O faltinsen sea loads on ships and offshore structures (cambridge ocean technology series) cambridge university press (1993)

166 163 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay