Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy Var dự báo thực trạng lạm phát Việt Nam

92 93 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:11

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011” TÊN CÔNG TRÌNH: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ Footer Page of 126 Header Page of 126 MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục phụ lục PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 1.1 Các quan điểm lạm phát – cách đo lƣờng lạm phát 1.1.1 Các quan điểm lạm phát 1.1.1.1 Luận thuyết “lạm phát lưu thông tiền tệ” 1.1.1.2 Luận thuyết “ lạm phát cầu dư thừa tổng quát” 1.1.2 Cách đo lường lạm phát 1.1.2.1 Các đo lường lạm phát giới 1.1.2.2 Cách đo lường lạm phát Việt Nam 1.2 Các loại lạm phát 1.3 Nguyên nhân gây lạm phát 1.3.1 Lạm phát cầu kéo 1.3.2 Lạm phát chi phí đẩy 1.4 Tác động lạm phát 1.5.Các nhân tố đƣợc xem xét nhắc đến lạm phát 111 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 2.1 Tình hình lạm phát Việt Nam từ 2000 đến 2011 13 2.1.1 Lạm phát giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003 13 2.1.2 Lạm phát Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006 14 2.1.3 Lạm phát giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 16 2.1.4.Lạm phát Việt Nam từ năm 2010 đến 17 2.2 Nguyên nhân chủ yếu gây lạm phát Việt Nam từ 2000 đến 2011 19 2.2.1 Nhóm nguyên nhân nước 19 2.2.1.1 Đầu tư công hiệu 19 2.2.1.2 Chính sách tiền tệ 21 2.2.1.3 Chính sách mở cửa Việt Nam tiến trình hội nhập 22 2.2.1.4.Yếu tố tâm lý, đầu cơ, làm giá 23 2.2.1.5 Thu nhập dân cư 24 2.2.1.6 Vai trò điều hành NHNN phối hợp quan chức ……………………………………………………………………… 24 2.2.1.7 Tăng giá điện, xăng dầu 25 2.2.2 Nhóm nguyên nhân nước 25 2.2.2.1 Tác động dòng tiền nóng 25 2.2.2.2 Chi phí nguyên vật liệu nhật gia tăng 26 2.2.2.3 Ảnh hưởng khủng hoảng tài giới 26 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƢƠNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 3.1 Các mô hình đo lƣờng lạm phát 30 3.1.1 Một số mô hình đo lường lạm phát truyền thống 30 3.1.1.1 Mô hình đường cong Phillips 30 3.1.1.2 Mô hình chi phí đẩy 31 3.1.1.3 Mô hình lạm phát cầu kéo 34 3.1.1.4 Mô hình lạm phát theo quan điểm kỳ vọng 35 3.1.1.5 Mô hình lạm phát theo trường phái tiền tệ 36 3.1.2 Một số mô hình nghiên cứu lạm phát thời gian vừa qua ý nghĩa 40 3.2 Giới thiệu mô hình tự hồi quy vecto VAR ( Vecto Autoregression) 44 3.2.1 Mô hình tự hồi quy vecto VAR 44 3.2.1.1 Khái niệm 45 3.2.1.2 Phương pháp ước lượng mô hình Var 46 3.2.1.3 Một số vấn đề xây dựng mô hình Var 46 3.2.2 Ứng dụng Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động sách tiền tệ giới 46 3.2.2.1 Ứng dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR Mỹ 47 3.2.2.2 Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động sách tiền tệ đến lạm phát quốc gia Đông Á 48 3.3 Ứng dụng mô hình VAR kiểm định yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam 49 3.3.1 Cơ sở liệu 49 Footer Page of 126 Header Page of 126 3.3.2 Xây dựng mô hình VAR kiểm định yếu tố tác động đến lạm phát 50 3.3.2.1 Lựa chọn biến cho mô hình 50 3.3.2.2 Mô hình VAR phù hợp Việt Nam 52 3.3.3 Dự báo lạm phát thời gian tới 54 CHƢƠNG NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM KIỀM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 4.1 Những giải pháp tình 57 4.2 Các biện pháp chủ yếu chống lạm phát Việt Nam 58 PHẦN KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Footer Page of 126 FED Cục dự trữ liên bang Mỹ NHTW Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng nhà nước ĐTNN Đầu tư nước NHTM Ngân hàng thương mại CSTT Chính sách tiền tệ DNNN Doanh nghiệp nhà nước TTCP Thủ tướng phủ Header Page of 126 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Chỉ số giá tiêu dùng tháng năm từ năm 2000 đến năm 2003 Bảng 2.2 : Tình hình thực số tiêu kinh tế xã hội năm 2004 Bảng 2.3 : Tốc độ tăng giá tiêu dùng qua quý giai đoạn 2004 – 2006 Bảng 2.4 : Chỉ số giá tiêu dùng tháng năm từ năm 2007 đến năm 2009 Bảng 2.5 : Chỉ số giá tiêu dùng tháng năm 2010 tháng đầu năm 2011 Bảng 2.6 : Hệ số ICOR Việt Nam giai đoạn 1995-2010 Bảng 2.7 : Mức lương tối thiểu quan nhà nước từ năm 1999 đến 2010 Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 : Thâm hụt ngân sách, vay nợ nước, vay nợ nước 2000-2010 Hình 2.2 : Cơ cấu đầu tư khu vực nhà nước, nhà nước FDI Hình 3.1 : Cơ chế dẫn truyền lãi suất đến lạm phát Hình 3.2 : Chi phí tăng đẩy giá lên cao Hình 3.3 : Mô hình chi tiêu khả cung ứng Hình 3.4 : Mô hình tổng cung-tổng cầu Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục : Hệ 10 phương trình mô hình VAR kiểm định yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam giai đoạn từ quý năm 2000 đến quý năm 2010 Phụ lục : Dữ liệu sử dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR Phụ lục : Kết kiểm định độ trễ mô hình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định mô hình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định phần dư Mô hình Phụ lục : Kết dự báo Mô hình Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lạm phát khái niệm mẻ nhà hoạch định sách dân cư Nó thay đổi liên tục, có tạm lắng, có thuyên giảm, có lại lên sốt, giai đoạn phát triển kinh tế xã hội lạm phát có sắc thái riêng Lạm phát lần xuất mang theo sức mạnh tiềm ẩn, làm rối loạn kinh tế, làm phức tạp xã hội làm giảm mức sống người dân Chính thế, việc xác định nhân tố tác động đến lạm phát từ đề giải pháp thích hợp cho thực trạng lạm phát Việt Nam vấn đề thiết Điều thúc nghiên cứu đề tài “ Ứng dụng mô hình vecto tự hồi quy var kiểm định dự báo thực trạng lạm phát việt nam” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng mô hình thực phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam, đâu nguyên nhân gây lạm phát khoản thời gian định dự báo tình hình lạm phát thời gian tới Từ đề xuất giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát thực trạng lạm phát Việt Nam PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so sánh tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề cần nghiên cứu Nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình Tự hồi quy vecto VAR nhằm phân tích làm rõ vai trò biến số kinh tế vĩ mô góp phần đẩy lạm phát lên cao Footer Page 10 of 126 Header Page 78 of 126 (3) (4) (5) Footer Page 78 of 126 Header Page 79 of 126 (6) (7) (8) Footer Page 79 of 126 Header Page 80 of 126 (9) (10) Footer Page 80 of 126 Header Page 81 of 126 PHỤ LỤC Dữ liệu sử dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR kiểm định 10 nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam giai đoạn từ quý năm 2000 đến quý năm 2010 Quý GDP CPI LSTG M2 XNK 2000-1 70176 101.57 11.12 158723 -247 2000-2 70907 100.01 11.54 170328 -437 2000-3 71040 98.89 10.69 181777 -371 2000-4 71472 99.53 9.29 195353 -130 2001-1 71186 100.17 11.84 213454 -74 2001-2 71027 99.20 9.62 228276 -154 2001-3 71053 99.14 8.22 238895 71 2001-4 70881 99.76 7.74 248660 -742 2002-1 70821 102.73 7.36 253558 -512 2002-2 71120 103.19 7.71 264499 -481 2002-3 71166 103.40 8.47 274004 -497 2002-4 71379 104.20 8.30 281374 -1143 2003-1 70960 106.73 8.82 298614 -783 2003-2 70734 106.90 8.94 324971 -1587 2003-3 71831 106.31 9.17 347353 -1096 2003-4 71678 106.90 8.51 373189 -1585 2004-1 71080 111.33 7.09 401290 -855 2004-2 95954 114.53 6.44 421721 -1340 2004-3 89537 116.64 6.87 453788 -1185 Footer Page 81 of 126 Header Page 82 of 126 2004-4 105864 117.48 8.33 487576 -2086 2005-1 76371 121.40 9.32 531412 -1194 2005-2 103670 123.76 8.76 547383 -2064 2005-3 97829 125.44 8.72 589148 -550 2005-4 115161 127.46 9.03 636763 -1043 2006-1 81984 131.47 11.07 651139 66 2006-2 111361 132.90 11.11 653676 -1955 2006-3 106416 134.46 11.14 677353 -1470 2006-4 125612 136.02 11.18 710333 -1458 2007-1 88263 140.06 11.18 771219 -1712 2007-2 120257 142.68 11.21 803353 -3065 2007-3 115706 146.78 11.31 849863 -3218 2007-4 137118 152.90 11.41 972480 -4572 2008-1 94901 165.64 12.18 312039 -8350 2008-2 127257 180.46 13.17 310978 -6900 2008-3 123195 189.48 14.17 323417 - 1511 2008-4 122130 188.93 15.16 962167 -1594 2009-1 119342 149.46 14.52 442273 1499 2009-2 120811 150.80 13.27 804501 -3646 2009-3 122628 150.28 12.01 429337 -3809 2009-4 123797 149.86 10.75 294310 -5608 2010-1 122466 160.00 13.37 306438 -3430 2010-2 123160 168.42 13.50 621770 -3188 2010-3 124017 178.36 14.00 561938 -2450 Footer Page 82 of 126 Header Page 83 of 126 2010-4 124202 180.14 15.27 587811 -3954 Quý OIL RICE CREDIT IR M2US 2000-1 25.81 228.80 119730 3591.62 4703.20 2000-2 28.78 197.86 130069 3531.89 4762.30 2000-3 27.97 178.14 135924 3541.17 4843.10 2000-4 27.13 183.57 155236 3416.51 4914.80 2001-1 23.11 177.09 163569 3330.30 5064.50 2001-2 23.68 167.76 167600 3432.45 5169.20 2001-3 22.73 173.00 177047 3692.22 5345.00 2001-4 16.68 179.38 191204 3674.57 5430.90 2002-1 18.53 189.29 201387 3900.74 5497.30 2002-2 23.021 202.00 211385 3804.54 5545.90 2002-3 25.16 188.48 224637 3851.35 5655.30 2002-4 23.81 185.27 239921 4121.05 5778.70 2003-1 29.19 196.95 246524 5419.14 5857.60 2003-2 23.825 203.67 274776 6330.26 5993.80 2003-3 26.3 202.86 290358 6082.95 6074.00 2003-4 26.88 197.00 317771 6224.18 6067.40 2004-1 29.13 240.35 341468 6278.03 6148.80 2004-2 32.67 244.23 372387 6392.56 6269.20 2004-3 36.45 252.00 391389 6733.87 6334.30 2004-4 38.45 278.43 442978 7041.46 6409.40 2005-1 40.28 295.00 473036 7923.70 6440.70 Footer Page 83 of 126 Header Page 84 of 126 2005-2 45.2 287.05 511064 7865.06 6496.60 2005-3 55.19 287.41 548234 8609.24 6592.00 2005-4 50.91 277.27 597715 9050.56 6675.50 2006-1 54.52 297.74 607180 10742.20 6758.50 2006-2 62.9 305.59 642557 11293.30 6834.30 2006-3 63.51 312.90 669875 11904.30 6929.30 2006-4 52.71 309.29 734391 13384.10 7072.50 2007-1 53.21 326.18 768309 18317.30 7160.20 2007-2 61.51 326.29 837905 20792.60 7271.90 2007-3 69.6 330.00 927617 22575.40 7404.30 2007-4 82.2 378.00 1100080 23479.40 7502.60 2008-1 90.21 672.64 1198370 26436.10 7685.70 2008-2 113.38 834.60 1252780 22262.40 7746.60 2008-3 113.32 722.00 1251160 23848.30 7894.10 2008-4 54.162 550.75 1403750 23890.30 8255.30 2009-1 40.15 625.25 1501840 23008.20 8409.90 2009-2 55.84 548.60 1706590 20260.40 8453.00 2009-3 66.02 593.67 1888720 18768.70 8459.30 2009-4 71.67 606.00 2040050 16447.10 8542.80 2010-1 74.76 540.13 2063080 13853.90 8519.90 2010-2 74.8 458.55 2244800 14120.80 8604.60 2010-3 72.46 519.95 2421730 14111.20 8709.20 2010-4 80 536.78 2591251.1 14534.54 8836.90 Footer Page 84 of 126 Header Page 85 of 126 PHỤ LỤC Kết kiểm định độ trễ mô hình VAR 10 biến : VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: D(D(LCPI)) D(D(LCREDIT)) D(D(LGDP)) D(D(LIR)) D(D(LM2)) D(D(LM2US)) D(D(LOIL)) D(D(LRICE)) D(D(LSTG)) D(D(LXNK)) Exogenous variables: C Date: 06/25/11 Time: 01:15 Sample: 2000Q1 2011Q2 Included observations: 35 Lag LogL LR 248.8104 377.1996 579.7194 NA 176.0767 162.0158* FPE AIC HQ 5.61e-19 -13.64631 -13.20192* -13.49291 1.38e-19 -15.26855 -10.38031 -13.58113 2.04e-21* -21.12682* -11.79473 -17.90539* * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Footer Page 85 of 126 SC Header Page 86 of 126 PHỤ LỤC Kết kiểm định mô hình VAR kiểm định yếu tố tác động đến lạm phát việt nam giai đoạn từ quý năm 2000 đến quý năm 2010 Footer Page 86 of 126 Header Page 87 of 126 PHỤ LỤC Kết kiểm định phần dư Mô hình: Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID01 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -4.800280 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0005 *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID02 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Footer Page 87 of 126 t-Statistic Prob.* -5.641142 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0000 Header Page 88 of 126 Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID03 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.058550 -3.679322 -2.967767 -2.622989 0.0003 t-Statistic Prob.* -3.933116 -3.699871 -2.976263 -2.627420 0.0057 *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID04 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Footer Page 88 of 126 Header Page 89 of 126 Kiểm định tính dừng phần dƣ 5: Null Hypothesis: RESID05 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.385277 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0000 t-Statistic Prob.* -5.914532 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID06 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Footer Page 89 of 126 Header Page 90 of 126 Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID07 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -7.395734 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID08 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng Footer Page 90 of 126 t-Statistic Prob.* -5.512214 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0001 Header Page 91 of 126 Kiểm định tính dừng phần dƣ : Null Hypothesis: RESID09 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.415968 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0001 *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư mô hình dừng 10 Kiểm định tính dừng phần dƣ 10 : Null Hypothesis: RESID10 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=8) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values => phần dư 10 mô hình dừng Footer Page 91 of 126 t-Statistic Prob.* -6.891468 -3.646342 -2.954021 -2.615817 0.0000 Header Page 92 of 126 PHỤ LỤC Kết dự báo Mô hình : 2000Q1 2000Q2 2000Q3 2000Q4 2001Q1 2001Q2 2001Q3 2001Q4 2002Q1 2002Q2 2002Q3 2002Q4 2003Q1 2003Q2 2003Q3 2003Q4 2004Q1 2004Q2 2004Q3 2004Q4 2005Q1 2005Q2 2005Q3 Footer Page 92 of 126 101.57 100.01 98.89 99.53 100.17 99.2 99.14 99.76 102.73 103.19 103.4 104.2 106.73 106.9 106.31 106.9 111.33 114.53 116.64 117.48 121.4 123.76 125.44 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 127.46 131.47 132.9 134.46 136.02 140.06 142.68 146.78 152.9 165.64 180.46 189.48 188.93 149.46 150.8 150.28 149.86 160 168.42 178.36 180.14 190.155 199.518 ... đến lạm phát từ đề giải pháp thích hợp cho thực trạng lạm phát Việt Nam vấn đề thiết Điều thúc nghiên cứu đề tài “ Ứng dụng mô hình vecto tự hồi quy var kiểm định dự báo thực trạng lạm phát việt. .. dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR Phụ lục : Kết kiểm định độ trễ mô hình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định mô hình VAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định phần dư Mô hình Phụ lục : Kết dự báo Mô. .. mô hình Var 46 3.2.1.3 Một số vấn đề xây dựng mô hình Var 46 3.2.2 Ứng dụng Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động sách tiền tệ giới 46 3.2.2.1 Ứng dụng mô hình tự hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy Var dự báo thực trạng lạm phát Việt Nam, Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy Var dự báo thực trạng lạm phát Việt Nam, Ứng dụng mô hình vector tự hồi quy Var dự báo thực trạng lạm phát Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay