Dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác trong đào tạo giáo viên Công nghệ

173 19 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:45

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  - NGUYỄN CẨM THANH DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Hà Nội - 2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN CẨM THANH DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ Chuyên ngành: Lý luận PPDH môn KTCN Mã số: 62.14.01.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Khôi TS Nguyễn Văn Cường Hà Nội - 2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa có công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Cẩm Thanh Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành: Các thầy hướng dẫn PGS TS Nguyễn Văn Khôi, Đại học Sư phạm Hà Nội TS Nguyễn Văn Cường, Đại học Potsdam - CHLB Đức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả nhiều năm để hoàn thành luận án Bộ môn Phương pháp dạy học, môn Động đốt trong, khoa Sư phạm kỹ thuật, phòng Sau đại học, Ban Giám hiệu trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả việc học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án Bạn bè, đồng nghiệp gia đình quan tâm động viên giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, thực luận án Tác giả Nguyễn Cẩm Thanh Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Footer Page of 126 Viết tắt Đọc CCPK: Cơ cấu phối khí DHTH: Dạy học thực hành ĐC: Đối chứng ĐCĐT: Động đốt ĐHSP: Đại học Sư phạm GV: Giảng viên KTCN: Kỹ thuật công nghiệp KTĐG: Kiểm tra đánh giá MTDH: Môi trường dạy học NDHT: Nội dung học tập NXB: Nhà xuất PPDH: Phương pháp dạy học PXĐT Phun xăng điện tử SPKT: Sư phạm kỹ thuật SV: Sinh viên TCTT Tiếp cận tương tác TN: Thực nghiệm THKT: Thực hành kỹ thuật Header Page of 126 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ 1.1 TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Tình hình nghiên cứu dạy học tương tác dạy học thực hành kỹ thuật giới 1.1.2 Tình hình nghiên cứu dạy học tương tác dạy học thực hành kỹ thuật Việt Nam 11 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 15 1.2.1 Tương tác, dạy học tương tác .15 1.2.2 Thực hành, dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 19 1.2.3 Môi trường dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác .21 1.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC 24 1.3.1 Cơ sở khoa học dạy học tương tác 24 1.3.2 Đặc trưng, cấu trúc chế dạy học THKT theo tiếp cận tương tác 30 1.3.3 Vai trò tương tác, khả vận dụng điều kiện dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 34 1.4 THỰC TRẠNG DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC 38 1.4.1 Mục đích, phạm vi nội dung, phương pháp khảo sát thực trạng 38 1.4.2 Kết đánh giá thực trạng dạy học THKT theo tiếp cận tương tác 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 48 Chương 2: QUY TRÌNH VÀ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ 49 2.1 NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC 49 2.1.1 Các nguyên tắc yêu cầu xây dựng quy trình thực dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 49 2.1.2 Quy trình dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 49 Footer Page of 126 Header Page of 126 2.2 BIỆN PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC 59 2.2.1 Thiết kế dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 59 2.2.2 Tổ chức điều khiển dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 65 2.2.3 Kiểm tra đánh giá kết học tập thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 75 2.3 DẠY HỌC THỰC HÀNH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC 79 2.3.1 Phân tích mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình chi tiết học phần thực hành Động đốt theo tiếp cận tương tác 79 2.3.2 Đề cương số nội dung dạy học thực hành Động đốt theo tiếp cận tương tác 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 113 Chương 3: KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ 114 3.1 MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 114 3.1.1 Mục đích kiểm nghiệm đánh giá 114 3.1.2 Nội dung kiểm nghiệm đánh giá 114 3.1.3 Phương pháp kiểm nghiệm đánh giá 114 3.2 TIẾN TRÌNH KIỂM NGHIỆM 118 3.2.1 Tiến trình kiểm nghiệm theo phương pháp chuyên gia 118 3.2.2 Tiến trình kiểm nghiệm theo phương pháp thực nghiệm sư phạm 119 3.3 KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 119 3.3.1 Kết kiểm nghiệm theo phương pháp chuyên gia 119 3.3.2 Kết kiểm nghiệm theo phương pháp thực nghiệm sư phạm 120 KẾT LUẬN CHƯƠNG 133 KẾT LUẬN CHUNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 134 DANH MỤC TUYỂN TẬP CÁC CÔNG TRÌNH TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO 137 PHỤ LỤC 142 Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Kết quan sát dạy học 42 Bảng 1.2: Kết quan sát sinh viên học tập 43 Bảng 1.3: Kết đánh giá tương tác SV dạy học THKT 44 Bảng 1.4: Hiểu biết GV dạy học theo tiếp cận tương tác 45 Bảng 1.5: Khó khăn, trở ngại dạy học THKT theo TCTT 45 Bảng 1.6: Nhận thức mục đích học SV với THKT 46 Bảng 1.7: Phương pháp học ưa thích, hứng thú sinh viên 46 Bảng 1.8: Nguồn thông tin sinh viên tiếp cận học tập 46 Bảng 2.1: Bảng đánh giá lực học tập sinh viên 77 Bảng 3.1: Kết bảng phân phối Fi kiểm tra khảo sát trước đợt TN1 121 Bảng 3.2: Bảng phân phối Fi điểm đánh giá lực SV đợt TN1 122 Bảng 3.3: Bảng tần suất fi (%) đánh giá lực SV đợt TN1 122 Bảng 3.4: Bảng tần suất hội tụ tiến fa(%) đánh giá lực SV đợt TN1 122 Bảng 3.5: Bảng phân phối Fi điểm đánh giá kết qủa học tập SV đợt TN1 124 Bảng 3.6: Bảng tần suất fi (%) kết học tập SV đợt TN1 124 Bảng 3.7: Bảng tần suất hội tụ tiến fa(%)về kết học tập SV đợt TN1 124 Bảng 3.8: Bảng phân bố mức độ điểm cho kết học tập đợt TN1 125 Bảng 3.9: Kết bảng phân phối Fi kiểm tra khảo sát trước đợt TN2 127 Bảng 3.10: Bảng phân phối Fi điểm đánh giá lực SV đợt TN2 128 Bảng 3.11: Bảng tần suất fi (%) đánh giá lực SV đợt TN2 128 Bảng 3.12: Bảng tần suất hội tụ tiến fa(%) đánh giá lực SV đợt TN2 128 Bảng 3.13: Bảng phân phối Fi điểm đánh giá kết qủa học tập SV đợt TN2 130 Bảng 3.14: Bảng tần suất fi (%) kết học tập SV đợt TN2 130 Bảng 3.15: Bảng tần suất hội tụ tiến fa(%) về kết học tập SV đợt TN2 130 Bảng 3.16: Bảng phân bố mức độ điểm cho kết học tập đợt TN2 132 Footer Page of 126 Header Page of 126 DANH MỤC BIỂU Biểu 3.1: Mô tả kết hàm tương ứng Excel 117 Biểu 3.2: Mô tả kết kiểm định giả thuyết 118 Biều 3.3: Kết tham số thống kê kiểm tra khảo sát trước đợt TN1 121 Biểu 3.4: z-Test kiểm định X trước đợt TN1 121 Biều 3.5: Kết tham số thống kê điểm số lực đợt TN1 123 Biểu 3.6: z-Test kiểm định X lực SV sau đợt TN1 123 Biểu 3.7: Kết tham số thống kê điểm số kết học tập đợt TN1 124 Biểu 3.8: z-Test kiểm định X lực SV sau đợt TN1 125 Biều 3.9: Kết tham số thống kê kiểm tra khảo sát trước đợt TN2 127 Biểu 3.10: z-Test kiểm định X trước đợt TN2 127 Biều 3.11: Kết tham số thống kê điểm số lực đợt TN2 129 Biểu 3.12: z-Test kiểm định X lực SV sau đợt TN2 129 Biều 3.13: Kết tham số thống kê điểm số kết học tập đợt TN2 130 Biểu 3.14: z-Test kiểm định X lực SV sau đợt TN2 131 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Thực trạng sở vật chất thực hành kỹ thuật 47 Hình 2.1: Cấu tạo cụm xupap 87 Hình 2.2: Các loại dẫn động trục cam 88 Hình 2.3: Sử dụng dụng cụ chuyên dùng 89 Hình 2.4: Khe hở xupap CCPK có dùng cò mổ 89 Hình 2.5: Khe hở xupáp CCPK không dùng cò mổ 89 Hình 2.6: Vị trí điều chỉnh khe hở xupáp 89 Hình 2.7: Hệ thống phun xăng điện tử đơn điểm 100 Hình 2.8: Hệ thống phun xăng điện tử đa điểm 101 Hình 2.9: Cấu tạo bơm chuyển nhiên liệu 101 Hình 2.10: Cấu tạo điều áp 102 Hình 2.11: Cấu tạo vòi phun xăng 102 Hình 2.12: Cấu tạo làm việc ECU 103 Hình 2.13: Cấu tạo số cảm biến 103 Hình: 3.1: Biểu đồ fi (%) đánh giá lực SV đợt TN1 121 Hình: 3.2: Đồ thị fa(%) đánh giá lực SV đợt TN1 121 Hình: 3.3: Biểu đồ fi (%) đánh giá kết học tập SV đợt TN1 124 Hình: 3.4: Đồ thị fa(%) đánh giá kết học tập SV đợt TN1 124 Hình: 3.5: Biểu đồ fi (%) đánh giá lực SV đợt TN2 128 Hình: 3.6: Đồ thị fa(%) đánh giá lực SV đợt TN2 128 Hình: 3.7: Biểu đồ fi (%) đánh giá kết học tập SV đợt TN2 130 Hình: 3.8: Đồ thị fa(%) đánh giá kết học tập SV đợt TN2 130 Footer Page 10 of 126 Header Page 159 of 126 147 Hiện dạy học THKT, SV tham gia vào hoạt động tương tác nào? (chọn nhiều) Nội dung khảo sát Tương tác với GV qua thảo luận, chất vấn (tính dân chủ) Tương tác với thiết bị thực hành phong phú, thực hành ảo Tương tác với nguồn thông tin, tư liệu GV cấp Tương tác bạn học làm việc nhóm Tương tác với kết thực hành (tự đánh giá) Sự cần thiết dạy học THKT, SV phải tham gia vào hoạt động tương tác nào? (chọn nhiều) Nội dung khảo sát Tương tác với GV qua thảo luận, chất vấn (tính dân chủ) Tương tác với thiết bị thực hành phong phú, thực hành ảo Tương tác với nguồn thông tin, tư liệu GV cấp Tương tác bạn học làm việc nhóm Tương tác với kết thực hành (tự đánh giá) Nguồn thông tin, kiến thức hỗ trợ cho môn học thực hành bạn tiếp cận là? Nguồn thông tin Thường xuyên Thỉnh thoảng Rất Không Tài liệu, tư liệu GV cung cấp Vở ghi chép học lý thuyết Sách, báo, giáo trình, đĩa CD, mạng internet Quan sát, tìm hiểu từ thực tế xã hội Điều kiện sở vật chất phục dạy học thực hành theo tiếp cận tương tác là? (chọn 1) Lý tưởng để SV tương tác với thiết bị, phương tiện học tập Loại hình thiết bị dạy học truyền thống đáp ứng yêu cầu, hạn chế mô hình điều khiển tương tác, phần mềm thực hành ảo Chỉ đáp ứng mức tối thiểu Chưa đáp ứng Chúc bạn Sinh viên học tập tiến Footer Page 159 of 126 Header Page 160 of 126 148 PHỤ LỤC 2.1 Nội dung đề cương học phần thực hành ĐCĐT (theo chương trình khung giáo dục Đại học, khối ngành sư phạm, mã ngành 104, Sư phạm KTCN, năm 2010) NỘI DUNG Bài 1: Mở đầu Số tiết 01 Phổ biến nội quy phòng thực hành an toàn lao động Giới thiệu khái quát cấu tạo chung nhận biết động đốt Giới thiệu làm quen dụng cụ tháo lắp thông thường Bài 2: Cơ cấu trục khuỷu truyền 12 Phân tích kỹ thuật cấu mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật kết cấu kỹ thuật thân nắp máy, trục khuỷu, bánh đà, truyền, piston, chốt piston, xecmăng Quy trình tháo, lắp số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 3: Cơ cấu phối khí 06 Phân tích kỹ thuật cấu mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật cụm xuppáp, dạng dẫn động trục cam, dạng dẫn động mở xuppáp Quy trình tháo, lắp số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 4: Hệ thống làm mát 03 Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống Quy trình tháo, lắp số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 5: Hệ thống bôi trơn Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống Quy trình tháo, lắp số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Footer Page 160 of 126 03 Header Page 161 of 126 149 Bài 6: Hệ thống nhiên liệu động xăng dùng chế hòa khí 12 Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống Quy trình tháo, lắp số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 7: Hệ thống nhiên liệu động xăng dùng phun xăng điện tử 04 Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống Sử dụng vận hành động xăng dùng phun xăng điện tử Bài 8: Hệ thống nhiên liệu động điêden 09 Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống Quy trình tháo, lắp số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 9: Hệ thống đánh lửa động xăng 06 Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống đánh lửa ắc quy Quy trình tháo, lắp hệ thống số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 10: Hệ thống khởi động 02 Phân tích kỹ thuật hệ thống mô hình/vật thật Phân tích kỹ thuật số phận hệ thống khởi động điện Quy trình tháo, lắp hệ thống số chi tiết/bộ phận hệ thống Chẩn đoán hỏng hóc sửa chữa Bài 11: Chăm sóc bảo dưỡng thường xuyên 1- Mục đích, nhiệm vụ ý nghĩa bảo dưỡng 2- Các cấp bảo dưỡng Footer Page 161 of 126 02 Header Page 162 of 126 PHỤ LỤC 2.2 150 PHIẾU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH Xác định rõ nhiệm vụ thực hành Phân tích nhiệm vụ thực hành kế hoặch thực hành - Mục tiêu nhiệm vụ - Kế hoặch thực hành (thời gian) Đề xuất phương án thực Phân tích phương án thực để chọn lựa phương án tối ưu - Khả thi (phù hợp lực, điều kiện, thời gian) - Điều kiện thực (thuận lợi, khó khăn) Thực phương án lựa chọn Hoàn thành kết (nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thực lại bước 2) Kết thúc nội dung thực hành Footer Page 162 of 126 Header Page 163 of 126 PHỤ LỤC 2.3 151 PHIẾU HƯỚNG DẪN LÀM SẠCH VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT CƠ CẤU PHỐI KHÍ Làm sạch: - Làm ống dẫn hướng xupáp Dùng chổi cọ ống dẫn hướng chất dung môi làm tất ống dẫn hướng - Làm xupáp Dùng dao cạo hết muội than, dùng bàn chải sắt đánh Kiểm tra: - Kiểm tra độ mòn ống dẫn hướng xupáp: Dùng đồng hồ so đo đường kính ống dẫn hướng; Dùng pan-me đo đường kính thân xupáp - Tính khe hở thân xupáp – ống dẫn hướng - Kiểm tra góc nghiêng, bề mặt làm việc nấm xupáp; kiểm tra độ dầy mép nấm xupáp - Kiểm tra chiều dài toàn xu páp - Kiểm tra vị trí lắp xupáp, kiểm tra đế xupap (hình PL2.3.1) - Kiểm tra lò xo xupáp: Dùng êke thép kiểm tra độ vuông góc lò xo; Kiểm tra chiều dài tự lò xo; Đo độ nén lò xo chiều cao lắp đặt qui định - Kiểm tra trục cam: Đặt trục cam lên khối chữ V để đo độ cong trục cổ (hình PL2.3.2); Dùng panme đo chiều cao cam (hình PL2.3.3); Dùng panme đo đường kính cổ trục (hình 4) H×nh PL2.3.1 Hình PL2.3.2 Hình PL2.3.3 Hình PL2.3.4 - Đo khe hở dọc trục trục cam: Dùng đồng hồ so, đo khe hở dọc trục cách đẩy trục cam chuyển dịch theo chiều dọc trục - Đo khe hở đội: Dùng panme đo đường kính đội; Tính khe hở đội – nắp máy Footer Page 163 of 126 Header Page 164 of 126 PHỤ LỤC 2.4 152 BẢNG KIỂM NĂNG LỰC SINH VIÊN (checklist) Nội dung thực hành tháo - lắp, chẩn đoán sửa chữa cấu phối khí động đốt Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm Chấm Năng lực chuyên môn Kỹ phân tích ý nghĩa việc điều chỉnh khe hở nhiệt, cân cam cho cấu phối khí Kỹ tháo - làm sạch, kiểm tra - lắp, chẩn đoán sửa chữa cấu phối khí Kỹ thực với việc sử dụng dụng cụ thực hành, thao tác yêu cầu kỹ thuật 1 Kỹ lập kế hoạch thực hành lắp cấu phối khí, lập kế hoạch chẩn đoán sửa chữa CCPK Nămg lực phương pháp Kỹ viết trình bày báo cáo kết Kỹ kiểm tra đánh giá vấn đề/ nhiệm vụ/ tiến trình thực hiện/ kết thực hiện, thân, bạn Năng lực xã hội Năng lực cá nhân Footer Page 164 of 126 Tối đa 1 Kỹ làm việc hợp tác/cộng tác nhóm Kỹ phê phán/ phản biện bảo vệ ý kiến 1 Kỹ mở rộng kiến thức thực tiễn với cấu phối khí VVT-i động ôtô TOYOTA Ý thức làm việc, học tập Header Page 165 of 126 PHỤ LỤC 2.5 153 BẢNG HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM Nội dung thực hành tháo - lắp, chẩn đoán sửa chữa cấu phối khí động đốt Câu 1: Thực việc tháo cấu phối khí? Các yêu cầu TT Thang điểm Sử dụng dụng cụ yêu cầu kỹ thuật điểm Các bước thao tác kỹ thuật, xắp xếp điểm Cho điểm chi tiết theo thứ tự Đảm bảo an toàn lao động điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Câu 2: Thực việc cân cam điều chỉnh khe hở xupap? Các yêu cầu TT Thang điểm Sử dụng đồ nghề yêu cầu kỹ thuật điểm Các bước thao tác kỹ thuật điểm Đảm bảo an toàn lao động điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Cho điểm Câu 3: Viết báo cáo thu hoạch trình tự việc chẩn đoán, sửa chữa xupap? TT Các yêu cầu Thang điểm Ý nghĩa việc cân cam, điều chỉnh khe hở nhiệt điểm Dụng cụ cần chuẩn bị điểm Trình tự bước rõ ràng khoa học điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Cho điểm Câu 4: Thực kiểm tra sửa chữa xupap? Các yêu cầu TT Thang điểm Dụng cụ cần chuẩn bị điểm Các bước thực kỹ thuật điểm Thao tác/ động tác kỹ thuật điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Footer Page 165 of 126 Cho điểm Header Page 166 of 126 154 PHỤ LỤC 2.6 BẢNG KIỂM NĂNG LỰC SINH VIÊN (checklist) Nội dung thực hành nhận biết phân tích kỹ thuật hệ thống nhiên liệu động xăng dùng phun xăng điện tử Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm Chấm Kỹ nhận biết vị trí mối quan hệ Năng lực chuyên môn Tối đa thành phần/ phận hệ thống PXĐT mô hình động thật Kỹ phân tích kết cấu, cấu tạo, làm việc phận/ hệ thống nhiên liệu PXĐT Kỹ vận dụng so sánh PXĐT đơn điểm với PXĐT đa điểm 1 Kỹ lập kế hoạch thực hành nhận biết phân tích kỹ thuật cho hệ thống PXĐT Nămg lực phương pháp Kỹ viết trình bày báo cáo Kỹ kiểm tra đánh giá vấn đề/ nhiệm vụ/ tiến trình thực hiện/ kết thực hiện, thân, bạn Năng lực xã hội Năng lực cá nhân Kỹ làm việc hợp tác/cộng tác nhóm Kỹ phê phán/ phản biện bảo vệ ý kiến 1 Kỹ mở rộng kiến thức thực tiễn hệ thống PXĐT PGM-FI xe máy HONDA Ý thức làm việc, học tập Footer Page 166 of 126 Header Page 167 of 126 PHỤ LỤC 2.7 155 BẢNG HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM Nội dung thực hành nhận biết phân tích kỹ thuật hệ thống nhiên liệu động xăng dùng phun xăng điện tử Câu 1: Viết báo cáo thu hoạch So sánh ưu, nhược điểm hệ thống phun xăng điện tử đơn điểm với đa điểm? TT Các yêu cầu Thang điểm Cho điểm Đặc điểm cấu tạo có ưu, nhược điểm gì? điểm Thể ưu nhược điểm làm việc điểm Phạm vi ứng dụng điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Câu 2: Phân tích kết cấu, cấu tạo làm việc điều chỉnh áp suất, vòi phun mô hình/ vật thật? Các yêu cầu TT Thang điểm Đặc điểm cấu tạo điểm Nguyên lý làm làm việc điểm Mối quan hệ chúng hệ thống điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Cho điểm Câu 3: Phân tích kết cấu, cấu tạo làm việc ECU mô hình? Các yêu cầu TT Thang điểm Đặc điểm cấu tạo ECU điểm Nguyên lý làm việc ECU điểm Mối quan hệ ECU với phận khác điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Cho điểm Câu 4: Có nên điều chỉnh chế độ không tải hệ thống nhiên liệu dùng phun xăng điện tử? Tại sao? Các yêu cầu TT Thang điểm Xác định vị trí để điều chỉnh điểm Nếu điều chỉnh ảnh hưởng kéo theo hậu gì? điểm Đưa lời khuyến cáo trường hợp điểm Thực nghiêm túc thời gian 15 phút điểm Footer Page 167 of 126 Cho điểm Header Page 168 of 126 PHỤ LỤC 3.1 TT 156 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƯỢC XIN Ý KIẾN Chuyên gia Chuyên môn nghiên cứu Cơ quan công tác 01 GS.TS Nguyễn Xuân Lạc Cơ học máy ĐH Bách khoa Hà Nội 02 PGS.TS Nguyễn Văn Bính Lý luận PPDH ĐHSP Hà Nội 03 PGS TS Nguyễn Văn Ánh Động đốt ĐHSP Hà Nội 04 PGS TS Nguyễn Trọng Khanh Lý luận PPDH ĐHSP Hà Nội 05 TS Nguyễn Mạnh Hùng Lý luận PPDH ĐHSP Hà Nội 06 TS Nguyễn Kim Thành Lý luận PPDH ĐHSP Hà Nội 07 TS Lê Thanh Nhu Lý luận PPDH ĐH Bách khoa Hà Nội 08 TS Vũ Thị Lan Lý luận PPDH ĐH Bách khoa Hà Nội 09 ThS Lê Xuân Quang Lý luận PPDH ĐHSP Hà Nội 10 ThS Chu Văn Vượng Kỹ thuật Cơ khí ĐHSP Hà Nội 11 ThS Đặng Minh Đức Kỹ thật Điện ĐHSP Hà Nội 12 ThS Dương Hoàng Oanh Kỹ thuật Cơ khí ĐHSP Hà Nội 13 ThS Tô Quốc Tuấn Động đốt Đại học Hải Phòng 14 ThS Bùi Văn Ánh Điện công nghiệp Đại học Hải Phòng 15 ThS Nguyễn Thị Thắm Điện công nghiệp Đại học Hải Phòng 16 ThS Nguyễn Thị Thu Hồng Điện công nghiệp Đại học Hải Phòng 17 ThS Phạm Hồng Khoa Động đốt Đại học Hải Phòng 18 ThS Trần Quốc Bảo Động đốt Đại học Hải Phòng 19 ThS Đàm Thúy Ngọc Động đốt ĐHSP Hà Nội 20 ThS Đặng Ngọc Trường Động đốt ĐHSP Hà Nội Footer Page 168 of 126 Header Page 169 of 126 PHỤ LỤC 3.2 157 PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính thưa Thầy (Cô) Nhằm đánh giá tính mẻ khả thi đề xuất "Dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác đào tạo giáo viên Công nghệ" tích cực hóa hoạt động nhận thức, phát triển lực hành động cho sinh viên nhờ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Kính mong Thầy (Cô) cung cấp thông tin qua phiếu cách đánh dấu (√) vào nội dung lựa chọn Những ý kiến đóng góp Thầy (Cô) có nhiều ý nghĩa mặt nghiên cứu cho đề tài Rất mong nhận phản hồi tích cực từ phía Thầy (Cô) Xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô) cộng tác giúp đỡ PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN Thâm niên công tác dạy học:…… năm Bộ môn:……………… …; Khoa:.… ……………;Trường:…….……… … Học hàm/Học vị:… ……… ; Chức danh:… ……….; Chức vụ:…….… … PHẦN NỘI DUNG KHẢO SÁT I- Tính mẻ khả thi đề xuất: 1- Lý luận đề xuất có điểm sau đây: a) Định nghĩa khái niệm ; b) Đặc trưng, cấu trúc, chế cặp tương tác dạy học THKT theo TCTT ; c) Vai trò tương tác, khả vận dụng, điều kiện dạy học THKT theo TCTT ; d) Tất ý  2- Quy trình biện pháp dạy học THKT theo tiếp cận tương tác đề xuất, thể mặt sau đây: a) Phù hợp với nguyên tắc nhiệm vụ dạy học THKT ; b) Rèn luyện cho SV phương pháp tự học, tự nghiên cứu ; c) Phát triển lực hành động cho SV ; d) Tất ý  3- Khả vận dụng đề xuất vào thực tiễn dạy học THKT: a) Thực mức tốt ; b) Thực mức ; c) Thực mức bình thường ; d) Không thực  4- Đề xuất đề tài có tác dụng giúp giảng viên dạy học THKT mặt: a) Phát triển lực thiết kế dạy học THKT ; b) Phát triển chương trình THKT ; c) Phát triển lực điều khiển dạy học THKT ; d) Tất yếu tố  5- Theo Thầy, Cô nên có điều chỉnh, bổ sung cho quy trình biện pháp dạy học THKT theo tiếp cận tương tác: Footer Page 169 of 126 Header Page 170 of 126 158 II- Đánh giá qua dạy thực hành kỹ thuật thiết kế theo đề xuất 1- Bài dạy phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ: Phù hợp ; Bình thường ; Chưa phù hợp  2- "Tương tác cách thức mục tiêu dạy học" thể mức độ: Rất tốt ; Tốt ; Bình thường  3- Bài dạy huy động SV tích cực tham gia vào hoạt động học tập trải nghiệm, tìm tòi, khám phá, giải vấn đề, qua phát triển lực hành động cho SV: Rất tốt ; Tốt ; Bình thường  4- Khai thác MTDH làm nguồn cho tương tác tích cực dạy học: Ở mức tốt ; Tương đối ; Chưa nhiều  5- Hoạt động kiểm tra đánh giá: Có hiệu cao ; Hiệu bình thường ; Ít hiệu  6- Bài dạy thực hành ĐCĐT thực theo tiếp cận tương tác hoàn toàn phù hợp với lực dạy học GV, lực nhận thức SV, khai thác tiềm sở vật chất Phù hợp ; Bình thường ; Chưa phù hợp  Một số ý kiến khác: Kính chúc Thầy (Cô) sức khỏe hạnh phúc! Footer Page 170 of 126 Header Page 171 of 126 PHỤ LỤC 3.3 159 DANH MỤC TÀI LIỆU XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Tài liệu sở lý luận chương gồm: - Một số khái niệm {1.2} - Đặc trưng, cấu trúc, chế cặp tương tác dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác {1.3.2} - Vai trò tương tác, khả vận dụng điều kiện thực dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác {1.3.3} Tài liệu quy trình dạy học, biện pháp biện pháp thực dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác chương gồm: - Nguyên tắc quy trình thực dạy học THKT theo TCTT {2.1} - Các biện pháp thực dạy học THKT theo TCTT {2.2} Các nội dung dạy học thực hành ĐCĐT thiết kế theo tiếp cận tương tác (như chương thực hiện) gồm nội dung sau: - Phân tích mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình học phần thực hành ĐCĐT theo tiếp cận tương tác {2.3.1} - Thực hành tháo lắp, chẩn đoán sửa chữa cấu phối khí {2.3.2.1} - Thực hành nhận biết phân tích kỹ thuật hệ thống nhiên liệu động xăng dùng phun xăng điện tử {2.3.2.2} Footer Page 171 of 126 Header Page 172 of 126 160 BẢNG SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ĐỢT PHỤ LỤC 3.4 Bảng PL3.4.1: Danh sách sỹ số SV lớp TN đợt TN1 TT Lớp/ký hiệu Sỹ số Thời gian Địa điểm K58A_N2 : TN1a 18 Học kỳ II (2010-2011) Phòng TH ĐCĐT K59A_N2 : TN1b 19 Học kỳ I (2011-2012) khoa SPKT K60A_N1 : TN1c 17 Học kỳ II (2011-2012) trường ĐHSP Hà Nội Bảng PL3.4.2: Danh sách sỹ số SV lớp ĐC đợt TN1 TT Lớp /ký hiệu Sỹ số Thời gian Địa điểm K58A_N1 : ĐC1a 17 Học kỳ II (2010-2011) K59A_N1 : ĐC1b 17 Học kỳ I (2011-2012) Phòng TH ĐCĐT khoa SPKT K60A_N2 : ĐC1c 16 Học kỳ II (2011-2012) trường ĐHSP Hà Nội Bảng PL3.4.3: Điểm khảo sát đầu vào SV trước đợt TN1 Lớp TN1a TN1b TN1c ĐC1a ĐC1b ĐC1c Sinh viên 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 7 6 8 7 7 # 8 7 5 6 8 6 8 7 7 # # 7 6 8 7 7 # # 7 5 # # 6 8 7 7 # # # Bảng PL3.4.4: Điểm đánh giá lực SV đợt TN1 Lớp TN1a TN1b TN1c ĐC1a ĐC1b ĐC1c Sinh viên 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 6 8 7 7 # 8 7 5 6 8 9 7 6 7 # # 6 7 7 6 7 # # 6 7 7 7 8 # # 7 7 6 # # # Bảng PL3.4.5: Điểm đánh giá kết học tập SV đợt TN1 Lớp TN1a TN1b TN1c ĐC1a ĐC1b ĐC1c Sinh viên 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7 7 8 # 6 8 6 7 9 8 # # 7 7 7 # # 5 6 7 7 # # 6 7 7 7 # # # Footer Page 172 of 126 Header Page 173 of 126 161 BẢNG SỐ LIỆU THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ĐỢT PHỤ LỤC 3.5 Bảng PL3.5.1: Danh sách sỹ số SV lớp TN đợt TT Lớp/ ký hiệu Sỹ số Thời gian Địa điểm Phòng TH ĐCĐT khoa SPKT trường ĐHSP Hà Nội K1LT_TN2a 16 Học kỳ II (2012-2013) K1LT_TN2b 17 Học kỳ II (2012-2013) Bảng PL3.5.2: Danh sách sỹ số SV lớp ĐC đợt TT Lớp /ký hiệu Sỹ số Thời gian Địa điểm K1LT_ĐC2a 17 Học kỳ II (2012-2013) K1LT_ĐC2b 17 Học kỳ II (2012-2013) Phòng TH ĐCĐT khoa SPKT trường ĐHSP Hà Nội Bảng PL3.5.3: Điểm khảo sát đầu vào SV trước đợt TN2 Sinh viên Lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TN2a 7 8 6 6 # # # TN2b 8 7 6 6 6 # # ĐC2a 7 8 6 # # ĐC2b 8 8 7 6 6 # # Bảng PL3.5.4: Điểm đánh giá lực SV đợt TN2 Sinh viên Lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TN2a 10 7 6 8 # # # TN2b 7 7 8 # # ĐC2a 6 6 8 # # ĐC2b 6 6 8 # # Bảng PL3.5.5: Điểm đánh giá kết học tập SV đợt TN2 Sinh viên Lớp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TN2a 10 9 7 7 6 # # # TN2b 8 7 7 # # ĐC2a 7 8 6 6 # # ĐC2b 7 6 6 8 # # Footer Page 173 of 126 ... tiễn dạy học thực hành kỹ thuật đào tạo giáo viên Công nghệ theo tiếp cận tương tác 5.2 Đề xuất quy trình, biện pháp dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác đào tạo giáo viên Công nghệ. .. PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC 59 2.2.1 Thiết kế dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 59 2.2.2 Tổ chức điều khiển dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận. .. 1.2.1 Tương tác, dạy học tương tác .15 1.2.2 Thực hành, dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác 19 1.2.3 Môi trường dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác trong đào tạo giáo viên Công nghệ, Dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác trong đào tạo giáo viên Công nghệ, Dạy học thực hành kỹ thuật theo tiếp cận tương tác trong đào tạo giáo viên Công nghệ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay