Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Kon Tum

26 16 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:40

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƯƠNG THỊ NGA MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu suy thoái, Chính phủ đưa biệp pháp thích hợp để kiềm chế, ngăn chặn suy giảm kinh tế Trong NHNN quan tâm đến đạo điều hành Chính phủ điều chỉnh sách tiền tệ cách linh hoạt, nhằm tăng lực tài cho NH tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tín dụng với NHTM Hiện nay, chưa có công trình nghiên cứu mở rộng CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Chính vậy, chọn nghiên cứu đề tài “Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận CVTD, ý nghĩa, vai trò CVTD kinh tế Qua thấy tầm quan trọng việc mở rộng CVTD NHTM - Phân tích thực trạng mở rộng CVTD NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum Trên sở đánh giá nhằm đưa đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum giai đoạn 2009 - 2011 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, Footer Page of 126 Header Page of 126 so sánh…để giải vấn đề luận văn Kết cấu luận văn Nội dung gồm chương: - Chương 1: Tín dụng ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương Mại - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum - Chương 3: Giải pháp kiến nghị góp phần mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum Tổng quan tài liệu Hiện nay, có công trình nghiên cứu vấn đề bản, chung mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM, chưa có công trình nghiên cứu mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum CHƯƠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng NH giao dịch tài sản (tiền tệ hàng hóa) NH cho vay chủ thể cần vốn kinh tế, chủ thể cam kết hoàn trả vốn lãi cho NH theo thời hạn cam kết 1.1.2 Các nguyên tắc tín dụng Ngân hàng Người vay đòi hỏi phải tuân thủ số nguyên tắc sau: a Vốn vay phải hoàn trả gốc lẫn lãi đầy đủ hạn cam kết hợp đồng tín dụng b Vốn vay phải sử dụng mục đích thoả thuận Footer Page of 126 Header Page of 126 hợp đồng tín dụng c Việc đảm bảo tiền vay phải thực theo quy định Chính Phủ đảm bảo an toàn cho hoạt động NH 1.1.3 Phân loại tín dụng Ngân hàng Trong trình hoạt động kinh doanh NH, tuỳ theo yêu cầu KH quản lý NHTM mà có cách phân loại sau: a Căn vào thời hạn tín dụng Phân loại tín dụng theo thời hạn có ý nghĩa quan trọng NHTM phản ánh khả hoàn trả, độ rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ an toàn khả sinh lời NHTM b Phân loại theo mục đích sử dụng vốn - Tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh - Tín dụng cho vay tiêu dùng c Phân loại tín dụng theo tài sản đảm bảo Nếu vào tài sản đảm bảo có loại tín dụng sau: - Tín dụng có tài sản đảm bảo - Tín dụng tài sản đảm bảo không yêu cầu tài sản đảm bảo d Phân loại theo hình thái giá trị tín dụng - Cho vay tiền: Tín dụng ứng trước, thấu chi, tín dụng thời vụ, tín dụng trả góp - Cho vay tài sản: NH hay công ty thuê mua cung cấp trực tiếp tài sản cho ngưòi vay e Phân loại theo đối tượng cho vay - Cho vay khu vực kinh tế quốc doanh: việc cho vay Ngân hàng quan, tổ chức doanh nghiệp nhà nước - Cho vay khu vực kinh tế quốc doanh: Công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, công ty liên doanh… Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Vai trò tín dụng Ngân hàng a Đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội b Thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất c Tín dụng góp phần tác động đến việc tăng trưởng chế độ hoạch toán doanh nghiệp d Tín dụng góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông cho xã hội e Tạo điều kiện để phát triển quan hệ kinh tế với nước 1.2 CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Có nhiều quan niệm khác CVTD ta đưa quan niệm chung nhất: CVTD hình thức cấp tín dụng NH thỏa thuận để KH cá nhân, hộ gia đình sử dụng khoản tiền với mục đích tiêu dùng với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi thời gian định Những khoản cho vay dành vào nhiều mục đích 1.2.2 Phân loại cho vay tiêu dùng a Căn vào phương thức hoàn trả * Cho vay tiêu dùng trả góp * Cho vay tiêu dùng phi trả góp.: * Cho vay tiêu dùng tuần hoàn Là khoản cho vay tiêu dùng NH cho phép KH sử dụng thẻ tín dụng phát hành loại séc, thẻ ghi nợ phép thấu chi dựa tài khoản vãng lai b Căn vào mục đích vay Mục đích mua sắm, phương tiện lại, thông tin nghe nhìn hay sửa chữa nhà Footer Page of 126 Header Page of 126 c Căn vào nguồn gốc khoản vay * Cho vay tiêu dùng gián tiếp * Cho vay tiêu dùng trực tiếp 1.2.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Quy mô vay nhỏ, số lượng vay nhiều, làm cho chi phí quản lý lớn, lãi suất CVTD thường cao so với loại cho vay lĩnh vực thương mại 1.2.4 Lợi ích cho vay tiêu dùng Giúp NH mở rộng quan hệ với KH, từ tăng khả huy động loại tiền gửi cho NH 1.2.5 Vai trò cho vay tiêu dùng a Đối với Ngân hàng: Đáp ứng phần nhu cầu chi tiêu người dân, giúp cho họ hưởng tiện ích trước tích luỹ đủ tiền b Đối với người tiêu dùng: Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh tín dụng tiêu, tạo ưu cạnh tranh cho Ngân hàng c Đối với kinh tế: Có tác dụng kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1.3 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NH THƯƠNG MẠI 1.3.1 Nội dung mở rộng cho vay tiêu dùng Mở rộng CVTD gia tăng qui mô cho vay, trình gia tăng số lượng KH vay vốn tăng dư nợ CVTD Đảm bảo chất lượng trình gia tăng lượng KH hạn chế rủi ro CVTD đồng thời giữ vị NH thương trường 1.3.2 Sự cần thiết việc mở rộng cho vay tiêu dùng a Đối với người tiêu dùng Giúp cho họ hưởng tiện ích trước tích luỹ, đem đến lợi ích tốt cho người tiêu dùng Footer Page of 126 Header Page of 126 b Đối với NHTM Là nghiệp vụ tạo ưu cạnh tranh cho NH, tối đa hoá lợi nhuận c Đối với phát triển kinh tế kích cầu, mặt cải thiện đời sống dân cư, mặt khác tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá mở rộng cho vay tiêu dùng a Mức độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng Tốc độ tăng dư nợ CVTD tính theo phương pháp thống kê = mức tăng tuyệt đối dư nợ CVTD/Dư nợ cho vay tiêu dùng kỳ gốc b Mức độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay tiêu dùng NH Mức tăng tuyệt đối tốc độ tăng c Mức độ tăng trưởng dư nợ bình quân vay tiêu dùng khách hàng vay Dư nợ bình quân KH = Tổng dư nợ thời điểm/Số KH có thời điểm d Sảm phẩm, cấu cho vay tiêu dùng Tập trung vào sản phẩm chiếm tỷ trọng cao e Mức độ tăng trưởng thị phần cho vay tiêu dùng Ngân hàng thị trường mục tiêu Cho thấy lực cạnh tranh NH lĩnh vực CVTD f Mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng ngân hàng Để đánh giá rủi ro CVTD cần đánh giá rủi ro khả sinh lời CVTD để phản ảnh mức độ đạt mục tiêu g Chỉ tiêu nợ xấu Tỷ lệ trích lập dự phòng cho vay tiêu dùng/dư nợ cho Footer Page of 126 Header Page of 126 vay tiêu dùng h Chất lượng tín dụng, dịch vụ cho vay tiêu dùng + Độ an toàn, xác qua trình thực nghiệp; Tốc độ xử lý giao dịch Chỉ tiêu cho biết lợi nhuận từ CVTD tổng thu lãi từ hoạt động tín dụng cho vay NH 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả mở rộng hoạt động CVTD NHTM a Nhân tố từ phía Ngân hàng Chính sách cho vay tiêu dùng NHTM; Quy trình cho vay;Nguồn nhân lực Ngân hàng; Vốn NH; Thông tin tín dụng; Công nghệ hoạt động NH b Nhân tố từ phía khách hàng Đạo đức khách hàng; Khả tài khách hàng ; Tài sản đảm bảo c Nhân tố từ môi trường kinh doanh Môi trường kinh tế, Môi trường văn hóa, Môi trường pháp lý, sách Nhà nước, Sự liên hệ mảng hệ thống kinh tế quan nhà nước CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNGTẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Tổng số CBCNV có 47 người, cấu tổ chức gồm : Ban Giám đốc (1 Giám đốc, Phó giám đốc); Phòng khách hàng;Phòng kế toán, toán, kinh doanh dịch vụ; Phòng hành chính, nhân ngân Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 quỹ; Tổ kiểm tra nội bộ; Phòng Giao dịch Phan Đình Phùng 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum a Tình hình huy động vốn Qua năm 2009 – 2010 – 2011 chi nhánh thể hiện: Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn NHTMCPNT Chi nhánh KonTum Năm 2009 Chỉ tiêu Năm 2010 Tỷ Tỷ Số trọng trọng tiền % % - TG dân cư 99,7 60,35 243,95 70,27 - TG TCKT 65,5 39,65 103,2 29,73 Tổng cộng 165,2 100 347,15 100 Số tiền ĐVT: Tỷ đồng Năm 2011 Số tiền 385 195 580 Chênh lệch 2010/2009 Chênh lệch 2011/2010 Tỷ trọng Số tiền (%) Số tiền % 66,38 144,25 144,68 141,05 33,62 37,7 57,56 91,8 100 181,85 110 232,85 (%) 57,82 88,95 67,1 ( Trích từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum qua năm 2009 – 2010 – 2011) Năm 2011 tổng vốn huy động có chiều hướng tăng hàng năm năm 2011 tăng 580 tỷ đồng, tăng 232,85 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 67,1% so với năm 2010 Trong đó, vốn huy động từ dân cư đạt 385 tỷ đồng, tăng 141,05 tỷ đồng, tăng 57,82% so với năm 2010 Huy động vốn từ Tổ chức kinh tế, xã hội vào năm 2010 tăng cao, năm 2009 số vốn huy động 65,5 tỷ đồng, năm 2010 tăng lên 103,2 tỷ đồng, tăng 37,7 tỷ đồng tăng 57,56% so với năm 2009 b Tình hình cho vay NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 c Kết kinh doanh Lợi nhuận tiêu cuối để đánh giá xem Ngân hàng có hoạt động tốt hay không trình kinh doanh Bởi lợi nhuận định tồn vong, khẳng định khả cạnh tranh, lĩnh ngân hàng kinh tế mà đầy bất trắc khắc nghiệt Bảng 2.3: Kết kinh doanh NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Thu nhập - Thu từ hoạt động tín dụng - Thu từ dịch vụ - Thu kinh doanh ngoại hối - Thu khác Chi phí - Chi hoạt động tín dụng - Chi dịch vụ - Chi kinh doanh ngoại hối - Chi khác Chênh lệch Thu Chi 39.298 88.128 183.292 So sánh năm 2010 với năm 2009 Số tiền (%) 48.830 124,25 So sánh năm 2011 với năm 2010 Số tiền (%) 95.164 107.98 37.813 86.588 180.551 48.775 129 93.963 108.5 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 980 1.000 1.635 20 2,04 635 63.5 351 373 767 22 6,27 394 105.6 154 167 338 36.617 81.476 174.320 13 44.859 8,44 122,5 172 92.844 103 113.95 29.931 66.873 138.344 36.942 123,42 71.471 106.9 187 265 377 78 41,7 112 42.2 275 500 715 225 81,8 215 43 6.224 13.838 34.884 7.614 122,33 21.046 152.1 2.681 6.652 8.972 3.971 148,12 2.320 34.9 ( Trích từ báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh Kon Tum qua năm 2009 - 2010 – 2011) 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 2.2.1 Các sản phẩm CVTD triển khai Chi nhánh + Cho vay mua nhà ở, đất ở, sửa chữa xây nhà + Cho vay thấu chi Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 + Cho vay phát hành thẻ tín dụng + Các nhu cầu tiêu dùng khác * Quy trình cho vay tiến hành theo bước sau: + Thẩm định trước cho vay + Kiểm tra, giám sát cho vay + Kiểm tra giám sát, tổ chức thu hồi nợ sau cho vay 2.2.2 Tình hình cho vay tiêu dùng địa bàn tỉnh Kon Tum Năm 2011, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng 13,44 tỷ đồng tỷ trọng chiếm 5,81%, đứng thứ hai bốn Ngân hàng đứng đầu toàn Tp Kon Tum, từ cho thấy NHTMCP Ngoại Thương có nhiều chuyển biến tích cực đột phá Tỷ trọng CVTD từ năm 2009 đến năm 2011 thấp dư nợ CVTD tăng dần qua năm Năm 2010 tăng 6.386 trđ tương ứng tỷ lệ tăng 122% so với năm 2009 Năm 2011 tăng 3.820 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 32,87% so với năm 2010 Nợ xấu phát sinh không đáng kể 2.2.3.Tình hình cho CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Bảng 2.5 Tình hình cho vay tiêu dùng NHTMCPNT Chi nhánh KonTum ĐVT: Triệu đồng Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu Năm 2009 Dư nợ bình quân - CVTD 349.000 5.234 Tỷ lệ % Nợ xấu bình quân 1,5 3,897 1,4 10,036 1,47 10,216 - CVTD Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,12 1,19 652 0,97 - CVTD - - 0,06 Footer Page 13 of 126 So sánh 2010/ 2009 (%) Số tiền 840.000 1.050.000 491.000 58,45 11.620 15.440 6.386 122 6,139 - -0,1 157,53 0,07 - So sánh 2011/ 2010 Số tiền (%) 210.000 25 3.820 32,87 0,18 652 0,07 1,79 - 0,22 0,06 Header Page 14 of 126 12 (Nguồn: Báo cáo NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) Qua bảng 2.5 cho thấy; NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum NHTM vào hoạt động muộn so với NH lại sớm lựa chọn thị trường mục tiêu thị trường bán lẻ Vì vậy, dư nợ cho vay tiêu dùng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum năm 2009 5.234 trđ chiếm tỷ trọng 1,5% tổng dư nợ chi nhánh, sang đến năm 2010 dư nợ cho vay tiêu dùng NHTMCPNT có tăng mạnh lên 11.620 trđ điều cho thấy CVTD chi nhánh cho chiếm tỷ trọng thấp 1,38%, năm 2011 chiếm 1,47% tổng dư nợ chi nhánh Tuy tỷ trọng CVTD từ năm 2009 đến năm 2011 thấp dư nợ CVTD tăng dần qua năm Năm 2010 tăng 6.386 trđ tương ứng tỷ lệ tăng 122% so với năm 2009 Năm 2011 tăng 3.820 triệu đồng tương ứng tỷ lệ tăng 32,87% so với năm 2010 Nợ xấu toàn chi nhánh qua năm có phát sinh, chiếm tỷ lệ 1,12%; 1,19%; 0,97% nợ xấu CVTD không phát sinh năm 2009-2010 cho thấy hoạt động CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum đạt chất lượng, hiệu cao, đảm bảo an toàn hoạt động CVTD Năm 2011 phát sinh nợ xấu 652 trđ chiếm tỷ lệ thấp 0,06% 2.2.4 Tình hình tăng trưởng tín dụng tiêu dùng a Thực trạng dư nợ CVTD khách hàng CHỈ TIÊU Dư nợ CVTD Số lượng KH vay TD 3.Dư nợ bình quân Footer Page 14 of 126 Năm Năm Năm So sánh So sánh 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 5.234 11.620 15.440 6.386 3820 45 111 120 66 116,3 104,68 128,67 - 11,62 24 Header Page 15 of 126 13 (Nguồn: Báo cáo NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) Số lượng khách hàng CVTD qua năm Chi nhánh có tăng nhanh Đặc biệt năm 2010 tình hình CVTD tăng nhanh hơn, tăng 66 KH với tốc độ tăng 146,67% Nhưng năm 2011 số lượng KH có xu hướng chậm lại tăng KH với tốc độ tăng trưởng 8,1% so với năm 2010 b Thị phần cho vay tiêu dùng Chi nhánh Kon Tum Bảng 2.7: Thị phần CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu So sánh So sánh 2010/ 2009 2011/ 2010 Năm Năm Năm Thị 2009 2010 2011 phần (%) NHNT Kon Tum II Thị phần CVTD NHNT Kon Tum (%) 5.234 11.620 3,01 4,23 Tốc độ tăng (%) Thị phần (%) Tốc độ tăng (%) 15.440 6.386 122 3.820 32,87 5,11 1,22 40,53 0,88 20,8 (Trích từ báo cáo NHNN NHTMCPNT Chi N hánh Kon Tum) Hoạt động cho vay NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum có tốc độ tăng trưởng không lớn, tỷ trọng dư nợ CVTD tổng dư nợ nhỏ chưa đến 10%, tốc độ tăng trưởng có xu hướng tăng dần không cao, mức thấp so với Ngân hàng khác 2.2.5 Cơ cấu dư nợ CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Mặc dù dư nợ CVTD qua năm có xu hướng tăng chiếm phần nhỏ cấu cho vay Chi nhánh chiếm tỷ trọng ngày thấp năm 2010 2011: chiếm 1,4% năm 2010 1,47% năm 2011, năm 2009 chiểm 1,5% a Cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Chi nhánh thực cho vay hình thức đảm bảo tài sản chủ yếu b Thực trạng CVTD theo đối tượng khách hàng Trong năm 2009 2010, tỷ trọng dư nợ CVTD CBCNV doanh nghiệp cao so với dư nợ CBCNV nhà nước đến năm 2011 chi nhánh có quan tâm đẩy mạnh CVTD CBCNV nhà nước nên dư nợ CBCNV Nhà nước chiếm tỷ trọng cao 52,65%, tăng 3.808 triệu đồng so với năm 2010 c Thực trạng CVTD theo mục đích vay vốn Chi nhánh cho vay để mua nhà, xây dựng sửa chữa nhà chủ yếu tăng mạnh qua năm Năm 2010 tăng 5.969 trđ với tốc độ tăng 152,74% Năm 2011 tăng 3.247 trđ với tốc độ tăng 32,87% 2.2.6 Về kiểm soát rủi ro tín dụng Bảng 2.12 Cơ Cơ cấu nợ tình hình trích lập dự phòng RRTD Năm Chỉ tiêu Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tổng dư nợ Số tiền trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Tỷ lệ trích lập dự phòng 2009 2010 2011 346,3 2,7 0 349 821,8 12,5 5,1 0,6 840 853,9 185,5 8,8 1,4 0,4 1.050 0,02 0% 3,9 0,46% 12,9 1,23% Chi nhánh phân nhóm nợ thành nhóm bao gồm từ nhóm 1đến nhóm 5, nhóm nhóm nợ cho an toàn (nợ đủ tiêu chuẩn), nhóm nợ cần ý (3,4,5) nhóm nợ tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ khả vốn nhìn chung tỷ lệ nợ xấu thấp so với tổng dư nợ 2.2.7 Tình hình thu nhập từ cho vay tiêu dùng Qua bảng 2.13 nhận thấy hoạt động CVTD tăng qua Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 năm, năm 2011 tăng khoảng gấp lần so với năm 2009 Nhìn chung thu nhập từ CVTD có hiệu Tuy nhiên hoạt động chưa quan tâm, trọng nhiều Chi nhánh Bảng 2.13 Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng ĐVT: Triệu đồng ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Thu lãi cho vay tiêu dùng 790 1.516 3.299 So sánh 2010/ 2009 So sánh 2011/ 2010 Số tiền (%) Số tiền (%) 726 92 1.783 110 (Báo cáo kết hoạt động tín dụng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 2.3.1 Lãi suất cho vay tiêu dùng Bảng 2.14 Lãi suất CVTD BQ NHTM địa bàn ĐVT: %/năm NGÂN HÀNG NHNT Kon Tum 2.NHĐT&PT Kon Tum 3.NHNo&PTNT Kon Tum NH Sài Gòn Thương Tín Kon Tum Năm 2009 Ngắn Trung Dài hạn hạn hạn Năm 2010 Ngắn Trung Dài hạn hạn hạn Ngắn hạn Năm 2011 Trung Dài hạn hạn 15 15,5 16 15,5 16 16,5 19,75 21,5 22,25 15,45 16 16,5 15,45 16,5 17,2 20,35 22,25 22,5 14,25 14,75 14,45 15,5 16 19 19,75 20,25 18 19,5 20 23,5 24 13,75 15,65 16 16,5 17 (Trích từ Báo cáo NHNN, báo cáo NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum) So với NH cổ phần mức lãi suất hợp lý để Chi nhánh áp dụng vừa thu hút KH vừa tăng khả cạnh tranh với NHTM khác địa bàn 2.3.2 Điều kiện thủ tục qui trình vay vốn Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Khách hàng cần cung cấp hồ sơ vay vốn sau: - Chứng minh nhân dân, Sổ hộ Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn - Giấy đề nghị vay vốn cá nhân - Giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn - Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập - Giấy tờ chứng minh thời gian công tác (CBCNV viên chức) - Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm 2.3.3 Nguồn nhân lực NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Đội ngũ CBCNV Chi nhánh có 47 người, tuổi đời bình quân 32 tuổi, nhìn chung trẻ động, đào tạo chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Tuy nhiên, đội ngũ lao động quản lý thiếu hụt, phòng ban kiêm nhiệm chưa hoàn thiện Cán tín dụng có 9/47 lao động, thiếu tải so với khối lượng công việc chuyên môn phát sinh Chi nhánh 2.3.4 Mạng lưới kinh doanh NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Về mạng lưới hoạt động Ngân hàng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum mỏng, gây khó khăn việc mở rộng thị phần CVTD thu hút khách hàng đến với NH 2.3.5 Khả cạnh tranh NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Với sách hợp lý hiệu NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum xếp hạng lĩnh vực cho vay, phục vụ KH phong cách giao dịch, khẳng định vị địa bàn 2.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 2.4.1 Kết đạt Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Tình hình dư nợ tăng trưởng kế hoạch đề Tốc độ tăng trưởng qua năm tăng ổn định Cơ cấu dư nợ theo mục đích cho vay có chuyển biến Chất lượng CVTD NH TMCPNT Chi nhánh Kon Tum thu hút lượng khách hàng mới, đặc biệt nhóm khách hàng cá nhân NH TMCPNT Chi nhánh Kon Tum khẳng định vị địa bàn 2.4.2 Những hạn chế, khó khăn CVTD NH TMCPNT Chi nhánh Kon Tum + Mạng lưới mỏng điều ảnh hưởng đến việc thu hút KH đến với NH hạn chế + Thị phần CVTD chi nhánh đạt thấp + Các sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa đa dạng, phong phú + Đối tượng CVTD chưa đa dạng + Kỳ hạn cho vay, chế đảm bảo tiền vay chưa linh hoạt + Về cấu CVTD bất hợp lý, mục đích vay chưa đa dạng + Về mức cho vay giới hạn vay thấp + Về lãi suất chưa thực hợp lý linh hoạt Áp dụng lãi suất CVTD cao hơn so với hình thức cho vay khác + Về cấu tổ chức đội ngũ nhân phòng tín dụng thiếu, mỏng 2.4.3 Phân tích nguyên nhân hạn chế, khó khăn a Nguyên nhân khách quan * Nguyên nhân từ tình hình kinh tế - xã hội * Cơ chế, sách quan quản lý Nhà nước liên quan đến * Do thói quen tâm lý tiêu dùng người dân b Nguyên nhân chủ quan Từ phía Ngân hàng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 * Quy mô hoạt động chi nhánh nhỏ, mạng lưới kinh doanh mỏng Chính sách CVTD chưa linh hoạt * Do quy trình tín dụng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum tuân theo quy trình chung toàn hệ thống thủ tục chưa linh hoạt nhiều loại mẫu giấy tờ * Về sách NH, cá nhân hộ gia đình chưa thực trọng * Cơ cấu tổ chức đội ngũ nhân Cơ cấu tổ chức đội ngũ nhân phòng tín dụng thiếu * Do công nghệ thông tin NH chưa phát huy hết hiệu sử dụng Nguyên nhân từ phía khách hàng: * Do mặt nguồn thu nhập KH vay thấp * Thái độ khách hàng vay vốn * Việc xác định tổng thu nhập người vay chưa xác Từ phía quan người vay: CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Mở rộng dịch vụ NH, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin đại theo hướng đại hoá công nghệ nâng cao trình độ lực cho đội ngũ nhân viên, tạo môi trường làm việc văn hóa ổn định toàn chi nhánh Xây dựng sở vật chất đặc biệt trọng đến yếu tố khang trang tạo vị thế, niềm tin cho KH đến giao dịch 3.1.2 Định hướng mở rộng tín dụng tiêu dùng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Hoàn thiện sách KH, sách lãi suất phí áp dụng cho đối tượng KH Tiếp tục trì mối quan hệ tín dụng với KH truyền thống Bên cạnh đó, NH không ngừng phát triển thêm khối khách hàng Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm tín dụng tiêu dùng đến đông đảo người dân, khách hàng mới, quan, đơn vị đóng địa bàn tỉnh địa bàn tỉnh Xây dựng kế hoạch, nội dung để kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu nợ đến khách hàng 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCPNT CHI NHÁNH KON TUM 3.2.1 Xây dựng chiến lược sản phẩm dịch vụ phương thức cho vay tiêu dùng Việc xây dựng chiến lược sản phẩm cho vay nhằm đa dạng hóa sản phẩm CVTD, đa dạng khoản mục cho vay nhu cầu tiêu dùng cá nhân phong phú: vay để toán hàng hóadịch vụ, để mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình nhu cầu cho học đại học, du học, du lịch, khám chữa bệnh, xuất lao động… Tổng hạn mức vay sử dụng linh hoạt ba sản phẩm: cho vay tiêu dùng; thấu chi phát hành thẻ tín dụng Trong điều kiện kinh tế phát triển, đời sống thu nhập dân cư ngày tăng cao nhu cầu du lịch nước thời gian tới cần quan tâm nhiều việc mở rộng phát triển sản phẩm 3.2.2 Xây dựng sách quan hệ, chăm sóc khách hàng tiềm Việc xây dựng chiến lược khách hàng xem yếu tố quan trọng đến tồn phát triển ngân hàng Đối với khách hàng truyền thống cá nhân Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 người tiêu dùng có quan hệ tín dụng với chi nhánh, chi nhánh cần thắt chặt mối quan hệ thông qua việc phát triển dịch vụ tư vấn tiêu dùng cho KH cấp tín dụng 3.2.3 Nâng cao khả cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Agribank, BIDV, Sacombank, Ngân hàng Đông Á Tại chi nhánh thực mức cho vay cao hơn, có nhiều chương trình quảng cáo hấp dẫn với giải thưởng có giá trị cao nhằm thu hút khách hàng Song bù lại, NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum điều lại có phong cách giao dịch gây thiện cảm khách hàng Sự nhã nhặn, điềm đạm, thân mật hướng dẫn khách hàng cách tỷ mỉ, thái độ phục vụ nhiệt tình tạo nên chữ tín lôi khách hàng ngày nhiều 3.2.4 Ttăng cường hoạt động thu thập thông tin Công nghệ thông tin hoạt động tín dụng nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc định khoản tín dụng Tăng cường thu thập thông tin, nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra sở khoa học thực tiễn để Chi nhánh đưa định xác việc mở rộng tín dụng với khách hàng 3.2.5 Hoàn thiện , cải tiến sách cho vay Cho vay tiêu dùng loại hình cho vay có tính an toàn cao tiểm ẩn rủi ro, nên cần có biện pháp hạn chế tối thiểu rủi ro, đồng thời thu mức lợi nhuận cao * Mức cho vay linh hoạt hấp dẫn * Thời hạn cho vay phù hợp * Lãi suất cho vay linh hoạt * Cơ chế đảm bảo tiền vay phù hợp 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vốn vay trình trả nợ khách hàng hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Thông qua kiểm tra giám sát, hình thức CVTD nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh NH đưa lời khuyên tư vấn với doanh nghiệp nhờ vào thông tin có từ kiểm tra giám sát - Thực quản lý khoản vay an toàn, hạn chế rủi ro khoản vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, khuyến khích đề nghị khách hàng mua bảo hiểm thiệt hại tài sản suốt thời gian vay + Tài sản đảm bảo nhà ở, đất ở: mua bảo hiểm hỏa hoạn, chất nổ + Tài sản đảm bảo phương tiện lại xe ôtô, mua bảo hiểm vật chất xe Đối với khoản vay tiêu dùng đảm bảo tài sản đề nghị khách hàng mua bảo hiểm bảo an tín dụng tương đương với số tiền vay, kỳ hạn vay 3.2.6 Giải pháp bổ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh Đổi công nghệ NH đòi hỏi phải đào tạo lại nhân viên để có khả làm chủ công nghệ, mặt khác yêu cầu nâng cao trình độ hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi đội ngũ cán nhân viên có lực tầm cao hơn, nhanh nhạy với thay đổi thị trường b Hiện đại hóa công tác toán chi nhánh Chi nhánh cần đẩy mạnh cung cấp dịch vụ toán không dùng tiền mặt nhằm mục tiêu thu hút thành phần kinh tế đến giao dịch với NH Chi nhánh phát triển CVTD KH có tài khoản tiền gửi NH, phát triển các sản phẩm thẻ đôi với giới thiệu, quảng bá, tiếp thị sản phẩm hỗ trợ phát triển CVTD c Đầu tư trang bị sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị cho chi nhánh Chi nhánh có trụ sở kiên cố, bề thế, trang thiết bị đại Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Những hình ảnh tạo cho khách hàng tin tưởng vào an toàn, thoải mái, thuận tiện giao dịch Chính vậy, NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum cần đầu tư xây dựng sở vật chất trang thiết bị đại, đồng cho phận nhằm thu hút khách hàng d Tăng cường công tác marketing, nâng cao thương hiệu NHTMCPNT Kon Tum Thực tiếp thị quảng bá sản phẩm thương hiệu chi nhánh Kon Tum Cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ hiệu đến khách hàng Thể tôn trọng khách hàng quan tâm cách tinh tế NH lời khen lúc Tìm hiểu trục tiếp thái độ khách hàng sử dụng sản phẩm từ có cách thức giải đáp điều chỉnh Trên sở tổ chức điều tra thăm dò khách hàng, lấy ý kiến, vấn hay sử dụng phiếu góp ý,…Việc hỏi ý kiến khách hàng múc độ thỏa mãn chứng tỏ NH thực quan tâm tới khách hàng, cho dù Ngân hàng nghe số lời trích, bù lại NH giải đáp khúc mắc khách hàng hữu hiệu có hội giữ chân khách điều chỉnh thích hợp Xây dựng văn hóa quán hình ảnh mang dấu ấn riêng Tạo tính đặc trưng cho phong cách phục vụ: tạo thống trang phục nhân viên, xây dựng tiêu chuẩn phong chách phục vụ khách hàng (chào hỏi gọi tên riêng có thể) Xây dựng lộ trình thực cho sở tại, lấy mẫu chuẩn để áp dụng cho sở thành lập 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị phủ Bộ, ngành liên quan - Thứ nhất: Chính phủ cần đầu tư phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phục vụ đời sống người dân Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Thứ hai: Chính phủ cần nghiên cứu để đưa luật định nghị định có liên quan sách tài nhà đất, phù hợp với điều kiện thực tế - Thứ ba: Đề nghị quan có đối tượng vay tiêu dùng NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum kết hợp với NH việc xác nhận hồ sơ xin vay vốn thu hồi nợ 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước - Thứ nhất: NHNN cần tiếp tục đổi chế lãi suất phù hợp mục tiêu sách tiền tệ, phù hợp với cung cầu tiền tệ điều kiện thực tế Khuyến khích NHTM quốc doanh quốc doanh áp dụng chế quản trị lãi suất để tránh rủi ro có chênh lệch lãi suất đầu đầu vào cao mức - Thứ hai: Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động CVTD phát triển Trong thời gian tới, NHNN cần ban hành hệ thống văn hướng dẫn cụ thể loại hình sản phẩm - dịch vụ CVTD, đồng thời ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích CVTD - Thứ ba: NHNN có sách khuyến khích phát triển tín dụng tiêu dùng phù hợp biện pháp tạo cầu cho thị trường 3.3.3 Kiến nghị NHTMCPNT Việt Nam - Tiếp tục hoàn thiện chỉnh sửa, ban hành chế quy trình nâng cao lực quản trị điều hành theo hướng tập trung - Hoàn thiện máy tổ chức thành lập đủ phòng chuyên môn nghiệp vụ chi nhánh để phân quyền quản lý điều hành giám sát đạt hiệu tốt - Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất cho chi nhánh - Đa dạng hình thức đầu tư hỗ trợ chi nhánh, mở rộng sản phẩm, dịch vụ NH mới, giữ vững thị phần Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 bước mở rộng việc CVTD nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng đa dạng CBCNV chức, cán hưu trí địa phương KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng NH mở rộng CVTD NHTM phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có yếu tố từ phía NH, KH, môi trường kinh doanh Trong năm gần hoạt động CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum đạt kết đáng khích lệ, đóng góp vào thành tích chung toàn ngành NH bên cạnh kết qủa đạt gặp nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập Nguyên nhân hạn chế, bất cập chưa có hệ thống giải pháp mở rộng CVTD khả thi Nhận thấy vị trí, tầm quan trọng cần thiết việc mở rộng hoạt động CVTD địa bàn Tỉnh Kon Tum, thông qua luận văn nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum qua năm 20092011 từ mạnh dạn đề xuất sáu giải pháp kiến nghị hỗ trợ mở rộng CVTD NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum Cùng với giúp đỡ nhiệt tình PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ bạn bè, đồng nghiệp, NHTMCPNT Chi nhánh Kon Tum giúp hoàn thành luận văn đạt kết mong muốn Tuy nhiên thời gian có hạn trình độ học viên nghiên cứu hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp chân tình đọc giả, nhà nghiên cứu thầy cô để có nhiều kinh nghiệm quý báu giúp hoàn thiện luận văn tốt việc phục vụ công tác giai đoạn Footer Page 26 of 126 ... cứu mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum CHƯƠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG... dụng ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương Mại - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Kon Tum - Chương 3: Giải pháp kiến nghị góp phần. .. MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH KON TUM 3.1.1 Định hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Kon Tum, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Kon Tum, Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Kon Tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay