THANH TOÁN QUỐC TẾ: LỆNH PHIẾU SÉC THẺ THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

96 295 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 00:20

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ (TIẾP THEO) 2.4 LỆNH PHIẾU: 2.4.1 • Khái niệm 2.4.2 • Các đối tượng liên quan 2.4.3 • Nội dung lệnh phiếu 2.4.4 • Các loại lệnh phiếu 2.4.5 • Thanh toán lệnh phiếu 2.4.6 • Sự khác hối phiếu lệnh phiếu  Lịch sử hình thành phát triển • Trong lịch sử, lệnh phiếu sử dụng hình thức tiền tệ riêng • Lệnh phiếu thức phát hành Tây Ban Nha vào năm 1553 Thời gian trước sử dụng giao dịch thương mại Địa Trung Hải sử dụng hệ thống thô sơ tiền giấy 2.4.1 Khái niệm: - Lệnh phiếu giấy hẹn trả tiền; giấy nhận nợ - Do người lập để cam kết trả tiền cho người khác vào ngày với số tiền định ghi lệnh phiếu 2.4.2 Các đối tượng liên quan: Người ký phát lệnh phiếu: • Là người lập giấy nhận nợ cam kết trả nợ đáo hạn • Vừa người ký phát, vừa người trả tiền • Trong quan hệ thương mại, người lập lệnh phiếu người mua Người hưởng lợi: • Là người người lập lệnh trả tiền đáo hạn • Người hưởng lợi người bán, người khác người bán định 2.4.3 Nội dung lệnh phiếu: 2.4.4 Các loại lệnh phiếu:  Lệnh phiếu cá nhân: Được sử dụng để vay cá nhân (trong gia đình, bạn bè )  Lệnh phiếu đầu tư: Phát hành cho nhà đầu để đổi lấy khoản vay Các nhà đầu đảm bảo nhận lợi tức đầu họ khoảng thời gian định 2.4.4 Các loại lệnh phiếu:  Lệnh phiếu thương mại: Sử dụng tiền vay mượn từ ngân hàng tổ chức cho vay khác  Lệnh phiếu bất động sản: Dùng để đảm bảo giao dịch bất động sản điều chỉnh Luật Thuong mại 2.4.5 Thanh toán lệnh phiếu: Việc toán hoàn thành khi: Người phát hành sở hữu lệnh phiếu đến hạn toán Người phát hành toán cho người hưởng lợi Người hưởng lợi hủy bỏ lệnh phiếu 2.7.5 Phiếu đóng gói hàng hóa 2.7.5.1 Khái niệm: Là chứng từ hàng hóa liệt kê mặt hàng, loại hàng đóng gói kiện hàng định Do người sản xuất, đơn vị xuất lập đóng gói hàng hóa 2.7.5 Phiếu đóng gói hàng hóa • • • • • • • • • 2.7.5.2 Nội dung: Tên người bán Tên hàng Tên người mua Số hiệu hóa đơn Số thứ tự kiện hàng Cách đóng gói, thùng, bao hòm… Số lượng hàng đựng kiện hàng Trọng lượng hàng hóa Thể tích kiện hàng 2.7.5 Phiếu đóng gói hàng hóa 2.7.5.3 Phân phối phiếu đóng gói: Gồm bản: • Một để kiện hàng • Một tập hợp với phiếu đóng gói kiện hàng khác thành đầy đủ phiếu đóng gói lô hàng • Một tập hợp thành đầy đủ phiếu đóng gói lô hàng 2.7.6 Giấy chứng nhận phẩm chất 2.7.6.1 Khái niệm: • Là chứng từ xác nhận chất lượng hàng hóa Người cấp người sản xuất, quan chuyên môn • Tại Việt Nam, giấy chứng nhận phẩm chất công ty Vinacontrol cấp, gạo FCC cấp chấp nhận 2.7.6 Giấy chứng nhận phẩm chất 2.7.6.2 Nội dung: Gồm phần:  Phần trên: ghi rõ đặc điểm lô hàng: • Tên người gửi hàng • Tên người nhận hàng • Tên hàng • Số liệu hợp đồng • Ký mã kiện hàng hóa • Số lượng • Trọng lượng hàng hóa 2.7.6 Giấy chứng nhận phẩm chất  Phần dưới: thể kết kiểm tra: • Kết kiểm tra phẩm chất • Hoặc chi tiết kiểm tra tiêu chất lượng • Hoặc ghi kết luận chung • Hoặc ghi tất kết kiểm tra lẫn kết luận • Chừng hàng xuất tiêu chuẩn nhà nước quy định rõ ghi: hàng phù hợp với tiêu chuẩn nhà nước số… 2.7.7 Giấy chứng nhận khác • • • • • Giấy chứng nhận số lượng Giấy chứng nhận trọng lượng Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật Ngoài có: Giấy chứng nhận người hưởng lợi, Giấy chứng nhận khử trùng,…
- Xem thêm -

Xem thêm: THANH TOÁN QUỐC TẾ: LỆNH PHIẾU SÉC THẺ THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN, THANH TOÁN QUỐC TẾ: LỆNH PHIẾU SÉC THẺ THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN, THANH TOÁN QUỐC TẾ: LỆNH PHIẾU SÉC THẺ THANH TOÁN BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay