Đồ án tốt nghiệp Websit bình chọn trực tuyến

32 94 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:16

Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .4 Giới thiệu bối cảnh đề tài: Error! Bookmark not defined Mục đích đề tài: Error! Bookmark not defined Nhiệm vụ phải thực hiện: Error! Bookmark not defined 3.1 Mục tiêu: Error! Bookmark not defined 3.2 Kết cần đạt đƣợc Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp phát triển nội dung chƣơng sau:Error! Bookmark not defined 4.1 Phƣơng pháp phát triển: Error! Bookmark not defined 4.2 Nội dung chƣơng sau: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT Error! Bookmark not defined Kiến trúc hệ thống: Error! Bookmark not defined Giới thiệu công nghệ dùng hệ thống: Error! Bookmark not defined 2.1 Hệ quản trị sở liệu SQL Server 2008: Error! Bookmark not defined 2.2 ASP.NET: Error! Bookmark not defined 2.3 ADO.NET: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1 Mô tả toán: Phân tích: 2.1 Sơ đồ Use-case: 2.2 Đặc tả chi tiết số chức điển hình: 2.2.1 Đăng kí: .3 2.2.2 Đăng nhập: 2.2.3 Tạo bình chọn: .5 2.2.4 Bình chọn: 2.2.5 Quản lý bình chọn: 2.2.6 Tìm kiếm: 2.2.7 Xem kết quả: 2.2.8 Bình luận: 2.2.9 Quản lý thành viên: 2.2.10.Thống kê: 2.3 Biểu đồ hoạt động: .9 2.3.1 Đăng kí: .9 2.3.2 Đăng nhập: 10 Footer Page of 126 Header Page of 126 2.3.3 Tạo bình chọn: 10 2.3.4 Bình chọn: 11 2.3.5 Quản lý bình chọn: 11 2.3.6 Tìm kiếm: 12 2.3.7 Xem kết quả: 12 2.3.8 Bình luận: 13 2.3.9 Quản lý thành viên: 13 2.3.10.Thống kê: 14 2.4 Biều đồ tuần tự: 14 2.4.1 Đăng kí: .14 2.4.2 Đăng nhập: 15 2.4.3 Tạo bình chọn: 15 2.4.4 Bình chọn: 16 2.4.5 Quản lý bình chọn: 16 2.4.6 Tìm kiếm: 17 2.4.7 Xem kết quả: 17 2.4.8 Bình luận: 18 2.4.9 Quản lý thành viên: 18 2.4.10.Thống kê 19 2.5 Biểu đồ lớp: .19 2.6 Xây dựng sở liệu: 20 2.7 Thiết kế giao diện: .21 CHƢƠNG 3.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 24 Kết thực đƣợc: 24 Đánh giá: 24 KẾT LUẬN 25 Thành công: .25 Hƣớng phát triển: .25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng đặc tả Usecase đăng kí 15 Bảng Bảng đặc tả Usecase đăng nhập 15 Bảng Bảng đặc tả Usecase tạo bình chọn 16 Bảng Bảng đặc tả Usecase bình chọn 16 Bảng Bảng đặc tả Usecase quản lý bình chọn thành viên 17 Bảng Bảng đặc tả Usecase tìm kiếm 18 Bảng Bảng đặc tả Usecase xem kết 18 Bảng Bảng đặc tả Usecase bình luận 19 Bảng Bảng đặc tả Usecase quản lý thành viên 19 Bảng 10 Bảng đặc tả Usecase thống kê 20 Bảng 11 Bảng Question 31 Bảng 12 Bảng Answer 31 Bảng 13 Bảng Comment 31 Bảng 14 Bảng User 31 Bảng 15 Bảng Control 31 Bảng 16 Bảng Categories 31 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình Kiến trúc hệ thống Hình Kiến trúc Net Framework Hình Kiến trúc mô hình lớp Hình Mô hình hóa sở liệu ADO.NET Entity Framework 10 Hình Hình ảnh ý tưởng toán đặt 12 Hình Sơ đồ use-case khách hàng 14 Hình Sơ đồ Usecase đăng kí 14 Hình Sơ đồ Usecase đăng nhập 15 Hình Sơ đồ Usecase tạo bình chọn 16 Hình 10 Sơ đồ Usecase bình chọn 16 Hình 11 Sơ đồ Usecase quản lý bình chọn thành viên 17 Hình 12 Sơ đồ Usecase tìm kiếm 17 Hình 13 Sơ đồ Usecase xem kết 18 Hình 14 Sơ đồ Usecase bình luận 18 Hình 15 Sơ đồ Usecase quản lý thành viên 19 Hình 16 Sơ đồ Usecase thống kê 19 Hình 17 Sơ đồ hoạt động đăng kí 20 Hình 18 Sơ đồ hoạt động đăng nhập 21 Hình 19 Sơ đồ hoạt động tạo bình chọn 21 Hình 20 Sơ đồ hoạt động bình chọn 22 Hình 21 Sơ đồ hoạt động quản lý bình chọn 22 Hình 22 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm 23 Hình 23 Sơ đồ hoạt động xem kết bình chọn 23 Hình 24 Sơ đồ hoạt động bình luận 24 Hình 25 Sơ đồ hoạt động quản lý thành viên 24 Hình 26 Sơ đồ hoạt động thống kê 25 Hình 27 Sơ đồ đăng kí 25 Hình 28 Sơ đồ đăng nhập 26 Hình 29 Sơ đồ tạo phòng bình chọn 26 Hình 30 Sơ đồ bình chọn 27 Hình 31 Sơ đồ quản lý phòng bình chọn 27 Hình 32 Sơ đồ tìm kiếm 28 Hình 33 Sơ đồ xem kết 28 Hình 34 Sơ đồ bình luận 29 Hình 35 Sơ đồ quản lý thành viên 29 Hình 36 Sơ đồ thống kê 30 Hình 37 Sơ đồ lớp 30 Hình 38 Mô hình sở liệu 33 Hình 39 Màn hình đăng kí tài khoản 32 Hình 40 Màn hình đăng nhập tài khoản 33 Hình 41 Màn hình bình chọn 33 Hình 42 Màn hình kết 34 Hình 43.Màn hình tạo bình chọn 34 Hình 44.Màn hình bình luận 34 Footer Page of 126 Header Page Website of 126 bình chọn trực tuyến PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Mô tả toán: Hình Hình ảnh ý tưởng toán đặt Trang web bình chọn phải đáp ứng đƣợc chức sau ngƣời dùng lẫn ngƣời quản lý trang web:  Ngƣời dùng: - Hệ thống trang web cung cấp chức sau cho ngƣời dùng: o Đăng kí: Đăng kí tài khoản để cỏ thể sử dụng đƣợc chức khác nhƣ tạo bình chọn, tạo câu trả lời, o Đăng nhập: Sau đăng kí, ngƣời dùng cần đăng nhập vào hệ thống để sử dụng đƣợc chức đƣợc hệ thống cho phép o Tạo bình chọn: Mỗi ngƣời dùng sau đăng kí tạo bình chọn, ngƣời sử dụng internet vào phòng thấy nội dung bình chọn phòng bao gồm câu hỏi nhiều đáp án đƣợc tạo o Bình chọn: Tƣơng ứng với câu hỏi bình chọn, ngƣời dùng tạo nhiều câu trả để ngƣời sử dụng internet chọn đáp án trả lời Nếu có chế độ thêm đáp án “Khác” ngƣời sử dụng internet, ngƣời dùng internet trực tiếp trả lời đáp án khác với danh sách đáp án cho Footer Page of 126 Header Page Website of 126 bình chọn trực tuyến o Quản lý bình chọn: Đây chức ngƣời dùng nhằm mục đích quản lý danh sách bình chọn thực vài thao tác thay đổi thông tin bình chọn o Kết bình chọn: Chức giúp ngƣời dùng theo dõi kết phòng bình chọn xác định Ở kết bình chọn, ngƣời dùng chọn nhiều loại biểu đồ khác để xem - Khi ngƣời dùng sử dụng chức tạo bình chọn phải nhập vào thông số nhƣ sau: o Câu hỏi: Nội dung câu hỏi o Kiểu đáp án: Kiểu câu trả lời( chọn nhiều đáp án) o Ngày kết thúc: Ngày kết thúc bình chọn, tới ngày hệ thống không cho phép ngƣời dùng bình chọn o Chế độ bảo mật: Chế độ tùy chỉnh giúp ngƣời tạo phòng xác định vào thực bình chọn Nếu chọn chế độ này, ngƣời dùng cần nhập vào mật phòng o Chế độ hiển thị: Chế độ tùy chỉnh giúp ngƣời tạo phòng xác định có muốn hiển thị kết cho ngƣời bình chọn biết hay không? o Chế độ thêm câu trả lời: Chức cho phép ngƣời tham gia bình chọn thêm đáp án khác đáp án đƣợc cho  Quản lý trang web: - Những chức mà ngƣời dùng sử dụng, quản lý trang web sử dụng, nhƣng thay đổi nội dung chức nhƣ sau: o Quản lý bình chọn: Ngƣời quản lý toàn quyền quản lý danh sách bình chọn có hệ thống - Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp cho ngƣời quản lý chức khác để dễ dàng việc quản lý trang web: o Quản lý ngƣời dùng: Dùng để quản lý danh sách ngƣời dùng có hệ thống o Thống kê: Chức cho phép ngƣời dùng xem thông tin nhƣ phòng bình chọn có lƣợt bình chọn cao nhất, Footer Page of 126 Header Page Website of 126 bình chọn trực tuyến Phân tích: 2.1 Sơ đồ Use-case: Hình Sơ đồ use-case khách hàng 2.2 Đặc tả chi tiết số chức điển hình: 2.2.1 Đăng kí: Hình Sơ đồ Usecase đăng kí Footer Page of 126 Header Page Website of 126 bình chọn trực tuyến Bảng Bảng đặc tả Usecase đăng kí Đăng kí Chức cho phép ngƣời dùng đăng kí tài khoản để đăng nhập vào hệ thống sử dụng chức mà hệ thống cung cấp cho ngƣời dùng Tên Usecase Mô tả Ngƣời dùng Ngƣời thực Điều kiện trƣớc xử lý Điều kiện sau xử lý Các bƣớc thực Ngoại lệ - Thông báo đăng kí thành công - Tài khoản đƣợc lƣu vào sở liệu 1.Chọn chức Đăng kí 2.Nhập vào thông tin cần thiết để đăng kí 3.Xác nhận Báo lỗi trƣờng hợp tài khoản tồn thông tin nhập chƣa định dạng 2.2.2 Đăng nhập: Tên Usecase Hình Sơ đồ Usecase đăng nhập Bảng Bảng đặc tả Usecase đăng nhập Đăng nhập Mô tả Chức yêu cầu ngƣời dùng nhập vào tài khoản mật để truy nhập vào hệ thống, sau truy nhập sử dụng đƣợc chức mà hệ thống cung cấp cho ngƣời dùng Ngƣời thực Ngƣời dùng, quản lý Điều kiện trƣớc xử lý Điều kiện sau xử lý Có thể sử dụng đƣợc chức hệ thống Các bƣớc thực 1.Chọn chức Đăng nhập 2.Nhập vào tài khoản mật 3.Xác nhận Báo lỗi trƣờng hợp tài khoản mật không xác Ngoại lệ Footer Page of 126 Header Page Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.2.3 Tạo bình chọn: Tên Usecase Hình Sơ đồ Usecase tạo bình chọn Bảng Bảng đặc tả Usecase tạo bình chọn Tạo bình chọn Ngƣời thực Chức cho phép ngƣời dùng tạo bình chọn với nội dung bình chọn Ngƣời dùng, quản lý Điều kiện trƣớc xử lý Đã đăng nhập vào hệ thống Điều kiện sau xử lý Có thể sử dụng đƣợc chức hệ thống Các bƣớc thực 1.Chọn chức Tạo bình chọn 2.Nhập thông tin tạo bình chọn 3.Xác nhận tạo Ngoại lệ Báo lỗi trƣờng hợp thông tin nhập vào không định dạng Mô tả 2.2.4 Bình chọn: Tên Usecase Hình 10 Sơ đồ Usecase bình chọn Bảng Bảng đặc tả Usecase bình chọn Bình chọn Mô tả Ngƣời thực Chức cho phép ngƣời dùng bình chọn cho nội dung Ngƣời dùng, quản lý Điều kiện trƣớc xử lý Điều kiện sau xử lý Cập nhật bình chọn vào sở liệu Các bƣớc thực 1.Chọn bình chọn 2.Bình chọn 3.Xác nhận Báo lỗi trƣờng hợp bình chọn gặp lỗi xảy Ngoại lệ Footer Page of 126 Header Page 10Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.2.5 Quản lý bình chọn: Hình 11 Sơ đồ Usecase quản lý bình chọn thành viên Bảng Bảng đặc tả Usecase quản lý bình chọn thành viên Tên Usecase Quản lý bình chọn Ngƣời thực Chức giúp thành viên sử dụng chức xóa, xem thông tin chi tiết bình chọn chỉnh sửa thông tin bình chọn Thành viên Điều kiện trƣớc xử lý Đã đăng nhập vào hệ thống Điều kiện sau sử lý Hiện cửa sổ thực chức tƣơng ứng Các bƣớc thực 1.Chọn chức quản lý bình chọn 2.Chọn chức năng: Xóa, xem, chỉnh sửa 3.Xác nhận Mô tả Ngoại lệ 2.2.6 Tìm kiếm: Hình 12 Sơ đồ Usecase tìm kiếm Footer Page 10 of 126 Header Page 18Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.3.10 Thống kê: Hình 26 Sơ đồ hoạt động thống kê 2.4 Biều đồ tuần tự: 2.4.1 Đăng kí: Hình 27 Sơ đồ đăng kí 14 Footer Page 18 of 126 Header Page 19Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.4.2 Đăng nhập: Hình 28 Sơ đồ đăng nhập 2.4.3 Tạo bình chọn: Hình 29 Sơ đồ tạo phòng bình chọn 15 Footer Page 19 of 126 Header Page 20Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.4.4 Bình chọn: Hình 30 Sơ đồ bình chọn 2.4.5 Quản lý bình chọn: Hình 31 Sơ đồ quản lý phòng bình chọn 16 Footer Page 20 of 126 Header Page 21Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.4.6 Tìm kiếm: Hình 32 Sơ đồ tìm kiếm 2.4.7 Xem kết quả: Hình 33 Sơ đồ xem kết 17 Footer Page 21 of 126 Header Page 22Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.4.8 Bình luận: Hình 34 Sơ đồ bình luận 2.4.9 Quản lý thành viên: Hình 35 Sơ đồ quản lý thành viên 18 Footer Page 22 of 126 Header Page 23Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.4.10 Thống kê Hình 36 Sơ đồ thống kê 2.5 Biểu đồ lớp: Hình 37 Sơ đồ lớp 19 Footer Page 23 of 126 Header Page 24Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.6 Xây dựng sở liệu: Tên thuộc tính QuestionID Question TypeID IsPrivate Code Host IsShowResult IsAdded CategoryID ControlID EndDay Tên thuộc tính AnswerID QuestionID Answer Total Type Tên thuộc tính User Comment Time QuestionID Tên thuộc tính Username Pass Email Role Tên thuộc tính ControlID ControlName Tên thuộc tính CategoryID Category Bảng 11 Bảng Question Kiểu liệu Mô tả Int Mã câu hỏi String Nội dung câu hỏi Int Kiểu câu hỏi Int Chế độ bảo mật String Mật mã String Ngƣời tạo Int Chế độ hiển thị kết Int Chế độ thêm câu trả lời Int Mã chủ đề Int Mã kiểu hiển thị câu trả lời Date Thời gian kết thúc bình chọn Bảng 12 Bảng Answer Kiểu liệu Mô tả Int Mã câu trả lời Int Mã câu hỏi String Nội dung câu trả lời Int Tổng bình chọn Int Kiểu câu trả lời (của chủ phòng hay ngƣời bình chọn) Bảng 13 Bảng Comment Kiểu liệu Mô tả String Ngƣời bình luận String Nội dung bình luận DateTime Thời gian bình luận Int Mã câu hỏi Bảng 14 Bảng User Kiểu liệu Mô tả String Tên đăng nhập String Mật đăng nhập String Email đăng kí Int Mã câu hỏi Bảng 15 Bảng Control Kiểu liệu Mô tả Int Mã kiểu câu trả lời String Tên kiểu câu trả lời Bảng 16 Bảng Categories Kiểu liệu Mô tả Int Mã chủ đề String Tên chủ đề 20 Footer Page 24 of 126 Header Page 25Website of 126 bình chọn trực tuyến Hình 38 Mô hình sở liệu 2.7 Thiết kế giao diện: Hình 39 Màn hình đăng kí tài khoản 21 Footer Page 25 of 126 Header Page 26Website of 126 bình chọn trực tuyến Hình 40 Màn hình đăng nhập tài khoản Hình 41 Màn hình bình chọn 22 Footer Page 26 of 126 Header Page 27Website of 126 bình chọn trực tuyến Hình 42 Màn hình kết Hình 43.Màn hình tạo bình chọn Hình 44.Màn hình bình luận 23 Footer Page 27 of 126 Header Page 28Website of 126 bình chọn trực tuyến CHƢƠNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC Kết thực đƣợc: Về bản, website đáp ứng đƣợc yêu cầu mà ngƣời dùng Bên cạnh website áp dụng đƣợc mô hình lớp, mô hình giúp dễ dàng quản lý chƣơng trình Tuy nhiên hạn chế thời gian nhƣ hạn chế ý tƣởng đồ án nên website tạm dừng mức độ mô lại website bình chọn trực tuyến Đánh giá:  Ƣu điểm: - Thực theo mô hình lớp nên dễ dàng quản lý source code - Cung cấp cho ngƣời dùng trang web bình chọn đƣợc Việt hóa hoàn toàn - Ngƣời dùng sử dụng trang web bình chọn tùy theo mục đích khảo sát, nghiên cứu khác  Nhƣợc điểm: - Giao diện đơn giản chƣa có điểm bật - Chƣa có điểm đặc biệt trội chức - Chƣa có xử lý phiên sử dụng ngƣời dùng  Hạn chế - Chƣa kết nối đƣợc với trang mạng xã hội khác nhƣ Facebook, Google, 24 Footer Page 28 of 126 Header Page 29Website of 126 bình chọn trực tuyến KẾT LUẬN Thành công: Trang web xây dựng đƣợc chức mà tài liệu phân tích hƣớng tới Ngƣời sử dụng sử dụng tính mà họ cần để thực khảo sát bình chọn tùy theo mục đích sử dụng liệu Trang web ứng dụng đƣợc mô hình lớp sử dụng công nghệ phổ biến để xây dựng, điều giúp cho trang web dễ dàng phát triển Trang web đƣợc sử dụng Tiếng Việt nên ngƣời dùng không cần lo lắng ngôn ngữ Hƣớng phát triển: Bên cạnh thành công, trang web có mặt hạn chế riêng mà phát triển lên thành sản phẩm tốt hơn: - Kết nối với trang mạng xã hội để ngƣời dùng dễ dàng sử dụng chức hệ thống - Hệ thống cung cấp thêm chức tùy chọn giao diện để ngƣời dùng thực đƣợc thao tác nhằm giúp nội dung bình chọn thêm phong phú nội dung lẫn hình thức - Cải thiện phần giao diện thân thiện với ngƣời sử dụng 25 Footer Page 29 of 126 Header Page 30Website of 126 bình chọn trực tuyến ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 54, Nguyễn Lƣơng Bằng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Tel 84.511.3.736.949, Fax 84.511.842.771 - Website: itf.dut.edu.vn - E-mail: cntt@dut.udn.vn TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Dùng cho duyệt kiểm tra đồ án) I Thông tin chung Họ tên Sinh viên: Dương Hữu Phước Mã Sinh viên:102154101142 Lớp:10T4 Tên đề tài: Website bình chọn trực tuyến II Tóm tắt đồ án Mô tả toán Trang web đƣợc tạo với mục đích cung cấp cho ngƣời dùng chức tạo câu hỏi câu trả lời để thu nhận thông tin từ ngƣời dùng khác Bên cạnh đó, trang web giúp ngƣời dùng chia sẻ thông tin, bình luận với ngƣời Đóng góp tác giả Xây dựng trang web với thông tin khảo sát tìm hiểu từ trang web khác Cung cấp môi trƣờng dễ dàng cho ngƣời dùng tạo câu hỏi với câu trả lời Ngƣời dùng khác bình chọn cho câu hỏi kết đƣợc lƣu lại hiển thị kết dƣới dạng biểu đồ Ngoài ra, ngƣời dùng bình luận, chia sẻ ý kiến, đóng góp với ngƣời khác Các chức kết thực chƣơng trình a) Xây dựng thành công tạo bình chọn: Hình Hình ảnh tạo bình chọn 26 Footer Page 30 of 126 Header Page 31Website of 126 bình chọn trực tuyến b) Kết thực bình chọn xong: Hình Kết bình chọn dạng biểu đồ 27 Footer Page 31 of 126 Header Page 32Website of 126 bình chọn trực tuyến 28 Footer Page 32 of 126 ... với bình chọn chọn 1 .Chọn bình chọn muốn xem kết 2 .Chọn xem kết bình chọn Trả hình báo lỗi ngƣời không cho hiển thị kết bình chọn hết hạn bình chọn 2.2.8 Bình luận: Hình 14 Sơ đồ Usecase bình. .. of 126 bình chọn trực tuyến 2.3.4 Bình chọn: Hình 20 Sơ đồ hoạt động bình chọn 2.3.5 Quản lý bình chọn: Hình 21 Sơ đồ hoạt động quản lý bình chọn 11 Footer Page 15 of 126 Header Page 16Website... chọn trực tuyến 2.4.2 Đăng nhập: Hình 28 Sơ đồ đăng nhập 2.4.3 Tạo bình chọn: Hình 29 Sơ đồ tạo phòng bình chọn 15 Footer Page 19 of 126 Header Page 20Website of 126 bình chọn trực tuyến 2.4.4 Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp Websit bình chọn trực tuyến, Đồ án tốt nghiệp Websit bình chọn trực tuyến, Đồ án tốt nghiệp Websit bình chọn trực tuyến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay