Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

25 40 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:39

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN NHẤT “MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM” Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS Tống Thiện Phước Luận văn ñã ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Phát triển kinh tế mục tiêu cho tất quốc gia giới ñó có Việt Nam Với chủ trương ñổi chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa có ñiều tiết Nhà nước, kinh tế Việt Nam ñã ñạt ñược nhiều thành tựu to lớn Tuy nhiên ñể hoàn thành nghiệp công nghiệp hóa - ñại hóa ñất nước (CNH HĐH) mà Đảng Nhà nước ta ñã ñề ra, ñất nước ta nhiều khó khăn thách thức, ñó có việc ñáp ứng nhu cầu vốn cho ñầu tư phát triển Để làm ñược vấn ñề phải nói ñến hệ thống ngân hàng thương mại ñược xem kênh dẫn vốn cho kinh tế, mạch máu vô quan trọng cho công xây dựng phát triển ñất nước Chính vậy, lựa chọn ñề tài nghiên cứu “MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI TỈNH KON TUM” nhằm giải vấn ñề lý luận thực tiễn với mục ñích giải phần nhu cầu vốn khu vực kinh tế này, mục tiêu vừa phát triển thị trường tín dụng Chi nhánh cách an toàn, hiệu quả, vừa góp phần ñịnh hướng phát triển kinh tế, xã hội thời kì ñổi Mục ñích nghiên cứu Trên sở lý luận, kết hợp phân tích thực trạng ñể ñưa giải pháp nhằm mở rộng cho vay HSX Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 Luận văn tập trung nghiên cứu vấn ñế sở lý luận thực tiễn hộ sản xuất giai ñoạn Thực trạng phát triển kinh tế hộ sản xuất ñịa bàn huyện Ngọc Hồi, vướng mắc trình tiếp cận nguồn tài ñó có nguồn tín dụng NHNo &PTNT huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu Đề cập ñến vấn ñề mở rộng hoạt ñộng cho vay, tháo gỡ vướng mắc việc tiếp cận vốn tín dụng HSX Qua ñó xây dựng giải pháp giúp Chi nhánh mở rộng cho vay ñến HSX sở bảo ñảm an toàn vốn tăng lợi nhuận cho Chi nhánh Phương pháp nghiên cứu Dựa phương pháp thống kê, phân tích, phân tích tổng hợp chủ yếu Trên sở hiểu biết lý thuyết cho vay kinh nghiệm thực tiễn ñang công tác Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum từ ñó ñưa giải pháp mở rộng cho vay HSX Chi nhánh phù hợp mang tính thực tiễn cao trình cho vay ñối với khách hàng, nghiên cứu tham khảo tài liệu tác giả liên quan ñến ñề tài ñể phân tích suy luận Bố cụ ñề tài Ngoài phần mở ñầu kết luận, luận văn ñược trình bày chương: Chương 1: Lý luận mở rộng cho vay hộ sản xuất Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay hộ sản xuất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay hộ sản xuất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum Tổng quan nghiên cứu liên quan ñến ñề tài CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ñó tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền ñể sử dụng vào mục ñích thời gian ñịnh theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lăi [15] 1.1.2 Cho vay hộ sản xuất Ngân hàng thương mại a Khái niệm phân loại hộ sản xuất - Hộ sản xuất ñược hiểu hộ gia ñình tiến hành nhiều hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ… khác phạm vi gia ñình Hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ñó có ñăng kí kinh doanh không ñăng kí kinh doanh (không ñăng kí kinh doanh thường hộ sản xuất lĩnh vực nông nghiệp số lĩnh vực khác) Hộ sản xuất hộ chưa ñến mức phải ñăng kí thành lập doanh nghiệp, họ chưa muốn thành lập doanh nghiệp theo quy ñịnh pháp luật tùy theo nhận thức, mục ñích hộ - Có thể chia thành hai loại HSX sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 + Hộ sản xuất có giấy phép kinh doanh + Hộ sản xuất giấy phép kinh doanh c Các hình thức cho vay - Dựa theo mục ñích sử dụng tiền vay có hình thức cho vay + Cho vay tiêu dùng; + Cho vay ñể kinh doanh - Dựa theo thời hạn cho vay có hình thức cho vay + Cho vay ngắn hạn; + Cho vay trung dài hạn - Dựa theo hình thức ñảm bảo khoản vay có hình thức cho vay + Cho vay có bảo ñảm; + Cho vay bảo ñảm - Dựa theo hình thức hình thành khoản vay có hai hình thức cho vay + Cho vay trực tiếp; + Cho vay gián tiếp 1.1.2 Đặc ñiểm hộ sản xuất quan hệ với ngân hàng thương mại (NHTM) 1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng phát triển cho vay hộ sản xuất 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Sự cần thiết mở rộng cho vay hộ sản xuất Ngân hàng thương mại 1.2.2 Nội dung mở rộng cho vay hộ sản xuất Mở rộng cho vay ñược thể mặt sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tăng quy mô cho vay; - Đa dạng hóa ñối tượng cho vay; - … 1.2.3 Các tiêu chí ñánh giá kết mở rộng hoạt ñộng cho vay hộ sản xuất a Tăng trưởng quy mô cho vay a.1 Tăng trưởng dư nợ cho vay - Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ tuyệt ñối: Giá trị tăng trưởng = dư nợ Tổng DN cho vay HSX năm (t) - Tổng dư nợ cho vay HSX năm (t -1) - Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng dư nợ tương ñối: Giá trị tăng trưởng dư nợ tuyệt ñối Giá trị tăng trưởng = DN cho vay HSX x 100% Tổng dư nợ cho vay HSX năm (t -1) a.2 Tăng trưởng số hộ cho vay ñịa bàn Mức tăng, giảm số = Số lượng KH - lượng KH năm (t) Số lượng KH năm (t -1) Số lượng KH - Số lượng KH Tỷ lệ tăng, giảm số = lượng khách hàng năm (t) năm (t -1) x100 Số lượng khách hàng năm (t-1) a.3 Tăng trưởng dư nợ bình quân hộ sản xuất Tổng dư nợ BQ HSX Dư nợ bình quân = hộ sản xuất Tổng số hộ sản xuất b Đa dạng hóa cho vay - Nếu vào thời hạn vay vốn khách hàng chia thời hạn vay thành loại: Footer Page of 126 Header Page of 126 + Vay ngắn hạn: Thời hạn vay không vượt 12 tháng + Vay trung hạn: Thời hạn cho vay lớn 12 tháng nhỏ 60 tháng + Cho vay dài hạn: Thời hạn cho vay lớn 60 tháng - Căn vào tài sản ñảm bảo chia thành cho vay có bảo ñảm tài sản cho vay bảo ñảm tài sản Căn vào tính chất cho vay theo chế thông thường cho vay có ưu ñãi c Tăng trưởng thu nhập Mức tăng thu nhập = Thu nhập CV HSX - Thu nhập CV HSX cho vay HSX kỳ sau kỳ trước Thu nhập CV HSX - Thu nhập CV HSX kỳ sau kỳ trước Tốc ñộ tăng thu = x 100 cho vay HSX Thu nhập cho vay HSX kỳ trước d Kiểm soát rủi ro d.1 Mức giảm nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Mức giảm nợ xấu = Dư nợ xấu năm sau – Dư nợ xấu năm trước Tỷ lệ Nợ xấu = nợ xấu x 100 Tổng dư nợ d.2 Mức giảm trích lập dự phòng Mức giảm trích lập dự phòng = Dự phòng năm sau – Dự phòng năm trước d.3 Mức giảm tỷ lệ nợ xóa ròng Tỷ lệ giảm Nợ xóa ròng = nợ xóa ròng Footer Page of 126 x 100 Tổng dư nợ Header Page of 126 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng cho vay hộ sản xuất a Các nhân tố bên ngân hàng - Các nhân tố thuộc khu vực HSX; - Nhân tố thuộc ngân hàng; b Các nhân tố bên ngân hàng - Nhân tố kinh tế; - Nhân tố xã hội; - Nhân tố pháp lý CHƯƠNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi 2.1.3 Khái quát hoạt ñộng kinh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum a Về số lượng khách hàng vay vốn Footer Page of 126 doanh Header Page 10 of 126 Bảng 2.1 Số lượng khách hàng qua năm 2009 - 2011 Chỉ tiêu Tổng số khách hàng Năm Năm Năm So sánh (+/-) 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 2.076 3.759 4.592 +1.683 +833 22 36 29 +14 -7 1.397 2.863 3.725 +1.466 +862 657 860 838 +203 -22 Các tổ chức kinh tế Hộ sản xuất Hộ kinh doanh (Nguồn: Báo cáo tổng kết HĐKD Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi năm 2009 - 2011) b Về cấu ngành nghề - Ngành sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 56,8% - Ngành thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng: 16,3% - Ngành vận tải: 14,0% - Ngành xây dựng: 6,0% - Ngành công nghiệp chế biến, khai thác chiếm tỷ trọng: 6,9% Loại hình kinh tế hộ có biến ñổi cấu ngành nghề, ñặc thù khu vực tây nguyên mạnh phát triển công nghiệp chăn nuôi nên số lượng HSX gia tăng ngày nhiều qua năm c Huy ñộng vốn d Công tác tín dụng năm 2011 e Công tác kế toán toán f Kết tài Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 2.2.1 Những quy ñịnh liên quan cho vay hộ sản xuất a Chính sách cho vay Nhà nước ñối với phát triển kinh tế hộ sản xuất b Những quy ñịnh chung cho vay hộ sản xuất Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi c Quy trình thủ tục xét duyệt cho vay c.1 Quy trình cho vay: c.2 Thủ tục hồ sơ cung cấp cho ngân hàng 2.2.2 Phân tích thực trạng mở rộng cho vay hộ sản xuất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum a Thực trạng mở rộng quy mô cho vay b Thực trạng ña dạng hóa cho vay - Cho vay trực tiếp, Cho vay gián tiếp; - Cơ cấu dư nợ cho vay HSX theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh * Dư nợ cho vay hộ sản xuất phân theo kỳ hạn * Dư nợ phân theo tài sản bảo ñảm c Thực trạng tăng thu nhập cho vay d Kiểm soát rủi ro d.1 Tình hình nợ hạn Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi qua năm 2009 – 2011 d.2 Tình hình nợ xấu Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi qua năm 2009 – 2011 Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 2.3.1 Kết 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân * Những hạn chế khác: * Nguyên nhân hạn chế CHƯƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 3.1 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 3.1.1 Giải pháp huy ñộng vốn - Đẩy mạnh huy ñộng vốn các hình thức tiết kiệm truyền thống dân cư ñể ñáp ứng cho nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh ñơn vị HSX với lãi suất linh hoạt, phù hợp với chế thị trường - Áp dụng nhiều hình thức có lãi có thưởng, tiền gửi có lãi bậc thang, phát triển việc nhận tiền gửi nhà theo yêu cầu qua ñiện thoại, nhằm giúp khách hàng xoá bỏ ngại ngần rủi ro mang tiền ñến gửi, loại tiết kiệm dài hạn trả lãi hàng tháng phù hợp với người già không tham gia kinh doanh có khoản tiền lớn muốn gửi vào Ngân hàng lĩnh lãi hàng tháng ñể phục vụ nhu cầu chi tiêu Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Thực tốt công tác huy ñộng kỳ phiếu, gắn huy ñộng với nhiệm vụ phát triển kinh tế ñịa phương Thông qua dự án khả thi ñể xây dựng kế hoạch phát hành kỳ phiếu có mục ñích ñạt hiệu kinh tế cao, phù hợp với kết dự án tạo khả thu hồi vốn ñúng thời hạn (kỳ hạn huy ñộng kỳ phiếu vào mục ñích sử dụng vốn cho dự án cụ thể ñể xác ñịnh thời hạn phù hợp ñảm bảo tính khả thi dự án có thu nhập ñể tạo nguồn vốn hoàn trả) - Mở rộng thu hút vốn từ doanh nghiệp, thành phần kinh tế Từng bước tiếp cận tạo mối quan hệ doanh nghiệp, thành phần kinh tế với Ngân hàng Tạo ñiều kiện cho khách hàng mở ñang mở tài khoản Ngân hàng, ñối xử bình ñẳng nghiệp vụ với khách hàng mở tài khoản có sách ưu ñãi lợi ích vật chất ñối với khách hàng lớn, sản xuất kinh doanh có hiệu ñể chiếm lĩnh thị phần, vừa thu hút ñược nguồn tiền gửi, nâng cao uy tín Ngân hàng Thực phương thức chuyển tiền nhanh, xác thuận tiện cho khách hàng - Thực sách chăm sóc khách hàng gửi tiền, ñặc biệt với khách hàng gửi số tiền lớn, nâng cấp ñại hóa công nghệ toán không dùng tiền mặt ñể tạo thu hút thêm nguồn vốn hoạt ñộng cho ngân hàng, khuyến khích lợi ích khách hàng mở tài khoản toán qua ngân hàng nhằm tạo uy tín cho ngân hàng, tiền gửi không kỳ hạn tổ chức kinh tế trước mắt ñược trả lãi theo mức lãi suất không kỳ hạn, ngân hàng không thu phí dịch vụ - Cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo ñể vận ñộng cá nhân mở tài khoản ngân hàng; ñẩy mạnh trang bị máy ATM chi nhánh, từ ñó ký kết hợp ñồng với doanh Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 nghiệp chi trả lương qua tài khoản thẻ ATM qua hệ thống này, làm tốt dịch vụ chi trả tiền ñiện, tiền nước, ñiện thoại… Đây ñiều lợi nguồn vốn mà giúp ngân hàng mở rộng cho vay HSX ñồng thời giám sát ñược vốn vay tốt 3.1.2 Giải pháp ñào tạo cán tín dụng có tính chuyên nghiệp cao - CBTD phải có lĩnh kinh doanh vững vàng: Trong chế thị trường, có mặt trái, người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tiếp xúc trực tiếp với mặt trái chế nên phải không ngừng rèn luyện lĩnh vững vàng Đánh giá, thẩm ñịnh, nhìn nhận khách hàng cách xác, không co cụm cho vay, biết tiếp cận, thu hút sàng lọc khách hàng tốt ñể phục vụ Trong xử lý nghiệp vụ không manh ñộng, làm việc ñúng chức vai trò, nhiệm vụ ñược giao, có tinh thần cầu tiến, tính tập thể, có kỷ luật tinh thần sáng tạo; - Có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất ñạo ñức, thái ñộ phục vụ khách hàng tận tình chu ñáo, có trình ñộ học vấn, lực chuyên môn, có khả giao tiếp tốt với khách hàng, có lực ñiều tra, thu thập, liên kết, xử lý tổng hợp thông tin, phải ñổi công tác quản lý tín dụng phải chặt chẽ khoa học không ngừng nâng cao chất lượng ñội ngũ cán tín dụng; việc ñào tạo ñào tạo lại phải ñược coi thường xuyên, liên tục Bên cạnh ñó công tác tín dụng ñảm bảo ñúng quy trình, yêu cầu công việc, có sách sàng lọc, sử dụng hiệu ñội ngũ CBTD Đổi sách ñãi ngộ, CBTD thực chế ñịnh ñi ñôi với chế tài - Tăng cường tính kỹ luật ñối với CBTD, thường xuyên quán triệt cho CBTD chức năng, vai trò, nhiệm vụ ñối với Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 công tác Chấp hành nghiêm minh chủ trương ñường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước, Ngành quan ñề 3.1.3 Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh - Thông tin tuyên truyền chủ trương sách, quy chế cho vay ñối với khách hàng Điều tra thu thập thông tin từ nguồn khác nhau, theo ñịnh hướng phát triển kinh tế ñịa phương ñể tổng hợp xây dựng dự án, phương án ñầu tư Xây dựng dự án sở có ñạo, tham gia quyền cấp theo thẩm quyền, ban ngành, tổ chức kinh tế - Khi thẩm ñịnh dự án, phương án vay vốn cán tín dụng phải ñặt câu hỏi cho vay, cho vay làm việc gì? Hiệu dự án, phương án cụ thể sao? Các dự án, phương án có phù hợp với ñịnh hướng phát triển kinh tế ñịa phương hay không Hiện hoạt ñộng tín dụng Ngân hàng phải xem xét ñịnh hướng lớn cho phát triển, cấu trồng vật nuôi, ñến dự án, phương án cụ thể Vấn ñề thẩm ñịnh dự án, phương án phải ñảm bảo tính hiệu quả, khả thi cao tiêu chí ñịnh ñầu tư - Căn vào ñịnh hướng phát triển kinh tế tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phải chủ ñộng xây dựng dự án, phương án khả thi nhằm kêu gọi vốn tổ chức nước ñể có thêm nguồn vốn nhằm ñáp ứng nhu cầu phát triển ñịa phương Cán tín dụng phối hợp với UBND xã, phường lập "hồ sơ kinh tế ñịa phương ", ñó nắm vững yếu tố sau: Tình hình dân số, diện tích, mục tiêu kinh tế xã hội năm; khung giá ñất UBND tỉnh quy ñịnh hàng năm làm sở cho việc xem xét, ñịnh giá tài sản chấp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 3.1.4 Giải pháp tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn, tỷ trọng cho vay hộ gia ñình cá nhân - Agribank ñã xây dựng kế hoạch hành ñộng ñể hưởng ứng phong trào thi ñua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo ñó mục tiêu dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn ñến cuối năm 2012 ñạt 70%/tổng dư nợ, năm ñạt 75%/tổng dư nợ; - Tập trung huy ñộng vốn nguồn thu nợ từ lĩnh vực cho vay phi sản xuất chuyển sang ñể ñáp ứng nhu cầu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, ñặc biệt mở rộng cho vay hộ gia ñình cá nhân; - Phối hợp tốt với tổ chức Hội: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, ñoàn niên … ñầu tư cho vay dự án có hiệu quả, cho vay theo Nghị ñịnh 41/2010/NĐ-CP Chính phủ 3.1.5 Giải pháp bán chéo sản phẩm - Sản phẩm Ngân hàng sản phẩm tài bán chéo sản phẩm hoạt ñộng ngân hàng việc bán bổ sung sản phẩm dịch vụ tài hỗ trợ cho sản phẩm dịch vụ mà khách hàng ñã mua Đối với khách hàng vay vốn Agribank vào tính chất nghề nghiệp khách hàng mục ñích vay vốn tư vấn cho khách hàng sử dụng thêm sản phẩm khác như: Mở tài khoản, mở thẻ ATM, loại hình tiết kiệm, mua bảo hiểm … nhiệm vụ cán ngân hàng phải tuyên truyền giải thích cho khách hàng biết ñược tiện ích lợi ích sản phẩm mang lại, từ ñó tạo gắn bó ngân hàng khách hàng Căn vào tính chất nghề nghiệp, ngành nghề kinh doanh nhằm mang lại thuận tiện tối ña giảm thiểu thời gian thủ tục cho khách hàng, ngân hàng thực cung ứng gói sản phẩm, qua ñó khách hàng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 cảm nhận ñược giá trị gia tăng từ sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Bán chéo sản phẩm thông qua hoạt ñộng liên kết: Hiện Agribank ñang liên kết với Công ty Cổ phần bảo hiểm NHNo Abic cung ứng sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng vay vốn nhằm hạn chế rủi ro xảy Trong ñó bảo an tín dụng sản phẩm ưu việt ñược khách hàng sử dụng rộng rãi Ngoài Agribank liên kết với Công ty cho thuê tài mua bán nợ … ñể giảm thiểu rủi ro hoạt ñộng ñầu tư cho vay … 3.1.6 Tích cực triển khai chế sách cấp Đẩy nhanh cho vay ñối với Nghị ñịnh 41/2010/NĐ – CP Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn sách loạt sách nhằm phục vụ chủ trương, ñịnh hướng phát triển nông nghiệp – nông thôn mà Đảng Nhà nước ñã khởi ñộng từ nhiều năm trước 3.1.7 Hoàn thiện quy trình cho vay - Quy trình tín dụng giao dịch cửa có ñiểm chưa hợp lý sau: + Theo chương trình giao dịch cửa, ngân hàng TW ñã triển khai mô hình CBTD thực toàn khâu cho vay: Từ tiếp nhận hồ sơ, ñến thẩm ñịnh ñược phê duyệt giải ngân quản lý thu nợ + Trong khâu quy trình chưa xây dựng ñược bước công việc cụ thể, việc giải khoản vay với thời gian nhanh hay chậm bước công việc không kiểm soát ñược - Cần thiết phải hoàn thiện quy trình tín dụng theo nguyên tắc: Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 + Rút ngắn thời gian vay vốn, quy trình xét duyệt vay + Tăng cường trách nhiệm phân công rõ trách nhiệm công việc + Giảm thiểu hồ sơ, thủ tục giấy tờ không cần thiết hồ sơ vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng 3.1.8 Giải pháp hoạt ñộng Marketing Hiện tại, NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum chưa có phận Marketing nên việc làm cho người dân hiểu biết ngân hàng thuận tiện mà ngân hàng mang lại cho khách hàng chưa thực ñáp ứng ñược yêu cầu thực tế Nếu công tác tuyên truyền ñược thực tốt có tác dụng việc thay ñổi thói quen công chúng, khuyến khích người ñến quan hệ, giao dịch, toán qua ngân hàng nhiều Để thực tốt công tác huy ñộng vốn, Ngân hàng No & PTNT huyện Ngọc Hồi áp dụng công tác Marketing ngân hàng phận khác ngân hàng cán tín dụng vừa ñảm nhiệm công tác tín dụng vừa thực công tác Marketing tới cá nhân, tổ chức mà quen biết,… 3.1.9 Phòng ngừa hạn chế rủi ro Một số giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro ngân hàng nên áp dụng: - Các ñơn vị tích cực ñạo việc thu lãi, thu gốc ñến hạn ñể hạn chế chuyển nhóm nợ - Giao tiêu thu nợ rủi ro từ ñầu năm, ñồng thời ñạo liệt việc thu rủi ro ñể ñảm bảo kế hoạch ñảm bảo tài - Ngân hàng cần ña dạng hoá ñối tượng khách hàng, không nên dồn vốn ñầu tư vào vài khách hàng Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Ngân hàng cần tiến hành liên doanh, liên kết với ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức bảo hiểm khác với khoản vay có giá trị lớn nhằm san sẻ bớt rủi ro nhờ phần tận dụng chuyên môn kinh nghiệm ñặc thù ngân hàng, tổ chức tín dụng - Cán tín dụng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ khoản tín dụng ñã cấp, kịp thời sử lý khoản vay có vấn ñề, trả ñúng hạn Đối với khoản vay có lý ñáng kiến nghị ngân hàng cấp hoãn trả nợ, xoá nợ phần…còn với khách hàng cố ý không trả ñúng hạn hay sử dụng sai mục ñích thu nợ trước hạn, kết thúc hợp ñồng tín dụng sớm… 3.1.10 Giải pháp hoàn thiện ñổi công nghệ ngân hàng - Hoàn thiện quy trình vận hành, ñịnh kinh doanh ngân hàng như: quy trình cho vay, quy trình thẩm ñịnh dự án tín dụng, quy trình công tác toán hệ thống ñảm bảo an toàn vốn nước, quy trình kế toán, quy trình kiểm tra kiểm soát giám sát hoạt ñộng tiền tệ tín dụng, quy trình thông tin phòng ngõa xử lý rủi ro… Các quy trình này, ñược thực thông qua công nghệ tin học tạo tiền ñề kinh tế, pháp lý ñảm bảo cho hoạt ñộng ngân hàng trôi chảy, an toàn, nhanh chóng Muốn nội dung phải rõ ràng, thống dễ hiểu ñể người thực không lúng túng - Trang bị kỹ thuật tin học, hệ thống thu thập liệu xử lý thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, loại hình dịch vụ thông qua công nghệ thông tin cần thiết giai ñoạn tương lai Làm ñược ñiều này, ngân hàng có lợi cạnh tranh kinh tế thị trường Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Đồng vốn tín dụng có ý nghĩa lớn ñối với tăng trưởng kinh tế Đất nước Tất khách hàng TCTD kể hộ nghèo ñều cần vốn ñể SXKD Nông thôn Việt Nam không thị trường giàu tiềm phát triển kinh tế mà giàu tiềm huy ñộng vốn (tài nguyên, ñất ñai, lao ñộng, tiền ) lại "khát vốn" Đảng ta ñã khẳng ñịnh CNH - HĐH phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn ñưa nhà nước kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn nhiệm vụ quan trọng trước mắt lâu dài Việc thực tốt cho vay HSX góp phần ñáp ứng quan trọng vào chủ trương trên, tạo nên chuyển biến to lớn vào nghiệp phát triển ñất nước Cùng với nước, Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi ñã triển khai thực tốt công tác cho vay HSX ñịa bàn huyện vừa ñảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh vừa góp phần ñáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế ñất nước Mặt khác, phát triển kinh tế nhiều thành phần mục tiêu chiến lược Nhà nước ta Trong bối cảnh này, vai trò cho vay HSX cấp thiết mang nhiều ý nghĩa thiết thực Nhu cầu vốn HSX ñược ñánh giá lớn, tiềm phát triển dồi tương lai Đặc biệt môi trường cạnh tranh ngày gay gắt TCTD, kinh tế HSX ñã trở thành khách hàng mục tiêu nhiều NHTM Mở rộng cho vay HSX góp phần gia tăng lợi nhuận cho chi nhánh, tạo uy tín, phân tán rủi ro hoạt ñộng kinh doanh mình… Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Trên sở mục tiêu phạm vi ñề tài nghiên cứu ñã ñược xác ñịnh là: Nghiên cứu lý luận tín dụng ngân hàng việc mở rộng cho vay HSX, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Ngọc Hồi thời gian qua, từ ñó khẳng ñịnh mặt làm ñược mặt hạn chế, tìm nguyên nhân tồn tại, khó khăn vướng mắc cần giải ñể ñề xuất giải pháp mở rộng cho vay HSX Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Ngọc Hồi Bản thân nhiều năm làm công tác cho vay HSX với mong muốn ñóng góp vào nghiệp phát triển Đất nước nói chung huyện Ngọc Hồi nói riêng, ñã mạnh dạn ñưa giải pháp mở rộng cho vay HSX ñịa bàn huyện Mặc dù ñã có nhiều cố gắng thực ñề tài, khả nghiên cứu có hạn, ñề tài không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Học viên mong nhận ñược ý kiến ñóng góp quý Hội ñồng, quý thầy cô ñồng nghiệp quan tâm ñể luận văn ñược hoàn thiện KIẾN NGHỊ Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngân hàng Nhà nước có biện pháp ñẩy nhanh trình toán không dùng tiền mặt Hình thức giúp NHTM ñánh giá tình hình tài chính, khả trả nợ mục ñích sử dụng vốn vay khách hàng nhanh chóng xác hơn, giúp Nhà nước thực sách tiền tệ có hiệu Trung tâm phòng ngừa rủi ro ngân hàng Nhà nước (CIC) phải thật trung tâm cung cấp thông tin ñầy ñủ tình hình tín dụng khách hàng Ngân hàng Nhà nước có quy ñịnh bắt buộc ngân hàng thực chế ñộ báo cáo xác thường xuyên Trung tâm CIC cho phép NHNo&PTNT khai thác lịch sử tín dụng khách hàng nói Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 chung HSX nói riêng, ñảm bảo cập nhật, xác, phong phú Giúp NHTM có sở tin cậy ñể xem xét cho vay, hình thức cho vay tài sản ñảm bảo tiền vay - Đối với HSX cần tìm hiểu nguồn thông tin ñể nắm khái quát hoạt ñộng ngân hàng, ñặc biệt văn hướng dân Chính phủ, NHNN, năm 2010 Chính phủ có ban hành Quyết ñịnh số 41 thay ñịnh số 67 ñiều ñã giúp cho người dân vay ñược số tiền lớn nhiều so với trước ñây mà không cần thiết chấp tài sản Có sách bảo hiểm khoản vay ñối với hộ nông dân sản xuất lĩnh vực nông nghiệp lĩnh vực nông nghiệp có rủi ro nhiều nhất.- Sớm có quy trình hướng dẫn xử lý rủi ro nguyên nhân khách quan, ñể NHTM thực ñồng bộ, hiệu kịp thời Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Cần tập trung vốn cho vay nông nghiệp nông thôn, xem cho vay nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ trọng tâm, hàng ñầu; giảm dần dư nợ cho vay bất ñộng sản từ thành phố lớn, chứng khoán ñể chuyển vốn từ thành thị nông thôn nhằm phân tán rủi ro; hàng năm tổ chức lớp ñào tạo cho cán ñặc biệt cán tín dụng, tập huấn chương trình nâng cao, phổ biến kiến thức pháp luật ñể nâng cao tầm nhìn mở rộng khả thẩm ñịnh cán bộ; cần có nhiều sách cụ thể cho vay ñối với nông nghiệp, nông thôn nông dân ñể gắn kết khách hàng ngân hàng, tạo mối quan hệ bền vững lâu dài; Những kiến nghị ñối với cấp uỷ, quyền ñịa phương ban ngành hữu quan a Đối với quyền cấp Tỉnh cấp Huyện Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 - Chỉ ñạo ngành chức khảo sát, quy hoạch xây dựng dự án ñầu tư phát triển kinh tế phạm vi vùng phát triển kinh tế, trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, sở ñó Ngân hàng thẩm ñịnh cho vay vốn - Chỉ ñạo quan có thẩm quyền cấp giấy phép ñăng ký kinh doanh phù hợp với quy mô kinh doanh tài sản ñó xử lý, thu hồi ñối với người không thực ñúng ngành nghề, hàng hoá kinh doanh Có buộc khách hàng sử dụng vốn vay ñúng mục ñích, hạn chế rủi ro ñạo ñức khách hàng gây - Chỉ ñạo ngành khuyến nông, phòng nông nghiệp, trạm thú y, giống trồng tổ chức tập huấn cho hộ nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật việc trồng trọt, chăn nuôi ngành nghề khác Giúp cho hộ nông dân có ñủ kiến thức ñể nhận ñồng vốn vay sử dụng ñem lại có hiệu - Các cấp uỷ quyền tạo ñiều kiện tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá tỉnh, chủ yếu thị trường hàng nông sản, hàng ñặc sản khác Có ñược thị trường tiêu thụ vững kích thích hộ gia ñình yên tâm bỏ vốn ñầu tư khai thác tiềm năng, thu hút lao ñộng, tăng sản phẩm cho xã hội, tăng thu nhập cho gia ñình ñiều kiện ñể mở rộng ñầu tư Ngân hàng - Chỉ ñạo ngành ñịa khẩn trương làm thủ tục cấp quyền sử dụng ñất cho hộ gia ñình Tạo ñiều kiện cho hộ gia ñình ñược quyền sử dụng ñất chấp vay vốn Ngân hàng theo luật ñịnh Chỉ ñạo ngành nội tăng cường công tác ñiều tra, phát xử lý nghiêm minh ổ nhóm tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, số dề, rượu chè, nghiện hút ma tuý Đồng thời kết hợp ñoàn thể trị xã hội khối mặt trận phát ñộng phong trào dân tham gia Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 phòng chống tệ nạn xã hội làm môi trường kinh doanh - Chỉ ñạo ñơn vị, doanh nghiệp có hình thức góp vốn cho ngân hàng sách xã hội có thêm vốn phục vụ cho người nghèo, gia ñình có công cách mạng vay vốn với số lượng tiền vay cao hơn, nhằm nhanh chóng giảm hộ nghèo theo nghị Hội ñồng nhân dân huyện, Hội ñồng nhân dân tỉnh b Đối với quyền xã: - Xác nhận ñúng thực tế, ñúng ñối tượng, ñủ ñiều kiện cụ thể ñối với hộ xin vay vốn Ngân hàng Tham gia với Ngân hàng việc kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay hộ vay vốn Giám sát quản lý tài sản chấp - Phối hợp với ngành chức tổ chức tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho hộ nông dân Quy hoạch vùng hướng dẫn ñạo hộ gia ñình lập phương án, dự án ñầu tư thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ñịa bàn Chỉ ñạo ñoàn thể lập tổ vay vốn vay vốn cho hộ có nhu cầu vốn Đối với hộ sản xuất - Các hộ gia ñình phải có ý thức việc chủ ñộng xây dựng dự án, dự án sản xuất kinh doanh sở khả năng, tiềm sẵn có Cung cấp ñầy ñủ, ñúng thông tin tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh ñể Ngân hàng xem xét, tư vấn cho khách hàng xác ñịnh mức vốn ñầu tư hợp lý phù hợp với lực quản lý hộ - Phải có ý thức tích luỹ kinh nghiệm trình sản xuất kinh doanh, kinh nghiệm người xung quanh Và tham gia buổi tập huấn, chuyển giao công nghệ ñể học tập tích Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 luỹ kinh nghiệm, tích luỹ kiến thức khoa học kỹ thuật ñối tượng mà ñầu tư trước vay vốn Ngân hàng ñể ñầu tư Có có ñủ khả quản lý sử dụng vốn phát huy hiệu Quá trình sản xuất tiêu dùng phải có kế hoạch tiết kiệm ñể tích luỹ vốn thực vốn tự có tối thiểu phải tham gia ñủ tỷ lệ quy ñịnh, vốn vay Ngân hàng vốn bổ xung - Chấp hành nghiêm túc quy ñịnh, ñiều kiện, thể lệ tín dụng Ngân hàng Có ý thức trách nhiệm trình quản lý sử dụng vốn vay, sòng phẳng quan hệ tín dụng Footer Page 25 of 126 ... TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 2.2.1 Những quy ñịnh liên quan cho vay hộ sản xuất a Chính sách cho vay. .. cấp cho ngân hàng 2.2.2 Phân tích thực trạng mở rộng cho vay hộ sản xuất Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum a Thực trạng mở rộng quy mô cho vay. .. PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 3.1 CÁC GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM 3.1.1 Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Mở rộng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay