Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Vân

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:39

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRƯƠNG THUẦN MẪN MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI VÂN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS HỒ KỲ MINH Luận văn ñã ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Số lượng DNNVV chiếm khoảng 97% tổng số DN ñang hoạt ñộng phạm vi nước Sự phát triển DNNVV mang nhiều ý nghĩa quan trọng ñối với kinh tế, ñó là: giúp huy ñộng ñược nguồn vốn nhàn rỗi lớn từ dân cư, giải lực lượng lao ñộng chỗ, ñào tạo nghề, góp phần ổn ñịnh kinh tế, xã hội ñịa phương Tỷ trọng GDP cung cấp cho kinh tế DNNVV có xu hướng ngày tăng mức trung bình khoảng 30% GDP Thành phố Đà Nẵng sau 15 năm ñổi phát triển, tình hình kinh tế thành phố ñã có bước khởi sắc ñịnh Trong ñó, có ñóng góp không nhỏ khu vực kinh tế tư nhân Theo thống kê Sở kế hoạch ñầu tư Thành phố Đà Nẵng, (31/03/2012) ñịa bàn có khoảng 13 ngàn doanh nghiệp ñang hoạt ñộng, ñó, DNNVV chiếm 97%, ñóng góp 60% GDP mức ñóng góp ngày tăng Cụ thể năm 2006 60,67%; năm 2007 61,92%; năm 2009 65,97% Với số lượng ñông ñảo nhu cầu mở rộng nguồn huy ñộng vốn cao, DNNVV ñã ñang tạo thị trường hấp dẫn cho ngân hàng thương mại Là chi nhánh trực thuộc hệ thống BIDV Việt Nam, BIDV Hải Vân thức ñược thành lập vào năm 2004 Cũng tất NHTM khác, hoạt ñộng tín dụng chiếm 90% tổng quy mô tài sản NH hoạt ñộng tạo thu nhập cho nhánh Tuy nhiên, cấu tín dụng BIDV Hải Vân việc cân ñối kỳ hạn cho vay, tỷ trọng cho vay DN lớn cao Hoạt ñộng cho vay DNNVV năm qua chiếm trung bình khoảng 20% tổng quy mô dư nợ chi nhánh Thị phần chi nhánh nhỏ so với NH khác ñịa bàn Việc tiếp cận DNNVV mang lại nhiều nguồn thu khác cho chi nhánh bên cạnh hoạt ñộng tín dụng phát triển dịch vụ toán nước quốc tế, mua bán ngoại Footer Page of 126 Header Page of 126 tệ, phát triển dịch vụ NH bán lẻ cho thân chủ doanh nghiệp nhân viên khác Mặc dù mảng thị trường ñối tượng DNNVV rộng mở, nhiên, với mức ñộ cạnh tranh gay gắt 55 chi nhánh NH cấp mạng lưới khoảng 200 phòng giao dịch NH ñịa bàn, bước ñi kịp thời thích hợp, BIDV Hải Vân khó mở rộng phạm vi hoạt ñộng, sức ảnh hưởng mong muốn Trên sở ñó, ñể mở rộng cho vay ñối với DNNVV, chi nhánh cần thiết ñánh giá lại thực trạng hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV chi nhánh, tìm ñiểm mạnh, ñiểm yếu ñể ñưa giải pháp phù hợp Xuất phát từ thực tế này, tác giả ñã chọn ñề tài “Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân” làm ñề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn ñề có liên quan ñến mở rộng cho vay ñối với DNNVV NHTM; - Phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân; - Đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu ñể mở rộng cho vay ñối với DNNVV Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: lý luận thực tiễn hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV BIDV Hải Vân Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV BIDV Hải Vân giai ñoạn từ năm 2008 2011 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp luận nghiên cứu vật biện chứng, phương pháp luận nghiên cứu vật lịch sử nhằm ñánh giá vấn ñề sở khoa học, khách quan, theo trình tự thời gian ñể ñánh giá trình vận Footer Page of 126 Header Page of 126 ñộng vấn ñề cách toàn diện - Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu qua năm tạo sở phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng mở rộng cho vay ñối với DNNVV Chi nhánh ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân - Phương pháp so sánh theo thời gian theo không gian NHTM ñịa bàn nhằm ñánh giá trình mở rộng ñịnh vị hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV BIDV Hải Vân so với NHTM khác thị trường Ý nghĩa thực tiễn ñề tài Với mục tiêu trên, tác giả hy vọng ñề tài ñề xuất ñược số biện pháp hiệu thực tế nhằm ñẩy mạnh cho vay DNNVV BIDV Hải Vân Kết cấu ñề tài Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng cho vay ñối với Doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Hải Vân giai ñoạn từ năm 2008 - 2011 Chương 3: Giải pháp kiến nghị ñể mở rộng hoạt ñộng cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa BIDV Hải Vân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận cho vay ñối với Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Cho vay ñối với Doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm cho vay Doanh nghiệp nhỏ vừa Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.1.2 Đặc ñiểm cho vay DNNVV a Chịu ảnh hưởng lớn kinh tế vĩ mô sách tiền tệ b Rủi ro cho vay ñối với DNNVV cao c Ngân hàng thường cho vay dựa mối quan hệ (“relationship lending”) d Chi phí lãi vay loại phí tín dụng ñối với DNNVV thường cao so với DN lớn e Điểm số tín dụng tiêu chí ñược sử dụng ñể ñịnh cho vay 1.1.1.3 Vai trò cho vay ñối với Doanh nghiệp nhỏ vừa a Đối với Ngân hàng thương mại b Đối với kinh tế c Đối với Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 Cơ sở lý luận mở rộng cho vay ñối với Doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Quan niệm mở rộng cho vay 1.2.2 Chỉ tiêu ñánh giá việc mở rộng cho vay 1.2.2.1 Quy mô dư nợ cho vay DNNVV a Dư nợ bình quân b Tốc ñộ tăng trưởng quy mô dư nợ c Tốc ñộ tăng trưởng số lượng khách hàng DNNVV 1.2.2.2 Thị phần cho vay DNNVV 1.2.2.3 Thu nhập từ hoạt ñộng cho vay DNNVV 1.2.2.4 Chất lượng tín dụng hoạt ñộng cho vay DNNVV a Tỷ lệ nợ xấu b Tốc ñộ tăng trưởng tỷ lệ nợ xấu 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng ñến mở rộng cho vay 1.2.3.1 Các nhân tố bên a Môi trường kinh tế vĩ mô b Môi trường pháp lý c Các nhân tố thuộc DNNVV Footer Page of 126 Header Page of 126 Tính minh bạch thông tin tài Sự thiếu hụt tài sản ñảm bảo Phương án kinh doanh thiếu tính khả thi 1.2.3.2 Các nhân tố bên a Chính sách lãi suất phí b Điều kiện tài sản ñảm bảo c Quy trình, thủ tục cho vay d Năng lực quản lý rủi ro ngân hàng e Nguồn vốn khả dụng f Trình ñộ, lực ñạo ñức cán ngân hàng Chương THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV HẢI VÂN TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 – 2011 2.1 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hải Vân (BIDV Hải Vân) 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ phòng nghiệp vụ 2.1.3 Kết hoạt ñộng kinh doanh 2.1.3.1 Tình hình huy ñộng vốn giai ñoạn 2009-2011 2.1.3.2 Tình hình cho vay giai ñoạn 2009-2011 2.1.3.3 Kết hoạt ñộng kinh doanh giai ñoạn 2009 – 2011 2.2 Thực trạng mở rộng cho vay ñối với DNNVV BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008 – 2011 2.2.1 Tình hình phát triển DNNVV ñịa bàn thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 Số lượng DN TP Đà Nẵng ñã ñang phát triển cách nhanh chóng, nhiên ña phần DNNVV Nhìn chung, ñặc ñiểm DNNVV TP Đà Nẵng mang ñặc trưng chung DNNVV ñó hoạt ñộng với quy mô nhỏ hẹp, trình ñộ chuyên môn chủ DN thấp, cấu tổ chức ñơn giản, khả hoạch ñịnh chiến lược kinh doanh không cao, tuổi thọ bình quân DNNVV ngắn, lực cạnh tranh Những ñặc ñiểm tác ñộng trực tiếp ñến việc cho vay mở rộng cho vay ñối với DNNVV NHTM liên quan ñến rủi ro cho vay DNNVV yêu cầu DNNVV phải ñáp ứng 2.2.2 Tình hình cho vay DNNVV BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008-2011 2.2.2.1 Tình hình dư nợ cho vay ñối với DNNVV theo loại hình DN Bảng 2.5: Tình hình cho vay ñối với DNNVV theo loại hình DN Đvt: triệu ñồng Chỉ tiêu Năm 2008 Số tiền Tổng dư nợ cho vay DNNVV Năm 2009 (%) Số tiền Năm 2010 (%) Số tiền Năm 2011 (%) Số tiền (%) 122.709 100,00 193.310 100,00 249.572 100,00 368.502 100,00 Công ty cổ phần 41.795 34,06 80.552 41,67 93.340 37,40 158.788 43,09 Công ty TNHH 68.631 55,93 95.070 49,18 127.930 51,26 179.055 48,59 DNTN 12.283 10,01 17.688 9,15 28.301 11,34 30.659 8,32 (Nguồn: Báo cáo BIDV Hải Vân) Nhìn chung, loại hình doanh nghiệp phổ biến ñó công ty cổ phần công ty TNHH Do vậy, tỷ trọng dư nợ thuộc hai loại hình chiếm tỷ trọng 90% tổng dư nợ cho vay ñối với DNNVV hợp lý Tỷ trọng không thay ñổi nhiều qua năm Tại BIDV Hải Vân, dư nợ ñối với khách hàng DNTN chiếm tỷ trọng Footer Page of 126 Header Page of 126 thấp, trung bình khoảng 10% suốt giai ñoạn từ 2008 – 2011 Trong thời gian qua, BIDV Hải Vân phân biệt, ñáp ứng nhu cầu doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác 2.2.2.2 Tình hình dư nợ cho vay ñối với DNNVV theo ngành nghề kinh doanh Ngành sản xuất – công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay (trên 50%) Theo thời gian, tỷ trọng ngành có xu hướng giảm danh mục cho vay DNNVV giai ñoạn 20082011 chi nhánh có chủ trương tái cấu lại ngành nghề kinh doanh danh mục cho vay ñối với DNNVV Bảng 2.6: Tình hình cho vay ñối với DNNVV theo ngành nghề kinh doanh Đvt: triệu ñồng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay DNNVV 122.709 100,00 193.310 100,00 249.572 100,00 368.502 100,00 - Ngành Thương mại - Dịch vụ 38.997 31,78 77.614 40,15 114.254 45,78 174.117 47,25 - Ngành Sản xuất Công nghiệp 83.712 68,22 115.696 59,85 135.318 54,22 194.385 52,75 (Nguồn: Báo cáo BIDV Hải Vân) Trong giai ñoạn từ 2008-2011, chi nhánh tập trung mở rộng cho vay ñối với DNNVV hoạt ñộng ngành thương mại – dịch vụ ñể cân ñối lại cấu ngành nghề Chi nhánh không cho vay ñối với DN thuộc ngành nông, lâm, thủy sản Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 2.2.2.3 Tình hình dư nợ cho vay ñối với DNNVV theo thời hạn Bảng 2.7: Tình hình cho vay ñối với DNNVV theo thời hạn Đvt: triệu ñồng Chỉ tiêu Năm 2008 Số tiền Tổng dư nợ cho vay DNNVV (%) Năm 2009 Số tiền Năm 2010 (%) Số tiền Năm 2011 (%) Số tiền (%) 122.709 100,00 193.310 100,00 249.572 100,00 368.502 100,00 - Ngắn hạn 105.689 - Trung hạn 6.823 5,56 8.428 4,36 7.862 3,15 7.517 2,04 102 0,08 58 0,03 74 0,03 80 0,02 - Dài hạn 86,13 184.823 95,61 241.636 96,82 360.905 97,94 (Nguồn: Báo cáo BIDV Hải Vân) Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn DNNVV chiếm tỷ trọng cao danh mục (năm 2008 86,13%, năm 2009-2011, tỷ trọng chiếm 95%) Dư nợ trung dài hạn có xu hướng giảm dần tỷ trọng lẫn số tuyệt ñối qua năm 2.2.2.4 Tình hình dư nợ cho vay ñối với DNNVV theo phương thức cho vay Tỷ trọng cho vay ñầu tư dự án BIDV Hải Vân giảm dần qua năm Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng ñược áp dụng ñược áp dụng phổ biến với tỷ trọng cho vay theo phương thức chiếm 85% tổng quy mô dư nợ Dư nợ cho vay theo phương thức vay lần có xu hướng tăng qua năm 2.2.2.5 Tình hình dư nợ cho vay ñối với DNNVV theo hình thức ñảm bảo Dư nợ cho vay ñảm bảo tài sản BIDV Hải Vân thời gian qua thấp Việc mở rộng cho vay tín chấp ñối với DNNVV ñược thực với DN ñã có quan hệ tín dụng với chi nhánh từ 4-5 năm trở lên; lịch sử trả nợ tốt, không bị nợ gốc, nợ lãi; có Footer Page 10 of 126 10 Header Page 12 of 126 hướng ñược chi nhánh tiếp tục áp dụng theo hướng thận trọng Kết luận: giai ñoạn từ năm 2008-2011, cấu danh mục cho vay DNNVV BIDV Hải Vân có dịch chuyển từ khu vực sản xuất-công nghiệp sang lĩnh vực thương mại dịch vụ nhằm giảm bớt tính cân ñối cấu ngành danh mục Xét khía cạnh phương thức cho vay thời hạn cho vay, danh mục cho vay DNNVV thay ñổi nhiều 2.2.3 Thực trạng mở rộng cho vay DNNVV BIDV Hải Vân giai ñoạn 2008-2011 2.2.3.1 Quy mô dư nợ cho vay DNNVV a Dư nợ cho vay DNNVV bình quân (Nguồn: BIDV Hải Vân) Hình 2.5: Dư nợ cho DNNVV bình quân giai ñoạn 2008-2011 Dư nợ cho vay DNNVV bình quân tăng trưởng nhanh chóng ñạt mức từ 90-93% dư nợ cho vay cuối kỳ Có ñược kết xuất phát từ nhiều yếu tố, nhiên, yếu tố quan trọng ñó lãi suất cho vay BIDV Hải Vân thường mức thấp từ – 1,5% so với NHTM khác ñịa bàn Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 b Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV (Nguồn: BIDV Hải Vân) Hình 2.6: Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ cho vay DNNVV giai ñoạn 2008-2011 ñạt cao, bình quân năm 44,76% Dư nợ cho vay DNNVV năm 2009 có tăng trưởng rõ rệt so với năm 2008, tác ñộng từ gói kích cầu hỗ trợ lãi suất cho vay Chính phủ Năm 2011, với diễn biến phức tạp lạm phát lãi suất cho vay liên tục tăng cao, vậy, lãi suất cho vay DNNVV BIDV Hải Vân mức thấp thị trường chung ñỉnh ñiểm cao lãi suất cho vay 20%/năm, thấp so với NHTM quốc doanh khác từ 11,5%/năm thấp NHTM cổ phần từ 2-4% Chính vậy, dư nợ cho vay DNNVV năm 2011 tiếp tục tăng nhanh ñạt 47,65% so với năm 2010 Ngoài ra, lý khiến dư nợ cho vay DNNVV chi nhánh liên tục tăng nhanh thời gian qua xuất phát từ thực tế quy mô dư nợ ban ñầu chi nhánh nhỏ, vậy, thời gian ñầu này, tốc ñộc tăng trưởng nhanh ñiều dễ hiểu Footer Page 13 of 126 12 Header Page 14 of 126 c Tốc ñộ tăng trưởng số lượng khách hàng Bảng 2.10: Tình hình tăng trưởng số lượng khách hàng vay vốn DNNVV Đvt: Doanh nghiệp, % Tốc ñộ tăng trưởng (%) Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu Số lượng khách hàng cuối năm Diễn biến thay ñổi năm + Số lượng DNNVV tăng thêm + Số lượng DNNVV kết thúc quan hệ với NH Cơ cấu số lượng DNNVV theo ngành nghề - Ngành Thương mại - Dịch vụ - Ngành Sản xuất Công nghiệp 76 89 107 131 17,11 20,22 22,43 12 18 25 28 50,00 38,89 12,00 5 0,00 40,00 -42,86 23 26 39 56 13,04 50,00 43,59 53 63 68 75 18,87 7,94 10,29 (Nguồn: Báo cáo BIDV Hải Vân) Tốc ñộ tăng trưởng số lượng khách hàng DNNVV chi nhánh giai ñoạn từ năm 2008-2011 khả quan Sở dĩ tốc ñộ mở rộng quy mô khách hàng chi nhánh thời gian qua ñạt cao nhờ lợi BIDV NHTM lớn nước Ngoài ra, ñối tượng khách hàng DNNVV ñược chi nhánh trọng phát triển, ñã góp phần mở rộng quy mô khách hàng Xét khía cạnh cấu số lượng khách hàng DNNVV theo ngành nghề, số lượng khách hàng thuộc ngành thương mại – dịch vụ có xu hướng tăng nhanh chóng năm 2010 2011 Tỷ trọng khách hàng DNNVV ngành sản xuất công nghiệp có chiều hướng giảm dần Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Tóm lại, quy mô khách hàng DNNVV chi nhánh thời gian qua có tăng trưởng ñáng kể, chủ yếu tập trung tăng trưởng mạnh DN hoạt ñộng ngành thương mại dịch vụ 2.2.1.1 Thị phần cho vay DNNVV Thị phần cho vay ñối với DNNVV nhóm NHTM quốc doanh có nhỏ so với nhóm NHTM cổ phần ñịa bàn; ngoại trừ NH Nông nghiệp nông thôn (thị phần lớn (16,51%) So với NHTM nhóm quốc doanh, BIDV Hải Vân có thị phần khiêm tốn Từ hình 2.7, dễ dàng nhận thấy thị phần BIDV Hải Vân nhỏ so với NH Á Châu, NH Xuất nhập Như vậy, thấy rằng, vị trí BIDV Hải Vân phân khúc thị trường cho vay ñối với DNNVV khiêm tốn, chưa xứng tầm với vị bốn NHTM trụ cột hệ thống tài (Nguồn: NHNN Chi nhánh Đà Nẵng) Hình 2.7: Thị phần cho vay DNNVV NHTM ñịa bàn Nguyên nhân thực trạng xuất phát từ yếu tố sau ñây: - Sự cạnh tranh gay gắt NHTM ñịa bàn thành phố khiến việc mở rộng cho vay DNNVV nhiều gặp khó khăn - Khả tiếp cận DNNVV chi nhánh hạn chế mạng lưới phòng giao dịch mỏng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Mặc dù DNNVV ñối tượng khách hàng mục tiêu Chi nhánh, nhiên, DN lớn lựa chọn ñầu tiên mà chi nhánh hướng ñến phục vụ Chính vậy, ñiều kiện nguồn vốn khó khăn, việc cho vay, giải ngân ñối với DNNVV chưa ñược trọng ñúng với tiềm 2.2.1.2 Thu nhập từ hoạt ñộng cho vay DNNVV Mức ñóng góp hoạt ñộng cho vay DNNVV vào tổng lợi nhuận BIDV Hải Vân dao ñộng mức 14 – 15% năm (Nguồn: BIDV Hải Vân) Hình 2.8: Tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt ñộng cho vay ñối với DNNVV Ngoài ra, trình cho vay ñối với DNNVV, chi nhánh phát triển ñược thêm nhiều sản phẩm dịch vụ khác Các dịch vụ tạo ñiều kiện cho tăng nguồn thu nhập cho chi nhánh; ñồng thời, nguồn thu tương ñối bền vững rủi ro hoạt ñộng tín dụng Đây ñiều kiện thúc ñẩy chi nhánh mở rộng cho vay ñối với DNNVV thời gian tới 2.2.1.3 Chất lượng tín dụng hoạt ñộng cho vay DNNVV Bảng 2.13 thể tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV giai ñoạn từ 2008-2011 Có thể thấy rằng, tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV qua năm ñều mức thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Vân, Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Vân, Mở rộng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Vân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay