Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi-căng - Xoay bằng phẫu thuật Bbohlman cải tiến

196 97 0
  • Loading ...
1/196 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:13

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ VĂN SĨ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP CƠ CHẾ CÚI - CĂNG - XOAY BẰNG PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ VĂN SĨ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP CƠ CHẾ CÚI - CĂNG - XOAY BẰNG PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN Chuyên ngành: Chấn Thương Chỉnh Hình Mã số: 62.72.07.25 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học GS.TS LÊ XUÂN TRUNG PGS.TS NGUYỄN VĂN THẮNG TP.Hồ Chí Minh- Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, thực khoa Cột Sống B, bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, thành phố Hồ Chí Minh, không chép Tất số liệu nêu luận án trung thực chưa công bố công trình Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả NCS VÕ VĂN SĨ Footer Page of 126 Header Page of 126 ii MỤC LỤC Mục Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt iv Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh vi Danh mục bảng, sơ đồ, biểu đồ, hình vii ĐẶT VẤN ĐỀ i CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU VÀ SINH CƠ HỌC CỘT SỐNG CỔ THẤP .4 1.2 CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP .18 1.3 SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CSC 34 1.4 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 43 1.5 CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ VÀ KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY 45 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 52 2.1 NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘ BỀN VẬT LIỆU KHX TRÊN LA-BÔ .52 2.2 NGHIÊN CỨU MÔ TẢ THỰC NGHIỆM TRÊN XÁC RÃ ĐÔNG VỀ ĐỘ VỮNG CỦA PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN 53 2.3 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LÂM SÀNG 54 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ……………………………………………………… 67 3.1 Footer Page of 126 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM LA - BÔ ĐỘ BỀN VẬT LIỆU KHX 67 Header Page of 126 3.2 iii KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ TẢ THỰC NGHIỆM TRÊN XÁC VỀ ĐỘ VỮNG CỦA PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN 73 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM LÂM SÀNG 77 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 101 4.1 BÀN VỀ DỤNG CỤ KẾT HỢP XƯƠNG 101 4.2 TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU DO CƠ CHẾ CÚI – CĂNG – XOAY 104 4.3 BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT 106 4.4 PHẪU THUẬT BOHLMAN 108 4.5 PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN .109 4.6 SỰ VỮNG CHẮC CỦA PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN .111 4.7 PHỤC HỒI DI LỆCH TRUNG BÌNH 114 4.8 PHỤC HỒI GÓC GÙ TRUNG BÌNH 116 4.9 PHỤC HỒI THẦN KINH 118 4.10 BÀN VỀ VẤN ĐỀ LIỀN XƯƠNG .131 4.11 VẤN ĐỀ ĐAU CỔ MÃN TÍNH 132 4.12 THỜI GIAN PHẪU THUẬT 133 4.13 LƯỢNG MÁU MẤT .135 4.14 CÁC BIẾN CHỨNG 135 4.15 CHI PHÍ KẾT HỢP XƯƠNG CHO PT BOHLMAN CẢI TIẾN .138 KẾT LUẬN 139 KIẾN NGHỊ…………………………………………………………………… 141 NHỮNG CÔNG TRÌNH LIỂN QUAN ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Footer Page of 126 Header Page of 126 iv TỪ VIẾT TẮT AO Hiệp hội kết hợp xương (Association for Osteosynthesis) ASIA Hiệp hội chấn thương cột sống Hoa Kỳ (American Spinal Injury Association) BN Bệnh nhân CE Chèn ép (thần kinh) CG Cảm giác CSC Cột sống cổ CT Cắt lớp điện toán (Computer Tomography) DC Dây chằng DCBK Dây chằng bao khớp DCDS Dây chằng dọc sau DCDT Dây chằng dọc trước DCLG Dây chằng liên gai DCV Dây chằng vàng DC-ĐĐ Dây chằng – đĩa đệm EP European Pharmacopeia F Lực Fr Frankel IAR Trục xoay tức (Instantaneous Axis of Rotation) KHX Kết hợp xương M Mô – men MK Mỏm khớp MRI Cộng hưởng từ hạt nhân (Magnetic Resonance Imaging) N Newton NV Nhập viện PHCN Phục hồi chức Footer Page of 126 Header Page of 126 v TỪ VIẾT TẮT SCIWORA Chấn thương tủy sống không thấy bất thường X quang Spinal Cord Injury Without Obvious Radiographic Abnormallity SLIC Hệ thống phân loại chấn thương cột sống cổ thấp (The Sub-axial Cervical Spine Injury Classification System) SMA Hợp kim nhớ hình thể (Shape Memory Alloy) TD Theo dõi TK Thần kinh TNLĐ Tai nạn lao động TNLT Tai nạn lưu thong TNSH Tai nạn sinh hoạt TNTDTT Tai nạn thể dục thể thao TVĐĐ Thoát vị đĩa đệm USP United State Pharmacopeia VAS Thang điểm thị giác (Visual Analog Scale) VĐ Vận động Footer Page of 126 Header Page of 126 vi BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT – ANH VIỆT ANH Bán trật hai mỏm khớp Perched facets / Subluxation Chấn thương giằng xé Shear injuries Cố định cứng nhắc Rigid fixation Còng (gù) Kyphosis Chuyển động kép Coupling phenomenon Cúi mức – lún Compressive hyperflexion Cúi mức – căng Distractive hyperflexion Cúi-căng-xoay Rotation and Flexion-Distraction Di lệch (trước – sau) Translation Đường dẫn truyền vỏ tủy Cortico Spinal Tracts Mỏm nhú Uncinate process Tấm sụn End plate Tay đòn Moment- arm Tổn thương hình thái học Injury morphology Truyền lực qua dụng cụ Stress shelding Tủy thất tận Ventriculus terminalis Ưỡn Lordosis Cúi – lún (Gập – ép) Compressive-flexion Cúi-căng (Gập – căng) Distractive -flexion Ngửa-lún (Duỗi – ép) Compressive-extention Ngửa-căng (Duỗi – căng) Distractive-extention Lún dọc trục (Ép dọc trục) Vertical compression Nghiêng bên (Gập bên) Lateral flexion Footer Page of 126 Header Page of 126 vii DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC SƠ ĐỒ, CÁC BIỂU ĐỒ, CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Thang điểm đánh giá vững CSC 14 Bảng 1.2: Cách tính điểm theo phân loại Vaccaro 25 Bảng 1.3: Tóm tắt phân loại Frankel 32 Bảng 3.4: Kết thực nghiệm độ vững phẫu thuật Bohlman cải tiến phương pháp KHX khác xác rã đông: 77 Bảng 3.5: Đặc điểm tuổi .78 Bảng 3.6: Tương quan chế chấn thương loại gãy 81 Bảng 3.7: Tương quan vị trí tổn thương loại gãy .81 Bảng 3.8: Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thương thần kinh .85 Bảng 3.9: Các dạng tổn thương thần kinh 86 Bảng 3.10: Khảo sát mối tương quan tổn thương thần kinh loại gãy 88 Bảng 3.11: Tóm tắt tình trạng thần kinh lô nghiên cứu 89 Bảng 3.12: Phục hồi thần kinh tủy sống theo nhóm 90 Bảng 3.13: Phục hồi thần kinh chi sau mổ 92 Bảng 3.14: Phục hồi thần kinh chi sau mổ – tháng 92 Bảng 3.15: Phục hồi thần kinh chi lần khám cuối .93 Bảng 3.16: Phục hồi thần kinh chi sau mổ .93 Bảng 3.17: Phục hồi thần kinh chi sau mổ – tháng 94 Bảng 3.18: Phục hồi thần kinh chi lần khám cuối 94 Bảng 3.19: Phục hồi rễ thần kinh .95 Bảng 3.20: Diễn biến mức độ di lệch trung bình 96 Bảng 3.21: Số đo trung bình diễn biến góc gù .96 Bảng 3.22: Các tổn thương kèm theo phát lúc mổ 99 Bảng 3.23: Các biến chứng mẫu nghiên cứu 100 Bảng 4.24: Kết di lệch CSC qua thử nghiệm White: 102 Bảng 4.25: So sánh kết phẫu thuật KHX mỏm gai 104 Bảng 4.26: So sánh độ vững Bohlman cải tiến KHX kinh điển .113 Bảng 4.27: Diễn biến mức độ di lệch trung bình 115 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 viii Bảng 4.28: Độ di lệch trước sau mổ 116 Bảng 4.29: Số đo trung bình diễn biến góc gù .117 Bảng 4.30: Diễn biến góc gù phẫu thuật lối trước nẹp vít MK lối sau .118 Bảng 4.31: Phục hồi thần kinhtheo nhóm .120 Bảng 4.32: Diễn biến phục hồi rễ thần kinh 127 Bảng 4.33: Mức độ phục hồi thần kinh theo độ Frankel 128 Bảng 4.34: Thời gian mổ (tính từ lúc rạch da đến khâu da xong) 133 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Điều trị chấn thương CSC thấp chế cúi- xoay 47 Sơ đồ 1.2: Chỉ định điều trị trật gãy trật CSC thấp 50 Footer Page 10 of 126 Header Page 182 of 126 Tiến hành bước kỹ thuật mổ- kết hợp xương – cạo vỏ xương – ghép xương – đặt dẫn lưu – đóng vết mổ -Diễn biến hậu phẫu: ngày đầu vết mổ khô không viêm nề, dịch dẫn lưu 100ml tứ chi vận động cảm giác trước mổ Ngày Thứ dịch dẫn lưu 10ml, vết mổ khô – rút dẫn lưu, liệt phần tứ chi P>T sức từ 1-4/5 (frankel C), mắc tiểu Chụp MRI khẩn cho biết “trượt sau nhẹ ngang mức C4/C5, hẹp nhẹ ngách bên phải, chưa chèn ép rễ thần kinh Hạn chế khảo sát cột sống tủy cổ đoạn C4-C5 ảnh giả sau mổ phía sau cột sống Hẹp ống sống cổ C5-C6 d ≈ 8mm Tổn thương mô mềm sau mổ” Kết X quang: Góc gù cải thiện từ 200 -0,50 Di lệch trước cải thiện từ 3,5mm  0mm Phục hồi thần kinh: ngày thứ có cảm giác mắc tiểu, sức tay bắt đầu cải thiện, cải thiện tiếp tục, thời điểm tuần sau mổ thần kinh phục hồi Frankel D Tiểu tự chủ vào ngày thứ 8, cắt vết mổ vào ngày thứ 10 Xuất viện ngày thứ 21 - Độ đau: VAS:  điểm - Kết tái khám lần cuối (3 năm sau) Tình trạng thần kinh phục hồi dần, đến lần khám cuối thần kinh phục hồi gần hoàn toàn, có tay P sức 4(+)/5 Liền xương độ I Bệnh án minh họa cho trường hợp biến chứng liệt nặng thêm sau mổ, sau phục hồi tốt Footer Page 182 of 126 Header Page 183 of 126 TRƯỚC MỔ (9 – – 2008) HÌNH NGHIÊNG (Trật MK C4-C5/ CSC thoái hóa) HÌNH CHÉO ¾ (Trật mỏm khớp C4-C5) SAU M Trật mỏm khớp bên P – trật mỏm khớp bên T Footer Page 183 of 126 Header Page 184 of 126 SAU MỔ (27 - – 2008) (Nắn vào tốt, cố định tốt) HÌNH THẲNG HÌNH NGHIÊNG MRI SAU MỔ: không thấy thoát vị đĩa đệm, nghi ngờ có phù nề tủy chèn ép phía sau, hình bị nhiễu nên không rõ Footer Page 184 of 126 Header Page 185 of 126 SAU MỔ THÁNG: 29 - – 2008 (Không di lệch thứ phát, thép tốt) THẲNG NGHIÊNG SAU MỔ NĂM: - – 2012 (Liền xương độ I Tình trạng KHX tốt) THẲNG Footer Page 185 of 126 NGANG Header Page 186 of 126 CÚI NGỬA (Gù tròn, cứng C3-C7 thoái hóa) Footer Page 186 of 126 Header Page 187 of 126 CÚI NGỬA (Vận động CSC bị hạn chế) PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG TAY CHÂN Tay P phục hồi lực , vật nhẹ Footer Page 187 of 126 Header Page 188 of 126 PHỤ LỤC BỆNH ÁN MẪU Bệnh án số: (PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN) I HÀNH CHÁNH  Họ tên Tuổi Giới  Nghề nghiệp  Địa ĐT  Ngày nhập viện Số hồ sơ  Thời gian vào viện Ngày mổ  Ngày xuất viện Thời gian nằm viện II LÝ DO VÀO VIỆN III LÂM SÀNG Bệnh sử: - Ngày Địa điểm - Nguyên nhân tai nạn Cơ chế chấn thương - Tình trạng thần kinh Sơ cứu, vận chuyển Triệu chứng lâm sàng: - Dấu hiệu sinh tồn Tri giác - Đau (VAS) lúc nhập viện Đau lúc tái khám - Thần kinh (Frankel): Lúc NV: VĐ Tay Chân CG Tay Chân Cơ vòng Sau mổ: VĐ Tay Chân CG Tay Chân Cơ vòng Tái khám: VĐ Tay Chân CG Tay Chân Cơ vòng - Tổn thương kèm theo: Triệu chứng cận lâm sàng - X quang: loại tổn thương o MK MK Bán trật BGN o Gãy BS GãyMG Gãy MK o Lúc NV: Di lệch trước-sau Gập góc o Sau mổ: Di lệch trước-sau Gập góc o Tái khám: Di lệch trước-sau Gập góc o Chỉ số Torg: - CT scan: Gãy xương Trật khớp - MRI: Footer Page 188 of 126 Header Page 189 of 126 o TVĐĐ CE tủy IV CHẨN ĐOÁN Loại gãy Vị trí CE rễ Dập tủy Cơ vòng Tình trạng TK tứ chi V ĐIỀU TRỊ i Kéo nắn kính: Vào Không vào ii Phẫu thuật: - Ngày mổ Thời gian mổ Máu - Tổn thương D/C - Tổn thương xương - Nắn trật Gọt MK - Chỉ KHX - Rút ống dẫn lưu Cắt Nẹp cổ cứng VI THEO DÕI: NỘI DUNG BIẾU HIỆN Ngày … Ngày … Ngày … Ngày … Ngày … Ngày … Ngày … Lành Nhiểm trùng Bình thường Teo Điểm VAS Vận động Cảm giác Cơ vòng Frankel Góc gù Di lệch Liền xương Chỉ thép Tập ngồi Xuống xe lăn Đi có trợ giúp Đi tự lực VẾT MỔ CƠ CỔ ĐAU CỔ THẦN KINH XQUANG PHCN BIẾN CHỨNG Ghi chú: VAS: Thang điểm đau thị giác; NV: Nhập viện; VĐ: Vận động; CG: Cảm giác; MK: Mỏm khớp; TVĐĐ: Thoát vị đĩa đệm; CE: Chèn ép: TK: Thần kinh; KHX: Kết hợp xương Footer Page 189 of 126 Header Page 190 of 126 PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN PT BOHLMAN CẢI TIẾN TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 TÊN BN Nguyễn Thị Th Mạnh Thế B Nguyễn Thị L Mai Thị B Tô Thanh H Nguyễn Thị Ng Trần Hoàng M Nguyễn Văn T Lê Sỹ L Nguyễn Văn Th Huỳnh Minh V Phan Thanh H Trương Thị K Lê văn T Huỳnh Gia N Hồ Hoàng D Cao Thị Ng Trần Văn Đ Lưu Quốc Ngh Tôn Trung Nh Nguyễn Tấn T Lê Văn D Nguyễn Thị Th Trần văn Th Huỳnh Văn B Trần Văn H Nguyễn Thị H Huỳnh Văn V Nguyễn Thanh H Huỳnh Ngọc Á Vũ Quang T Lương Thanh T Nguyễn Văn B Trần Thị G Nguyễn Huỳnh Đ Lê Nh Nguyễn Hồng Ch Nguyễn Phước M Nguyễn Văn T Lý Trung Th Nguyễn Thanh M Footer Page 190 of 126 GIỚI Nam Nữ 42 40 46 51 29 40 35 26 42 35 17 28 39 34 37 25 17 36 20 30 45 37 70 28 60 63 65 25 26 50 33 32 31 49 33 30 43 51 46 23 36 SỐ HỒ SƠ 51/00 71/00 141/00 145/00 177/00 178/00 179/00 182/00 230/00 354/00 641/00 646/00 37/01 61/01 152/01 237/01 250/01 425/01 362/02 425/02 566/02 613/02 635/02 181/03 397/03 459/03 517/03 546/03 453/04 503/04 525/04 694/04 41/05 170/05 207/05 487/05 510/05 792/05 14/06 88/06 93/06 TAI NẠN TNSH TNSH TNLT TNLT TNLT TNSH TNLĐ TNLĐ TNLĐ TNLT TNSH TNLT TNSH TNSH TNSH TNLT TNSH TNLĐ TNSH TNLT TNSH TNLT TNSH TNSH TNSH TNSH TNLT TNSH TNSH TNLT THLĐ TNSH TNSH TNSH TNLT TNSH TNSH TNLT TNLT TNLT TNSH NƠI GÃY C4 -C5-C6 C6-C7 C 5-C6 C6-C7 C5-C6 C 5-C6 C4-C5 C5-C6 C4-C5 C3-C4 C6- C7 C4-C5 C6- C7 C7-N1 C4-C5 C5-C6 C5-C6 C5-C6 C5-C6 C5-C6 C4-C5 C4-C5 C4-C5 C5-C6 C5-C6 C5-C6 C4-C5 C5-C6 C5-C6 C5-C6 C5-C6 C5-C6-C7 C4-C5 C4-C5 C3-C4 C5-C6 C5-C6 C4-C5 C5-C6 C4-C5 C4-C5 NHẬP VIỆN 27/01/00 20/01/00 16/03/00 14/03/00 05/03/00 11/03/00 14/03/00 21/03/00 27/04/00 20/06/00 05/12/00 05/12/00 02/01/01 13/01/01 20/03/01 19/04/01 12/04/01 10/07/01 26/06/02 18/07/02 21/09/02 29/10/02 26/10/02 08/04/03 19/07/03 26/09/03 16/09/03 04/10/03 10/06/04 24/08/04 23/09/04 24/12/04 18/01/05 15/03/05 10/04/05 14/07/05 08/07/05 01/12/05 04/01/06 10/02/06 24/02/06 NGÀY MỔ 27/01/00 31/01/00 21/03/00 20/03/00 27/03/00 05/04/00 28/03/00 11/04/00 09/05/00 10/07/00 12/12/00 19/12/00 16/01/01 14/01/01 26/03/01 02/05/01 15/05/01 07/08/01 09/07/02 06/08/02 09/10/02 05/11/02 12/11/02 21/04/03 30/07/03 04/10/03 29/09/03 17/10/03 12/07/03 21/09/04 06/10/04 04/01/05 25/01/05 29/03/05 19/04/05 03/08/05 02/08/05 13/12/05 06/03/05 21/02/06 06/03/06 Header Page 191 of 126 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Trần Văn B Huỳnh Tấn M Trịnh Thị H Vương Văn T Lê Thanh T Nguyễn Đình Ng Lương Tấn L Ly Dima Nguyễn Đức M Lê Cao Ng Nguyễn T Kim Y Trần Văn T Trương Hải L Trương Văn Th Đào Văn H Nguyễn Văn Ch Nguyễn T Mỹ T Trần Minh T Cao Thanh H Huỳnh Thị B Nguyễn Văn H Hồ Văn C Nguyễn Văn Ch Trần Thị H Lâm Văn S 34 26 24 38 28 25 44 29 45 41 48 31 29 70 25 65 48 33 45 66 35 55 27 28 41 403/06 432/06 513/06 618/06 130/07 175/07 245/07 318/07 456/07 519/07 536/07 595/07 813/07 388/08 529/08 836/08 177/09 410/09 535/09 615/09 621/09 727/09 844/09 327/10 910/10 TNLĐ TNSH TNLT TNSH TNLĐ TNLT TNLĐ TNLT TNSH TNSH TNSH TNLT TNLĐ TNSH TNSH TNLT TNLT TNSH TNSH TNSH TNLT TNLT TNSH TNSH TNLĐ C6-C7 C4-C5 C5-C6 C4-C5 C4-C5 C4-C5 C5-C6 C4-C5 C5-C6 C6-C7 C6-C7 C5-C6 C6-C7 C4-C5 C4-C5 C4-C5 C3-C4 C5-C6 C5-C6 C6-C7 C4-C5 C3-C4 C5-C6 C6-C7 C6- C7 10/06/06 15/07/06 18/08/06 03/10/06 06/03/07 31/03//07 24/04/07 01/06/07 07/07/07 31/07/07 31/07/07 17/09/07 11/12/07 14/05/08 22/07/08 03/11/08 28/02/09 23/05/09 02/07/09 22/07/09 27/07/09 11/08/09 04/10/09 29/04/10 26/10/10 11/07/06 01/08/06 12/09/06 31/10/06 14/03/07 10/04/07 14/05/07 12/06/07 31/07/07 22/08/07 20/08/07 25/09/07 21/12/07 27/05/08 01/08/08 14/11/08 23/03/09 02/06/09 14/07/09 03/08/09 04/08/09 08/09/09 16/10/09 11/05/10 20/11/10 DANH SÁCH BỆNH NHÂN KHÔNG TÁI KHÁM Ghi chú: chữ đậm nghiêng: bệnh nhân không tái khám TT 67 68 69 70 71 TÊN BN Nguyễn V T Trần Văn Th K’ BREM Trung Th Nguyễn Hữu H GIỚI nam nữ 66 31 46 35 49 SỐ HỒ SƠ 288/03 111/03 387/06 118/09 798/09 TAI NẠN TNSH TNSH TNLT TNSH TNLT NƠI GÃY 2C5-C6 C5-C6 C3-C4 1C5-C6 2C3-C4 NHẬP VIỆN 08/05/03 04/08/03 16/06/06 12/02/09 16/09/09 NGÀY MỔ 09/06/03 07/08/03 12/07/06 02/03/09 06/10/09 BGĐ BV CTCH xác nhận: Danh sách bệnh nhân thuộc BV Chấn Thương Chỉnh Hình TP.Hồ Chí Minh Đã ký Footer Page 191 of 126 Header Page 192 of 126 PHỤ LỤC THEO DÕI, CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TÊN BN Nguyễn T Th Mạnh Thế B Nguyễn Thị L Mai Thị B Tô Thanh H Nguyễn T Ng Trần Hoàng M Nguyễn V T Lê Sỹ L Nguyễn V Th Huỳnh M V Phan Thanh H Trương Thị K Lê văn T Huỳnh Gia N Hồ Hoàng Đ Cao Thị Ng Trần Văn Đ Lưu Q Ngh Tôn Trung Nh Nguyễn Tấn T Lê Văn D Nguyễn T Th Trần văn Th Huỳnh Văn B Trần Văn H Nguyễn T Ho Huỳnh Văn V Nguyễn T Hu Huỳnh Ng Á Vũ Quang T Lương T T Nguyễn Văn B Trần Thị Gi Nguyễn H Đ Lê Nh Nguyễn H C Nguyễn Ph M Nguyễn Văn T Lý Trung Th Nguyễn T M Trần Văn B Huỳnh Tấn M Trịnh Thị H Footer Page 192 of 126 Loại gãy 1 1 1 3 1 3 1 1 3 1 2 4 4 Di lệch 3,5 10 7,5 3,5 3,5 11 11 7,5 3,5 7,5 7,5 8,5 4,5 2,5 3,5 2,5 4,5 4,2 4,5 TRƯỚC MỔ Góc Đau gù VAS 16 28 7 27 8 13 20 17 22 17 10 17 11 10 26 18 18 20 10 22 30 23 22 9 18 12 19 34 12 29 34 15 14 19 19 16 15 Fran kel E/E/o /A/A/a D/A/a D C/A/a C/A/a C/C/a E/E/o C/D/a E/E/o C/C/o B C/A/a C/A/a D C E/D/o A/A/a E/E/o D D/B/b D/A/a C E/E/o D/C/a E/E/o D C C/A/a D C/A/a E/E/o E/E/o E/Eo E/E/o B/C/b E/E/o E/E/o B/C/b E/E/o E/E/o B/D/a B E/E/o Di lệch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Góc gù -1 -9 -10 -5 -5 -4 -6 13 -1 -7 -2 -5 -1 -1 -3 -4 -1 -10 -1 -3 -10 -3 -4 -12 2 -6 -4 KẾT QUẢ SAU CÙNG Đau Fran L/X VAS kel E/E/o II A/A/a I E/D/o II E II D/C/o I D/C/b II E/E/o I E/E/o I E/E/o I E/E/o II E/E/o I B I D/C/b I E/C/b I E I E II E/E/o I A/A/a II E/E/o I E I E/D/o I E/E/o I E I E/E/o I E/E/o I E/E/o I E II E I D/C/b II E I D/C/o I E/E/o I E/E/o I E/E/o I E/E/o I D/E/o I E/Eo I E/E/o I B/E/o I E/E/o I E/E/o I E/E/o II D I E/E/o I Torg T/D 0,83 1,1 0,84 0,94 0,7 0,8 0,83 0,83 0,73 0,94 0,84 0,95 0,88 0,93 0,9 0,9 0,68 0,83 1,05 0,93 0,88 0,9 0,9 0,83 0,75 0,9 0,8 0,94 1,1 1,1 1,1 0,89 0,81 0,9 0,75 0,71 0,9 0,95 0,94 6 20 26 11 84 18 96 95 62 96 96 10 12 84 12 64 70 71 69 20 66 60 52 60 58 18 Header Page 193 of 126 45 Vương V T TT TÊN BN 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Lê Thanh T Nguyễn Đ Ng Lương Tấn L Ly Dimanche Nguyễn Đ M Lê Cao Ng Nguyễn T.K.Y Trần Văn T Trương Hải L Trương V Th* Đào Văn H Nguyễn V Ch Nguyễn TM T Trần Minh T Cao Thanh H Huỳnh Thị B Nguyễn V H Hồ Văn C Nguyễn V Ch Trần Thị H Lâm Văn S 2 Loại gãy 4 1 3 4 4 3 1 Di lệch 3,5 4,5 3,5 8,5 4,5 2,5 4 4,5 18 TRƯỚC MỔ Góc Đau gù VAS 18 20 8 30 18 9 20 20 11 20 26 15 20 17 13 10 40 12 6 E/E/o Fran kel E/E/o E/E/o Di lệch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D/D/o E/E/o C/C/a E/E/o A/A.a E/E/o C D/E/o E/E/o D E/E/o E/E/o C/A/a E/E/o C/D/a E/E/o E/E/o E/E/o E/E/o -2 E/E/o I KẾT QUẢ SAU CÙNG Góc Đau Fran L/X gù VAS kel E/E/o II E/E/o I 0 E/E/o II E/E/o I -2 E/D/o I 12 E/E/o I -3 A/C/b I -3 E/E/o I E I D/E/o I -2 E/E/o II -6 E I E/E/o I E/E/o I E/D/o I -1 E/E/o II 0 D/E/o II E/E/o I 10 E/E/o II E/E/o I -2 E/E/o I Ghi chú: Mã hóa: 1: Trật hai mỏm khớp 2: Bán trật hai mỏm khớp 3: Trật mỏm khớp 4: Bong gân nặng Di lệch: tính mm Góc gù: tính độ Đau: điểm từ – Chèn ép tủy Frankel: A, B, C, D, E (Tay / Chân / Cơ vòng) Ký hiệu liệt Cơ Vòng: a: bí tiểu, b: khó tiểu, o: tiểu bình thường Chèn ép rễ Frankel: ký tự (B C…) Liền xương (L/X): độ I, II, III, IV Torg < 0,8: hẹp ống sống bẩm sinh Theo dõi (T/D): thời gian tính tháng BGĐ BV CTCH xác nhận: Danh sách bệnh nhân thuộc BV Chấn Thương Chỉnh Hình TP Hồ Chí Minh Đã ký Footer Page 193 of 126 0,8 12 Torg T/D 0,9 0,7 0,66 0,75 0,75 1 0,71 0,8 0,9 1.12 0,85 0,85 0,7 0,8 1.11 1,10 1,06 0,89 16 10 18 46 45 20 24 36 30 10 22 6 20 13 Header Page 194 of 126 PHỤ LỤC Footer Page 194 of 126 Header Page 195 of 126 PHỤ LỤC Footer Page 195 of 126 Header Page 196 of 126 PHỤ LỤC Footer Page 196 of 126 ... MINH VÕ VĂN SĨ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP CƠ CHẾ CÚI - CĂNG - XOAY BẰNG PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN Chuyên ngành: Chấn Thương Chỉnh Hình Mã số: 62.72.07.25 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người... vững phẫu thuật Bohlman cải tiến điều trị chấn thương CSC thấp Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 2/ Đánh giá đặc điểm tổn thương CSC thấp chế Cúi-Căng- Xoay kết điều trị chấn thương. .. thép phù hợp, đủ độ vững CSC thấp Để giải vấn đề tồn trên, nghiên cứu đề tài: “ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP CƠ CHẾ CÚI-CĂNGXOAY BẰNG PHẪU THUẬT BOHLMAN CẢI TIẾN” Với mục tiêu sau: 1/Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi-căng - Xoay bằng phẫu thuật Bbohlman cải tiến, Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi-căng - Xoay bằng phẫu thuật Bbohlman cải tiến, Điều trị chấn thương cột sống cổ thấp cơ chế cúi-căng - Xoay bằng phẫu thuật Bbohlman cải tiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay