Mở rộng cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Kon Tum

26 21 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:39

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ TÚ TRINH MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP KHU VỤC TƯ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: PGS.TS Lê Thế Giới Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Dũng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 02 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, kinh tế giới nước có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam thời kỳ suy thoái, lạm phát giá tăng cao, Nhà nước thực sách tiền tệ thắt chặt, DNKVTN khó khăn khó khăn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, nhiều doanh nghiệp phá sản thiếu vốn, số lại hoạt động cầm chừng không phát triển Trước khó khăn thách thức mà DNKVTN gặp phải, Chính phủ ban hành nhiều sách, đổi thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh cho bước phát triển DNKVTN lĩnh vực đầu tư tìm kiếm thị trường, xuất nhập khẩu, ứng dụng công nghệ Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 20112015, Chính phủ đẩy mạnh trình tái cấu trúc đầu tư, đặc biệt đầu tư công - nguyên nhân lâu gây lạm phát Theo đó, tỉ trọng đầu tư khu vực công giảm dần, ưu tiên đầu tư khu vực tư nhân tỉ trọng cao Bên cạnh nỗ lực tái cấu để vực dậy doanh nghiệp nhà nước, sách mở rộng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trọng Nhận thức vấn đề đó, VCB Kon Tum có định hướng chiến lược việc trì mở rộng cho vay DNKVTN, coi thị phần chủ yếu mà ngân hàng hướng đến nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển sản xuất, tiêu dùng tạo nguồn thu nhập cho VCB Kon Tum Tuy nhiên hoạt động cho vay DNKVTN VCB Kon Tum nhiều hạn chế Vì vậy, việc mở rộng cho vay DNKVTN Footer Page of 126 Header Page of 126 cần thiết để VCB Kon Tum không ngừng mở rộng phát triển, nên chọn đề tài: "Mở rộng cho vay DNKVTN NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum” để thực luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề tín dụng ngân hàng mở rộng cho vay DNKVTN - Phân tích thực trạng mở rộng cho vay DNKVTN VCB Kon Tum - Đề xuất giải pháp kiến nghị góp phần mở rộng cho vay DNKVTN VCB Kon Tum Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: b Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh… Bố cục đề tài Đề tài trình bày chương sau: Chương 1: Tín dụng ngân hàng mở rộng cho vay DNKVTN NHTM Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay DNKVTN NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum Chương 3: Giải pháp kiến nghị mở rộng cho vay DNKVTN NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum Tổng quan tài liệu Các doanh nghiệp khu vực tư nhân ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam Tuy nhiên trình bày trên, DNKVTN gặp khó khăn nhiều mặt, Footer Page of 126 Header Page of 126 đặc biệt việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng Vì vậy, có nhiều tác giả sâu nghiên cứu đưa giải pháp giúp DNKVTN dễ dàng việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng đồng thời ngân hàng nâng cao hiệu cho vay DNKVTN thông qua đề tài nghiên cứu sau: Đề tài nghiên cứu: “Mở rộng tín dụng DNNVV Chi nhánh NHNo&PTNT Thành phố Đà Nẵng” tác giả Trần Công Tân, người hướng dẫn khoa học PGS, TS Lâm Chí Dũng Đề tài nghiên cứu: “Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Thừa Thiên Huế” tác giả Trần Thị Phương, người hướng dẫn khoa học PGS TS Lê Thế Giới Qua việc tham khảo số công trình nghiên cứu hoạt động cho vay liên quan đến doanh nghiệp NHTM, với thực tiễn hoạt động cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum khó khăn doanh nghiệp địa bàn tỉnh việc tiếp cận nguồn vốn NHTM chọn đề tài: "Mở rộng cho vay DNKVTN NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum” để thực luận văn tốt nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm a Khái niệm tín dụng ngân hàng b Khái niệm cấp tín dụng - Cấp tín dụng việc TCTD thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác - Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng a Căn vào yếu tố thời hạn cho vay: b Căn vào đối tượng thực vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh c Căn vào mục đích sử dụng vốn d Căn vào tính chất đảm bảo e Căn vào phương thức cho vay 1.1.3 Đặc điểm tín dụng ngân hàng - Là quan hệ thị trường, theo hợp đồng - Là hoạt động chủ yếu hầu hết NH - Rủi ro hoạt động NH có xu hướng tập trung vào danh mục Footer Page of 126 Header Page of 126 khoản cho vay - Thu nhập từ khoản cho vay tiền lãi mà người vay trả cho NH - Kinh tế phát triển, lượng cho vay NH tăng nhanh loại hình cho vay trở nên đa dạng - Cho vay NH lĩnh vực phức tạp thường xuyên thay đổi theo biến chuyển môi trường kinh tế 1.1.4 Vai trò tín dụng ngân hàng a §èi víi nÒn kinh tÕ b Đối với NHTM c Đối với khách hàng 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHU VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN 1.2.1 Khái quát chung doanh nghiệp khu vực tư nhân a Khái niệm DNKVTN * Khái niệm doanh nghiệp * Khái niệm doanh nghiệp nhà nước * Khái niệm DNKVTN: Từ hai khái niệm trên, rút khái niệm DNKVTN sau: DNKVTN tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hay nhiều cá nhân nước thành lập, đầu tư vốn quản lý với tư cách chủ sở hữu sở hữu 50% vốn cổ phần công ty cổ phần nhằm thực hoạt động kinh doanh b Đặc điểm DNKVTN c Vai trò DNKVTN phát triển đất nước Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Mở rộng cho vay DNKVTN a Khái niệm mở rộng cho vay DNKVTN Mở rộng cho vay ngân hàng DNKVTN hiểu sau: - Là tăng lên số lượng khách hàng quy mô dư nợ cho vay mà ngân hàng thực DNKVTN - Việc mở rộng cho vay DNKVTN phải đảm bảo kiểm soát rủi ro đạt hiệu kỳ vọng b Nội dung mở rộng cho vay DNKVTN Việc mở rộng cho vay DNKVTN xác định số khía cạnh sau: Thứ nhất, việc ngân hàng mở rộng số lượng khách hàng DNKVTN thị trường có xâm nhập vào thị trường mớibằng cách đa dạng hoá đối tượng khách hàng Thứ hai, mở rộng cho vay DNKVTN tăng quy mô cho vay bình quân khách hàng Thứ ba, mở rộng cho vay DNKVTN đồng nghĩa với việc đa dạng hoá sản phẩm tín dụng c Những tiêu đánh giá mở rộng cho vay * Các tiêu định lượng: c1 Chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ Tăng trưởng dư nợ thể qua tiêu mức tăng dư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng dư nợ tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng DNKVTN c2 Chỉ tiêu mức tăng số lượng khách hàng mức tăng giá trị trung bình khoản vay: c3 Chỉ tiêu tăng trưởng thị phần cho vay: Tăng trưởng thị phần cho vay thể qua tiêu Footer Page of 126 Header Page of 126 Mức tăng thị phần cho vay tốc độ tăng trưởng thị phần cho vay ngân hàng c4 Chỉ tiêu tăng trưởng thu nhập cho vay : Tăng trưởng thu nhập cho vay thể qua tiêu sau: - Mức tăng thu nhập từ cho vay : - Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ cho vay: - Tỷ trọng thu nhập từ cho vay khách hàng DNKVTN : c5 Chỉ tiêu nợ xấu: Các tiêu liên quan đến nợ xấu bao gồm tiêu tỷ lệ nợ xấu, mức tăng nợ xấu tỷ lệ tăng nợ xấu * Các tiêu định tính: c6 Các loại hình DNKVTN mà ngân hàng cho vay c7 Các ngành nghề hoạt động DNKVTN mà ngân hàng cho vay c8 Cơ cấu khoản cho vay 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNKVTN a Các nhân tố khách quan - Tình hình kinh tế- xã hội: - Môi trường pháp lý: Những sách chế quản lý ; Những quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng b Các nhân tố chủ quan - Các nhân tố thuộc DNKVTN: + Nhân tố cấu nguồn vốn DNKVTN + Nhân tố công tác hạch toán, kế toán, mức độ tin cậy báo cáo tài DNKVTN + Nhân tố tài sản đảm bảo DNKVTN Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 + Nhân tố trình độ quản trị kinh doanh DNKVTN + Nhân tố uy tín hoạt động DNKVTN - Các nhân tố thuộc ngân hàng: + Nhân tố sách tín dụng ngân hàng bao gồm : Chính sách khách hàng ; Chính sách quy mô giới hạn tín dụng ; Chính sách lãi suất phí suất tín dụng ; Chính sách thời hạn tín dụng kỳ hạn nợ ; Chính sách đảm bảo tiền vay + Nhân tố quy trình phân tích tín dụng ngân hàng + Các nhân tố nguồn lực ngân hàng bao gồm: Nguồn vốn ngân hàng ; Công tác tổ chức ngân hàng ; Cơ sở vật chất mạng lưới kinh doanh ; Nguồn nhân lực ngân hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 đạt mức 1,2% nằm phạm vi kiểm soát chi nhánh Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 giảm 0,22% so với năm 2010 c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNKVTN TẠI VCB KON TUM 2.2.1 Tình hình chung DNKVTN địa bàn tỉnh Kon Tum a Những kết đạt DNKVTN địa bàn tỉnh Kon Tum Trong năm gần đây, số lượng DNKVTN thành lập phát triển mạnh mẽ Từ bảng số liệu 2.4 cho thấy số lượng DNKVTN địa bàn qua năm 1.463, 1.602 1.854 doanh nghiệp, chiếm gần 98% tổng số DN địa bàn, tập trung vào lĩnh vực: Thương mại; Khách sạn nhà hàng (dịch vụ); Nông lâm nghiệp; Xây dựng; Công nghiệp chế bíên; Sản xuất phân phối điện nước; Vận tải kho bãi thông tin liên lạc Đa số DNKVTN có quy mô vừa nhỏ hoạt động hình thức công ty TNHH, tiếp đến DNTN, DNKVTN hoạt động hình thức Cty cổ phần chiếm tỷ trọng thấp Điều cho thấy nhiều DNKVTN địa bàn tiềm lực chưa đủ mạnh để thành lập công ty cổ phần b Những tồn hoạt động DNKVTN - Các DNKVTN thường có quy mô vốn nhỏ, vốn vay ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn cấu vốn hoạt động Khả cạnh tranh nước hoạt động xuất gặp nhiều khó khăn - Nhiều doanh nghiệp nhỏ vừa hạn chế lực tài lực cạnh tranh, tài sản chấp thường giá trị lớn, chủ yếu quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị lạc hậu nên doanh nghiệp thường không đáp ứng đủ điều kiện để NH cho vay Vì vậy, Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 từ bảng số liệu 2.4 cho thấy số lượng DNKVTN tiếp cận vốn vay ngân hàng chiếm tỷ lệ thấp giảm dần qua năm 27%, 26%, 24% 2.2.2 Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay DNKVTN VCB Kon Tum a Tình hình chung tăng trưởng dư nợ cho vay DNKVTN Dư nợ cho vay DNKVTN có xu hướng tăng qua năm Tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2010 đạt 283,82% tăng mạnh so với năm 2009, năm 2011 tốc độ tăng trưởng đạt 45,6% so với năm 2010 Tuy nhiên, cấu dư nợ DNKVTN chi nhánh năm chiếm tỷ trọng tương đối thấp so với tổng dư nợ cho vay 19,44%, 31,01%, 36,22% b Thực trạng cho vay DNKVTN theo loại hình doanh nghiệp Tại VCB Kon Tum, dư nợ cho vay DNKVTN có tốc độ tăng trưởng cao có chênh lệch lớn dư nợ loại hình doanh nghiệp Trong chủ yếu cho vay công ty TNHH, tiếp đến cho vay DNTN, cho vay Công ty cổ phần chiếm tỷ trọng nhỏ c Thực trạng cho vay DNKVTN theo ngành kinh tế Dư nợ cho vay hầu hết ngành kinh tế tăng dần qua năm Riêng năm 2011, dư nợ cho vay ngành vận tải giảm 8.416 trđ ứng với tốc độ giảm 30,55% Dư nợ cho vay ngành thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn tăng dần qua năm Dư nợ cho vay ngành khác ( thủy điện, xây dựng, vận tải, công nghiệp khai thác chế biến) đạt tỷ trọng thấp xấp xỉ 2.2.3 Thực trạng tăng trưởng số lượng khách hàng DNKVTN vay vốn Năm 2010 tăng 62 khách hàng tương ứng với tốc độ tăng trưởng 213,8% so với năm 2009 Năm 2011 117 khách hàng, tăng 26 khách Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 hàng tương ứng với tốc độ tăng trưởng 28,57% so với năm 2010 Tuy nhiên, số lượng khách hàng DNKVTN tiếp cận vay vốn chi nhánh chưa tương xứng với nguồn lực DNKVTN địa bàn 2.2.4 Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân khách hàng DNKVTN Dư nợ bình quân khoản vay DNKVTN tăng dần qua năm Tuy nhiên, dư nợ bình quân thấp so với nhu cầu vay vốn ngày cao DNKVTN 2.2.5 Thực trạng tăng trưởng thị phần cho vay DNKVTN VCB Kon Tum Thị phần cho vay DNKVTN VCB Kon Tum tăng lên đáng kể qua năm 5,83%, 14,6% 15,1% chiếm thị phần nhỏ so với NHTM khác địa bàn 2.2.6 Thu nhập từ hoạt động cho vay DNKVTN Thu nhập từ hoạt động cho vay DNKVTN tăng liên tục năm qua chiếm tỷ trọng ngày lớn thu nhập chung ngân hàng 18,33%; 27,16%; 32,25% Năm 2010 tăng mạnh (tăng 232,44% so với năm 2009) Năm 2011 tăng 147% tức tăng 35.186 trđ so với năm 2010 2.2.7 Tình hình nợ xấu DNKVTN Mặc dù nợ xấu toàn chi nhánh có xu hướng tăng qua năm nợ xấu DNKVTN có su hướng giảm năm 2011, tức giảm 2,6 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 29,03% Điều thể chất lượng cho vay DNKVTN ngày tăng lên và NH kiểm soát rủi ro cho vay DNKVTN Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNKVTN TẠI VCB KON TUM 2.3.1 Lãi suất cho vay DNKVTN VCB Kon Tum Lãi suất cho vay chi nhánh qua năm đạt mức trung bình so với mặt lãi suất NHTM địa bàn Tuy nhiên, sách lãi suất cho vay chi nhánh chưa linh hoạt Chi nhánh đưa mức lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh nói chung phân theo thời hạn ngắn hạn, trung hạn dài hạn Chi nhánh chưa có sách lãi suất áp dụng riêng DNKVTN 2.3.2 Các hình thức đảm bảo tiền vay VCB Kon Tum cho vay DNKVTN đảm bảo tài sản hình thức đảm bảo là: Cầm cố, chấp bảo lãnh bên thứ Chi nhánh chưa áp dụng biện pháp đảm bảo hình thức tín chấp hình thức khác 2.3.3 Điều kiện vay vốn DNKVTN Để đến định cho DN vay hay không, ngân hàng phải có khoản thời gian để thực thủ tục cần thiết xét duyệt cho vay sở điều kiện vay vốn theo quy trình cho vay Thời gian bình quân giải hồ sơ vay vốn VCB Kon Tum năm 2011 giảm đáng kể so với năm trước so với NHTM khác địa bàn Thời gian dài chủ yếu từ phía doanh nghiệp vay cung cấp hồ sơ không đầy đủ, không kịp thời, thiếu xác 2.3.4 Kỳ hạn cho vay DNKVTN Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn so với dư nợ cho vay trung, dài hạn tăng dần qua năm Tỷ lệ cho vay ngắn hạn qua năm 55,5%, 60% 70% tổng dư nợ cho vay DNKVTN Trong tỉ lệ cho vay trung, dài hạn qua năm giảm dần 44,4%, 40% 30% Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 2.3.5 Các phương thức cho vay DNKVTN Qua thống kê phương thức cho vay chi nhánh năm cho thấy VCB Kon Tum thực cho vay theo hình thức đơn giản, truyền thống cho vay lần, cho vay theo hạn mức cho vay theo dự án đầu tư phương thức cho vay khác chưa áp dụng 2.3.6 Mạng lưới hoạt động VCB Kon Tum Mạng lưới kinh doanh Chi nhánh nhỏ so với NHTM địa bàn, chi nhánh hoạt động kinh doanh trụ sở phòng giao dịch Phan Đình Phùng nội thành 2.3.7 Các nguồn lực VCB Kon Tum a Nguồn lực tài Tính đến 31/12/2011, nguồn vốn huy động Chi nhánh đạt 580 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 1.050 tỷ đồng Nguồn vốn huy động không đủ đáp ứng cho nhu cầu vay vốn ngày nhiều khách hàng b Hệ thống sở vật chất Hiện trụ sở chi nhánh thuê, mặt chật hẹp nên việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhiều hạn chế Hệ thống máy móc thiết bị liên tục nâng cấp, cải tiến, trang bị để phục vụ cho khách hàng cách tốt Tuy nhiên, Chi nhánh chưa mở rộng lắp đặt máy ATM trung tâm huyện để phục vụ cho khách hàng c Tình hình nguồn nhân lực - Lao động quản lý: Đội ngũ cán chủ chốt chi nhánh thiếu Đây yếu tố làm ảnh hưởng đến công tác quản trị điều hành chi nhánh nói chung hoạt động cho vay DNKVTN nói riêng - Lao động trực tiếp thực nghiệp vụ tín dụng tương đối Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 mỏng có người chiếm 19,15% tổng số lao động 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNKVTN TẠI VCB KON TUM 2.4.1 Những kết đạt cho vay DNKVTN VCB Kon Tum a Mức tăng trưởng dư nợ cho vay DNKVTN có xu hướng tăng dần qua năm b Quy mô cho vay DNKVTN chi nhánh ngày mở rộng - Số lượng khách hàng DNKVTN có quan hệ vay vốn với VCB Kon Tum ngày tăng lên - Giá trị trung bình khoản vay tăng dần qua năm - Chi nhánh tích cực cho vay đa dạng đối tượng khách hàng DNKVTN đa thành phần kinh tế, đa ngành nghề Chú trọng cho vay ngành kinh tế trọng điểm, mạnh địa bàn, không ngừng mở rộng cho vay đối tượng khách hàng tiềm kết hợp tăng cường hình thức cho vay đa dạng cho vay dự án đầu tư c Thu nhập từ cho vay DNKVTN đạt kết ngày cao d Đảm bảo an toàn cho vay DNKVTN Việc quản lý rủi ro tín dụng ngày có hiệu nợ xấu cho vay DNKVTN giảm dần qua năm Đây thành công đáng tự hào VCB Kon Tum công tác quản lý tín dụng 2.4.2 Những tồn cho vay DNKVTN VCB Kon Tum - Dư nợ cho vay DNKVTN chiếm tỷ trọng thấp tăng trưởng có su hướng chậm lại Dư nợ bình quân khách hàng thấp Dư nợ cho vay trung, dài hạn hạn chế Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 vay DNKVTN chưa tương xứng với nhu cầu vay vốn khu vực kinh tế Khả mở rộng cho vay DNKVTN loại hình doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm phát triển DN khu vực - Thị phần cho vay DNKVTN đạt mức tăng trưởng thấp hạn chế - Các phương thức cho vay đơn điệu - Nguồn lực tài chi nhánh hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân tồn a Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh bên - Ảnh hưởng sách tiền tệ thắt chặt để giảm lạm phát nước, chi nhánh điều chỉnh lại kế hoạch giải ngân dự án, hạn chế việc cấp tín dụng trung, dài hạn - Lạm phát tăng cao đẩy lãi suất huy động cho vay ngân hàng lên cao, nên doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để hoạt động - NHNN thực biện pháp tái cấu hệ thống ngân hàng qua việc tạm dừng mở rộng mạng lưới phòng giao dịch trực thuộc NHTM phạm vi toàn quốc - Hệ thống pháp luật hoạt động tín dụng hệ thống quy định, chế, sách chưa thực khoa học đồng bộ, chậm triển khai - Công tác định hướng, dự báo kinh tế Nhà nước nhiều hạn chế Sức ép cạnh tranh lớn, thị phần cho vay bị chia nhỏ ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần chi nhánh b Nguyên nhân từ phía ngân hàng * Nguyên nhân VCB Kon Tum Chi nhánh mới: - Cơ sở vật chất Chi nhánh hạn chế Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Mạng lưới kinh doanh chi nhánh nhỏ - Lực lượng lao động trực tiếp thực nghiệp vụ tín dụng nói chung cho vay DNKVTN nói riêng mỏng, chưa thực đào tạo cán tín dụng theo hướng chuyên môn hóa, nhân viên thiếu kinh nghiệm lực chuyên môn - Cơ cấu tổ chức máy chi nhánh chưa hoàn thiện, phòng ban kiêm nhiệm, cán chủ chốt thiếu - Công tác thẩm định chủ yếu dựa vào số liệu mà khách hàng cung cấp ngân hàng đánh giá không hiệu dự án sản xuất kinh doanh khả thực tế khách hàng dẫn đến ngân hàng bỏ qua hội cho vay dự án có triển vọng làm ăn tốt - Việc định giá tài sản chấp nhiều bất cập - Chi nhánh chưa có chế cho vay tín chấp đảm bảo tài sản khác nên có nhiều thủ tục phức tạp phát sinh liên quan đến hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ tài sản bảo đảm…Ngoài ra, quy trình cho vay DNKVTN rườm rà, phức tạp - Quy trình cho vay phức tạp dẫn đến nhiều thời gian chi phí khách hàng nhu cầu vốn khách hàng không đáp ứng cách kịp thời cần thiết c Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp vay - Giá trị tài sản bảo đảm thấp, tính khoản không cao, không đảm bảo điều kiện pháp lý Một mặt NH cho vay 50-70% giá trị tài sản chấp hạn mức cho vay DNKVTN thấp - Các DNKVTN hoạt động hiệu quả, tự làm giảm uy tín Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNKVTN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiêp khu vực tư nhân địa bàn Tỉnh Kon Tum nằm ngã ba Đông Dương trung tâm vùng tam giác phát triển, quốc phòng an ninh trị trật tự an toàn xã hội ổn định; có lợi kinh tế cửa khẩu; mạnh tài nguyên đất, rừng, phát triển công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc; có tiền lớn thủy điện khoáng sản, du lịch sinh thái….làm sở cho phát triển công nghiệp chế biến, thương mại dịch vụ Hàng năm tỉnh Kon Tum tổ chức gặp mặt DNKVTN để tìm hiểu tồn tại, vướng mắc DN, có biện pháp tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho DN hoạt động thông thoáng có hiệu quả; thiết lập sân chơi bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh Bằng hành động thiết thực thông qua chủ trương, sách, chế hỗ trợ quyền địa phương, Sở, ban, ngành tạo điều kiện cho DNKVTN tồn phát triển, nâng cao lực sản xuất kinh doanh, lực cạnh tranh thị trường nước 3.1.2 Căn vào định hướng mở rộng cho vay DNKVTN VCB Kon Tum * Về hướng phát triển tín dụng ngắn hạn theo ngành nghề/lĩnh vực, cho vay bán lẻ * Về tín dụng trung, dài hạn 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 DNKVTN TẠI VCB KON TUM 3.2.1 Giải pháp tăng trưởng dư nợ cho vay a Giải pháp mở rộng số lượng khách hàng vay vốn Mở rộng cho vay DNKVTN thuộc loại hình doanh nghiệp Đặc biệt Công ty cổ phần Cho vay ngành kinh tế trọng điểm, phát triển mạnh địa bàn Kon Tum Giải pháp cụ thể : - Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc khách hàng, giới thiệu hình ảnh ngân hàng tới doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân viên ngân hàng, giới thiệu dịch vụ tiện ích ngân hàng có hoạt động cho vay, tiếp thu ý kiến khách hàng để hoạt động cho vay ngân hàng ngày hoàn thiện - Mở rộng nâng cao hiệu hoạt động maketing cách thành lập phận chuyên trách hoạt động với đội ngũ nhân viên marketing Chú trọng đến thái độ phục vụ cán ngân hàng b Xây dựng sách tín dụng linh hoạt, phù hợp với DNKVTN * Thực đổi sách khách hàng DNKVTN: Trước hết, NH cần phải thường xuyên phân loại khách hàng DNKVTN theo tiêu chí định cụ thể để có sách riêng Tiếp đến, cần tăng cường công tác chăm sóc khách hàng * Xây dựng mức lãi suất cho vay hợp lý: NH cần có sách lãi suất linh hoạt, lãi suất vay tháng thấp vay tháng thấp vay tháng… Đối với đối tượng khách hàng khác nhau, nhu cầu vay vốn khác nhau, khách hàng kinh doanh lĩnh vực khác ngân hàng cần áp dụng mức lãi suất cho vay linh hoạt phù hợp với Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 đối tượng khách hàng * Giải pháp nới lỏng linh hoạt điều kiện vay vốn: + Nới lỏng chế đa dạng hóa tài sản đảm bảo tiền vay: - VCB Kon Tum cần áp dụng mạnh dạn hình thức bảo đảm khác bảo đảm hợp đồng chi trả người thứ ba, số dư bù, tín chấp… Một số tài sản bảo đảm ngắn hạn nên áp dụng chứng tiền gửi, sổ tiết kiệm, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tính khoản cao, phát triển mạnh, ngày phổ biến, thủ tục đơn giản an toàn làm tài sản chấp + Linh hoạt quy trình cho vay: c Giải pháp mở rộng mạng lưới hoạt động hoàn thiện máy hoạt động - Khẩn trương xúc tiến mở rộng mạng lưới Phòng giao dịch, điểm giao dịch đến khu vực, huyện có kinh tế phát triển Tỉnh - Chi nhánh cần nâng cấp, mở rộng mặt hoạt động trụ sở thuê địa điểm khác thuận lợi để hoạt động - Tăng mức phán Trưởng phòng giao dịch Phan Đình Phùng - Hoàn thiện máy hoạt động chi nhánh thông qua việc chia tách phận chuyên môn sát nhập với phòng, ban khác thành phòng, ban độc lập thành lập phòng quản lý nợ, Phòng thẩm định quản lý rủi ro d Đa dạng hoá hình thức cho vay: Trong thời gian tới nên áp dụng thêm hình thức tín dụng cho vay trả góp ; Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng ; Cho vay theo hạn mức dự phòng ; Cho vay thấu chi Trong phương thức cho vay thấu chi có tính khả thi cao Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.2 Giải pháp hạn chế kiểm soát rủi ro cho vay DNKVTN a Nâng cao lực thẩm định cho vay * Nâng cao công tác phân tích, đánh giá, xếp loại khách hàng * Nâng cao lực thẩm định dự án đầu tư * Nâng cao lực thẩm định tài sản bảo đảm b Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khoản vay Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vay xem xét, tổng kết, đánh giá hiệu vay ; Tiến hành kiểm tra định giá tài sản đảm bảo theo định kỳ đột xuất ; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh c Tăng cường công tác xử lý nợ xấu: - Thường xuyên giám sát khoản vay, kiểm tra hạn mức tín dụng, thường xuyên gặp gỡ khách hàng thăm quan thực địa để kịp thời phát dấu hiệu bất thường chúng phát sinh - Có biện pháp xử lý kịp thời thích hợp khoản nợ có vấn đề phát sinh ; Đối với khoản nợ khó đòi chưa thu khoản nợ khó đòi xử lí quỹ dự phòng rủi ro e Liên kết với ngân hàng khác cho vay đồng tài trợ dự án 3.2.3 Các giải pháp khác a Giải pháp tăng lực tài ngân hàng Tăng cường công tác huy động vốn giải pháp cụ thể b Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 c Không ngừng thu thập thông tin hoạt động ngân hàng d Cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng - Tư vấn thông tin giá thị trường, thông tin sản phẩm, dịch vụ sách pháp luật có liên quan - Tư vấn đầu tư nâng cấp trang thiết bị đại, đổi công nghệ phù hợp với tình hình tổ chức sản xuất DN - Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án khả thi đáp ứng đủ điều kiện vay vốn - Thực hỗ trợ, tư vấn DN tái cấu trúc tài chính, cấu nợ doanh nghiệp có sức chống đỡ yếu tình hình 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước a Đối với Chính phủ, Bộ ngành trung ương - Cần ban hành chế, sách đặc thù riêng hỗ trợ doanh nghiệp KVTN cho tỉnh Tây Nguyên Có chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho DNKVTN - Hỗ trợ địa phương khó khăn tỉnh Kon Tum thành lập Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Đẩy mạnh việc thành lập hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNKVTN - Cần đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước kinh tế tư nhân - Có quy định chế độ kiểm toán bắt buộc cho doanh nghiệp hNhà nước thực tốt công tác định hướng thị trường b Đối với Sở, Ban, Ngành tỉnh Kon Tum: UBND tỉnh đạo ngành liên quan tập trung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản đất để đối tượng khách hàng có điều kiện vay vốn thuận lợi Có chế, sách khuyến Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 khích phát triển Quỹ hỗ trợ đầu tư địa phương hỗ trợ kịp thời DNKVTN phát huy vai trò Quỹ 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng - Ngân hàng nhà nước cần có biện pháp tăng cường hoạt động liên ngân hàng - Đề nghị NHNN VN nghiên cứu xem xét ưu tiên mở rộng mạng lưới phòng giao dịch địa bàn tỉnh miền núi khó khăn tỉnh Kon Tum cho số TCTD, chi nhánh TCTD ưu tiên vốn cho hoạt động DNKVTN - Đề nghị NHNN VN sớm thành lập Công ty mua bán nợ Nhà nước nhằm hỗ trợ TCTD đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu 3.3.3 Kiến nghị NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Thành lập phận thẩm định quản lý rủi ro khu vực Miền trung – Tây nguyên - Xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy chế cho vay phù hợp với đối tượng khách hàng DNKVTN Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, phát triển DNKVTN thể vai trò tích cực hứa hẹn nhiều tiềm Tuy nhiên, để tạo hội cho doanh nghiệp phát triển phải giải vấn đề thiếu vốn Ý thức vấn đề đó, VCB Kon Tum từ vào hoạt động xác định DNKVTN thị phần quan trọng mà chi nhánh cần hướng đến ngày mở rộng vay Vì dư nợ cho vay ngân hàng DN có tăng trưởng đáng khích lệ, thị phần cho vay DNKVTN tăng dần qua năm với chất lượng khoản vay tốt Tuy nhiên, xét cách toàn diện, dư nợ cho vay DNKVTN chiếm tỉ trọng nhỏ tổng dư nợ ngân hàng, điều có nghĩa là, khu vực tư nhân nhiều tiềm để ngân hàng khai thác Qua phân tích tình hình cho vay VCB Kon Tum DNKVTN thời gian qua, đề tài: "Mở rộng cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum" phản ảnh tranh tổng thể tình hình hoạt động DNKVTN, đánh giá thực trạng cho vay DNKVTN VCB Kon Tum đưa số giải pháp nhằm giải khó khăn tồn tại, mở rộng hoạt động cho vay DNKVTN, góp phần gia tăng thu nhập, nâng cao lực cạnh tranh mạnh ngân hàng thị trường Hy vọng đề tài đóng góp phần nhỏ việc mở rộng cho vay DNKVTN VCB Kon Tum nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu vốn khách hàng Do đề tài nghiên cứu rộng phức tạp, thân tác giả hạn chế, chắn góc độ luận văn khiếm khuyết Tác giả mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp nhà khoa học, nhà quản lý, đồng nghiệp bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực để công trình nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện Footer Page 26 of 126 ... cho vay DNKVTN NHTM Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay DNKVTN NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum Chương 3: Giải pháp kiến nghị mở rộng cho vay DNKVTN NHTMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh. .. CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHTMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VCB Kon Tum Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh tỉnh Kon Tum thành... NGHỊ MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNKVTN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hướng phát triển doanh nghiêp khu vực tư nhân địa bàn Tỉnh Kon
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Kon Tum, Mở rộng cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Kon Tum, Mở rộng cho vay doanh nghiệp khu vực tư nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương chi nhánh tỉnh Kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay