Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên hoá học tại các trường Đại học Sư phạm (thông qua môn học Phương pháp dạy học hoá học phổ thông)

25 32 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:45

Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Từ yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao xã hội tương lai, Nghị Hội nghị lần thứ Trung ương Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đề mục tiêu cụ thể giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học “tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học” Nhằm thực mục tiêu đề ra, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đề giải pháp “tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học” Một phương pháp dạy học (PPDH) đáp ứng yêu cầu đổi Bộ Giáo dục Đào tạo Dạy học theo dự án (DHTDA) DHTDA giúp người học phát triển kiến thức kĩ kỉ 21, tham gia tích cực vào việc phát triển lực tự chủ, sáng tạo, giải vấn đề phức hợp, tinh thần trách nhiệm khả cộng tác làm việc Từ lí trên, chọn đề tài nghiên cứu “DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀ VẬN DỤNG TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HOÁ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (thông qua môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ thông)” nhằm tổng quan, hệ thống hóa sở lí luận bước đầu vận dụng DHTDA đào tạo giáo viên (GV) hóa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, vận dụng phương pháp DHTDA đào tạo GV hóa học thông qua môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ thông (PPDHHHPT) nhằm giúp sinh viên (SV) hiểu sâu sắc DHTDA, hỗ trợ phát triển lực dạy học hóa học, kích thích hứng thú học tập cho SV, góp phần đổi PPDH nâng cao chất lượng đào tạo khoa Hóa học trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn việc vận dụng DHTDA đào tạo GV - Nghiên cứu sở lí luận đổi PPDH đại học - Nghiên cứu sở lí luận lí thuyết kiến tạo, quan điểm dạy học tích cực, quan điểm dạy học phân hóa, quan điểm dạy học định hướng hành động - Tổng quan phương pháp DHTDA - Nghiên cứu sở lí luận hình thành phát triển lực dạy học cho SV sư phạm hóa học - Điều tra thực trạng DHTDA khoa Hóa học số trường ĐHSP 3.2 Nghiên cứu, vận dụng DHTDA đào tạo GV hóa học trường ĐHSP - Phân tích mục tiêu, cấu trúc, nội dung môn học PPDHHHPT Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đề xuất yêu cầu thực DHTDA hiệu - Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung xây dựng dự án học tập môn học PPDHHHPT - Thiết kế số mô hình DHTDA môn học PPDHHHPT - Xây dựng công cụ đánh giá dự án lực dạy học SV học theo dự án - Nghiên cứu cách thức sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) hỗ trợ đánh giá trình DHTDA 3.3 Thực nghiệm sư phạm (TNSP) Khách thể đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Quá trình đào tạo GV hóa học trường ĐHSP 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp DHTDA việc vận dụng DHTDA đào tạo GV hóa học thông qua môn học PPDHHHPT Phạm vi nghiên cứu 5.1 Nội dung nghiên cứu DHTDA đào tạo GV hóa học trường ĐHSP môn học PPDHHHPT nhằm góp phần phát triển lực dạy học hóa học phổ thông 5.2 Địa bàn nghiên cứu 5.3 Thời gian nghiên cứu Giả thuyết khoa học: Nếu vận dụng DHTDA phù hợp, có hiệu khả thi môn học PPDHHHPT tạo hứng thú học tập, góp phần phát triển lực dạy học cho SV sư phạm hóa học góp phần đổi PPDH, nâng cao chất lượng đào tạo GV hóa học trường ĐHSP Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.3 Phương pháp xử lí thông tin Đóng góp đề tài 8.1 Về mặt lí luận Tổng quan cách hệ thống sở lí luận đề tài phát triển số luận điểm DHTDA tạo sở cho việc vận dụng DHTDA đào tạo GV hóa học thuận lợi 8.2 Về mặt thực tiễn - Đề xuất yêu cầu thực DHTDA hiệu - Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung xây dựng dự án học tập môn học PPDHHHPT - Thiết kế số mô hình DHTDA thích hợp với môn học PPDHHHPT - Nghiên cứu cách thức sử dụng CNTT hỗ trợ đánh giá trình DHTDA - Xây dựng công cụ đánh giá dự án - Xây dựng công cụ đánh giá lực dạy học SV sư phạm học theo dự án Footer Page of 126 Header Page of 126 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận án có chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án đào tạo giáo viên hóa học (50 trang) Chương Vận dụng dạy học theo dự án đào tạo giáo viên hóa học thông qua môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ thông (63 trang) Chương Thực nghiệm sư phạm (29 trang) CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HÓA HỌC 1.1 Đổi PPDH đại học 1.1.1 Nhu cầu đổi PPDH đại học 1.1.2 Phương phướng đổi PPDH đại học Nghị Hội nghị lần thứ Trung ương Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đề mục tiêu cụ thể giáo dục đại học sau: “tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo người học Hoàn thiện mạng lưới sở giáo dục đại học, cấu ngành nghề trình độ đào tạo phù hợp với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; đó, có số trường ngành đào tạo ngang tầm khu vực quốc tế Đa dạng hóa sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển công nghệ lĩnh vực, ngành nghề; yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hội nhập quốc tế” 1.2 Lịch sử phát triển sở phương pháp luận DHTDA 1.2.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu 1.2.1.1 Sự phát triển DHTDA giới 1.2.1.2 Sự phát triển DHTDA Việt Nam 1.2.2 Cơ sở phương pháp luận dạy học theo dự án 1.2.2.1 Lí thuyết kiến tạo 1.2.2.2 Quan điểm dạy học tích cực 1.2.2.3 Quan điểm dạy học phân hóa 1.2.2.4 Quan điểm dạy học định hướng hành động 1.3 Dạy học theo dự án 1.3.1 Khái niệm dự án 1.3.2 Khái niệm dạy học theo dự án DHTDA mô hình tổ chức dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm Dựa dự án (bài tập tình mô thực tế), học viên làm việc theo nhóm, có đóng vai chủ động giải vấn đề khoảng thời gian định (thông thường người học làm việc với chuyên gia thành viên cộng đồng để giải vấn đề hiệu hơn, hiểu sâu nội dung học hơn) Kết việc thực dự án sản phẩm thực tế thuyết trình có chất lượng hình thành kĩ mềm Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.3 Đặc điểm dạy học theo dự án DHTDA có đặc điểm sau: định hướng thực tiễn, có ý nghĩa thực tiễn xã hội, định hướng hứng thú người học, tính phức hợp, định hướng hành động, tính tự lực cao người học, cộng tác làm việc, định hướng sản phẩm, định hướng kĩ mềm, định hướng CNTT, tư độc lập sáng tạo 1.3.4 Phân loại dạy học theo dự án 1.3.5 Tiến trình dạy học theo dự án Hình 1.1 Tiến trình DHTDA 1.3.6 Đánh giá DHTDA 1.3.6.1 Các khái niệm đánh giá 1.3.6.2 Đánh giá DHTDA 1.3.7 Lợi ích DHTDA 1.3.8 Hạn chế DHTDA 1.4 Một số phương pháp kĩ thuật dạy học đại sử dụng DHTDA 1.4.1 Một số PPDH đại: Dạy học hợp tác theo nhóm, phương pháp seminar, phương pháp tự học, phương pháp nghiên cứu khoa học 1.4.2 Một số kĩ thuật dạy học đại: KWL, 5W1H, sơ đồ tư 1.5 Sử dụng CNTT hỗ trợ DHTDA 1.5.1 Hỗ trợ hợp tác nhóm: Google Drive trang web cộng tác Wiki 1.5.2 Hỗ trợ tạo sản phẩm dự án: Powerpoint, Microsoft Publisher, Windows Movie Maker 1.6 Hình thành phát triển lực dạy học cho SV sư phạm hóa học 1.6.1 Năng lực dạy học hóa học 1.6.2 Tác dụng DHTDA việc hình thành phát triển lực dạy học cho SV sư phạm hóa học Đối với SV sư phạm hóa học, học thường xuyên theo phương pháp DHTDA môn học PPDHHHPT, em có điều kiện hình thành phát triển lực dạy học hóa học phổ thông, cụ thể lực sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào nội dung học dạy học hóa học - Năng lực phát triển chương trình môn học thực dự án “Tìm hiểu, phân tích cấu trúc nội dung, chương trình (SGK) Hóa học phổ thông” Trong luận án này, trọng việc nghiên cứu, vận dụng DHTDA nhằm hình thành phát triển lực vận dụng phương pháp, phương tiện hình thức tổ chức dạy học chung đặc thù môn Hóa học cho SV Cụ thể sau: - Năng lực vận dụng PPDH đại hiệu quả: biết lựa chọn PPDH thích hợp cho loại đối tượng HS; biết soạn thực kế hoạch dạy học thể PPDH phù hợp với mục tiêu, nội dung học; biết sử dụng PPDH kĩ thuật, quy trình sư phạm để mang lại hiệu cao dạy học - Năng lực sử dụng số phần mềm hóa học để thiết kế thí nghiệm hay mô hình mô phỏng, lực thiết kế chế tạo phương tiện dạy học hóa học đơn giản Các lực hình thành phát triển qua việc thực dự án “Thiết kế chế tạo đồ dùng dạy học học thuyết định luật hóa học” - Năng lực thực hành thí nghiệm hóa học Các dự án yêu cầu SV thực thí nghiệm chương trình hóa học phổ thông với hóa chất sống giúp SV phát triển lực thực hành thí nghiệm vận dụng hình thức tổ chức dạy học để kích thích hứng thú học tập cho HS 1.7 Thực trạng sử dụng DHTDA khoa Hóa học trường ĐHSP 1.7.1 Mục đích điều tra Chúng tiến hành điều tra để tìm hiểu thực trạng phổ biến, mức độ sử dụng, khó khăn, yếu tố ảnh hướng đến việc thực DHTDA khoa Hóa học trường ĐHSP – nơi đào tạo hàng ngàn GV hóa học phổ thông, giảng viên hóa học cho trường cao đẳng ĐHSP năm 1.7.2 Đối tượng điều tra Chúng tiến hành khảo sát 51 giảng viên 786 SV sư phạm hóa học ba khu vực bắc, trung, nam phiếu khảo sát (Phụ lục 1.A, 1.B) năm từ năm 2010 đến 2013 1.7.3 Kết điều tra 1.7.3.1 Đối với giảng viên Chúng gửi phiếu điều tra đến 70 giảng viên khoa Hóa học trường ĐHSP thu 51 phiếu Kết thu sau: - Đa số (76,47%) biết đến DHTDA qua lớp tập huấn Chương trình dạy học Intel qua đồng nghiệp Do số lượng giảng viên thường xuyên tập huấn chiếm 13,73% nên phần lớn chưa chưa sử dụng DHTDA dạy học Footer Page of 126 Header Page of 126 - Kết điều tra cho thấy khó khăn DHTDA việc xây dựng kế hoạch đánh giá đơn giản, hiệu quả, khả thi, đảm bảo SV tham gia trình đánh giá giảng viên (80,39%) - Đánh giá, phản hồi theo dõi SV đánh giá suốt trình thực dự án (74,51% ) công việc đem lại không vất vả cho giảng viên - Việc lựa chọn nội dung học vấn đề thực tế có ý nghĩa để xây dựng dự án hấp dẫn, lôi người học thách thức đa số giảng viên khảo sát (68,63%) - Có 45,10% giảng viên cho việc thay đổi vai trò DHTDA khó 52,94% vận dụng CNTT vào DHTDA không khó khăn - Hầu hết giảng viên khảo sát (96,08%) cho việc soạn câu hỏi định hướng bám sát mục tiêu học hấp dẫn không khó Do chương trình dạy học bậc cao đẳng, đại học linh động nên giảng viên xếp, bố trí thời gian hợp lí để DHTDA - Đa số giảng viên (60,78%) DHTDA nhận thấy trình độ học vấn SV yếu tố định hiệu việc học tập theo dự án Hiệu DHTDA phụ thuộc lớn vào tính động sáng tạo SV (84,31%), phụ thuộc vào kĩ mềm (kĩ làm việc nhóm, kĩ giao tiếp hợp tác, kĩ sử dụng CNTT…) 1.7.3.2 Đối với SV Chúng gửi phiếu điều tra đến 800 SV sư phạm hóa học thu 786 phiếu Kết thu sau: - Phần lớn SV điều tra chưa học theo dự án - Phần nhiều SV (95,93%) cho em phải hoạt động tư nhiều so với học PPDH truyền thống 100% SV nhận thấy việc đóng vai làm công việc mô thực tế vừa hứng thú đầy thách thức Đa số SV (81,17%) thừa nhận việc tự định hướng trình học tập khâu khó khăn lâu em quen làm việc theo đạo giảng viên, 18,83% lại tự tin với chủ động công việc có khả định hướng tốt Thường xuyên đánh giá nhóm thân để tự tiến việc không dễ 59,80% SV học theo dự án Có 87,89% SV cho để hoàn thành tạo sản phẩm dự án cần có sáng tạo cao trình làm việc 30,41% SV tự tin việc quản lí thời gian thân để hoàn thành dự án cho việc học theo dự án không làm thời gian em - Yếu tố mang lại khó khăn cho nhiều SV thời gian (76,97%) - 34,48% SV tự tin khẳng định cố gắng áp dụng thường xuyên DHTDA lợi ích mà đem lại 1.7.4 Kết luận Kết điều tra cho thấy việc sử dụng phương pháp Footer Page of 126 Header Page of 126 trường ĐHSP hạn chế Về phía người dạy, điều lí giải số giảng viên biết hiểu PPDH Mặt khác, đa số giảng viên DHTDA gặp nhiều khó khăn Trong đó, khó khăn lớn việc xây dựng kế hoạch đánh giá, thực đánh giá trình Về phía người học, DHTDA tạo điều kiện cho SV phát triển lực hợp tác nhóm, sáng tạo, quản lí thời gian, tự định hướng, giải vấn đề… Nhưng điều lại mang đến khó khăn cho em chưa học theo dự án Kết khảo sát sở thực tiễn để thực đề xuất vận dụng DHTDA chương cách hợp lí, khả thi có hiệu TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương 1, trình bày tổng quan số sở lí luận đổi PPDH đại học, lịch sử sở phương pháp luận DHTDA Trên tảng đó, hệ thống hóa vấn đề liên quan đến DHTDA Từ đó, trình bày số phương pháp kĩ thuật dạy học đại hỗ trợ DHTDA đại học Nhằm hỗ trợ cho DHTDA, nghiên cứu cách sử dụng số phương tiện CNTT giúp tạo sản phẩm dự án website Google Drive, Wiki giúp giảng viên SV làm việc trực tuyến, tiết kiệm thời gian tăng hiệu công việc Bên cạnh đó, làm rõ sở lí luận việc phát triển lực dạy học cho SV sư phạm hóa học sử dụng DHTDA môn học PPDHHHPT Để có sở thực tiễn giúp cho việc vận dụng hiệu DHTDA, tiến hành điều tra thực trạng việc sử dụng DHTDA khoa Hóa học số trường ĐHSP mức độ phổ biến phương pháp, khó khăn thực DHTDA, yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiệu PPDH Kết điều tra sở để tiếp tục công việc nghiên cứu chương CHƯƠNG VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HÓA HỌC (thông qua môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ thông) 2.1 Quá trình đào tạo SV hóa học trường ĐHSP 2.1.1 Mục tiêu đào tạo Đào tạo người GV hóa học có kiến thức chuyên môn vững vàng, có lực thực hành, thí nghiệm vận dụng kiến thức hóa học vào thực tế đời sống; có lực sử dụng phương tiện, PPDH đại; có lực tự học, tự nghiên cứu để không ngừng hoàn thiện thân; có khả thích nghi, giao lưu sáng tạo; có đạo đức, sức khỏe; đủ lực đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, nghiên cứu khoa học, quản lí chuyên môn trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề THPT làm công tác nghiên cứu viện, trung tâm, doanh nghiệp tiếp tục học tập trình độ cao Footer Page of 126 Header Page of 126 2.1.2 Nội dung chương trình đào tạo 2.2 Phân tích mục tiêu cấu trúc nội dung môn học PPDHHHPT 2.2.1 Mục tiêu môn học Sau học xong môn học này, SV sẽ: - Biết lí luận dạy học vấn đề cụ thể quan trọng giáo trình môn học PPDHHHPT - Nghiên cứu, nắm vững chương trình hoá học phổ thông, phân tích nội dung hiểu hình thành, phát triển số khái niệm hoá học bản: chất, nguyên tố hoá học, phản ứng hoá học, Từ mà hiểu nguyên tắc lựa chọn PPDH có hiệu cho dạng cụ thể - Trên sở lí luận dạy học hoá học, SV vận dụng việc lựa chọn kiến thức, thí nghiệm, chế tạo đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung dạy học, xây dựng giáo án số buổi dạy cụ thể, nhằm giúp SV chuẩn bị tốt cho đợt thực tập sư phạm hoạt động có hiệu trường phổ thông trường 2.2.2 Cấu trúc nội dung môn học 2.3 Các yêu cầu nhằm thực hiệu phương pháp DHTDA Muốn triển khai DHTDA hiệu môn học PPDHHHPT nói riêng dạy học nói chung, theo cần ý yêu cầu sau: 2.3.1 Đối với giảng viên - Yêu cầu 1: Quan sát hoạt động SV trực tiếp gián tiếp đưa ý kiến tư vấn cần thiết Không can thiệp ép buộc SV thực công việc theo ý kiến chủ quan cách làm việc SV chưa thật hoàn hảo theo ý giảng viên Sẵn sàng thay đổi vai trò để trở thành người học số trường hợp để lắng nghe ý kiến SV Luôn khuyến khích, động viên SV suy nghĩ theo cách mới, thực công việc theo phương pháp - Yêu cầu 2: Yêu cầu SV tìm hiểu phần kiến thức em cần thích Ngoài ra, xây dựng ý tưởng dự án, giảng viên nên xây dựng tập tình mô phù hợp với tâm sinh lí sở thích, sở trường người học - Yêu cầu 3: Xây dựng kế hoạch đánh giá hợp lí với tiêu chí đánh giá cụ thể - Yêu cầu 4: Tạo điều kiện cho SV rèn luyện kĩ mềm hình thành, phát triển lực dạy học hóa học - Yêu cầu 5: Thường xuyên rút kinh nghiệm sau dự án - Yêu cầu 6: Nên sử dụng CNTT hỗ trợ hoạt động hợp tác SV để dễ dàng việc theo dõi, đánh giá trình 2.3.2 Đối với SV - Yêu cầu 1: Nghe tích cực phê bình mang tính xây dựng - Yêu cầu 2: Phân công công việc hợp lí, cụ thể có giám sát, đánh giá lẫn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Yêu cầu 3: SV cần xếp thời gian biểu làm việc cách khoa học - Yêu cầu 4: Cần bám sát mục tiêu dự án, câu hỏi định hướng, tiêu chí đánh giá giảng viên để có tự định hướng tốt công việc 2.4 Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đánh giá trình DHTDA Trước thực dự án, luôn tồn khoảng cách mục tiêu dự án đề kiến thức, kĩ có SV Đánh giá trình khâu quan trọng DHTDA để thu hẹp khoảng cách DHTDA đòi hỏi SV phải làm việc nhóm thường xuyên, chủ yếu thời gian bên giảng đường Thật khó khăn cho giảng viên để theo dõi tiến độ làm việc đánh giá đóng góp cá nhân SV Để khắc phục khó khăn này, xin giới thiệu hai phương tiện CNTT dùng để hỗ trợ đánh giá trình DHTDA Google Drive trang web cộng tác Wiki 2.4.1 Google Drive Lịch sử sửa đổi tính hữu ích DHTDA Để biết phiên thời điểm khác so với thời điểm trước tạo thay đổi đó, giảng viên nhấp chuột vào thời gian muốn xem danh sách lịch sử phiên Phần văn thay đổi có màu ứng với màu thành viên chỉnh sửa nó, phần văn không đổi màu phần văn cũ Nhờ chức này, giảng viên dễ dàng xác định thành viên tích cực, thường xuyên đóng góp ý kiến hay, sáng tạo, thành viên không đóng góp (chỉ vào tài liệu nhóm để xem), thành viên đóng góp vào hoạt động thực dự án nhóm 2.4.2 Wiki Trong trình nhóm thực dự án, thông tin trang “Wiki con” nhóm giúp giảng viên có phản hồi, điều chỉnh, tư vấn cho nhóm cần thiết Giảng viên theo dõi đóng góp, tích cực tiến thành viên hoạt động thực dự án nhóm cách so sánh phiên trang Wiki nhóm Giảng viên nhấp vào ô có biểu tượng đồng hồ góc phải phía hình, xuất danh sách phiên kèm ngày giờ, người chỉnh sửa phản hồi có 2.5 Xây dựng công cụ đánh giá dự án 2.5.1 Công cụ tự đánh giá đánh giá đồng đẳng Bảng 2.1 Phiếu tự đánh giá đánh giá đồng đẳng Nhóm: Lớp: Người đánh giá:…………………………………… Cách sử dụng thang điểm: = tốt thành viên khác nhóm = trung bình = không tốt thành viên khác Footer Page of 126 10 Header Page 10 of 126 = không giúp cho nhóm -1 = trở ngại nhóm Biết Đóng Có Quan Hợp tổ Nhiệt góp ý định tâm, tác chức tình, kiến hướng Tên giúp nhóm trách hay, đỡ hiệu quản nhiệm sáng công người lí tạo việc nhóm … Thực Tổng công điểm việc (Xi) hiệu Để tránh tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến kết đánh giá, điểm số (cao thấp nhất) xuất lần tiêu chí, điểm số thay điểm số trung bình giả định (là điểm) Hệ số đánh giá đồng đẳng tính sau: cộng tổng tất điểm thành viên (do thành viên thành viên khác chấm) 2: điểm trung bình giả định Hệ số đánh giá đồng đẳng dùng để tính điểm dự án cho cá nhân sau 2.5.2 Công cụ đánh giá sản phẩm dự án 2.5.2.1 Phiếu đánh giá thuyết trình powerpoint Bảng 2.2 Phiếu đánh giá thuyết trình powerpoint Nhóm:…………………………………….Lớp:…… Người đánh giá:…………………………………… Tiêu chí đánh giá Mức độ (điểm từ đến 1) Giới thiệu nhóm sinh động, hút, sáng tạo Nội dung Giới thiệu mục đích rõ ràng, đầy đủ, làm bật vấn đề cần Footer Page 10 of 126 Giới thiệu nhóm chưa sinh động, hút Giới thiệu mục đích đủ chưa làm bật vấn đề Giới thiệu nhóm sơ sài Không có phần giới thiệu nhóm Giới thiệu mục đích chưa đủ, chưa làm bật vấn Chưa giới thiệu mục đích công việc Điểm Header Page 11 of 126 giải Hình thức 11 cần giải Trả lời Trả lời câu hỏi nội CHND đủ, dung đúng, (CHND) đủ, số chưa đúng, khoa trích dẫn học trích TLTK cụ dẫn tài liệu thể Giải tham khảo vấn (TLTK) cụ đề dự án đề thể Giải triệt để, vấn đề hợp lí triệt để, hợp lí, sáng tạo Kết luận đầy Kết luận đủ, đầy đủ, xác Đánh xác giá ý chưa nghĩa đánh giá kiến ý thức nghĩa kiến thức Hình ảnh Hình ảnh minh họa, minh họa, phim phim vấn vấn yêu cầu yêu cầu dự án, làm dự án tăng giá trị toàn sản phẩm Background Background đẹp, phù hợp đơn giản, với đề tài, màu làm bật làm bật màu màu chữ giúp dễ chữ giúp dễ đọc đọc Cỡ chữ vừa Cỡ chữ vừa phải, số phải, hiệu dòng hợp lí, ứng hợp lí, chữ hình số slide Footer Page 11 of 126 đề cần giải Trả lời CHND thiếu, chưa trích dẫn TLTK đầy đủ Giải vấn đề hợp lí chưa triệt để Trả lời CHND thiếu chưa xác, không trích dẫn TLTK Giải vấn đề chưa hợp lí Kết luận chưa đầy đủ, chưa đánh giá ý nghĩa kiến thức Chưa rút kết luận, không đánh giá ý nghĩa kiến thức Hình ảnh minh họa, phim vấn yêu cầu dự án nội dung sơ sài Hình ảnh minh họa, phim vấn chưa yêu cầu dự án Background đơn giản, màu không làm bật màu chữ Cỡ chữ vừa phải, slide nhiều chữ, vài hiệu Background không phù hợp, màu chưa làm bật màu chữ Chữ nhỏ, slide nhiều chữ, sử dụng hiệu ứng 12 Header Page 12 of 126 hài hòa, hiệu ứng hợp lí Không có lỗi tả, trình bày hợp lí, sáng tạo, hình ảnh minh họa, phim vấn đẹp, rõ nét, chất lượng âm tốt nhiều chữ ứng chưa hợp lí Có số Còn lỗi lỗi tả, tả, hình ảnh phần trình minh họa bày chưa hợp đẹp, phim lí, hình ảnh vấn minh họa rõ nét, đẹp, phim lẫn số vấn rõ tạp âm nét nhưng có lẫn nhiều thể nghe rõ tạp âm, nội dung không rõ không hợp lí Nhiều lỗi tả, phần trình bày chưa hợp lí, hình ảnh minh họa mờ, phim vấn rung, âm rồ, không nghe rõ Tổng điểm 2.5.2.2 Phiếu đánh giá video clip 2.5.2.3 Phiếu đánh giá báo cáo nghiên cứu khoa học Ngoài ra, thiết kế số phiếu đánh giá sản phẩm dự án phiếu đánh giá báo, tờ báo, brochure trình bày phụ lục 2.A, 2.B, 2.C luận án 2.5.3 Công cụ đánh giá nhóm 2.5.3.1 Phiếu đánh giá hoạt động báo cáo sản phẩm dự án 2.5.3.2 Phiếu đánh giá hồ sơ học tập nhóm 2.5.4 Cách chấm điểm học theo dự án 2.5.4.1 Cách chấm điểm nhóm dự án 2.5.4.1 Cách chấm điểm cá nhân 2.6 Xây dựng công cụ đánh giá lực dạy học hóa học SV học theo dự án 2.6.1 Bảng kiểm quan sát đánh giá lực dạy học hóa học Bảng sau dùng để giảng viên quan sát biểu lực dạy học hóa học SV dạy lớp TN ĐC Quy ước: Có biểu lực: điểm; Không có biểu lực: điểm Bảng 2.3 Bảng kiểm quan sát đánh giá lực dạy học hóa học Lớp:……………………… STT Biểu lực dạy học hóa học Thuyết trình Giao tiếp Sử dụng ngôn ngữ Chế tạo đồ dùng dạy học Footer Page 12 of 126 Số thứ tự SV danh sách … Header Page 13 of 126 10 11 12 13 14 15 13 Thực hành thí nghiệm hóa học Sử dụng phương tiện dạy học Vận dụng PPDH đại phù hợp Phát vấn đề để xây dựng dự án học tập Dạy học tích hợp Phân tích chương trình môn học Lập kế hoạch dạy học Soạn giáo án dạy học Kiểm tra, đánh giá Quản lí thời gian Tự học, tự nghiên cứu (tra cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, nhận xét thông tin, giải vấn đề chuyên môn) Tổng điểm quan sát cá nhân(A) Tổng điểm quan sát lớp (tổng điểm quan sát SV lớp): … 2.6.2 Kiểm chứng độ giá trị bảng kiểm quan sát 2.7 Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung xây dựng dự án học tập môn học PPDHHHPT 2.7.1 Các sở khoa học để xây dựng nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTDA Chúng đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung xây dựng dự án học tập môn học PPDHHHPT dựa sở khoa học sau: đặc điểm phương pháp DHTDA; nội dung môn học PPDHHHPT; đặc điểm đối tượng dạy học SV sư phạm hóa học; sở vật chất có trường ĐHSP nước 2.7.2 Các nguyên tắc lựa chọn nội dung dạy học theo dự án Khi xây dựng dự án học tập môn học PPDHHHPT cho SV sư phạm hóa học, giảng viên cần ý đến nguyên tắc lựa chọn nội dung sau: - Nội dung kiến thức phải nằm chương trình môn học tức phải gắn với nội dung hóa học trường phổ thông - Nội dung kiến thức cần gắn với thực tế dạy học hóa học phổ thông vấn đề giáo dục xã hội quan tâm, vấn đề thời liên quan đến hóa học đổi SGK, thiết bị dạy học, đổi PPDH, ô nhiễm môi trường,… - Nội dung kiến thức lựa chọn cần đảm bảo SV có đủ điều kiện để tìm hiểu, thực dự án - Nội dung kiến thức phải hướng đến việc rèn luyện lực dạy học hóa học cho SV hoàn thiện kiến thức chuyên môn, viết bảng, thuyết trình, thực hành thí nghiệm, sử dụng CNTT, thiết kế dự án dạy học, vận dụng PPDH đại vào dạy học dạng cụ thể chương Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 trình hóa học phổ thông,… - Nội dung kiến thức nên kiến thức liên môn để tạo điều kiện cho em phát triển, mở rộng kiến thức, biết tích hợp kiến thức môn học khác dạy học phổ thông sau (đáp ứng yêu cầu Nghị Hội nghị lần thứ Trung Ương Đảng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo) 2.8 Thiết kế số mô hình DHTDA môn học PPDHHHPT Dựa vào nội dung môn học PPDHHHPT, thiết kế số mô hình DHTDA xây dựng đề tài dự án nhằm giúp giảng viên thuận tiện tiết kiệm thời gian việc sử dụng PPDH 2.8.1 Mô hình dạy học theo dự án loại “tìm hiểu” 2.8.1.1 Các nội dung kiến thức thiết kế dự án “tìm hiểu” Giảng viên nên lựa chọn nội dung kiến thức mang tính thông tin cần tìm hiểu liên quan đến thực tế giáo dục dạy học hóa học phân tích cấu trúc nội dung, chương trình SGK Hóa học phổ thông; vấn đề khó dạy học thuyết định luật hóa học; vấn đề cần lưu ý dạy chất nguyên tố hóa học; vấn đề cần lưu ý dạy hóa học hữu 2.8.1.2 Định hướng xây dựng ý tưởng dự án Để xây dựng ý tưởng dự án loại “tìm hiểu” cần: - Chọn nội dung mang tính thông tin liên quan đến thực tế để SV phải chủ động tìm kiếm thông tin qua nhiều nguồn tham khảo - Lựa chọn vai mà thực tế người có nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập, phân tích, chọn lọc thông tin để giao cho SV nhằm tìm hiểu kiến thức học - Lựa chọn kiểu sản phẩm dự án vừa sức với đối tượng SV để thể kiến thức mà em tìm hiểu Ví dụ lớp SV có lực CNTT giảng viên yêu cầu em làm powerpoint trình chiếu làm video clip, với đối tượng SV điều kiện CNTT yêu cầu em viết báo cáo, làm báo tường,… 2.8.1.3 Mục tiêu hình thành phát triển lực dạy học hóa học SV sư phạm hóa học thực dự án loại “tìm hiểu” môn học PPDHHHPT hình thành phát triển lực dạy học sau: - Năng lực giảng giải, thuyết trình thông qua hoạt động thuyết trình báo cáo sản phẩm dự án - Năng lực giao tiếp với đồng nghiệp HS thông qua hoạt động giao tiếp với người trình thực dự án - Năng lực sử dụng CNTT thông qua việc thiết kế thuyết trình powerpoint thực video clip - Năng lực tìm kiếm, tra cứu thông tin kiến thức hóa học phục vụ cho dạy thông qua công việc tìm kiếm, phân tích, nhận xét, đánh giá chọn lọc thông tin mà dự án yêu cầu tìm hiểu - Năng lực giải vấn đề chuyên môn tình dạy học Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 hóa học thông qua việc giải vấn đề dự án yêu cầu 2.8.1.4 Hướng dẫn thực dự án Để thực dự án “tìm hiểu”, nhóm SV cần thực bước sau: Bước 1: Lên danh sách nội dung cần tìm hiểu Bước 2: Thảo luận nguồn tài liệu tham khảo (sách, báo, internet, ý kiến chuyên gia,…) Bước 3: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm để tìm hiểu thông tin cần cho dự án Bước 4: Tập hợp, phân tích, đánh giá, chọn lọc thông tin Bước 5: Thiết kế sản phẩm dự án thể thông tin cần tìm hiểu theo yêu cầu dự án (có thể powerpoint, website, báo, sơ đồ, tranh vẽ,…) Bước 6: Trình bày, báo cáo sản phẩm dự án Tùy vào tính phức tạp dự án, giảng viên yêu cầu SV thực lớp học từ tuần đến tháng hay học kỳ Vào học có nội dung liên quan đến dự án, giảng viên tổ chức cho nhóm báo cáo sản phẩm 2.8.1.5 Hệ thống dự án học tập loại “tìm hiểu” môn học PPDHHHPT Với nội dung trình bày mục 2.8.1.1, xây dựng đề tài dự án học tập gồm: tìm hiểu, phân tích cấu trúc nội dung, chương trình SGK Hóa học phổ thông; tìm hiểu vấn đề khó dạy học thuyết định luật hóa học; tìm hiểu vấn đề cần lưu ý dạy nguyên tố chất hóa học; tìm hiểu vấn đề cần lưu ý dạy học hóa học hữu 2.8.1.6 Ví dụ giáo án dự án“Tìm hiểu, phân tích cấu trúc nội dung, chương trình SGK Hóa học phổ thông hành” I Mục tiêu dự án Kiến thức: Biết cấu trúc chương trình, nội dung kế hoạch dạy học hóa học phổ thông (THCS, THPT); hiểu nguyên tắc xây dựng định hướng đổi chương trình SGK Hóa học phổ thông; biết ưu điểm hạn chế SGK Hóa học phổ thông để phát huy khắc phục dạy học Kĩ năng: Phát triển kĩ hợp tác nhóm; phát triển kĩ tìm kiếm, chọn lọc thông tin thông qua nhiều nguồn: sách, báo, internet, ý kiến HS, GV; phát triển kĩ phân tích, tổng hợp, đánh giá, nhận xét vấn đề; phát triển kĩ giao tiếp, vấn Thái độ: Thấy ý nghĩa môn học; có cách nhìn khoa học nội dung chương trình SGK Hóa học hành, hình thành lòng yêu nghề cho SV sư phạm hóa học qua nội dung dự án phương pháp DHTDA II Chuẩn bị giảng viên Bộ câu hỏi định hướng Câu hỏi khái quát: SGK Hóa học phổ thông đổi để bắt kịp phát triển giáo dục nước khu vực giới? Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 Câu hỏi học: GV HS gặp thuận lợi sử dụng SGK Hóa học phổ thông (THCS, THPT) hành? Câu hỏi nội dung: - Hãy nêu mục tiêu môn học Hóa học THCS, THPT (kiến thức, kĩ năng, thái độ tình cảm) - Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng định hướng đổi chương trình SGK Hóa học phổ thông - Nhận xét cấu trúc nội dung kế hoạch dạy học hóa học phổ thông Nhận xét tỷ lệ tiết lí thuyết, thực hành, ôn tập, luyện tập - Nhận xét hình thức cách trình bày SGK Hóa học phổ thông (THCS, THPT) Cho ví dụ - Nhận xét nội dung SGK Hóa học hành - Nêu số đề nghị để hoàn thiện hình thức, nội dung SGK Hóa học phân phối chương trình hành Kế hoạch đánh giá Kế hoạch thực dự kiến Nguồn tài nguyên Cơ sở vật chất: máy tính, máy chiếu, hình chiếu III Phương pháp dạy học: DHTDA; điều tra, vấn; thuyết trình;… IV Các hoạt động dạy học - Hoạt động (5’): Tìm hiểu phương pháp DHTDA - Hoạt động 2(15’): Lập nhóm dự án, thảo luận ý tưởng, “kịch bản” dự án, khảo sát nhu cầu kiến thức SV để điều chỉnh mục tiêu dự án - Hoạt động 3(25’): Lập kế hoạch thực dự án SV thực dự án theo kế hoạch xây dựng tuần, sử dụng Google Drive để hợp tác nhóm xây dựng câu hỏi vấn GV HS Giảng viên theo dõi qua Google Drive phiếu đánh giá cá nhân nhóm để đánh giá trình tư vấn - Hoạt động (135’): Các nhóm báo cáo; giảng viên, SV đánh giá sản phẩm dự án phiếu đánh giá nhóm phiếu đánh giá thuyết trình powerpoint phiếu đánh giá video clip - Hoạt động (45’): Tổng kết học, rút kinh nghiệm cho dự án sau 2.8.2 Mô hình dạy học theo dự án loại “thực hành” 2.8.2.1 Các nội dung kiến thức thiết kế dự án “thực hành” Chúng đề xuất nội dung mang tính thực hành liên quan đến hoạt động dạy học hóa học như: đồ dùng dạy học học thuyết định luật hóa học; thí nghiệm để dạy học chất nguyên tố hóa học, thí nghiệm để dạy học hóa học hữu cơ, PPDH chất nguyên tố hóa học; chất hữu cơ; sản xuất hóa học; vấn đề hóa học với kinh tế, xã hội, môi trường,…; giáo án điện tử dạy học dạng cụ thể luyện tập 2.8.2.2 Định hướng xây dựng ý tưởng dự án Để xây dựng ý tưởng dự án “thực hành” cần chọn nội dung liên quan đến thực hành, thực nghiệm; lựa chọn vai mà Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 thực tế người có công việc thường ngày thực hành, thực nghiệm để tạo sản phẩm dự án; lựa chọn kiểu sản phẩm dự án vừa sức với SV điều kiện sở vật chất có 2.8.2.3 Mục tiêu hình thành phát triển lực dạy học hóa học SV sư phạm hóa học thực dự án loại “thực hành” môn học PPDHHHPT rèn luyện phát triển lực dạy học sau: lực thiết kế chế tạo đồ dùng dạy học hóa học; lực thực hành thí nghiệm hóa học; lực sử dụng phương tiện dạy học hóa học; lực vận dụng PPDH đại vào dạy học hóa học, lực thực DHTDA: phát vấn đề để xây dựng dự án học tập, lực dạy học phân hóa, lực dạy học tích hợp, lực lập thực kế hoạch dạy học, lực thiết kế kế hoạch công cụ đánh giá HS, lực xây dựng quản lí hồ sơ dạy học 2.8.2.4 Hướng dẫn thực dự án 2.8.2.5 Hệ thống dự án học tập loại “thực hành” môn học PPDHHHPT Với nội dung lựa chọn trên, xây dựng đề tài dự án học tập gồm: thiết kế chế tạo đồ dùng dạy học học thuyết định luật hóa học phổ thông; thực số thí nghiệm nguyên tố chất hóa học chương trình hóa học phổ thông hóa chất có đời sống ngày; thiết kế dự án dạy học nguyên tố chất hóa học; thực số thí nghiệm hóa học hữu vô chương trình hóa học phổ thông hóa chất có đời sống ngày; thiết kế dự án dạy học dạy hóa học hữu cơ; thiết kế dự án dạy học dạy sản xuất hóa học; thiết kế giáo án điện tử để dạy học luyện tập; thiết kế dự án dạy học hóa học vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường 2.8.3 Mô hình dạy học theo dự án loại “nghiên cứu” 2.8.3.1 Các nội dung kiến thức thiết kế dự án “nghiên cứu” Ngoài việc đảm bảo nguyên tắc lựa chọn nội dung xây dựng dự án học tập môn học PPDHHHPT, để xây dựng dự án loại “nghiên cứu”, giảng viên nên lựa chọn nội dung kiến thức cần SV nghiên cứu, thực nghiệm, điều tra có phương pháp khoa học,… để từ liệu có đạt đến kết nghiên cứu hơn, cao hơn, giá trị vận dụng PPDH có hiệu để dạy học học thuyết định luật, chất nguyên tố, hóa học hữu cơ, sản xuất hóa học; điều tra thực trạng dạy học hóa học; điều tra thực trạng sử dụng PPDH đại dạy học hóa học phổ thông 2.8.3.2 Định hướng xây dựng ý tưởng dự án Để xây dựng ý tưởng dự án “nghiên cứu” cần: - Chọn nội dung liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu việc ứng dụng PPDH vào dạy học phổ thông - Lựa chọn kiểu sản phẩm dự án dạng báo khoa học, báo cáo khoa học hay luận văn tốt nghiệp Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 2.8.3.3 Mục tiêu hình thành phát triển lực dạy học hóa học - Rèn luyện lực phát triển nghề nghiệp, lực tự học - Rèn luyện lực vận dụng PPDH đại trình dạy học hóa học phổ thông - Rèn luyện lực nghiên cứu khoa học: xây dựng đề cương nghiên cứu; hệ thống hóa kiến thức, sở lí luận vấn đề nghiên cứu; điều tra thực trạng vấn đề nghiên cứu; TNSP; xử lí kết TNSP… - Phát triển lực viết báo cáo, báo khoa học 2.8.3.4 Hướng dẫn thực dự án 2.8.3.5 Hệ thống dự án học tập loại “nghiên cứu” môn học PPDHHHPT Với nội dung lựa chọn trên, tiến hành xây dựng đề tài dự án học tập: sử dụng kiến thức lịch sử hóa học để dạy học thuyết định luật hóa học phổ thông; nghiên cứu, vận dụng PPDH dạy học nguyên tố chất hóa học; nghiên cứu, vận dụng PPDH dạy học hóa học hữu cơ; nghiên cứu, vận dụng phương pháp DHTDA để dạy học sản xuất hóa học; điều tra thực trạng sử dụng phương pháp DHTDA số trường phổ thông thành phố nơi em học tập TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương này, phân tích mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo SV hóa học trường ĐHSP phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung môn học PPDHHHPT Để nâng cao chất lượng đào tạo SV sư phạm hóa học, đề xuất 10 yêu cầu nhằm giúp giảng viên SV thực có hiệu DHTDA Bên cạnh đó, nghiên cứu hướng dẫn cách sử dụng CNTT (Google Drive Wiki) để hỗ trợ DHTDA Ngoài ra, thiết kế công cụ đánh giá dự án sử dụng cho loại dự án học tập công cụ đánh giá lực dạy học SV học theo dự án Trên sở đặc điểm DHTDA, nội dung môn học PPDHHHPT đặc điểm SV sư phạm, đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTDA, thiết kế mô hình dự án học tập loại “tìm hiểu”, “thực hành”, “nghiên cứu” xây dựng 17 đề tài dự án học tập CHƯƠNG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Chúng tiến hành TNSP nhằm: - Đánh giá tính hiệu dự án thiết kế, cụ thể nâng cao hứng thú học tập, hình thành phát triển lực dạy học cho SV sư phạm hóa học - Đánh giá phù hợp khả thi việc vận dụng dự án học tập vào trình đào tạo GV hóa học nói chung môn học PPDHHHPT nói riêng 3.2 NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Với mục đích TNSP trên, xác định nhiệm vụ là: Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 - Chọn đối tượng, địa bàn để tổ chức TNSP - Xác định dự án học tập TNSP - Chuẩn bị kế hoạch thực dự án, phương tiện thực trao đổi với giảng viên TN phương pháp DHTDA, dự án TN, - Thiết kế, chuẩn bị công cụ đánh giá DHTDA: bảng kiểm quan sát, phiếu đánh giá,… - Thiết kế giáo án DHTDA dùng để TNSP - Lập kế hoạch tiến hành TNSP thực hiện: vòng thử nghiệm nhằm thăm dò, rút kinh nghiệm; TN thức - Xử lí kết TNSP, phân tích kết luận 3.3 TIẾN TRÌNH THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.3.1 Chọn đối tượng, địa bàn thực nghiệm sư phạm TNSP tiến hành đối tượng SV trường ĐHSP tỉnh, thành Hà Nội, Huế, Đà Nẵng TP HCM 3.3.2 Chuẩn bị thực nghiệm sư phạm 3.3.3 Lập kế hoạch tiến hành thực nghiệm sư phạm 3.3.4 Tiến hành thực nghiệm sư phạm 3.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.4.1 Kết đánh giá qua bảng kiểm quan sát phiếu hỏi 3.4.1.1 Kết điều tra giảng viên Chúng phát phiếu điều tra (về phù hợp, khả thi tính hiệu dự án) nhận kết phản hồi giảng viên trực tiếp dạy TN 16 phiếu phản hồi giảng viên tổ Phương pháp dạy học hóa học trường ĐHSP biết thực DHTDA Kết điều tra thu sau: - Tất 100% giảng viên cho dự án thực nghiệm có nội dung lựa chọn xây dựng dự án phù hợp, mục tiêu dự án hợp lí, kế hoạch thực hiện, tổ chức báo cáo dễ tiến hành - Đa số cho vấn đề thực tế lựa chọn phù hợp (85,71%), câu hỏi định hướng hay, thu hút (71,43%), kế hoạch đánh giá dễ sử dụng (61,91%), công cụ đánh giá phù hợp (90,48%) dễ sử dụng (85,71%) 3.4.1.2 Kết điều tra SV Sau TN, phát phiếu điều tra (về thái độ, hứng thú dự án) cho 328 SV TN nhận lại 100% số phiếu phát Kết điều tra cho thấy: - Đa số thích vấn đề thực tế dự án (82,01%) cảm thấy hứng thú với dự án học (81,40%) - Có 93,90 % SV thích tiếp tục học theo dự án 100% nghĩ thực công việc tương tự xã hội; 63,11 % hiểu rõ, khắc sâu vận dụng kiến thức học 100% cho học theo dự án nâng cao lực nhận thức sáng tạo, tự định hướng, hợp tác, sử dụng CNTT… 3.4.1.3 Kết đánh giá lực dạy học hóa học Footer Page 19 of 126 20 Header Page 20 of 126 Bảng 3.1 Mô tả so sánh liệu kết TNSP qua bảng kiểm quan sát lực dạy học hóa học SV Các liệu Trung vị Giá trị trung bình Giá trị t-test Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn TN ĐC 357 184 452,8 210,6 -03 9.10 2,21 Giá trị t-test 9.10-3 < 0,05 (có ý nghĩa) tức chênh lệch điểm lớp TN ĐC không xảy ngẫu nhiên mà có tác động (sử dụng phương pháp DHTDA) Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn 2,21 (>1) chứng tỏ ảnh hưởng việc sử dụng DHTDA hình thành phát triển lực dạy học hóa học cho SV lớn Kiểm chứng độ tin cậy kết quan sát Bảng 3.2 Kết kiểm chứng độ tin cậy điểm quan sát Năng lực dạy học hóa học Tính giá trị độ tin cậy số liệu rhh (hệ số tương quan chẵn lẻ) rSB (độ tin cậy Spearman–Brown) Brown) 0,9978 0,9989 Dựa vào bảng đánh giá độ tin cậy số liệu thống kê Spearman– Brown ta thấy kết rSB > 0,7 Điều cho thấy số liệu có độ tin cậy cao 3.4.2 Kết đánh giá dự án 3.4.2.1 Kết đánh giá sản phẩm dự án Bảng 3.3 Kết đánh giá sản phẩm dự án Mục đánh giá Nội dung Hình thức Thể SL 52 40 45 % 50,00 38,46 43,27 SL 45 59 47 Mức độ điểm % SL % 43,27 6,73 56,73 4,81 45,19 12 11,54 SL 0 % 0,00 0,00 0,00 3.4.2.2 Kết đánh giá nhóm dự án Bảng 3.4 Kết phiếu đánh giá Mục đánh giá Đánh Báo giá cáo sản Footer Page 20 of 126 Số nhóm % 83 79,81 Mức độ điểm (từ đến 4) Số Số % % nhóm nhóm 21 21,19 0,00 Số nhóm % 0,00 21 Header Page 21 of 126 hoạt động báo cáo sản phẩm phẩm Cộng tác nhóm Trả lời câu hỏi Kế hoạch thực Đánh Trả lời giá hồ câu sơ hỏi học định tập hướng Thông tin, tài liệu Hình thức 104 100,00 0,00 0,00 0,00 104 100,00 0,00 0,00 0,00 104 100,00 0,00 0,00 0,00 104 100,00 0,00 0,00 0,00 60 57,69 31 29,81 13 12,50 0,00 36 34,61 64 61,54 3,85 0,00 3.4.3 Kết kiểm tra Sau TNSP dự án thiết kế môn học PPDHHHPT, cho lớp TN ĐC làm kiểm tra có nội dung liên quan đến dự án TN chấm theo thang điểm 10 để đánh giá kiến thức SV thu nhận sau học theo dự án Kết điểm kiểm tra lớp TN ĐC xử lí theo phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng nhằm kiểm định giả thuyết khoa học đề tài nghiên cứu Footer Page 21 of 126 22 Header Page 22 of 126 Bảng 3.5 Mô tả so sánh liệu kết TNSP Các liệu Mode Trung vị Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị pt-test Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn Giá trị pChi_square 2010-2011 2011-2012 TN ĐC TN ĐC 7 7,45 6,62 7,51 6,48 1,49 1,55 1,49 1,80 9,19.10-04 2,98.10-09 2012-2013 TN ĐC 7 7,60 6,29 1,45 1,74 3,42.10-04 2013-2014 TN ĐC 8 7,48 6,18 1,52 1,59 1,05.10-08 0,54 0,57 0,75 0,82 1,20.10-05 7,96.10-04 6,35.10-04 5,00.10-08 Kết kiểm tra sau tác động cho thấy điểm trung bình hai lớp ĐC TN có khác biệt rõ rệt, lớp tác động có điểm trung bình cao lớp ĐC Phép kiểm chứng t-test điểm trung bình kiểm tra sau tác động phương pháp DHTDA hai lớp TN ĐC có giá trị p 9,19.10-04; 2,98.10-09; 3,42.10-04; 1,05.10-08 (đều nhỏ 0,05) Kết khẳng định chênh lệch điểm trung bình hai lớp ngẫu nhiên mà tác động, nghiêng nhóm TN Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn kiểm tra 0,54; 0,57; 0,75; 0,82 Điều có nghĩa mức độ ảnh hưởng phương pháp DHTDA đến trình học tập, nhận thức SV từ trung bình đến lớn Phép kiểm chứng Chi-square ba miền kết phân loại học tập SV có giá trị p 1,20.10-05; 7,96.10-04; 6,35.10-04; 5,00.10-08 (đều nhỏ 0,001) Như vậy, tồn tương quan có ý nghĩa lớp TN với lớp ĐC kết phân loại SV, chứng tỏ tất liệu thu không xảy ngẫu nhiên Điều có nghĩa lớp TN giảm tỉ lệ SV yếu – trung bình tăng tỉ lệ SV khá, giỏi so với lớp ĐC TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương 3, trình bày mục đích, nhiệm vụ, tiến trình TNSP nhằm khảo sát kiểm định kết nghiên cứu đề tài Kết khảo sát bảng hỏi giảng viên SV lớp TN cho thấy phù hợp tính hiệu quả, khả thi dự án thiết kế đào tạo GV hóa học Ngoài ra, kết điều tra qua bảng kiểm quan sát để đánh giá lực dạy học hóa học chứng tỏ SV học theo dự án phát triển tốt lực dạy học hóa học so với SV lớp ĐC Bên cạnh đó, kết kiểm tra lớp TN ĐC thể SV lớp TN nắm vững, hiểu sâu vận dụng kiến thức tốt SV lớp ĐC Điều cho thấy dự án xây dựng có tính hiệu khả thi, áp dụng rộng rãi vào môn học PPDHHHPT đào tạo GV hóa học trường ĐHSP nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ đặt ra, luận án hoàn thành nhiệm vụ đề sau: 1.1 Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn đề tài - Tổng quan số sở lí luận đổi PPDH đại học, lịch sử sở phương pháp luận DHTDA, sở lí luận việc hình thành phát triển lực dạy học Trên tảng đó, hệ thống hóa vấn đề liên quan đến DHTDA Từ đó, trình bày số phương pháp kĩ thuật dạy học đại, cách sử dụng số phương tiện CNTT hỗ trợ DHTDA - Tìm hiểu thực trạng DHTDA khoa Hóa học số trường ĐHSP mức độ phổ biến, khó khăn thực DHTDA, yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiệu PPDH Kết điều tra cho thấy DHTDA chưa sử dụng rộng rãi giảng viên SV gặp số khó khăn chưa khắc phục Những thông tin thu từ kết điều tra được phân tích, đánh giá để làm sở thực tiễn luận án 1.2 Nghiên cứu, vận dụng DHTDA đào tạo GV hóa học - Phân tích cấu trúc nội dung, chương trình đào tạo GV hóa học trường ĐHSP mục tiêu, nội dung kiến thức môn học PPDHHHPT để làm sở cho đề xuất - Đề xuất 10 yêu cầu nhằm giúp giảng viên SV thực có hiệu DHTDA - Đề xuất nguyên tắc lựa chọn nội dung DHTDA - Nghiên cứu, sử dụng CNTT (Google Drive Wiki) hỗ trợ đánh giá trình DHTDA nhằm giúp SV hợp tác nhóm giúp giảng viên theo dõi, đánh giá thành viên nhóm thuận lợi, xác - Thiết kế công cụ đánh giá dự án giúp giảng viên tiết kiệm thời gian bảng kiểm quan sát đánh giá lực dạy học SV DHTDA - Thiết kế mô hình DHTDA loại “tìm hiểu”, “thực hành”, “nghiên cứu”, đề xuất 17 đề tài dự án thiết kế, TNSP 10 dự án Những nghiên cứu đề xuất góp phần giải khó khăn giảng viên SV DHTDA đề cập mục 1.7 chương 1.3 Tiến hành dạy TNSP 10 dự án 10 cặp lớp TN-ĐC với 328 SV TN 326 SV ĐC trường ĐHSP, năm học từ 2010-2014 Kết phiếu hỏi, bảng kiểm quan sát kết kiểm tra cho thấy tính hiệu quả, khả thi dự án học tập thiết kế nói riêng phương pháp DHTDA nói chung dạy học môn PPDHHHPT Đối chiếu kết TNSP với giả thuyết đề tài ta thấy DHTDA PPDH góp phần phát triển lực dạy học hóa học cho Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 SV nâng cao hiệu đào tạo GV hóa học trường ĐHSP Kiến nghị Để DHTDA sử dụng rộng rãi thực cách dễ dàng, thuận lợi, mang lại hiệu quả, xin có số kiến nghị sau: 2.1 Những kiến nghị trường ĐHSP - Phổ biến sớm lí thuyết DHTDA cho SV tăng cường bồi dưỡng cho GV trường phổ thông nhằm giúp họ nghiên cứu, thảo luận ứng dụng PPDH - Tiếp tục triển khai khuyến khích đề tài nghiên cứu DHTDA việc áp dụng PPDH dạy học trường phổ thông cao đẳng, đại học - Lớp học không đông, sở vật chất nhà trường cải thiện 2.2 Những kiến nghị giảng viên - Không ngừng học hỏi để hiểu sâu nắm vững lí luận DHTDA Từ đó, giảng viên vận dụng linh hoạt, hợp lí PPDH nhằm nâng cao hiệu dạy học - Chủ động khắc phục số khó khăn sở vật chất, thời gian,… Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 Footer Page 25 of 126 ... việc vận dụng phương pháp dạy học theo dự án đào tạo giáo viên hóa học (50 trang) Chương Vận dụng dạy học theo dự án đào tạo giáo viên hóa học thông qua môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ. .. GIÁO VIÊN HÓA HỌC (thông qua môn học Phương pháp dạy học hóa học phổ thông) 2.1 Quá trình đào tạo SV hóa học trường ĐHSP 2.1.1 Mục tiêu đào tạo Đào tạo người GV hóa học có kiến thức chuyên môn. .. nghiệm sư phạm (29 trang) CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HÓA HỌC 1.1 Đổi PPDH đại học 1.1.1 Nhu cầu đổi PPDH đại học 1.1.2 Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên hoá học tại các trường Đại học Sư phạm (thông qua môn học Phương pháp dạy học hoá học phổ thông), Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên hoá học tại các trường Đại học Sư phạm (thông qua môn học Phương pháp dạy học hoá học phổ thông), Dạy học theo dự án và vận dụng trong đào tạo giáo viên hoá học tại các trường Đại học Sư phạm (thông qua môn học Phương pháp dạy học hoá học phổ thông)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay