Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống và biến đổi

167 20 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:52

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Nguyễn Thị Thanh Phƣơng DIÔN X¦íNG ¢M NH¹C CHÌO GIAI §O¹N 1951 §ÕN 2013 TRUYÒN THèNG Vµ BIÕN §æI LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Hà Nội - 2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Nguyễn Thị Thanh Phƣơng DIÔN X¦íNG ¢M NH¹C CHÌO GIAI §O¹N 1951 §ÕN 2013 TRUYÒN THèNG Vµ BIÕN §æI Chuyên ngành: Văn hoá dân gian M s LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học GS.TSKH PHẠM LÊ HÒA Hà Nội - 2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan vấn đề nêu luận án nghiên cứu, không chép ngƣời khác Những ý kiến tham khảo, tƣ liệu tác giả có thích nguồn gốc đầy đủ Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận án Nguyễn Thị Thanh Phương Footer Page of 126 Header Page of 126 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 126 - GS : Giáo sƣ - HDSK chèo TQ : Hội diễn sân khấu chèo toàn quốc - KB : Kịch - KHXH : Khoa học xã hội - LHSK chèo TQ : Liên hoan sân khấu chèo toàn quốc - NCSK- ĐA : Nghiên cứu Sân khấu- Điện ảnh - NS : Nghệ sĩ - NSND : Nghệ sĩ Nhân dân - NSƢT : Nghệ sĩ ƣu tú - NTSK : Nghệ thuật sân khấu - Nxb : Nhà xuất - PGS : Phó Giáo sƣ - Pl : Phụ lục - T/c : Tạp chí - tr : Trang - TS : Tiến sĩ - VHDG : Văn hoá dân gian - VHNT : Văn hoá nghệ thuật Header Page of 126 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN BẢNG CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TÍNH DIỄN XƢỚNG CỦA NGHỆ THUẬT CHÈO, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ÂM NHẠC CHÈO 11 1.1 Nghệ thuật chèo văn hóa dân gian 11 1.2 Cơ sở lý thuyết sử dụng đề tài luận án 23 1.3 Diễn xƣớng âm nhạc chèo cổ truyền .33 1.4 Tổng quan nghiên cứu âm nhạc chèo 41 Tiểu kết 51 Chƣơng 2: BIẾN ĐỔI TRONG DIỄN XƢỚNG ÂM NHẠC CHÈO ĐƢƠNG ĐẠI .52 2.1 Những cách thức diễn xƣớng âm nhạc chèo đƣơng đại 52 2.2 Sự kế thừa chèo cổ truyền điệu chèo đƣơng đại 59 2.3 Sự biến đổi điệu chèo đƣơng đại 75 2.4 Biến đổi hát diễn xƣớng âm nhạc chèo đƣơng đại 80 2.5 Biến đổi nhạc không lời diễn xƣớng chèo đƣơng đại 87 Tiểu kết 94 Chƣơng 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ QUA TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .96 3.1 Những vấn đề đặt 96 3.2 Một vài khuyến nghị 121 Tiểu kết 126 KẾT LUẬN 128 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 131 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 PHỤ LỤC 142 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cho đến bây giờ, khó hình thành thêm đƣợc loại hình nghệ thuật sân khấu vừa giàu sắc văn hóa Việt, ẩn chứa hồn cốt văn hoá dân gian vùng châu thổ Bắc Bộ, lại vừa độc đáo với đặc trƣng ngôn ngữ thể loại nhƣ nghệ thuật chèo Là thành tố di sản văn hoá dân gian Việt Nam, trình hình thành phát triển, chèo cổ truyền tích tụ, sản sinh lƣu truyền cho hậu nhiều tích diễn, nhiều mảnh trò, nhiều chèo, đặc biệt kho tàng âm nhạc với gần 200 điệu có giá trị nghệ thuật Thời dân Pháp đô hộ, với du nhập văn hoá phƣơng Tây, chèo đƣợc cách tân thành chèo văn minh, chèo cải lƣơng diễn sân khấu rạp hát, nhà hát để đáp ứng thị hiếu khán giả thành thị Hiện tƣợng kéo theo thay đổi tiêu chí thẩm mỹ mặt chèo (văn bản, âm nhạc, hội hoạ, cách diễn) Các gánh chèo quê hoạt động cách thoi thóp tan rã Nhiều nghệ nhân từ bỏ nghệ thuật, tham gia kháng chiến cứu nƣớc Cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 với sách khôi phục văn hoá truyền thống Đảng tạo điều kiện để chèo hồi sinh Những chèo đƣơng đại liên tục đời câu thúc chung nghiệp phát triển văn hoá nghệ thuật, hết nhu cầu phục vụ đời sống tinh thần công chúng, phục vụ cách mạng Trong trình ấy, bên cạnh thành công nhiều chèo, có lúc, thời điểm âm nhạc thoát ly khỏi gốc rễ văn hóa chèo cách tân đà, đẩy chèo sang hình thức sân khấu khác Bên cạnh đó, lại có diễn sử dụng nhiều điệu chèo cổ truyền, mà đem lại cảm nhận chèo đích thực Footer Page of 126 Header Page of 126 Có thể nói, tích hợp văn hóa nửa cuối kỷ XX đến nay, thay đổi từ bối cảnh xã hội, môi trƣờng diễn xƣớng, sách văn hóa, chủ thể sáng tác, tác động từ hình thái kinh tế, nghệ thuật thời kỳ đổi mới, hội nhập, toàn cầu hóa, hình thức tổ chức, lực đơn vị nghệ thuật (năng lực quản lý lãnh đạo, lực chuyên môn, nghiệp vụ diễn viên, nhạc công ) nhu cầu khán giả tác động tạo nên biến đổi nghệ thuật chèo Câu hỏi đặt là: chèo đƣơng đại (nhất đề tài phản ánh vấn đề nóng bỏng, thực sống, xã hội đƣơng đại) hôm lúng túng kiếm tìm ngôn ngữ biểu đa dạng hóa đề tài, thể tài, mong đáp ứng nhu cầu thƣởng thức, thẩm mỹ đối tƣợng khán giả, mà chƣa thể định hình phƣơng pháp nghệ thuật Nhiều năm qua, vấn đề lý luận âm nhạc chèo cổ truyền đƣợc đúc kết, mở hệ thống lý luận âm nhạc chèo, làm tảng cho kế thừa phát triển âm nhạc chèo Trong đó, âm nhạc chèo đƣơng đại đƣợc giới nghiên cứu chèo bàn đến, nhƣng đến chƣa có công trình nghiên cứu khoa học chuyên biệt vấn đề diễn xƣớng âm nhạc để thấy rõ biến đổi từ loại hình sân khấu dân gian sang sân khấu chuyên nghiệp Khi diễn sân khấu bị chi phối yếu tố thời đại có biến đổi nội dung lẫn hình thức, âm nhạc - thành tố phải tạo đƣợc tiếng nói tƣơng thích kịch có biến đổi tất yếu khách quan trình phát triển nghệ thuật chèo Nhƣng biến đổi diễn nhƣ nào, yếu tố dân gian làm nên đặc trƣng âm nhạc chèo giữ đƣợc hay giảm dần chèo đƣơng đại? Nếu không giữ đƣợc yếu tố dân gian, âm nhạc góp phần đẩy chèo đƣơng đại sang hình thức sân khấu khác Đây vấn đề khoa học dƣờng nhƣ bị lãng quên, chƣa đƣợc giới nghiên cứu chèo quan tâm, lý giải, trở Footer Page of 126 Header Page of 126 thành lý để nghiên cứu sinh nghiên cứu đề tài Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống biến đổi, tạo nên tính luận án Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu diễn xƣớng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 – 2013 để xem có đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ khán giả đƣơng đại không, yếu tố dân gian diễn xƣớng âm nhạc chèo đƣợc giữ nguyên tăng lên hay giảm đi, chèo thành công việc diễn xƣớng âm nhạc diễn nhƣ nào? Nếu không giữ đƣợc đặc trƣng bản, âm nhạc góp phần chuyển hóa chèo sang hình thức sân khấu chuyên nghiệp khác 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở văn hóa dân gian nghệ thuật chèo nói chung, diễn xƣớng âm nhạc chèo nói riêng Phân tích tƣợng biến đổi âm nhạc xuất phát từ thực tiễn phát triển nghệ thuật chèo, phản ánh quy luật kế thừa phát triển văn hóa nghệ thuật Sự biến đổi phù hợp hay không phù hợp, có giữ đƣợc sắc văn hóa chèo hay không, chi phối nghệ thuật diễn xƣớng nhƣ Khảo sát, nghiên cứu mối quan hệ âm nhạc kịch chèo đại, để thấy gắn kết nghệ thuật đồng cấu tạo - đặc điểm thể tính chỉnh thể nguyên hợp văn hóa dân gian nguyên giá trị xem xét, đánh giá tƣợng biến đổi nghệ thuật chèo Nghiên cứu nhằm sáng tỏ biến đổi diễn xƣớng âm nhạc chèo cổ truyền (với phƣơng thức sáng tác dân gian: truyền ngón, truyền nghề, nhập tâm, nhập nhĩ, nhập ngôn, nghệ nhân, nhà nghề), với diễn xƣớng âm nhạc Footer Page of 126 Header Page of 126 chèo đƣơng đại (với phƣơng thức sáng tác chuyên nghiệp: có tác giả kịch bản, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ dàn diễn viên đƣợc đào tạo chuyên nghiệp) Nghiên cứu trình biến đổi diễn xƣớng âm nhạc nghệ thuật chèo đƣợc thể qua cách thức sáng tạo tác phẩm nghệ thuật trình diễn Bằng luận điểm khoa học, nghiên cứu sinh mong muốn tìm câu trả lời cho vấn đề: Vì tận hôm nay, bên cạnh diễn có phần âm nhạc đƣợc khen ngợi, có hàng loạt diễn không phát huy đƣợc thẩm mỹ âm nhạc chèo Âm nhạc có lỗi sử dụng, kế thừa vốn cổ cách khéo léo mà diễn đƣợc cho “không phải chèo” Những điều bất cập sáng tác điệu, nhạc cách hát, cách diễn tấu điệu, nhạc Đ i tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu diễn xƣớng điệu, nhạc không lời chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống biến đổi Vì vậy, đối tƣợng nghiên cứu bao gồm nội dung diễn xƣớng cách thức diễn xƣớng Do đó, vừa có tính đặc thù chuyên ngành nghệ thuật chèo, vừa có xu hƣớng rộng mở toàn ngành sân khấu âm nhạc - Phạm vi nghiên cứu: Các khảo sát chủ yếu dựa thực tế liên hoan, hội diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc (vở diễn, kịch bản, âm nhạc) Tuy nhiên, diễn không tham dự hội diễn, nhƣng lại tâm điểm thể cách làm nhạc chèo gây nhiều tranh luận đƣợc nghiên cứu sinh tham khảo nhận xét nhằm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Nội dung luận án nghiên cứu diễn sân khấu chèo chuyên nghiệp, mà không đề cập đến diễn sân khấu chèo không chuyên Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống hay quan điểm hệ thống giúp nghiên cứu sinh phát vấn đề nội dung nghiên cứu Đây vừa tiếp cận hệ thống chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử, vừa tiếp cận nhiều phƣơng pháp khoa học cụ thể khác Nhằm kế thừa nghiên cứu tri thức có, ngƣời viết tiến hành đánh giá tổng quan, điểm luận nghiên cứu diễn xƣớng âm nhạc chèo 4.2 Phương pháp nghiên cứu văn hóa dân gian Phƣơng pháp khảo sát, điền dã, đặc biệt phƣơng pháp phân tích, so sánh đƣợc sử dụng thao tác nghiên cứu đề tài luận án nhằm minh định đặc trƣng âm nhạc chèo cổ truyền âm nhạc chèo đƣơng đại, sở để đánh giá, đề xuất có sở khoa học, đáng tin cậy 4.3 Các phương pháp thu thập xử lý thông tin thứ cấp: bao gồm việc thu thập, xử lý thông tin từ nguồn thứ cấp (sách báo, tạp chí, công trình nghiên cứu công bố, băng, đĩa hình, tổng phổ âm nhạc, kịch chèo) Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5.1 Giả thuyết khoa học Diễn xƣớng âm nhạc biến đổi trình kế thừa biến đổi chung nghệ thuật chèo Nếu không giữ đƣợc yếu tố dân gian - đặc trƣng chèo cổ truyền, âm nhạc góp phần làm giảm chất chèo diễn, chí đẩy nghệ thuật chèo sang hình thức sân khấu 5.2 Ý nghĩa mặt khoa học - Luận án sau hoàn thành góp phần hệ thống vấn đề lý luận diễn xƣớng âm nhạc chèo - Luận án có kế thừa số thành tựu từ nghiên cứu trƣớc chèo cổ, tiếp tục nghiên cứu để tìm khác biệt âm nhạc Footer Page 10 of 126 Header Page 153 of 126 150 Footer Page 153 of 126 Header Page 154 of 126 151 Footer Page 154 of 126 Header Page 155 of 126 152 Phụ lục Hệ th ng động tác Hề già Hệ thống động tác Hề già không phức tạp, nhƣng lại có sức biểu cảm mạnh mẽ động tác ƣớc lệ thể tâm trạng, tính cách dƣợc cách điệu hoá thành đƣờng nét lung linh, có lửa, có hồn Động tác vũ đạo lời hát Hề già khăng khít, gắn kết mối quan hệ hữu vừa diễn tả cung bậc tình cảm, vừa tạo nên hệ thống động tác nhân vật Hề già hồn hậu, dung dị Chèo Footer Page 155 of 126 Header Page 156 of 126 153 Footer Page 156 of 126 Header Page 157 of 126 154 Footer Page 157 of 126 Header Page 158 of 126 155 Footer Page 158 of 126 Header Page 159 of 126 156 Footer Page 159 of 126 Header Page 160 of 126 157 Footer Page 160 of 126 Header Page 161 of 126 158 Footer Page 161 of 126 Header Page 162 of 126 159 Footer Page 162 of 126 Header Page 163 of 126 160 Phụ lục DANH MỤC CÁC KỊCH BẢN CHÈO LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TT Tên tác phẩm Tác giả Nhạc sĩ Anh lái đò sông Vị Nguyễn Bính Bùi Đức Hạnh Bà già thành phố Lê Hùng Hạnh Nhân Bến nước đời người Tạ Xuyên (chuyển thể chèo: Hạnh Nhân Đào Lê) Bông hồng kiêu hãnh Nhuệ Giang-Quách Vinh- Bùi Đức Hạnh, Xuân Hinh Nguyễn Đình Tấn Cà phê chín đỏ Trần Đình Ngôn Hạnh Nhân Chàng võ cô Trần Đình Ngôn Đăng Toàn Thế Lữ, Lƣu Quang Thuận, Cố vấn: Các nghệ nhân Song Kim, Hàn Du Năm Ngũ, Dịu Hƣơng Văn Quý Hạnh Nhân Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh Trần Đình Ngôn Đăng Toàn hàng quạt Chị Tấm anh Điền Chiến trường không tiếng súng Chu Mãi Thần 10 Chuông ngân rừng trúc 11 Chuyện tình người Đăng Chƣơng Hạnh Nhân tích 12 Cô gái làng chèo Hồng Dƣơng Bùi Đức Hạnh 13 Cô gái sông Lam Nguyễn Trung Phong Ngọc Chung 14 Cô giải phóng Trần Bảng, Hà văn Cầu, Hàn Hoàng Kiều tập thể Thế Du, Lƣu Quang Thuận lớp sáng tác nhạc chèo ông phụ trách 15 Đại Mục Liên tôn giả Footer Page 163 of 126 Trần Trí Trắc Hạnh Nhân Header Page 164 of 126 161 Tên tác phẩm TT Tác giả 16 Đại tướng Nguyễn Chí Quang Vinh Nhạc sĩ Hạnh Nhân Thanh - sáng ngọc-một người 17 Danh chiếm bảng vàng Trần Đình Ngôn Đăng Toàn 18 Đất làng Hạnh Nhân Bùi Vũ Minh 19 Đêm trăng huyền thoại Trần Đình Ngôn Đôn Truyền 20 Đền thiêng Bắc Lệ Triệu Trung Kiên Đăng Toàn 21 Đường đôi ngả Trần Bảng Ngọc Chung 22 Đường đua bóng Đăng Chƣơng Hạnh Nhân tối 23 Đường trường duyên phận Trần Đình Văn (dựa theo Tuấn Hải truyện ngắn Đào Sen Lê Thiết Cƣơng 24 Dương Vân Nga Trúc Đƣờng Lê Xuân Thịnh 25 Duyên nợ ba sinh Trần Đình Ngôn Trần Vinh 26 Duyên nợ trầu cau Trần Trí Trắc Ngọc Chung 27 Giếng thơi lòng Chu Thơm (chuyển thể chèo: Đăng Toàn phố cổ Trần Đình Ngôn) 28 Giông tố đời Văn Sử Đăng Toàn 29 Hào khí Bạch Đằng Nguyễn Khắc Phục Hạnh Nhân 30 Hoàng hậu Ba Tư Nguyễn Ngọc Thụ Bùi Đức Hạnh 31 Hoàng thức Lý Long Hoài Giao Đôn Truyền Giang Tường Footer Page 164 of 126 Header Page 165 of 126 162 Tên tác phẩm TT Tác giả Nhạc sĩ 32 Kim Nham Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh 33 Kim Nham Viết lại tích cổ: Trần Đình Hạnh Nhân Ngôn 34 Kính chiếu yêu Văn Sử Đôn Truyền 35 Lời ru tình đời Trần Trí Trắc Hoàng Kiều 36 Lời sấm truyền từ quán Trần Đình Ngôn Đăng Toàn Trung Tân 37 Lưu Bình Dương Lễ Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh 38 Lưu Bình Dương Lễ Chỉnh lý kịch bản: Hàn Thế Lồng điệu dạy hát: Du Minh Lý Nhạc nền: Ngọc Chung Quang Mai, Khắc Bảy 39 Lý Nhân Tông kế Tào Mạt Đôn Truyền 40 Một tình yêu đến Võ Khắc Nghiêm Bùi Đức Hạnh 41 Nắng quái chiều hôm Đăng Chƣơng Hạnh Nhân 42 Nàng Si Ta Lƣu Quang Thuận, Lƣu Bùi Đức Hạnh nghiệp Quang Vũ 43 Nàng Sơ Kun Tơ La Hoài Giao Ngọc Chung 44 Nàng Thiệt Thê Viết lại tích cổ: Lƣơng Tử Đôn Truyền Đức 45 Ngọc Hân công chúa Lƣu Quang Vũ Bùi Thanh Bình 46 Người thiên đô Bùi Vũ Minh Vũ Ngọc Quang 47 Người tốt nhà số Lƣu Quang Vũ Bùi Đức Hạnh Footer Page 165 of 126 Header Page 166 of 126 163 Tên tác phẩm TT Tác giả Nhạc sĩ 48 Nguyễn Công Trứ Phạm Quang Long Hạnh Nhân 49 Những cô gái mặt Tào Mạt Hoàng Kiều 50 Những người nói thật An Viết Đàm Bùi Đức Hạnh 51 Những vần thơ thép Trần Đình Ngôn Đôn Truyền 52 Nước mắt vua Đinh Trần Đình Ngôn Đăng Toàn 53 Oan khuất thời Lê Chức Hạnh Nhân 54 Phò mã Dương Tự Trần Đình Ngôn Đôn Truyền 55 Quả trái mùa Trần Đình Ngôn Hạnh Nhân 56 Quan Âm Thị Kính Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh 57 Quan Âm Thị Kính Chỉnh lý kịch bản: Trần Quang Mai, Khắc Bảy đường Minh Huyền Trân tập thể Ban NC chèo 58 Quan lớn làng Phạm Quang Long Hạnh Nhân 59 Sông Trà Khúc Tào Mạt Trần Vinh 60 Súy Vân Tập thể Ban NC Chèo chỉnh Hoàng Kiều lý 61 Tâm đức Phật hoàng Trần Đình Ngôn Ngọc Chung 62 Thái úy Lý Thường Văn Quý Hạnh Nhân 63 Thày Chu Tất Thắng Hạnh Nhân 64 Tiếng đàn vùng mê Tất Thắng Hạnh Nhân Kiệt thảo 65 Tiếng vọng rừng xanh Trần Đình Ngôn Footer Page 166 of 126 Hạnh Nhân Header Page 167 of 126 164 TT Tên tác phẩm Tác giả Nhạc sĩ 66 Tình rừng Trần Bảng Bùi Đức Hạnh 67 Tôn Mạnh Tôn Trọng Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh 68 Trê cóc tranh Trần Đình Ngôn Trần Vinh 69 Trương Viên Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh 70 Từ Thức Chèo cổ Khuyết danh Khuyết danh 71 Từ Thức Viết lại tích cổ: Hà Văn Cầu Xuân Thịnh 72 Vạn kiếp truyền thư Trần Đình Ngôn Đăng Toàn 73 Vẹt Thu Phƣơng Tuấn Hải 74 Vòng phấn Cáp ca dơ Bertol Brecht Đàm Linh-Bùi Đức (chuyển thể chèo: Vinh Mậu) Hạnh 75 Vua chổm 76 Vương Nữ Mê Linh Footer Page 167 of 126 Nguyễn Đình Nghị Bùi Đức Bùi Đức Hạnh-Xuân Hạnh viết lại Thịnh Nhật Linh Hạnh Nhân ... tài Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống biến đổi, tạo nên tính luận án Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu diễn xƣớng âm nhạc chèo giai. .. đặc trƣng giúp âm nhạc chèo khu biệt với thể loại âm nhạc khác Đây nghiên cứu đƣợc xác định đề tài nghiên cứu Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống biến đổi 5.3 Ý nghĩa... thừa chèo cổ truyền điệu chèo đƣơng đại 59 2.3 Sự biến đổi điệu chèo đƣơng đại 75 2.4 Biến đổi hát diễn xƣớng âm nhạc chèo đƣơng đại 80 2.5 Biến đổi nhạc không lời diễn xƣớng chèo đƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống và biến đổi, Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống và biến đổi, Diễn xướng âm nhạc chèo giai đoạn 1951 đến 2013 - truyền thống và biến đổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay