Thử nghiệm ương cá chạch bùn đài loan (misgurnus anguillicaudatus cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá

79 188 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:31

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHẠCH BÙN ĐÀI LOAN Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) GIAI ĐOẠN HƯƠNG ĐẾN CÁ GIỐNG Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ MỊ MSSV: 1053040010 Lớp: ĐH NTTS Cần Thơ, 2014 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN MÃ SỐ: D620301 THỬ NGHIỆM ƯƠNG CÁ CHẠCH BÙN ĐÀI LOAN Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) GIAI ĐOẠN HƯƠNG ĐẾN CÁ GIỐNG Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN: PGs.TS NGUYỄN VĂN KIỂM NGUYỄN THỊ MỊ MSSV: 1053040010 Lớp: ĐH NTTS Cần Thơ, 2014 ii LỜI CẢM TẠ Quá trình thực luận văn tốt nghiệp giúp có kinh nghiệm, kĩ bổ ích thiết thực cho công việc sau Để đạt kết trên, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Ban Giám Hiệu trường Đại học Tây Đô tạo điều kiện để học tập, trao dồi kiến thức kỹ chuyên môn thời gian qua Thầy Nguyễn Văn Kiểm hướng dẫn, tận tình giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến quý báu suốt thời gian thực đề tài hoàn thành luận văn tốt nghiệp Ban Chủ Nhiệm Khoa Sinh học ứng dụng, Thầy Nguyễn Hữu Lộc cố vấn học tập thầy cô môn quan tâm truyền đạt kiến thức cho năm đại học Tập thể lớp NTTS quan tâm, giúp đỡ trình thực đề tài Cuối cùng, xin bày tỏ lòng kính trọng đến gia đình tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần để hoàn thành khóa học Chân thành cảm ơn! i TÓM TẮT Đề tài: “Thử nghiệm ương cá Chạch bùn Đài Loan (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá giống độ mặn khác nhau” thực trại thực nghiệm - Trường Đại học Tây Đô Với hai nội dung nghiên cứu xác định ngưỡng độ mặn cá Chạch bùn Đài Loan thử nghiệm ương cá Chạch bùn Đài Loan độ mặn khác Các nghiệm thức thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với lần lặp lại Kết nghiên cứu ghi nhận, độ mặn 20‰ có 50% cá chết sau 30 phút cá chết 100% sau 48 15 phút Trong đó, độ mặn thấp 15‰ không ghi nhận cá chết sau 72 Đối với thí nghiệm ương cá Chạch bùn Đài Loan độ mặn khác ghi nhận: tốc độ tăng trưởng cá có xu hướng giảm dần độ mặn tăng Tốc độ tăng trưởng khối lượng cá nghiệm thức 5‰ nhanh khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với tốc độ tăng trưởng khối lượng cá nghiệm thức lại Tốc độ tăng trưởng khối lượng cá nghiệm thức 10‰, 13‰ 15‰ khác biệt ý nghĩa thống kê (p > 0,05) Ngoài ra, kết nghiên cứu ghi nhận tỷ lệ sống cá nghiệm thức tương đối cao dao động từ 83,1% đến 95% Từ khóa: cá Chạch bùn Đài Loan, Misgurnus anguillicaudatus, độ mặn ii CAM KẾT KẾT QUẢ Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho khóa luận cấp khác Cần Thơ, ngày 26 tháng năm 2014 Ký tên Nguyễn Thị Mị iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT ii CAM KẾT KẾT QUẢ iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH BẢNG vi DANH SÁCH HÌNH vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1 Giới thiệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học cá Chạch bùn Đài Loan 2.1.1 Đặc điểm phân loại, hình thái phân bố 2.1.1.1 Phân loại 2.1.1.2 Hình thái 2.1.1.3 Phân bố .3 2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng .4 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng .4 2.1.5 Đặc điểm sinh sản .4 2.2 Một số kết nghiên cứu ương giống cá Chạch bùn Đài Loan 2.3 Ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng tỷ lệ sống động vật thủy sản VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2 Vật liệu nghiên cứu 3.2.1 Dụng cụ .7 3.2.2 Đối tượng nghiên cứu .7 3.2.3 Thức ăn 3.3 Phương pháp nghiên cứu .7 iv 3.3.1 Hệ thống thí nghiệm 3.3.2 Bố trí thí nghiệm .8 3.3.2.1 Thí nghiệm 1: Xác định ngưỡng độ mặn cá Chạch bùn Đài Loan giai đoạn hương (2 tuần tuổi) 3.3.2.2 Thí nghiệm 2: Thử nghiệm ương cá Chạch bùn hương từ 21 ngày tuổi đến 50 ngày tuổi 3.4 Chăm sóc quản lý 10 3.4.1 Quản lý cho ăn 10 3.4.2 Quản lý bể ương .10 3.5 Theo dõi tiêu 10 3.5.1 Các yếu tố môi trường 10 3.6 Xử lý số liệu .12 CHƯƠNG 13 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 13 4.1 Thí nghiệm 1: Xác định ngưỡng độ mặn cá Chạch bùn Đài Loan giai đoạn hương (2 tuần tuổi) 13 Kết nghiên cứu cho thấy, khả chịu đựng với độ mặn cá Chạch bùn Đài Loan cao số loài cá nước khác Theo kết nghiên cứu Đặng Thanh Sơn (2006), ngưỡng độ mặn cá Chạch lấu (Mastacembelus armatus) giai đoạn hương 11 ± 0,6‰ Ngưỡng độ mặn cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis) giai đoạn hương 12,3 ± 0,3‰ (Ngô Đinh Thị Phương Thảo, 2011) Đối với cá Chép (Cyprinus carpio L.), ngưỡng độ mặn cá giai đoạn hương 13,17 ± 0,29‰ (Nguyễn Bích Ngọc Đan Thanh, 2011) Theo Nguyễn Quế Thanh (2011), cá Mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix) giai đoạn hương có ngưỡng độ mặn 10,9 ± 0,1‰ Vậy, cá Chạch bùn Đài Loan loài rộng muối cá Chạch lấu, cá Sặc rằn, cá Chép cá Mè trắng, hay nói cách khác cá Chạch bùn Đài Loan có phạm vi thích ứng độ mặn rộng loài cá 14 4.2 Thí nghiệm 2: Thử nghiệm ương cá Chạch bùn Đài Loan hương từ 21 ngày tuổi đến 50 ngày tuổi 14 4.2.1 Các yếu tố môi trường 14 4.2.1.1 Nhiệt độ 14 4.2.1.2 pH 15 4.2.2 Ảnh hưởng độ mặn lên tỷ lệ sống cá Chạch bùn Đài Loan hương từ 21 ngày tuổi đến 50 ngày tuổi 17 Kết cho thấy, cá Tra nghệ, cá Sặc rằn cá Trê vàng loài sống nước hóa độ mặn khác tỷ lệ sống thấp so với cá Chạch bùn Đài Loan 18 v 4.2.3 Ảnh hưởng độ mặn lên tăng trưởng cá Chạch bùn Đài Loan hương từ 21 ngày tuổi đến 50 ngày tuổi 18 4.2.3.1 Tăng trưởng theo khối lượng cá Chạch bùn Đài Loan 19 4.2.3.2 Tăng trưởng theo chiều dài cá Chạch bùn Đài Loan 21 4.2.4 Ảnh hưởng độ mặn lên phân hóa tăng trưởng cá Chạch bùn Đài Loan hương từ 21 ngày tuổi đến 50 ngày tuổi 22 4.2.4.1 Sự phân hóa tăng trưởng theo khối lượng 22 4.2.4.2 Sự phân hóa tăng trưởng theo chiều dài .23 CHƯƠNG 25 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .25 5.1 Kết luận 25 Tốc độ tăng trưởng khối lượng chiều dài cá giảm dần độ mặn tăng Tốc độ tăng trưởng cá nghiệm thức 5‰ cao nhất, kế tốc độ tăng trưởng cá nghiệm thức đối chứng thấp tốc độ tăng trưởng cá nghiệm thức 15‰ 25 Sự phân hóa tăng trưởng cá xảy tất nghiệm thức độ mặn Nhưng độ mặn tăng tỷ lệ cá nhỏ tăng ngược lại .25 5.2 Đề xuất .25 PHỤ LỤC A A1 PHỤ LỤC B B1 PHỤ LỤC C C1 DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 4.1 Kết xác định ngưỡng độ mặn cá thời gian thí nghiệm 13 Bảng 4.2 Biến động nhiệt độ nước thời gian thí nghiệm 14 Bảng 4.3 Biến động pH thời gian thí nghiệm Error: Reference source not found Bảng 4.6 Tăng trưởng khối lượng cá Chạch bùn Đài Loan 19 Bảng 4.7 Tăng trưởng chiều dài cá Chạch bùn Đài Loan Error: Reference source not found vi DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Hình thái bên cá Chạch bùn Đài Loan Hình 3.1 Hệ thống bể thí nghiệm Hình 3.2 Sơ đồ hóa độ mặn Hình 3.3 Hệ thống bể thí nghiệm 10 Hình 4.4 Biến động NH3 thời gian thí nghiệm 17 Hình 4.5 Tỷ lệ sống cá Chạch bùn Đài Loan 18 Hình 4.8 Tỷ lệ phân hóa sinh trưởng theo khối lượng cá nghiệm thức .23 Hình 4.9 Tỷ lệ phân hóa sinh trưởng theo chiều dài cá nghiệm thức 24 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long ASTT: Áp suất thẩm thấu viii Phụ lục B.7: Khối lượng chiều dài cuối cá Chạch bùn nghiệm thức (15‰) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 A 3,03 3,26 2,97 2,87 3,23 2,53 2,70 2,39 2,83 2,75 3,49 3,57 2,80 2,99 3,24 3,18 2,83 2,89 2,79 2,92 2,91 3,24 3,11 3,37 2,95 3,01 2,38 2,95 3,16 2,86 2,91 3,22 2,78 2,95 2,74 2,64 Wc (g) B 2,92 2,86 2,86 2,68 2,90 3,11 2,84 3,35 2,91 3,01 2,68 2,89 3,42 3,10 2,94 2,92 3,46 2,85 3,33 3,55 2,83 2,93 3,35 2,98 2,81 2,97 2,82 2,94 3,24 3,30 2,81 2,83 2,69 2,79 2,89 3,21 C 2,57 2,94 3,55 2,86 3,09 2,81 3,51 2,83 2,81 2,66 3,73 2,97 2,89 3,01 2,66 3,54 2,93 3,47 2,96 2,86 3,38 2,90 3,04 3,15 2,96 2,85 2,80 3,66 3,89 2,97 2,87 2,93 2,79 2,79 4,20 2,93 B17 A 8,20 8,30 7,80 7,80 7,90 8,50 8,30 7,50 7,80 7,90 8,10 8,10 8,50 7,80 7,80 7,30 8,30 7,80 7,80 7,90 7,90 8,30 7,90 7,60 7,60 8,00 7,60 7,80 8,50 7,80 7,90 8,30 7,90 7,80 7,70 7,80 Lc (cm) B 8,10 7,90 7,80 7,70 7,90 8,00 7,80 8,00 7,90 8,30 7,70 7,80 8,00 8,00 7,60 7,80 8,10 7,80 7,90 8,20 7,80 7,90 8,10 7,80 7,80 7,80 7,80 7,90 8,00 8,30 7,70 7,80 7,70 7,80 7,80 8,10 C 7,80 7,90 7,80 7,90 8,00 7,80 8,60 7,90 7,70 7,60 8,20 8,00 8,40 8,70 7,80 8,00 7,90 8,10 7,90 7,80 8,10 7,80 8,10 8,30 7,70 7,90 7,70 8,10 8,60 7,80 7,80 7,80 7,90 8,00 8,70 7,90 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 2,96 3,34 2,99 2,83 2,95 2,97 2,67 2,64 3,78 2,83 3,66 2,75 2,85 2,09 2,95 2,80 3,48 2,88 2,84 2,93 3,11 2,59 3,16 2,83 3,23 3,42 2,98 3,22 2,79 2,85 3,09 2,97 2,83 3,50 2,98 2,99 2,55 3,04 2,84 2,91 2,78 2,97 2,85 2,69 2,99 2,84 2,83 2,71 3,34 2,78 2,50 2,81 2,75 2,83 2,97 2,92 2,70 3,67 2,72 3,30 2,83 2,90 2,63 2,79 3,26 2,83 2,29 2,65 2,97 2,69 3,21 2,83 3,42 2,99 2,75 2,82 3,19 2,82 3,21 2,82 2,98 2,73 2,69 2,83 2,98 2,48 3,59 2,75 2,93 2,51 3,52 2,85 2,16 2,88 3,36 2,81 2,54 2,85 2,79 2,96 3,37 2,69 2,78 2,76 2,87 2,69 2,83 2,96 3,00 2,95 3,50 2,91 2,61 3,54 2,79 2,84 2,81 B18 7,90 8,10 7,90 7,60 8,00 7,80 8,10 8,00 8,80 7,80 8,10 7,80 7,80 7,50 7,90 7,80 8,20 8,10 7,90 7,80 8,60 7,60 8,10 7,80 7,90 8,20 7,90 8,00 7,40 7,70 8,00 7,70 7,80 8,60 7,90 8,00 7,90 7,80 7,80 8,00 7,90 7,80 7,90 8,00 8,00 7,80 7,90 7,70 8,20 7,70 7,70 8,00 7,70 7,90 7,90 8,00 7,90 8,00 7,80 8,10 7,60 8,00 7,80 7,90 8,40 7,80 7,60 8,00 7,90 7,60 8,10 7,80 8,20 8,00 7,70 8,30 8,10 7,80 8,20 8,50 8,50 7,90 7,80 7,70 8,00 7,70 8,50 7,80 8,00 8,30 8,60 7,80 7,40 7,90 8,70 8,00 7,80 7,70 7,50 8,30 8,60 7,60 7,80 7,90 8,00 7,70 7,80 8,00 8,00 7,80 8,50 7,90 7,80 8,30 8,00 7,80 7,70 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 2,65 2,97 3,04 2,85 2,64 2,70 2,87 3,21 2,90 2,63 2,75 2,58 2,58 2,69 3,17 3,25 2,87 2,98 2,64 3,31 3,76 2,83 2,96 2,97 3,22 2,95 2,76 3,46 2,63 2,82 3,60 3,28 2,92 2,53 3,10 3,18 3,20 2,80 2,79 2,92 3,10 2,96 3,40 3,18 2,69 3,58 2,68 2,78 2,87 2,68 2,97 2,67 2,80 3,41 3,55 2,86 2,82 2,94 3,78 2,69 3,44 3,10 2,90 2,76 2,99 2,88 2,65 2,75 3,10 2,82 3,32 7,77 2,62 2,75 2,86 2,79 3,26 2,91 2,91 3,11 2,95 2,74 3,46 3,82 2,78 2,89 2,84 3,15 2,49 B19 7,70 7,90 8,20 7,80 8,00 7,50 7,90 8,20 7,80 7,70 8,00 7,90 7,90 7,80 8,10 8,20 7,90 8,10 7,80 8,20 8,10 7,80 7,90 8,00 8,20 7,90 7,70 8,50 7,70 7,90 8,70 8,90 7,80 8,10 7,90 8,20 8,10 7,90 7,70 7,80 8,00 7,90 8,30 8,20 7,80 8,50 7,80 7,90 7,60 7,80 8,00 7,70 7,60 8,60 8,50 8,00 7,80 7,90 8,90 7,80 8,20 7,90 8,00 7,90 8,00 7,90 7,90 8,00 8,30 7,80 8,50 7,90 7,80 7,80 8,00 7,80 8,20 7,80 7,90 8,10 8,00 7,80 8,50 8,20 7,90 7,80 8,00 8,00 7,40 115 116 117 TB ± 2,95 0,29 2,96 0,26 2,54 2,97 3,30 3,03 0,56 B20 7,94 0,26 7,94 0,23 7,80 7,80 8,00 8,00 0,30 Phụ lục B.8: Kết tăng trưởng khối lượng cá Chạch bùn Nghiệm thức Lặp lại Khối lượng cuối (Wc, g) Tăng trưởng khối lượng (WG, g) Tăng trưởng ngày (DWG, g/ngày) TB TB TB TB TB 3,85 4,07 3,98 3,96 4,15 4,22 4,53 4,30 3,51 3,52 3,40 3,48 3,20 3,20 3,07 3,15 2,95 2,96 3,03 2,98 1,02 1,24 1,15 1,14 1,32 1,39 1,70 1,47 0,68 0,69 0,57 0,65 0,37 0,37 0,24 0,32 0,12 0,13 0,20 0,15 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 B21 Tăng trưởng đặc biệt (SGR, %/ngày) 1,03 1,21 1,14 1,12 1,28 1,33 1,57 1,39 0,72 0,73 0,61 0,69 0,41 0,41 0,27 0,36 0,14 0,15 0,23 0,17 Phụ lục B.10: Kết phân hóa sinh trưởng khối lượng cá Chạch bùn Nghiệm thức Độ mặn Phân loại nhóm cá (%) Lặp lại 5g 13,3 15,2 8,42 12,3 16,1 18,0 27,4 20,8 6,00 7,69 6,90 6,86 3,60 1,96 0,88 2,15 0,00 0,00 0,85 0,28 Phụ lục B.11: Kết phân hóa sinh trưởng chiều dài cá Chạch bùn Nghiệm thức Độ mặn Lặp lại Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Phân loại nhóm cá (%) < 7,5 cm 29,5 6,06 6,32 14,0 5,08 3,60 4,42 4,37 14,0 6,72 21,6 14,1 18,9 19,6 15,0 17,9 2,02 0,00 1,71 1,24 B23 7,5 - 8,5 cm 54,3 71,7 65,3 63,8 66,9 65,8 50,4 61,1 69,0 79,8 6,90 51,9 72,1 66,7 80,5 73,1 94,9 98,0 90,6 94,5 > 8,5 cm 16,2 22,2 28,4 22,3 28,0 30,6 45,1 34,6 17,0 13,4 71,6 34,0 9,01 13,7 4,42 9,05 3,03 1,98 7,69 4,23 Phụ lục B.12: Kết tỷ lệ sống cá Chạch bùn Nghiệm thức Độ mặn Lặp lại Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Số lượng thả ương (con) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 B24 Thu hoạch (con) 105 99 95 99,7 118 111 113 114 100 119 102 107 111 101 113 108 99 101 117 106 TLS (%) 87,5 82,5 79,2 83,1 98,3 92,5 94,2 95,0 83,3 99,2 85,0 89,2 92,5 84,2 94,2 90,3 82,5 84,2 97,5 88,1 PHỤ LỤC C Danh sách bảng thống kê phần mềm SPSS 16.0 Bảng SPSS tăng trưởng khối lượng (WG) (I) Nghiệm thức (J) ) Nghiệm Mean Difference Std Error thức (I - J) Tăng trưởng ĐC khối lượng NT1 NT2 NT3 NT4 Sig 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound NT1 -.33333* 09317 005 -.5409 -.1257 NT2 49000* 09317 000 2824 6976 NT3 81000* 09317 000 6024 1.0176 NT4 98667* 09317 000 7791 1.1943 ĐC 33333* 09317 005 1257 NT2 82333* 09317 000 6157 1.0309 NT3 1.14333* 09317 000 9357 1.3509 NT4 1.32000* 09317 000 1.1124 1.5276 ĐC -.49000* 09317 000 -.6976 -.2824 NT1 -.82333* 09317 000 -1.0309 -.6157 NT3 32000* 09317 006 1124 5276 NT4 49667* 09317 000 2891 7043 ĐC -.81000* 09317 000 -1.0176 -.6024 NT1 -1.14333* 09317 000 -1.3509 -.9357 NT2 -.32000* 09317 006 -.5276 -.1124 NT4 17667 09317 087 -.0309 3843 ĐC -.98667* 09317 000 -1.1943 -.7791 NT1 -1.32000* 09317 000 -1.5276 -1.1124 C1 5409 NT2 -.49667* 09317 000 -.7043 -.2891 NT3 -.17667 09317 087 -.3843 0309 * The mean difference is significant at the 0.05 level C1 (I) Nghiệm thức (J) Nghiệm thức Tăng ĐC trưởng khối lượng theo ngày Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound NT1 -.01333* 00471 018 -.0238 -.0028 NT2 01667* 00471 005 0062 0272 NT3 02667* 00471 000 0162 0372 NT4 03333* 00471 000 0228 0438 01333* 00471 018 0028 0238 NT2 03000* 00471 000 0195 0405 NT3 04000* 00471 000 0295 0505 NT4 04667* 00471 000 0362 0572 -.01667* 00471 005 -.0272 -.0062 NT1 -.03000* 00471 000 -.0405 -.0195 NT3 01000 00471 060 -.0005 0205 NT4 01667* 00471 005 0062 0272 -.02667* 00471 000 -.0372 -.0162 NT1 -.04000* 00471 000 -.0505 -.0295 NT2 -.01000 00471 060 -.0205 0005 NT4 00667 00471 188 -.0038 0172 -.03333* 00471 000 -.0438 -.0228 NT1 -.04667* 00471 000 -.0572 -.0362 NT2 -.01667* 00471 005 -.0272 -.0062 NT3 -.00667 00471 188 -.0172 0038 NT1 ĐC NT2 ĐC NT3 ĐC NT4 ĐC * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng SPSS tăng trưởng khối lượng theo ngày (DWG) C2 Bảng SPSS tăng trưởng đặc biệt (SGR) (I) Nghiệm thức (J) Nghiệm thức Tăng trưởng ĐC đặc biệt NT1 NT2 NT3 NT4 Mean Difference (I-J) Std Error Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound NT1 -.26667* 07803 007 -.4405 -.0928 NT2 44000* 07803 000 2661 6139 NT3 76333* 07803 000 5895 9372 NT4 95333* 07803 000 7795 1.1272 ĐC 26667* 07803 007 0928 4405 NT2 70667* 07803 000 5328 8805 NT3 1.03000* 07803 000 8561 1.2039 NT4 1.22000* 07803 000 1.0461 1.3939 ĐC -.44000* 07803 000 -.6139 -.2661 NT1 -.70667* 07803 000 -.8805 -.5328 NT3 32333* 07803 002 1495 4972 NT4 51333* 07803 000 3395 6872 ĐC -.76333* 07803 000 -.9372 -.5895 NT1 -1.03000* 07803 000 -1.2039 -.8561 NT2 -.32333* 07803 002 -.4972 -.1495 NT4 19000* 07803 035 0161 3639 ĐC -.95333* 07803 000 -1.1272 -.7795 NT1 -1.22000* 07803 000 -1.3939 -1.0461 NT2 -.51333* 07803 000 -.6872 -.3395 NT3 -.19000* 07803 035 -.3639 -.0161 * The mean difference is significant at the 0.05 level C3 (I) Nghiệm thức (J) Nghiệm thức Tăng trưởng ĐC chiều dài NT1 NT2 NT3 NT4 Mean Std Error Difference (I-J) Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound NT1 -.28333* 08295 007 -.4681 -.0985 NT2 11000 08295 214 -.0748 2948 NT3 21333* 08295 028 0285 3981 NT4 12667 08295 158 -.0581 3115 ĐC 28333* 08295 007 0985 4681 NT2 39333* 08295 001 2085 5781 NT3 49667* 08295 000 3119 6815 NT4 41000* 08295 001 2252 5948 ĐC -.11000 08295 214 -.2948 0748 NT1 -.39333* 08295 001 -.5781 -.2085 NT3 10333 08295 241 -.0815 2881 NT4 01667 08295 845 -.1681 2015 ĐC -.21333* 08295 028 -.3981 -.0285 NT1 -.49667* 08295 000 -.6815 -.3119 NT2 -.10333 08295 241 -.2881 0815 NT4 -.08667 08295 321 -.2715 0981 ĐC -.12667 08295 158 -.3115 0581 NT1 -.41000* 08295 001 -.5948 -.2252 NT2 -.01667 08295 845 -.2015 1681 NT3 08667 08295 321 -.0981 2715 * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng SPSS Tăng trưởng chiều dài (LG) C4 (I) Nghiệm thức (J) Nghiệm thức Tăng trưởng ĐC chiều dài theo ngày NT1 NT2 NT3 NT4 NT1 NT2 NT3 NT4 ĐC NT2 NT3 NT4 ĐC NT1 NT3 NT4 ĐC NT1 NT2 NT4 ĐC NT1 NT2 NT3 Mean Difference (I-J) Std Error -.00667* 00667* 00667* 00667* 00667* 01333* 01333* 01333* -.00667* -.01333* 00000 00000 -.00667* -.01333* 00000 00000 -.00667* -.01333* 00000 00000 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 00298 * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng SPSS Tăng trưởng chiều dài theo ngày (DLG) C5 Sig .049 049 049 049 049 001 001 001 049 001 1.000 1.000 049 001 1.000 1.000 049 001 1.000 1.000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.0133 0000 0000 0133 0000 0133 0000 0133 0000 0133 0067 0200 0067 0200 0067 0200 -.0133 0000 -.0200 -.0067 -.0066 0066 -.0066 0066 -.0133 0000 -.0200 -.0067 -.0066 0066 -.0066 0066 -.0133 0000 -.0200 -.0067 -.0066 0066 -.0066 0066 Bảng SPSS Tỷ lệ sống (SR) (J) (I) Nghiệm thức Nghiệm thức Tỷ lệ ĐC sống NT1 NT2 NT3 NT4 NT1 NT2 NT3 NT4 ĐC NT2 NT3 NT4 ĐC NT1 NT3 NT4 ĐC NT1 NT2 NT4 ĐC NT1 NT2 NT3 Mean Difference (I - J) Std Error -11.9333* -6.1000 -7.2333 -5.0000 11.9333* 5.8333 4.7000 6.9333 6.1000 -5.8333 -1.1333 1.1000 7.2333 -4.7000 1.1333 2.2333 5.0000 -6.9333 -1.1000 -2.2333 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 5.1468 * The mean difference is significant at the 0.05 level C6 Sig .043 263 190 354 043 283 383 208 263 283 830 835 190 383 830 674 354 208 835 674 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -23.401 -.466 -17.568 5.368 -18.701 4.234 -16.468 6.468 466 23.401 -5.634 17.301 -6.768 16.168 -4.534 18.401 -5.368 17.568 -17.301 5.634 -12.601 10.334 -10.368 12.568 -4.234 18.701 -16.168 6.768 -10.334 12.601 -9.234 13.701 -6.468 16.468 -18.401 4.534 -12.568 10.368 -13.701 9.234 ... cứu ương giống cá Chạch bùn Đài Loan Bùi Huy Cộng ctv (2011), nghiên cứu ương giống cá Chạch bùn Đài Loan (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) đạt số kết sau: Kết ương cá Chạch bùn Đài Loan. .. cá Từ kết cho thấy, mật độ cao tốc độ tăng trưởng cá chậm Kết ương cá Chạch bùn Đài Loan từ giai đoạn hương lên giống Kết ương cá Chạch bùn Đài Loan bể xi măng (lặp lại lần) từ giai đoạn cá hương. .. Cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá giống vùng nước lợ Cung cấp số thông tin khoa học ương cá Chạch bùn Đài Loan (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá giống độ mặn khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Thử nghiệm ương cá chạch bùn đài loan (misgurnus anguillicaudatus cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá , Thử nghiệm ương cá chạch bùn đài loan (misgurnus anguillicaudatus cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá , Thử nghiệm ương cá chạch bùn đài loan (misgurnus anguillicaudatus cantor, 1842) giai đoạn hương đến cá , LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Kết quả trên cho thấy, cá Tra nghệ, cá Sặc rằn và cá Trê vàng là loài sống ở nước ngọt mặc dù đã được thuần hóa ở các độ mặn khác nhau nhưng tỷ lệ sống vẫn thấp hơn so với cá Chạch bùn Đài Loan., KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, Sự phân hóa tăng trưởng của cá xảy ra ở tất cả các nghiệm thức độ mặn. Nhưng khi độ mặn càng tăng thì tỷ lệ cá nhỏ càng tăng và ngược lại.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay