Đồ án tốt nghiệp Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến

22 86 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:16

Header Page of 126 Mục lục MỤC LỤC CƠ SỞ LÝ THUYẾT .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED I Giới thiệu jsp Error! Bookmark not defined II Kiến trúc mô hình MVC Error! Bookmark not defined II.1 Model component Error! Bookmark not defined II.2 View component Error! Bookmark not defined II.3 Controller component Error! Bookmark not defined III Framework Struts Error! Bookmark not defined PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGERROR! BOOKMARK NOT DEFINED Mô tả đề tài Error! Bookmark not defined I.1 Giới thiệu đề tài Error! Bookmark not defined I.2 Xác định yêu cầu Error! Bookmark not defined I.2.1 Yêu cầu chức Error! Bookmark not defined I.2.2 Mô tả tính dự án Error! Bookmark not defined I.2.3 Yêu cầu phi chức Error! Bookmark not defined II Phân tích nghiệp vụ hệ thống Error! Bookmark not defined II.1 Danh sách tác nhân Error! Bookmark not defined II.2 Danh sách ca sử dụng Error! Bookmark not defined II.3 Mô tả chi tiết ca sử dụng Error! Bookmark not defined II.3.1 Ca sử dụng Đăng nhập Error! Bookmark not defined II.3.2 Ca sử dụng Đăng xuất Error! Bookmark not defined II.3.3 Ca sử dụng Đổi mật Error! Bookmark not defined II.3.4 Ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhânError! Bookmark not defined II.3.5 Ca sử dụng Quản lý thư viện thuốc Error! Bookmark not defined a) Ca sử dụng Tìm kiếm thuốc Error! Bookmark not defined b) Ca sử dụng Thêm thuốc Error! Bookmark not defined c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc Error! Bookmark not defined d) Ca sử dụng Xóa thuốc Error! Bookmark not defined II.3.6 Ca sử dụng Quản lý tủ thuốc Error! Bookmark not defined a) Ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc Error! Bookmark not defined b) Ca sử dụng Thêm tủ thuốc Error! Bookmark not defined c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc Error! Bookmark not defined d) Ca sử dụng Xóa tủ thuốc Error! Bookmark not defined II.3.7 Ca sử dụng Quản lý kho thuốc Error! Bookmark not defined a) Ca sử dụng Tìm kiếm thuốc kho Error! Bookmark not defined b) Ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc Error! Bookmark not defined II.3.8 Ca sử dụng Nhập thuốc Error! Bookmark not defined II.3.9 Ca sử dụng Bán thuốc Error! Bookmark not defined II.3.10 Ca sử dụng Quản lý tài khoản Error! Bookmark not defined a) Ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản Error! Bookmark not defined b) Ca sử dụng Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản Error! Bookmark not defined I Footer Page of 126 ii Header Page of 126 Mục lục d) Ca sử dụng Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined II.3.11 Ca sử dụng Quản lý nhân viên Error! Bookmark not defined a) Ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên Error! Bookmark not defined b) Ca sử dụng Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined c) Ca sử dụng Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined d) Ca sử dụng Xóa nhân viên Error! Bookmark not defined II.3.12 Ca sử dụng Thống kê Error! Bookmark not defined III Thiết kế hệ thống Error! Bookmark not defined III.1 Sơ đồ lớp Error! Bookmark not defined III.2 Sơ đồ Error! Bookmark not defined III.2.1 Đăng xuất Error! Bookmark not defined III.2.2 Đăng xuất Error! Bookmark not defined III.2.3 Đổi mật Error! Bookmark not defined III.2.4 Cập nhật thong tin cá nhân Error! Bookmark not defined III.2.5 Tìm kiếm thuốc Error! Bookmark not defined III.2.6 Thêm thuốc Error! Bookmark not defined III.2.7 Cập nhật thuốc Error! Bookmark not defined III.2.8 Xóa thuốc Error! Bookmark not defined III.2.9 Tìm kiếm tủ thuốc Error! Bookmark not defined III.2.10 Thêm tủ thuốc Error! Bookmark not defined III.2.11 Cập nhật thông tin tủ thuốc Error! Bookmark not defined III.2.12 Xóa tủ thuốc Error! Bookmark not defined III.2.13 Tìm kiếm thuốc kho Error! Bookmark not defined III.2.14 Yêu cầu cấp thuốc Error! Bookmark not defined III.2.15 Nhập thuốc Error! Bookmark not defined III.2.16 Bán thuốc Error! Bookmark not defined III.2.17 Tìm kiếm tài khoản Error! Bookmark not defined III.2.18 Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined III.2.19 Cập nhật thôn tin tài khoản Error! Bookmark not defined III.2.20 Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined III.2.21 Tìm kiếm nhân viên Error! Bookmark not defined III.2.22 Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined III.2.23 Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined III.2.24 Xóa nhân viên Error! Bookmark not defined III.2.25 Thống kê Error! Bookmark not defined IV Cơ sở liệu Error! Bookmark not defined IV.1 Mô hình sở liệu Error! Bookmark not defined IV.2 Xây dựng từ điển liệu Error! Bookmark not defined IV.2.1 Account Error! Bookmark not defined IV.2.2 Cabinet Error! Bookmark not defined IV.2.3 Medicine Error! Bookmark not defined IV.2.4 Employes Error! Bookmark not defined IV.2.5 Storage Error! Bookmark not defined IV.2.6 Imports Error! Bookmark not defined IV.2.7 ImportDetail Error! Bookmark not defined IV.2.8 Deal Error! Bookmark not defined Footer Page of 126 iii Header Page of 126 Mục lục IV.2.9 ImportDetail Error! Bookmark not defined TRIỂN KHAI, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG Môi trường công cụ hỗ trợ I.1 Ngôn ngữ lập trình I.2 Công cụ lập trình I.3 Công cụ hỗ trợ I.4 Hệ quản trị sở liệu II Các kết chương trình II.1 Màn hình Đăng nhập II.2 Màn hình Trang chủ giao diện người dùng II.3 Màn hình chức Nhập thuốc II.4 Màn hình chức bán Thuốc 10 II.5 Màn hình chức quản lý thư viện thuốc 11 II.6 Màn hình quản lý tủ thuốc 12 II.7 Màn hình trang chủ Quản trị hệ thống 13 III Đánh giá chương trình 14 III.1 Ưu điểm 14 III.2 Nhược điểm 14 I KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Footer Page of 126 iv Header Page of 126 Mục lục DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Trình tự biên dịch trang jsp Error! Bookmark not defined Hình 2: Cơ chế hoạt động trang jsp Error! Bookmark not defined Hình 3: Sơ đồ mô tả hoạt động hệ thống Error! Bookmark not defined Hình 4: Sơ đồ ca sử dụng tổng quát Error! Bookmark not defined Hình 5: Sơ đồ ca sử dụng Đăng nhập Error! Bookmark not defined Hình 6: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Đăng nhập Error! Bookmark not defined Hình 7: Sơ đồ ca sử dụng Đăng xuất Error! Bookmark not defined Hình 8: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Đăng xuất Error! Bookmark not defined Hình 9: Sơ đồ ca sử dụng Đổi mật Error! Bookmark not defined Hình 10: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Đổi mật Error! Bookmark not defined Hình 11: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân Error! Bookmark not defined Hình 12: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân Error! Bookmark not defined Hình 13: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý thư viện thuốc Error! Bookmark not defined Hình 14: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Tìm kiếm thuốc Error! Bookmark not defined Hình 15: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Thêm thuốc Error! Bookmark not defined Hình 16: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc Error! Bookmark not defined Hình 17: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Xóa thuốc Error! Bookmark not defined Hình 18: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 19: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 20: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Thêm tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 21: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 22: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Xóa tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 23: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 24: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Tìm kiếm thuốc kho Error! Bookmark not defined Hình 25: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc Error! Bookmark not defined Hình 26: Sơ đồ ca sử dụng Nhập thuốc Error! Bookmark not defined Hình 27: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Nhập thuốc Error! Bookmark not defined Footer Page of 126 v Header Page of 126 Mục lục Hình 28: Sơ đồ ca sử dụng Bán thuốc Error! Bookmark not defined Hình 29: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Bán thuốc Error! Bookmark not defined Hình 30: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 31: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 32: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 33: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 34: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 35: Sơ đồ ca sử dụng Quản lý nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 36: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 37: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 38: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 39: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Xóa nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 40: Sơ đồ ca sử dụng Thống kê Error! Bookmark not defined Hình 41: Sơ đồ hoạt động ca sử dụng Thống kê Error! Bookmark not defined Hình 42: Sơ đồ lớp Error! Bookmark not defined Hình 43: Sơ đồ ca sử dụng Đăng nhậpError! Bookmark not defined Hình 44: Sơ đồ ca sử dụng Đăng xuất Error! Bookmark not defined Hình 45: Sơ đồ ca sử dụng Đổi mật Error! Bookmark not defined Hình 46: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân Error! Bookmark not defined Hình 47: Sơ đồ ca sử dụng Tìm kiếm thuốc Error! Bookmark not defined Hình 48: Sơ đồ ca sử dụng Thêm thuốc Error! Bookmark not defined Hình 49: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc Error! Bookmark not defined Hình 50: Sơ đồ ca sử dụng Xóa thuốc Error! Bookmark not defined Hình 51: Sơ đồ ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 52: Sơ đồ ca sử dụng Thêm tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 53: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc Error! Bookmark not defined Hình 54: Sơ đồ ca sử dụng Xóa tủ thuốc Error! Bookmark not defined Footer Page of 126 vi Header Page of 126 Mục lục Hình 55: Sơ đồ ca sử dụng Tìm kiếm thuốc kho Error! Bookmark not defined Hình 56: Sơ đồ ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc Error! Bookmark not defined Hình 57: Sơ đồ ca sử dụng Nhập thuốc Error! Bookmark not defined Hình 58: Sơ đồ ca sử dụng Bán thuốc Error! Bookmark not defined Hình 59: Sơ đồ ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 60: Sơ đồ ca sử dụng Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 61: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 62: Sơ đồ ca sử dụng Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Hình 63: Sơ đồ ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 64: Sơ đồ ca sử dụng Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 65: Sơ đồ ca sử dụng Cập nhật thông nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 66: Sơ đồ ca sử dụng Xóa nhân viên Error! Bookmark not defined Hình 67: Sơ đồ ca sử dụng Thống kê Error! Bookmark not defined Hình 68: Mô hình sở liệu Error! Bookmark not defined Hình 69: Màn hình Đăng nhập Hình 70: Màn hình Trang chủ giao diện người dùng Hình 71: Màn hình nhập thông tin thuốc Hình 72: Màn hình hiển thị chi tiết lô thuốc 10 Hình 73: Màn hình chức bán thuốc .10 Hình 74: Màn hình chức quản lý thư viện thuốc 11 Hình 75: Màn hình cập nhật thông tin thuốc 11 Hình 76: Màn hình chức quản lý tủ thuốc 12 Hình 77: Màn hình trang chủ quản trị hệ thống 13 Hình 78: Màn hình nhập thuốc i Hình 79: Màn hình bán thuốc ii Hình 80: Quản lý thuốc ii Footer Page of 126 vii Header Page of 126 Mục lục DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Bảng 2: Bảng 3: Bảng 4: Bảng 5: Bảng 6: Bảng 7: defined Bảng 8: Bảng 9: Bảng 10: defined Bảng 11: Bảng 12: Bảng 13: Bảng 14: defined Bảng 15: Bảng 16: defined Bảng 17: Bảng 18: Bảng 19: Bảng 20: Bảng 21: Bảng 22: defined Bảng 23: Bảng 24: Bảng 25: Bảng 26: defined Bảng 27: Bảng 28: Bảng 29: Bảng 30: Bảng 31: Bảng 32: Bảng 33: Bảng 34: Bảng 35: Bảng 36: Bảng 37: Footer Page of 126 Mô tả chức hệ thống Error! Bookmark not defined Danh sách tác nhân Error! Bookmark not defined Danh sách ca sử dụng Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Đăng nhập Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Đăng xuất Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Đổi mật Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin cá nhân Error! Bookmark not Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Thêm thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin thuốc Error! Bookmark not Đặc tả ca sử dụng Xóa thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm tủ thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Thêm thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin tủ thuốc Error! Bookmark not Đặc tả ca sử dụng Xóa tủ thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm thuốc kho Error! Bookmark not Đặc tả ca sử dụng Yêu cầu cấp thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Nhập thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Bán thuốc Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm tài khoản Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Thêm tài khoản Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin tài khoản Error! Bookmark not Đặc tả ca sử dụng Xóa tài khoản Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Tìm kiếm nhân viên Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Thêm nhân viên Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Cập nhật thông tin nhân viên Error! Bookmark not Đặc tả ca sử dụng Xóa nhân viên Error! Bookmark not defined Đặc tả ca sử dụng Thống kê Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Account Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Cabinet Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Medicine Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Employes Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Storage Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Imports Error! Bookmark not defined Từ điển liệu ImportDetail Error! Bookmark not defined Từ điển liệu Deal Error! Bookmark not defined Từ điển liệu DealDetail Error! Bookmark not defined vii i Header Page of 126 Mục lục Footer Page of 126 ix Header Page of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến MỞ ĐẦU Tổng quan Trong năm gần đây, công nghệ thông tin phát triển mạnh nên viêc ứng dụng tin học vào y tế ngày quan tâm Nhất nhà thuốc lớn, số lượng người bệnh có nhu cầu mua thuốc lượng giao dịch nhập kho ngày lớn, nên ứng dụng CNTT Y tế điều cần thiết Công nghệ thông tin phương tiện trợ giúp đắc lực có hiệu cao công tác quản lý hành nói chung quản lý ngành y tế nói riêng Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý nhà thuôc yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà thuốc, góp phần thúc đẩy nhà thuốc phát triển toàn diện, bước đáp ứng yêu cầu quản lý, thống kê bán thuốc, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Lý chọn đề tài Hiện nay, việc tạo sản phẩm Tin học mang tính đặc thù Việt Nam điều cần phải quan tâm, đặc biệt ứng dụng hệ thống website mang lại hiệu làm việc hoạt động mang tính hành Việc quản lý số lượng lớn thuốc kho, theo dõi tiến trình luân chuyển, giao dịch với nhà cung cấp, việc thống kê doanh thu y tế công việc hành vụ Một số nhà thuốc có quy mô lớn nơi cần công cụ hỗ trợ tin học việc quản lý sổ sách cho giảm thiểu đến mức tối đa việc ghi chép thu chi, giao dịch Chúng em chọn viết ứng dụng y tế với nhiều ưu điểm:  Người dùng thực chức cập nhật, thêm, xóa kiểm tra thống kê cách dễ dàng đâu có internet  Không cần phải đóng gói cài đặt  Tìm kiếm thông tin nhanh chóng Mục tiêu đề tài Quản lý giao dịch, đại hóa quy trình quản lý thống kê nhà thuốc  Xây dựng hệ thống thông tin tự động nhằm quản lý tất thuốc kho từ nhập xuất bán  Xây dựng sở liệu cho nhà thuốc nhằm lưu trữ liệu kho thuốc, thư viện thuốc lịch sử giao dịch dễ dàng an toàn  Tự động hóa quy trình quản lý kho thuốc từ lúc nhập kho lúc bán cảnh báo với thuốc hết hạn nhằm: - Truy tìm thông tin thuốc nhanh chóng xác Footer Page of 126 v Header Page 10 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến - Hỗ trợ người dùng việc bán thuốc - Thống kê giao dịch - Tiết kiệm thời gian chi phí việc quản lý kho thuốc, liệu thuốc, tủ thuốc - Tăng hiệu trình quản lý nhà thuốc  Thống kê giao dịch theo ngày, tháng, năm Giới hạn đề tài  Dành cho Nhà thuốc tư nhân Hải Yến nhằm tìm kiếm thông tin nhanh chóng dễ dàng, quản lý thông tin nhân viên, thuốc, kho thuốc, tủ thuốc, giao dịch, xem lịch sử giao dịch nhà thuốc  Đề tài dừng lại khâu nhập thuốc, bán thuốc, quản lý danh mục thống kê Cấu trúc đồ án Mở đầu: Phân tích tổng quan, nêu lý chọn đề tài, mục tiêu đề tài, giới han đề tài cấu trúc đồ án Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Triển khai cài đặt đánh giá kết Footer Page 10 of 126 vi Header Page 11 of 126 TRIỂN KHAI, CÀI ĐẶT HỆ THỐNG I Môi trƣờng công cụ hỗ trợ I.1 Ngôn ngữ lập trình Với đề tài dạng quản lí trên, chúng em nhận thấy ngôn ngữ JAVA thích hợp tiện lợi cho việc lập trình Bởi, JAVA ngôn ngữ đơn giản, với 80 từ khóa mười kiểu liệu dựng sẵn Tuy nhiên, ngôn ngữ JAVA có ý nghĩa to lớn thực thi khái niệm lập trình đại JAVA bao gồm tất hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lập trình hướng đối tượng Những tính chất diện ngôn ngữ lập trình đại Hơn ngôn ngữ JAVA xây dựng tảng ngôn ngữ mạnh C++ JAVA có đặc trưng sau đây: I.2 - JAVA ngôn ngữ đơn giản - JAVA ngôn ngữ đại - JAVA ngôn ngữ hướng đối tượng - JAVA ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo - JAVA ngôn ngữ hướng module Công cụ lập trình Để lập trình ngôn ngữ JAVA em lựa chọn công cụ Eclipse với hỗ trợ Apache Tomcat 7.0 I.3 Công cụ hỗ trợ Apache Tomcat Java Servlet phát triển Apache Software Foundation (ASF) Tomcat thi hành ứng dụng Java Servlet JavaServer Pages (JSP) từ Sun Microsystems, cung cấp máy chủ HTTP cho ngôn ngữ Java túy để thực thi chương trình lệnh viết ngôn ngữ Java Với công cụ website chạy tốt trình duyệt phổ biến firefox, chrome, coccoc… Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến I.4 Hệ quản trị sở liệu Một hệ quản trị sở liệu hệ thống chương trình hỗ trợ tác vụ quản lý, khai thác liệu theo mô hình sở liệu quan hệ Nhận thấy tầm quan trọng sở liệu dự án quản lý nên chúng em định chọn SQL Server 2008 – hệ thống liệu phổ biến độ tin cậy tuyệt đối SQL Server hệ thống quản lý sở liệu quan hệ (RDBMS) hay gọi Relational Database Mannagement system Cơ sở liệu quan hệ la sở liệu mà liệu bên tổ chức thành bảng Các bảng tổ chức cách nhóm liệu theo chủ đề có chứa cột hàng thông tin Sau bảng liên kết với Database Engine có yêu cầu sở liệu quan hệ mô hình sở liệu thông dụng II Các kết chƣơng trình II.1 Màn hình Đăng nhập Hình 1: Footer Page 12 of 126 Màn hình Đăng nhập Header Page 13 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến II.2 Màn hình Trang chủ giao diện ngƣời dùng Hình 2: Màn hình Trang chủ giao diện ngƣời dùng II.3 Màn hình chức Nhập thuốc Người dùng phải nhập đầy đủ thông tin loại thuốc nhập Hình 3: Footer Page 13 of 126 Màn hình nhập thông tin thuốc Header Page 14 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến Thuốc nhập vào hiển thị dánh sách chi tiết hóa đơn Hình 4: Màn hình hiển thị chi tiết lô thuốc II.4 Màn hình chức bán Thuốc Hình 5: Footer Page 14 of 126 Màn hình chức bán thuốc 10 Header Page 15 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến II.5 Màn hình chức quản lý thƣ viện thuốc Hình 6: Màn hình chức quản lý thƣ viện thuốc Cho phép người dùng thêm xóa, cập nhật thông tin thuốc Hình 7: Footer Page 15 of 126 Màn hình cập nhật thông tin thuốc 11 Header Page 16 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến II.6 Màn hình quản lý tủ thuốc Cho phéo người dùng tìm kiếm hay thêm mới, xóa, sửa thông tin tủ hình Hình 8: Footer Page 16 of 126 Màn hình chức quản lý tủ thuốc 12 Header Page 17 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến II.7 Màn hình trang chủ Quản trị hệ thống Hình 9: Footer Page 17 of 126 Màn hình trang chủ quản trị hệ thống 13 Header Page 18 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến III Đánh giá chƣơng trình III.1 Ƣu điểm  Hệ thống đảm bảo chức nghiệp vụ quan trọng nhà thuốc bán nhập thuốc  Có chức phân quyền người sử dụng  Hỗ trợ mạnh việc quản lý tư liệu thư viện thuốc, tủ thuốc, nhân viên  Bảo mật tài khoản cao việc hỗ trợ cập nhật mật  Đáp ứng yêu cầu phi chức giao diện thân thiện, dễ nhìn III.2 Nhƣợc điểm  Chưa có tính quản lý nhà cung cấp  Thiếu tiện ích việc bán thuốc lẻ  Chưa rang buộc chặt chẽ phân loại thuốc  Còn bị vỡ giao diện chạy trình duyệt IE phiên 6.0 trở trước Footer Page 18 of 126 14 Header Page 19 of 126 KẾT LUẬN Kết đạt đƣợc  Tìm hiểu nghiệp vụ chức nhà thuốc Hải Yến  Xây dựng thực quy trình nhập thuốc, bán thuốc nhà thuốc gồm chức như: ghi nhận tên thuốc, loại thuốc, số lô quan trọng kiểm tra hạn sử dụng thường xuyên trước bán thuốc  Hiện thực chức thống kê lịch sử giao dịch ngày, hàng tháng, hàng quý  Xây dựng thực chức quản lý danh mục liên quan như: quản lý nhân viên, quản lý kho thuốc, quản lý thư viện thuốc, quản lý tủ thuốc nhà thuốc Hạn chế  Thiếu kiến thức nghiệp vụ phân loại thuốc  Chưa nắm kiến thức công nợ nhà cung cấp dược phẩm nên chức nhập thuốc chưa tối ưu Hƣớng phát triển  Tiếp tục tìm hiểu sâu nghiệp vụ nhà thuốc để xây dựng hệ thống hệ thống nhà thuốc với nhiều chi nhánh  Phát triển thêm chức quản lý loại thuốc công nợ, nhà cung cấp  Xây dựng hệ thống liên kết nhà thuốc tư nhân khác  Hoàn thiện toàn hệ thống Footer Page 19 of 126 15 Header Page 20 of 126 TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài Ứng dụng Framework Struts xây dựng website quản lý nhà thuốc Mô tả toán Thiết kế website quản lý nhà thuốc tư nhân với thao tác quản lý chuyên mục, cho phép nhập bán thuốc, thống kê, xem lịch sử giao dịch nhà thuốc khoảng thời gian chọn Hệ thống thao tác người sử dụng với quyền đăng nhập Quản trị hệ thống Người dùng Đóng góp tác giả Sử dụng kiến thức Java website, Framework Struts học nghiệp vụ nắm ngành dược để thiết kế website quản lý nhà thuốc đáp ứng nhu cầu toán Các chức kết thực a Nhập thuốc Người dùng nhập thông tin thuốc, số lượng… để lưu trữ liệu của lô thuốc nhập vào hệ thống Hình 10: Màn hình nhập thuốc Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 b Bán thuốc Hình 11: Màn hình bán thuốc c Quản lý thuốc Hình 12: Quản lý thuốc Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 i Footer Page 22 of 126 ... tiết lô thuốc II.4 Màn hình chức bán Thuốc Hình 5: Footer Page 14 of 126 Màn hình chức bán thuốc 10 Header Page 15 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến II.5 Màn hình chức quản lý thƣ... Header Page 18 of 126 Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến III Đánh giá chƣơng trình III.1 Ƣu điểm  Hệ thống đảm bảo chức nghiệp vụ quan trọng nhà thuốc bán nhập thuốc  Có chức phân quyền... VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài Ứng dụng Framework Struts xây dựng website quản lý nhà thuốc Mô tả toán Thiết kế website quản lý nhà thuốc tư nhân với thao tác quản lý chuyên mục, cho phép nhập bán thuốc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến, Đồ án tốt nghiệp Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến, Đồ án tốt nghiệp Website quán lý nhà thuốc tư nhân Hải Yến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay