Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

182 19 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:44

Header Page of 126 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN TH TUYT LAN đầu tư trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm bắc LUN N TIN S KINH T H NI - 2014 Footer Page of 126 Header Page of 126 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN TH TUYT LAN đầu tư trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm bắc Chuyờn ngnh : Kinh t phỏt trin Mó s : 62 31 05 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS, TS PHM TH KHANH TS NGUYN T H NI - 2014 Footer Page of 126 Header Page of 126 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ca riờng tụi, cỏc s liu v kt qu nghiờn cu ca lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng Tỏc gi lun ỏn Trn Th Tuyt Lan Footer Page of 126 Header Page of 126 MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN V TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N U T TRC TIP NC NGOI THEO HNG PHT TRIN BN VNG VNG KINH T TRNG IM BC B 1.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng ca cỏc tỏc gi ngoi nc 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng kinh t trng im Bc B ca cỏc tỏc gi nc 6 13 Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V U T TRC TIP NC NGOI THEO HNG PHT TRIN BN VNG VNG KINH T TRNG IM 2.1 Khỏi nim, c im v yờu cu i vi u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng Kinh t trng im 2.2 Ni dung, tiờu ỏnh giỏ v cỏc nhõn t nh hng n u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng Kinh t trng im 2.3 Kinh nghim ca mt s quc gia Chõu v u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng kinh t trng im v bi hc i vi vựng Kinh t t rng im Bc B 26 26 40 53 Chng 3: THC TRNG U T TRC TIP NC NGOI THEO H NG PHT TRIN BN VNG VNG KINH T TRNG IM BC B 3.1 Tim nng, li th v khú khn, thỏch thc i vi u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng Kinh t trng im Bc B 3.2 Thc trng u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng kinh t trng im Bc B giai on 2003 2011 3.3 ỏnh giỏ chung v u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng Kinh t trng im Bc B 64 64 71 107 Chng 4: NH HNG V GII PHP CH YU NHM Y MNH U T TRC TIP NC NGOI THEO HNG PHT TRIN BN VNG VNG KINH T TRNG IM BC B 4.1 nh hng u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin b n vng vựng Kinh t trng im Bc B giai on 2011 -2020 4.2 Gii phỏp ch yu nhm thỳc y u t trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng Kinh t trng im Bc B n nm 2020 KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC LIấN QUAN N TI LUN N C CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC Footer Page of 126 120 120 125 149 151 152 164 Header Page of 126 BNG DANH MC CC CH VIT TT Footer Page of 126 BHXH Bo him xó hi BHYT Bo him y t BVMT Bo v mụi trng CNH, HH Cụng nghip húa, hin i húa DNTN Doanh nghip n c DNNN Doanh nghip nh nc TNN u t nc ngoi FDI u t trc tip nc ngoi GDP Tng sn phm quc ni GTSX Giỏ tr sn xut GTSXCN Giỏ tr sn xut cụng nghip HL Hp ng lao ng KTT Kinh t trng im LCN Lao ng cụng nghip ODA H tr phỏt trin chớnh thc PTBV Phỏt trin bn vng TSC Ti sn c nh TLTT Tha c lao ng th WTO T chc Thng mi th gii Header Page of 126 DANH MC CC BNG S hiu Tờn bng Trang Bng 3.1: Tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca khu vc FDI trờn a bn thnh ph H Ni giai on 2004 -2011 85 Bng 3.2: Mc trang b TSC v u t di hn cho mt lao ng v doanh nghip ca khu vc FDI vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 phõn theo a phng 105 DANH MC CC BIU S hiu Biu 3.1: Biu 3.2: Biu 3.3: Biu 3.4: Biu 3.5: Biu 3.6: Biu 3.7: Biu 3.8: Biu 3.9: Tờn biu Trang So sỏnh s d ỏn FDI vựng KTT ca Vit Nam giai on 2003-7/2012 71 Vn FDI ng ký v FDI thc hin vựng KTT Bc B giai on 2003-2011 72 So sỏnh tng FDI ng ký vựng KTT ca Vit Nam giai on 2003 -7/2012 73 Qui mụ d ỏn FDI ti vựng KTT ca Vit Nam giai on 2003-7/2012 74 C cu FDI theo ngnh phõn theo s d ỏn vựng KTT Bc B giai on 2003 -7/2012 75 C cu FDI theo ngnh phõn theo ng ký vựng KTT Bc B giai on 2003 -7/2012 75 C cu FDI theo hỡnh thc u t phõn theo s d ỏn vựng KTT Bc B giai on 2003 -7/2012 77 quc gia v vựng lónh th cú FDI ng ký trờn t USD vựng KTT Bc B giai on 2003 -7/2012 78 C cu FDI phõn theo a bn u t vựng KTT Bc B giai on 2003-7/2012 79 Biu 3.10: Tc tng GDP ca khu vc FDI v vựng KTT Bc B giai on 2004-2011 80 Biu 3.11: T l GDP ca cỏc thnh phn kinh t so vi GDP vựng KTT Bc B giai on 2003 -2011 80 Biu 3.12: Vn u t ca khu vc FDI v tng u t xó hi vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 81 Footer Page of 126 Header Page of 126 Biu 3.13: So sỏnh tc v t l u t ca khu vc FDI vi tng u t XH vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 82 Biu 3.14: Thu ngõn sỏch t khu vc FDI v tng thu ngõn sỏch vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 83 Biu 3.15: So sỏnh tc v t l thu ngõn sỏch t khu vc FDI vi tng thu ngõn sỏch vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 84 Biu 3.16: Giỏ tr xut khu so vi thc hin ca khu vc FDI ti mt s tnh, thnh ph vựng KTT Bc B giai on 2003 -2011 87 Biu 3.17: Giỏ tr xut nhp khu, nhp siờu ca mt s tnh, thnh ph vựng KTT Bc B giai on 2003 -2011 88 Biu 3.18: GTSXCN khu vc FDI so vi GTSX, GTSXCN vựng KTT Bc B giai on 2006 -2011 89 Biu 3.19: T trng GTSXCN khu vc FDI so vi GTSX, GTSXCN vựng KTT Bc B giai on 2006 -2011 90 Biu 3.20: C cu GTSXCN theo thnh phn vựng KTT Bc B giai on 2005-2011 91 Biu 3.21: C cu GTSX theo thnh phn vựng KTT Bc B giai on 2005-2011 91 Biu 3.22: S lao ng v LCN ca khu vc FDI vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 92 Biu 3.23: Tc tng s lao ng v LCN ca khu vc FDI vựng KTT Bc B giai on 2003-2010 93 Biu 3.24: T l LCN so vi s lao ng ang lm vic khu vc FDI vựng KTT Bc B giai on 2003 -2010 94 Biu 3.25: Tin lng bỡnh quõn chia theo loi hỡnh doanh nghip 95 Biu 3.26: Thu nhp bỡnh quõn ca ngi lao ng cỏc loi hỡnh doanh nghip 96 DANH MC CC S S hiu S 2.1: S 2.2: Tờn s Trang Mi quan h gia F DI vi PTBV v kinh t, xó hi v mụi trng vựng KTT 35 Tam giỏc hnh vi ca ba ch th hot ng FDI theo hng PTBV vựng KTT 38 Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Tớnh cp thit ca ti Vựng KTT Bc B l mt nhng vựng KTT ca c nc, c xõy dng v phỏt trin nhm hng ti mc tiờu phỏt huy ti a cỏc li th so sỏnh ca vựng KTT, to cỏc vựng kinh t cú tớnh cht ng lc, cú tỏc ng lan ta v bt phỏ; lụi cun cỏc vựng khỏc cựng phỏt trin Do ú, vic thu hỳt v qun lý hot ng ca khu vc doanh nghip cú FDI nhm thỳc y vựng KTT Bc B phỏt trin theo hng bn vng l yờu cu khỏch quan tin tr ỡnh phỏt trin kinh t - xó hi v BVMT ca vựng Vựng KTT Bc B bao gm tnh, thnh ph trc thuc Trung ng theo Thụng bỏo s 108/TB-VPCP ngy 30 thỏng nm 2003 v kt lun ca Th tng Chớnh ph v vic b sung, m rng vựng KTT Bc B l H Ni, Hi Phũng, Hi Dng, Hng Yờn, Qung Ninh, H Tõy, Bc Ninh v Vnh Phỳc n -1-2008, H Tõy c sỏp nhp vo H Ni, nờn vựng KTT Bc B ch cũn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng õy l vựng gi v trớ quan trng chin lc tin trỡn h hi nhp sõu, rng, hiu qu vi khu vc v th gii Bi l, vựng KTT Bc B l vựng nht cú Th ụ H Ni - l trung tõm kinh t, chớnh tr, hoỏ v quan h quc t ca c nc; ni hi t y cỏc li th so sỏnh v v trớ a kinh t - chớnh tr; h tng k thut; ngun nhõn lc; l ni trung nhiu vin nghiờn cu v cỏc trng i hc nht c nc Vi nhng li th c bit, riờng cú, nhng nm qua, vựng KTT Bc B l mt hai vựng kinh t ca c nc luụn dn u v thu hỳt FDI c v s lng d ỏn v qui mụ u t Khu vc doanh nghip cú FDI vựng KTT Bc B cú nhng úng gúp tớch cc vo tng trng v phỏt trin kinh t - xó hi ca vựng Tuy nhiờn, kt qu thu hỳt FDI v quỏ trỡnh hot ng ca khu vc doanh nghip cú FDI vựng KTT Bc B ó v ang xut hin nhng biu hin tiờu cc, nh hng khụng nh n s PTBV ca vựng trờn c khớa cnh: kinh t, xó hi v BVMT Mc dự, kt qu thu hỳt FDI vo vựng KTT Bc B nhng nm qua l rt kh quan, song c cu u t theo ngnh ca khu vc FDI vựng cũn mt cõn i, trung ch yu vo nhng ngnh ngh s dng nhiu lao ng, nhng ngnh gia cụng v lp rỏp m in hỡnh l: giy da, dt may, linh kin in t, cha chỳ trng thu hỳt FDI vo phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip ớt gõy hi n mụi trng , nht l ngnh s dng cụng ngh cao v cú giỏ tr gia tng cao Thc t ó chng minh , sau nhiu nm thu hỳt FDI, sn xut cụng nghip ca vựng cú nhiu thay i, nhng vựng KTT Bc B cha thc s tr thnh trung tõm cụng nghip hin i , cú sc lụi cun v tỏc ng lan ta n ngnh cụng nghip ca cỏc vựng lõn Footer Page of 126 Header Page of 126 cn cựng phỏt trin Hu ht FDI vo cỏc ngnh cụng nghip u cú nguy c gõy ụ nhim mụi trng cao, c bit l ngnh cụng nghip khai khoỏng, nhit in, húa cht, S lng v qui mụ d ỏn FDI trung vo cỏc lnh vc giỏo dc o to, cp nc v x lý cht thi, y t v tr giỳp xó hi, cũn rt nh Bờn cnh ú, s hot ng ca khu vc cỏc doanh nghip cú FDI cng ang xut hin nhng nh hng tiờu cc n s PTBV ca vựng KTT Bc B V mt kinh t, xut hin ngy cng nhiu cỏc doanh nghip FDI l gi, lói tht, trn thu lm tht thu thu ca Nh nc; hin tng n xu v chuyn giỏ cỏc doanh nghip FDI khỏ ph bin v cú biu hin ngy cng gia tng Khu vc doanh nghip FDI cha thc s to tỏc ng lan ta ln i vi nn kinh t ca vựng Mi liờn kt gia cỏc doanh nghip n c vi cỏc doanh nghip FDI cũn rt lng lo V mt xó hi, khu vc FDI gúp phn to m v gii quyt cụng n vic lm cho ngi lao ng vựng, song cha chỳ trng n vic nõng cao trỡnh tay ngh cho ngi lao ng; i sng vt cht v tinh thn ca ngi lao ng cha c quan tõm mt cỏch tha ỏng V mt mụi trng, ý thc chp hnh phỏp lut BVMT ca cỏc doanh nghip cú FDI cha tt vi cỏc biu hin nh cha quan tõm u t cho cụng tỏc BVMT, c tỡnh vi phm phỏp lut BVMT ó nh h ng rt ln n mụi trng sinh thỏi v sc khe ca dõn c vựng Tt c nhng tỏc ng tiờu cc ú ang l ro cn tim n nguy c, thỏch thc to ln i vi s PTBV ca vựng KTT Bc B Xut phỏt t nhng thc tin trờn õy, vic lm rừ hn na c s lý lun v FDI theo hng PTBV; ỏnh giỏ ỳng n, khỏch quan thc trng FDI theo hng PTBV vựng KTT Bc B v tỡm kim cỏc gii phỏp thu hỳt v qun lý hot ng ca cỏc doanh nghip cú FDI nh th no m bo PTBV cho vựng KTT Bc B trờn c ba tr ct kinh t, xó hi v mụi trng l yờu cu cp bỏch Nhm hng n vic ỏp ng yờu cu ú, ti u t trc tip nc ngoi theo h ng phỏt trin bn vng vựng kinh t trng im Bc B c tỏc gi la chn nghiờn cu Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s h thng húa v lm rừ hn c s lý lun v FDI theo hng PTBV vựng KTT; ỏnh giỏ ỳng n thc trng FDI theo hng PTBV vựng KTT Bc B, lun ỏn xut nhng phng hng v gii phỏp ch yu nhm y mnh u t trc tip nc ngoi theo hng PTBV vựng KTT Bc B thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu t c mc tiờu trờn, lun ỏn s thc hin nhng nhim v sau õy: - H thng húa v lm rừ hn c s lý lun v u t trc tip nc ngoi theo hng PTBV vựng KTT Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Tỡm hiu kinh nghim ca mt s quc gia Chõu v u t trc tip nc ngoi theo hng PTBV v rỳt mt s bi hc i vi u t trc tip nc ngoi theo hng PTBV vựng KTT - Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng FDI theo hng PTBV vựng KTT Bc B , bao gm nhng kt qu t c, hn ch v nguyờn nhõn ca nhng hn ch, yu kộm - xut phng hng v gii phỏp ch yu nhm y mnh FDI theo hng PTBV vựng KTT Bc B thi gian ti i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca l un ỏn l u t trc tip nc ngoi theo hng PTBV vựng KTT Bc B 3.2 Phm vi nghiờn cu - V ni dung: u t trc tip nc ngoi l hot ng u t cú liờn quan n ch th: nh TNN v nc tip nhn u t Mc ớch ca nh u t nc ngoi hot ng ny l mc tiờu li nhun, cũn mc tiờu ca nc tip nhn u t l li ớch kinh t - xó hi m FDI mang li Do ú, xột di gúc l nc tip nhn u t, u t trc tip nc ngoi theo hng PTBV thc cht l vic nc tip nhn u t lm th no hot ng FDI mang li nhiu tỏc ng tớch cc v m bo mc tiờu phỏt trin bn vng cho quc gia ú, vựng hoc a ph ng ú Vi ý ngha ú, phm vi nghiờn cu ca lun ỏn, lun ỏn s nghiờn cu nhng nh hng ca u t trc tip nc ngoi n PTBV ca vựng KTT Bc B trờn c ba tr ct: kinh t, xó hi v mụi trng Trờn c s phõn tớch v ỏnh giỏ nhng nh hng tớch cc v tiờu cc ca FDI n PTBV vựng KTT Bc B, lun ỏn ch nhng nguyờn nhõn v xut cỏc gii phỏp nhm thỳc y FDI theo hng PTBV vựng KTT Bc B Trong ú: + Khỏi nim u t c nghiờn cu lun ỏn c hiu l hot ng u t, l hot ng b u t nhm mc ớch thu li nhun + Lun ỏn khụng nghiờn cu s PTBV ni ti ca khu vc cỏc doanh nghip cú FDI, m nghiờn cu FDI tỏc ng n PTBV nc tip nhn u t, c th l vựng KTT Bc B + Vai trũ qun lý nh nc v FDI theo hng PTBV ch c xem xột cú chng mc, di lỏt ct l nhng nhõn t nh hng, l nguyờn nhõn ca nhng hn ch i vi FDI theo hng PTBV Footer Page 10 of 126 Header Page 168 of 126 161 128 Dutt, A K (1997), "The Pattern of Direct Foreign Investment and Economic Growth", World Development, Vol 25, No 11, pp 1925-1936 129 Frankel, J A.; Dooley, M.; and Mathieson (1986), "International Capital Mobility in Developing Countries vs Industrial Countries: What Do Savinginvestment Correlations Tell Us?", NBER Working Paper Series, No 2043 130 Freenstra, R C and Hanson, G H (1995), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras", NBER Working Paper Series, No 5122 131 Fukao, K., Ishido, H., andIto, K (2003), "Vertical Intra-industry Trade and Foreign Direct Investment in East Asia", Journal of Japanese and International Economies, 17 (2003), pp 468-506 132 Goldberg, L S and Klein, M W (1997), "Foreign Direct Investment, Trade and Real Exchange Rate Linkages in Southeast Asia and Latin America", NBER Working paper, No 6344 133 Graham, E M and Wada, E (2001), "Foreign Direct Investment in China: Effects on Growth and Economic Performance", in Achieving High Growth: Experience of Transitional Economies in East Asia, Peter Drysdale, ed, Oxford University Press 134 Hirschman, A O (1963), The Strategy of Economic Growth, New Haven and London: Yale University Press 135 Jansen, K (1995), "The Macroeconomic Effects of Direct Foreign Investment: The Case of Thailand", Journal of World Development, Vol 23, No 2, pp 193-210 136 Jovanovic, B and Rob, R (1989), "The Growth and Diffusion of Knowledge" The Review of Economics Studies, Vol 56, No 4, pp 569-582 137 JICA (2003), The study on FDI promotion strategy in The Socialist Republic of Vietnam 138 Le Van Chien (2011), The effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth and Income Convergence in The Association of Southeast Asian Nations, The National Political Publishing House, Ha Noi 139 Lipsey, R E., and Sjoholm, F., (2004), "Foreign Direct Investment, Education and Wages in Indonesian Manufacturing", Journal of Development Economics, No 73 (2004), pp 415-422 Footer Page 168 of 126 Header Page 169 of 126 162 140 Li, X and Liu, X (2005), "Foreign Direct Investment and Economic Growth: An Increasingly Endogenous Relationship", World Development, Vol 33, No 3, pp 393-407 141 Liu, X., Wang, C., and Wei, Y (2001), "Causal Links between Foreign Direct Investment and Trade in China", China Economic Review, No 12 (2001) 190-202 142 Markusen, J R., (1997), "Trade versus Investment Liberalization", NBER Working Paper, No 6231 143 Markusen, J R (2002), "Multinational Firms and the Theory of International Trade", MIT Press, Cambridge 144 Nguyn Thi Phng Hoa (2004), Foreign Direct Investment and its Contributions to Economic Growth and Poverty Reduction in Vietnam (1986-2001), Peter Lang, Frankfurt am Main, Germany 145 Nelson R R and Phelps, E S (1966), "Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth", the American Economic Review, Vol 56, No 1/2, pp 69-75 146 Nunnenkamp, P and Spatz, J (2003), "Foreign Direct Investment and Economic Growth in Developing Countries: How Relevant Are Host-country and Industry Characteristics?", Kiel Working Paper, No 1176 147 Papanek, G F (1973), "Aid, Foreign Private Investment, Savings, and Growth in Less Developed Countries", the Journal of Political Economy, Vol 81, No 1, pp 120-130 148 Ramirez, M D (2000), "Foreign Direct Investment in Mexico: A Cointegration Analysis", the Journal of Development Studies, Vol 37, No 1, pp 138-162 149 Razin, A (2002), "FDI Contribution to Capital Flows and Investment in Capacity", NBER Working Paper Series, No 9204 150 Reuber, G L (1973), "Private foreign investment in development", Clarendon Press pp 17-19 151 Rostow W.W (1971), "The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifasto", Cambridge University Press 152 Segerstrom, P S (1991), "Innovation, Imitation, and Economic Growth", The Journal of Political Economy, Vol 99, No 4, pp 807-827 Footer Page 169 of 126 Header Page 170 of 126 163 153 Sjoholm, F and Blomstrom, M, (1999), "Foreign Direct Investment Technology Transfer and Spillover: Does Local Participation with Multinationals matter?", European Economic Review, No 43, pp 915-923 154 Slaughter, M J (2002), "Does Inward Foreign Direct Investment Contribute to Skill Upgrading in Developing Countries?", Center for Economic Policy Analysis Working Paper, No 2002-08 155 Solow, R (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol 70, pp 65-94 156 UNCTAD (1992), "World Investment Report 1992: Transnational Corporations as engines of growth", United Nations, New York and Geneva 157 Zhang, K H (2001), "Does Foreign Direct Investment Promote Economic Growth? Evidence from East Asia and Latin America", Contemporary Economic Policy, Vol 19, No 2, pp 175-185 158 Zhang, Q and Felmingham, B (2001), "The Relationship between Direct Foreign Investment and China's Provincial Export Trade", China Economic Review, 12 (2001), pp 82-99 159 Zhao, Y (2001), "Foreign Direct Investment and Relative Wages: The Case of China", China Economic Review, 12 (2001), pp 40-57 Footer Page 170 of 126 Header Page 171 of 126 164 PH LC Footer Page 171 of 126 Header Page 172 of 126 Ph lc VI PHM LUT BO V MễI TRNG TI CễNG TY DT LEN LANTIAN VNH PHC Trong thi gian qua, c tr i phng ng Tõm, thnh ph Vnh Yờn v mt s Bỏo ca c quan Trung ng phn ỏnh v vic quỏ trỡnh sn xut, Cụng ty Trỏch nhim hu hn (TNHH) Dt len Lantian Vnh Phỳc ó x nc thi gõy ụ nhim mụi trng, lm nh hng nghiờm trng n sc kh o v sn xut ca nhõn dõn a phng kim tra lm rừ v x lý vi phm ti Cụng ty ny, nm 2005 v 2006, Giỏm c S Ti nguyờn v Mụi trng (TN&MT) Vnh Phỳc ó cú Quyt nh s 57/Q-TNMT ngy 07/7/2005 v Quyt nh s 168/Q -TNMT ngy 25/8/2006 V vic thnh lp on Thanh tra vic chp hnh phỏp lut bo v mụi trng v x nc thi ti Cụng ty TNHH Dt len Lantian Kt qu tra ó xỏc nh: L mt Cụng ty TNHH cú 100% TNN sn xut mt hng len xut khu sang cỏc nc Chõu õu v M, nm 2000 Cụng ty TNHH Dt len Lantian ó lp Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v c cp cú thm quyn phờ duyt thc hin ni dung Bỏo cỏo ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng, Cụng ty cú xõy dng h thng x lý nc thi Tuy nhiờn, qua kim tra thc t Cụng ty cú nhng tn ti vi phm nh : h thng x lý nc thi ca Cụng ty hot ng khụng hiu qu, cht lng nc thi cũn ch tiờu vt tiờu chun cho phộp t ln n 40 ln so vi TCVN 5945 -1995 (loi B), lng nc thi vo ngu n tip nhn trung bỡnh mt ngy ờm 300 m3 nc thi nhng khụng cú Giy phộp x nc thi õy l nguyờn nhõn gõy ụ nhim ngun nc sụng Bn Tre, chy trc tip vo m Vc v lm thit hi n sn xut lỳa, nh hng n sc kho ca mt s h dõn phn g ng Tõm Nm 2005, Chỏnh Thanh tra S TN&MT ó x pht vi phm hnh chớnh i vi Cụng ty s tin 18 triu ng ng thi, yờu cu Cụng ty cú bin phỏp x lý nc thi t tiờu chun mụi trng theo tiờu chun TCVN 5945 -1995 (loi B) v hon thin h s xin cp Giy phộp x nc thi vo ngun nc trc ngy 30/9/2005 Footer Page 172 of 126 Header Page 173 of 126 Do Cụng ty thc hin cỏc ni dung cha nghiờm chnh, nờn nm 2006 Giỏm c S TN&MT tip tc cú Quyt nh s 168/Q -TNMT giao Thanh tra S tip tc phỳc tra vic chp hnh phỏp lut bo v mụi trng v x nc thi ti Cụng ty Cuc phỳc tra xỏc nh: Cụng ty cha xõy dng c h thng x lý nc thi t tiờu chun k thut v nc thi ca Cụng ty cũn 3/12 ch tiờu vt tiờu chun cho phộp t 2,07 ln n 5,2 ln Mt ln na , Cụng ty li b pht 13 triu ng vi phm Cn c im b khon 1, im b khon iu 49 Lut Bo v mụi trng nm 2005 v im b khon 26 iu 10 Ngh nh 81/2006/N -CP ngy 09/8/2006 ca Chớnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc bo v mụi trng, S TN&MT ó cú Bỏo cỏo s 56/TNMT -TTr ngy 05/4/2007 ngh UBND tnh Quyt nh tm ỡnh ch hot ng sn xut i vi phõn xng nhum ca Cụng ty TNHH Dt len Lantian Vnh Phỳc cho n Cụng ty a h thng x lý nc thi mi t tiờu chun vo hot ng Ti Quyt nh s 1093/Q -UBND ngy 16/4/2007, U ban nhõn dõn tnh Vnh Phỳc ó Quyt nh tm thi ỡnh ch hot ng sn xut i vi phõn xng nhum Qua s vic trờn cho thy: cựng vi vic u t sn xut kinh d oanh nhm thu li nhun thỡ doanh nghip cng phi cú ý thc chp hnh y phỏp lut bo v mụi trng, u t xõy dng h thng x lý cht thi t tiờu chun x thi khụng gõy ụ nhim mụi trng nhm bo m s phỏt trin bn vng Cụng tỏc kim tra nhm phũng nga, un nn vic vi phm l chớnh; nhiờn i vi t chc, cỏ nhõn vi phm nhng c tỡnh khụng hoc chm cú bin phỏp khc phc ụ nhim mụi trng thỡ cn phi x lý nghiờm minh theo quy nh ca phỏp lut Ngun: http://tnmtvinhphuc.gov.vn ngy 22/11/2007 Footer Page 173 of 126 Header Page 174 of 126 Ph lc U T TRC TIP NC NGOI TI VNG KINH T TRNG IM BC B PHN THEO NGNH (Ly k cỏc d ỏn cũn hiu lc t 1/1/2003- 20/7/2012) TT Chuyờn ngnh Tng u t ng ký (USD) T trng theo s d ỏn (%) T trng theo ng ký (%) 1,458 14,312,108,533 45.01 39.17 S d ỏn CN ch bin,ch to KD bt ng sn 70 6,312,527,122 2.16 17.27 SX,pp in,khớ,nc,.hũa 20 4,454,492,589 0.62 12.19 Thụng tin v truyn thụng 203 3,046,150,591 6.27 8.34 Xõy dng 389 2,718,966,376 12.01 7.44 Dch v lu trỳ v n ung 121 1,496,798,348 3.74 4.10 Cp nc, x lý cht thi 15 1,182,555,770 0.46 3.24 Ngh thut v gii trớ 20 891,295,193 0.62 2.44 Bỏn buụn, bỏn l, sa cha 240 525,047,669 7.41 1.44 10 Vn ti kho bói 61 328,911,536 1.88 0.90 11 Y t v tr giỳp XH 14 328,469,235 0.43 0.90 12 H chuyờn mụn, KHCN 455 302,291,612 14.05 0.83 13 Giỏo dc v o to 55 214,043,265 1.70 0.59 14 Ti chớnh, ngõn hng, bo him 13 188,242,474 0.40 0.52 15 Nụng, lõm nghip, thy sn 21 102,885,000 0.65 0.28 16 Dch v khỏc 45 57,033,555 1.39 0.16 17 Hnh chớnh v dch v h tr 35 40,654,273 1.08 0.11 18 Khai khoỏng 39,935,000 0.12 0.11 Tng s 3,239 36,542,408,141 Ngun: Cc TNN, B K hoch v u t , 2012 Footer Page 174 of 126 Header Page 175 of 126 Ph lc U T TRC TIP NC NGOI VNG KINH T TRNG I M BC B PHN THEO I TC (Ly k cỏc d ỏn cũn hiu lc t 1/1/2003 - 20/7/2012) i tỏc u t TT S d ỏn Tng u t ng ký (USD) 934 6,493,265,458 587 6,355,609,551 Hn Quc Nht Bn Hng Kụng 154 4,361,742,512 Singapore 172 2,706,067,553 H Lan 33 2,646,973,379 Malaysia 81 2,474,380,520 Sớp 1,801,000,000 Hoa K 84 1,532,393,262 Luxembourg 1,440,050,000 10 BritishVirginIslands 59 1,424,459,554 11 i Loan 234 1,247,258,003 12 Trung Quc 339 1,103,358,160 13 Samoa 25 511,669,476 14 45 438,506,791 15 Thỏi Lan Phn Lan 319,300,000 16 Phỏp 72 239,656,625 17 Australia 46 207,431,607 18 202,305,018 19 Cayman Islands CHLB C 51 130,606,946 20 Liờn bang Nga 21 121,944,217 21 Canada 27 112,591,445 22 44 104,336,500 23 an Mch Vng quc Anh 36 103,908,868 24 Italia 16 83,983,615 25 Brunei 31 76,395,669 26 Ba Lan 59,241,948 27 Campuchia 46,000,000 28 B 42,150,000 29 Belize 22,000,000 30 Costa Rica 16,450,000 Footer Page 175 of 126 Header Page 176 of 126 i tỏc u t TT 31 Tng u t ng ký (USD) 15,390,566 12 14,409,000 14 14,218,302 34 Philippines Cng hũa Sộc 14 9,560,500 35 Tõy Ban Nha 7,255,000 36 CH Seychelles 5,600,000 37 Ukraina 5,039,000 38 Cook Islands 5,000,000 39 Oman 5,000,000 40 Thy S 12 4,571,000 41 4,474,617 42 Hungary Thy in 4,327,777 43 Na Uy 4,100,000 44 Slovenia 3,250,000 45 Indonesia 3,000,000 46 Slovakia 2,368,421 47 Bungary 1,810,000 48 Ireland 1,365,000 49 Israel 1,224,650 50 CHDCND Triu Tiờn 1,100,000 51 Syria Th Nh K 1,000,000 700,000 500,000 54 Channel Islands Quc o Marshall 500,000 55 Rumani 500,000 56 Libng 405,000 57 Srilanca 200,000 58 Lo 150,000 59 Nam Phi 100,000 60 Uruguay 100,000 61 West Indies 100,000 62 Pakistan 52,631 3,239 36,542,408,141 32 33 52 53 Mauritius an S d ỏn Tng s Ngun: Cc TNN, B K hoch v u t , 2012 Footer Page 176 of 126 Header Page 177 of 126 Ph lc CễNG NHN CANON VIT NAM èNH CễNG ềI TNG LNG Sỏng 7/6, cụng nhõn lm vic ti Cụng ty Canon Vit Nam ó ng lot ỡnh cụng yờu cu tng lng gim gi lm Cú mt ti Cụng ty Canon Vit Nam t ti KCN Thng Long (huyn ụng Anh, H Ni) vo sỏng sm hụm nay, chỳng tụi ghi nhn, cú hng nghỡn cụng nhõn trung tham gia ỡnh cụng Theo phn ỏnh t cụn g nhõn, cuc ỡnh cụng bt u t 4h sỏng Cụng nhõn ti cỏc phõn xng lp rỏp ng lot dng dõy chuyn, tm dng cụng vic a yờu cu ũi tng lng Ch H., lm vic ti phõn xng lp rỏp cho bit, cụng ty ch tng lng n cỏc trng nhúm m khụng tng lng cho cụng nhõn khin h bc xỳc v ỡnh cụng ũi cụng bng Khỏc vi cỏc cuc ỡnh cụng trc ú, cỏc trng nhúm luụn ng v phớa cụng nhõn a yờu cu n ngi s dng lao ng nhng cuc ỡnh cụng ti Cụng ty Canon Vit Nam vo sỏng nay, nhiu trng nhúm sc thuyt phc cụng nhõn vo lm vic Khi chỳng tụi cú mt ti hin trng, trng nhúm n vi khuụn mt cau cú, tin v phớa phúng viờn ngh cho bit danh tớnh v yờu cu khụng c chp nh hay ghi hỡnh Cỏc cụng nhõn tham gia ỡnh cụng phn ỏnh, thi gian gn õy, cỏc dõy chuyn lm vic lp t thờm vi chc b thit b, mỏy múc Trong ú, nhõn lc li khụng c tng cng, cú b phn cũn b ct gim nờn cụng nhõn thng xuyờn phi lm vic ting mt ngy Mt cụng nhõn lm vic ti phõn xng lp rỏp cng cho bit, lm vic quỏ gi ó nh, thi gian ngh gii lao gia ca quỏ ớt nờn khụng m bo phc hi sc lao ng Ngh gia ca ch khong - phỳt, nh v sinh quỏ ti, cụng nhõn phi xp hng ch n lt Chng may mun vi phỳt v n phõn xng, qun c mng chi thm t, xỳc phm cụng nhõn, cụng nhõn ny phn ỏnh Cho n 9h sỏng nay, cụng nhõn trung bờn v ngoi cụng ty ỡnh cụng Nhiu cụng nhõn lm vic bui sỏng cng t chi nhn ca lm vic Footer Page 177 of 126 Header Page 178 of 126 Ph lc C CễNG NC NGOI NH CễNG NHN V ngng vic th ca hn 3.000 cụng nhõn Cụng ty TNHH may mc Makalot (100% u t ca i Loan (TQ), úng ti xó Thanh Hi, huyn Thanh H, tnh Hi Dng) din t ngy 27.7 n cha cú du hiu chm dt V vic cũn b y lờn nghiờm trng hn sỏng 30.7, mt c cụng ngi i Loan ó cú hnh vi ỏnh mt nam cụng nhõn chy mỏu mm Chỳng tụi kit sc vỡ phi lm vic 12 gi/ngy Sau c cụng ngi i Loan cú hnh vi hnh cụng nhõn, ngi lao ng tham gia ngng vic th ti Cụng ty cng tr nờn bc xỳc Sỏng 30.7, trao i vi PV, cụng nhõn o Vit C - lm vic ti t may 2, MK2 - cho bit: Nguyờn nhõn chớnh ca vic hn 3.000 cụng nhõn chỳng tụi dng vic th t ngy 27.7 l thi gian gn õy, lónh o Cụng ty thỳc ộp cụng nhõn phi hon thnh nh mc cụng vic vi lng ln; cụng nhõn phi lm tng gi lm thờm liờn tc tun - bt u t 7h30 ti 20h30 m ch c ngh n t gi, ngh gii lao 15 phỳt Trong phi lm vic cng sc, trung vo cụng vic mt ngy hn 12 ting, nhng chỳng tụi ch c lónh o Cụng ty bao ba n (tra, ti) mi sut cú giỏ 11.000 ng Do lm vic cng thng v th iu cht dinh dng nờn nhiu cụng nhõn ó mt mi, sinh bnh Khi cụng nhõn b mt, m xung phũng y t cú ý kin l c ngh ngi cho li sc, nhng cỏn b thuc phũng y t ca Cụng ty cú thỏi hỏch dch, khụng tỡm h iu k tỡnh hỡnh sc khe ca cụng nhõn , ch cho phộp nm ngh 10 phỳt v sau ú yờu cu tip tc lm vic Trong nhng ngy gn õy thi tit nng núng, cỏc khu nh xng rt núng (nht l phõn xng l) nhng Cụng ty trang b rt ớt qut Khi cụng nhõn m ca s hng giú thỡ b bo v bt ún g ca li Cụng nhõn Lờ Th Th - t may 2, MK3 - cho bit, nhng ngy gn õy, Cụng ty cú n hng nhiu nờn tng ca, lm thờm rt cng thng c cụng luụn ũi hi cụng nhõn phi cú sn lng cao, cụng nhõn ó c gng ỏp ng c yờu cu thỡ c cụng li yờu cu tng sn lng cao hn Theo phn ỏnh ca nhiu cụng nhõn, mt nhng nguyờn nhõn chớnh to tõm lý bc xỳc cho cụng nhõn l thỏi i x ca c cụng vi ngi lao ng Khi cụng nhõn khụng ỏp ng c sn lng, c cụng ó cú hnh vi p bn, quỏt mng, c th l trng hp ca c cụng Anni v C heo Loan Mc dự ngy 27.7, Cụng on tnh Hi Dng ó xung Cụng ty tip xỳc, lng nghe ý kin ca i din Footer Page 178 of 126 Header Page 179 of 126 cụng nhõn v trao i vi lónh o Cụng ty Makalot, nhng v vic khụng c gii quyt dt im Khong 8h30 sỏng 30.7, khụng kim ch, mt c cụng ng i i Loan ó ỏnh mt nam cụng nhõn Quỏ bc xỳc, nhiu cụng nhõn ó cú phn ng tip tc ngng vic S gii quyt sm v vic Phú Ch tch Cụng on ngnh cụng thng Hi Dng Nguyn Th Hu yn xỏc nhn: Sỏng 30.7, ti Cụng ty Makalot, cú s vic c cụng ngi i L oan ỏnh chy mỏu mm mt nam cụng nhõn Tng Giỏm c Cụng ty ó yờu cu c cụng ngi i Loan trc tip tha thun gii quyt v vic vi cụng nhõn b ỏnh, nu khụng Cụng ty s cú bin phỏp x lý thớch ỏng Ch tch Cụng on ngnh cụng thng tnh Hi Dng Lng Ngc Thng cho bit: Sau xung hin trng n m bt tõm t nguyn vng ca cụng nhõn, ý kin ca cụng nhõn trung vo c ỏc : Chm dt thỏi quỏ t mng cụng nhõn, gim gi lm, tng tin lm thờm, xem xột li mc giỏ ca khu phn n ca, tớnh li cỏc khon ph cp Theo ụng Thng, sau lng nghe ý kin ca cụng nhõn, Tng Giỏm c Cụng ty Makalot Johnson Chiu cho bit, lónh o Cụng ty s yờu cu cỏc c cụng thay i thỏi i vi cụng nhõn , nu vi phm s k lut; vic nõng lng khụng phi t ng c nõng m cn phi xem v o k nng tay ngh ca chớnh ngi lao ng, tng ca, lónh o Cụng ty s hp vi cỏc t trng v nghiờn cu sn lng cho phự hp vi tng phõn xng Cụng ty s tng tin n ca cho cụng nhõn, s tỡm nh cung cp mi, i din cụng nhõn s giỳp lónh o Cụng ty kim tra cht lng ba n Lónh o Cụng ty ó ng ý tng mt s khon ph cp nh xng xe (lờn 200.000/thỏng), tin chuyờn cn (lờn 150.000/thỏng) v.v Tng mc tng so vi thu nhp thỏng trc ca cụng nhõn vo khong 90.000 -100.000/ngi/thỏng Tuy nhiờn, ngy 30.7, cỏc cụng nhõn cho PV bit mc tng nh vy l quỏ thp, c ỏp ng c ũi hi ca ngi lao ng Vỡ vy, h tuyờn b s tip tc ngng vic th ngy 31.7 Theo ụng Trn Ngc Bớnh - Trng ban Chớnh sỏch lao ng Liờn on Lao ng tnh Hi Dng - gii quyt dt im v vic, Cụng on s ti p tc t chc i thoi gia cụng nhõn v ch doanh nghip Phi thỏo g c nhng khỳc mc cú ting núi chung bn g nhng tha thun c th ca doanh nghip vi ngi lao ng Theo Quang Chớnh - Vit Lõm Lao ng Ngun: http://dantri.com.vn ngy 31/7/2012 Footer Page 179 of 126 Header Page 180 of 126 Ph lc HI PHềNG TRN NGP LAO NG TRUNG QUC Phớa nh thu Trung Quc tỡm mi cỏch hn ch tuyn dng lao ng ca Vit Nam, ng thi a lao ng ph thụng ca h sang lm cỏc cụng vic th cụng nh o t , ph h , mang vỏc, quột dn, bờ tụng - nhng cụng vic m lao ng Vit Nam cú th m ng D ỏn Nh mỏy nhit in Hi Phũng (xó Tam Hng, huyn Thy Nguyờn) c trin khai t thỏng 11.2005 õy l d ỏn nh thu Trung Quc v Nht Bn thc hin cung ng, thi cụng v lp t ton b thit b (EPC) vi hai hng mc: nh mỏy nhit in v nh mỏy nhit in hon thnh d ỏn ỳng tin , s lng cụng nhõn cú mt trờn cụng trng luụn m bo s 2.000 3.000 ngi X ộp tin lng lao ng nc Trờn lý thuyt, d ỏn xõy dng nh mỏy nhit in Hi Phũng s gii quyt c hng chc ngn vic lm ti ch cho lao ng a phng Tuy nhiờn, thc t li hon ton trỏi ngc ễng Vn Hi, Trng phũng hnh chớnh, Cụng ty C phn Nhit in Hi Phũng cho bit, cú thi im phớa nh thu Trung Quc a sang hn 2.000 lao ng ph thụng Hin s cụng nhõn Trung Quc ang lao ng ti cụng trng nh mỏy s gn 1.300 ngi Cũn theo s liu bỏo cỏo t phớa Cụng ty C phn Nhit in Hi Phũng gi Cụng an huyn Thy Nguyờn, s ny gn 1.500 ngi õy l s ngi c S Lao ng - Thng binh v Xó hi Hi Phũng cp giy phộp lao ng nm Tuy nhiờn, qua kim tra bc u phỏt hin mt s ngi trung Quc sang lao ng ph thụng ti cụng trng khụng cú giy t tựy thõn, buc c quan chc nng ca thnh ph phi tỡm cỏch trc xut v nc Cũn s chớnh thc thỡ cha thng kờ ni Do lao ng ca Trung Quc ỏp o v lc lng , nờn s ớt lao ng ngi Vit Nam may mn tỡm c vic õy cng luụn b x ộp m khụng bit kờu ễng Hong Vn T., xó Tam Hng, Thy Nguyờn, cho bit, ụng cựng nhiu lao ng Vit Nam khỏc c tr 100.000 ng/ngy Trong ú, mc lng thp nht ca lao ng ph thụng Trung Quc cng cao hn nhiu so vi lao ng Vit Nam, cựng lm mt cụng vic nh Mt bo v ngi Vit Nam ti khu chung c My Sn cho bit, anh c nh thu Trung Quc tr 1,5 triu ng/thỏng, khụng cú ph cp Mi õy, nh thu a sang mt bo v ngi Trung Quc, mc lng ca h tớnh tin Vit Nam khong 10 triu ng/thỏng, cao gp gn ln so vi tin lng ca bo v ngi Vit Nam Footer Page 180 of 126 Header Page 181 of 126 Phc i din S Lao ng - Thng binh v Xó hi Hi Phũng cho bit, tớnh n thi im ny, trờn a bn thnh ph hin cú khong 200 doanh nghip v ngoi nc s dng lao ng l ngi nc ngoi S lng ngi nc ngoi c cp giy phộp lao ng tớnh ht thỏng 5.2012 l 2.206 ngi, ú riờng ngi Trung Quc chim 87% Sau mt nm ht thi hn, ch s dng lao ng nc ngoi phi n c quan chc nng ca thnh ph trỡnh bỏo xin c cp li hoc gia hn Nu v nc phi cú cụng gi S v np li giy phộp lao ng nhng trờn thc t, s n v n lm th tc rt ớt, h khụng tr li giy phộp lao ng S lao ng l ngi nc ngoi di bin ng rt bt thng, cho nờn h v nc, c quan chc nng cng khụng hay bit v s ngi mi n theo nhiu ng khỏc thõm nhp vo Hi Phũng din khỏ phc tp, v i din ny núi v cho bit thờm, phớa Trung Quc l nh thu thi cụng, h thc hin theo ỳng cam kt hp ng BT (xõy dng - chuyn giao) cho ch d ỏn, nờn phớa Vit Nam ch cú vai trũ giỏm sỏt v tin v cht lng ca d ỏn i vi vic s dng lao ng v tin lng, phớa ch d ỏn khụng cú quyn can thip Tỡnh trng quỏ nhiu lao ng Trung Quc lm vic ti Thy Nguyờn , phớa ch u t ó cú ý kin nhng nh thu Trung Quc a nhiu lý do, ú cú lý bt ng ngụn ng, tỡnh trng mt cp thng xy , lao ng Trung Quc cú tay ngh, bng cp (?) Khú qun lý Tuy nhiờn, mt cỏn b Cụng ty C phn Nhit in Hi Phũng khng nh, khụng ớt lao ng ph thụng Trung Quc khụng bit ch, thm ch bit ký vo bng lng lnh tin cụng, nờn vic núi cú bng cp, tay ngh l vụ lý Trung tỏ Nguyn Quang Ho, Trm trng Trm cnh sỏt Bn Rng, Cụng an huyn Thy Nguyờn, cho bit, trờn a bn xó Ng Lóo v Tam Hng hin cú khong 1.600 lao ng l ngi Trung Quc ang lu trỳ H sinh sng ti khu nh trung (mt ti My Sn, xó Ng Lóo v mt sỏt cụng trng thi cụng) nh thu xõy dng; s cũn li lờn ti 300 - 400 ngi thuờ nh dõn lng tỏ tỳc Theo ụng Ho, i vi s ngi Trung Quc nhp cnh hp phỏp, cú visa, th thc, h chiu, cú giy phộp lao ng, cú ng ký tm trỳ cũn d b qun lý, cũn s nhp cnh theo ng du lch, nhp cnh trỏi phộp vo lm vic l rt khú Nhng ngy va qua, lc lng chc nng ó ti n hnh kim tra, r soỏt ban u v ó phỏt hin mt s lao ng khụng cú giy phộp, buc trc xut v nc Nhiu ờm tun tra khụng cú phiờn dch, cỏn b, chin s Trm gp cỏc s vic xy liờn quan ti ngi nc ngoi khụng bit x trớ th no, ngy hụm sau s ngi ny ó lng l rỳt v nc t lỳc no khụng hay bit, ụng Ho núi Ngun: http://baodatviet.vn ngy 11/06/2012 Footer Page 181 of 126 Header Page 182 of 126 Ph lc DANH SCH CC DOANH NGHIP Cể VN FDI VI PHM PHP LUT BVMT TRấN A BN TNH VNH PHC NM 2011 Tờn doanh nghip TT Hnh vi vi phm phỏp lut BVMT Cụng ty TNHH Piagio Vit Nam Thi mựi khú chu vo mụi trng Cụng ty sn xut phanh Nissan Vit Nam X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B Cụng ty TNHH Jinsung Vit Nam Khụng ng ký ch ngun thi cht thi nguy hi Cụng ty TNHH Deawoo STC&Apparel Khụng ng ký bỏo cỏo theo qui nh vi c quan nh nc cú thm quyn v vic lu gi tm thi cht thi nguy hi quỏ thi hn phi x lý, tiờu hy Cụng ty TNHH Sinwon Khụng ng ký bỏo cỏo theo qui nh vi c quan nh nc cú thm quyn v vic lu gi tm thi cht thi nguy hi quỏ thi hn phi x lý, tiờu hy Cụng ty quc t Hannam X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B Cụng ty TNHH Dea Young Viha X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B Cụng ty TNHH Ong Tam o X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B Nh mỏy Adream Viha X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B 10 Cụng ty TNHH K thut cụng nghip X nc thi vt qui chun k thut quc Kim Li Vit Nam gia 24:2009/BTNMT ct B 11 Cụng ty TNHH Chớnh Long X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B 12 Nh mỏy sn xut thc n gia sỳc ca Cụng ty c phn Japfa Comfeet Vit Nam X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B 13 Cụng ty TNHH sn xut sn Phoenix X nc thi vt qui chun k thut quc gia 24:2009/BTNMT ct B Cụng ty TNHH tỏi ch Covi Khụng cú bn bỏo cỏo c quan QLNN cú thm quyn v tỡnh hỡnh phỏt sinh v qun lý cht thi nguy hi theo qui nh 14 Ngun: [56] Footer Page 182 of 126 ... CH MINH TRN TH TUYT LAN đầu tư trực tiếp nước theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm bắc Chuyờn ngnh : Kinh t phỏt trin Mó s : 62 31 05 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc:... FDI theo ngnh phõn theo s d ỏn vựng KTT Bc B giai on 2003 -7/2012 75 C cu FDI theo ngnh phõn theo ng ký vựng KTT Bc B giai on 2003 -7/2012 75 C cu FDI theo hỡnh thc u t phõn theo. .. trc tip nc ngoi theo hng phỏt trin bn vng vựng kinh t trng im v bi hc i vi vựng Kinh t t rng im Bc B 26 26 40 53 Chng 3: THC TRNG U T TRC TIP NC NGOI THEO H NG PHT TRIN BN VNG VNG KINH T TRNG IM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay