01 LUYEN DE TOAN 11 de 01 FB 1

4 140 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:28

123hfhfuhgfgyvhfgfvkhfvfhvfvhfv,hhhvfbjvjfvjhfvfvnfvjfvfvbfbvjhfirfrhgurgjrghthgjbhghbgjnfhhbybhbgvfjvnjfuhfhudjfhffnhuhnhvffffdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 LUYỆN ĐỀ TOÁN 11 – MOON.VN LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN 11Đề 01 Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Group thảo luận tập : www.facebook.com/groups/Thayhungdz Câu 1: Cô dâu rể mời người chụp hình kỉ niệm, người thợ chụp hình có cách xếp cho cô dâu rể đứng cạnh A 30240 B 1440 C 10080 D 40320 Câu 2: Công thức nghiệm phương trình: cos x = cos α là:  x = α + k 2π  x = α + k 2π A  B  , ( k ∈ ℤ) ,(k ∈ ℤ) π α π x = + + k α π x = − + k ( )    x = α + k 2π C  ,(k ∈ ℤ)  x = (π − α ) + k 2π  x = α + kπ D  ,(k ∈ ℤ)  x = −α + kπ Câu 3: Nghiệm phương trình sin x + cos x = : π  x = − + k 2π  π A x = ± + k 2π B   x = π + k 2π  Câu 4: Nghiệm phương trình: sin x = là: π   x = + k 2π A   x = − π + k 2π  π   x = + k 2π C   x = 5π + k 2π  π   x = − + kπ C   x = π + kπ   x = k 2π  D  x = π + k 2π  π   x = + k 2π B   x = 2π + k 2π  π   x = + k 2π D   x = − π + k 2π  Câu 5: Cho cấp số cộng ( un ) có u1 = 123 ; u3 − u15 = 84 Vậy u17 A 13 B 15 C 12 D 11 1  Câu 6: Số hạng không chứa x khai triển:  x3 +  x  A 28 B 70 C 56 D 10 Câu 7: Giá trị nhỏ hàm số y = sin x + cos x bằng: A ymin = − B ymin = −2 C ymin = D ymin = Câu 8: Gieo súc sắc lần Xác suất biến cố A cho tổng số chấm lần là: 13 B C D 36 A 36 Câu 9: Cho cấp số cộng ( un ) có u1 = ; d = −5 ; S n = −205 Vậy un A –41 B –42 C –40 D –43 Tham gia chương trình TOÁN 11 MOON.VN: Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 10: Cho cos x = Giá trị biểu thức A = 3cos x + sin x bằng: 13 13 35 A B C D 9 Câu 11: Có viên bi xanh viên bi đỏ Chọn ngẫu nhiên viên bi Xác suất biến cố A cho chọn viên bi xanh 11 A B C D 12 12 12 12 Câu 12: Trong mặt phẳng có điểm điểm thẳng hàng Hỏi tổng số đọan thẳng tam giác lập từ điểm là: A 40 B 80 C 20 D 10 Câu 13: Có nam, nữ xếp thành hàng dọc Tính xác suất để nam, nữ đứng xen kẽ 1 13 A B D C 125 126 36 36 Câu 14: Điều kiện m để phương trình: m.sin x − 3cos x = có nghiệm :  m ≤ −4 A  B m ≥ C −4 ≤ m ≤ D m ≥ 34 m ≥ Câu 15: Cho đường tròn ( x − 1) + ( y + ) = Ảnh đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = −2 có phương trình là: 2 A ( x + ) + ( y − ) = B ( x + ) + ( y − ) = 26 C ( x − ) + ( y + ) = 36 D ( x − ) + ( y + ) = Câu 16: Giá trị lớn hàm số y = − 2sin x bằng: A ymax = B ymax = C ymax = 2 2 2 2 D ymax = Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang, đáy lớn AB O giao AC BD M,N,K trung điểm SA, SC, BC Giao tuyến (DMN) (ABCD) A By // MN // AC B Dy // MN // AC C Sx // MN // AC D DM Câu 18: Cho 15 học sinh (8nam – nữ) Chọn em Tính xác suất cho em chọn có nam nữ: 14 16 16 12 A B D C 15 17 1365 13 Câu 19: Có cách xếp học sinh A, B, C, D, E cho A, B ngồi cạnh A 48 B 12 C 24 D 120 Câu 20: Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc theo hàm số lượng giác: A cos x + cos x − = B 2sin x + sin x − = C tan x + cot x − = D 2sin x − sin x = u1 = Câu 21: Cho dãy số ( un ) có  Khi u5 un +1 = 2un + A 157 B 317 C 77 D 112 Câu 22: Nghiệm phương trình: + tan x = là: π π π π B x = − + kπ C x = + k 2π D x = + kπ A x = − + k 2π 4 Câu 23: Cho tứ diện ABCD Gọi M ∈ AB cho AM = 2MB N K trung điểm BC, CD Giao tuyến (ABD) (MNK) A MN B MD C MC D Mx // BD // NK π Câu 24: Cho sin x = với < x < Giá trị cos x Tham gia chương trình TOÁN 11 MOON.VN: Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A − B − Facebook: Lyhung95 C D Câu 25: Cho cấp số cộng ( un ) có u1 = 4; u2 = Vậy u25 A –68 B 76 C –71 D –72 n +1 Câu 26: Cho dãy số ( un ) có công thức tổng quát un = Hỏ i số số hạng thứ mấy? 2n + 15 A B C D Câu 27: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh điểm M ( −6;1) qua phép quay Q ( O : 900 ) là: A M ' ( −6; −1) B M ' ( −1; −6 ) C M ' (1;6 ) D M ' ( 6;1) Câu 28: Cho tứ diện ABCD Gọi M ∈ AB cho AM = 2MB N K trung điểm BC, CD Giao tuyến (ACD) (MNK) KP với P giao điểm A MN CD B MN AD C MN AC D Tất sai Câu 29: Cho cấp số cộng ( un ) biết u1 = d = Lựa chọn kết kết sau: A u15 − u3 = 46 C u17 − u13 = 18 B u29 − u22 = 28 D u1000 − u100 = 350 Câu 30: Điều kiện để phương trình m sin x + 8cos x = 10 vô nghiệm  m ≤ −6 A m > B  C −6 < m < D m < −6 m ≥ Câu 31: Cho tứ diện ABCD; M , N lấy hai cạnh AB, AC cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BC I Giao tuyến hai mặt phẳng ( MND ) ( BCD ) A đường thẳng MN B đường thẳng ID C đường thẳng MD D đường thẳng qua D song song với MN Câu 32: Chọn dãy số tăng dãy số có số hạng tổng quát sau đây: n 3n + 2n n A un = B un = ( −1) C un = D un = + ( −1) 3n + n +1 Câu 33: Cho cấp số cộng ( un ) : 2, a, 6, b Tích a.b bằng: A 12 B 32 C 40 D 22 Câu 34: Cho cấp số cộng ( un ) : −1; 2; 5; 8; Chọn khẳng định sai khẳng định sau: A S10 = 125 B u10 = 26 C u8 − u5 = D u3 u99 = 2210 S n = u1 + u2 + + un = Tìm n? A n = B n = 31 C n = n = 91 D n = 91 Câu 36: Trên giá sách có toán, lý hóa (các sách đôi khác nhau) Chọn ngẫu nhiên sách từ giá sách Tính xác suất để số sách chọn không đủ môn 83 48 43 A B C D 91 91 91 91 Câu 35: Cho cấp số cộng với u1 = −15 , công sai d = x  Câu 37: Tổng tất hệ số khai triển  −  là: 2  19683 19683 5 A   B − C D 512 512 2 Câu 38: Cho tứ diện ABCD có G trọng tâm tam giác BCD Đặt x = AB ; y = AC ; z = AD Khẳng định sau đúng? A AG = ( x + y + z ) B AG = − ( x + y + z ) Tham gia chương trình TOÁN 11 MOON.VN: Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia ! Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 2 D AG = − ( x + y + z ) ( x + y + z) 3 Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD Trong khẳng định sau, khẳng định sai? C AG = A Nếu ABCD hình bình hành SB + SD = SA + SC B Nếu SB + SD = SA + SC ABCD hình bình hành C Nếu ABCD hình thang SB + SD = SA + 2SC D Nếu SB + SD = SA + 2SC ABCD hình thang Câu 40: Cho tứ diện ABCD Gọi M N trung điểm AB CD Tìm giá trị k thích hợp ( điền vào đẳng thức vectơ: MN = k AD + BC A k = B k = ) C k = D k = Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn Tham gia chương trình TOÁN 11 MOON.VN: Tự tin hướng đến kì thi THPT Quốc gia !
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 LUYEN DE TOAN 11 de 01 FB 1, 01 LUYEN DE TOAN 11 de 01 FB 1, 01 LUYEN DE TOAN 11 de 01 FB 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay