Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

17 124 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:16

Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU n Ở Error! Bookmark not defined 1.1 GIỚI THIỆ Ề ỆC QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Error! Bookmark not defined ệ Error! Bookmark not defined 1.1.1 1.1.2 N Bookmark not defined 1.1.3 Ở N ĐỀ ố ố ệp Error! ệ Error! Bookmark not defined .Error! Bookmark not defined 1.2.1 Ngôn ng mô hình hóa thống uml Error! Bookmark not defined 1.2.2 N L Error! Bookmark not defined n Error! Bookmark not defined Ả N N ẢN LÝ ĐỒ N Ố Ệ Error! Bookmark not defined N 2.1.1 Error! Bookmark not defined 2.1.2 Error! Bookmark not defined N Ủ Ệ ỐN Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phân tích quy trình ho Bookmark not defined 2.3 THIẾT KẾ ộng công tác qu Đ N Error! RƯỜNG HỢP SỬ DỤNGError! Bookmark not defined Use-Case .Error! Bookmark not defined 2.3.1 2.3.2 defined - a ê ướng dẫn Error! Bookmark not 2.3.3 - a 2.3.4 -Case phê duyệ ề tài Error! Bookmark not defined 2.3.5 -Case phê duyệ án Error! Bookmark not defined 2.3.6 - a ể ướng dẫn Error! Bookmark not defined 2.3.7 - a ểm ph n biện Error! Bookmark not defined ề tài Error! Bookmark not defined 2.3.8 Biể Error! Bookmark not defined 2.3.9 Biể lớp Error! Bookmark not defined Ế 2.4.1 Ế Ệ THỐNG Error! Bookmark not defined triển khai .Error! Bookmark not defined i Footer Page of 126 Header Page of 126 2.4.2 Thiết kế d liệu Error! Bookmark not defined n Đ R ỂN 3.1.1 ỬN ẾT QUẢ 10 ế 3.2.1 K T LUẬ Giao diện Đ N 3.2.2 Ệ T QUẢ N .10 ế ệ ố 10 ƯỚNG PHÁT TRI N .11 ii Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC HÌNH VẼ Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined cấ ú n mô hình Spring MVC Error! Bookmark not defined dòng ch y MVC Error! Bookmark not defined ể - a ệ ố Error! Bookmark not defined ể phân rã Use-Case qu n lý gi ng viên Error! Bookmark not defined ể phân rã Use-Case qu n lý sinh viên Error! Bookmark not defined ể phân rã Use-Case thống kê Error! Bookmark not defined ể ộ ê ướ ẫn Error! Bookmark not defined ể ho ộ ề tài Error! Bookmark not defined ể ho ộng duyệ ề tài Error! Bookmark not defined ể ho ộng duyệ án Error! Bookmark not defined ể ho ộ ể ướng dẫn Error! Bookmark not defined : Biể ho ộ ểm ph n biện Error! Bookmark not defined ể giáo vụ xem danh sách sinh viên Error! Bookmark not defined ể giáo vụ thêm lớp Error! Bookmark not defined ể giáo vụ xóa lớp Error! Bookmark not defined ể giáo vụ biên tập lớp Error! Bookmark not defined ể giáo vụ thêm môn Error! Bookmark not defined ể giáo vụ sửa môn Error! Bookmark not defined ể giáo vụ xóa môn Error! Bookmark not defined ể lớp giáo vụ cập nhật lớp Error! Bookmark not defined ể lớp giáo vụ cập nhật môn Error! Bookmark not defined ể a Error! Bookmark not defined ể quan hệ gi a thực thể Error! Bookmark not defined a ệ a ê a ệ a ậ ê a ệ a ê ướ ẫ ê a ệ a ề ê a ệ ê a ướ ẫ a ệ ê ệ ề a ệ ệ ề ê a ệ ể ê a ệ ệ ê a ệ ể ệ a ệ ậ ậ ể ộ a ệ ụ ê ê ướ ẫ iii Footer Page of 126 Header Page of 126 a a a a a a a a ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ệ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ậ ậ ậ ậ ậ ậ ủ ề a ê ướ ẫ Đ ĐĐ ậ ộ ê ệ ậ ộ ệ ể ấ ế a iv Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH SÁCH BẢNG BI U ệ ầ ề ố ệ Error! Bookmark not defined :C ứ Error! Bookmark not defined a a Error! Bookmark not defined ộ ệ ế Error! Bookmark not defined ê a Error! Bookmark not defined a a Error! Bookmark not defined ê a Error! Bookmark not defined Đồ Error! Bookmark not defined ộ Error! Bookmark not defined Lớ L Error! Bookmark not defined ộ Error! Bookmark not defined Để ộ ệ Error! Bookmark not defined ộ ệ a Error! Bookmark not defined ê ướ ẫ a Error! Bookmark not defined Đề a Error! Bookmark not defined ê ệ a Error! Bookmark not defined ê a Demo) Error! Bookmark not defined ộ ế Error! Bookmark not defined ủ ề Error! Bookmark not defined ê Error! Bookmark not defined a a Error! Bookmark not defined v Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH SÁCH TỪ VI T TẮT TT Thuật ngữ - từ viết tắt Giải thích ê GVHD Gi GVĐM ê GVPB ê ĐĐ ộ Đ ộ ướng dẫn ụ ể ệ ệ Đ ĐN Đ ih Đ Đồ án tốt nghiệp N Đ Nẵng vi Footer Page of 126 a ệ ồ án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây of 126 dựng hệ thống qu MỞ ĐẦU án tốt nghiệp công việc thiết yếu mỗ Việc qu Qua nghiên cứu tìm hiểu ườ ườ ê ih a ưa thời gian i h c Đ Nẵng nói chung i h c Bách Khoa nói riêng, em nhận thấy việc qu nghiệp ường mang tính thủ ườ án tốt ều làm cho việc qu n lý tốn ật hiệu qu Chính vậ ã ế ề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin – r ờn Đại học Bách Khoa - Đ Đ ” ườ ò i h c Bách Khoa ỏi ph i có hệ thống chuyên dụng qu n lý toàn trình làm ến kết thúc theo cách trực quan, thuận tiện xác, phục vụ cho nhiề ố ng tự ộng hóa không ph i làm tay nhằm tiết kiệm c nhiều thời gian phát huy tính hiệu qu a Hệ thống có ph  Đối với sinh viên có nh ng - Đ ê - X - Đ - Cập nhật tiế - Xem danh sách hộ ồng demo - Xem danh sách hộ ồng b o vệ - X ng a ướng dẫn a ướng dẫn ề tài ộ án ểm b o vệ  Đối với gi ng viên ướng dẫn - Phê duyệ ể - ề ê ướng dẫn  Đối với gi ng viên phụ trách duyệ - Phê duyệ Footer Page of 126 ê ước b o vệ ước b o vệ án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây of 126 dựng hệ thống qu  - ểm b o vệ Cập nhậ  Giáo vụ - Qu n lý gi ng viên - Phân chia gi - Phân chia hộ ồng demo cho sinh viên - Phân chia hộ ồng b o vệ cho sinh viên - Phân chia hộ ồng phân chia hộ - Qu n lý ệ ể ố ậ ê ồng cho tất c sinh viên ểm b o vệ ệ ướng dẫn cho sinh viên ê ễ ề w ươ ể ệ ụ ố ê Ứ ụ ê ụ ệ MVC ự ế ự ướ ầ ẫ ầ ệ ã ế ố ệ ề ầ hướ ố ê ầ ã ụ ú ẫ ề ẽ a a ệ Em ấ ệ w ệ a ự a ế ệ ự ặ ệ ệ ề ề tài ố ố ộ ế ẽ ự ệ : n sở lý t uyết: n ân tíc t iết kế ệ t ốn : ệ a ế ụ ự ề ế ế n ể Footer Page of 126 ệ ố ệ riển k đán ế ết luận ầ iá kết quả: ầ ể a ươ ớn p áp triển: ế ậ ể ể ướ t án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây of 126 dựng hệ thống qu Đ 1.1 K T QUẢ Ử 1.1.1 Giao diện 1.1.1.1 Giao diện trang đăng nhập sinh viên n iao iện tran đ n n âp sin vi n 1.1.1.2 Giao diện trang đăng nhập giảng viên n Footer Page of 126 iao iện tran đ n n ập iản vi n án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 10 ofdựng 126 hệ thống qu 1.1.1.3 Giao diện trang đăng n n 1.1.1.5 Giao diện inh i n Footer Page 10 of 126 ng iao iện tran đ n ký iản vi n 1.1.1.4 Giao diện trang đăng n giảng i n h n inh i n ớn n sin vi n đ t i inh i n iao iện tran đ n ký đ tài sin vi n anh iao iện sin vi n h h n ng h ng m an sác p ân c n n ớn n án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 11 ofdựng 126 hệ thống qu 1.1.1.6 Giao diện inh i n n iao iện sin vi n n m trạn t uyệt đ tài iao iện h n Footer Page 11 of 126 ệt đ t i ệt đ t i inh i n 1.1.1.7 Giao diện 1.1.1.8 Giao diện tr ng th i uyệt đ tài sinh viên inh i n iao iện c o điểm sin vi n án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 12 ofdựng 126 hệ thống qu ệt đ 1.1.1.9 Giao diện n iao iện PB h 1.1.1.10 Giao diện n inh i n uyệt đồ án sin vi n hản iện n 10: Giao diện 1.1.1.11 Giao diện th n 11 Footer Page 12 of 126 ậ nhật iao iện t c o điểm p ản iện h i đ ng ký cập n ật điểm i đồn án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 13 ofdựng 126 hệ thống qu 1.1.1.12 Giao diện gi n 12 th n 13 n 14 Footer Page 13 of 126 ng n iao iện iáo v t m iản vi n 1.1.1.13 Giao diện gi 1.1.1.14 Giao diện gi i giảng i n h ớn ậ nhật hủ đ đăng iao iện iáo v cập n ật c ủ đ đ n ký ậ nhật th i gian đăng iao iện iáo v cập n ật t ời ian đ n ký n án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 14 ofdựng 126 hệ thống qu 1.1.1.15 Giao diện gi n 15 h n iao iện iáo v p ân c n 1.1.1.16 Giao diện gi n 16 1.1.1.17 Giao diện gi n 17 Footer Page 14 of 126 ng giảng i n h h n ng n iản vi n ớn ng iao iện iáo v p ân c n Đ ĐĐ ậ nhật h i đ ng iao iện iáo v cập n ật i đồn mo n án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 15 ofdựng 126 hệ thống qu 1.1.1.18 Giao diện gi h n ng PB n 18: iao iện iáo v p ân c n 1.1.1.19 Giao diện gi n 19 1.1.1.20 Giao diện gi n 20 Footer Page 15 of 126 iản vi n p ản iện ậ nhật h i đ ng ả ệ iao iện iáo v cập n ật iao iện iáo v đ n t i đồn t ảo vệ ả i m điểm đồ án u t kết il c l án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 16 ofdựng 126 hệ thống qu 1.2 Đ T QUẢ ết đạt đ 1.2.1 c Qua trình tìm hiể ã nắm bắ c quy trình ho ộng công tác án tốt nghiệp qu c nh ng kiến thứ ã n lập trình web với mô hình Spring MVC ụng vào việc xây dựng hệ thống Nhìn chung, phần mề ã án tốt nghiệp mứ thống qu 1.2.2 ũ ữn ứ c yêu cầ n ạn c ế ệ t ốn ưa Do kinh nghiệm sử dụ kế, lậ ặt hệ ể c hiệu qu ưa a ưa ều nên việc thiết ê ệ ế b o mật ưa cao Hệ thố ưa c kiểm tra phần mềm kiểm thử host thực tế ê ưa c hiệ ố ưa c ch y ộ xử lý d liệu hệ thống Do h n chế thời gian kiến thức cần có nên việc xây dựng hệ thống không tránh khỏi nh ng thiếu sót Footer Page 16 of 126 Header Page Xây 17 ofdựng 126 hệ thống qu án tốt nghiệp khoa CNTT ƯỚNG PHÁT TRI N K T LUẬ Đứ ướ ướng phát triển nhanh m nh mẽ công nghệ việc tin h c hóa công tác qu n lý vô quan tr ng thiết yếu Vì vậy, việc xây dựng phần mề ề qu n lý ho án sinh viên cần thiết Nó giúp tiết kiệ ộng quy trình c thời gian h n chế nh ng sai sót công tác qu n lý, giúp cho việc vận hành trình c thuận tiệ ơ Trong trình lập trình phần mề ũ ỏi nh ng sai sót, nên việc phát triển phần mềm sau cần ph i khắc phục nh ng mặc h n chế ã c nêu Áp dụng ho nh Footer Page 17 of 126 ộng báo cáo tiế ần thiết tùy theo yêu cầu ộ phần mềm Phát triển thêm ười dùng ... ườ án tốt ều làm cho việc qu n lý tốn ật hiệu qu Chính vậ ã ế ề tài: Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin – r ờn Đại học Bách Khoa - Đ Đ ” ườ ò i h c Bách Khoa. .. gian kiến thức cần có nên việc xây dựng hệ thống không tránh khỏi nh ng thiếu sót Footer Page 16 of 126 Header Page Xây 17 ofdựng 126 hệ thống qu án tốt nghiệp khoa CNTT ƯỚNG PHÁT TRI N K T LUẬ... t i đồn t ảo vệ ả i m điểm đồ án u t kết il c l án tốt nghiệp khoa CNTT Header Page Xây 16 ofdựng 126 hệ thống qu 1.2 Đ T QUẢ ết đạt đ 1.2.1 c Qua trình tìm hiể ã nắm bắ c quy trình ho ộng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN, Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN, Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay