Xây dựng chiến lược kinh doanh cho NHTM cổ phần bảo việt chi nhánh cần thơ giai đoạn 2012 2016

66 124 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:24

GIAOM TRUoNG DAr Hecrav o6 rcroaquAxTRIKrNH DoANH 0dtllc CTTUYNN DE TOT NGHIEP xAy D\NG curfx LUgc KINH DoANH CHO NHTM CO rrrAN NAO VIPT Crrr XrrANrr CAX THO GIAr DoaN 2012- 2016 BAoYIET { t'tclt't HAt'ic Bank gio vtEr Gi6o vi6n hudng d6n: Sinh vi6n thuc hi6n: D0 rHI rSWfr:r CAO THANH PHONG MSSV: 0854030231 L6p: Quin tri kinh doanh 38 Cd:n Tho', thdng L.002158 - ndm 2012 r,ot cAna mv x>ffi og Sau b6n n6m hgc tfp tpi t.uong Epi hgc T6y D6 dugc su truy.n d*t rpn tinh cria quy Thay c6, cirng v6i thoi gian thuc tgp tqiNg6n hdng thucrng mpi c6 phAn B6o Vigt em d5 hodn thdnh chuyCn ao tot nghiQp cria minh C6 ktit qu6 d6 ld nhd su d6ng g6p to lcvn cira quy Thay c6 vd sy girip d0 cua c6c anh, chf Ngdn hdng Em xin chdn thinh c6m on: Quy Thiy c6 trudng Dpi h'c Tdy D6 n6i chung cfing nhu quy Thiy c6 Khoa Qu6n Tri Kinh Doanh n6i ri6ng dd tfln tinh gi6ng dpy vi truyCn dpt nhirng ki6n thric quy b6o cho em sutit btin ndm qua Epc biQt, em xin ch6n thinh c6m crn c6 D6 Thi Tuytit dd tfn tinh hu6ng ddn em hoin thdnh lu4n v6n ttit nghi€p niy Ban ldnh dpo, c6c Anh, chi Ngdn hdng thuong m?i c6 phan Bio viOt de nhiet tinh hu6ng ddn, girip d0 vd tao di€u kiQn thqn lgi cho em sutit thdi gian thgc tfp tpi Ng6n hdng sau cing em xin goi ld,i chric sric khoe vi ldng bitit on sdu s6c d6n quy Thay c6 trudng D.i hgc T6y D6 ctng nhu c6c Anh chitrong Ng6n hing Sinh viAn thqrc 'al'4/ U"Thanh phong LOI CAMDOAN uoffi cs Tdi cam doan ring ec tai niy rd chfnh t6i thgc hi0n, c6c sti uqu thu th4p vd ktit qui ph6n tich ac tai rd trung thgc, dd tii kh6ng trung vdi b6t k3, da tai nghiCn cr?u khoa hgc nio Thring 03 nim 20 Cao Thanh phong BAWIET0s,,k v t,lcAl,| HAIIG BAO NHAN xET CUA Co QUAN THI/C TAP \,IEI CAn Tho, ngdyJ* thangCbnlm 2012 ru cralr o0c #H:.,,,ffi < -raNcrmncocrAu Nrr,lN xfT cuA GrAo vrEN nU6xc uAu pffi cz Ngiy thing nim MUC LUC Chuong t: fONG eUAN tei Mgc ti6u nghiGn cfu 2.1 MUc ti6u chung 2.2 Myc ti6u cp th0 Phuong phip nghi6n crfru 3.1 Phu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho NHTM cổ phần bảo việt chi nhánh cần thơ giai đoạn 2012 2016 , Xây dựng chiến lược kinh doanh cho NHTM cổ phần bảo việt chi nhánh cần thơ giai đoạn 2012 2016 , Xây dựng chiến lược kinh doanh cho NHTM cổ phần bảo việt chi nhánh cần thơ giai đoạn 2012 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay