ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG HỖ TRỢ QUY HOẠCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ XUÂN LÂM - TĨNH GIA - THANH HOÁ

72 97 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:06

Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh B GIO DC V O TO Trng i hc Nụng nghip I H Ni B THU SN Vin nghiờn cu Nuụi trng thu sn I Nguyn Vn Khỏnh NG DNG CễNG NGH GIS TRONG H TR QUY HOCH NUễI TRNG THY SN X XUN LM - TNH GIA - THANH HO LUN VN TT NGHIP I HC Chuyờn ngnh: Nuụi trng thu sn Hng dn: Thc s Nguyn Hu Ngha Thc s Trn Vn Nhng Bc Ninh 9/2002 Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh Lời cảm ơn Trong trình thực khóa luận gặp khó khăn để thực vấn đề mẻ, l đa GIS vo nuôi trồng thủy sản Trong trình nhân đợc hớng dẫn nhiệt tình thạc sỹ Nguyễn Hữu Nghĩa v thạc sỹ Trần Văn Nhờng Tiếp theo nhận đợc bảo tận tình v giúp đỡ nhiều mặt vủa thạc sỹ Mai Văn Ti dự án VIE 97030, bác Nuyễn Đức Hội phòng môi trờng, Viện NCNTTSI, thạc sỹ Nguyễn Xuân Cơng Viện NCNTTSI Anh Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Văn Thnh Viện Nghiên cứu Hải sản, anh Ngô Thế Ân Trờng Đại học Nông nghiệp I, phó giáo s TS H Xuân Thông Viện Kinh tế Quy hoạch Bộ Thủ Sản, anh Nguyễn Văn Việt Sở Địa NGhệ An v nhiều cán khoa học khác m kể hết đợc Trong suốt trình thực địa nhân đợc giúp đỡ tạo điều kiện chỗ ăn gia đinh anh chị Chung, Thủy Sự hỗ trợ nghiên cứu anh Hong Văn Tuân Sở Thủy sản Thanh Hóa, Hong Văn Đơng chủ tịch UBDN xã Xuân Lâm, bác Lê Công Chung, Đỗ Xuân Đờng cán địa xã Để hon thnh luận văn ny nhân đợc hỗ trợ, động viên, góp ý thầy cô, bạn bè lớp AIT7 v anh chị em gia đình Cho đợc by tỏ lòng biết ơn sân sắc đến giáo viên hớng dẫn v ngời giúp đỡ bảo góp ý tận tình cho hon thnh khoá luận ny Cuối xin ghi khắc lòng công ơn sinh thnh, dỡng dục cha, mẹ cho khôn lớn nh ngy hôm Bắc ninh 1-7-2003 Nguyễn Văn Khánh Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh Mc lc t Chng I: Tng quan ti liu 10 Khỏi quỏt v GIS 10 1.1 Lch s phỏt trin 10 1.2 nh ngha GIS 11 1.3 Cỏc thnh phn ca GIS 11 1.4 S phỏt trin ca phn cng v cỏc lp phn mm phc v cho GIS 13 1.4.1 Phn cng 13 1.4.2 Phn mm 14 1.5 Xõy dng c s d liu h GIS .14 1.6 Tng quan v chc nng v mi quan h vi cỏc ngnh khoa hc khỏc 17 1.6.1 Cỏc chc nng ca mt h GIS 17 1.6.2 Mi quan h vi cỏc ngnh khoa hc khỏc 18 Cỏc nghiờn cu ng dng ca GIS .19 2.1 ng dng GIS trờn th gii .19 2.1.1 Cỏc lnh vc ng dng GIS trờn th gii 19 2.1.2 ng dng GIS ngnh thu sn trờn th gii 21 2.2 Tỡnh hỡnh phỏt trin GIS ti Vit Nam 23 2.2.1 Tỡnh hỡnh phỏt trin GIS ti Vit Nam 23 2.2.2 Cỏc ng dng ca GIS ngnh thy sn ti Vit Nam 24 Chng II a im, ni dung v phng phỏp nghiờn cu 26 a im nghiờn cu .26 Thi gian 26 Ni dung nghiờn cu .26 Phng phỏp nghiờn cu 26 4.1 Phng tin nghiờn cu 26 4.2.Thc a, kho sỏt, thu s liu .27 4.3 S húa thnh lp bn 28 Chng III: Kt qu v tho lun .30 Footer Page of iu 126 kin t nhiờn 30 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh 1.1 iu kin t nhiờn 30 1.2 Ti nguyờn thiờn nhiờn 31 iu kin kinh t xó hi .33 2.1 Dõn s, lao ng v mc sng dõn c 33 2.2 C s h tng 34 2.3 Vn húa, y t , giỏo dc 35 2.4 Tỡnh hỡnh kinh t 35 Phõn tớch hin trng NTTS da trờn cụng ngh GIS 36 3.1 Phõn b, din tớch, hỡnh thc s dng t NTTS 39 3.2 Vn u t v mc thõm canh .42 3.3 Ngun nc phc v nuụi trng thy sn .46 3.4 Ging v v th 47 3.6 Dch bnh 54 3.7 Nng sut, sn lng 57 Phõn tớch xu hng phỏt trin thy sn 61 4.1 Chin lc phỏt trin nuụi trng thy sn Vit Nam 61 4.2 Chin lc phỏt trin nuụi trng thy sn Thanh Húa 63 4.3 K hoch phỏt trin thy sn xó Xuõn Lõm 63 Gii phỏp phỏt trin quy hoch 64 5.1 Tiờu chun nh nc cho mt h thng NTTS 64 5.2 Hng phỏt trin quy hoch 65 Kt lun 69 xut 69 Ti liu tham kho 70 Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh Danh mc cỏc hỡnh Hỡnh 1: Cỏc b phn cu thnh ca GIS .12 Hỡnh 2: Bin i cỏc chi phớ cho mt d ỏn GIS theo thi gian 15 Hỡnh 3: Cỏc phng phỏp biu din d liu 16 Hỡnh 4: Bn hin trng s dng t 29 Hỡnh 5: Rng ngp mn khu vc sụng Cu i 32 Hỡnh 6: Biu phõn b lao ng cỏc ngnh ngh .34 Hỡnh 7: Biu so sỏnh thu nhp 34 Hỡnh 8: Biu mc li nhun mt s hỡnh thc s dng t nm 2000 37 Hỡnh 9: Bn phõn b khu vc nuụi trng thu sn 38 Hỡnh 10: Bn phõn b din tớch t NTTS .40 Hỡnh 11: Bn cỏc hỡnh thc s dng t NTTS .41 Hỡnh 12: B ao nuụi trng thy sn ph bin ti Xuõn Lõm 42 Hỡnh 13: Bn ụ chi phớ lu ng nuụi tụm 43 Hỡnh 14: Bn cỏc hỡnh thc nuụi .45 Hỡnh 15: Ca bin Lch Bng 46 Hỡnh 16: Mt th ging nm 2003 .48 Hỡnh 17: Mt th ging nm 2003 .49 Hỡnh 18: Biu mt tụm cỏc m nuụi 50 Hỡnh 19: Bn thi im th ging tụm nm 2002 .51 Hỡnh 20: Bn thi im th ging tụm nm 2003 .52 Hỡnh 21: Bn ụ s dng thc n nuụi tụm 53 Hỡnh 22: Tụm 60 ngy tui ao cú mn cao kộo di 54 Hỡnh 23: Bn dch bnh nm 2002 55 Hỡnh 24: Bn dch bnh nm 2003 56 Hỡnh 25: Biu so sỏnh mc li nhun t 2000 n 2002 (triu/ha) 57 Hỡnh 26: Bn nng sut tụm nm 2003 .58 Hỡnh 27: Bn nng xut tụm nuụi nm 2002 59 Hỡnh 28: Bn li nhun cỏc m nuụi 60 Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh Danh mc cỏc bng Bng 1: Bng so sỏnh cỏc phng phỏp biu din d liu .16 Bng 2: Thng kờ hin trng s dng t .31 Bng 3: Phõn b lao ng Xuõn Lõm 33 Bng 4: Phõn tớch bn thng kờ chi phớ bin i nm 2002 44 Bng 5: Bng thng kờ mt tụm cỏc m nuụi 47 Bng 6: Giỏ tr kim ngch xut khu thy sn ó t c v ch tiờu 62 Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh Cỏc kớ hiu vit tt CSDL C s d liu GIS Geographical Information Systems GPS Global Positioning Systems LIS Land information systems HT H thng HTTT H thng thụng tin HTTTDL H thng thụng tin a lý NTTS Nuụi trng thu sn RS Remote Sensing RRA Rapid Rural Apprasial Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh t Vi cỏc u th v th trng, iu kin kinh t xó hi v sinh thỏi t nhiờn, hn mt thp k qua ngnh nuụi trng thy sn nc ta ó phỏt trin mnh c bit l sau Chớnh ph ban hnh ngh quyt 09/NQ-CP v vic chuyn i c cu sn xut v tiờu th sn phm nụng nghip, NTTS ven bin ó cú bc phỏt trin nhy vt Nm 1999 c nc cú khong 290.000 din tớch nuụi trng thy sn nc l thỡ n nm 2001 din tớch nuụi trng thy sn ó tng lờn n 478.000 Trong quy hoch phỏt trin ngnh, din tớch nuụi trng thy sn ven bin (nuụi tụm) s tng lờn 700.000 vo nm 2010 (Trn Vn Nhng, 2002) Tuy nhiờn, NTTS mang tớnh t phỏt, quy hoch cha theo kp s phỏt trin hoc thiu ng b T ú lm ny sinh cỏc v mụi trng, hiu qu kinh t thp, mõu thun xó hi gia tng, gõy mt on kt ni b lng xó (Nguyn Trng Nho, 2002) ng trc tỡnh hỡnh ú vic a mt h thng qun lý nht quỏn cho tng vựng l mt ũi hi bc thit m bo cho ngnh nuụi trng phỏt trin bn vng v mang li li nhun ln Xó Xuõn Lõm cú din tớch 9,4 km2 thuc a phn huyn Tnh Gia Thanh Húa Trong nhng nm gn õy din tớch nuụi tụm cng phỏt trin mnh m, nhng c thự l mt tnh phớa Bc Trung B iu kin thi tit khớ hu khụng thun li, hn hỏn l lt xy thng xuyờn, chớnh vỡ vy ngh nuụi tụm luụn gp ri ro Thờm na, vic phỏt trin nuụi tụm ca cỏc h nụng dõn xó mang tớnh t phỏt thiu quy hoch Vỡ vy, vic kim soỏt ụ nhim mụi trng v dch bnh l rt khú khn GIS ( Geographical Information System) - h thng thụng tin a lý t lõu ó c s dng cỏc lnh vc ca i sng ngi Vi s phỏt trin khụng ngng ca cụng ngh thụng tin, GIS ngy cng cú nhng tớnh nng u vit nhiu lnh vc, bao gm c thy sn Vi vic s hoỏ cỏc thụng tin d liu c a vo bn nhiu hn gp nhiu ln, kh nng thao tỏc, phõn tớch, biu din d dng Hn th na, cỏc thụng tin cú th liờn tc c cp nht rt thun tin cho vic qun lý v nh hng cho quy hoch Chớnh vỡ vy, vic ng dng GIS vo cuc sng l mt cụng vic rt cn thit, ú a GIS vo sn xut thy sn cng quan trng khụng kộm ỏng tic rng, cho ti cụng vic ny nc ta cũn quỏ hn ch so vi cỏc nc trờn th gii L mt sinh viờn thy sn, ti thi im m kin thc ngy mt nhiu hn, nhng thnh qu ca lp ngi i trc c gn lc, gt Cỏc lp i sau phi k tha ng thi phi tỡm tũi nhng cỏi mi hn T nhng lý k trờn ti ng Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh dng cụng ngh GIS h tr quy hoch h thng nuụi trng thu sn xó Xuõn Lõm - huyn Tnh Gia - tnh Thanh Hoỏ c i ti nm khuụn kh d ỏn VIE/97/030 Vin Nghiờn cu Nuụi trng Thu sn I Mc tiờu ca ti: - Lm quen vi cụng tỏc nghiờn cu khoa hc, tip cn vi cụng ngh mi phc v cho ngnh thy sn ú l cụng ngh GIS - Tip cn, r soỏt hin trng h thng nuụi trng nuụi trng thu sn ca xó Xuõn Lõm, tỡm hiu nhng mt hn ch v nhng khú khn NTTS a phng - Thnh lp bn s húa h thng nuụi trng thy sn, cung cp c s d liu h tr cho qun lý v phỏt trin quy hoch Footer Page of 126 Header Page 10 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh Chng I: Tng quan ti liu Khỏi quỏt v GIS 1.1 Lch s phỏt trin Vi mong mun tỡm hiu v chinh phc thiờn nhiờn, ngi ó xõy dng bn hng ngn nm biu din v phõn tớch thụng tin v b mt trỏi t (De Graaf, G.J., Marttin, F V Aguilar-Manjarrez, J., 2002) Theo Hodgkiss (1981) bn c xõy dng cỏc nh hng hi, cỏc nh a lý thu thp d liu v b mt trỏi t sau ú cụ ha, , can, v li, tụ mu tr thnh bn Ban u, chỳng c s dng din t cỏc v trớ xa tr giỳp cỏc nh hng khụng gian v phc v cho quõn i n cui th k 18, nhu cu v qun lý biờn gii lónh th tr lờn cp bỏch Cỏc quc gia bt u cụng vic v bn mt cỏch h thng Vn d liu bn ó mang tớnh ton cu, vỡ vy phi c xỏc inh mt cỏch chớnh xỏc v khỏch quan Phm vi s dng ca bn ngy cng rng rói cỏc lnh vc ca i sng Tuy nhiờn, cỏc thụng tin a lý thi k ny ch dng li cỏc bn trờn giy vi c trng l vic lu tr d liu v biu din d liu c tin hnh ng thi vi nhau, ú thụng tin mang mt h thng b hn ch (Trn Minh, 2000) Na cui th k 20, vi s phỏt trin bựng n ca cụng ngh thụng tin, nhiu h thng mỏy tớnh i, vic v bn ngy cng c tin hc húa, yờu cu t lỳc ny l phi tng lng thụng tin qun lý mt bn v cỏc thụng tin ny phi mang tớnh h thng Theo Meaden, G.J v Kapetsky (1991), bn u tiờn c bit n cú s dng mỏy tớnh vo cỏc cụng vic lp bn v lu tr thụng tin l ca Canada nm 1964 v nú c xem nh h thng GIS u tiờn trờn th gii H thng ny bao gm cỏc thụng tin v nụng nghip, lõm nghip, s dng t, ng vt hoang dó v c gi tờn Canada Geographic Information System (Nguyn Th Thn &Trn Cụng Yờn, 2000) Trong sut nhng nm sỏu mi v u nhng nm by mi, vic phỏt trin GIS b hn ch giỏ thnh cao v cụng ngh mỏy tớnh cũn lc hu T cui thp k 70 n nay, cụng ngh mỏy tớnh t c nhng thnh cụng rc r Vi s i ca nhiu th h mỏy tớnh thụng minh, cng vi s nhõn thc sõu sc nhng li ớch to ln GIS mang li Con ngi ó trung nhiu cụng trỡnh nghiờn cu vo lnh vc ny dn n s i ca nhiu phn mm ngy cng Footer Page 10 of 126 Header Page 58 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Hỡnh 26: Bn nng sut tụm nm 2003 Footer Page 58 of 126 Nguyễn Văn Khánh Header Page 59 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Hỡnh 27: Bn nng xut tụm nuụi nm 2002 Footer Page 59 of 126 Nguyễn Văn Khánh Header Page 60 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Hỡnh 28: Bn li nhun cỏc m nuụi Footer Page 60 of 126 Nguyễn Văn Khánh Header Page 61 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh Phõn tớch li nhun nm 2002 (hỡnh 28) cho thy s m nuụi c thu li (Mu ) chim t ln hn so vi s m thu l Tuy nhiờn, trờn thc t mc li nhun thu c trờn cỏc m nuụi l khụng cao v cha tng xng vi din tớch nuụi T phõn tớch nng sut, sn lng kt hp vi phõn tớch ỏnh giỏ chung hin trng nuụi trng thy sn xó Xuõn Lõm cú th rỳt nhng nhn nh nh sau: - S phỏt trin din tớch nuụi hin l thiu quy hoch, phõn b khu vc nuụi khụng trung, s phõn chia din tớch khụng ng u, khụng ỳng tiờu chun k thut - Vn u t c s h tng thp kộm, chi phớ u t nuụi tụm khụng cao l nguyờn nhõn chớnh dn n li nhun thp - Ngun nc cung cp cho NTTS khụng m bo, nht l thiu ngun nc ngt - Ging loi nuụi n gin ch trung vo tụm sỳ cha cú nhng nghiờn cu ỏp dng, a ging loi mi vo sn sut - Do mc u t ớt, s dng thc n t ch l ph bin dn n nhiu nguy c tỏc ng n mụi trng Ngun nc bt u cú nguy c ụ nhim, cht lng nc suy gim, v nht l thiu nc ngt cho sn xut - Dch bnh cú chiu hng phỏt trin mnh v cú nguy c lan rng - Trỡnh hiu bit ca ngi dõn cũn hn ch nht l hiu bit v thy sn cũn cha cao dn n nhiu khú khn ng dng khoa hc cụng ngh mi Trong nhng nm ti nu khụng cú nhng u t nhm thay i tỡnh hỡnh hin nay, a nhng gii phỏp quy hoch phỏt trin hp lý thỡ ngh nuụi tụm khú cú th phỏt trin bn vng c Phõn tớch xu hng phỏt trin thy sn 4.1 Chin lc phỏt trin nuụi trng thy sn Vit Nam Ch trng ca nh nc v phỏt trin thy sn c th hin quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi ngnh thy sn, c Vin Kinh t Quy hoch Thy sn biờn thỏng 4/2002 Trong nhng nm ti Chớnh ph xỏc nh thy sn s tr thnh mt nhng ngnh kinh t mi nhn v l mt nhng ngnh thu ngoi t ch yu, vi ch tiờu kim ngch xut khu luụn tng t n nm 2010 Footer Page 61 of 126 Header Page 62 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh Bng 6: Giỏ tr kim ngch xut khu thy sn ó t c v ch tiờu qua cỏc nm STT Nm Kim ngch (triu USD) Ch tiờu 1990 1995 2000 2002 205,0 550,1 1.475 2.020 Tc so vi nm 1990 (ln) 2.6 7.2 9.8 2005 2010 3.000 n 3.500 4.500 n 5.000 14.6 - 17 21.9 24.3 Ngun: Vin kinh t quy hoch thy sn, 2002 Nuụi trng thy sn s tr thnh ngnh sn xut nguyờn liu ch yu v sn lng ca ngnh nuụi phi lờn chim khong 70% tng sn lng thy hi sn tng lai Trong nuụi trng thy sn s trung vo nuụi tụm, i tng chớnh l tụm sỳ vi cỏc ch tiờu cho n nm 2005 sn lng tụm nuụi s t 225.000 tn v n nm 2010 t 422.000 tn Ngoi i tng ch lc, B Thy sn cng cú ch trng a dng húa i tng nuụi, di ging thun húa chn to ging nuụi mi cú cht lng, giỏ tr cao b sung vo c cu n ging hin cú t nhng ch tiờu trờn õy, thi gian ti chớnh sỏch ngnh thy sn Vit Nam s trung vo: chuyn i c cu sn xut, m rng cỏc vựng nuụi tụm kt hp trng lỳa v canh tỏc nụng nghip, xõy dng cỏc khu nuụi tụm cụng nghip trung, ci to nõng cp cỏc khu vc nuụi tụm sỳ cỏc vựng trung triu, h triu thnh cỏc vựng nuụi tụm thõm canh v bỏn thõm canh, qung canh ci tin, trng li rng ngp mn mt s vựng ó b cht phỏ quỏ mc xõy dng ao nuụi tụm n nm 2005 d kin cú khong 450.000 tng din tớch t v mt nc cỏc vựng ven bin c huy ng vo xõy dng cỏc khu vc nuụi tụm sỳ v tụm he, din tớch cho nng sut thc t khong 280.000 T nm 2005 n 2010 d kin khụng tng din tớch nhiu nhng m rng phm vi nuụi bỏn thõm canh v thõm canh nõng nng sut nuụi tụm sỳ bỡnh quõn c nc lờn khong 1tn/ha/nm Din tớch tớnh nng sut s cú khong 350.000 vi tng din tớch vựng nuụi khong 600.000 thỳc y s phỏt trin, nh nc s chỳ trng gii quyt ngun vn, cho vay vi lói sut u ói phỏt trin nuụi trng thu sn, c bit i vi nhng ngi khụng cú ti sn th chp Nh nc ó cú chớnh sỏch cho h vay khụng cn Footer Pagenghốo 62 of 126 Header Page 63 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh th chp di 20 triu VN i vi cỏc nụng dõn nuụi trng thu sn v di 50 triu ng i vi nhng ngi sn xut ging thu sn (Q 224-TTg,1999,Q 132/201/Q_TTG, Quyt nh s 143/2001/Q-TTg) Theo Quyt nh s 103/2000/Q-TTg ngy 25/8/2000 ca Th tng Chớnh ph v mt s chớnh sỏch khuyn khớch phỏt trin ging thu sn) Cú th nhn thy chớnh sỏch nh nc l khụng ngng thỳc y phỏt trin NTTS c v din tớch v trỡnh thõm canh 4.2 Chin lc phỏt trin nuụi trng thy sn Thanh Húa Trong quy hoch NTTS ven bin tnh Thanh húa (1996 2010), huyn th vựng triu s c u t phỏt trin l: Nga Sn, Hu Lc, Hong Húa, Sm Sn, Tnh Gia, Qung Xng Trong ú din tớch nuụi phỏt trin trung ti ca lch ln Lch Sung, Lch Trng, Lch Hi, Lch Ghộp, Lch Bng Phỏt trin din tớch nuụi v hỡnh thc nuụi: Cho n nm 2002 nuụi BTC v TC l: 671 (nm 2001 l 123 ha); Nuụi tụm sinh thỏi (QCCT) 3.129 D tớnh n nm 2005 din tớch a vo NTTS ven bin l 4000 ú: 500 nuụi thõm canh, 1500 nuụi bỏn thõm canh v 2000 nuụi tụm sinh thỏi Mc tiờu n nm 2010 din tớch nuụi tụm sỳ thõm canh l 1000 nuụi BTC l 2000 v 2000 nuụi QCCT, chiu hng chuyn dch dn theo hng BTC v TC V sn lng c t n nm 2005 tng sn lng tụm l 2000 tn v n nm 2010 l 3500 tn, a NTTS tr thnh mt ngnh thu nhp chớnh ca tnh Thanh Húa Phng hng phỏt trin din tớch, Thanh Húa chn la m rng din tớch vựng cao triu, trờn din tớch ang canh tỏc nụng nghip, diờm nghip, v lõm nghip nng sut thp chuyn sang phỏt trin NTTS u t trang b phng tin thit b mỏy múc phc v cho cụng tỏc iu tra nghiờn cu, phõn tớch mụi trng, dch bnh cú s liu y , chớnh xỏc Ph bin ỏp dng cụng ngh s húa (GIS) vic xõy dng, qun lý bn quy hoch m bo quy hoch gia cỏc ngnh, lnh vc, cỏc vựng khụng b trựng lp, chng ln lờn Mc tiờu ca quy hoch l quy hoch chi tit, y theo chiu hng cụng nghip húa, hin i húa, phỏt trin bn vng v thc hin nhanh gn, ng b 4.3 K hoch phỏt trin thy sn xó Xuõn Lõm K hoch phỏt trin thy sn xó Xuõn Lõm c ghi ngh quyt HND xó v c thụng qua phiờn hp hi ng ngy 28/03/2002 ú bao gm cỏc ni dung Footer Page 63 of 126 Header Page 64 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh M rng din tớch, phỏt huy ht tim nng hin cú phỏt trin nuụi trng thy sn a dng húa cỏc i tng nuụi trng, i vi c nc mn v nc ngt nhng s trung ch yu vo nuụi trng thy sn nc mn to mt hng xut khu cho xó Trong ú, ly i tng tụm sỳ lm i tng ch lc cho nuụi trng thy sn Theo ú, n nm 2010 chớnh quyn xó s cho phộp chuyn ton b cỏc din tớch t lỳa kộm nng sut thuc cỏc khu vc C Nhõn, Quy, Lng Sc Lỏng Hy, Lỏng Lc, p Trt, Trc Xúm, Chn Nuụi, i, Ngoi thnh m nuụi trng thy sn Cựng vi phỏt trin din tớch, xó s phỏt trin c trỡnh thõm canh; a 72 t vo nuụi tụm cụng nghip Tuy nhiờn, thc hin c iu ny cũn rt nhiu bt cp cn gii quyt Vi iu kin c s h tng nh hin nu mun chuyn sang nuụi tụm cụng nghip l vic khụng th chp nhn c Do ú t c nhng mc tiờu ca chớnh quyn xó ra, ng thi cng phỏt trin theo ỳng ch chng chớnh sỏch ca cỏc cp lónh o, vic cn thit phi lm i vi NTTS Xuõn Lõm l phi khn trng cú quy hoch c th v ton din Gii phỏp phỏt trin quy hoch 5.1 Tiờu chun nh nc cho mt h thng NTTS Tiờu chun cho mt h thng NTTS ó c B Thy sn ban hnh ú cú ghi rừ v tiờu chun ca mt h thng NTTS nh sau: 2.3.1 Hỡnh dng ao: Vuụng, hoc ch nht cú t l kớch thc di/rng khụng ln hn 1,5/1,0 2.3.2 Din tớch ao : T n i vi nuụi QCCT T 0,5 n 1,0 BTC v thõm canh 2.3.3 ỏy ao : Bng phng, c m nộn cht; dc v phớa cng tiờu t 0,5 n 0,8 % 2.3.4 B ao - Yờu cu khụng rũ r, khụng st l - Chiu cao : Cao hn mc nc ln nht ao 0,5 m - Mt rng : T 2,0 n 2,5 m - H s mỏi : T 1,0/1,0 n 1,0/1,5 Footer Page2.3.5 64 ofCng 126 Header Page 65 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh - S lng cng : cng (1 cng cp v cng tiờu t b i din) - Khu cng : T 0,3 n 0,6 m - Vt liu lm cng : Xi mng, composite, nha PPC - Cao trỡnh ỏy cng cp : Cao hn ỏy ao 0,8 - 1,0 m - Cao trỡnh ỏy cng tiờu : Thp hn ỏy ao 0,2 - 0,3 m 2.3.7 Mng : Cú mng cp v mng tiờu nc riờng bit cho ao nuụi 2.3.8 Ao x lý - Ao lng lc x lý nc cp : Cú t l t 20 n 25 % tng din tớch ao nuụi - Ao x lý nc thi : Cú t l t 10 n 15 % tng din tớch ao nuụi V cht lng nc ao NTTS phi m bo sch theo yờu cu quy nh, hm lng cỏc cht nm gii hn cho phộp ( Ph lc 4) 5.2 Hng phỏt trin quy hoch ng trc tỡnh hỡnh sn xut nuụi trng thy sn Xuõn Lõm hin nay, nu mun thỳc y ngh ny phỏt trin phi tớnh n mt bi toỏn tng hp, i ụi vi phỏt trin v k thut phi xột n cỏc v xó hi v ngi - Quy hoch din tớch: Din tớch NTTS hin ti Xuõn Lõm ó phỏt trin gn ti mc gii hn, phn ln t t nhiờn cú kh nng NTTS ó c a vo s dng Tuy nhiờn vic u t kinh phớ cũn quỏ ớt khụng tng xng vi din tớch nuụi Do vy thi gian ti s khụng phỏt trin thờm din tớch m trung u t chiu sõu, trỏnh hin tng phỏt trin din tớch trn lan nh hin hn ch phỏt trin din tớch ngi thit k quy hoch phi nghiờn cu xõy dng h thng mng ngn nc mn tip tc xõm nhp vo khu vc trng lỳa hin trỏnh khụng cho ngi dõn tip tc o ao nuụi tụm trờn din tớch lỳa nhim mn Quy hoch li din tớch cỏc m nuụi cho phự hp, i vi cỏc tha nh tin hnh dn ụ i, tha theo ch chng ca nh nc, lm tng din tớch Cỏc tha cú din tớch ln thc hin chia nh din tớch cho phự hp Trc thc hin vic phõn chia li din tớch phi tin hnh xõy dng quy hoch chi tit v thc hin vic phõn chia din tớch da vo quy hoch ú Thc hin giao t thy sn lõu di cho nụng dõn cho h yờn tõm u t sn xut Vic phõn chia li dic tớch v giao t l vic lm ht sc khú ũi hi s tham gia tớch cc ca c nhõn dõn, cỏn b xó v cỏn b k thut úng vai trũ ch yu cú tỏc dng xỳc tin õy s l chớnh quyn a phng, cỏn b xó va l cu ni Footer Page 65 of 126 Header Page 66 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh gia cỏn b quy hoch v l thnh phn trc tip nghiờn cu thc hin quy hoch ú - Hng phỏt trin c s h tng: Tp trung phỏt trin mnh c s h tng, trc ht phi thit k quy hoch chi tit cho ton b h thng nuụi trng thy sn theo nhng tiờu chun nh nc ó cho mt h thng nuụi trng thu sn Vic thit k quy hoch chi tit s cỏn b quy hoch tin hnh trờn c s s tham gia ca cỏc b a phng v s ng thun ca nhõn dõn xó - Vn Cú th núi tỡnh trng u t thp l nguyờn nhõn c bn dn n nng sut sn lng thp hin ti Xuõn Lõm Vỡ vy, bng mi cỏch phi trung u t sn xut, khc phc tỡnh trng u t quỏ thp nh hin Cú chớnh sỏch tớch cc, ng thi ch ng phỏt trin c s h tng to nờn s tin tng nhm huy ng t cú dõn u t phỏt trin nuụi thy sn To thun li cho ngi nụng dõn vay theo ch chng nh nc u t sn xut -Ngun nc Ngun nc mn: s dng ngun nc hin ti nhng trc cp nht thit phi c x lý m bo tiờu chun k thut Khi thit k quy hoch chi tit phi tớnh n nuụi kớn ớt thay nc gim thiu tỏc ng ca ngun nc Nc ngt: khu vc Vn Xuõn s dng nc ngt t kờnh Yờn M, thụn Xe Thụn v D Qun o mng dn nc t h cha phc v cho NTTS Khi thit k h thng cp nc cn thit k xõy dng cỏc im bm nc cho cú th cp nc cho h thng nuụi mt cỏch ch ng, trỏnh tỡnh trng tỡnh trng nh hin vic ly nc ch da vo thu triu, dn n khụng iu tit c mc nc ao tri nng kộo di - Hỡnh thc nuụi, v v ging Ch ỏp dng nhng hỡnh thc nuụi cao hn c s h tng c m bo Hin Xuõn Lõm nờn phỏt trin hỡnh thc nuụi phự hp vi c s h tng Hin ti xó ch nờn dng li mc QCCT Khi quy hoch li s chuyn din tớch nuụi cú iu kin thun li sang nuụi hỡnh thc thõm canh v BTC Mựa v nuụi: tin hnh nuụi hai v nh hin song thi im nuụi v Xuõn Hố tin hnh mun hn, trờn c s nghiờn cu la chn ging nuụi s la chn thi im th ging v sau cho phự hp Footer Page 66 of 126 Header Page 67 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh Trc mt ly tụm sỳ lm i tng chớnh, phỏt trin i tng ny trung vo v xuõn hố Tng bc a dng húa i tng nuụi a vo sn xut th nghim mt s i tng nuụi mi nh: tụm Ro (Metapenaeus ensis), Tụm he Chõn trng (Penaeus vanamei), tụm Nng (Penaeus chinesis) cua bin (Scrylla cerata), Gh La chn ly i tng cú kh nng nuụi phự hp hiu qu kinh t cao - Kim soỏt mụi trng, dch bnh Trong thi gian ti cn y mnh cụng tỏc kim soỏt mụi trng, dch bnh Nõng cao hiu bit v ý thc ca ngi dõn v mụi trng dch bnh Tng bc hn ch thc n t ch v thay bng thc n cụng nghip gim bt nh hng n mụi trng nc m bo tiờu chun mụi trng nc phự hp cho ao NTTS, nht thit phi cú bin phỏp x lý nc trc v sau cp cho ao nuụi Tớch cc bo v v phỏt trin trng rng ngp mn to h sinh thỏi m m bo an ton cho ngh nuụi phỏt trin Hn ch i n gii to cỏc h nuụi tụm trờn t rng ngp mn hoc cú nh hng trc tip n rng ngp mn - Con ngi Cn chớnh sỏch phỏt trin ngi, thay i cỏc suy ngh, quỏn sn xut kớch thớch tớnh t ch dỏm ngh, dỏm lm Nõng cao hiu bit v kh nng ng dng khoa hc k thut vo NTTS i vi ngi dõn, to s tin tng vo khoa hc khin h t ỏp dng tin b vo sn xut Tuyờn truyn nõng cao ý thc cng ng ca ngi dõn vỡ mc ớch chung, cựng bo v mụi trng v phũng trỏnh dch bnh - T chc qun lý v thc hin NTTS Trong sut thi gian va qua, cú th núi cụng tỏc qun lý NTTS ti Xuõn Lõn b buụng lng mc dự thụn Vn Xuõn c s h tr ca d ỏn VIE/97/030 v cng ng nhng vic qun lý ch da trờn tinh thn t nguyn ca ngi dõn nờn thit s rng buc; in hỡnh l vic gúp tin mua nc ngt phc v sn xut nm 2003 Trong thi gian ti, tng cng cụng tỏc qun lý l mt vic lm rt cn thit nhm phỏt trin ngh nuụi tụm tng cng qun lý phi trung vo cỏc im sau: - i vi cỏc c quan thuc ngnh dc nh S Thu sn, Chi cc Bo v ngun li, Phũng Nụng nghip cn tng cng h tr cho ngi dõn nhng hiu bit v k thut, mụi trng dch bnh, nht l khõu kim soỏt cht lng ging trc th Footer Page 67 of 126 Header Page 68 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh - Chớnh quyn xó phi giỏm sỏt cht ch s phỏt trin ca h thng NTTS xõy dng khung hỡnh pht i vi nhng ngi cú hnh vi lm hi n NTTS ng thi cú ch khen thng tớch cc vi nhng cú thnh tớch tt - Trong nụi b cỏc thụn, i cn nghiờn cu phỏt trin bin phỏp qun lý da vo cng ng Mi cng ng s bao gm nhng nhúm h cú quan h vi v mt a lý, cựng mt khu vc nuụi Cỏc cng ng cn xõy dng nhng quy tc, hng c, quy nh trỏch nhim v quyn li ca tng thnh vin cng ng y Nhng quy tc, hng c cn c thc hin nghiờm tỳc nhm nõng cao ý thc trỏch nhim ca tt c mi ngi vỡ mc ớch chung Footer Page 68 of 126 Header Page 69 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh Chng IV Kt lun v xut Kt lun Ch mt thi gian ngn vi mt s lng cụng vic rt ln nhng ti ó c hon thnh v thc hin ht cỏc mc tiờu v cú nhng nhn nh sau: - H thng GIS cho nuụi trng thu sn xó Xuõn Lõm ó c thnh lp v phn ỏnh c hin trng nuụi trng thu sn ti Xuõn Lõm - Qua nhng thụng tin h GIS cho thy, NTTS Xuõn Lõm phỏt trin khỏ mnh v din tớch nhng bn thõn nú cũn mang rt nhiu mt hn ch c bit l thiu u t chiu sõu vy khụng nhng khụng thỳc y thu sn phỏt trin m nú cũn lm gim nng sut v li nhun - Cng quỏ trỡnh nghiờn cu ng dng mt cụng ngh mi vo nuụi trng thu sn cú th thy GIS cú nhng tim nng rt ln i vi NTTS cng nh nhiu ngnh kinh t khỏc xut - Trong thi gian ti trờn c s d liu thnh lp c cựng vi nhng nh hng quy hoch ó ra, Xuõn Lõm cn sm trin khai quy hoch tng th cho h thng nuụi trng thu sn theo tiờu phỏt trin bn vng nhng mang li hiu qu kinh t - Trờn c s xem xột nhng d liu ó thnh lp c xó Xuõn Lõm nờn s dng nhng d liu ú cú bin phỏp qun lý h thng NNTS cho phự hp ng thi khụng ngng cp nht cỏc thụng tin mi lm cho c s d liu thờm phong phỳ, a dng v hu ớch hn - T nhng hu ớch ca GIS ngnh thu sn cn sm a nú phỏt trin rng rói, xõy dng mt h thng GIS i vi tt c cỏc cp c nc, to thnh mng li thụng tin quc gia, lm c s cho vic phõn tớch la chn mt gii phỏp phỏt trin NTTS lõu di, bn vng, gim thiu nhng mõu thun vi cỏc ngnh kinh t khỏc Footer Page 69 of 126 Header Page 70 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh Ti liu tham kho I Ti liu ting vit ng Vn c, 2001 H thng thụng tin a lý Nh xut bn Khoa Hc K Thut, H Ni Nguyn ỡnh Dng v ctv, 1999 Xõy dng c s d liu phc v ỏnh giỏ mụi trng chin lc quy hoch phỏt trin thnh ph H Long v cỏc vựng lõn cn Vin a lý Trn Minh, 2000 H thụng thụng tin phn c s Truy cp ti http://www.vista.gov ngy 20/04/2003 Vừ Quang Minh, 2002 ng dung cụng ngh GIS (geographical information systems) nghiờn cu bo v thc vt Truy cp ti http://www.ctu.edu.vn ngy 25/05/2003 Nguyn Th Thn,1999 C s h thng thụng tin a lý GIS Nh xut bn Khoa Hc V K Thut, H Ni Lờ Thc Cỏn v th tỏc gi,1993 ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng phng phỏp lun v kinh nghiờm Nh xut bn Khoa Hc K Thut, H Ni Nguyn Trng Nho & NGuyn Hu Ngha, 2002 Bỏo cỏo h tr quy hoch NTTS xó Hong Phong Hong Ph - Thanh Hoỏ D ỏn Vie 97/030, UNDP Nguyn Th Thn & Trn Cụng Yờn,2000 T chc h thụng thụng tin a lý GIS v phn mm Mapinfo 4.0 Nh xut bn Xõy Dng, H Ni Lammens, M v Genst, W.D., 2002 Phõn tớch d liu khụng gian v thuc tớnh Nh xut bn Khoa Hc K Thut 10 Chu Tin Vnh,2002 D bỏo khai thỏc thy sn v Bc, v Nam Viờn Nghiờn cu Hi sn Hi Phũng 11 ASTINASTINFO Newsletter, 1996 Tin ti xó hi thụng tin ton cu truy cp ti http://www.vista.gov.vn Footer Page 70 of 126 Header Page 71 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh 12 inh Th Bo Thoa, 1997 ng dng cụng ngh vin v h thng thụng tin a lý nghiờn cu quy hoch ụ th H Ni AIT 13 H Xuõn Thụng, 2002 Thu sn: Li th v c hi cho mt thi k phỏt trin Tp Thu sn, s nm 2002 B Thu sn 14 Vin Kinh t Quy hoch Thu Sn, 2002 Quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi ngnh Thu sn n nm 2010 15 B thu sn, 2001 Tiờu chun ngnh 28 TCN 171: 2001 16 S Thu sn Thanh Húa, 1996 Quy hoch phỏt trin nuụi trng thu sn húa thi k 1996 2010 17 D ỏn Vie 97/030, 2002 Bỏo cỏo ỏnh giỏ cht lng nc ti cỏc xó im ca d ỏn 18 http://www.bando.com.vn Truy cp ngy 24/05/03 II Ti liu ting anh 19 Aguilar-Maniarrez, J and Ross, L.G, 1995 Geographic information system GIS environmental models for aquaculture devolopment in Sinaloa Sate, Mexico Institute of Aquaculture, University of Stirling FK9 4la, Scotland, UK 20 Salam, M.A 2000 Khulna, Bangladesh: Modelling of current and potential aquaculture developments, production rates and interaction with mangrove forest reserves download at http://www.aqua.stir.ac.uk date 07/28/2003 21 De Vliegher B.M, 1998 Why choose GIS download at http: www.vista.gov.vn 22 Carol A Jonhston ,1997 Goegraphic Infomation Systems in Ecology Natural Resources Reseach Institute University of Minnesota Duluth, Minnesota, USA 23 Meaden, G.J and Kapetsky, J.M, 1991 Geographical information systems and remote sensing in inland fisheries and aquaculture FAO Fisheries Technical Paper No 318 FAO, Rome, Italy Footer Page 71 of 126 Header Page 72 ofvăn 126.tốt nghiệp đại học Luận Nguyễn Văn Khánh 24 Meaden, G., J 1996 Geographical information systems: Applications to marine fisheries FAO Fisheries Technical Paper 356 25 De Graaf, G.J., Marttin, F and Aguilar-Manjarrez, J., 2002 Manual on the use of Geographic Information Systems ( GIS ) in fisheries manegement and Planning FAO, Rome, Italy 26 Nghia Nguyen Huu, 2002 Planning for coastal aquaculture development using remote sensing and GIS in Nghe An Viet Nam Asian Institute of Technology 27 Nualchawee, K and Hung Tran Fundamentals of Geographic Information Systems and Applications Space Technology applications & Research program school of Evironment, Resources and Devolopment Asian Intitute of Tochnology 28 Nitin Kumar Tripthi, 2000 Principles of GIS geographic information system Asian Intitute of Tochnology 29 Phutchapol Suvanachai GIS and Coastal Aquaculture Planning in Thailand download at http://www.Aciar.gov.au date 04/25/2003 30 Maria Yolanda Malavear, 2002 The Application of GIS to Fisheries Sience: Recent Trends Methodological Problemsand Challenges Down load at Http://web.orst.edu/~malavear/gis.html October/2002 31 Rajan, M.S., 1991 Remote sensing and geographic information sytem for natural resource management Asian Devolopment Bank, ADB 32 CSIRO Marine Research, 1999 Mapping the future of aquaculture 33 Http://.www.GISday.com Download 24/05/2003 Footer Page 72 of 126 ... Địa NGhệ An v nhiều cán khoa học khác m kể hết đợc Trong suốt trình thực địa nhân đợc giúp đỡ tạo điều kiện chỗ ăn gia đinh anh chị Chung, Thủy Sự hỗ trợ nghiên cứu anh Hong Văn Tuân Sở Thủy sản. .. anh Hong Văn Tuân Sở Thủy sản Thanh Hóa, Hong Văn Đơng chủ tịch UBDN xã Xuân Lâm, bác Lê Công Chung, Đỗ Xuân Đờng cán địa xã Để hon thnh luận văn ny nhân đợc hỗ trợ, động viên, góp ý thầy cô,... văn tốt nghiệp đại học Nguyễn Văn Khánh Lời cảm ơn Trong trình thực khóa luận gặp khó khăn để thực vấn đề mẻ, l đa GIS vo nuôi trồng thủy sản Trong trình nhân đợc hớng dẫn nhiệt tình thạc sỹ Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG HỖ TRỢ QUY HOẠCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ XUÂN LÂM - TĨNH GIA - THANH HOÁ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG HỖ TRỢ QUY HOẠCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ XUÂN LÂM - TĨNH GIA - THANH HOÁ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG HỖ TRỢ QUY HOẠCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN XÃ XUÂN LÂM - TĨNH GIA - THANH HOÁ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay