Mở rộng công tác huy động vốn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:40

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN NỮ ANH THƢ MỞ RỘNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Phản biện 1: TS TRƢƠNG HỒNG TRÌNH Phản biện 2: GS.TSKH LƢƠNG XUÂN QUỲ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 03 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Huy động nguồn vốn khác xã hội hoạt động quan trọng NHTM Đặc biệt ngân hàng có quy mô lớn Trong vòng thập niên từ sau đại suy thoái 1930, hầu hết NHTM giới quan tâm nhiều tới việc quản lý tài sản có, hay nói khác kế hoạch phương thức đầu tư nguồn có Tuy nhiên từ thập niên 60 kỷ trước, chế dộ lãi suất thả linh hoạt, tài sản nợ bắt đầu trở nên đa dạng cạnh tranh khốc liệt NHTM với việc tìm kiếm vốn hoạt động dần hướng ngân hàng ý đến dao động tài sản nợ Bên cạnh từ thập niên 60 trở đi, với phát triển nhanh thị trường tài liên quốc gia, có nhiều loại tài sản có lợi tức ổn định khoản cao mở ra, vấn đề khó khăn không đầu tư vào đâu mà trở thành làm để có đủ vốn cho đầu tư môi trường cạnh tranh đầy kịch tính hệ thống NHTM Do quản lý tài sản nợ trở thành mối bận tâm ngân hàng Điều hệ thống ngân hàng Việt Nam - quốc gia phát triển với việc thị trường chứng khoán thị trường cho công cụ nợ hối phiếu, thương phiếu hình thành hoàn thiện Dân chúng tổ chức kinh tế có lựa chọn đa dạng việc đầu tư khoản tiền nhàn rỗi Mặc dù vậy, hệ thống NHTM với chức trung gian tài tiết kiệm đầu tư, tác nhân dư vốn với tác nhân thiếu vốn kênh huy động vốn chủ lực cho kinh tế Tuy nhiên nguồn vốn huy động hệ thống NHTM chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng nguồn vốn nhàn rỗi toàn xã hội Hầu hết ngân hàng nằm tình trạng thiếu vốn trung dài hạn, gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn Do vậy, yêu cầu Footer Page of 126 Header Page of 126 tăng cường huy động vốn với quy mô chất lượng cao cần thiết cho NHTM, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh gay gắt thị trường chứng khoán chừng mực nơi đầu tư yêu thích phận dân cư ngày lớn Nằm hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh, giữ vai trò chủ lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (NHNTVN) ngân hàng quốc doanh tiến hành cổ phần hoá (IPO vào tháng 10/2007) Hiện với tên gọi Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VCB), với mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước, VCB tiếp tục khẳng định vị hàng đầu công tác huy động vốn đáp ứng nhu cầu tín dụng cho thành phần kinh tế Nguồn vốn huy động VCB liên tục tăng trưởng qua năm so với yêu cầu kết đạt khiêm tốn Trong bối cảnh chung đó, Vietcombank Đà Nẵng trọng đến tiêu huy động vốn xem tiêu trọng tâm phải hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm Đến cuối năm 2012, địa bàn thành phố Đà Nẵng có 51 chi nhánh Ngân hàng, theo 222 phòng giao dịch khiến cho thị trường tài ngày bị thu hẹp với điều kiện cạnh tranh trở nên ngày gay gắt khốc liệt Việc hoàn thành tiêu huy động vốn Vietcombank ĐN trở nên khó khăn hơn, yêu cầu cần phải có đánh giá mực, đồng thời phải có giải pháp, cách tiếp cận để hoàn thành công tác huy động vốn Đề tài: “Mở rộng công tác huy động vốn Doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng” xây dựng nhằm giải yêu cầu Mục đích nghiên cứu luận văn - Hệ thống hóa, tổng hợp vấn đề lý luận hoạt động huy động vốn Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phân tích thực trạng huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng mối quan hệ với sử dụng vốn có hiệu - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu hoạt động NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Xuất phát từ tảng sở lý luận hoạt động cho huy động vốn NHTM, vai trò nguồn vốn phát triển kinh tế, luận văn sâu nghiên cứu tăng cường huy động vốn NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Căn vào tiêu phản ánh đánh giá hiệu công tác huy động vốn, luận văn tiến hành nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích thực trạng cho huy động khả mở rộng nâng cao hiệu công tác huy động vốn NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2009-2011 Trên sở đánh giá thực trạng định hướng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, giải pháp kiến nghị trình bày để góp phần mở rộng huy động vốn doanh nghiệp Ngân hàng Trong trình nghiên cứu, hoàn thiện, luận văn dựa sở vận dụng phép vật biện chứng kết hợp với phương pháp như: - Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê, tổng hợp - Phương pháp so sánh Đồng thời dựa vào lý luận, quan điểm kinh tế, tài định hướng phát triển kinh tế Đảng Nhà nước, xuất phát từ thực tiễn để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 4 Phạm vi nghiên cứu Luận văn nghiên cứu giới hạn nội dung khái niệm huy động vốn từ tổ chức hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận từ thực tế công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian từ năm 2009 - 2011 Tập trung vào đối tượng khách hàng tổ chức kinh tế thời gian năm từ năm 2009 đến 2011 đưa giải pháp thực thời gian năm Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Hệ thống hóa, phân tích lý luận hoạt động huy động vốn NHTM Đánh giá, phân tích thực trạng công tác huy động vốn, cấu vốn huy động NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh ĐN để hạn chế Trên sở đề xuất giải pháp mở rộng huy động vốn Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương Chương 1: Những vấn đề mở rộng huy động vốn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng huy động vốn từ Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan đề tài nghiên cứu Luận văn tham khảo giáo trình, nghiên cứu, luận văn, tác phẩm, viết có liên quan đến đề tài: - Quản trị Marketing Philip Kotler (Nhà xuất thống kê – 2006): Marketing dịch vụ đòi hỏi giải pháp nâng cao chất lượng, suất sản phẩm dịch vụ, tác động làm thay đổi cầu việc định giá Footer Page of 126 Header Page of 126 phân phối cổ động Bên cạnh đó, giáo trình tập trung vào định chủ yếu mà người quản trị marketing ban lãnh đạo phải thông qua nhằm phối hợp hài hoà mục tiêu, sở trường nguồn tài nguyên tổ chức nhu cầu hội thị trường - Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại TS Nguyễn Thị Minh Kiều (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại Peter S Rose (2004) … bổ sung thêm nội dung lý luận hoạt động Marketing, từ lý thuyết quản trị cung cấp khuôn mẫu để phát vấn đề đặt trước quản trị phương châm để giải thoả đáng chúng Để hoàn thành đề tài này, tác giả tham khảo số luận văn thực trường Đại học kinh tế Đà Nẵng năm gần đây: - “Tăng cường huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tác giả Nguyễn Thị Hường Em, Năm 2011, Người hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Văn Nam Trong khuôn khổ phạm vi mục đích nghiên cứu, đề tài giải vấn đề sau: + Một là, số vấn đề lý luận Ngân hàng thương mại hoạt động huy động vốn hoạt động kinh Ngân hàng thương mại + Hai là, tổng hợp khối lượng lớn thông tin liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam Đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng từ năm 2006 - 2009 + Ba là, đưa giải pháp tăng cường huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Quảng Nam số kiến nghị liên quan phía nhà nước nói chung ngân hàng nhà nước nói riêng, nhằm phát triển tốt hoạt động huy động vốn - “Giải pháp tăng cường huy động vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ Footer Page of 126 Header Page of 126 Tài Ngân hàng, Tác giả Thái Trịnh Nam, Năm 2011, Người hướng dẫn khoa học PGS TS Lâm Chí Dũng Trong khuôn khổ mục đích phạm vi nghiên cứu đề tài, tác giả giải số vấn đề sau: + Một là, sở lý luận huy động vốn đồng thời phân tích chức năng, vai trò Ngân hàng thương mại Đưa rủi ro chủ yếu liên quan đến huy động vốn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại + Hai là, đưa thông tin, cập nhật số liệu cần thiết liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng hoạt động huy động vốn ngân hàng giai đoạn từ 2007- 2009 + Ba là, xây dựng hệ thống giải pháp để tăng cường hoạt động huy động vốn sở vào định hướng, mục tiêu phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHƢNG VÂN ĐÊ CƠ BAN VÊ NGUỒN VÔN VA HOẠT ĐỘNG HUY ĐÔNG VÔN TRONG HOAT ĐÔNG KINH DOANH CUA NHTM 1.1.1 Nguồn vốn ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm Nguồn vốn NHTM khoản góp vốn ban đầu thành lập, quỹ chưa chia huy động từ kinh tế dùng vay, đầu tư thực dịch vụ kinh doanh khác b Vai trò nguồn vốn NHTM + Là sở, điều kiện cấp tín dụng hoạt động đầu tư khác + Là sở nâng cao hiệu kinh doanh, cụ thể tận dụng đòn bẩy Footer Page of 126 Header Page of 126 kinh tế + Đảm bảo khả toán khả cạnh tranh kinh doanh c Cơ cấu nguồn vốn của NHTM + Cơ cấu nguồn vốn theo hình thức tài trợ + Cơ cấu nguồn vốn theo tiêu thức nguyên tệ + Cơ cấu nguồn vốn theo tiêu thức kỳ hạn huy động vốn + Cơ cấu nguồn vốn theo loại khách hàng gửi tiền + Cơ cấu nguồn vốn theo địa bàn huy động + Cơ cấu nguồn vốn cấu nguồn vốn theo hình thức huy động 1.1.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM Hoạt động huy động vốn hình thức tìm kiếm nguồn vốn nhàn rỗi từ cá nhân tổ chức kinh tế thông qua hình thức: + Nhận tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác từ cá nhân TCKT + Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn nước nước a Các hình thức huy động vốn NHTM Theo Luật tổ chức tín dụng, hoạt động huy động vốn NHTM bao gồm hình thức sau: - Nhận tiền gửi không kỳ hạn, Nhận tiền gửi có kỳ hạn, Tiền gửi tiết kiệm, Phát hành giấy tờ có giá, - Các nguồn khác b Tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn - Về quy mô, Cơ cấu vốn huy động, Chi phí vốn huy động 1.2 MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Quan điểm mở rộng huy động vốn từ các doanh nghiệp 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh mở rộng huy động vốn từ các doanh nghiệp a Chỉ tiêu gia tăng quy mô Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 Mở rộng quy mô huy động vốn hình thức phát triển theo chiều rộng hoạt động huy động thông qua việc mở rộng số lượng khách hàng, mở rộng chủng loại sản phẩm nhằm mục đích tăng số dư huy động vốn b Chỉ tiêu kiểm soát mở rộng huy động 1.3 TIẾN TRÌNH MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.3.1 Nghiên cứu khả huy động từ doanh nghiệp (Các nhân tố bên ngoài) a Chu kỳ phát trỉển kinh tế b Môi trường pháp lý c Môi trường cạnh tranh 1.3.2 Mục tiêu điều kiện huy động vốn Ngân hàng (Nhân tố bên trong) a Chiến lược kinh doanh ngân hàng b Các hình thức huy động vốn, chất lượng dịch vụ ngân hàng cung ứng hệ thống mạng lưới c Chính sách lãi suất d Đổi công nghệ ngân hàng khâu toán e Hoạt động Marketing ngân hàng 1.3.3 Nội dung các sách (công cụ) Marketing để mở rộng huy động vốn a Chính sách sản phẩm - dịch vụ b Chính sách lãi suất c Chính sách phương tiện vật chất d Chính sách người cung cấp dịch vụ e Chính sách phân phối f Chính sách truyền thông, cổ động 1.3.4 Sự phối kết các công cụ Quá trình tương tác dịch vụ Ngân hàng bao gồm tập hợp hệ thống hoạt động với tác động tương hỗ yếu tố, tác động tuyến Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Cơ cấu tổ chức Vietcombank Đà Nẵng sau: - Ban lãnh đạo: Giám đốc phó Giám đốc, Dưới Ban lãnh đạo Tại trụ sở 140 – 142 Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng, có 11 phòng ban 01 tổ nghiệp vụ: Phòng Khách hàng, Phòng Khách hàng Thể nhân, Phòng Quản lý nợ, Phòng Kế toán, Phòng Vốn, Phòng Ngân Quỹ, Phòng Kinh doanh dịch vụ, Phòng Thanh toán thẻ, Phòng Thanh toán Xuất nhập khẩu, Phòng Hành nhân sự, Phòng Kiểm tra Giám sát tuân thủ, Tổ Tin học Hệ thống mạng lưới hoạt động gồm có Phòng giao dịch trực thuộc sau: Phòng giao dịch Hòa Khánh, Phòng giao dịch Thanh Khê, Phòng giao dịch Sơn Trà, Phòng giao dịch Hùng Vương, Phòng giao dịch Hải Châu, Phòng giao dịch Ngũ Hành Sơn, Phòng giao dịch Hòa Thuận 2.1.2 Mô hình tổ chức hoạt động Chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.3 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Đà Nẵng từ năm 2009-2011 Là ngân hàng phát triển theo hướng đa hóa, Vietcombank Đà Nẵng tham gia vào nhiều hoạt động kinh doanh lại có hoạt động sau: - Công tác huy động vốn, Hoạt động tín dụng, Thanh toán xuất nhập khẩu, Kinh doanh ngoại tệ, Dịch vụ toán, Dịch vụ thẻ 2.2 TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 2.2.1 Điều kiện khả huy động vốn từ các doanh nghiệp Vietcombank Đà Nẵng xác đị nh trọng tâm trọng t âm công tác kinh doanh chi nhánh công tác huy động vốn Tạo nguồn vốn với chi phí hợp lý và ổn đị nh, bước nâng cao tỷ trọng nguồn vốn huy động trung dài hạn tổng nguồn nhằm tạo thế ổn đị nh đáp ứ ng cho nhu cầu tài trợ trung dài hạn Đối với công tác huy động vốn từ doanh Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 nghiệp, thương hiệu Vietcombank Đà Nẵng khẳng định nước, ngân hàng Nhà nước cổ phần hóa đạt thành công đáng kể thời gian qua Qui trình nghiệp vụ Vietcombank hoàn thiện bước phát triển đáng kể so với ngân hàng lớn nước Với suy thoái kinh tế năm 2012 với phát triển ổn định Vietcombank khẳng định thêm lực hoạt động lớn mạnh ngân hàng Điều kiện thương hiệu, qui trình nghiệp vụ theo chuẩn mực quốc tế lực khẳng định yếu tố thúc đẩy, tăng sức cạnh tranh thị trường hoạt động huy động vốn doanh nghiệp Khả doanh nghiệp hoạt động địa bàn chọn Vietcombank làm đối tác tin cậy cung cấp sản phẩm dịch vụ so với ngân hàng địa bàn lớn Đặc biệt, với trụ sở Vietcombank Đà Nẵng vừa đưa vào khai thác làm tăng thêm giá trị sách sở vật chất tác động đến hoạt động mở rộng huy động doanh nghiệp 2.2.2 Tình hình huy động vốn từ các doanh nghiệp Vietcombank Đà Nẵng 2010-2011 * Huy động vốn VNĐ từ TCKT đạt 898,4 tỷ đồng, giảm 4,1% so với 31/12/2010, chủ yếu giảm tiền gửi có kì hạn 12tháng số khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn giảm mạnh số dư tiền gửi có kỳ hạn Trong tháng đầu năm 2011, trần lãi suất huy động VNĐ NHNN quy định 14%/năm, hầu hết ngân hàng địa bàn áp dụng sách tiếp cận khách hàng linh hoạt nhằm lôi kéo khách hàng TCKT có số dư tiền gửi lớn khiến Chi nhánh gặp không khó khăn việc giữ chân khách hàng tiền gửi cũ thu hút thêm khách hàng Ngoài ra, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, lãi suất vay ngân hàng tăng cao nên hầu hết khách hàng doanh nghiệp tận dụng nguồn vốn tự có để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 nguồn tiền gửi khách hàng TCKT Chi nhánh đến 31/12/2011 giảm so với 31/12/2010 * Huy động vốn ngoại tệ từ TCKT đến 31/12/2011 đạt 24,9 triệu USD, giảm 11,9% so với 31/12/2010, chủ yếu giảm số dư tiền gửi KKH Nguyên nhân do: Thực theo thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/05/2011, TCT Điện lực Miền trung khách hàng có số dư tiền gửi ngoại tệ lớn Chi nhánh thực kết hối 4,6 triệu USD giảm số dư huy động 3,7 triệu USD so với 31/12/2010 - Một số khách hàng có số dư tiền gửi KKH lớn có nhu cầu sử dụng vốn nên giảm số dư như: Cty TNHH TTTM Vinacapital, Cty TNHH điện tử Việt Hoa, … - Các khách hàng ký quỹ USD chuyển tiền toán hàng nhập như: Cty TNHH VBL Đà Nẵng, Cty CP Thép Đà Nẵng, TCT Cảng Hàng không Miền trung,… 2.2.3 Quan hệ vốn huy động khả khoản 2.2.4 Quan hệ huy động vốn sử dụng vốn 2.2.5 Chỉ tiêu mở rộng 2.3 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP CỦA VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thực trạng sách sản phẩm – dịch vụ Để mở rộng huy động vốn thời gian qua Vietcombank Đà Nẵng tăng cường triển khai sản phẩm dịch vụ đến doanh nghiệp sản phẩm đầu tư tự động, ủy thác đầu tư Thực tế sản phẩm dịch vụ huy động vốn doanh nghiệp không đa dạng sản phẩm huy động đối cá nhân, thông thường sản phẩm huy động doanh nghiệp sản phẩm dịch vụ kèm hay nói cách khác bán chéo sản phẩm cho doanh nghiệp Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.3.2 Thực trạng sách lãi suất Trong ba năm trở lại 2009-2011 với thành lập nhanh chóng ngân hàng thương mại làm cho thị trường tài tiền tệ ngày cạnh tranh gay gắt Sự đời bối cảnh hệ thống pháp luật môi trường vĩ mô không thuận lợi kéo theo hàng loạt hệ lụy mà đến phải trả giá tìm cách khắc phục Chính vậy, ngân hàng nhà nước tăng cường kiểm soát mặt lãi suất, có quy định mức lãi suất huy động trần mà ngân hàng thương mại không huy động vượt Do đó, sách lãi suất thời gian qua sử dụng phải tuân thủ theo quy định, thay vào Vietcombank Đà Nẵng sử dụng sách khác sách người, sách sản phẩm, chăm sóc khách hàng, 2.3.3 Thực trạng các sách bên tác động đến mở rộng huy động vốn (chính sách khách hàng) Ngày nay, đổi sách tài – tiền tệ – ngân hàng quốc gia, xu hướng toàn cầu hoá nên không riêng có NHTM tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tài – tiền tệ mà có thêm góp mặt nhiều tổ chức tài phi ngân hàng như: công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán… Mức độ cạnh tranh ngày gay gắt tổ chức tài phi ngân hàng tạo chỗ đứng vững thị trường, làm giảm thị phần NHTM việc thu hút lượng vốn nhàn rỗi Khi quyền lựa chọn đầu tư lại thuộc người có tiền có so sánh sách thu hút vốn mà tổ chức mời chào Do đó, dịch vụ cung ứng cho người gửi tiền ngày hoàn thiện với mức phí thấp lãi suất huy động hấp dẫn Trong điều kiện cạnh tranh khó khăn đó, đòi hỏi NHTM phải cải tiến phương thức làm việc, lãi suất phù hợp dịch vụ đưa phải thuận tiện Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Có nghĩa là, NHTM phải thực thi giải pháp, sách linh hoạt để cung ứng dịch vụ thoả mãn nhu cầu khách hàng 2.4 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC VỀ MẶT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 2.4.1 Chính sách sản phẩm-dịch vụ Ngoài hình thức huy động thông thường, VCB Đà Nẵng liên tục đưa sản phẩm nhằm thu hút khách hàng như: Lợi tức ủy thác đầu tư, tiết kiệm dự thưởng, chương trình tri ân khách hàng,… Tuy nhiên, so với NHTM địa bàn, VCB thiếu số sản phẩm mà thị trường yêu cầu hình thức rút gốc linh hoạt (rút gốc thời điểm mà không cần tất toán sổ tiết kiệm, số tiền lại tiếp tục tính lãi) 2.4.2 Chính sách lãi suất Lãi suất VCB Đà Nẵng chịu điều tiết Ngân hàng Nhà nước VCB TW Do lãi suất vay thường thấp so với ngân hàng khác địa bàn nên lãi suất huy động VCB Đà Nẵng thường hấp dẫn Đối với VNĐ, theo thông tư 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 lãi suất huy động vốn tối đa đồng Việt Nam tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài: TCTD ấn định lãi suất huy động vốn đồng Việt Nam (lãi suất tiền gửi, lãi suất giấy tờ có giá) tổ chức (trừ TCTD) cá nhân bao gồm khoản chi khuyến mại hình thức không vượt 14%/năm; riêng Quỹ Tín dụng nhân dân sở ấn định lãi suất huy động vốn đồng Việt Nam không vượt 14,5%/năm Mức lãi suất huy động vốn tối đa áp dụng phương thức trả lãi cuối kỳ; phương thức trả lãi khác, phải quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa Đồng thời, NHNN yêu cầu, TCTD niêm yết công khai lãi suất huy động vốn đồng Việt Nam địa điểm huy động vốn (Hội sở Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 chính, sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm) theo quy định NHNN Nghiêm cấm TCTD thực khuyến mại huy động vốn tiền, lãi suất hình thức khác không với quy định pháp luật Thông tư Tuy nhiên, qua thời gian thực quy định trên, Ngân hàng liên tục vượt rào lãi suất thông qua nhiều hình thức khuyến khác Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lên mức cao so với mức lãi suất trần, gửi nhiều lãi suất cao, số ngân hàng mức lãi suất lên đến 19-20%, khách hàng thường nhận trực tiếp tiền mặt chuyển khoản Mặc dầu VCB liên tục đưa hình thức khuyến khác như: lợi tức ủy thác đầu tư, tiết kiệm dự thưởng, chương trình tri ân khách hàng,…nhưng nhìn chung lãi suất VCB không cạnh tranh so với NH khác địa bàn 2.4.3 Chính sách phƣơng tiện vật chất Công nghệ có vai trò quan trọng việc thể khẳng định vị trí tồn ngân hàng Công nghệ đại khả đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày cao, gia tăng thỏa mãn khách hàng dịch vụ Có thể nói so với NHTM khác, công nghệ VCB đại mang đến khách hàng nhiều tiện ích thông qua nhiều mảng dịch vụ 2.4.4 Chính sách ngƣời cung cấp dịch vụ Hiện VCB có đội ngũ nhân viên đông có trình độ cao, đa số nhân viên có trình độ đại học trở lên (trên 75%) Tuy nhiên, đội ngũ giao dịch viên chưa đào tạo kỹ bán hàng chăm sóc khách hàng 2.4.5 Chính sách phân phối Hiện VCB Đà Nẵng có chi nhánh đặt 140-142 Lê Lợi phòng giao dịch đặt quận Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 2.4.6 Chính sách truyền thông, cổ động Thương hiệu VCB vốn nhiều người biết đến thị trường, nhiên gần cạnh tranh khốc liệt NHTM khác địa bàn đặc biệt đời hàng loạt ngân hàng địa bàn phần ảnh hưởng đến hình ảnh VCB thị trường Chỉ tính riêng địa bàn Thành phố Đà Nẵng có 50 chi nhánh Ngân hàng 100 phòng giao dịch Ngân hàng nằm rải rác địa bàn, tốc độ gia tăng số lượng nhanh, Ngân hàng liên tục đưa chương trình quảng cáo, quà tặng hấp dẫn để thu hút khách hàng Các hoạt động quảng bá VCB chưa mạnh, chương trình quảng bá sản phẩm chủ yếu qua hình thức treo băng rôn chưa thực thu hút khách hàng So với Ngân hàng khác, việc xuất phương tiện thông tin đại chúng VCB hạn chế 2.4.7 Chính sách khách hàng Hiện nay, nói tất sách chăm sóc khách hàng Vietcombank Đà Nẵng quan tâm thường xuyên đưa sách phù hợp hiệu tình hình kinh doanh thời kỳ Chi nhánh 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ DOANH NGHIỆP CỦA VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 2.5.1 Thành tích đạt đƣợc Toàn thể cán công nhân viên kinh doanh tốt môi trường kinh tế đầy khó khăn biến động - Quy mô nguồn vốn huy động gia tăng qua năm - Cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn Ngân hàng đưa mức lãi suất hợp lý, thu hút quan tâm người có tiền Điều tạo điều kiện mở rộng cho vay, tài trợ, toán VNĐ ngoại tệ Ngân hàng đưa hiều hình thức tiết kiệm tiện Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 ích cho khách hàng nhằm thu hút tiền gửi VNĐ, đảm bảo cân đối tiền gửi VNĐ USD - Thành phố Đà Nẵng trì mức tăng trưởng so với năm 2010 lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, du lịch, đầu tư,… - Kể từ đầu tháng 09/2011, NHNN áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo việc thực quy định trần lãi suất huy động VNĐ USD - Các tiện ích ngân hàng điện tử liên tục VCB nghiên cứu phát triển tạo thêm thuận lợi cho Chi nhánh công tác huy động vốn - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng đơn vị ngân hàng uy tín địa bàn, khách hàng tin tưởng 2.5.2 Những hạn chế, tồn hoạt động mở rộng huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng + Về sản phẩm huy động: Sản phẩm huy động vốn áp dụng chi nhánh nghèo nàn, đơn điệu Bên cạnh cạnh tranh ngân hàng thương mại sôi động liệt, sản phẩm thường xuyên triển khai với đầy đủ tính tiện lợi, thiết thực phù hợp với nhu cầu khách hàng gửi tiền sử dụng dịch vụ, điều làm khách hàng truyền thống, thị phần hoạt động huy động vốn bị thu hẹp dần + Về lãi suất: Những quy định NHNN trần lãi suất huy động lãi suất rút trước hạn hạn chế việc đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi + Về hoạt động tiếp thị quảng bá: - Công tác tiếp thị quảng bá nhiều hạn chế, khiếm khuyết thể hình thức chưa đa dạng, phong phú Khách hàng tự phát đến gởi tiền là kết trình tiếp cận để tiếp thị, quảng bá Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chưa trang bị kỹ Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 phương pháp Marketing, nên công tác nhiều yếu - Chú trọng đến việc tìm kiếm thu hút khách hàng tiềm mà, xem nhẹ việc chăm sóc khách hàng truyền thống dẫn đến hậu số lượng khách hàng truyền thống bỏ tăng dần - Chưa có biện pháp hữu hiệu để thu hút vốn nhóm khách hàng doanh nghiệp - Hình thức tuyên truyền , quảng cáo, tiếp thị người gửi tiền chưa đa dạng, chưa trở thành giải pháp phổ biến toàn chi nhánh - Việc thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng sau sử dụng dịch vụ ngân hàng mang tính hình thức, chưa mang lại hiệu mong muốn 2.5.3 Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế tồn hoạt động mở rộng huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng Thứ nhất, môi trường kinh doanh: Do tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất cho vay tăng cao, hầu hết doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Thứ hai, phía ngân hàng - Quan hệ khách hàng chưa nghiên cứu mức, Chi nhánh cung cấp dịch vụ sẵn có cho khách chưa nghiên cứu kỹ nhu cầu khách hàng phân loại khách hàng để có hướng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho phù hợp - Tính linh hoạt sách sản phẩm chưa cao - Công cụ giám sát chất lượng phục vụ chưa kiểm tra, thực thi cách thường xuyên Thứ ba, nguyên nhân từ quản lý Nhà nƣớc: Hiện thiếu chương trình đồng phát triển kinh tế- xã hội, thiếu qui hoạch kinh tế theo tiểu vùng hạn chế công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến dịch vụ Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG 3.1.1 Tiềm lực huy động vốn các doanh nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng a Định hướng phát triển Thành phố Đà Nẵng b Định hướng phát triển Vietcombank Đà Nẵng - Khách hàng mục tiêu - Cơ chế quản lý nguồn vốn sử dụng vốn hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 3.1.2 Mục tiêu định hƣớng phát triển hoạt động huy động vốn các doanh nghiệp Vietcombank Đà Nẵng Hiện nay, tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, ngân hàng thành lập ngày nhiều việc phát triển mạng lưới dày đặc phòng giao dịch địa bàn thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động Chi nhánh, thị phần bị chia sẻ Hầu nơi có phòng giao dịch Vietcombank Đà Nẵng nơi có phòng giao dịch ngân hàng khác hoạt động - Tại nhiều chi nhánh TCTD có lãi suất thực tế mức 14%/năm thông qua việc “lách” quy định NHNN Mặc dù từ ngày 7/9/2011 đến tượng giảm chưa hẳn thực triệt để Phương hướng mục tiêu Ngân hàng - Phấn đấu giữ vững vị trí Chi nhánh NHTM Cổ phần hàng đầu địa bàn Đà Nẵng, hoạt động đa - Xây dựng văn hóa Vietcombank hướng tới mục tiêu lấy “Khách hàng trung tâm cho hoạt động”, trọng công tác đào tạo cán Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phong cách chuyên nghiệp phục vụ khách hàng - Chú trọng triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại đến với khách hàng như: sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đại, dịch vụ thẻ, cung cấp dịch vụ tài cho doanh nghiệp - Tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn – nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu xuyên suốt - Chủ động cấu lại danh mục khách hàng: đa dạng hóa danh mục khách hàng, ưu tiên vốn cho sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tiềm Tăng cường cho vay doanh nghiệp SMEs đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình - Hoàn thiện nâng cao hoạt động quan hệ khách hàng theo hướng khác biệt hóa sản phẩm cho đối tượng khách hàng giá chất lượng sản phẩm 3.1.3 Yêu cầu mục tiêu mở rộng huy động vốn từ các doanh nghiệp - Tăng cường mở rộng số lượng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm dịch vụ tổng thể Vietcombank Đà Nẵng tận dụng huy động từ doanh nghiệp - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ toán quốc tế, dịch vụ chuyển tiền, bảo lãnh, thẻ… để doanh nghiệp ngày sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ Vietcombank Đà Nẵng qua mở rộng sản phẩm huy động, thông qua việc tận dụng dòng tiền toán từ doanh nghiệp 3.2 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP 3.2.1 Chính sách sản phẩm - dịch vụ Mở rộng hình thức huy động vốn - Tiền gửi toán: Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Hiện Ngân hàng chủ yếu nhận tiền gửi doanh nghiệp vào để toán qua Ngân hàng Ngân hàng cần phải mở rộng hình thức tiền gửi toán số cá nhân có nhiều tiền gửi vào Ngân hàng để thực toán séc, giấy tờ có giá khác Nâng cao hiệu toán nhanh chóng, an toàn để thu hút khách hàng toán qua Ngân hàng - Huy động vốn qua tài khoản tổ chức kinh tế Theo sát quy trình kinh doanh doanh nghiệp: Sản xuất, kinh doanh … để đảm bảo nắm bắt tình hình toán đến hạn tránh nợ xấu Hàng ngày có nhiều doanh nghiệp thành lập Vietcombank cần nhạy bén nắm bắt để tư vấn họ mở tài khoản Vietcombank để tạo điều kiện thuận lợi cho việc toán doanh nghiệp với hay doanh nghiệp với nhân viên 3.2.2 Chính sách lãi suất Đưa mức lãi suất hợp lý Mỗi Ngân hàng có chiến lược kinh doanh, tầm nhìn sứ mệnh riêng, sách lãi suất phận quan trọng Lãi suất phận cấu thành phần lớn thu nhập chi phí Do tất biến động lãi suất có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nói riêng 3.2.3 Chính sách phƣơng tiện vật chất Để chất lượng dịch vụ huy động vốn Ngân hàng đáp ứng yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi công nghệ phải không ngừng cải tiến, đại nâng cấp để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên Ngân hàng Lựa chọn công nghệ để ứng dụng hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh Ngân hàng có ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động cách vững chắc, định hiệu vốn đầu tư Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2.4 Chính sách ngƣời cung cấp dịch vụ Xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng Để giải nêu thực phát huy hiệu mang lại thỏa mãn cho khách hàng vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu đội ngũ giao dịch viên ngân hàng Họ người trực tiếp tiếp xúc, ghi nhận yêu cầu khách hàng người tiếp thu cảm nhận khách hàng chất lượng phục vụ ngân hàng Hơn nữa, giao dịch viên người tiếp xúc khách hàng phần thể họ mặt tính cách ngân hàng thương mại Do vậy, xây dựng văn minh giao tiếp khách hàng phận quan trọng xây dựng văn hóa doanh nghiêp Giao tiếp hoạt động phổ biến hoạt động người Nó nhu cầu thiếu người (Hơn nữa, giao tiếp nhu cầu bậc cao theo cách phân cấp độ nhu cầu Maslow- nhu cầu người phân thành cấp bậc từ thấp đến cao: nhu cầu sinh lý, an ninh, xã hội, tôn trọng tự khẳng định mình) Hoạt động giao tiếp mang lại cho khách hàng thỏa mãn Một lời nói hay, cử đẹp biến thành tiền bạc, tạo nên ấn tượng tốt đẹp, tin cậy Nếu không, phá vỡ mối quan hệ, làm khách hàng, tổn hại đến uy tín thân doanh nghiệp 3.2.5 Các giải pháp hổ trợ a Tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực cán bộ b Áp dụng phương pháp trả lương dựa hiệu suất lao động 3.2.6 Chính sách phân phối Hiện tại, số lượng phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Đà Nẵng 07 PGD Để nâng cao vị Vietcombank tăng cường huy động vốn, đặc biệt vốn huy động thị trường dân cư thành lập thêm mạng lưới Phòng giao dịch ngân hàng tự động Xây dựng mạng lưới PGD ngân hàng tự động theo tiêu chí bao phủ đến khu Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 dân cư tập trung, khu siêu thị, khách sạn, nhà hàng… để khách hàng dễ dàng tiếp cận với ngân hàng hình ảnh Vietcombank trở nên gần gũi, thân thiện 3.2.7 Chính sách xúc tiến hỗn hợp Hoạt động xúc tiến hỗn hợp marketing kết hợp tổng hợp hoạt động: quảng cáo, khuyến mại, chào hàng hay bán hàng cá nhân tuyên truyền Toàn hoạt động xúc tiến phải phối hợp để đạt tác dụng truyền thông tối đa tới người tiêu dùng Trong lĩnh vực ngân hàng quảng cáo xem công cụ quan trọng a Tăng cường công tác quảng cáo, khuyến m b Tuyên truyền hình ảnh VCB đến với người dân c Xây dựng văn hóa Marketing VCB Đà Nẵng 3.2.8 Chính sách phát triển khách hàng - Thúc đẩy công tác quảng bá, chăm sóc, sách Marketing hợp lý nhằm thu hút khách hàng - Hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng mục tiêu 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Hoàn thiện qui trình chăm sóc khách hàng, phân loại khách hàng Tăng tính linh hoạt cho Chi nhánh việc triển khai số sản phẩm Xây dựng hệ thống đánh giá, tính toán lợi nhuận khách hàng tiền gửi đem lại cho Chi nhánh Từ có sách lãi suất, chăm sóc sách miễn phí khách hàng sử dụng sản phẩm kèm xác có sở Đổi nhận thức đội ngũ cán lãnh đạo nhân viên sách khách hàng, khuyến khích họ tăng cường tìm hiểu khách hàng mà họ phục vụ tình hình tài chính, uy tín nhu cầu khách hàng giao dịch với Vietcombank Đà Nẵng Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ quan chức - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chế nghiệp vụ hoạt động tín dụng, chế huy động vốn, đẩy mạnh hoạt động công tác toán không dùng tiền mặt kinh tế nói chung dân cư nói riêng - Tăng cường công tác quản lý đạo hoạt động NHTM cấp, chống cạnh tranh không lành mạnh, có biện pháp mạnh mẽ cứng rắn trường hợp cố tình vi phạm hoạt động kinh doanh tiền tệ Tạo sân chơi bình đẳng NHTM TCTD thương trường kinh doanh KẾT LUẬN Nhằm góp phần vào việc mở rộng huy động vốn từ doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Đà Nẵng, đề tài “Mở rộng công tác huy động vốn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” vận dụng lý thuyết thực tiễn để hoàn thành số nội dung: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động huy động vốn NHTM, từ nhân tố làm ảnh hưởng đến trình mở rộng huy động vốn NHTM - Phản ánh thực trạng hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng từ năm 2009 đến năm 2011, qua kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng thời gian qua - Trên sở đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm mở rộng công tác huy động vốn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, đồng thời đưa đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoạt động huy động vốn Footer Page 26 of 126 ... vốn từ Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp nhằm mở rộng huy động vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan đề... hoạt động huy động vốn Vietcombank Đà Nẵng thời gian qua - Trên sở đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm mở rộng công tác huy động vốn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà. .. Chi nhánh Đà Nẵng, đề tài Mở rộng công tác huy động vốn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng” vận dụng lý thuyết thực tiễn để hoàn thành số nội dung: - Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng công tác huy động vốn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn, Mở rộng công tác huy động vốn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn, Mở rộng công tác huy động vốn đối với các doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay