Dạy học Xác suất Thống kê theo hướng vận dụng vào nghiệp vụ Y tế cho sinh viên ngành Y – Dược. - Copy

28 25 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:46

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THANH TÙNG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ THEO HƢỚNG VẬN DỤNG VÀO NGHIỆP VỤ Y TẾ CHO SINH VIÊN NGÀNH Y – DƢỢC Chuyên ngành: LL PPDH môn Toán Mã số: 62 14 01 11 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình đƣợc hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Người hướng dẫn Khoa học: TS Trần Luận PGS.TS Cao Thị Hà Phản biện 1: GS.TS Đào Tam Trường Đại học Vinh Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Tiến Đạt Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Phản biện 3: TS Nguyễn Hắc Hải Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp: Trường họp tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Vào hồi phút, ngày tháng năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội Footer Page of 126 Header Page of 126 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thanh Tùng (2012), “Một hướng tiếp cận dạy học thực hành gắn với chuyên môn nghiệp vụ cho SV chuyên ngành y tế”, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, tháng 4/2012, tr.156-157 Nguyễn Thanh Tùng – Hoàng Nam Hải (2014), “Bồi dưỡng lực vận dụng toán học vào TT thông qua khai thác toán thực tế dạy học XSTK trường trung học phổ thông”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 83, tháng 10/2014, tr.8-11 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Dạy học Thống kê cho SV chuyên ngành Y tế bước đầu NCKH qua thực hành tập lớn”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số đặc biệt, tháng năm 2015, tr.41-45 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Phát triển lực nghề nghiệp thông qua tổ chức số hoạt động ngoại khóa việc vận dụng kiến thức Thống kê Y học NCKH hoạt động nghiệp vụ y tế”, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học: Phát triển lực nghề nghiệp Giáo viên Toán Phổ thông Việt Nam, NXB ĐHSP, tr.221-227 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Dạy học Thống kê cho SV Y – Dược”, Chương trình Tóm tắt báo cáo Hội thảo toàn quốc XSTK: Nghiên cứu, ứng dụng giảng dạy, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến 25/5/2015 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Đổi dạy học XSTK theo hướng tích hợp để nâng cao lực NCKH cho SV Y – Dược”, Tạp chí Khoa học Đại học Sài gòn, số 30, tháng 7/2015, tr.74-77 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Khai thác số liệu thực tế thuộc lĩnh vực y học nhằm kích thích hứng thú cho SV chuyên ngành Y – Dược dạy học XSTK”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 119, tháng 8/2015 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Dạy học XSTK cho SV ngành Y – Dược theo hướng phân hóa phù hợp chuyên ngành”, Tạp chí Giáo dục, số 365, tháng 9/2015, tr.43-45 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Bồi dưỡng cho SV trường Đại học Y – Dược lực suy luận thống kê để diễn giải việc đọc số liệu dự đoán thống kê vấn đề y học”, Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, tháng 10/2015, tr.127-130 10 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Dạy học tích hợp với môn Thống kê Y học, Tin học Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Y – Dược”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Số 8A, Vol.60, tr.187-192 Footer Page of 126 Header Page of 126 BÁO CÁO KHOA HỌC Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Nâng cao hiệu dạy học nội dung XSTK cho SV chuyên ngành Y tế thông qua tập dược NCKH“ Báo cáo Hội thảo Quốc tế Pháp – Việt Đại học Sư phạm Huế, ngày 17-19 tháng năm 2015 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Dạy học Thống kê cho SV Y – Dược” Báo cáo Hội thảo toàn quốc XSTK: Nghiên cứu, ứng dụng giảng dạy, Thành phố Đà Nẵng từ ngày 23 đến 25/5/2015 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Một số đề xuất việc dạy học tích hợp ba môn XSTK, Tin học ứng dụng Nghiên cứu khoa học” Báo cáo Hội thảo: Dạy học Xác suất Thống kê, SPSS Nghiên cứu Y học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, ngày 14/10/2015 Nguyễn Thanh Tùng (2015), “Đổi Dạy học Thống kê cho sinh viên Trường Đại học Y – Dược” Báo cáo Hội thảo tập huấn về: Nội dung Phương pháp giảng dạy Thống kê toán học “Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển toán học”, Thành phố Cần Thơ, từ ngày đến 5/12/2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Mục tiêu giáo dục đại học Nghị 29-NQ/TW nêu rõ: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kĩ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người tự học, tự cập nhật đổi tri thức, kĩ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học (NCKH) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” 1.2 Những khó khăn NCKH cán y tế sinh viên (SV) Y-Dược Thuận lợi y bác sĩ nguồn sở liệu, số liệu họ lại vận dụng Xác suất Thống kê (XSTK) vào đề tài nghiên cứu Đối với SV ngược lại, họ trang bị kiến thức XSTK từ vào trường, việc lấy số liệu thực tế y học khó khăn, phải khám chữa bệnh có số liệu để NCKH 1.3 Vai trò XSTK lĩnh vực Y học * Vai trò XSTK cán y tế XSTK giúp cho việc chẩn đoán bệnh: Một bệnh nhân đến khám bệnh, họ Bác sĩ hỏi số điều tình trạng bệnh tật bệnh nhân, chưa đủ sở chẩn đoán bệnh, họ yêu cầu xét nghiệm thêm để hỗ trợ cho việc chẩn đoán Từ kinh nghiệm nghề nghiệp mình, kết xét nghiệm (dữ liệu), kiện y học kết hợp với phương pháp XSTK sở để họ đưa chẩn đoán chọn phương pháp điều trị thích hợp cho bệnh nhân Việc khám chữa bệnh, đòi hỏi cán y tế phải ghi chép lại, rút kinh nghiệm cho lần chẩn đoán bệnh, khám bệnh chữa trị bệnh sau Họ cần phải coi trọng Thống kê NCKH Nếu y bác sĩ trọng đến khám chữa bệnh họ người thợ có tay nghề, nghĩa y bác sĩ họ cần phải làm biết NCKH, có người y bác sĩ gọi thầy thuốc * Vai trò Thống kê nghiên cứu Y học Ngoài việc khám chữa bệnh, nhân viên y tế cần phải biết XSTK để làm NCKH ứng dụng NCKH công việc Footer Page of 126 Header Page of 126 Thống kê học chiếm vị trí quan trọng việc thực công trình NCKH Vì báo y học không phân tích thống kê phương pháp giá trị mặt khoa học Nếu nhà nghiên cứu có hiểu biết thống kê trước bắt đầu tiến hành nghiên cứu, sau họ gặp nhiều khó khăn sử dụng phép toán thống kê để phân tích lý giải số liệu Mặt khác số liệu thu thập không sử dụng giá thiết, phương pháp kiểm định thống kê có giá trị khoa học, có ý nghĩa ứng dụng lý luận thực hành Thống kê đóng vai trò quan trọng, vai trò thiếu công trình NCKH, khoa học thực nghiệm Có thể nói ngày nay, thống kê thử nghiệm gen với triệu triệu số liệu số vô hồn, vô nghĩa Một công trình NCKH, cho dù có tốn quan trọng cỡ nào, không phân tích phương pháp ý nghĩa khoa học 1.4 Chưa có công trình nghiên cứu sâu đề cập cách có hệ thống việc khai thác yếu tố thực tiễn dạy học XSTK cho ngành Y – Dược Việc dạy học môn XSTK Trường Đại học Y – Dược gắn với nghiệp vụ y tế GV dạy lý thuyết nhiều thực hành, minh họa cho môn học thiếu sát thực, sử dụng liệu giả định, dẫn đến SV học tập nghiên cứu thiếu hứng thú GV dạy môn XSTK không liên hệ môn học với môn học liên quan môn Tin học ứng dụng (Phần mềm Thống kê), Y học môn NCKH GV SV chưa thấy vai trò XSTK nghiệp vụ y tế Do đó, SV vận dụng XSTK vào NCKH vào nghiệp vụ y tế học tập sau trường Vấn đề đặt làm để SV chuyên ngành Y tế thích học môn XSTK thấy rõ vai trò quan trọng XSTK Y học? Phải đổi phương pháp dạy học XSTK Y học cho phù hợp, đắn hiệu quả? Đó lí chọn đề tài nghiên cứu: Dạy học XSTK theo hướng vận dụng vào nghiệp vụ Y tế cho SV ngành Y – Dược Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu giới dạy học XSTK cho SV chuyên ngành Y – Dược Chương trình LOE cho việc học thống kê trường Y, GS.TS Muriel NEY, Viện nghiên cứu LIG, Trung tâm NCKH Quốc gia TS Marie – Caroline Croset, Viện Đào tạo Giáo viên Viện Nghiên cứu LIG, Đại học Grenoble biên soạn: Ở Grenoble từ năm 2009, hoạt động giả lập mạng để tạo động lôi SV SV trải nghiệm Footer Page of 126 Header Page of 126 giới sức khỏe cộng đồng SV học cách phê phán báo khoa học cách tự thực điều tra viết Họ sử dụng liệu thực (điều tra đối tượng SV công chúng), nhiên y học với số lượng 2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam dạy học XSTK cho SV chuyên ngành Y – Dược Năm 1980, GS Nguyễn Xuân Lộc lập nhóm Ứng dụng Thống kê Viện Tính toán Điều khiển kết hợp với Bệnh viện Việt - Đức nghiên cứu Chất độc màu da cam Năm 1981, GS Klaus Krikeberg hỗ trợ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thành lập nhóm Ứng dụng Thống kê nghiên cứu Dịch tễ (có trang bị máy tính mini MICRAN) Năm1990, Thụy Điển, Hà Lan hỗ trợ dự án nghiên cứu Y tế Việt Nam, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nước chương trình cung cấp kĩ Phân tích Thống kê Y học cho cán Việt Nam Năm 1996, báo có áp dụng phân tích thống kê nghiên cứu Y học Việt Nam công bố tạp chí quốc tế Các công bố khoa học từ năm 2000 đến 2014 có 250 báo tạp chí quốc tế áp dụng Thống kê toán nghiên cứu Y tế Việt Nam Có 80 luận án Tiến sĩ sử dụng phương pháp Thống kê nghiên cứu Y tế bảo vệ nước Đào tạo Tiến sĩ nước: Từ năm 2005, nghiên cứu y học ngày trọng đòi hỏi dùng Phương pháp Thống kê luận án tiến sĩ Các kết nghiên cứu thống kê Y học bước sử dụng hoạch định sách y tế, hoạt động can thiệp quản lí y tế Từ hợp tác với chuyên gia nước ngoài, cán y tế tiến hành nhiều hợp tác nghiên cứu với cán thống kê Toán – Tin học nước Năm 2014, Đào Hồng Nam với công trình Dạy học XSTK Trường Đại học Y Mục đích nghiên cứu Luận án đề xuất phương án dạy học XSTK cho SV ngành Y tế trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ Y tế, nhằm góp phần nâng cao lực vận dụng Toán học vào thực tiễn (TT) nghề nghiệp tương lai cho SV Footer Page of 126 Header Page of 126 4 Nhiệm vụ nghiên cứu * Tổng quan số vấn đề có liên quan đến đề tài * Nghiên cứu sở lý luận việc vận dụng XSTK vào hoạt động nghiệp vụ lĩnh vực y tế * Nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình giáo trình XSTK số Trường Đại học Y – Dược * Tìm hiểu thực trạng dạy học XSTK cho SV khối ngành Y tế với việc tăng cường vận dụng vào TT nghề nghiệp * Đề xuất số biện pháp dạy học XSTK cho SV ngành Y tế trường đại học Y – Dược theo định hướng tăng cường vận dụng Toán học vào TT y học * Thực thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận án nghiên cứu việc dạy học số chương môn XSTK mà chủ yếu Thống kê cho SV ngành Y tế trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 6.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học môn XSTK trường Đại học Y – Dược 6.2 Đối tượng nghiên cứu Dạy học môn XSTK trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng biện pháp dạy học XSTK cho SV ngành Y – Dược theo định hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế sử dụng hợp lí biện pháp trình dạy học nâng cao lực vận dụng XSTK vào nghiệp vụ y tế Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Nghiên cứu lí luận 8.2 Điều tra, quan sát 8.3 Thực nghiệm sư phạm Những vấn đề đƣa bảo vệ - Dạy học XSTK trường đại học Y – Dược chưa tạo điều kiện cho SV liên hệ vận dụng XSTK vào TT nghề nghiệp; Cần phải có biện pháp khắc phục tình trạng đó, góp phần nâng cao hiệu dạy học XSTK Trường Đại học Y – Dược Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phương án tích hợp ba môn: XSTK, Tin học ứng dụng NCKH dạy học Trường Đại học Y - Dược có sở lý luận TT - Hệ thống ví dụ tập bổ sung theo hướng phân hóa phù hợp với đối tượng SV theo chuyên ngành khác Trường Đại học Y - Dược - Các biện pháp nhằm tăng cường vận dụng XSTK vào lĩnh vực Y tế cho SV khả thi hiệu 10 Những đóng góp luận án 10.1 Về mặt lý luận - Làm rõ sở lý luận TT việc vận dụng XSTK vào nghiệp vụ y tế - Đề xuất phương án tích hợp ba môn: XSTK, Tin học ứng dụng NCKH dạy học Trường Đại học Y - Dược - Thiết kế hệ thống tập phân hóa cho phù hợp với chuyên ngành Trường Đại học Y – Dược 10.2 Về mặt thực tiễn - Hệ thống ví dụ tập theo hướng phân hóa phù hợp với đối tượng SV theo chuyên ngành khác Trường Đại học Y Dược - Xây dựng lại nội dung hai chương “Mẫu đặc trưng mẫu” “Tương quan - Hồi quy” giáo trình XSTK Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế - Đề xuất biện pháp tác động vào trình dạy học chương Lí thuyết mẫu, Ước lượng tham số Thống kê, Kiểm định giả thuyết Thống kê, Tương quan Hồi quy cho SV ngành Y tế trường Đại học Y – Dược Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Sơ lƣợc XSTK 1.2 Khái quát vai trò XSTK lĩnh vực Y học 1.3 Vấn đề vận dụng XSTK vào thực tiẽn y học 1.3.1 Một số khái niệm * Vận dụng, ứng dụng, áp dụng * Thực tiễn, thực tế? * Tình thực tiễn * Bài toán thực tiễn Bài toán thực tiễn (TT) toán có thực phù hợp TT, nhằm phục vụ mục đích thiết thực TT có ý nghĩa TT Kết toán TT phải ứng dụng, học đóng góp cho xã hội 1.3.2 Mối liên hệ XSTK TT y học Bài toán XSTK Y học toán sử dụng kiến thức XSTK nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng việc phòng bệnh, khám bệnh chữa bệnh 1.3.3 Năng lực vận dụng XSTK vào TT y học Năng lực nói chung lực vận dụng XSTK vào TT y học nói riêng tồn phát triển thông qua hoạt động, chúng bồi dưỡng phát triển thông qua giáo dục đào tạo Do để hình thành phát triển thành tố lực cho SV Đại học Y – Dược qua dạy học XSTK cần phải: - Biên soạn giáo trình theo quan điểm tăng cường làm rõ mạch tri thức XSTK Trong giảm tính toán túy mà trọng đến sở liệu thống kê, xử lý thống kê lực đọc hiểu, suy luận thống kê tư thống kê - Tăng cường khai thác toán thực tế y học liên quan đến XSTK để SV làm quen có ý thức ứng dụng tri thức học để giải toán xuất nghề nghiệp sau Đặc biệt, số liệu đưa giảng dạy XSTK phải gắn liền với y học, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho SV trình học - Xây dựng hệ thống tập theo chuyên ngành Y – Dược, phù hợp với nội dung XSTK - Đổi phương pháp giảng dạy theo xu hướng tiếp cận lực Footer Page 10 of 126 Header Page 14 of 126 10 2.2.1.3 Nội dung kỹ thuật thực biện pháp a Kỹ thuật 1: Sử dụng công cụ khám sức khỏe có thật từ thực tế Dụng cụ đo mắt Dụng cụ đo thể lực Dụng cụ đo thể lực Dụng cụ đo huyết áp Thuốc viên bổ sung vitamin tổng hợp Multivitamin Thuốc men tiêu hóa sống Biosubtyl - II Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 11 b Kỹ thuật 2: Sử dụng số liệu thực lấy người thực, vật thực * Khám sức khỏe lâm sàng cho sinh viên lớp * Lấy số liệu từ việc hướng dẫn SV vấn, lập bảng hỏi thực tế y học * SV tự kiểm tra sức khỏe cho cho người khác * Lấy số liệu để làm ví dụ, minh họa cho học; tập tập lớn cho SV c Kỹ thuật 3: Yêu cầu SV sáng tạo việc tìm đề tài nghiên cứu y học đặt toán theo chuyên ngành môn XSTK Y học d Kỹ thuật 4: Khi đưa ví dụ, tập từ giáo trình cho SV tham khảo phải cụ thể hóa theo chuyên ngành SV theo học chỉnh sửa cho hợp lý lĩnh vực y học e Kỹ thuật 5: Bồi dưỡng cho SV lực suy luận thống kê để diễn giải vấn đề y học qua việc đọc số liệu TK dự đoán Kết từ thực biện pháp: - Lấy số liệu, liệu có thực thực tế - Xử lý số liệu qua kiến thức XSTK - Diễn giảng kết nhờ suy luận Thống kê 2.2.1.4 Các ý thực biện pháp Để phát huy tác dụng kích thích, thúc đẩy hoạt động học tập, gợi động cơ, gây hứng thú cho SV trình dạy học XSTK cho SV ngành Y – Dược, GV cần phải thường xuyên liên hệ gắn chặt với nghề nghiệp em Việc chuẩn bị dụng cụ đo đạc để lấy số liệu phải đơn giản thuận tiện GV phải phân công, chia nhóm, chia tổ, giao công việc hợp lý Đảm bảo em làm việc Đảm bảo thời gian tiến độ Việc lấy số liệu phải xác khoa học, SV ghi chép cẩn thận 2.2.2 Biện pháp 2: Tích hợp ba môn XSTK, Tin học ứng dụng (SPSS) NCKH thành môn TKNCYH để giúp SV có kết đầu lực thực Khóa luận công trình NCKH sau trường 2.2.2.1 Cơ sở khoa học biện pháp Ở Việt Nam, thực tế tích hợp dạy học xuất từ lâu, có điều trước không dùng thuật ngữ “tích hợp” chưa hiểu cách thấu đáo, dừng lại chỗ coi tích hợp liên hệ, lồng ghép Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 12 Với quan điểm tích hợp Forgaty (1991), Xavier Rogier, Susan M.Drake, Tài liệu tập huấn Bộ Giáo dục đào tạo tích hợp đề cập mức độ tích hợp: Tích hợp nội môn học; Tích hợp đa môn; Tích hợp liên môn 2.2.2.2 Mục đích, Ý nghĩa biện pháp Mục đích biện pháp: Biện pháp nhằm rèn luyện lực tiến hành NCKH thực khóa luận Ý nghĩa biện pháp: Làm cho trình học tập có ý nghĩa cách gắn học tập với sống hàng ngày, quan hệ với tình cụ thể mà SV gặp sau Tập dượt cho SV vận dụng kiến thức kĩ học vào tình thực tế, có ích cho công việc 2.2.2.3 Nội dung kỹ thuật thực biện pháp Vận dụng dạy học tích hợp chuyên ngành Y – Dược Trên sở quan điểm dạy học tích hợp nay, thực việc hợp môn học có liên quan Trường Đại học Y – Dược để có kết đầu kết NCKH đồng thời giúp SV liên hệ kiến thức học với nhằm mục đích phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe em sau DH tích hợp với môn Thống kê Y học, Tin học ứng dụng NCKH trường Đại học Y – Dược Đưa tư tưởng sư phạm tích hợp vào DH Thống kê Y học cho SV khối ngành Y tế cần thiết Những hạn chế dạy học riêng biệt ba môn Thống kê Y học, Tin học ứng dụng, NCKH Quá nặng phân tích lí thuyết, định hướng TT hành động; Mất thời gian ôn lại kiến thức cũ; Kiến thức rời rạc, tính hệ thống; Lí thuyết thực hành tách rời nhau; Không giúp người học làm việc tốt nhóm; Nội dung trùng lặp; Không có tính kế thừa liên hệ; Các GV không thống thuật ngữ, không sử dụng chuẩn; Khó để thực NCKH a Kỹ thuật 1: Dạy học kiến thức XSTK vững b Kỹ thuật 2: Rèn luyện khả ứng dụng Công nghệ thông tin, kỹ thực hành Tin học để phân tích xử lý số liệu (sử dụng máy tính cầm tay, số phần mềm ứng dụng phân tích xử lý số liệu) c Kỹ thuật 3: GV tìm tài liệu NCKH lĩnh vực Y học hướng dẫn cho SV Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 13 d Phối hợp ba kỹ thuật 2.2.2.4 Các ý thực biện pháp Khó khăn thực DH tích hợp ba môn này: quan điểm nhà trường, GV phương diện quản lí Các chuyên gia, GV phụ trách ba môn học khó để chuyển đổi từ chuyên môn sang lĩnh vực cần kết hợp với chuyên ngành khác Đào tạo lại GV phải nắm vững ba môn học vấn đề khó GV phải lựa chọn phương pháp DH phù hợp, linh hoạt với chủ đề tích hợp Các phương pháp thường sử dụng phương pháp DH theo dự án, phương pháp trực quan, phương pháp thực địa, phương pháp DH nêu giải vấn đề 2.2.3 Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ giải số dạng toán XSTK thường gặp NCKH hoạt động nghiệp vụ cho SV ngành y tế, phù hợp theo chuyên ngành 2.2.3.1 Cơ sở khoa học biện pháp Để SV tiến hành tốt NCKH hoạt động nghiệp vụ y tế, cần phải rèn luyện cho họ kỹ giải số dạng Toán XSTK thường gặp lĩnh vực này, với nội dung gần với TT hoạt động họ tốt Theo Thái Duy Tuyên: “Kiến thức tập không nằm dạng khái niệm, định luật lý thuyết chung chung, mà thường tồn điều kiện định đó, phản ánh trạng thái định lí thuyết TT Trong trường hợp này, kiến thức không trừu tượng, mà cụ thể hóa điều kiện định làm chỗ dựa cho trí nhớ.” 2.2.3.2 Mục đích, Ý nghĩa biện pháp - Mục đích biện pháp rèn luyện kỹ giải số dạng toán có nội dung gắn với chuyên môn nghiệp vụ y tế, thường có NCYH hoạt động nghiệp vụ - Ý nghĩa biện pháp là: Kỹ giải dạng toán sở quan trọng để tiến hành NCYH hoạt động nghiệp vụ sau SV 2.2.3.3 Nội dung kỹ thuật thực biện pháp a Kỹ thuật 1: Chọn lọc, sưu tầm sáng tác ví dụ, tập liên quan đến chuyên ngành chuyên ngành gần SV Y tế qua học, chương học chương trình XSTK Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 14 b Kỹ thuật 2: Kết hợp với cán y tế SV chuyên ngành Y – Dược chuyển toán XSTK có nội dung phù hợp với chuyên ngành để bổ sung vào ví dụ tập, tập lớn cho môn học Các bước chuẩn bị để viết Giáo trình XSTK chuyên ngành Y học Bước 1: Khuyến khích SV sáng tác đề toán tương tự ví dụ, tập giáo trình phù hợp với chuyên ngành theo học Bước 2: Kết hợp với bác sĩ chuyên ngành để kiểm định đề đảm bảo hợp lý chuyên môn nghiệp vụ y học Bước 3: Tích lũy qua việc tìm tòi, sáng tác sưu tầm ví dụ tập minh họa, ứng dụng XSTK y học Bước 4: Thu thập chọn lọc để viết Giáo trình XSTK cho chuyên ngành y học c Kỹ thuật 3: Trình bày dạng Toán XSTK thường dùng Y học, NCYH đưa phương pháp giải dạng 2.2.3.4 Các ý thực hành biện pháp - GV cần nghiên cứu thêm tài liệu, sách NCKH lĩnh vực y tế; - Thường xuyên tìm tòi, sưu tầm, sáng tác ví dụ phù hợp với chuyên ngành khác nhau; - Nên viết riêng Giáo trình cho chuyên ngành, chẳng hạn Giáo trình XSTK cho chuyên ngành Dược, Giáo trình XSTK cho chuyên ngành Xét nghiệm, Giáo trình XSTK cho chuyên ngành Nha, Giáo trình XSTK cho chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Giáo trình XSTK cho chuyên ngành Hộ sinh… không nên dùng Giáo trình XSTK chung 2.2.4 Biện pháp 4: Thiết kế hệ thống tập lớn theo hướng vận dụng XSTK NCKH hoạt động nghiệp vụ cho SV ngành y tế 2.2.4.1 Cơ sở khoa học biện pháp Quá trình dạy học Đại học, chất trình nhận thức có tính chất nghiên cứu SV thực vai trò chủ đạo GV, nên phương pháp dạy học Đại học phải xích gần với phương pháp nghiên cứu khoa học 2.2.4.2 Mục đích, Ý nghĩa biện pháp Mục đích đào tạo SV biết đem kiến thức để phục vụ cho cộng đồng sau rời ghế nhà trường Đối với môn học Thống kê, việc trang bị kiến thức kĩ bản, GV cần phải giúp cho em biết NCKH để phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe người sau Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 15 2.2.4.3 Nội dung kỹ thuật thực biện pháp a Kỹ thuật 1: Giao Bài tập lớn cho SV b Kỹ thuật 2: Tìm Bài tập lớn từ tạp chí, luận án, luận vănY học c Kỹ thuật 3: Tìm Bài tập lớn từ việc SV GV tự đề xuất, tự nghĩ TT Y học sống cho SV d Kỹ thuật 4: Phát triển Bài tập lớn thành đề tài NCKH cho SV e Kỹ thuật 5: Hướng dẫn trình bày phương pháp NCKH cho SV khuyến khích SV NCKH 2.2.4.4 Các ý thực hành biện pháp Các bước để có ví dụ, tập, tập lớn, đề tài NCKH SV Y - Dược: GV nghiên cứu soạn kỹ kiến thức học theo chương với định nghĩa, công thức, chứng minh minh hoạ chúng kiến thức toán, đảm bảo đầy đủ, xác phương diện toán học Các ví dụ, tập không liên quan đến y học thay đổi nội dung cho phù hợp với thuật ngữ y học, không chuyển sang lĩnh vực y học thay ví dụ tập y học khác Đối với ví dụ, tập tuý toán Giáo trình, GV cần đưa chúng toán có nội dung y học, cách sáng tác giao cho SV tự đặt đề toán dựa nội dung đề toán tuý chuyên ngành SV Kiểm tra tính đắn phù hợp với TT chuyên ngành Y Dược, cách tham khảo chuyên môn từ y bác sĩ tính hợp lý, tính khả dụng tính thời vai trò cần thiết, quan trọng từ ví dụ tập Cuối cùng, GV xếp, hệ thống chọn lọc để đưa vào soạn để giảng cho SV tiến đến việc viết lại Giáo trình Y - Dược cho SV Phân loại theo chuyên ngành để có Giáo trình chuyên ngành Kết quả: SV học kiến thức XSTK có nội dung Y học tiến đến việc hoàn thiện Giáo trình XSTK cho chuyên ngành mà dự kiến viết lại Giáo trình sau 2.2.5 Biện pháp 5: Tổ chức hoạt động ngoại khóa (dã ngoại, thâm nhập thực tế ) sử dụng kiến thức XSTK NCKH hoạt động nghiệp vụ y tế 2.2.5.1 Cơ sở khoa học biện pháp Theo Nguyễn Bá Kim, mục tiêu bao trùm hoạt động ngoại khóa nhằm hỗ trợ việc dạy học nội khóa Sự hỗ trợ thể mặt sau đây: Gây hứng thú cho trình học tập môn Toán Bổ sung, đào Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 16 sâu mở rộng kiến thức nội khóa Tạo điều kiện gắn liền nhà trường với đời sống, lý luận liên hệ với TT, học đôi với hành Rèn luyện cách thức làm việc tập thể Tạo điều kiện phát bồi dưỡng khiếu 2.2.5.2 Mục đích, Ý nghĩa biện pháp Điều quan trọng mà SV học từ buổi sinh hoạt ngoại khóa kiến thức xã hội cảm thông, nhạy bén với hoàn cảnh khác sống Chính từ hoạt động phong phú này, SV có hội hoàn thiện tảng kiến thức vững chắc, nâng cao tính sáng tạo, tự tin kĩ giải vần đề, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội 2.2.5.3 Nội dung kỹ thuật thực biện pháp a Kỹ thuật 1: Tổ chức trò chơi khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe b Kỹ thuật 2: Tổ chức cho SV dã ngoại, tham quan, Tổ chức buổi hội c Kỹ thuật 3: Tham gia hoạt động từ thiện d Kỹ thuật 4: Thành lập Câu lạc Nghiên cứu Y học 2.2.5.4 Các ý thực hành biện pháp Việc ngoại khoá thực vào ngày nghĩ, dịp nghĩ lễ, hưởng ứng phong trào vừa giúp SV vui chơi, giải trí, vừa làm công việc từ thiện kết hợp với việc lấy số liệu để NCKH 2.2.6 Biện pháp 6: Tạo đồng thuận GV Cán quản lý trường Đại học Y – Dược dạy học XSTK theo hướng tích hợp, để nâng cao lực NCKH cho SV 2.2.6.1 Cơ sở khoa học biện pháp Nghị 29-NQ/TW: “Nội dung giáo dục nghề nghiệp xây dựng theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp để hình thành lực nghề nghiệp cho người học” 2.2.6.2 Mục đích, Ý nghĩa biện pháp Việc dạy học XSTK cho SV trường Đại học Y – Dược theo hướng tích hợp để nâng cao lực NCKH cho SV cần thiết bổ ích, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Nghị 29 đổi giáo dục đào tạo cấp học nói chung trình độ đại học nói riêng Vì vậy, cần phổ biến công việc có ích có kết việc dạy học cho SV chuyên ngành Y – Dược 2.2.6.3 Nội dung kỹ thuật thực biện pháp a Kỹ thuật 1: Tổ chức buổi Xeminar, Hội thảo việc dạy Tích hợp ba môn thành môn có kết đầu b Kỹ thuật 2: Thuyết phục Cán quản lý GV Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 17 c Kỹ thuật 3: Đề xuất đổi DH XSTK nhà trường đào tạo cán y tế: - Thành lập Bộ môn Thống kê Nghiên cứu Y học - Đào tạo GV Thống kê Nghiên cứu Y học - GV Thống kê kết hợp với GV NCKH khoa, môn chuyên ngành Trưởng Khoa, Bộ môn chuyên ngành (Khoa Y, Khoa Điều dưỡng, Khoa Sản, Khoa Xét nghiệm, Khoa Nha, Khoa Dược, Khoa Y tế công cộng, Khoa Gây mê hồi sức, Khoa Vật lí Trị liệu, Khoa Hình ảnh Y học, ) - Viết lại Giáo trình TKNCYH chuyên ngành - Xây dựng Phòng Thực hành Thống kê Nghiên cứu Y học d Kỹ thuật 4: Góp phần hoàn thiện mục tiêu, nội dung chương trình môn học XSTK theo hướng tăng cường ứng dụng TT biên soạn lại giáo trình XSTK y học theo hướng tích hợp 2.2.6.4 Các ý thực hành biện pháp - Để vận động có hiệu cần phải có kết thực nghiệm đáng tin cậy có tính thuyết phục - Trong trình thực nghiệm sư phạm cần tham khảo ý kiến chuyên gia, đồng nghiệp, y bác sĩ Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 18 CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm - Thực nghiệm sư phạm thực nhằm kiểm nghiệm tính đắn giả thuyết khoa học nêu luận án Cụ thể: + Thực nghiệm vòng 1: Thực số nội dung biện pháp 1, 2, 3, kiểm nghiệm phù hợp biện pháp + Thực nghiệm vòng 2: Rút kinh nghiệm từ Thực nghiệm vòng Thực đầy đủ nội dung biện pháp 1, 2, qua việc bổ sung phối hợp tất biện pháp trình giảng dạy Ưu tiên biện pháp 1, Khẳng định độ tin cậy, tính đắn khả thi biện pháp đề xuất Ngoài ra, trình thực nghiệm vòng 2: Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tổ chức Ceminar để kiểm nghiệm biện pháp - Đánh giá tác động việc tiến hành dạy học có sử dụng biện pháp sư phạm đề xuất luận án đến việc thực mục tiêu học tập, nội dung môn XSTK nói riêng, đáp ứng mục tiêu dạy học nói chung - Cơ sở để thực đổi mới: viết lại giáo trình, thay đổi phương pháp dạy học SV trường Đại học Y – Dược - Thực biện pháp trình bày luận án, SV chuyên ngành Y – Dược vận dụng tốt kiến thức XSTK vào lĩnh vực y tế 3.1.2 Yêu cầu thực nghiệm - Đảm bảo tính khách quan, trung thực xác - Phù hợp với đối tượng SV, sát với nội dung chương trình tình hình thực tế dạy học 3.1.3 Nhiệm vụ thực nghiệm - Soạn Giáo án thực nghiệm tiến hành dạy thực nghiệm; - Thực nghiệm số biện pháp sư phạm đề xuất chương 2; - Thu thập, xử lý kết thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất 3.1.4 Các nguyên tắc tổ chức thực nghiệm - Hướng dẫn SV nắm kiến thức môn học XSTK; - Giúp SV thấy vai trò quan trọng môn học XSTK lĩnh vực y học mình; - Tổ chức cho SV thực hành luyện tập hoạt động phù hợp với nội dung mục tiêu học; - Trong trình dạy - học, gợi động cơ, tạo hứng thú cho SV; - Dẫn dắt SV vận dụng tri thức phương tiện kết hoạt động học tập; giúp SV biết vận dụng kiến thức môn XSTK vào TT y học Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 19 3.1.5 Nội dung thực nghiệm Trong trình thực đề tài trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, thuyết phục đồng nghiệp đưa thực hành vào chương trình giảng dạy Trong tập, đưa tập lớn giao cho SV nhà thực Ngoài ra, tiến hành dạy thực nghiệm trường Đại học Y – Dược Huế, Đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh với chương: Chương I: Mẫu đặc trưng mẫu; Chương V: Tương quan hồi quy (Chương đầu chương cuối môn Thống kê) Giáo án thực nghiệm tổng hợp từ giáo trình XSTK trường Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y - Dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng Giáo trình XSTK trường Đại học khác, kể giáo trình Thống kê trường Đại học Y tế công cộng Đối với lớp thực nghiệm, dạy theo giáo án tự biên soạn, lớp đối chứng dạy theo giáo trình sử dụng trường mà thực nghiệm Trong thực nghiệm, tiến hành hai công việc sau: - Tiến hành dạy thực nghiệm biện pháp 1, 2, nêu chương luận án Khảo sát điều tra quan điểm nhận thức SV trình học môn XSTK Sau thực nghiệm, đánh giá hiệu tiếp cận tri thức lý thuyết môn học; đánh giá khả SV vận dụng kiến thức môn XSTK vào nghiệp vụ Y tế, qua đối chiếu kết hai nhóm thực nghiệm đối chứng 3.2 Thời gian, đối tƣợng, quy trình, phƣơng pháp đánh giá kết thực nghiệm sƣ phạm 3.2.1 Thời gian, đối tượng thực nghiệm sư phạm Căn vào yêu cầu cụ thể luận án, tiến hành thực nghiệm theo hai vòng Vòng 1: Từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2015, thực nghiệm lần với lớp, trường Đại học Y – Dược Huế: lớp thực nghiệm lớp ĐDKT4.1A lớp đối chứng lớp ĐDKT4.1B GV dạy lớp thực nghiệm đối chứng NCS Trần Thúy Hiền với 12 năm kinh nghiệm giảng dạy Vòng 2: Từ tháng đến tháng 10 năm 2015, thực nghiệm lần - Tại trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng với lớp, gồm lớp thực nghiệm lớp đối chứng: lớp thực nghiệm lớp ĐH Dược 2C lớp đối chứng lớp ĐH Dược 2B GV dạy lớp thực nghiệm tác giả luận án với 30 năm kinh nghiệm GV dạy lớp đối chứng Thạc sĩ Đặng Nhật Tân với 13 năm kinh nghiệm giảng dạy Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 20 - Tại trường Đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh: lớp thực nghiệm lớp đối chứng: lớp thực nghiệm lớp Y1, lớp đối chứng lớp Y2 Dạy lớp thực nghiệm đối chứng TS Đào Hồng Nam với 25 năm kinh nghiệm giảng dạy Trong vòng này, tham gia chiến dịch mùa hè xanh tổ chức Xeminar Dạy học XSTK nhà trường đào tạo cán y tế Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 3.2.2 Quy trình, cách thức triển khai nội dung thực nghiệm 3.2.2.1 Quy trình thực nghiệm - Chọn mốc thời gian thích hợp để chuẩn bị dạy lớp thực nghiệm phù hợp với tiến độ giảng dạy trường, đảm bảo GV dạy thực nghiệm đối chứng tiến hành tiến độ chương trình - Chọn lớp thực nghiệm đối chứng tương đương số lượng trình độ - Hướng dẫn giải thích mục đích, nội dung, cách thức tiến hành phương pháp thực nghiệm cho GV dạy lớp thực nghiệm đối chứng 3.2.2.2 Các hình thức triển khai nội dung thực nghiệm + Tích hợp trình DH Việc tích hợp trình dạy học tiến hành với tất biện pháp: Trong biện pháp 1, cho SV mang theo vật dụng y tế để lấy số liệu, giúp cho việc minh họa học qua ví dụ, tập XSTK có nội dung, có thuật ngữ liên quan đến Y học cho SV nhằm gợi động cơ, tạo hứng thú cho em Đối với biện pháp này, sau ví dụ tập, diễn giảng cho SV kết có từ toán Thống kê Các em đọc kết từ việc tính toán, SV dự đoán bệnh tật mức phát triển bệnh tình trạng sức khỏe người bệnh tiên liệu cách chăm sóc bệnh nhân khám chữa bệnh sau Trong trình dạy thực nghiệm, đưa vào Giáo án tập lớn, hướng để SV thực NCKH, đưa vào hướng dẫn thực hành SPSS có thời gian, không cho SV đọc thêm nhà Qua đó, việc tích hợp môn Thống kê, Tin học ứng dụng NCKH biện pháp thực Đối với biện pháp 3, bước đầu, dạy thực nghiệm cho SV Khoa Dược, nên Giáo án học, đưa toàn ví dụ tập, tập lớn có liên quan đến ngành Dược, giúp em thấy vai trò XSTK ngành nghề (Thực nghiệm vòng 2, trường ĐHKTYD ĐN với lớp Dược 2C) Footer Page 24 of 126 21 Header Page 25 of 126 Đối với biện pháp 4, sau giảng, có số lượng toán định, tập lớn hướng nghiên cứu sau học xong học mới, để giao cho em nhà làm, qua việc sáng tác tìm tòi tài liệu, sách báo, tạp chí y học, luận văn, luận án với trao đổi với đồng nghiệp y bác sỹ Đối với biện pháp 5, SV tham gia phong trào Mùa hè xanh, khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa Đối với biện pháp 6, tổ chức Xeminar trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng với nội dung mới, cần thiết bổ ích giúp SV việc học tập, nghiên cứu làm khoa học lĩnh vực y tế 3.2.3 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm 3.2.3.1 Nội dung đánh giá Đánh giá tiến SV học tập vận dụng kiến thức vào nghiệp vụ Y tế qua GV khác qua em SV 3.2.3.2 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm: Kiểm tra tự luận; Phiếu khảo sát dành cho SV; Quan sát lớp học; Phỏng vấn; Phương pháp thống kê toán học 3.3 Tiến trình thực nghiệm sƣ phạm 3.3.1 Thực nghiệm sư phạm vòng (Từ tháng đến tháng năm 2015) Kết thu nhóm qua kiểm tra (Thực nghiệm sư phạm vòng 1) Điểm xi Số SV Thực nghiệm Đối chứng 78 97 10 x 0 3 13 14 14 22 7,71 4,2407 0 15 13 10 10 11 30 7,23 5,7808 35 30 25 20 THỰC NGHIỆM 15 ĐỐI CHỨNG 10 5 10 Biểu đồ kết điểm kiểm tra thực nghiệm sư phạm vòng Footer Page 25 of 126 s2 22 Header Page 26 of 126 So sánh điểm trung bình hai nhóm Đặt giả thiết H : Điểm trung bình hai nhóm tương đương Đối thiết H : Điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng (mức 5%) T x TN s12 n TN x DC s 22 n DC 7,71 7, 23 4, 2407 5,7808 78 97 4,5619 t 0,05 1,671 T 4,5619 t 0,05 1,671 Giả thuyết H bị bác bỏ Vậy điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng 3.3.2 Thực nghiệm sư phạm vòng (Từ tháng đến tháng 10 năm 2015) Kết thu nhóm qua kiểm tra (Thực nghiệm sư phạm vòng 2) Điểm xi Thực nghiệm Đối chứng Số SV 46 44 1 5 10 6 2 8 15 7,9 6,7 x s2 4,63 7,68 So sánh điểm trung bình hai nhóm Đặt giả thiết H : Điểm trung bình hai nhóm tương đương Đối thiết H : Điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng (mức 5%) Giả thiết H bị bác bỏ Vậy điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Từ kết thực nghiệm ta có nhận xét sau: + Về định tính: Phương pháp dạy học này, kích thích tạo hứng thú cho SV Trường Đại học Y – Dược học tập môn XSTK vận dụng XSTK NCKH + Về định lƣợng: Dựa vào Thống kê điểm trung bình nhóm thực nghiệm cao nhóm đối chứng Footer Page 26 of 126 Header Page 27 of 126 23 KẾT LUẬN Quá trình nghiên cứu đề tài, thu kết sau đây: Tổng quan vấn đề liên quan đến việc dạy học XSTK Trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế Góp phần làm rõ số vấn đề lý luận liên quan đến việc dạy học XSTK Trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế Đã trình bày kết khảo sát giáo trình thực trạng dạy học XSTK số Trường Đại học Y – Dược, phân tích nguyên nhân, hạn chế giáo trình phương pháp giảng dạy XSTK Trường Đại học Y – Dược Đề xuất hệ thống biện pháp dạy học XSTK Trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế Cụ thể: Biện pháp 1: Điều tra, khai thác số liệu thực tế nhằm gợi động cơ, kích thích hứng thú bồi dưỡng lực suy luận thống kê cho SV ngành Y – Dược dạy học XSTK Biện pháp 2: Tổ chức, thực tích hợp ba môn XSTK, Tin học ứng dụng (Phần mềm Thống kê SPSS) NCKH thành môn TKNCYH để giúp SV có kết đầu lực thực Khóa luận công trình NCKH sau trường Biện pháp 3: Rèn luyện kỹ giải số dạng toán Xác suất Thống kê thường gặp nghiên cứu khoa học hoạt động nghiệp vụ cho SV ngành Y – Dược, phù hợp theo chuyên ngành Biện pháp 4: Thiết kế hệ thống tập lớn theo hướng vận dụng Xác suất Thống kê nghiên cứu khoa học hoạt động nghiệp vụ cho SV ngành Y – Dược Biện pháp 5: Tổ chức hoạt động ngoại khóa (dã ngoại, thâm nhập thực tế ) sử dụng kiến thức Xác suất Thống kê nghiên cứu khoa học hoạt động nghiệp vụ y tế Biện pháp 6: Tạo đồng thuận GV Cán quản lý trường Đại học Y – Dược dạy học XSTK theo hướng tích hợp, để nâng cao lực NCKH cho SV Footer Page 27 of 126 Header Page 28 of 126 24 Những biện pháp đưa giúp SV nắm vững kiến thức môn học XSTK, mà giúp họ biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, lĩnh vực y tế Điều chứng tỏ giả thuyết khoa học luận án chấp nhận Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm vòng, trường: Đại học Y – Dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Đại học Y – Dược Thành phố Hồ Chí Minh Các kết thực nghiệm sư phạm chứng tỏ tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất Đã đề xuất số kiến nghị cần thiết phải thay đổi dạy học XSTK Trường Đại học Y – Dược Footer Page 28 of 126 ... biện pháp d y học XSTK cho SV ngành Y – Dược theo định hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế sử dụng hợp lí biện pháp trình d y học nâng cao lực vận dụng XSTK vào nghiệp vụ y tế Phƣơng... học Y – Dược * Tìm hiểu thực trạng d y học XSTK cho SV khối ngành Y tế với việc tăng cường vận dụng vào TT nghề nghiệp * Đề xuất số biện pháp d y học XSTK cho SV ngành Y tế trường đại học Y –. .. trình d y học môn XSTK trường Đại học Y – Dược 6.2 Đối tượng nghiên cứu D y học môn XSTK trường Đại học Y – Dược theo hướng tăng cường vận dụng vào nghiệp vụ y tế Giả thuyết khoa học Nếu x y dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học Xác suất Thống kê theo hướng vận dụng vào nghiệp vụ Y tế cho sinh viên ngành Y – Dược. - Copy, Dạy học Xác suất Thống kê theo hướng vận dụng vào nghiệp vụ Y tế cho sinh viên ngành Y – Dược. - Copy, Dạy học Xác suất Thống kê theo hướng vận dụng vào nghiệp vụ Y tế cho sinh viên ngành Y – Dược. - Copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay