Phân tích tình hình tiêu thụ gas tại công ty cổ phần vật tư hậu giang HAMACO

80 138 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:25

cilo DUC vA DAo rAo TRr-roNG DAr Hoc rAy p0 ee KHoA KINH TB - QuAN TRI KINH DoANH a JRLTONG oAr Hgc rA.YoE ,^x^ KHOA LUA.N TOT NGHIE'P DE TAI: PHAN Ticu TINH UiNTT TIEU THU GAS A: TAI CONG TY CO PHAN VAT TU HAU GIANG (HAMACO) GiSo vi6n hu6'ng din: Sinh vi6n thgc hiQn: ThS La Ngui,Sn Thuy Dung Nguy6n Thi Mai Phuong Mssv: 0754030122 Lop: EH QTKD 28 TRUdNG: DHTAY Bo TH{IYNON Cfln Thcr, th6ng 05 nim 2011 L.001667 P_han.lig'!1t4lrinltiegllruggLl_+Qoqel:c0.I[4n Y:18!ay:Qrgq LOI CATU TA gOA"*"6C€ Trong thdi gian hqc tAp tai trudng, t6i xin ch6n thinh cim on quy thAy c6 trudng E4i hgc T6y Dd da tan tinh truy6n d4t nhirng ki6n thirc quli b6u aO tOi c6 th6 hoin thdnh lu6n vdn tdt nghiQp ndy D6ng thdi t6i xin chdn thenh c6m on Ban l6nh dqo Cdng ty dE tqo di6u kien cho tdi dugc thgc tflp tai C6ng ty, vi c6c anh phdng k6 hoach - Marketing dd t4n tinh hudng d6n, chi b6o t6i su6t thdi gian thuc t4p Qua thdi gian thr,rc tpp t4i C6ng ty t6i dd tich lfiy dugc nhung kinh nghiOm vC thuc ti6n, vC c6ch xu ly c6ng viQc V6i sg chi tfn tinh cria C6 La Nguy6n Thuy f)ung, giing vi0n truorlg Dai hgc CAn Thcy da giirp t6i hoin thinh bii lu{n niy Xin chdn cim on c6 c15n Xin kinh chirc quy ThAy, C6 d6i dho sirc kh6e vd c6ng tric t6t! Xin kinh chric c6c C6 Chf, Anh Chi c6ng ty d6i dao silc kh6e, thenh d4t vd h4nh phtic Kfnh chric quy C6ng ty ngdy cdng ldn m4nh vd phdt tri€n b6n vfrng C6n Thry, ngiy l0 thring 05 ndm 2011 Sinh vi0n thqc hiQn Nguy6n Thi Mai Phuong GVHD: ThS La Nguy6n Thuy Dung SV'[H: Nguy6n Thi Mai Phucrng ltqrytigb!4L-1,r!-q1.1-tlg-sq!el:csqty:99!!4a]| -A!f gtl3_q_Els: LOI CAMDOAN f>a"*"ACe , Qua qu5 trinh thyc tpp t4i C6ng ty C6 phAn Vat tu Hau Giang v6i sg giirp ttO nhiQt tinh cira c6c anh Phdng kti hoach - Marketing vlr ,x gi6o vi6n hucrng d6n tl6 giirp t6i hoin thdnh luQn vdn niy C6c s6 liQu thu th4p du
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ gas tại công ty cổ phần vật tư hậu giang HAMACO , Phân tích tình hình tiêu thụ gas tại công ty cổ phần vật tư hậu giang HAMACO , Phân tích tình hình tiêu thụ gas tại công ty cổ phần vật tư hậu giang HAMACO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay