Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời

19 93 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:16

Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI MỤC TIÊU PHAM VI NGUYÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGUYÊN CỨU KẾT QUẢ DỰ KIẾN CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Error! Bookmark not defined T NG QU N VỀ JSP Error! Bookmark not defined 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Giới thiệu Error! Bookmark not defined JSP ngôn ngữ đơn giản Error! Bookmark not defined JSP ngôn ngữ đại Error! Bookmark not defined JSP ngôn ngữ hƣớng đối tƣợng Error! Bookmark not defined JSP ngôn ngữ hƣớng module Error! Bookmark not defined Giới thiệu mô h nh MVC Error! Bookmark not defined 1.6.1 1.6.2 1.6.3 HỆ QUẢN TR Các thành phần MVC Error! Bookmark not defined Ƣu điểm mô h nh MVC Error! Bookmark not defined Nhƣợc điểm mô h nh MVC Error! Bookmark not defined CƠ S D LIỆU SQL SERVER Error! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan Error! Bookmark not defined 2.2 Các tính điển h nh SQL Server 2008Error! Bookmark not defined 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 Mã hóa suốt hiệu Error! Bookmark not defined SQL Server 2008 với khả giám sát thông minh hơnError! Bookmark not defined Tính “ n định cao” đƣợc tăng cƣờng Error! Bookmark not defined SQL Server 2008 cho phép quản lý công cụ sáchError! Bookmark not defin Khả tích hợp với System Center Error! Bookmark not defined Lập tr nh dễ dàng hiệu với SQL Server 2008Error! Bookmark not defined Lƣu trữ đƣợc nhiều loại liệu hếtError! Bookmark not defined Khả thao tác song hành bảng liệu phân vùngError! Bookmark not define Tăng tốc khả truy vấn liệu Error! Bookmark not defined Tăng cƣờng kinh doanh thông minh tích hợp với Office 2007Error! Bookmark not defined 2.3 Kiến trúc hệ thống Error! Bookmark not defined 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Tầng tr nh bày Error! Bookmark not defined Tầng xử lý Error! Bookmark not defined Tầng liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGError! Bookmark not defined PHƢƠNG PHÁP VÀ C NG CỤ Error! Bookmark not defined 1.1 Phƣơng pháp Error! Bookmark not defined 1.2 Công cụ Error! Bookmark not defined PH N T CH VÀ Đ T TẢ YÊU C U Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc tả yêu cầu Error! Bookmark not defined 2.1.1 2.1.2 Phạm vi sử dụng Error! Bookmark not defined Chức hệ thống Error! Bookmark not defined v Footer Page of 126 Header Page of 126 2.1.3 2.1.4 Yêu cầu phi chức Error! Bookmark not defined Yêu cầu chức Error! Bookmark not defined 2.2 Đặc tả use-case Error! Bookmark not defined 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 Đăng nhập hệ thống Error! Bookmark not defined Đăng xuất khỏi hệ thống Error! Bookmark not defined Thêm thông tin bệnh nhân Error! Bookmark not defined Tạo lịch hẹn Error! Bookmark not defined T m kiếm hẹn Error! Bookmark not defined Thêm thông tin bệnh án Error! Bookmark not defined T m kiếm lịch sử bệnh nhân Error! Bookmark not defined Xóa bệnh nhân Error! Bookmark not defined 2.3 Biểu đồ hoạt động Error! Bookmark not defined 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 Đăng nhập Error! Bookmark not defined Đăng xuất Error! Bookmark not defined Thêm thông tin bệnh nhân Error! Bookmark not defined Tạo lịch hẹn Error! Bookmark not defined Kiểm tra hẹn Error! Bookmark not defined Thêm thông tin bệnh án Error! Bookmark not defined Kiểm tra lịch sử bệnh án Error! Bookmark not defined Xóa bệnh nhân Error! Bookmark not defined 2.4 Biểu đồ lớp Error! Bookmark not defined 2.5 Biểu đồ Error! Bookmark not defined 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Đăng nhập Error! Bookmark not defined Đăng xuất Error! Bookmark not defined Thêm thông tin ngƣời dùng Error! Bookmark not defined Tạo hẹn Error! Bookmark not defined Thêm thông tin bệnh án Error! Bookmark not defined T m kiếm hẹn Error! Bookmark not defined Kiểm tra lịch sử bệnh nhân Error! Bookmark not defined Xóa bệnh nhân Error! Bookmark not defined 2.6 Xây dựng sử liệu Error! Bookmark not defined 2.6.1 2.6.2 Xây dựng bảng liệu Error! Bookmark not defined Sơ đồ thực thể quan hệ Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH CÁC C NG CỤ 1.1 Công cụ viết chƣơng trình 1.2 Công cụ viết báo cáo THIẾT KẾ GI O DIỆN 2.1 Phân quyền 2.1.1 2.1.2 Quá tr nh thực Kết 2.2 Quản lý giám đốc 2.2.1 2.2.2 Quá tr nh thực Kết 2.3 Quản lý nha sĩ 2.3.1 2.3.2 Quá tr nh thực Kết vi Footer Page of 126 Header Page of 126 2.4 Quản lý tiếp tân 2.4.1 2.4.2 Quá tr nh thực Kết KẾT LU N V HƢ NG PH T TRIỂN 11 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 11 HẠN CHẾ 11 HƢỚNG PHÁT TRIỂN 11 T M T T ĐỒ N Error! Bookmark not defined T I LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined PHIẾU DUYỆT ĐỒ N TỐT NGHIỆP Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC 12 DANH S CH HÌNH VẼ use-case gười gười trị Error! Bookmark not defined use-case a sĩ Error! Bookmark not defined use-case tiếp tâ Error! Bookmark not defined use-case gười dù g Error! Bookmark not defined i u t g g p Error! Bookmark not defined vii Footer Page of 126 Header Page of 126 i i i i u u u u i u i u i u i u i u i u i u i u i u i u i u i u s t gia di ả gia di gia di gia di gia di gia di gia di gia di t t t t g g u t Error! Bookmark not defined gt t g ti â Error! Bookmark not defined g t cu c ẹ Error! Bookmark not defined g i tra cu c ẹ Error! Bookmark not defined t gt t g ti Error! Bookmark not defined t g i tra ịc s â Error! Bookmark not defined at g a â Error! Bookmark not defined p Error! Bookmark not defined tuâ t g p Error! Bookmark not defined tu t c g u t Error! Bookmark not defined tu t t t g ti gười dù g Error! Bookmark not defined tu t t cu c ẹ Error! Bookmark not defined tu t t t g ti Error! Bookmark not defined tu t t iế cu c ẹ Error! Bookmark not defined tu t i tra ịc sữ â Error! Bookmark not defined tu t a â Error! Bookmark not defined c t qua Error! Bookmark not defined gười dù g ết g p c gười a sĩ i tra ịc s tiếp tâ t t g ti â t iế â t ịc ẹ 10 DANH S CH BẢNG BIỂU ả ả ả ả ả g g g g g c ị c c act r Error! Bookmark not defined t tả use-case g p t ố g Error! Bookmark not defined t tả use-case g u t Error! Bookmark not defined t tả use-case t t g ti â Error! Bookmark not defined t tả use case t ịc ẹ Error! Bookmark not defined viii Footer Page of 126 Header Page of 126 ả ả ả ả ả ả ả ả ả g g g g g g g g g t tả use case t iế cu c ẹ Error! Bookmark not defined t tả use case t t g ti Error! Bookmark not defined t ta use case t iế ịc s â Error! Bookmark not defined ả g a sĩ Error! Bookmark not defined ả â Error! Bookmark not defined ả g s Error! Bookmark not defined ả g da c dịc v Error! Bookmark not defined ả g da c ịc ẹ Error! Bookmark not defined ả g tài ả Error! Bookmark not defined BẢNG THU T NGỮ STT Tên viết tắt Ý nghĩa QTCSDL Quản trị sở liệu ix Footer Page of 126 Header Page of 126 JSP JavaServer Pages CSDL Cơ sở liệu IDE Integrated Development Enviroment PDF Portable Document Format HTML HyperText Markup Language MVC Model View Controller XML Extensible Markup Language SQL Structured Query language x Footer Page of 126 Header Page of 126 Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời MỞ ĐẦU GI I THIỆU ĐỀ T I Ngày nay, giới chứng kiến bùng nổ cách mạng công nghệ thông tin Công nghệ thông tin chứng tỏ đƣợc vị trí xuất lĩnh vực, nơi đời sống Có thể nói, kinh tế toàn cầu chịu ảnh hƣởng sâu sắc từ công nghệ thông tin mà có không vai trò mạng lƣới thông tin mạng Thật vậy, ngày nhiều dự án website đƣợc ứng dụng phục vụ cho công việc, hoạt động công ty, tổ chức nhƣ: webste quản lý nhân sự, quảng cáo thông tin, tuyên truyền,website quản lý hệ thống bán hàng… chúng thể đƣợc tầm quan trọng m nh tổ chức Và với chủ trƣơng đƣa ứng dụng Công nghệ Thông tin vào công tác quản lý, dựa nhu cầu thực tiễn có nên em chọn đề tài “Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa rạng ngời” giúp cho việc quản lý bệnh nhân cách dể dàng hiệu MỤC TIÊU - Nắm bắt đƣợc thông tin ngƣời trực tiếp quản lý - Quản lý, cập nhật đƣợc liệu bênh nhân - Theo dõi đƣợc tình trạng bệnh nhân - Tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp cho ngƣời quản lý - Mô h nh đƣợc phát triển website, giúp ngƣời quản lý linh hoạt trình quản lý thiết bị phòng với nhau,hay việc quản lý từ xa có hiệu - Tìm kiếm, báo cáo thông tin bênh nhân lúc có yêu cầu - Quản lý đƣợc thời gian biểu, nhƣ lịch khám bênh nhân - Giao diện thận thiện với ngƣời dùng PHAM VI NGUYÊN CỨU - Quản lý thông tin bênh nhân: nhằm giúp ngƣời quản lý biết đƣợc thông tin bênh nhân - Cập nhật thông tin bệnh nhân: giúp cho việc sửa chửa,thêm thông tin bệnh nhân hay thông tin bệnh án Footer Page of 126 Header Page of 126 Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời - Quản lý lịch sử khám bênh nhân: từ nắm biết đƣợc tình hình bệnh nhân,biết đƣơc khách quen,khách thuận lợi cho công việc khuyến - Quản lý đƣợc bệnh nhân tỉnh: từ nắm rõ tình hình bênh nhân vấn đề quảng cáo phòng khám - Bệnh nhân xem thông tin bệnh t nh thông qua website PHƢƠNG PH P NGUYÊN CỨU Đề tài kết hợp với hai phƣơng pháp nghiên cứu, là:  Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu tài liệu, ngôn ngữ công nghệ có liên quan - Tổng hợp tài liệu - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin  Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm - Phân tích yêu cầu thực tế toán xây dựng bƣớc phân tích hệ thống để hỗ trợ việc lập tr nh, xây dựng ứng dụng - Đánh giá kết đạt đƣợc KẾT QUẢ DỰ KIẾN Xây dựng, hoàn thiện đƣa vào sử dụng thử nghiệm hệ thống website quản lý bệnh nhân cho phòng khám Footer Page of 126 Header Page of 126 Website quản lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời TRIỂN KHAI CHƢƠNG TRÌNH CÁC CÔNG CỤ Công cụ viết chƣơng trình 6.1 - Eclipse : công cụ tạo mã nguồn biên dịch chƣơng tr nh - Microsoft SQL Server 2008: dùng làm hệ sở liệu cho chƣơng tr nh Công cụ viết báo cáo 6.2 - Microsoft Word 2007: dùng để viết tài liệu - Start UML - Paint THIẾT KẾ GIAO DIỆN Phân quyền 7.1 7.1.1 Qu tr t c i - Ngƣời dùng đăng nhập vào hệ thống quyền khác 7.1.2 Kết - Đối với quyền ngƣời quản lý trực tiếp nha khoa th quản lý đƣợc t nh h nh bệnh nhân - Đối với nha sĩ th quản lý đƣợc lịch sữ bệnh nhân - Đối với tiếp tân th quản lý việc thêm thông tin bệnh nhân,lịch hẹn - Đối với ngƣời dùng kiểm tra thông tin m nh 7.1.2.1 Footer Page of 126 Gia di gười dù g Header Page 10 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Hình giao diện ngƣời dùng Quản lý giám đốc 7.2 7.2.1 Qu tr t c i - Đăng nhập hệ thống - Chọn chức cần quản lý - Thực thao tác quản lý cần thiết 7.2.2 Kết 7.2.2.1 Đ g p Hình hình ảnh kết đăng nhập 7.2.2.2 Footer Page 10 of 126 Gia di Header Page 11 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Hình giao diện cho ngƣời quản lý Quản lý nha sĩ 7.3 7.3.1 Quá trình thực - Đăng nhập hệ thống - Chọn chức liên quan - Thực thao tác 7.3.2 Kết 7.3.2.1 Footer Page 11 of 126 Gia di a sĩ Header Page 12 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Hình giao diện nha sĩ 7.3.2.2 Gia di ịc s Hình giao diện kiểm tra lịch sử Footer Page 12 of 126 â Header Page 13 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Quản lý tiếp tân 7.4 7.4.1 Quá trình thực - Đăng nhập vào hệ thống - Chọn chức liên quan - Thực thao tác 7.4.2 Kết 7.4.2.1 Gia di tiếp tâ Hình giao diện tiếp tân 7.4.2.2 Footer Page 13 of 126 Gia di t â Header Page 14 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Hình giao diện thêm thông tin bệnh nhân 7.4.2.3 Footer Page 14 of 126 Gia di t iế â Header Page 15 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Hình giao diện tìm kiếm bệnh nhân 7.4.2.4 Footer Page 15 of 126 Gia di t ịc ẹ Header Page 16 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website Hình giao diện tạo lịch hẹn Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of quản 126 lý b nh nhân cho phòng khám nha khoa R ng Ngời Website KẾT LU N V HƢ NG PH T TRIỂN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  Về mặt lý thuyết: Với việc nghiên cứu đề tài sử dụng hầu hết kiến thức chuyên ngành học suốt thời gian học trƣờng nhƣ: Phân tích thiết kế hệ thống, công nghệ phần mềm, giao tiếp ngƣời máy, lập tr nh hƣớng đối tƣơng Tất kiến thức đƣợc thực hóa đề tài “Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa” mà xây dựng  Về mặt thực hành: - Hoàn thành đƣợc hệ thống quản lý bệnh nhân với đầy đủ chức cần thiết với mục tiêu đặt trƣớc Qua giúp ngƣời quản trị quản lý cách dể dàng thuận tiện tránh tổn thất, mát thiết bị - Giao diện tƣơng tác với ngƣời sử dụng đơn giản dể dàng thao tác HẠN CHẾ  Hệ thống bộc lộ số thiếu sót việc phân tích chức năng, cấu trúc cớ sở liệu số thông tin chƣa hợp lý  Chƣa quản lý đƣợc thông tin môn học, giảng viên, nhóm học phần quản lý lịch thực hành HƢ NG PH T TRIỂN  Phát triển thêm hệ thống quản lý, giám sát nhân viên, chi tiêu đơn giản hóa việc quản lý ngƣời quản trị hệ thống  Mở rộng hệ thống để áp dụng cho tất nha khoa  Tối ƣu đƣợc tốc độ xử lý hệ thống  Phát triển thêm chức quản lý khác: - Quản lý kho thuốc - Quản lý chi phi - Quản lý nhân viên Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 TÓM T T ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời Mô tả toán :  Các b nh nha khoa ngày phát tri n nhiều, é t e c cp ò g khoa t g C cv ề quản lý phòng khám nha khoa ược c n thiết  Xây d ng trang web quản lý b nh nhân giúp cho phòng khám quản lý m t cách thu n lợi tr g c g vi c quản lý a Đóng góp tác giả :  Tìm hiểu qui trình làm việc phòng khám nha khoa  Tìm hiểu chức đối tƣợng ngƣời dùng  Xây dựng sở liệu  Giao diện website Các chức kết thực a) Chức tài khoản ngƣời dùng Chức Tình trạng Đăng nhập Hoàn thành Đăng Xuất Hoàn thành Mô tả b) Chức ngƣời quản lý Chức Tình trạng Xem thông tin liên quan đến bệnh nhân Hoàn thành Thêm dịch vụ Hoàn thành Update dịch vụ Hoàn thành Mô tả c) Chức nha sĩ Chức Tình trạng Thêm thông tin hồ sơ bệnh nhân Hoàn thành Kiểm tra lịch sử bệnh nhân Hoàn thành Footer Page 18 of 126 Mô tả Header Page 19 of 126 d) Chức tiếp tân Chức Tình trạng Thêm thông tin bệnh nhân Hoàn thành Kiểm tra lịch hẹn Hoàn thành Tạo lịch hẹn Hoàn thành T m kiếm bệnh nhân Hoàn thành Mô tả e) Chức ngƣời dùng Chức Tình trạng T m kiếm lịch hẹn Hoàn thành Footer Page 19 of 126 Mô tả ... chi phi - Quản lý nhân viên Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 TÓM T T ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời Mô tả toán : ... Thông tin vào công tác quản lý, dựa nhu cầu thực tiễn có nên em chọn đề tài Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa rạng ngời giúp cho việc quản lý bệnh nhân cách dể dàng hiệu... kiến thức đƣợc thực hóa đề tài Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa mà xây dựng  Về mặt thực hành: - Hoàn thành đƣợc hệ thống quản lý bệnh nhân với đầy đủ chức cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời, Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời, Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website quản lý bệnh nhân cho phòng khám nha khoa Rạng Ngời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay