Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

172 90 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:14

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUỐC THỊNH ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUỐC THỊNH ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐÁP ỨNG XU THẾ HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 62340301 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS,TS VŨ HỮU ĐỨC PGS,TS TRẦN THỊ GIANG TÂN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tên tác giả TRẦN QUỐC THỊNH Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Mở đầu Chương – Tổng quan vấn đề nghiên cứu hội tụ kế toán quốc tế 1.1 Giới thiệu 1.2 Lược sử trình hội tụ kế toán quốc tế 1.2.1 Giai đoạn tạo tiền đề hội tụ (1973 – 2000) 1.2.2 Giai đoạn hội tụ (từ năm 2001 đến nay) 1.3 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.3.1 Các nghiên cứu giới 1.3.1.1 Các tác nhân thúc đẩy trình hội tụ 1.3.1.2 Các kết đạt trình hội tụ 1.3.1.3 Các trở ngại trình hội tụ 1.3.1.4 Các ảnh hưởng việc hội tụ đến chất lượng báo cáo tài kinh tế 10 1.3.1.5 Đánh giá viễn cảnh hội tụ kế toán sau hành động trì hoãn Hoa Kỳ năm 2012 11 1.3.2 Các nghiên cứu hội tụ Việt Nam 11 1.3.2.1 Đánh giá mức độ hội tụ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 11 1.3.2.2 Những khó khăn Việt Nam trình hội tụ 15 1.3.2.3 Các đề xuất hội nhập để tiến tới hội tụ kế toán Việt Nam 16 1.3.3 Kết đạt vấn đề tồn nghiên cứu trước 16 1.3.3.1 Các kết đạt 16 1.3.3.2 Các vấn đề tồn cần tiếp tục nghiên cứu 16 1.4 Câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu phương pháp nghiên cứu 18 1.4.1 Câu hỏi nghiên cứu 18 1.4.2 Mục tiêu nghiên cứu 19 1.4.3 Phương pháp nghiên cứu 19 1.4.4 Khung nghiên cứu luận án 20 Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương – Xu tất yếu đặc điểm trình hội tụ kế toán quốc tế 23 2.1 Giới thiệu 23 2.2 Các khái niệm lý thuyết 23 2.2.1 Khái niệm hội tụ kế toán quốc tế 23 2.2.2 Các lý thuyết 24 2.2.2.1 Lý thuyết thông tin hữu ích cho việc định 24 2.2.2.2 Các lý thuyết lập quy 24 2.2.2.3 Các lý thuyết đa dạng kế toán quốc gia 25 2.3 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế vai trò Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế 27 2.3.1 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế 27 2.3.1.1 Tổ chức lập qui 27 2.3.1.2 Qui trình ban hành chuẩn mực báo cáo tài 29 2.3.1.3 Hệ thống chuẩn mực báo cáo tài quốc tế 29 2.3.2 Vai trò Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế 30 2.3.2.1 Các kết đạt 30 2.3.2.2 Các thách thức 31 2.3.2.3 Chiến lược IASC Foundation 31 2.4 Quá trình phương thức hội tụ kế toán quốc tế quốc gia lớn 32 2.4.1 Quá trình phương thức hội tụ Hoa Kỳ 33 2.4.1.1 Đặc điểm môi trường 33 2.4.1.2 Các yếu tố thể chế 33 2.4.1.3 Quá trình phương thức hội tụ 35 2.4.2 Quá trình phương thức hội tụ Pháp 39 2.4.2.1 Đặc điểm môi trường 39 2.4.2.2 Các yếu tố thể chế 39 2.4.2.3 Quá trình phương thức hội tụ 40 2.4.3 Quá trình phương thức hội tụ Trung quốc 42 2.4.3.1 Đặc điểm môi trường 42 2.4.3.2 Các yếu tố thể chế 43 2.4.3.3 Quá trình phương thức hội tụ 44 2.5 Thực tiễn cách thức hội tụ số quốc gia khu vực châu Á 47 2.5.1 Hội tụ toàn 48 2.5.2 Hội tụ theo hướng tiệm cận 49 Footer Page of 126 Header Page of 126 2.5.3 Hội tụ phần 50 2.6 Xu tất yếu đặc điểm trình hội tụ kế toán quốc tế 52 2.6.1 Xu tất yếu trình hội tụ 52 2.6.2 Các đặc điểm trình hội tụ 53 Chương – Khảo sát đánh giá hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bối cảnh hội tụ kế toán quốc tế 56 3.1 Giới thiệu 56 3.2 Tổng quan hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 56 3.2.1 Hoàn cảnh đời hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 56 3.2.2 Những nhân tố môi trường tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam bối cảnh kinh tế Việt Nam xu hội tụ kế toán quốc tế 58 3.2.2.1 Những nhân tố môi trường tác động đến hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 59 3.2.2.2 Bối cảnh kinh tế Việt Nam xu hội tụ kế toán quốc tế 61 3.2.3 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 64 3.2.3.1 Cơ chế 65 3.2.3.2 Các chuẩn mực kế toán ban hành 66 3.3 Khảo sát thực nghiệm hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 68 3.3.1 Các nghiên cứu trước 68 3.3.2 Mục đích nghiên cứu 69 3.3.3 Thiết kế nghiên cứu 69 3.3.4 Kết nghiên cứu 70 3.3.4.1 Nội hàm chuẩn mực kế toán 71 3.3.4.2 Khả áp dụng chuẩn mực kế toán vào thực tiễn 78 3.3.4.3 Thực tiễn thông tin cung cấp báo cáo tài 86 3.3.4.4 Nghiên cứu hành vi 90 3.3.5 Đánh giá tổng hợp kết khảo sát chuẩn mực kế toán Việt Nam 105 3.4 Khảo sát khác biệt chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế yêu cầu điều chỉnh chuẩn mực Việt Nam 107 3.4.1 Các nghiên cứu trước 107 3.4.2 Mục đích nghiên cứu 107 3.4.3 Phương pháp nghiên cứu 107 3.4.4 Kết nghiên cứu 108 3.5 Khảo sát điều kiện cần đủ để ban hành chuẩn mực Việt Nam thiếu so với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Footer Page of 126 113 Header Page of 126 3.5.1 Các nghiên cứu trước 113 3.5.2 Mục đích nghiên cứu 113 3.5.3 Phương pháp nghiên cứu 113 3.5.4 Kết nghiên cứu 114 3.6 Khảo sát thể chế sở hạ tầng cho trình hội tụ Việt Nam 119 3.6.1 Về phía Nhà nước 119 3.6.2 Về phía doanh nghiệp 121 3.6.3 Về phía Tổ chức nghề nghiệp 121 3.7 Đánh giá chung thành tồn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 122 3.7.1 Các thành đạt 123 3.7.2 Các tồn 123 Chương – Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam đáp ứng xu hội tụ kế toán quốc tế 128 4.1 Giới thiệu 128 4.2 Tính tất yếu trình hội tụ kế toán quốc tế Việt Nam 128 4.3 Định hướng cách thức hội tụ kế toán cho Việt Nam 129 4.3.1 Cơ sở cho việc định hướng 129 4.3.2 Đề xuất cách thức hội tụ kế toán cho Việt Nam 130 4.3.2.1 Nghiên cứu cách thức hội tụ giới 130 4.3.2.2 Khảo sát ý kiến chuyên gia 130 4.3.2.3 Đề xuất cách thức hội tụ kế toán cho Việt Nam 132 4.4 Định hướng phương thức triển khai lộ trình hội tụ kế toán quốc tế 135 4.4.1 Định hướng phương thức triển khai lộ trình hội tụ cho nhóm áp dụng toàn chuẩn mực báo cáo tài quốc tế 135 4.4.1.1 Xác định đối tượng phải áp dụng toàn chuẩn mực báo cáo tài quốc tế 135 4.4.1.2 Nội dung hội tụ 136 4.4.1.3 Lộ trình hội tụ 136 4.4.1.4 Các công việc chuẩn bị cho hội tụ 137 4.4.2 Định hướng phương thức triển khai lộ trình hội tụ cho nhóm chuyển đổi dần 137 4.4.2.1 Phương hướng lộ trình 138 4.4.2.2 Nội dung công việc giai đoạn 139 4.4.2.3 Nội dung công việc giai đoạn 146 Footer Page of 126 Header Page of 126 4.5 Định hướng thể chế sở hạ tầng cho trình hội tụ 147 4.5.1 Định hướng thể chế 147 4.5.1.1 Hình thành Hội đồng Chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam 147 4.5.1.2 Đổi quy trình ban hành chuẩn mực 148 4.5.1.3 Các vấn đề liên quan khác 149 4.5.2 Định hướng sở hạ tầng 149 4.5.2.1 Phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt Nam 149 4.5.2.2 Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán 150 4.5.2.3 Đổi đào tạo kế toán hai hệ thống học thuật nghề nghiệp 150 4.5.2.4 Phát triển tảng nghiên cứu kế toán 151 Kết luận 153 Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phần tiếng Việt DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa Phần tiếng nước ANC Autorité des Normes Comptables Ủy ban Chuẩn mực kế toán Pháp ASBE Accounting System for Business Enterprises Hệ thống chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Trung quốc ASC Accounting Standard Codification Bộ chuẩn mực kế toán Hoa Kỳ CASC Chinese Accounting Standard Committee Ủy ban Chuẩn mực kế toán Trung quốc CNC Conseil National de la Comptabilité Hội đồng Kế toán quốc gia Pháp CRC Comité de la Réglementation Comptable Ủy ban Qui định kế toán Pháp CSRC Chinese Security Regulatory Commission Ủy ban Chứng khoán Trung quốc EC European Commission Ủy ban châu Âu EITF Emerging Issues Task Force Ban xử lý vấn đề phát sinh EU European Union Liên minh châu Âu FAF Financial Accounting Foundation Tổ chức kế toán tài Hoa Kỳ FASAC Financial Accounting Standards Advisory Council Hội đồng Tư vấn chuẩn mực kế toán tài Hoa Kỳ FASB Financial Accounting Standard Board Hội đồng Chuẩn mực kế toán tài Hoa Kỳ GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội IAS Footer Page of 126 International Accounting Standard Header Page 10 of 126 Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB International Accounting Standard Board Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế IASC International Accounting Standard Committee Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế IASC Foundation International Accounting Standard Committee Foundation Tổ chức Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế IFAC International Federation of Accountants Hội đồng Liên đoàn kế toán quốc tế IFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee Ủy ban Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS International Financial Reporting Standard Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS Advisory Hội đồng Tư vấn chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Council IFRS for SMEs International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ vừa IFRS Framework Khuôn mẫu lý thuyết cho việc lập trình bày báo cáo tài quốc tế IFRS Foundation Tổ chức Ủy ban chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IFRS Interpretations Ủy ban Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Committee IOSCO International Organization of Securities Commissions Tổ chức quốc tế quan quản lý thị trường chứng khoán PCG Plan Comptable Général Tổng hoạch đồ kế toán Pháp SEC Securities and Exchange Commission Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ SFAC Statement of Financial Accounting Concepts Báo cáo khuôn mẫu kế toán tài Hoa Kỳ SFAS Statements of Financial Accounting Standards Chuẩn mực kế toán tài Hoa Kỳ SIC Footer Page 10 of 126 Standard Interpretation Committee 140 Header Page 158 of 126 Bảng 4.1: Các điều chỉnh đề xuất chuẩn mực kế toán hành (có đối chiếu với dự thảo chuẩn mực kế toán) Chuẩn mực Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo chuẩn mực kế toán Phần 1: Các chuẩn mực có khác biệt quan trọng, cần điều chỉnh Chuẩn mực chung - Các đặc điểm chất lượng cần - Chương 2, đặc điểm định (VAS 1) sử dụng để thay tính thông tin tài hữu nguyên tắc yêu cầu kế toán ích, gồm đặc điểm định tính đặc điểm định tính nâng cao - Nội dung Lợi nhuận tổng hợp - Không đề cập nội dung cần bổ sung để tăng tính hữu ích thông tin cho người sử dụng Chuẩn mực bất - Sau ghi nhận ban đầu chọn mô hình giá gốc động sản đầu tư hay giá trị hợp lý (VAS 5) Thuê tài - Cần bổ sung tài sản thuê bị tổn thất đánh giá theo (VAS 6) chuẩn mực tổn thất tài sản - Đối với phần trình bày thông tin cần trình bày bổ sung số thông tin diễn giải hợp đồng thuê trọng yếu, đối chiếu tổng đầu tư gộp cho thuê tài sản giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu, ước tính khoản toán cho thuê lại tối thiểu tương lai nhận cho thuê lại không hủy ngang cuối kỳ báo cáo khoản toán thuê cho thuê lại ghi nhận chi phí kỳ… Hợp kinh - Đề nghị bổ sung qui định áp dụng phương pháp toàn lợi doanh (VAS 11) thương mại báo cáo tài hợp - Đề nghị chỉnh sửa, kỳ báo cáo đầu tiên, đơn vị không tiếp tục khấu hao lợi thương mại mà phải xem xét giảm giá trị lợi thương mại tối thiểu năm lần Trình bày báo cáo - Việc trình bày thông tin linh hoạt hơn, không thiết phải tài (VAS 21) tuân thủ khoản mục bắt buộc theo qui định - Hình thành báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu báo cáo riêng thay tích hợp thuyết minh - Hình thành báo cáo lợi nhuận tổng hợp cho phép kết hợp với báo cáo kết hoạt động kinh doanh Phần 2: Các chuẩn mực lại Chuẩn mực hàng - Cần loại trừ phương pháp nhập - Các phương pháp tính giá hàng tồn kho (VAS 2) sau xuất trước (LIFO) việc tồn kho (đoạn 23 -27) không đề xác định trị giá xuất hàng tồn cập phương pháp nhập sau xuất kho trước (LIFO) việc xác định trị giá xuất hàng tồn kho Footer Page 158 of 126 141 Header Page 159 of 126 Bảng 4.1: Các điều chỉnh đề xuất chuẩn mực kế toán hành (có đối chiếu với dự thảo chuẩn mực kế toán) (tiếp theo) Chuẩn mực Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Chuẩn mực tài sản - Đề nghị bổ sung cố định hữu hình nguyên giá tài sản cố định (VAS 3) hữu hình bao gồm chi phí ước tính cho việc tháo dở, khôi phục mặt nhằm phù hợp với qui định chung - Đề nghị bổ sung nội dung trình bày công bố liên quan đến phân loại tài sản cầm giữ để bán tăng/ giảm đánh giá lại tổn thất khoản tổn thất hoàn nhập báo cáo kết hoạt động kinh doanh Dự thảo chuẩn mực kế toán Đoạn 16, nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm khoản ước tính ban đầu chi phí phá hủy, điều chuyển tài sản, hoàn trả mặt khôi phục trạng nghĩa vụ mà đơn vị phải gánh chịu mua tài sản - Đoạn 70, trình bày bảng đối chiếu giá trị lại đầu kỳ cuối kỳ, thể tài sản phân loại nắm giữ để bán giá trị tăng giảm phát sinh từ việc đánh giá lại khoản lỗ giảm giá trị tài sản ghi nhận hoàn nhập vào báo cáo thu nhập toàn diện khác theo chuẩn mực giảm giá trị tài sản Trình bày báo cáo - Việc trình bày thông tin linh hoạt hơn, không thiết phải tài (VAS 21) tuân thủ khoản mục bắt buộc theo qui định - Hình thành báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu báo cáo riêng thay tích hợp thuyết minh - Hình thành báo cáo lợi nhuận tổng hợp cho phép kết hợp với báo cáo kết hoạt động kinh doanh Chuẩn mực hàng - Cần loại trừ phương pháp - Các phương pháp tính giá hàng tồn kho (VAS 2) nhập sau xuất trước (LIFO) tồn kho (đoạn 23 -27) không đề cập việc xác định trị giá phương pháp nhập sau xuất trước xuất hàng tồn kho (LIFO) việc xác định trị giá xuất hàng tồn kho Chuẩn mực tài sản - Đề nghị bổ sung Đoạn 16, nguyên giá tài sản cố cố định hữu hình nguyên giá tài sản cố định định hữu hình bao gồm khoản (VAS 3) hữu hình bao gồm chi ước tính ban đầu chi phí phá phí ước tính cho việc tháo dở, hủy, điều chuyển tài sản, hoàn trả khôi phục mặt nhằm mặt khôi phục trạng phù hợp với qui định nghĩa vụ mà đơn vị phải chung gánh chịu mua tài sản - Đề nghị bổ sung nội dung - Đoạn 70, trình bày bảng đối trình bày công bố liên chiếu giá trị lại đầu kỳ quan đến phân loại tài sản cuối kỳ, thể tài sản phân cầm giữ để bán tăng/ giảm loại nắm giữ để bán giá trị đánh giá lại tổn thất tăng giảm phát sinh từ việc khoản tổn thất hoàn đánh giá lại khoản lỗ nhập báo cáo kết giảm giá trị tài sản ghi nhận hoạt động kinh doanh hoàn nhập vào báo cáo thu nhập toàn diện khác theo chuẩn mực giảm giá trị tài sản Footer Page 159 of 126 142 Header Page 160 of 126 Bảng 4.1: Các điều chỉnh đề xuất chuẩn mực kế toán hành (có đối chiếu với dự thảo chuẩn mực kế toán) (tiếp theo) Chuẩn mực Chuẩn mực tài sản cố định vô hình (VAS 4) Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết (VAS 7) Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Dự thảo chuẩn mực kế toán Tương tự nội dung trình bày công bố thông tin chuẩn mực tài sản cố định hữu hình - Quy định trường hợp nhà đầu - Không đề cập nội dung tư có trình bày báo cáo tài hợp báo cáo tài riêng nhà đầu tư, khoản đầu tư vào công ty liên kết đầu tư ngắn hạn trình bày theo phương pháp giá gốc hay tài sản tài sẵn có để bán tài sản dài hạn nắm giữ để bán Thông tin tài - Chỉnh sửa nội dung tương tự chuẩn mực đầu tư vào công ty khoản vốn liên kết góp liên doanh (VAS 8) Ảnh hưởng việc - Đưa vào thuật ngữ đồng - Đoạn 8, trình bày trình bày chênh lệch tỷ giá tiền chức (functional thuật ngữ đồng tiền chức hối đoái (VAS 10) currency) đồng tiền trình bày đồng tiền báo cáo báo cáo (presentation currency) - Chỉnh sửa kế toán - Không đề cập nội dung nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro khoản mục có gốc ngoại tệ hạch toán theo chuẩn mực công cụ tài - Bổ sung, doanh nghiệp - Đoạn 31, có thay đổi chuyển đổi đồng tiền báo cáo, đồng tiền chức năng, đơn vị doanh nghiệp phải áp dụng phải áp dụng phi hồi tố thủ thủ tục chuyển đổi với đồng tiền tục chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán kể từ ngày chuyển chức kể từ ngày thay đổi đồng tiền báo cáo đổi Doanh thu thu - Bổ sung, chưa nhận - Đoạn 11, khoản tiền nhập khác (VAS khoản tiền tương đương tương đương tiền không 14) tiền, giá trị hợp lý khoản phải nhận giá trị hợp thu thấp giá trị danh lý khoản thấp nghĩa mà doanh nghiệp nhận giá trị danh nghĩa chênh lệch giá trị khoản tiền thu phải thu hợp lý giá trị danh nghĩa Sự khác biệt giá trị hợp lý ghi nhận tiền lãi giá trị danh nghĩa tổng giá trị lợi ích kinh tế ghi nhận doanh thu tiền lãi Footer Page 160 of 126 143 Header Page 161 of 126 Bảng 4.1: Các điều chỉnh đề xuất chuẩn mực kế toán hành (có đối chiếu với dự thảo chuẩn mực kế toán) (tiếp theo) Chuẩn mực Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Hợp đồng xây dựng - Bổ sung, tổng chi phí (VAS 15) hợp đồng xây dựng vượt tổng doanh thu hợp đồng khoản lỗ dự tính cần ghi nhận Dự thảo chuẩn mực kế toán - Đoạn 36, có khả tổng chi phí thực hợp đồng cao tổng doanh thu hợp đồng khoản lỗ dự kiến ghi nhận vào chi phí để xác định kết kinh doanh Chi phí vay - Bổ sung nội dung chênh - Đoạn 6, chi phí vay bao gồm (VAS 16) lệch tỷ giá phát sinh từ các khoản vay ngoại tệ khoản vay ngoại tệ chi phí vay - Bổ sung, vốn hóa chi phí lãi - Đoạn 16, giá trị ghi sổ vay dẫn tới việc giá trị toàn chi phí ước tính để có ghi sổ tài sản cao giá trị tài sản dở dang vượt thu hồi giá trị giá trị thu hồi giá trị thực thực tài sản; trường hợp đó, giá trị ghi sổ tài sản dở dang doanh nghiệp phải ghi giảm ghi giảm xóa sổ xóa sổ giá trị lại theo quy định chuẩn tài sản theo yêu cầu mực khác chuẩn mực khác Thuế thu nhập - Chỉnh sửa trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải doanh nghiệp (VAS ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, trừ: 17) + Ghi nhận ban đầu lợi thương mại; + Ghi nhận ban đầu tài sản hay nợ phải trả giao dịch trình hợp kinh doanh ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán lợi nhuận tính thuế thu nhập thời điểm phát sinh giao dịch - Chỉnh sửa trường hợp thuế thu nhập hành thuế thu nhập hoãn lại ghi nhận thu nhập hay chi phí để tính lãi, lỗ kỳ phát sinh, ngoại trừ trường hợp: + Thuế thu nhập phát sinh từ giao dịch kiện ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu kỳ hay kỳ khác + Hợp kinh doanh - Bổ sung, mức thuế suất khác áp dụng cho mức lợi nhuận tính thuế, tài sản nợ thuế thu nhập hoãn lại xác định sở thuế suất trung bình dự tính áp dụng lợi nhuận tính thuế (lỗ tính thuế) kỳ mà khoản chênh lệch tạm thời dự tính hoàn nhập Footer Page 161 of 126 144 Header Page 162 of 126 (2) Rà soát toàn chế độ kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC để bảo đảm tính thống với chuẩn mực kế toán Trong phần 3.2 3.3 chương cho thấy cách thức tiếp cận Việt Nam có ưu điểm việc ban hành chuẩn mực gắn chặt với việc điều chỉnh chế độ kế toán nhược điểm tồn chưa có thống cao hai văn pháp lý Do đó, luận án đề nghị cần rà soát chỉnh sửa chế độ kế toán để thúc đẩy trình đưa chuẩn mực vào thực tế (3) Ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam tảng tham khảo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế tương ứng với lựa chọn phù hợp với Việt Nam Kết khảo sát phần 3.5 chương cho thấy chuyên gia từ hai lĩnh vực thực tế nghiên cứu, giảng dạy cho cần phải ban hành phần lớn chuẩn mực thiếu Việt Nam so với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Điều phù hợp với chiến lược hội tụ đề xuất với mong muốn đưa dần chuẩn mực gần với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Do đó, tác giả đề xuất cần soạn thảo ban hành số chuẩn mực Việt Nam dựa chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Bảng 4.2 tóm tắt chuẩn mực đề xuất nội dung cần ý Bảng 4.2: Các chuẩn mực đề xuất ban hành Chuẩn mực Đề xuất nội dung Các chuẩn mực cần ban hành sớm Nhóm chuẩn mực - Mục tiêu để ban hành chuẩn mực công cụ tài nhằm: công cụ tài + Thiết lập nguyên tắc ghi nhận đánh giá tài sản tài chính, nợ tài hợp đồng mua bán khoản mục phi tài + Phân loại công cụ tài từ phía người ban hành tài sản tài chính, nợ tài chính, công cụ vốn, phân loại lợi ích liên quan, cổ tức, lãi lỗ nợ tài tài sản tài bù trừ Đồng thời thiết lập nguyên tắc việc trình bày công cụ tài khoản nợ phải trả hay vốn chủ sở hữu khoản nợ tài tài sản tài bù trừ + Công bố thông tin công cụ tài thông tin báo cáo tài doanh nghiệp chất phạm vi mức độ rủi ro phát sinh từ công cụ tài mà doanh nghiệp sử dụng kỳ cuối kỳ báo cáo - Về nội dung công cụ tài chính, vấn đề bao gồm phân loại công cụ tài chính, đo lường công cụ tài chính, tổn thất tài sản tài phòng ngừa rủi ro Tuy nhiên thấy, phòng ngừa rủi ro vấn đề đánh giá phức tạp liên quan đến công cụ phái sinh phi phái sinh Do đó, giai đoạn tại, Việt Nam cần ban hành chuẩn mực công cụ tài tập trung vào nội dung liên quan đến phân loại công cụ tài chính, đo lường công cụ tài tổn thất tài sản tài Footer Page 162 of 126 145 Header Page 163 of 126 Bảng 4.2: Các chuẩn mực đề xuất ban hành (tiếp theo) Chuẩn mực Đề xuất nội dung Các chuẩn mực cần ban hành sớm Chuẩn mực giá trị - Mục tiêu để ban hành chuẩn mực giá trị hợp lý nhằm: hợp lý + Thiết lập qui định riêng để đo lường theo giá trị hợp lý + Công bố đo lường theo giá trị hợp lý - Về nội dung giá trị hợp lý cần tập trung giải phương pháp định giá định giá theo giá thị trường, định giá thu nhập định giá chi phí Các chuẩn mực lại Chuẩn mực tổn thất - Mục tiêu để ban hành chuẩn mực nhằm: tài sản + Đảm bảo tài sản doanh nghiệp đánh giá không cao giá trị thu hồi + Một tài sản đánh giá không cao giá trị thu hồi giá trị lại cao giá trị thu hồi việc sử dụng hay bán tài sản + Trong trường hợp tài sản coi khoản lỗ tổn thất Chuẩn mực áp dụng trường hợp hoàn nhập lỗ tổn thất - Về nội dung tổn thất tài sản, tập trung giải vấn đề lớn sau: + Xác định tài sản sửa chữa đánh giá theo giá trị thu hồi + Ghi nhận đánh giá lỗ tổn thất đơn vị phát sinh tiền (cash generarion units) lợi thương mại + Hoàn nhập lỗ tổn thất Chuẩn mực nông - Mục tiêu để ban hành chuẩn mực nhằm: nghiệp + Trình bày phương pháp đánh giá liên quan đến tài sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp + Công bố thông tin liên quan đến tài sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp - Về nội dung nông nghiệp, tập trung giải vấn đề sau: + Ghi nhận đánh giá khoản lãi lỗ khoản đánh giá giá trị hợp lý cách đáng tin cậy + Trợ cấp phủ liên quan đến hoạt động nông nghiệp Chuẩn mực tài sản - Mục tiêu để ban hành chuẩn mực nhằm: dài hạn nắm giữ để bán + Xác định tài sản nắm giữ để bán hoạt động không + Trình bày công bố hoạt động gián đoạn liên tục - Về nội dung tài sản dài hạn nắm giữ để bán hoạt động không liên tục, tập trung giải vấn đề trọng tâm sau: + Phân loại tài sản dài hạn giữ để bán + Đánh giá tài sản dài hạn giữ để bán + Trình bày công bố hoạt động không liên tục khoản lãi, lỗ liên quan hoạt động liên tục Footer Page 163 of 126 146 Header Page 164 of 126 Có chuẩn mực chuyên gia đề xuất tác giả không đưa vào nội dung xây dựng, chuẩn mực báo cáo tài kinh tế siêu lạm phát vấn đề có khả xảy với Việt Nam IAS 29 không đưa tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá kinh tế gọi siêu lạm phát mà đưa dấu hiệu kinh tế siêu lạm phát điều trình bày đoạn IAS 29 (IASC Foundation, 2010) Tuy nhiên Ban xử lý vấn đề quốc tế (International Practices Task Force) thuộc Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ có báo cáo định kỳ đánh giá tình trạng lạm phát đáng kể quốc gia sở liệu Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Trong báo cáo tháng 5/2012 cho thấy Việt Nam không nằm danh sách (IPTF, 2012) Bảng 4.3 Thông tin số liệu mức độ lạm phát Việt Nam qua năm Bảng 4.3: Thông tin số liệu mức độ lạm phát Việt Nam qua năm Diễn giải 2010 2011 Dự kiến 2012 CPI bình quân 209,50 248,63 268,87 285,43 300,91 316,41 332,23 348,84 9,21 18,68 8,14 6,16 5,43 5,15 5,00 5,00 CPI cuối kỳ 221,60 261,77 273,52 288,70 304,00 319,20 335,16 351,92 Mức tăng CPI cuối kỳ (%) 11,75 18,13 4,49 5,55 5,30 5,00 5,00 5,00 Mức tăng CPI bình quân (%) Dự kiến 2013 Dự kiến 2014 Dự kiến 2015 Dự kiến 2016 Dự kiến 2017 Nguồn: www.imf.org (4) Quá trình ban hành chuẩn mực cần kết hợp chặt chẽ với trình hướng dẫn theo chế độ kế toán tương ứng Như trình bày chương 3, Việt Nam việc đưa chuẩn mực vào thực tế cần thông qua chế độ kế toán Vì vậy, tác giả đề xuất trì cách làm trước nhóm chuẩn mực ban hành cần kèm với hướng dẫn cụ thể việc triển khai áp dụng theo chế độ kế toán Định kỳ, chế độ điều chỉnh tổng hợp lần để phản ảnh điều chỉnh trước 4.4.2.3 Nội dung công việc giai đoạn Bước sang giai đoạn 2, phần lớn nội dung chuẩn mực kế toán Việt Nam tiếp cận gần với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Các công việc chủ yếu giai đoạn bao gồm: Footer Page 164 of 126 147 Header Page 165 of 126 - Tiến hành đối chiếu hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam vào thời điểm với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế dành cho DNNVV vào thời điểm để nhận dạng khác biệt khả hội tụ - Đối với khác biệt chưa có khả hội tụ tương lai gần, nghiên cứu kỹ thực vậy, công bố hoãn nội dung hội tụ 4.5 Định hướng thể chế sở hạ tầng cho trình hội tụ Trên tảng kinh nghiệm quốc gia giới, đồng thời phát triển có chọn lọc ý tưởng chuyên gia, luận án bổ sung luận hệ thống hóa thành hai nhóm thể chế sở hạ tầng 4.5.1 Định hướng thể chế Chuẩn mực báo cáo tài liên quan đến quyền lợi nhiều bên xã hội đòi hỏi nhiều nguồn lực để thực Một hạn chế Việt Nam trình phát triển chuẩn mực kế toán Việt Nam tồn gắn với quy trình soạn thảo ban hành chuẩn mực Điều xuất phát từ yếu tố thể chế Những cải tiến thể chế cần thiết để giải vấn đề bao gồm: 4.5.1.1 Hình thành Hội đồng Chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam Sự phát triển chuẩn mực kế toán nước qua phần cho thấy hầu hết quốc gia hình thành chế hội đồng cho việc ban hành chuẩn mực Hội đồng Chuẩn mực báo cáo tài (dưới gọi tắt Hội đồng) nhóm chuyên gia cao cấp nghề nghiệp đại diện cho nhóm quyền lợi khác liên quan đến chuẩn mực kế toán Hội đồng bỏ phiếu chấp thuận dự án chuẩn mực, đánh giá dự thảo trước ban hành ban hành thức chuẩn mực Tại số quốc gia, thành viên Hội đồng tổ chức giám sát bổ nhiệm Hội đồng Chuẩn mực kế toán tài Philippines (FRSC) Ủy ban quốc gia kế toán Philippines (BOA) bổ nhiệm Ở số quốc gia khác, thành viên Hội đồng Nhà nước trực tiếp bổ nhiệm Hội đồng Chuẩn mực kế toán Malaysia (MASB) Bộ trưởng Bộ Tài bổ nhiệm Đối với quốc gia tổ chức nghề nghiệp có chức lập quy Hồng Kông, Hàn quốc… Hội đồng tổ chức nghề nghiệp thành lập có thành viên kiêm nhiệm từ bên ngoài, ví dụ Hội đồng Chuẩn mực kế toán Hàn quốc có thành viên thành viên bên từ trường đại học, công ty kiểm toán doanh nghiệp Cơ chế hội đồng bỏ phiếu giúp cho trình soạn thảo ban hành chuẩn mực minh bạch cân quyền lợi bên (KASB, 2012) Footer Page 165 of 126 148 Header Page 166 of 126 Tại Trung quốc, Hội đồng Chuẩn mực kế toán Trung quốc thành lập năm 1998 với chức tư vấn việc lập kế hoạch, xây dựng chuẩn mực, chọn lựa sách kế toán áp dụng chúng Năm 2003, tổ chức cải tổ với 26 thành viên Bộ Tài định đến từ quan nhà nước, trường đại học, tổ chức nghề nghiệp cộng đồng doanh nghiệp (World Bank, 2009) Việc hình thành Hội đồng Chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam sở tái cấu trúc Hội đồng quốc gia kế toán điều cần thiết cho việc nâng cao chất lượng khả chấp nhận chuẩn mực Việt Nam Trong điều kiện Việt Nam trình bày chương 3, thành viên Hội đồng Bộ trưởng Bộ Tài bổ nhiệm để đảm bảo quản lý Nhà nước theo Luật Kế toán Các chuẩn mực sau Hội đồng thông qua phải phê duyệt Bộ trường Bộ Tài trước ban hành 4.5.1.2 Đổi quy trình ban hành chuẩn mực Việc hội tụ với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế đòi hỏi phải có đội ngũ tư vấn kỹ thuật mạnh mẽ quy trình chuyên nghiệp Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc gia thường hỗ trợ mạnh mẽ Ủy ban Giải thích đội ngũ kỹ thuật Ủy ban Giải thích thường bao gồm chuyên gia đến từ trường đại học, công ty kiểm toán lớn công ty, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm Chức Hội đồng đưa giải thích hướng dẫn áp dụng chuẩn mực thực tế Ví dụ Ủy ban Giải thích Philippines (PIC) bao gồm chủ tịch 14 thành viên đến từ Hội đồng quốc gia kế toán, công ty kiểm toán, hội nghề nghiệp, trường đại học Ngân hàng Nhà nước Philippines Ủy ban Giải thích Philippines ban hành hướng dẫn IASB công nhận hướng dẫn riêng Ủy ban Giải thích Philippines Đội ngũ kỹ thuật bao gồm chuyên gia làm việc toàn thời gian với công việc chuẩn bị tài liệu kỹ thuật phân tích cho buổi họp, ghi nhận quan điểm Hội đồng Ủy ban triển khai thành dự thảo chuẩn mực thức Ví dụ đội ngũ kỹ thuật Hội đồng Chuẩn mực kế toán Malaysia (MASB) gồm 13 người, đứng đầu Giám đốc kỹ thuật Quá trình soạn thảo chuẩn mực văn hướng dẫn cần phê duyệt Hội đồng Sau đó, nhóm công tác (working group) thành lập để triển khai dự án Trong suốt trình thực dự án (thảo luận, dự thảo, nhận ý kiến, hoàn thành) cần ghi nhận công bố để lấy ý kiến rộng rãi trước ban hành Một tỷ lệ định phải đạt trước dự thảo hay chuẩn mực Footer Pagechính 166 ofthức 126.được ban hành 149 Header Page 167 of 126 Trung quốc trình hội tụ kế toán đổi mạnh mẽ quy trình ban hành chuẩn mực Giúp việc cho Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc gia có ủy ban: Ủy ban chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Ủy ban chuẩn mực kế toán khu vực công tổ chức không lợi nhuận Ủy ban lý thuyết kế toán Quá trình ban hành chuẩn mực trải qua bốn bước khởi động dự án, biên soạn dự thảo, công bố dự thảo lấy ý kiến hoàn thành chuẩn mực thức Đội ngũ kỹ thuật Vụ Chế độ kế toán kiểm toán thuộc Bộ Tài (World Bank, 2009) Như trình bày chương qui trình ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam bất cập chưa chuyên nghiệp, trình hội tụ kế toán Việt Nam cần nghiên cứu cải thiện quy trình ban hành chuẩn mực theo hướng hình thành Ủy ban Chuyên môn chuyên nghiệp hóa quy trình ban hành chuẩn mực Cần nâng cao lực đội ngũ nguồn kinh phí hoạt động Vụ Chế độ kế toán kiểm toán để hỗ trợ đắc lực cho việc soạn thảo ban hành chuẩn mực hướng dẫn 4.5.1.3 Các vấn đề liên quan khác Các vấn đề khác cần tiến hành hoàn thiện môi trường pháp lý kế toán, kiểm toán, tăng cường vai trò giám sát Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đẩy mạnh việc phát triển hệ thống quản trị công ty (corporate governance)… Các giải pháp bảo đảm tăng cường tính tuân thủ chuẩn mực kế toán 4.5.2 Định hướng sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng kế toán hệ thống dịch vụ cần thiết cho việc thực hoạt động kế toán chức thành công (Iyoha & Oyerinde, 2010) Việc hội tụ kế toán đòi hỏi sở hạ tầng kế toán tốt, bao gồm tổ chức nghề nghiệp mạnh, hoạt động dịch vụ phát triển, hệ thống đào tạo kế toán tốt không kể đến tảng nghiên cứu kế toán Như phân tích chương 3, quốc gia chuyển sang kinh tế thị trường, Việt Nam hạn chế sở hạ tầng kế toán Việc hội tụ kế toán quốc tế dù theo phương án đòi hỏi mức phát triển định sở hạ tầng Phần trình bày nêu số định hướng cho phát triển sở hạ tầng kế toán Việt Nam 4.5.2.1 Phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán Việt Nam Đẩy mạnh việc phát triển tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam yêu cầu quan trọng cho việc hội tụ kế toán phương diện quy định thực tế Lý thành viên nghề nghiệp người thực chuẩn Footer Pagemực 167 of 126.thực tế Sự tham gia họ trình phát triển chuẩn mực tạo 150 Header Page 168 of 126 chuẩn mực có tính thực tiễn cao Đồng thời, họ người có lực đạo đức nghề nghiệp, trình triển khai chuẩn mực vào thực tế đắn có tính tuân thủ cao Với xuất phát điểm thấp, Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam đề cập chương chưa đóng vai trò đáng kể cộng đồng kế toán Việt Nam quốc tế Các giải pháp thực là: - Tái cấu trúc lại Hội Kế toán kiểm toán Việt Nam tổ chức nghề nghiệp thật với thành viên có tiêu chuẩn cao Tăng cường vị trí pháp lý tổ chức quy định kiểm toán viên hành nghề bắt buộc thành viên tổ chức nghề nghiệp - Xây dựng hệ thống chuẩn mực đào tạo kế toán bao gồm quy định đầu vào, kiến thức kỹ bản, kiểm tra đánh giá đào tạo liên tục thông qua cập nhật kiến thức - Trên sở đó, tiến hành việc công nhận lẫn tổ chức nghề nghiệp để tăng cường thành viên từ tổ chức nghề nghiệp uy tín Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA), Kế toán viên công chứng Úc (CPA Australia)… - Tăng cường phạm vi địa vị tổ chức nghề nghiệp thành phần bắt buộc Hội đồng chuẩn mực, Ủy ban Hướng dẫn chuẩn mực quốc gia 4.5.2.2 Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán Các hoạt động dịch vụ kế toán, kiểm toán giúp doanh nghiệp dễ dàng việc tiếp cận với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế, ví dụ dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài từ chuẩn mực địa phương sang chuẩn mực quốc tế Các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động bao gồm: - Về phía Nhà nước, tiếp tục có sách thông thoáng cho phát triển lĩnh vực hoạt động này, khuyến khích doanh nghiệp có vốn đầu tư nước doanh nghiệp nước - Về phía doanh nghiệp, cần thay đổi nhận thức việc sử dụng loại hình dịch vụ Đầu tư chi phí cho việc nâng cao chất lượng báo cáo tài mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp việc huy động vốn, không thị trường chứng khoán mà từ tổ chức tín dụng - Về phía tổ chức nghề nghiệp, cần đẩy mạnh việc biên soạn tài liệu hướng dẫn nghề nghiệp, tạo tảng pháp lý cho hoạt động kế toán kiểm toán 4.5.2.3 Đổi đào tạo kế toán hai hệ thống học thuật nghề nghiệp Footer Page 168 of 126 151 Header Page 169 of 126 Đào tạo kế toán tảng hạ tầng quan trọng trình hội tụ kế toán Bên cạnh hệ thống đào tạo học thuật từ trường đại học, hệ thống đào tạo nghề nghiệp giúp thành viên nghề nghiệp đảm bảo chuẩn lực nghề nghiệp Các giải pháp đổi lĩnh vực đào tạo kế toán bao gồm: - Đổi chương trình đào tạo kế toán trường đại học phù hợp với yêu cầu hội tụ kế toán quốc tế Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế dựa nguyên tắc kế toán (principle-based) đòi hỏi nhận thức chất kinh tế giao dịch Do đó, vấn đề không đưa chuẩn mực báo cáo tài quốc tế vào chương trình học mà quan trọng truyền đạt cách thức tiếp cận vấn đề từ phân tích chất kinh tế Tham khảo, liên kết với trường đại học nước ngoài, triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao lĩnh vực kế toán, kiểm toán cách tiếp cận cần khuyến khích - Tạo lập tảng cho hệ thống đào tạo nghề nghiệp thông qua xây dựng chuẩn mực đào tạo nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn IFAC Trên sở đó, thực việc liên thông với chương trình đào tạo học thuật để ứng viên nghề nghiệp nhanh chóng bước chân vào nghề nghiệp với lực chuyên môn tốt Bên cạnh đó, kết khảo sát chương cho thấy nhận thức bên có liên quan (nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp…) có hiểu biết hạn chế chuẩn mực kế toán Do cần thiết bổ sung nội dung đào tạo chuẩn mực báo cáo tài quốc tế cho ngành liên quan tài chính, quản trị kinh doanh … để tăng cường hiểu biết xã hội giới kinh doanh vấn đề chuẩn mực quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình xây dựng chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam 4.5.2.4 Phát triển tảng nghiên cứu kế toán Các chuẩn mực báo cáo tài quốc tế đời không sở thực tiễn mà dựa tảng lý thuyết sâu rộng bao gồm nghiên cứu khoa học khía cạnh kế toán Một số giải pháp đề xuất cho lĩnh vực là: - Các trường đại học tổ chức nghề nghiệp cần hình thành tạp chí khoa học chuyên ngành kế toán, kiểm toán để thúc đẩy hình thành chuẩn nghiên cứu kế toán, kiểm toán - Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học lĩnh vực kế toán, kiểm toán trường đại học thông qua buổi hội thảo, công bố nghiên cứu tạp chí chuyên ngành kế toán Footer Page 169 of 126 152 Header Page 170 of 126 - Các tổ chức nghề nghiệp cần thực nghiên cứu thực tiễn tác động chuẩn mực kế toán mới, tồn hệ thống hành… thông qua hình thức đặt hàng cho nhà nghiên cứu - Riêng hội tụ kế toán quốc tế, cần đẩy mạnh nghiên cứu kế toán đối chiếu quốc gia để học hỏi chia sẻ kinh nghiệm nước giới khu vực Tóm tắt chương Tóm lại, bối cảnh nay, việc hội tụ kế toán quốc tế tất yếu khách quan Việt Nam cần chọn cho định hướng phù hợp để đạt hiệu cao Trên sở nghiên cứu thực tiễn quốc gia khu vực vận dụng vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam, luận án đề nghị phương án hội tụ phần hội tụ toàn với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế doanh nghiệp mà hoạt động có liên quan đến lợi ích công chúng Các doanh nghiệp lại áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán hành tiếp tục hoàn thiện sẵn sàng hội tụ với chuẩn mực báo cáo tài quốc tế áp dụng cho DNNVV Luận án đưa số đề xuất đổi chế quy trình ban hành chuẩn mực Một số định hướng sở hạ tầng đề xuất bao gồm vấn đề nâng cao vai trò tổ chức nghề nghiệp, đẩy mạnh dịch vụ kế toán, kiểm toán, đổi công tác đào tạo tạo lập tảng nghiên cứu kế toán để góp phần hỗ trợ cho trình hội tụ Việt Nam Footer Page 170 of 126 153 Header Page 171 of 126 KẾT LUẬN Hội tụ kế toán quốc tế hướng tích cực tiến trình phát triển Những ích lợi từ việc sử dụng ngôn ngữ kinh tế chung toàn cầu giúp giải toán thống thông tin trình bày báo cáo tài chính, đáp ứng xu hướng toàn cầu hóa kinh tế thị trường vốn quốc tế Các quốc gia khu vực nhận thức ích lợi tiến trình khác biệt kinh tế, văn hóa, pháp lý đằng sau quyền lực kinh tế, thể chế trị quốc gia khu vực chi phối đến tiến trình chung Từ đó, quốc gia khu vực có phương pháp tiếp cận khác coi đối sách thích hợp nhằm tìm kiếm giải pháp mang hiệu tốt phát triển kinh tế Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, Việt Nam có nỗ lực việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán đáp ứng xu hội nhập kinh tế quốc tế Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hành góp phần việc nâng cao chất lượng thông tin kế toán Tuy nhiên, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hạn chế định, kể đánh giá bối cảnh nhìn xa tương lai Trước xu hội tụ kế toán toàn cầu, Việt Nam cần chủ động việc xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam nhằm phục vụ cho trình hội nhập kinh tế đồng thời giúp ổn định phát triển bền vững kinh tế quốc gia Để đạt kết đó, Việt Nam cần có định hướng rõ ràng việc lựa chọn cách thức hội tụ phần, xác định nội dung lộ trình hội tụ thực giải pháp đồng Bên cạnh đóng góp khoa học có ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án, để phát triển tiếp tục nghiên cứu, luận án đề xuất vài nghiên cứu như: - Do luận án tập trung vào hệ thống chuẩn mực báo cáo tài cho doanh nghiệp sản xuất nên không đề cập đến chuẩn mực kế toán khu vực công Các nghiên cứu làm rõ định hướng cho Việt Nam việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán khu vực công - Luận án không sâu vào đánh giá chế độ kế toán cho loại hình doanh nghiệp đặc thù doanh nghiệp nhà nước Các nghiên cứu sau phân tích ảnh hưởng doanh nghiệp nhà nước trình hội tụ - Có thể nghiên cứu bổ sung việc phân tích nhân tố tác động đến thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Footer Page 171 of hệ 126 154 Header Page 172 of 126 - Mở rộng nghiên cứu việc phân tích đánh giá trình phương thức hội tụ quốc gia lớn Anh, Đức hay nước Ấn độ, Brazil… - Bổ sung thêm nghiên cứu nghiên cứu cách thức hội tụ số quốc gia Đông Nam Á vài quốc gia châu Á khác - Đa dạng đối tượng khảo sát tỉnh thành mở rộng thêm số đối tượng khảo sát liên quan nhà phân tích tài chính… Tóm lại, xây dựng chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam đáp ứng xu hội tụ nghiệp chung quốc gia có trách nhiệm nhà nghiên cứu Vì vậy, khuôn khổ luận án cá nhân với mức độ nhận thức hạn chế, tác giả mong muốn đóng góp phần công sức vào nghiệp chung Footer Page 172 of 126 ... chuẩn mực báo cáo tài quốc tế, thay dần cho chuẩn mực kế toán quốc tế Đặc biệt xu hội tụ kế toán diễn mạnh mẽ sau thỏa thuận Norwalk Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế Hội đồng Chuẩn mực kế toán. .. luận thực tiễn hội tụ kế toán quốc tế Việt Nam Mục đích nghiên cứu Mục đích luận án đề xu t định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam đáp ứng xu hội tụ kế toán quốc tế Các mục tiêu... 4: Định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài Việt Nam đáp ứng xu hội tụ kế toán quốc tế Chương phân tích tính tất yếu Việt Nam trình hội tụ để đề xu t định hướng phù hợp cho Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế, Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế, Định hướng xây dựng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay