triểu luận triết học đêmôcrit và platon

21 154 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:29

Sự phân chia và đối lập giữa các trường phái triết học duy vật và duy tâm, biện chứng và siêu hình, vô thần và hữu thần. Trong đó điển hình là cuộc đấu tranh giữa hai “đường lối” triết học:Đường lối duy vật của Đêmôcrit và đường lối duy tâm của Platon.” L/O/G/O CHỦ ĐỀ SỰ ĐỐI LẬP GIỮA ĐƯỜNG LỐI ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON TRONG TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI Thực hiện: Nhóm - Tổ – CH21 www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG Sơ lược lịch sử Hy Lạp cổ đại Giới thiệu triết học Đêmôcrit Platon Sự đối lập đường lối Đêmôcrit Platon Kết luận www.trungtamtinhoc.edu.vn SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HY LẠP CỔ ĐẠI 1.1 Điều kiện đời nét đặc thù triết học Hy Lạp cổ đại a Điều kiện đời - Vào TK thứ IX- VII TCN sản xuất chiếm hữu nô lệ Hy Lạp phát triển mạnh, thời kỳ chuyển từ đồ đồng sang đồ sắt, với việc xuất quan hệ tiền - hàng, làm cho thương mại trao đổi hàng hóa tăng cường - Các quan hệ tổ chức xã hội bị đảo lộn www.trungtamtinhoc.edu.vn SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HY LẠP CỔ ĐẠI - Phân công lao động xã hội phát triển cho phép xã hội xuất tầng lớp người chuyên sống lao động trí óc Từ hình thành khoa học, có triết học Talet Ác – si - mét Pythago www.trungtamtinhoc.edu.vn SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HY LẠP CỔ ĐẠI b Đặc điểm - Sự phân chia đối lập trường phái triết học vật tâm, biện chứng siêu hình, vô thần hữu thần - Trong điển hình đấu tranh hai “đường lối” triết học: “Đường lối vật Đêmôcrit đường lối tâm Platon.” www.trungtamtinhoc.edu.vn GIỚI THIỆU TRIẾT HỌC ĐÊMÔCRIT VÀ PLATON ĐƯỜNG LỐI TRIẾT HỌC TIỂU SỬ Đêmôcrit (460 - 370 trCN) www.trungtamtinhoc.edu.vn GIỚI THIỆU TRIẾT HỌC ĐÊMÔCRIT VÀ PLATON ĐƯỜNG LỐI TRIẾT HỌC TIỂU SỬ Platon (427 - 347trCN) www.trungtamtinhoc.edu.vn TƯ HỌ ỞN TƯ C GT CƠ R B Ả IẾ T N NH TH ẬN LU ỨC ẬN Đ Ạ O H Đ Ọ Ứ C C SỰ ĐỐI LẬP GIỮA ĐƯỜNG LỐI ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON RỊ T H N Í ỘI CH H - XÃ www.trungtamtinhoc.edu.vn SỰ ĐỐI LẬP GIỮA ĐƯỜNG LỐI ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON Bản thể luận Quan niệm sụ sống người 3.1 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CƠ BẢN Quan niệm vận động www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.1.1 BẢN THỂ LUẬN ĐÊMÔCRIT  Đứng lập trường vật vô thần Ông cho cội nguồn giới nguyên tử  Sự hình thành, tan rã khác vật, tượng kết hợp hay tách nguyên tử theo cách khác nhau, phụ thuộc vào khác nguyên tử PLATON  Đứng Đứng trên lập lập trường trường duy tâm tâm  Ông Ông khẳng khẳng định định bản nguyên nguyên của thế giới giới là “thế “thế giới giới ýý niệm”, niệm”, tồn tồn tại chân chân thật, thật, vĩnh vĩnh cửu, cửu, bất bất biến.Thế biến.Thế giới giới ýý niệm niệm có có trước, trước, sinh sinh ra thế giới giới vật vật cảm cảm tính tính www.trungtamtinhoc.edu.vn SỰ ĐỐI LẬP GIỮA ĐƯỜNG LỐI ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON Bản thể luận Quan niệm sụ sống người 3.1 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CƠ BẢN Quan niệm vận động www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.1.2 QUAN ĐIỂM VỀ SỰ SỐNG VÀ CON NGƯỜI Sự sống người kết tất yếu tự nhiên phát triển từ thấp đến cao  Con người có linh hồn, vật ko có linh hồn Linh hồn với chết người   Bác ĐÊMÔCRIT bỏ thuyết linh hồn  Ông đưa thuyết linh hồn  Cơ thể người nước, lửa, không khí đất tạo Linh hồn người thần PLATON thánh ban nên  Toàn học thuyết ông hệ thống tâm khách quan thần bí www.trungtamtinhoc.edu.vn SỰ ĐỐI LẬP GIỮA ĐƯỜNG LỐI ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON Bản thể luận Quan niệm sống người 3.1 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CƠ BẢN Quan niệm vận động www.trungtamtinhoc.edu.vn 3 QUAN ĐIỂM VỀ VẬN ĐỘNG ĐÊMÔCRIT •• Chưa Chưatìm tìmra ranguyên nguyênnhân nhân củasự sựvận vậnđộng động •• Tuy Tuynhiên nhiênông ônggiải giảithích thích sựvận vậnđộng độnggắn gắnvới vớivật vật chất, chất,vận vậnđộng độngcó cóđộng độngcơ tự tựthân thâncủa củanguyên nguyêntử, tử, cònkhông khônggian gianlàlàđiều điềukiện kiện củavận vậnđộng động -> ->Thế Thếgiới giớilàlàsự sựthống thốngnhất giữatồn tồntại tạicủa củanguyên nguyêntử tử với vớikhông khôngtồn tồntại tạilàlà11kết kết luận luậnduy duyvật vật PLATON •• Tìm Tìmnguyên nguyênnhân nhâncủa củasự sựvận vận động độngởởlĩnh lĩnhvực vựctinh tinhthần, thần,ởở thần thầntình tìnhái, ái,ởởlinh linhhồn hồn •• Linh Linhhồn hồnThế Thếgiới giớilàm làmcho cho vũ vũtrụ trụvận vậnđộng, động,còn cònlinh linhhồn hồn riêng riêngbiệt biệtlàm làmcho chosự sựvật vậtvận vận động động -> ->Cho Chorằng rằngmọi mọisự sựvật vậtđược tạo tạora raphụ phụthuộc thuộcvào vàomục mụcđích đích củathần thầnthánh thánh www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.2 VỀ NHẬN THỨC LUẬN ĐÊMÔCRIT  Đối tượng nhận thức giới tự nhiên  Mục tiêu: đạt tới chất vật PLATON  Đối tượng, mục tiêu nhận thức: giới ý niệm  Tuyệt đối hóa nhận thức lý tính Ông cho nhận thức cảm tính “tưởng tượng”, kiến giải “cái bóng ý niệm” nên không chân thực, lý tính trình độ “trực giác trí tuệ” chân thực www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.3 VỀ ĐẠO ĐỨC HỌC Hướng đạo đức vào đời sống thực, hạt nhân lương tâm sáng, tinh thần lành mạnh cá nhân  Đêmôcrit (460 - 370 trCN)  Tư tưởng đời sống kinh tế - xã hội sở đời sống đạo đức Xuất phát từ chất người để định nghĩa đạo đức Sự hài lòng hay ko hài lòng động lực hành vi  Theo ông, xét cho vấn đề trau dồi đạo đức vấn đề người đạt tri thức cần thiết www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.3 VỀ ĐẠO ĐỨC HỌC  Hướng đạo đức vào đời sống giới ý niệm Platon (427 - 347trCN) Ông cho có tầng lớp nhà triết học quý tộc đạt đạo đức cao Đạo đức thường dân kìm chế dục vọng thấp hèn Nô lệ ko có đạo đức Đạo đức học Platon thứ đạo đức tâm, tôn giáo Phân biệt đẳng cấp, hoàn toàn đối lập với đạo đức tiến Đêmôcrít www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Đứng lập trường phái chủ nô quý tộc, bảo vệ chế độ nô lệ giá PLATON Theo ông, xã hội phải trì hạng người khác nhau, có bình đẳng hoàn toàn người Nhà nước xuất để đáp ứng nhu cầu Ông cho nhà nước cộng hòa “nhà nước lý tưởng” www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.4 VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ, đứng lập trường phái dân chủ chủ nô Nhà nước đóng vai trò trì trật tự điều hành hoạt động xã hội ĐÊMÔCRIT Ủng hộ dân chủ không hạ thấp vai trò lý trí, ông đòi hỏi phải có luật thành văn để quản lý xã hội Ông cho thần thánh nỗi sợ hãi cửa người tạo www.trungtamtinhoc.edu.vn KẾT LUẬN  Cuộc đấu tranh đường lối triết học vật vô thần Đêmôcrít với đường lối tâm khách quan Platon phản ánh đấu tranh kiên tầng lớp chủ nô dân chủ tiến (Đêmôcrít người đại diện) với tầng lớp chủ nô quý tộc, phản dân chủ (Platon người đại diện)  Đêmôcrít ca ngợi chế độ dân chủ chủ nô, bảo vệ tự do, tình thân lợi ích công dân Còn Platon lại bảo vệ chế độ quân chủ chủ nô, bảo vệ lợi ích tầng lớp quý tộc, chống lại dân chủ www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn ... tranh hai “đường lối” triết học: “Đường lối vật Đêmôcrit đường lối tâm Platon. ” www.trungtamtinhoc.edu.vn GIỚI THIỆU TRIẾT HỌC ĐÊMÔCRIT VÀ PLATON ĐƯỜNG LỐI TRIẾT HỌC TIỂU SỬ Đêmôcrit (460 - 370... đại Giới thiệu triết học Đêmôcrit Platon Sự đối lập đường lối Đêmôcrit Platon Kết luận www.trungtamtinhoc.edu.vn SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HY LẠP CỔ ĐẠI 1.1 Điều kiện đời nét đặc thù triết học Hy Lạp cổ... ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON RỊ T H N Í ỘI CH H - XÃ www.trungtamtinhoc.edu.vn SỰ ĐỐI LẬP GIỮA ĐƯỜNG LỐI ĐÊMÔCRIT VÀ ĐƯỜNG LỐI PLATON Bản thể luận Quan niệm sụ sống người 3.1 TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: triểu luận triết học đêmôcrit và platon, triểu luận triết học đêmôcrit và platon, triểu luận triết học đêmôcrit và platon

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay