đặc điểm sau: - Tiêu cự vật kính f1=5mm - Tiêu cự thị kính f2=20mm - Độ dài quang học kính   180mm Mắt quan sát viên đặt tiêu điểm ảnh thị kính Hỏi vật AB phải đặt đâu để ảnh cuối vô cực Tính độ bội giác trƣờng hợp này? Tính phạm vi ngắm chừng kính Câu Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1=0,6cm; Thị kính có tiêu cự f2=3,4cm Hai kính cách 16cm Một học sinh A có mắt tật(Khoảng nhìn rõ từ 25cm đến vô cực) dùng kính hiển vi để quan sát vết mỡ mỏng vô cực Tinhd khoảng cách vật kính độ bội giác ảnh 2.Một học sinh B có mắt tật, trƣớc quan sát lật ngƣợc tầm kính cho vết mỡ suống phía dƣớim B ngắm chừng vô cực Hỏi B phải dịch chuyển ống kính bao nhiêu? Theo chiều nào? Biết kính dày 1,5mm chiết suất thuỷ tinh n=1,5 câu Vật kính máy ảnh có cấu tạo gồm thấu kính hội tụ, tiêu cự f1=7cm, đặt trƣớc đồng trục với thấu kính phân kỳ, tiêu cự f2=-10cm Hai kính cách 2cm Máy đƣợc hƣớng để chụp ảnh vật xa Tính khoảng cách từ thấu kính phân kỳ đến phim Biết góc trông vật từ chỗ ngƣời đứng chụp ảnh 30 Tính chiều cao ảnh phim 147 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com Nếu thay vật kính nói thấu kính hội tụ muốn ảnh thu đƣợc có kích thƣớc nhƣ thấu kính phải có tiêu cự bao nhiêu? Và phim phải đặt cách thấu kính khoảng Câu Vật kính kính hiển vi có tiêu cự 5mm, thi kính có tiêu cự 4cm Vật đƣợc đặt Vật đƣợc đặt trƣớc tiêu điện vật kính, cách tiêu diện 0,1mm Ngƣời quan sát, mắt tật khoảng nhìn rõ ngắn 20cm, điều chỉnh ống kính để mắt quan sát điều tiết a Tìm độ bội giác ảnh độ dài quang học kính hiển vi b Năng suất phân li mắt 2’(1’=3.10-4rad) Tính khoảng cách ngắn giữa hai điểm vật mà mắt ngƣời phân biệt đƣợc hai ảnh chúng qua kính hiển vi c Để độ bội giác có độ lớn độ phóng đại k ảnh ngƣời quan sát phải điều chỉnh độ dài ống kính Câu Một ngƣời mắt tốt, có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính tiêu cự f1=0,54cm thị kính tiêu cự 2cm Vật đƣợc đặt cáchvật kính d1=0,56cm mắt ngƣời quan sát đƣợc đặt sát mắt sau thị kính a Hãy xác định độ dài quang học kính, độ phóng đại k ảnh độ bội giác kính ngắm chừng điểm cực cận b Xác định khoảng cách vật vật kính, độ bội giác kính ngắm chừng vô cực Câu Một kính hiển vi dùng để chụp ảnh gồm vật kính tiêu cự f1=0,5cm, thị kính tiêu cự f2=2,25cm kính ảnh P đặt sau thị kính, cách thị kính 36cm Khoảng cách vật kính thị kính 18cm Ngƣời ta dùng kính hiển vi để chụp ảnh vâth có độ lớn AB= 10 m Hãy xác định vị trí vật độ phóng đại độ lớn ảnh Một kính hiển vi có vật kính có tiêu cự f1=1cm, thị kính tiêu cự f2=3cm, đặt cách 19cm Kính đƣợc ngắm chừng vô cực Hãy xác định vị trí vật độ bội giác kính Câu Một ngƣời mắt bình thƣờng, có khoảng nhìn thấy rõ ngắn 25cm, quan sát vật nhỏ kính hiển vi có vật kính tiêu cự f1=7,25mm thị kính có tiêu cự f2=2cm cách 187,25mm Hỏi độ bội giác kính biến thiên khoảng nào? Câu 10 Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1=0,5cm, thị kính có tiêu cự f2=2,5cm; Khoảng cách chúng 18cm a Một ngƣời quan sát dùng kính hiển vi để quan sát vật nhỏ dài 2m , điều chỉnh kính để nhìn rõ ảnh vật mà mắt điều tiết Biết giới hạn nhìn rõ ngƣời từ 25cm đến vô cùng, tính khoảng cách từ vật đến vật kính, độ bội giác kính góc trông ảnh b Một ngƣời thứ hai, có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 1m, quan sát ngƣời thứ Hỏi để nhìn rõ ảnh vật mà không cần điều tiết, ngƣời phải di chuyển vật theo chiều Tìm độ bội giác kính góc trông ảnh Hãy tính độ phóng đại dài ảnh trƣờng hợp so sánh với độ bội giác Câu 11 Vật kính thị kính kính hiển vi có tiêu cự lần lƣợt f1=1cm; f2=4cm Hai kính cách 17cm a Tính độ bội giác ngắm chừng vô cực(Cho D=25cm) b Tính độ bội giác kính độ phóng đại ảnh ngắm chừng điểm cực cận Câu 12 Vật kính thị kính kính hiển vi có tiêu cự lần lƣợt f1=1cm f2=4cm Độ dài quang học kính   15cm Ngƣời quan sát có điểm cực cận cách mắt 20cm điểm cực viễn vô Hỏi phải đặt vật khoảng trƣớc mắt Câu 13 Mặt kính hiển vi có đặc điểm sau: - Đƣờng kính vật kính 5mm - Khoảng cách từ vật kính- thị kính: 20cm - Tiêu cự thị kính: 4cm a Muốn cho toàn chùm tia sáng khỏi kính lọt qua ngƣơi ngƣơi phải đặt đâu có bán kính góc mở b Cho tiêu cự vật kính 4mm Tính độ bội giác Câu 14 Vật kính thị kính kính hiển vi có tiêu cự lần lƣợt 4mm 25mm Các quang tâm cách 160mm a Định vị trí cảu vật để ảnh sau vô cực 148 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com b Phải dời toàn kính theo chiều để tạo đƣợc ảnh vật lên đặt cách thị kính 25cm? Tính độ lớn ảnh biết độ lớn vật 25cm Câu 15 Một kính hiển vi đƣợc cấu tạo hai thấu kính L1 L2 lần lƣợt có tiêu cự 3mm tụ số 25dp a Thấu kính vật kính? b Một ngƣời cận thị có điểm cực cận cách mắt 14cm dùng kính để quan sát vật AB có có độ cao 1/100mm Mắt đặt F2’ quan sát ảnh sau điều tiết tối đa Chiều dài kính lúc 20cm Hãy tính: -Khoảng cách từ ảnh trung gian đến thị kính -Khoảng cách từ AB đến vật kính - Độ bội giác kính Câu 16 Vật kính thị kính kính hiển vi coi nhƣ hai thấu kính mỏng đồng trục cách l=15,5cm Một ngƣời quan sát vật nhỏ đặt trƣớc vật kính khoảng d1=0,52cm Độ bội giác G=250 a Ngƣời quan sát điều chỉnh để ngắm chừng vô cực có khoảng thấy rõ ngắn D=25cm Tính tiêu cự vật kính thị kính b Để ảnh cuối Cc phải dịch chuyển vật theo chiều nào? Độ bội giác Vẽ ảnh Câu 17 Kính hiển vi có vật kính O1 tiêu cự f1=0,8cm thi kính O2 tiêu cự f2=2cm Khoảng cách hai kính l=16cm a Kính đƣợc ngám chừng vô cực Tính khoảng cách từ vật đến vật kính độ bội giác Biết ngƣời quan sát có mắt bình thƣờng với khoảng nhìn rõ ngắn D=25cm b Giữ nguyên vị trí vật vật kính ta dịch thị kính khoảng nhỏ để thu đƣợc ảnh vật đặt cách thị kính (ở sau) 30cm Tính độ dịch chuyển thị kính, xác định chiều dịch chuyển Tính độ phóng đại ảnh Câu 18 Vật kính thị kính kính hiển vi học sinh có tiêu cự lần lƣợt f1=2,4cm f2=4cm: l=O1O2=16cm a Học sinh mắt tật điều chỉnh để quan sát ảnh vật mà điều tiết Tính khoảng cách từ vật đến kính độ bội giác kính Khoảng nhìn rõ ngắn học sinh 24cm b Học sinh có điểm cực viễn Cv cách mắt 36cm, quan sát học sinh muốn không điều tiết mắt Học sinh phải rời vật theo chiều c Sau thầy giáo chiếu ánh sáng vật lên ảnh Ảnh có độ phóng đại |k|=40 Phải đặt vật cách vật kính cách thị kính Câu 19 vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1=1cm; thị kính có tiêu cự f2=4cm Độ dài quang học, 16cm Ngƣời quan sát có mắt không bị tật có khoảng nhìn rõ ngắn 20cm a Phải đặt vật khoảng trƣớc vật kính để ngƣời quan sát nhìn thấy ảnh vật qua kính? b Tính độ bội giác ảnh trƣờng hợp ngắm chừng vô cực điểm cực cận c Năng suất phân li mắt ngƣời quan sát 2’ Tính khoảng cách ngắn hai điểm mặt mà ngƣời quan sát phân biệt đƣợc ảnh qua kính ngắm chừng vô cực Câu 20 Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1=5mm, thị kính có tiêu cự f2=25mm, khoảng cách chúng 18cm a Một ngƣời dùng kính để quan sát vật nhỏ dài 2m điều chỉnh để nhìn rõ ảnh vật mà mắt điều tiết Biết giới hạn nhìn rõ ngƣời từ 25cm đến vô Tính khoảng cách từ vật đến vật kính, độ bội giác góc trông ảnh b Một ngƣời thứ hai có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 1m quan sát ngƣời thứ Hỏi ngƣời phải dịch chuyển vật theo chiều để nhìn rõ ảnh vật mà không điều tiết? Độ bội giác ảnh góc trông ảnh bao nhiêu? Hãy tính độ phóng đại ảnh trƣờng hợp so sánh với độ bội giác Giải thích KÍNH THIÊN VĂN Câu Vật kính kính thiên văn học sinh có tiêu cự 1,2m, thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự 4cm a Tính khoảng cách hai kính độ bội giác kính thiên văn trƣờng hợp ngắm chừng vô cực 149 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com b Một học sinh dùng kính thiên văn nói để quan sát trăng Điểm cực viễn học sinh cách mắt 50cm Tính khoảng cách hai kính độ bội giác kính học sinh quan sát khônbg điều tiết Câu Một kính thiên văn có vật kính f1=1m thị kính f2=5cm Đƣờng kính vật kính 10cm Tìm vị trí đƣờng kính ảnh vật kính cho thị kính( Vòng tròn thị kính) trƣờng hợp ngắm chừng vô cực Hƣớng ông kính có góc trông o,5’ Tính góc trông nhìn qua kính trƣờng hợp ngắm chừng vô cực Một quan sát viên có mắt cận thị quan sát nói phai chỉnh lại thị kính để ngắm chừng Quan sát viên thấy rõ để độ dàu kính thiên văn thay đổi từ 102,5cm đến 104,5cm Xác định khoảng trông rõ ngắn dài mắt Cho biết mắt đặt vòng tròn thị kính Câu Vật kính kính thiên văn có tiêu cự f1 thị kính có tiêu cự f2 Vẽ đƣờng đƣờng tia sáng tạo ảnh qua kính thiên văn ngắm chừng vô cực Tìm công thƣc tính độ bội giác Áp dụng số: f1=15m; f2=1,25cm Dung kính thiên văn để quan sát mặt trăng, hỏi quan sát đƣợc vật mặt trăng có kích thƣớc nhỏ bao nhiêu? Cho biết suất phân li mắt 2’ khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất 38400km Câu Vật kính kính thiên văn có tiêu cự 100cm, thị kính có tiêu cự 2,5cm Một ngƣời mắt tốt có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm, đặt sát sau thị kính để quan sát Mặt trăng(có đƣờng kinh góc   30' ) Hãy tính độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực tính đƣờng kính góc ảnh mặt trăng Câu Để làm kính thiên văn ngƣời ta dùng hai thấu kính hội tụ: L1 có tiêu cự f1=3cm L2= có tiêu cự f2=12,6cm Hỏi phải dùng kính làm vật kính phải bố trí hai kính cách để ngắm chừng vô cực Tính độ bội giác kính lúc Câu Vật kính kính thiên văn có tiêu cự f1=16,2m thị kính có tiêu cự f2=9,75cm a Tính độ bội giác kính ngắm chừng vô cực b Dùng kính thiên văn để quan sát mặt trăng hỏi quan sát đƣợc vật mặt trăng có kích thƣớc nhỏ Cho biết suất phân li mắt 4’ khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất 38400km Câu Vật kính kính thiên văn học sinh có tiêu cự f1=1,2m Thị kính thấu kính hội tụ có tiêu cự f2=4cm a Tính khoảng cách hai kính độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực b Một học sinh dùng kính thiên văn nói để quan sát mặt trăng Điểm cực viễn học sinh cách mắt 50cm Tính khoảng cách hai kính độ bội giác kính học sinh quan sát không điều tiết Câu Cho hai thấu kính hôi tụ O1 O2 đồng trục, có tiêu cự lần lƣợt f1=30cm f2=2cm Vật sáng phẳng AB đƣợc đặt vuông góc với trục hệ, trƣớc O1 Ảnh cuối tạo hệ A2’B2’ a Tìm khoảng cách hai thấu kính để độ phóng đại ảnh sau không phụ thuộc vào vị trí vật AB trƣớc hệ b Hệ hai thấu kính đƣợc giữ nguyên nhƣ câu Vật AB đƣợc đƣa xa O1( A trục chính) Vẽ đƣờng chùm sáng từ B Hệ đƣợc sử dụng cho công cụ gì? c Một ngƣời đặt mắt(không có tật) sát sau thấu kính (O2) để quan sát ảnh AB điều kiện câu b Tính độ bội giác ảnh Có nhận xét mối liên hệ độ phóng đại độ bôi giác? BÀI TẬP MẪU 1) Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4cm Chiều dài quang học kính 15cm Ngƣời quan sát có điểm cực cận cách mắt 20cm điểm cực viễn vô cực a) Hỏi phải đặt vật khoảng trƣớc vật kính ? b) Tính độ bội giác kính ngắm chừng điểm cực cận vô cực c) Năng suất phân li mắt 1’ (1’ = 3.10-4 rad) Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà ngƣời phân biệt đƣợc hai ảnh chúng qua kính ngắm chừng vô cực Giải : Mắt có OCC = DC = 20cm, OCV =  Kính hiển vi có f1 = 1cm, f2 = 4cm,  = 15cm Mắt đặt sát sau thị kính 150 GV: Thuận Hữu Ái a) Xác định khoảng đặt vật trƣớc kính : (dC = ?  d1  dV = ?) Phƣơng pháp : dựa sơ dồ tạo ảnh liên tiếp qua kính : L1 AB d1 f1 thuanhuuai1986@mail.com L2 A1B1 d’1,d2 f2 A2B2 d’2 Ngắm chừng CC : d = - OCC  d1, HS phải tính đƣợc  = f1 + f2 +  ' Ngắm chừng vô cực : d 2' = -  d2 = f2  d1 d 2' f  20.4 10  + Ngắm chừng CC : d = -OCC = -20cm  d2 = ' = cm d  f  20  10 50 d1' =  - d 2' = 20 = cm với  = f1 + f2 +  = + +15 = 20cm 3 50 ' d1 f 50    dC = d1 = ' cm  1,064cm 47 d1  f1 50 1 + Ngắm chừng vô cực : d 2' = -  d2 = f2 = 4cm  d1' =  - d 2' = 20 – = 16cm ' 16 cm  1,067cm 15 Nhận xét : Khoảng đặt vật cho phép trƣớc kính hiển vi d = dV – dC = 0,003cm = 3.10-2mm nhỏ b) GC = ?, G = ?  DC 15.20 + Áp dụng G = = = 75 f1 f 1.4 d' d ' + Chứng minh GC = K với K = K1.K2 = (- )(- ) d1 d2 Thay số ta có K = - 94, GC = 94 c) (Giải tƣơng tự nhƣ kính lúp)  OCC  OCC   OCC AB G= = (với 0  tg0 = )  AB =  ABmin = 0 OCC G AB G  dV = d1 = 3.10 4.20 = 0,8.10-4cm = 0,8m 75 2) Vật kính kính thiên văn học sinh có tiêu cự 1,2m Thị kính TKHT có tiêu cự 4cm a) Tính khoảng cách hai kính độ bội giác kính thiên văn trƣờng hợp ngắm chừng vô cực b) Một học sinh dùng kính thiên văn nói để quan sát Mặt trăng Điểm cực viễn mắt học sinh cách mắt 50cm Mắt đặt sát thị kính Tính khoảng cách hai kính độ bội giác kính học sinh quan sát trạng thái mắt không điều tiết Giải : a) L1 L2 AB A2B2 A1B1 d1 f1 d’1,d2 f2 d’2 Trong ta có : d1 =   d1' = f1 = 1,2m = 120cm Khi ngắm chừng vô cực : d 2' =   d2 = f2 = 4cm Khi ngắm chừng vô cực : ABmin =  Khoảng cách hai kính :  = d1' + d2 = f1 + f2 = 124cm Áp dụng : G  f1 120 = = 30 f2 151 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com d f  50.4 100  b) Ngắm chừng CV : d 2' = -OCV = -50cm  d2 = '  cm  3,7cm d  f  50  27 '   = 120 + 3,7 = 123,7cm Chứng minh đƣợc ngắm chừng vị trí G = f 120  = 32,4 d 100 27 BÀI TẬP TỰ GIẢI 1) Vật kính kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1cm ; thị kính có tiêu cự f2 = 4cm Độ dài quang học kính 16cm Ngƣời quan sát mắt không bị tật có khoảng nhìn rõ ngắn 20cm Mắt đặt sát thị kính a) Phải đặt vật khoảng trƣớc vật kính để ngƣời quan sát nhìn thấy ảnh qua kính ? b) Tính số bội giác ảnh trƣờng hợp ngắm chừng vô cực điểm cực cận c) Năng suất phân li mắt ngƣời quan sát 2’ Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà ngƣời quan sát phân biệt đƣợc ảnh qua kính ngắm chừng vô cực (Cho biết 1’= 3.10-4 rad) ĐS : a) 1,0600cm  d1  1,0625cm ; d = 25m ; b) G = 80 ; GC = 100 ; c) ABmin = 1,5m 2) Một ngƣời quan sát có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm quan sát vật nhỏ qua kính hiển vi Ngƣời điều chỉnh kính để ngắm chừng ảnh điểm cực cận Vật kính có tiêu cự 7,25mm, thị kính có tiêu cự 20mm Độ dài quang học kính 16cm Hãy xác định vị trí vật, độ phóng đại độ bội giác ảnh Mắt đƣợc đặt sát sau thị kính ĐS : d1 = 7,575mm ; K = GC  300 3) Vật kính kính hiển vi có tiêu cự 5,4mm, thị kính có tiêu cự 2cm Mắt ngƣời quan sát đặt sát sau thị kính điều chỉnh kính để quan sát ảnh cuối khoảng nhìn rõ ngắn (25cm) Khi vật cách kính 5,6mm Hãy xác định độ bội giác, độ phóng đại ảnh khoảng cách vật kính thị kính ĐS : K = GC = 364,5 ;  = 169,72mm 4) Một ngƣời mắt tốt, có khoảng nhìn rõ ngắn 25cm quan sát hồng cầu qua kính hiển vi trạng thái không điều tiết Trên vành vật kính có ghi “ x 100” ; vành thị kính có ghi “x 6” Đƣờng kính hồng cầu gần 7,5m Tính góc trông ảnh cuối hồng cầu qua thị kính Mắt ngƣời quan sát đặt sát sau thị kính ĐS :  = 0,018rad  1002’ 5) Một kính thiên văn đƣợc điều chỉnh cho ngƣời có mắt bình thƣờng nhìn đƣợc ảnh rõ nét vật vô cực mà không điều tiết Khi vật kính thị kính cách 62cm số bội giác G = 30 a) Xác định tiêu cự vật kính thị kính b) Một ngƣời cận thị, đeo kính -4 điốp nhìn đƣợc vật xa vô mà điều tiết Ngƣời muốn quan sát ảnh vật qua kính thiên văn mà không đeo kính cận không điều tiết Ngƣời phải dịch chuyển thị kính đoạn bao nhiêu, theo chiều ? ĐS : a) f1 = 60cm ; f2 =2cm ; b) Lại gần vật kính đoạn cm  0,15cm 27 6) Một kính thiên văn gồm hai thấu kính O1 O2 đặt đồng trục Vật kính O1 có tiêu cự f1 = 1,5cm, thị kính O2 có tiêu cự f2 = 1,5cm Một ngƣời mắt tốt điều chỉnh kính để quan sát Mặt trăng trạng thái mắt không điều tiết a) Tính độ dài ống kính số bội giác G b) Biết suất phân li mắt ngƣời  = 1’ Tính kích thƣớc nhỏ vật Mặt trăng mà ngƣời phân biệt đƣợc đầu cuối quan sát qua kính nói Cho biết khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng d = 384000 km lấy gần 1’ = 3.10-4 rad  d ĐS : a)  = 151,5cm ; G = 100 ; b) ABmin = = 1152 m G 7) Một ngƣời cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm quan sát chòm qua kính thiên văn trạng thái không điều tiết Vật kính có tiêu cự 90cm ; thị kính có tiêu cự 2,5cm Tính độ bội giác ảnh cuối ĐS : G = 37,8 152 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 153 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 154 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 155 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 156 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 157 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 158 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com 159 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com HẾT 160 ... 3a DẠNG 3: CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƢỜNG TỔNG HỢP TRIỆT TIÊU Tổng qt: E=E1+E2+ .+En= Trƣờng hợp có haiđiện tích gây điện trƣờng: 1/ Tìm vị trí để cƣờng độ điện trƣờng tổng hợp triệt tiêu: a/ Trường hợp. .. DẠNG 3: TƢƠNG TÁC CỦA NHIỀU ĐIỆN TÍCH A.LÍ THUYẾT Dạng 3: Hợp lực nhiều điện tích tác dụng lên điện tích  * Phƣơng pháp: Các bƣớc tìm hợp lực Fo điện tích q1; q2;... E hợp với E1 góc  xác định bởi: tan   E2 E1 11 GV: Thuận Hữu Ái thuanhuuai1986@mail.com d Khi E1 = E2 E1 ,E    E  2E1 cos   2 E hợp với E1 góc  e.Trƣờng hợp góc áp dụng định lý
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp lý thuyết,bài tập Lý 11 nhiều dạng, tổng hợp lý thuyết,bài tập Lý 11 nhiều dạng, tổng hợp lý thuyết,bài tập Lý 11 nhiều dạng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay