100 câu TRẮC NGHIỆM sinh học ôn tập CHƯƠNG 3,4,5

10 203 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:25

ÔN TẬP DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ - ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Thầy Hà Đăng Khoa – THPT Tràm Chim Câu 1: Tất alen gen quần thể tạo nên A vốn gen quần thể B kiểu gen quần thể C kiểu hình quần thể D thành phần kiểu gen quần thể Câu 2: Tần số tương đối alen tính bằng: A tỉ lệ % kiểu gen alen quần thể B tỉ lệ % số giao tử alen quần thể C tỉ lệ % số tế bào lưỡng bội mang alen quần thể D tỉ lệ % kiểu hình alen quần thể Câu 3: Số cá thể dị hợp ngày giảm, đồng hợp ngày tăng biểu rõ ở: A quần thể giao phối có lựa chọn B quần thể tự phối ngẫu phối C quần thể tự phối D quần thể ngẫu phối Câu 4: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen quần thể có xu hướng A tăng tỉ lệ thể dị hợp, giảm tỉ lệ thể đồng hợp B trì tỉ lệ số cá thể trạng thái dị hợp tử C phân hoá đa dạng phong phú kiểu gen D phân hóa thành dòng có kiểu gen khác Câu 5: Với gen alen A a, bắt đầu cá thể có kiểu gen Aa Khi n tiến tới vô hạn, kết phân bố kiểu gen quần thể A toàn kiểu gen Aa B AA = Aa = aa = 1/3 C AA = 3/4; aa = 1/4 D AA = aa = 1/2 Câu 6: Xét quần thể ngẫu phối gồm alen A, a nhiễm sắc thể thường Gọi p, q làtần số alen A, a (p, q  ; p + q = 1) Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen quần thể đạttrạng thái cân có dạng: A p2AA + 2pqAa + q2aa = B p2Aa + 2pqAA + q2aa = C q2AA + 2pqAa + q2aa = D p2aa + 2pqAa + q2AA = Câu 7: Một quần thể có 60 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 100 cá thể aa Cấu trúc di truyền quần thể sau hệ ngẫu phối là: A 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa B 0,16 AA: 0,36 Aa: 0,48 aa C 0,16 AA: 0,48 Aa: 0,36 aa D 0,48 AA: 0,16 Aa: 0,36 aa Câu 8: Điều KHÔNG nói điều kiện nghiệm định luật HacdiVanbec? A Quần thể có kích thước lớn B Có tượng di nhập gen C Không có chọn lọc tự nhiên D Các cá thể giao phối tự Câu 9: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh A ổn định tần số tương đối alen quần thể ngẫu phối B ổn định tần số thể đồng hợp quần thể ngẫu phối C ổn định tần số alen thành phần kiểu gen quần thể ngẫu phối D cân thành phần kiểu gen quần thể ngẫu phối Câu 10: Điểm khác quần thể ngẫu phối so với quần thể tự phối qua hệ A tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần B tỉ lệ dị hợp tử giảm dần C thành phần kiểu gen không thay đổi D tần số alen không thay đổi Câu 11: Cho quần thể hệ xuất phát sau P: 0,55AA: 0,40Aa: 0,05aa Phát biểu đúngvới quần thể P nói là: A quần thể P đạt trạng thái cân di truyền B tỉ lệ kiểu gen P không đổi hệ sau C.tần số alen trội gấp lần tần số alen lặn D tần số alen a lớn tần số alen A Câu 12: Phát biểu KHÔNG vai trò ngẫu phối: A Ngẫu phối gây áp lực chủ yếu thay đổi tần số alen B Ngẫu phối làm cho đột biến phát tán quần thể C Ngẫu phối tạo đa hình kiểu gen kiểu hình quần thể D Ngẫu phối hình thành vô số biến dị tổ hợp Câu 13: Tạo giống chủng phương pháp dựa nguồn biến dị tổ hợp áp dụng có hiệuquả A bào tử, hạt phấn B vật nuôi, vi sinh vật C vật nuôi, trồng D trồng, vi sinh vật Câu 14: Loại biến dị di truyền phát sinh trình lai giống A đột biến gen B đột biến NST C biến dị tổ hợp D biến dị đột biến Câu 15: Cho biết công đoạn tiến hành chọn giống sau: Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn; Tạo dòng chủng có kiểu gen khác nhau; Lai dòng chủng với Quy trình tạo giống lai có ưu lai cao thực theo trình tự: A 1, 2, B 3, 1, C 2, 3, D 2, 1, Câu 16: Hiện tượng lai có suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả sinh trưởng pháttriển vượt trội bố mẹ gọi A thoái hóa giống B ưu lai C bất thụ D siêu trội Câu 17: Để tạo giống lai có ưu lai cao, người ta KHÔNG sử dụng kiểu lai đây? A Lai khác dòng B Lai thuận nghịch C Lai phân tích D Lai khác dòng kép Câu 18: Trong lai khác dòng, ưu lai biểu cao F1 vì: A kết hợp đặc điểm di truyền bố mẹ B thể lai trạng thái dị hợp C biểu tính trạng tốt bố D biểu tính trạng tốt mẹ Câu 19: Ưu lai thường giảm dần qua hệ sau làm A thể dị hợp không thay đổi B sức sống sinh vật có giảm sút C xuất thể đồng hợp D xuất thể đồng hợp lặn có hại Câu 20: Trong việc tạo ưu lai, lai thuận lai nghịch dòng chủng có mục đích A Đánh giá vai trò tế bào chất lên biểu tính trạng để tìm tổ hợp lai có giá trịkinh tế cao B Tránh tượng thoái hóa giống C Xác định vai trò gen nằm nhiễm sắc thể giới tính D Phát đặc điểm tạo từ tượng hoán vị gen để tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế cao Câu 21: Trong giống có kiểu gen sau đây, giống có ưu lai nhất? A AABbDd B.aaBBdd C AaBbDd D AaBBDd Câu 22: Phát biểu sau nói ưu lai? A Ưu lai biểu đời F1 sau tăng dần đời B Ưu lai biểu lai phép lai hai dòng chủng C.Trong tổ hợp lai, phép lai thuận không cho ưu lai phép lai nghịch lại cho ưu lai ngược lại D Các lai F1 có ưu lai cao thường sử dụng làm giống chúng có kiểu hình giống Câu 23: Không sử dụng phương pháp gây đột biến A vi sinh vật B động vật C trồng D động vật bậc cao Câu 24: Trong chọn giống trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích A tạo nguồn biến dị cung cấp cho trình tiến hoá B tạo dòng chủng tính trạng mong muốn C tạo biến đổi kiểu hình mà thay đổi kiểu gen D tạo nguồn biến dị cung cấp cho trình chọn giống Câu 25: Dùng hoá chất cônxisin tác động vào loại trồng tạo giống tambội, đem lại hiệu kinh tế cao nhất? A Dâu tằm B Lúa C Ngô D Đậu tương Câu 26: Để chọn tạo giống trồng lấy thân, lá, rễ có suất cao, chọn giống người tathường sử dụng phương pháp gây đột biến A đa bội.B đoạn.C chuyển đoạn.D lệch bội Câu 27: Ở Việt Nam, giống dâu tằm có suất cao tạo theo quy trình: A.Tạo giống tứ bội 4n việc gây đột biến nhờ consixin, sau cho lai với dạng lưỡng bội để tạo dạng tam bội B Dùng consixin gây đột biến giao tử giao tử 2n, cho giao tử kết hợp với giao tử bình thường n tạo giống 3n C Dung hợp tế bào trần giống lưỡng bội khác D Dùng consixin gây đột biến dạng lưỡng bội Câu 28: Cây pomato – lai khoai tây cà chua tạo phương pháp A cấy truyền phôi B nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo C dung hợp tế bào trần D nuôi cấy hạt phấn Câu 29: Phương pháp sử dụng để tạo dòng nhanh hiệu thựcvật? A Nhân giống vô tính B.Nuôi cấy đa bội hoá hạt phấn C Giao phấn D Tự thụ phấn Câu 30: Để nhân giống lan quý, nhà nghiên cứu cảnh áp dụng phương pháp A nhân vô tính B dung hợp tế bào trần C nuôi cấy tế bào, mô thực vật D nuôi cấy hạt phấn Câu 31: Để tăng sinh sản động vật quý giống động vật nuôi sinh sản chậm ít,người ta thực A làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển B phối hợp hay nhiều phôi thành thể khảm C cắt phôi thành hay nhiều phần, phần sau phát triển thành phôi riêng biệt D làm biến đổi thành phần tế bào phôi phôi phát triển Câu 32: Phương pháp sau KHÔNG tạo giống mới? A.Nuôi cấy mô tế bào thành mô sẹo mô sẹo phát triển thành thể B Chọn dòng tế bào xôma biến dị C Lai khác dòng thu lai F1 Sử dụng lai F1 để nuôi lấy thịt D Dung hợp tế bào trần tạo tế bào lai, nuôi cấy phát triển thành thể Câu 33: Khâu quy trình chuyển gen việc tạo A vectơ chuyển gen B biến dị tổ hợp C gen đột biến D ADN tái tổ hợp Câu 34: Một đặc điểm quan trọng chủng vi khuẩn sử dụng công nghệgen A có tốc độ sinh sản nhanh B dùng làm vectơ thể truyền C có khả xâm nhập tế bào C phổ biến hại Câu 35: Trong công nghệ gen, ADN tái tổ hợp phân tử lai tạo cách nối đoạn ADNcủa A tế bào cho vào ADN plasmít B tế bào cho vào ADN tế bào nhận C plasmít vào ADN tế bào nhận D plasmít vào ADN vi khuẩn E coli Câu 36: Restrictaza ligaza tham gia vào công đoạn sau quy trình chuyển gen? A Tách ADN nhiễm sắc thể tế bào cho tách plasmít khỏi tế bào vi khuẩn B Cắt, nối ADN tế bào cho plasmit điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp C Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận D Tạo điều kiện cho gen ghép biểu Câu 37: Để xác định dòng tế bào nhận ADN tái tổ hợp, nhà khoa học A chọn thể truyền có gen đột biến B chọn thể truyền có kích thước lớn C quan sát tế bào kính hiển vi D chọn thể truyền có gen đánh dấu Câu 38: Nhận định sau đúng? A Vectơ chuyển gen dùng plasmit thể thực khuẩn B Việc cắt phân tử ADN kĩ thuật chuyển gen nhờ enzym ligaza C Việc nối đoạn ADN kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp enzym restrictaza D Vectơ chuyển gen phân tử ADN tồn độc lập tế bào khả tự nhân đôi Câu 39: Đặc điểm quan trọng plasmit mà người ta chọn làm vật thể truyền gen là: A chứa gen mang thông tin di truyền quy định số tính trạng B tồn tế bào chất vi khuẩn C ADN plasmit tự nhân đôi độc lập với ADN nhiễm sắc thể D ADN có số lượng cặp nuclêôtit ít: từ 8000-200000 cặp Câu 40: Thành tựu sau KHÔNG phải công nghệ gen? A Tạo mang gen kháng thuốc trừ sâu B Tạo cừu Đôly C Tạo giống cà chua có gen sản sinh etilen bị bất hoạt, làm chậm chín D Tạo vi khuẩn E.coli sản xuất insulin chữa bệnh đái tháo đường người Câu41: Nghiên cứu trẻ đồng sinh cho phép: A Phát quy luật di truyền chi phối tính bệnh, tật B Phát bệnh lí đột biến NST C.Xác định mức độ tác động môi trường lên hình thành tính trạng thể D Phát bệnh lí đột biến gen Câu 42: Hai cháu A B xác định đồng sinh trứng Kết luận sau KHÔNG chínhxác? A Hai cháu có kiểu gen B Hai cháu có nhóm máu C Hai cháu có giới tính D Hai cháu có đặc điểm tâm lí Câu 43: Để xác định qui luật di truyền tính trạng thể người phải sử dụngphương pháp nghiên cứu: A đồng sinh khác trứng B phả hệ C đồng sinh trứng D di truyền tế bào chất Câu 44: Trong nghiên cứu di truyền người, phương pháp nghiên cứu phả hệ không cho phép xácđịnh A khả di truyền tính trạng (hoặc bệnh) B tính chất trội, lặn gen chi phối tính trạng (hoặc bệnh) C.vai trò môi trường trình hình thành tính trạng (hoặc bệnh) D tính trạng (hoặc bệnh) gen nằm nhiễm sắc thể thường hay nằm nhiễm sắc thể giới tính qui định Câu 45: Phát biểu KHÔNG nói bệnh di truyền phân tử? A Bệnh di truyền phân tử bệnh di truyền nghiên cứu chế gây bệnh mức phân tử B Thiếu máu hồng cầu hình liềm đột biến gen, thuộc bệnh di truyền phân tử C Tất bệnh lí đột biến, gọi bệnh di truyền phân tử D Phần lớn bệnh di truyền phân tử đột biến gen gây nên Câu 46: Bệnh sau người đột biến gen gây ra? A Ung thư máu B Đao C Claiphentơ D Thiếu máu hình liềm Câu 47: Bệnh phênikitô niệu bệnh di truyền do: A đột biến gen trội nằm NST thường B đột biến gen lặn nằm NST thường C đột biến gen trội nằm NST giới tính X D đột biến gen trội nằm NST giới tính Y Câu 48: Người mắc hội chứng Đao tế bào có A NST số 21 bị đoạn B NST số 21 C NST số 13 D NST số 18 Câu 49: Khoa học ngày điều trị để hạn chế biểu bệnh di truyền đây? A Hội chứng Đao B Hội chứng Tơcnơ C Hội chứng Claiphentơ D Bệnh phêninkêtô niệu Câu 50: Ở người, hội chứng Claiphentơ có kiểu nhiễm sắc thể giới tính là: A XXY B XYY C XXX D XO Câu 51: Bệnh phêninkêto niệu A thừa enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin thành tirozin thể B.thiếu enzim chuyển hoá axit amin phêninalanin thành tirozin thể C thiếu axit amin phêninalanin thừa tirozin thể D bị rối loạn trình lọc axit amin phêninalanin tuyết tiết Câu 52: Phương pháp dùng xét nghiệm trước sinh để chẩn đoán xác thai nhi bị bệnh là: A Chỉ cần phân tích số lượng NST B Siêu âm chẩn đoán C Chọc dò dịch ối, sinh thiết tua thai D Phân tích số lượng NST, với siêu âm chẩn đoán Câu 53: Việc chữa trị bệnh di truyền cách phục hồi chức gen bị đột biến gọi A liệu pháp gen B sửa chữa sai hỏng di truyền C phục hồi gen D gây hồi biến Câu 54: Khi sử dụng virus làm thể truyền liệu pháp gen để chữa bệnh di truyền người tathường gặp khó khăn: A Không thể chuyển gen người vào virus B Virus gây bệnh cho người C Virus xâm nhập vào tế bào mắc bệnh D Virus làm hỏng gen lành Câu 55: Biện pháp KHÔNG phải biện pháp bảo vệ vốn gen người? A Tư vấn di truyền sàng lọc trước sinh B Sử dụng chất phóng xạ gây ô nhiễm môi trường C Tạo môi trường nhằm tránh đột biến phát sinh D Tránh hạn chế tác hại tác nhân gây đột biến Câu 56: Chỉ số IQ số đánh giá A số lượng nơron não người B trưởng thành người C chất lượng não người D di truyền khả trí tuệ người Câu 57: Ở người, ung thư di tượng A di chuyển tế bào độc lập thể B tế bào ung thư di chuyển theo máu đến nơi khác thể C tế bào người phân chia vô tổ chức hình thành khối u D tế bào ung thư khả kiểm soát phân bào liên kết tế bào Câu 58: Ung thư loại bệnh hiểu đầy đủ là: A tăng sinh có giới hạn số loại tế bào thể dẫn đến hình thành khối u chèn ép quan thể B tăng sinh không kiểm soát số loại tế bào thể dẫn đến hình thành khối u chèn ép quan thể C tăng sinh có giới hạn số loại tế bào thể dẫn đến hình thành khối u D tăng sinh không kiểm soát số loại tế bào thể dẫn đến hình thành khối u Câu 59: Vì virut HIV làm khả miễn dịch thể? A Vì tiêu diệt tế bào tiểu cầu B Vì tiêu diệt tế bào hồng cầu C Vì tiêu diệt tất loại tế bào bạch cầu D Vì tiêu diệt tế bào bạch cầu Th, làm rối loạn chức đại thực bào, bạch cầu đơn nhân Câu 60: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số tương đối alen A, a là: A 0,3 ; 0,7 B 0,8 ; 0,2 C 0,7 ; 0,3 D 0,2 ; 0,8 Câu 61: Xét quần thể có alen (A, a) Quần thể khởi đầu có số cá thể tương ứng với loại kiểu gen là: 65AA: 26Aa: 169aa Tần số tương đối alen quần thể là: A A = 0,30 ; a = 0,70 B A = 0,50 ; a = 0,50 C A = 0,25 ; a = 0,75 D A = 0,35 ; a = 0,65 Câu 62: Luật hôn nhân gia đình cấm kết hôn họ hàng gần dựa sở di truyền học nào? A Dễ làm xuất gen đột biến trội có hại gây bệnh B Dễ làm xuất gen đột biến lặn có hại gây bệnh C.Đồng hợp lặn gây hại xuất D Thế hệ sau xuất biểu bất thường Câu 63: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể là: A 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = B 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = C 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = D 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = Câu 64: Một quần thể có TPKG: 0,6AA + 0,4Aa = Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa quần thể hệ sau cho tự phối A 50% B 20% C 10% D 70% Câu 65: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu sau: 36 AA : 16 aa Nếu tự thụ phấn liên tiếp cấu trúc di truyền quần thể sau hệ : A 0,16AA : 0,36aa B 25%AA : 50%Aa : 2aa C 36AA : 16aa D 0,75%AA :0,115%Aa : 0,095%aa Câu 66: Đàn bò có thành phần kiểu gen đạt cân bằng, với tần số tương đối alen A qui định lông đen 0,6, tần số tương đối alen a qui định lông vàng 0,4 Tỷ lệ kiểu hình đàn bò ? A 84% bò lông đen, 16% bò lông vàng B 16% bò lông đen, 84% bò lông vàng C 75% bò lông đen, 25% bò lông vàng D 99% bò lông đen, 1% bò lông vàng Câu 67: Một quần thể trạng thái cân Hacđi-Vanbec có alen D, d; số cá thể dd chiếm tỉ lệ 16% Tần số tương đối alen quần thể bao nhiêu? A D = 0,16 ; d = 0,84 B D = 0,4 ; d = 0,6 C D = 0,84 ; d = 0,16 D D = 0,6 ; d = 0,4 Câu 68: Quần thể ngẫu phối sau đạt trạng thái cân di truyền? A 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa B 0,3AA : 0,6Aa : 0,1aa C 0,3AA : 0,5Aa : 0,2aa D 0,1AA : 0,5Aa : 0,4aa Câu 69: Trong số quần thể ngẫu phối trạng thái cân di truyền đây, xét locut có hai alen (A a), quần thể có tần số kiểu gen dị hợp tử cao nhất? A Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0, 0625 B Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,25 C Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,64 D Quần thể có tỉ lệ kiểu hình lặn chiếm 0,09 Câu 70: Cho biết công đoạn tiến hành chọn giống sau: Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn Tạo dòng chủng có kiểu gen khác Lai dòng chủng với Tạo dòng chủng có kiểu gen mong muốn Việc tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp thực theo quy trình: A 1, 2, 3, B 4, 1, 2, C 2, 3, 4, D 2, 3, 1, Câu 71: Phát biểu sau ưu lai? A Ưu lai cao hay thấp lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử nhiều cặp gen khác B Ưu lai cao hay thấp lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử nhiều cặp gen khác C Ưu lai biểu cao đời F1, sau giảm dần qua hệ D Ưu lai biểu đời F1, sau tăng dần qua hệ Câu 72: Trong phép lai khác dòng đây, phép lai cho hệ F1 có ưu lai rõ là: A AABBccdd x aaBBCCDD B aaBBCcdd x AabbccDD C aabbCCDD x AABbccdd D AAbbccDD x aaBBCCdd Câu 73: Cho phương pháp sau: (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều hệ (2) Dung hợp tế bào trần khác loài (3) Lai dòng chủng có kiểu gen khác để tạo F1 (4) Nuôi cấy hạt phấn tiến hành lưỡng bội hoá dòng đơn bội Các phương pháp sử dụng để tạo dòng chủng thực vật là: A (1), (3) B (2), (3) C (1), (4) D (1), (2) Câu 74: Cho cá thể X, Y Z thuộc loài động vật sinh sản hữu tính Tiến hành tách nhân tế bào sinh dưỡng X ghép vào trứng loại bỏ nhân tế bào Y Nuôi cấy tế bào lai ống nghiệm tạo phôi sớm chuyển vào tử cung cá thể Z, tạo điều kiện để phôi phát triển sinh lai Nhận xét sau đúng: A Con lai mang đặc điểm giống với cá thể Z phần giống cá thể X Y B Con lai mang đặc điểm cá thể X, không biểu đặc điểm cá thể Y Z C.Phần lớn đặc điểm lai giống cá thể X, phần nhỏ tính trạng giống cá thể Y D Phần lớn đặc điểm lai giống cá thể Y, phần nhỏ tính trạng giống cá thể X Câu 75: Trường hợp sau ứng dụng công nghệ tế bào thực vật? Nuôi cấy mô, tế bào ống nghiệm cho tái sinh thành Lai tế bào sinh dưỡng hay dung hợp tế bào trần Nuôi cấy hạt phấn noãn ống nghiệm cho phát triển thành Phương án là: A B C D , 2, Câu 76: Quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ tạo thể với đặc điểm gọi A công nghệ tế bào B công nghệ sinh học C công nghệ gen D công nghệ vi sinh vật Câu 77:Plasmit cấu trúc di truyền nằm …… (N: nhân; T: tế bào chất) vi khuẩn, có cấu trúc phân tử ADN xoắn, kép… (Th: dạng thẳng; V: dạng vòng) gồm khoảng 8000 đến 200.000 cặp nucleotit, có khả tự nhân đôi … (Đ: độc lập; C: lần) với ADN tế bào nhận A N; Th; C B T; V; Đ C T; Th; C D N; V; Đ Câu 78: Các bước tiến hành kĩ thuật chuyển gen theo trình tự là: A tạo ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp B tách gen thể truyền → cắt nối ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận C tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận D phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp → tạo ADN tái tổ hợp → chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Câu 79: Trong kĩ thuật cấy gen dùng plasmit, tế bào nhận thường dùng phổ biến (M)nhờ vào đặc điểm (N) chúng (M) (N) là: A (M): E coli, (N): cấu tạo đơn giản B (M): E coli, (N): sinh sản nhanh C (M): virút, (N): cấu tạo đơn giản D (M): virút, (N): sinh sản nhanh Câu 80: Cho biện pháp sau: (1) Đưa thêm gen lạ vào hệ gen (2) Làm biến đổi gen có sẵn hệ gen (3) Gây đột biến đa bội trồng (4) Cấy truyền phôi động vật Người ta tạo sinh vật biến đổi gen biện pháp A (1) (2) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (3) Câu 81: Dạng sau coi sinh vật chuyển gen? Một vi khuẩn nhận gen thông qua tiếp hợp Một người qua liệu pháp gen nhận gen gây đông máu loại chuẩn Cừu tiết sữa có chứa prôtêin huyết người Một người sử dụng insulin vikhuẩn E.côli sản xuất để điều trị bệnh đái tháo đường Chuột cống mang gen hemoglobin thỏ Đáp án A B C D Câu 82: Những rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể giới tính giảm phân hìnhthành giao tử người mẹ, theo dự đoán đời xuất hội chứng A 3X, Claiphentơ B Tơcnơ, 3X C Claiphentơ D Claiphentơ, Tơcnơ, 3X Câu 83: Trong chẩn đoán trước sinh, kỹ thuật chọc dò dịch nước ối nhằm kiểm tra A tính chất nước ối B tế bào tử cung ngưới mẹ C tế bào phôi bong nước ối D nhóm máu thai nhi Câu 84: Mục đích di truyền tư vấn là: giải thích nguyên nhân, chế khả mắc bệnh di truyền hệ sau cho lời khuyên kết hôn người có nguy mang gen lặn cho lời khuyên sinh sản để hạn chế việc sinh đứa trẻ tật nguyền xây dựng phả hệ di truyền người đến tư vấn di truyền Phương án đúng: A 1, 2, B 1, 2, C.1, 3, D 2, 3, Câu 85: Chỉ số IQ xác định A tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn nhân với 100 B số trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi sinh học chia cho tuổi khôn nhân với 100 C tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học nhân với 100 D tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học Câu 86: Đột biến gen tiền ung thư gen ức chế khối u dạng đột biến gen nào? A Đột biến gen tiền ung thư thường đột biến trội, đột biến gen ức chế khối u thường đột biến trội B Đột biến gen tiền ung thư thường đột biến lặn, đột biến gen ức chế khối u thường đột biến lặn C Đột biến gen tiền ung thư thường đột biến lặn, đột biến gen ức chế khối u thường đột biến trội D Đột biến gen tiền ung thư thường đột biến trội, đột biến gen ức chế khối u thường đột biến lặn Câu 87: Cho số bệnh, tật di truyền người 1: Bạch tạng 2: Ung thư máu 3: Mù màu 4: Dính ngón tay 2-3 5: Máu khó đông 6: Túm lông tai Bệnh Đao Những bệnh, tật di truyền liên kết với giới tính A 1, 3, 4, B 1, 3, 5, C 2, 3, 5, D.3, 4, 5, Câu 88: Dưới bước quy trình tạo giống mới: I Cho tự thụ phấn lai xa để tạo giống chủng II Chọn lọc thể đột biến có kiểu hình mong muốn III Xử lý mẫu vật tác nhân đột biến IV Tạo dòng chủng Quy trình sau việc tạo giống phương pháp gây đột biến? A I → III → II B III → II → I C III → II → IV D II → III → IV Câu 89: Những yếu tố làm thay đổi trạng thái cân quần thể Đột biến Giao phối ngẫu nhiên Giao phối có lựa chọn Chọn lọc tự nhiên Di nhập gen Kích thước quần thể lớn Kích thước quần thể nhỏ A.1,2,4,5,6 B 1,3,4,5,6 C 1,3,4,5,7 D 1,2,4,6,7 Câu 90: Một quần thể tự thụ phấn liên tiếp qua hệ có tỉ lệ dị hợp tử chiếm 5% Tỉ lệ đồng hợp tử hệ ban đầu theo lý thuyết A 95% B 5% C 60% D 40% Câu 91: Quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = Cần hệ tự thụ phấn tỷ lệ thể đồng hợp chiếm 0,95 ? A n = B n = C n = D n = Câu 92: Xét quần thể tự thụ phấn có thành phân kiểu gen hệ P là: 0,3 BB + 0,3 Bb + 0,4 bb = Các cá thể bb khả sinh sản, thành phân kiểu gen F1 nào? A 0,25AA + 0,15Aa + 0,60aa = B 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = C 0,625AA + 0,25Aa + 0,125 aa = D 0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = Câu 93: Trong quần thể tự phối có thành phần kiểu gen AA  Aa  aa = Sau n 8 hệ tự phối tỷ lệ A- là: 1 A ( 1 n ) B ( 1 n ) 2 1 C  (1  n ) D  (1  n ) 8 Câu 94: Trong quần thể ngẫu phối, gen có alen a 1, a2, a3nằm NST thường giao phối tự tạo tối đa A kiểu gen B kiểu gen C kiểu gen D 10 kiểu gen Câu 95: Một quần thể giao phối trạng thái cân di truyền, xét gen có alen ( A a ) ta thấy, số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp lần số cá thể đồng hợp lặn Tỉ lệ phần trăm số cá thể dị hợp quần thể là: A.37,5 % B.18,75 % C.3,75 % D.56,25 % Câu 96: Để tạo ưu lai chiều cao thuốc lá, người ta tiến hành lai hai thứ: thứ có chiều cao trung bình 120cm, thứ có chiều cao trung bình 72 cm Ở lai F1 có chiều cao trung bình 108cm Chiều cao trung bình F2 A 96 B.102.C 104 D 106 Câu 97: Cho sơ đồ phả hệ sau : nam bình thường : nam bị bệnh : nữ bình thường : nữ bị bệnh Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ.Phát biểu sau đúng? A Gen gây bệnh gen trội, nằm NST thường B Gen gây bệnh gen trội, nằm NST giới tính X C Gen gây bệnh gen lặn, nằm NST thường D Gen gây bệnh gen lặn, nằm NST giới tính X Câu 98: Bệnh mù màu gen lặn a nằm NST X qui định Một cặp vợ chồng không biểu bệnh mù màu, họ sinh đứa trai đầu lòng bị bệnh này.Kết luận sau không đúng? A Người trai có kiểu gen XaY B Nếu sinh đứa thứ gái không bị bệnh C Người mẹ có kiểu gen XAXA D Người bố có kiểu gen XAY Câu 99: Một em bé tuổi trả lời câu hỏi em bé tuổi số IQ em bé là: A 110 B 126 C 129 D 117 Câu 100: Một quần thể động vật, xét gen có alen nằm NST thường gen có alen nằm NST giới tính alen tương ứng Y Quần thể có số loại kiểu gen tối đa gen là: A.30 B.60 C 18 D.32 ... hình đàn bò ? A 84% bò lông đen, 16% bò lông vàng B 16% bò lông đen, 84% bò lông vàng C 75% bò lông đen, 25% bò lông vàng D 99% bò lông đen, 1% bò lông vàng Câu 67: Một quần thể trạng thái cân Hacđi-Vanbec... 2, Câu 76: Quy trình tạo tế bào sinh vật có gen bị biến đổi, có thêm gen mới, từ tạo thể với đặc điểm gọi A công nghệ tế bào B công nghệ sinh học C công nghệ gen D công nghệ vi sinh vật Câu. .. khôn nhân với 100 C tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học nhân với 100 D tổng trung bình lời giải tính thống kê theo tuổi khôn chia cho tuổi sinh học Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 câu TRẮC NGHIỆM sinh học ôn tập CHƯƠNG 3,4,5, 100 câu TRẮC NGHIỆM sinh học ôn tập CHƯƠNG 3,4,5, 100 câu TRẮC NGHIỆM sinh học ôn tập CHƯƠNG 3,4,5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay