Biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình biofloc tại t

24 185 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:23

LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn kết nghiên cứu cá nhân tôi, số liệu chưa công bố hình thức Kết thực luận văn trung thực Sinh viên Phạm Thị Ngọc Trúc LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏa lòng biết ơn chân thành đến sâu sắc đến Ban Giám Hiệu Trường Đại học Tây Đô, Khoa Sinh học ứng dụng, trại tôm Kỉnh – Thanh xã An Nhơn, huyện Thạnh phú – Bến Tre thầy Tạ Văn Phương tận tình hướng dẫn, giúp đở suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cám ơn đến tất quý thầy cô – Khoa Sinh học Ứng dụng – trường Đại học Tây Đô, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nghiên cứu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn người thân gia đình: cha mẹ cá anh, chị quan tâm lo lắng, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho học tập Và xin gửi lời cám ơn bạn lớp NTTS đoàn kết vượt qua khó khăn suốt trình học tập thực đề tài Sinh viên Phạm Thị Ngọc Trúc iii TÓM TẮT Nghiên cứu thực trại tôm Kỉnh-Thanh từ tháng 5-8/2014 nhằm theo dõi biến động yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng, tỷ lệ sống suất tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc Thí nghiệm thực ao với diện tích 3.000 m 2, mật độ 100 (con/m3), chia làm nghiệm thức: nghiệm thức bổ sung bột gạo với tỷ lệ C:N đạt 10:1 ủ vòng 48 nghiệm thức nuôi theo mô hình truyền thống để đối chứng Hai nghiệm thức lặp lại lần bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên Kết thí nghiệm cho thấy nghiệm thức biofloc hàm lượng vật chất môi trường tăng cao độ đục, COD, TSS điều làm giảm hàm lượng oxy hòa tan tăng hàm lượng CO2 Trong nghiệm thức nuôi tôm theo biofloc tốc độ chuyển hóa đạm nitơ TAN (58%), NO2- (19%), NO3- (23%) nhanh tốc độ chuyển hóa đạm nitơ với TAN chiếm 71%, NO 2- chiếm 9%, NO3- chiếm 20% nghiệm thức nuôi tôm truyền thống Trong ao nuôi tôm theo biofloc môi trường nước cải thiện, giảm hàm lượng chất gây độc nhanh giúp tôm tăng trưởng, phát triển tỷ lệ sống nghiệm thức biofloc đạt 71% cao gấp 1,28 lần so với nghiệm thức đối chứng Năng suất tôm nuôi nghiệm thức biofloc đạt 9,33 tấn/ha cao gấp 1,63 lần so với nghiệm thức đối chứng 5,73 tấn/ha Qua phân tích kết thí nghiệm cho thấy nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc cho tỷ lệ sống suất cao nuôi theo truyền thống Từ khóa: tôm thẻ chân trắng, yếu tố môi trường nước, Biofloc, Bột gạo, tỷ lệ C:N iv DANH MỤC VIẾT TẮT BFT 1: ao biofloc nuôi tôm theo quy trình biofloc BFT 2: ao biofloc nuôi tôm theo quy trình biofloc BFT 3: ao biofloc nuôi tôm theo quy trình biofloc ĐC 1: ao đối chứng nuôi tôm theo mô hình truyền thống ĐC 2: ao đối chứng nuôi tôm theo mô hình truyền thống ĐC 3: ao đối chứng nuôi tôm theo mô hình truyền thống LDOL: mức độ gây chết đối CL50 CO2: mức độ gây chết 50 % CO2 ACA: AQUA Culture AsiaPacific NN&PTNT: Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn v MỤC LỤC Trang LỜI CAM KẾT .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH HÌNH vii DANH SÁCH BẢNG viii Chƣơng GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu Chƣơng LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học tôm thẻ chân trắng 2.1.1 Phân loại hình thái 2.1.2 Đặc điểm phân bố nguồn gốc 2.1.3 Đặc điểm sinh học tôm chân trắng 2.2 Tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2.2.1 Trên giới 2.2.2 Việt Nam 2.2.3 Bến Tre 2.3 Sơ lược công nghệ biofloc ứng dụng nuôi trồng thủy sản 2.3.1 Khái niệm biofloc 2.3.2 Lợi ích biofloc 2.3.3 Hạn chế hệ thống Biofloc 2.4 Vi sinh vật vi khuẩn có biofloc 10 2.5 Sơ lược số yếu tố môi trường nước 10 2.5.1 Nhiệt độ 10 2.5.2 pH 11 2.5.3 Độ đục 11 2.5.4 Độ kiềm 11 2.5.5 Oxy hòa tan (DO) 12 2.5.6 Tiêu hao oxy hóa học COD 12 2.5.7 P-PO43- (Phosphorus) 12 2.5.8 Tổng vật chất lơ lững (TSS) 12 2.5.9 Nitrite 13 2.5.10 Nitrate 13 vi 2.5.11 Ammonia (TAN) 13 2.6 Tỷ lệ C:N hệ thống nuôi biofloc 14 2.7 Sơ lược carbohydrate 14 2.8 Cơ sở bố trí thí nghiệm 15 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm thực 16 3.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 3.3.2 Phương pháp thu phân tích mẫu 17 Mẫu thu phân tích định kỳ 10 ngày/lần 17 3.3.4 Thu hoạch 18 3.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 18 Chƣơng KẾT QUẢ THẢO LUẬN 19 4.1 Biến động yếu tố thủy lý thí nghiệm 19 4.1.1 Nhiệt độ 19 4.1.2 pH 19 4.1.3 Độ kiềm 20 4.1.4 Tổng vật chất lơ lửng (TSS) vật chất hữu lơ lửng (VSS) 21 4.1.5 Độ đục 22 4.2 Biến động yếu tố thủy hóa thí nghiệm 23 4.2.1 Oxy hòa tan (DO) 23 4.2.3 CO2 24 4.2.4 COD 25 4.2.5 Hydrogensulfide (H2S) 25 4.2.6 Phosphorus (P-PO43-) 26 4.2.7 Ammonia (TAN) 27 4.2.8 Nitrite (NO2-) 28 4.2.9 Nitrate (NO3-) 29 4.2.10 Tổng đạm hòa tan (D.TN) 30 4.3 Tỷ lệ sống suất tôm thẻ chân trắng 31 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 33 5.1 Kết luận 33 5.2 Đề xuất 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 PHỤ LỤC A vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Hình dạng bên Tôm thẻ chân trắng Hình 2.2 Quá trình sinh học công nghệ Biofloc Hình 4.1 Biến động yếu tố độ kiềm ao 20 Hình 4.2 Biến động yếu tố TSS ao 21 Hình 4.3 Biến động yếu tố VSS ao 21 Hình 4.4 Biến động yếu tố độ đục ao 22 Hình 4.5 Biến động yếu tố DO ao 23 Hình 4.6 Biến động yếu tố CO2 ao 24 Hình 4.7 Biến động yếu tố COD nghiệm thức 25 Hình 4.8 Biến động yếu tố H2S ao 26 Hình 4.9 Biến động yếu tố P-PO43- ao 27 Hình 4.10 Biến động yếu tố TAN ao 28 Hình 4.11 Biến động yếu tố (NO2-) ao 28 Hình 4.12 Biến động yếu tố NO3- nghiệm thức 29 Hình 4.13 Biến động yếu tố D.TN nghiệm thức 30 Hình 4.14 Hàm lượng đạm vô hòa tan tổng đạm hòa tan 31 Hình 4.3 Tỷ lệ sống suất tôm thẻ chân trắng nghiệm thức 31 viii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần sinh hóa bột gạo 15 Bảng 3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 16 Bảng 3.2 Các tiêu phương pháp phân tích 17 Bảng 4.1 Biến động nhiệt độ nghiệm thức suốt trình nuôi 19 Bảng 4.2 Biến động pH nghiệm thức suốt trình nuôi 19 Bảng 3.3 số liệu thống kê ao nuôi theo quy trình biofloc ao đối chứng 27 Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Tôm thẻ chân trắng loài chọn nuôi nhiều nước giới vào thập niên 80 (FAO, 2011) Năm 2001, nước ta tôm thẻ chân trắng bắt đầu nuôi thử nghiệm Bạc Liêu, Quảng Ninh Phú Yên Tôm thẻ chân trắng loài tôm nhiệt đới, thích nghi rộng với nhiệt độ độ mặn rộng nên thích hợp với điều kiện nuôi nước ta Tôm thẻ chân trắng có tốc độ tăng trưởng nhanh, thời gian nuôi ngắn nhu cầu dinh dưỡng không cao, khả chuyển hóa thức ăn tốt Tôm thẻ chân trắng loài nuôi với mật độ cao suất cao loài tôm khác, nên diện tích nuôi mở rộng sản lượng tôm thẻ chân trắng năm 2014 đạt 328 nghìn tấn, tăng 60,4 nghìn so năm 2013 (ACA, 2015) Khi nuôi tôm thâm canh rủi ro dịch bệnh lớn, để giảm phát sinh dịch bệnh ao nuôi, phải sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên thay nước Theo Ebeling et al., (2011) cho việc thay nước gây ô nhiễm môi trường xung quanh ao nuôi dể lây lan dịch bệnh Nhưng giảm thay nước vật chất dinh dưỡng cao làm hạn chế mật độ nuôi tích lũy chất gây độc cho tôm Một số nghiên cứu cho thấy tăng tỷ lệ carbohydrate đạt mức C:N>10:1 chất lượng nước cải thiện Theo nhận định nhiều tác giả (Avnimelech 2007; Samocha et al., 2007; De Schryver et al., 2008; Crab et al., 2007; Hargreaves, 2013) cho tỉ lệ C:N thích hợp, vi khuẩn dị dưỡng sử dụng nitơ vô môi trường để chuyển hoá thành sinh khối chúng, lượng sinh khối vi khuẩn điều kiện định gắn kết thành phần khác môi trường nước ao nuôi để tạo thành biofloc Công nghệ biofloc ứng dụng phương pháp quản lý chất lượng nước, giảm hàm lượng nitơ gây độc, dựa vào phát triển kiểm soát vi khuẩn dị dưỡng hệ thống nuôi với việc không thay nước (Avnimelech 2007; De Schryver et al., 2008) Ngoài vi khuẩn biofloc có khả ức chế vi khuẩn có hại làm giảm thiểu dịch bệnh tôm, giúp tôm sinh trưởng, phát triển tốt đạt suất cao Nhưng bổ sung thêm carbohydrate làm tăng lượng biofloc ao nuôi đồng thời gia tăng hàm lượng TSS, VSS (Rittman & McCarty, 2001) gây thiếu oxy hòa tan ao nuôi (Avnimelech, 2006) Cho đến quy trình biofloc chưa áp dụng rộng rãi nước ta chưa có nhiều nghiên cứu tác động biofloc đến yếu tố môi trường nước ao nuôi Nhằm sâu để tìm hiểu yếu tố môi trường quy trình biofloc khả áp dụng quy trình nghề nuôi tôm thẻ nên đề tài “Biến động yếu tố môi trường ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình Biofloc Thạnh Phú-Bến Tre” thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Theo dõi biến động yếu tố môi trường nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc nhằm tìm yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, tỷ lệ sống suất tôm nuôi 1.3 Nội dung nghiên cứu - So sánh biến động yếu tố môi trường mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo phương thức canh tác truyền thống nuôi theo quy trình Biofloc - Phân tích yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng, tỷ lệ sống suất tôm thẻ chân trắng nuôi hai mô hình Chƣơng LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Đặc điểm sinh học tôm thẻ chân trắng 2.1.1 Phân loại hình thái Theo Nguyễn Văn thường Trương Quốc Phú (2009), tôm thẻ chân trắng có vị trí phân loại sau: Ngành chân khớp: Arthropoda Ngành phụ: Crustacea Lớp: Malacostraca Lớp phụ: Eumalacostraca Tổng bộ: Eucarida Bộ: Dacapoda Bộ phụ: Dendrobrabanchiata Tổng họ: Penaeidae Họ: Penaeidae Giống: Litopenaeus Loài: Litopenaeus vannamei, ( Boone 1931) Tên tiếng Anh: White leg shrimp Tên Việt Nam: Tôm thẻ chân trắng, tôm chân trắng Hình 2.1 Hình dạng bên Tôm thẻ chân trắng Theo mô tả Nguyễn Văn Thường Trương Quốc Phú (2009), tôm thẻ chân trắng có 7-10 chủy 2-4 chủy Theo Nguyễn Trọng Nho ctv., (2006) tôm thẻ chân trắng chia làm hai phần: phần đầu ngực phần bụng Phần vỏ mỏng, thể có màu trắng, đặc biệt đôi chân ngực 3, có màu trắng đục (Trần Ngọc Hải Nguyễn Thanh Phương, 2006) 2.1.2 Đặc điểm phân bố nguồn gốc Tôm thẻ chân trắng có nguồn gốc bờ biển phía đông Thái Bình Dương (Trung Nam Mỹ) từ phía nam Peru tới phía bắc Mexico nuôi phổ biến Ecuador Đây loài tôm có nhu cầu cao thị trường Tôm thẻ chân trắng di giống nhiều nước Đông Á Đông Nam Á Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia Việt Nam (Bùi Quang Tề, 2009) 2.1.3 Đặc điểm sinh học tôm chân trắng Tôm thẻ chân trắng loài tôm nhiệt đới, có khả thích nghi với giới hạn rộng độ mặn nhiệt độ Chúng có khả thích nghi với nhiệt độ (15-33 oC), nhiệt độ thích hợp cho phát triển tôm 23-30oC, nhiên điều kiện nhiệt độ thấp tôm mẩn cảm với bệnh virus bệnh đốm trắng hội chứng Taura (Trần Viết Mỹ, 2009) Tôm chân trắng thích nghi khoảng độ mặn rộng từ 0,5-45‰ (đặc biệt thích hợp với độ mặn 7-34‰) tôm tăng trưởng tốt độ mặn thấp (10-15‰) Tôm chân trắng loài ăn tạp thiên động vật, phổ thức ăn rộng, cường độ bắt mồi khỏe, tôm sử dụng nhiều loại thức ăn tự nhiên có kích cỡ phù hợp từ mùn bã hữu đến động thực vật thủy sinh Tôm chân trắng có nhu cầu đạm phần thức ăn khoảng từ 30-35% thấp so với loài tôm nuôi họ khác từ 36-42% (Trần Viết Mỹ, 2009) Hiệu sử dụng thức ăn tôm chân trắng tốt tôm sú (tôm chân trắng 1,3 tôm sú 1,6) Theo Bùi Quang Tề (2009) Ở vùng biển tự nhiên tôm thẻ chân trắng thích nghi với độ sâu khoảng 72m, nơi có đáy bùn pH từ 7,7-8,3 điều kiện thích hợp cho tôm thẻ chân trắng sinh trưởng phát triển 2.2 Tình hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2.2.1 Trên giới Tôm thẻ chân trắng nuôi vào thập niên 80 (FAO, 2011) chúng nuôi phổ biến giới từ năm 1992, chủ yếu tập trung nước Nam Mỹ Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tăng nhanh dẫn đến dịch bệnh ngày phát sinh chủ yếu bệnh đốm trắng, Taura, hoại tử Bệnh Taura lần xuất Ecuador (1992), Trung Quốc (1995) Năm 2002 xuất bệnh đốm trắng tôm Brazil Năm 2000 nhiều nước Đông Nam Á tìm cách hạn chế phát triển tôm chân trắng sợ lây bệnh cho tôm sú Nhưng nuôi tôm thẻ chân trắng đạt lợi nhuận cao khiến người nuôi nhiều nước phát triển nuôi loài tôm Sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng nhanh, góp phần đẩy sản lượng tôm giới tăng gấp lần vào năm 2000 (Tổng Cục Thủy Sản, 2013) Đầu năm 2003 nước có sản lượng tôm nuôi lớn giới Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ chủ yếu nuôi tôm sú hay tôm địa Nhưng sau đó, nước tập trung phát triển mạnh tôm thẻ chân trắng Ở Trung Quốc sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 0,600 triệu chiếm 76% tổng sản lượng tôm nuôi nước vào năm 2003; đến năm 2008 sản lượng tôm thẻ chân trắng trung quốc lên đến 1,2 triệu đạt 75% tổng sản lượng tôm nuôi Indonesia nhập tôm chân trắng nuôi từ năm 2002 Sản lượng loài tôm tăng dần từ năm 2005 đạt 40 nghìn tấn, đến năm 2007 sản lượng tôm 120 nghìn đạt 37,5% tổng sản lượng tôm nuôi nước (Tổng Cục Thủy Sản, 2013) Năm 2011 tôm thẻ chân trắng chiếm 78% tổng sản lượng tôm nuôi giới (FAO, 2012) Trong nước dẫn đầu sản lượng Trung Quốc đạt 1,33 triệu tấn, Thái Lan với 0,511 triệu Ecuador với 0,260 triệu Riêng Indonesia, sản lượng tôm chân trắng đạt 0,246 triệu gần gấp đôi sản lượng tôm sú (126 nghìn tấn) giúp Indonesia xếp thứ sản xuất tôm thẻ chân trắng Năm 2012 nước nuôi tôm thẻ chân trắng chủ yếu giới gồm Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Brazil, Ecuador, Mexico, Venezuela, Honduras, Guatemala, Việt Nam, Malaysia, Peru, Costa Rica, Panama, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Suriname, Jamaica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Bahamas (FAO, 2012) Vào năm này, Trung Quốc áp dụng nuôi thâm canh siêu thâm canh nên có sản lượng tôm thẻ chân trắng chiếm 1,3 triệu tổng sản lượng tôm thẻ giới (GOAL, 2012) Năm 2013 tổng sản lượng tôm nuôi nước Châu Á đạt 2,8 triệu tôm thẻ chân trắng chiếm 74% Ba nước có sản lượng tôm thẻ chân trắng đứng đầu Trung Quốc đạt 0,850 triệu (40%), indonesia 0,386 triệu (18%), Ấn độ đạt 0,300 triệu (14%) Riêng Châu Mỹ có tổng sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 0,573 triệu với nước đứng đầu Ecuador, Mexico, Brazil (ACA, 2014) Tổng sản lượng tôm nước Châu Á năm 2014 đạt triệu tôm thẻ chân trắng đạt 2,4 triệu (tăng 89% so với năm 2013) nước dẫn đầu sản lượng tôm thẻ Trung Quốc, Indonesia Ấn độ Ở Châu mỹ sản lượng tôm thẻ chân trắng vào năm tăng 0,671 triệu đạt 85% so với kỳ năm 2013 (ACA, 2014) Dự kiến sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt sản lượng khoảng triệu vào năm 2015 (GOAL, 2012) 2.2.2 Việt Nam Tôm thẻ chân trắng có nguồn gốc từ Nam Mỹ loài tôm phát triển nuôi nhiều nước giới Riêng Việt Nam vùng ĐBSCL, tôm thẻ chân trắng nuôi từ năm 2001 hạn chế phát triển diện tích nuôi sợ lây bệnh cho tôm sú Đến năm 2006 ngành thủy sản cho phép nuôi tôm chân trắng tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Thuận Điều làm diện tích nuôi tôm thẻ vào năm 2006 (18.441ha) tăng gấp 1,37 lần so với năm 2005 (13.455 ha) Năm 2007 diện tích nuôi loài tôm thẻ đạt 19.919 tăng gấp 1,08 lần so với năm 2006 Đến năm 2008, Bộ NN&PTNT chủ trương cho phát triển nuôi tôm thẻ tỉnh phía Nam tình hình dịch bệnh xảy nhiều làm cho diện tích nuôi giảm 15.079 Từ năm 2010 đến năm 2012 dịch bệnh thật bùng gây thiệt hại diện tích nuôi tôm lên đến 7.068 số 41.789 Nguyên nhân diện tích nuôi bị thiệt hại bệnh hội chứng hoại tử cấp tính (Bộ NN&PTNT, 2013) Đến năm 2013, tình hình dịch bệnh đốm trắng hội chứng hoại tử cấp tính giảm đáng kể so với năm 2011 2012 (Tổng cục Thủy sản, 2013), diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 63.719 sản lượng đạt 243.000 tấn, chiếm 51,1% tổng sản lượng tôm nuôi nước Trong ĐBSCL diện tích nuôi tôm thẻ đạt 52.181 chiếm 80% tổng diện tích nuôi loài tôm nước Theo Tổng cục Thủy sản (2013) tôm thẻ chân trắng trở thành đối tượng nuôi chủ lực Việt Nam Báo cáo Hội nghị tổng kết vụ tôm nước lợ 2014 Bộ NN&PTNT vừa qua tính đến 31/10/2014 nước diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng (TTCT) 93.316 sản lượng đạt 328 nghìn (chiếm 57,6% tổng sảng lượng tôm nước lợ) Bên cạnh thuận lợi thì năm 2014 tôm Việt Nam vẫn còn gặp thách thức lớn như: Rào cản kháng sinh tiếp tục trở ngại cho xuất khẩu tôm vào Nhật Bản năm 2015 Mức thuế chống bán phá giá mà Bộ thương mại Mỹ công bố vào cuối tháng vừa qua đối với tôm Việt Nam (mức cao 6,37%) bất lợi cho việc xuất tôm vào thị trường Mỹ 2.2.3 Bến Tre Bến Tre tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, có bờ biển dài 65 km, hình thành cù lao An Hóa, cù lao Bảo, cù lao Minh phù sa bồi đắp nhánh sông Cửu Long Bến Tre giáp với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Trà Vinh cách Thành Phố Hồ Chí Minh 85 km có giao thông thuận tiện Với vị trí địa lý thuận lợi nên Bến Tre tỉnh có tiềm lớn việc nuôi trồng thủy sản đặc biệt nuôi tôm thẻ chân trắng Từ năm 2008 Bến Tre bắt đầu nuôi tôm thẻ chân trắng phát tiển nhanh chóng, năm 2011, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng 1.250 góp phần tăng 136% tổng diện tích nuôi tôm Cuối năm 2011, tình hình dịch bệnh tôm sú diễn phức tạp với 21% diện tích bị nhiễm bệnh, hộ chuyển đổi diện tích sang nuôi tôm thẻ chân trắng mang lại hiệu kinh tế cao Năm 2012 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ngày mở rộng huyện Thạnh Phú, Bình Đại khắp tỉnh Bến Tre (Thủy sản Việt Nam, 2012) Tính đến thời điểm nhiều xã, huyện từ mô hình nuôi cá tra chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, đặc biệt xã An Nhơn huyện Thạnh Phú chuyển khoảng 40 diện tích nuôi cá tra sang nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hiệu cao Năm 2013, sản lượng nuôi tôm thẻ chân trắng nhiều nơi vượt qua tôm sú gấp 2,5 lần toàn tỉnh (Sở Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn Bến Tre, 2014) Nhìn chung Bến Tre tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long mạnh nuôi trồng thủy sản đặc biệt tôm thẻ chân trắng Theo thống kê Chi cục Nuôi trồng Thủy sản tỉnh Bến Tre năm 2014 diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 9.054 diện tích nuôi thâm canh chiếm 3.463 Dịch bệnh diễn biến phức tạp gây thiệt hại nặng nề cho tôm nuôi đặc biệt huyện Thạnh Phú, Ba Tri Bình Đại Các bệnh phổ biến đốm trắng, hoại tử quan tạo máu quan biểu mô (IHHNV) bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND) xảy nhiều tôm thẻ Vào thời giàn tỉnh đẩy mạnh công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh tôm nuôi nhằm ngăn chặn kịp thời có dịch bệnh xảy Năm 2015 tỉnh Bến tre đưa tiêu phấn đấu đưa tôm thẻ chân trắng với tôm sú, cá tra, nghêu tôm xanh trở thành đối tượng chủ lực phát triển kinh tế 2.3 Sơ lƣợc công nghệ biofloc ứng dụng nuôi trồng thủy sản 2.3.1 Khái niệm biofloc Theo Avnimelech, (2006) Biofloc tập hợp loại vi sinh vật khác nhau, chủ yếu vi khuẩn, động vật không xương sống kích thước nhỏ, sinh vật dạng sợi, mảnh vụn hữu kết lại thành khối, xốp, màu vàng nâu lơ lửng nước Vi khuẩn biofloc chủ yếu sống dị dưỡng, chúng có khả sinh polymer sinh học (bio-polymer) Polyhydroxy alkanoate (PHA), đặc biệt Poly β hydroxybutyrate (PHB) chất kháng khuẩn nên hạn chế vi khuẩn gây bệnh Poly β – hydroxy butirate Các loài vi khuẩn có khả tạo polymer sinh học: Zooglea ramigera, Escherichia intermedia, Paracolobacterium aerogenoids, Bacillus subtilis, Pseudomonas alcaligenes, Sphaerotillus natans, Bacillus cereus, Flavobacterium Chúng vi khuẩn không gây bệnh, đóng vai trò quan trọng việc xử lý nước có khả thúc đẩy hình thành cặn bùn hình thành hạt biofloc Trong biofloc vật chất hữu chiếm 60-70%, vật chất vô chiếm 30-40%, Trong vật chất hữu vi khuẩn chiếm khoảng 2-20% Theo nguyên cứu Nguyễn Văn Hòa ctv., (2014) hạt biofloc có kích thước phụ thuộc vào độ mặn, độ mặn cao (80-100‰) kích thước hạt biofloc nhỏ (32,5-61,5 μm chiều rộng 61,3-97,9 μm chiều dài) so với độ mặn 35‰ (52,3±18,7 - 98,2±55,7) độ mặn 60‰ (55,3±19,4 - 80,6±41,6) Công nghệ biofloc Để mang lại lợi nhuận cao nghề nuôi trồng thủy sản ngày trọng phát triển từ quy mô sản xuất, nguồn giống đến công nghệ kỹ thuật Song, vấn đề chưa giải nhiều khó khăn quản lý chất lượng nước ao nuôi Chất lượng nước suy giảm tích lũy hàm lượng chất gây độc (NH 3, NO2- , H2S ) lượng thức ăn dư thừa Trong ao nuôi chất gây độc ngày tăng làm phát sinh dịch bệnh gây giảm tỷ lệ sống suất tôm nuôi Công nghệ biofloc giải pháp ứng dụng để giải vấn đề Công nghệ nghiên cứu Yoram Avnimelech Israel Robins McIntosh bước đầu thực nuôi thương mại Belize Và sau áp dụng thành công nuôi tôm nhiều nước giới đặt biệt Indonesia Úc Công nghệ Biofloc ứng dụng nuôi trồng thủy sản xem công nghệ sinh học theo hướng (Avnimelech, 2006) Nếu công nghệ biofloc vận hành tốt chúng tạo bước ngoặc cho nuôi trồng thủy sản thúc đẩy ngành phát triển theo hướng bền vững Để vận hành hệ thống Biofloc phải đạt yêu cầu bản: đảm bảo cung cấp đủ oxy nên máy sục khí phải vận hành liên tục, tỷ lệ C:N điều chỉnh giữ mức 10:1 Trong trình hoạt động Biofloc phải kiểm soát chặc chẽ hàm lượng carbohydrate bổ sung từ rỉ đường, tinh bột ngũ cốc lượng Protein thức ăn, mật độ biofloc Theo Kuhn (2012) công nghệ biofloc gồm hai hệ thống: biofloc chổ bên Khi biofloc áp dụng cách hệ thống cho lợi ích hạn chế riêng biofloc chổ thực trực tiếp ao nuôi cách bổ sung nguồn carbohydrate với tỷ lệ C:N đạt từ 8:1 cao Nguồn carbohydrate từ mật rỉ đường, cám gạo sử dụng để điều chỉnh tỷ lệ C:N Ngoài người nuôi giảm thấp hàm lượng protein thức ăn làm tăng tỷ lệ C:N Công nghệ chổ dễ dàng thực nhu cầu oxy cao Đối với công nghệ biofloc bên hình thành bồn phản ứng sinh học tạo vật chất lơ lửng nước Các bồn phản ứng sinh học loại bỏ chất rắn nitrat tích lũy từ nước thải nuôi trồng thủy sản Công nghệ biofloc bên thực phức tạp tốn (Kuhn, 2012) Trong biofloc yếu tố môi trường mang tính chất định đến mật độ vi sinh vật, thành phần chất dinh dưỡng thể tích hạt biofloc Theo Avnimelech (2006) phát triển hạt biofloc chịu ảnh hưởng nhiệt độ, pH, oxy hòa tan môi trường nước Ngoài tác giả cho tổng vật chất lơ lửng (TSS), vật chất hữu lơ lửng dễ bay (VSS) thông số ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng hạt biofloc Thông thường, hạt biofloc tồn mức độ cao, lượng oxy sử dụng hạt biofloc vượt lượng oxy sử dụng động vật thủy sản nuôi (Kuhn, 2012) Thể thể hạt biofloc, vật chất lơ lửng cao cảng trở ánh sáng truyền vào nước làm giảm nhiệt độ ao nuôi Trong ao nuôi pH cao thường phụ thuộc vào mật độ tảo Khi tảo phát triển chúng tiêu thụ CO trình quang hợp Bổ sung carbohydrate gia tăng mật độ vi khuẩn, chúng cạnh tranh chất dinh dưỡng với phiêu sinh động vật qua quản lý tảo câng pH tốt 2.3.2 Lợi ích biofloc Công nghệ biofloc giải lúc ba vấn đề: Thứ cải thiện chất lượng nước ao nuôi thông qua loại bỏ chất dinh dưỡng, chất thải, hợp chất chứa nitơ nhờ chuyển hóa thành sinh khối vi khuẩn dị dưỡng Thứ hai giảm chi phí thức ăn thông qua việc sử dụng thành phần dinh dưỡng có biofloc để làm thức ăn bổ sung cho đối tượng nuôi Thứ ba có khả phòng bệnh hiệu dựa nguyên lý hoạt động vi khuẩn có biofloc (Avnimelech, 2009) Công nghệ biofloc cải thiện môi trường nước thông qua vi sinh vật trực tiếp thúc đẩy chuyển đổi chất thải thành hợp chất có chứa nitơ đơn giản (Martha & Carlos, 2014) làm giảm thiểu hàm lượng chất độc ao nuôi mặt khác giảm thay nước không cần hệ thống nước phụ trợ bên Trong ao nuôi theo biofloc số lượng vi khuẩn lên đến 10 6-109 CFU/mL (Avnimelech, 2006) Mật độ vi khuẩn cao hoạt động vi khuẩn dị dưỡng biofloc tăng lên với bổ sung nguồn carbon sục khí liên tục Nitrite NO2- N Nitrate NO3- N Nitroge n N2 Tăng vi khuẩn nitrate & sinh vật phù du Sụt khí + nguồn cacbon C/N (1020:1) Giảm TAN, NO2-, NO3- Bioflo c Ammo nia NH3-N Nitroso monas Nitroso coccus Pseudo monas Achro mobact er Nitroba cter Nitrosp ira Hình 2.2 Quá trình sinh học công nghệ Biofloc (Nguồn : Martha & Carlos, 2014) Ngoài lợi ích công nghệ biofloc có khả loại bỏ vi khuẩn có hại thông qua việc cạnh tranh không gian, chất dinh dưỡng Quá trình diễn ngày đêm nhanh gấp 10 lần trình nitrate hóa từ hạn chế phát triển mầm bệnh Trong hệ thống biofloc, trình nitrate hóa sinh học xảy ba giai đoạn Trong giai đoạn đầu, chất ammonia (NH3/NH4+) tạo thức ăn, sản phẩm tiết tôm cá ao nuôi bị nhóm vi khuẩn Nitrosomonas Nitrosococcus nitrite hóa hỗ trợ oxy tạo thành NO2Trong giai đoạn thứ hai, NO2- chuyển thành nitrat (NO3-) vi khuẩn thuộc nhóm Nitrobacter Nitrospira (có oxy) Trong giai đoạn thứ ba, nitrate trải qua trình khử chủ yếu nhóm vi khuẩn Achromobacter Pseudomonas (hiếm khí) tạo thành nitơ (quá trình khử nitơ thiếu oxy) 2.3.3 Hạn chế hệ thống Biofloc Biofloc công nghệ mở bước tiến cho ngành nuôi trồng thủy sản áp dụng năm gần nên khó khăn Vận hành quản lý hệ thống công nghệ biofloc không đơn giản mà đòi hỏi kỹ thuật tương đối phức tạp Chi phí thực cao tiêu tốn nhiều lượng cho việc sử dụng hệ thống sục khí ao nuôi để cung cấp đủ oxy hòa tan Hơn nữa, phải lựa chọn nguồn carbon bổ sung câng tỷ lệ C:N cho cách hợp lý có hiệu 10 2.4 Vi sinh vật vi khuẩn có biofloc Các vi khuẩn biofloc tiết enzym ngoại bào chất kháng khuẩn, chúng có tác dụng chống lại vi khuẩn gây bệnh, loại bỏ trung hòa độc tố vi khuẩn gây hại đến sinh vật phù du tôm nuôi (Suprapto, 2007) Trong hệ thống biofloc, vi sinh vật có vai trò quan trọng việc cung cấp dinh dưỡng cho loài nuôi nguồn thức ăn tự nhiên giàu protein chất béo Vi khuẩn có kích thước nhỏ chiếm đa số biofloc, với vi sinh vật khác thức ăn có giá trị dinh dưỡng cho tôm cá (Avnimelech, 2007) Các vi sinh vật có biofloc góp phần làm đa dạng nguồn thức ăn ao mang lại lợi ích cho đối tượng nuôi Các vi sinh vật biofloc thường chịu ảnh hưởng trực tiếp hai yếu tố: thứ cường độ ánh sáng mặt trời, thứ hai nguồn lượng carbon hữu có ao nuôi Vi khuẩn nhóm phụ thuộc vào hệ thống cung cấp khí liên tục vi khuẩn tiêu thụ khối lượng lớn oxy Ngoài ra, vi khuẩn cần tiêu thụ lượng carbon định carbon nguồn lượng cho tồn phát triển chúng Nồng độ carbon hệ thống phải trì C:N tỷ lệ thích hợp (10-20:1) cho tồn vi khuẩn (Martha & Carlos, 2014) 2.5 Sơ lƣợc số yếu tố môi trƣờng nƣớc Các yếu tố môi trường nhiệt độ, độ đục, pH, tổng ammonia, nitrite, nitrate, chất rắn hòa tan yếu tố quan trọng nuôi trồng thủy sản định đến tỷ lệ sống suất ao nuôi Nếu chất lượng nước suy giảm tạo điều kiện thận lợi cho dịch bệnh phát triển gây hại cho đối tượng nuôi 2.5.1 Nhiệt độ Theo Trương Quốc Phú (2006), lượng nhiệt thủy vực bị bị bốc hơi, phát xạ nhiệt, hấp thụ vào đáy từ dòng chảy khỏi thủy vực thông thường nhiệt độ thủy vực thấp vào buổi sáng lúc 4-5 giờ, cao vào buổi chiều lúc 14-16 Nhiệt độ thay đổi làm ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất, tiêu thụ oxy, thay đổi pH, cản trở trình ion hóa ammonia Nhiệt độ phụ thuộc vào biến động môi trường thay đổi theo mùa.Trong biofloc nhiệt độ ảnh hưởng đến kết dính hạt biofloc Theo Wilen et al., (2000) thấy kết dính floc xảy nhiệt độ thấp (4oC) so với nhiệt độ cao (18-20oC), nhiệt độ thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vi sinh vật biofloc Theo Krishna & Van Loosdrecht (1999) cho nhiệt độ nước trung bình 20-25oC tốt để biofloc ổn định 11 2.5.2 pH pH nước phụ thuộc vào phát triển thực vật, độ kiềm hai trình phân hủy hữu cơ, hô hấp thủy sinh vật, hai trình giải phóng nhiều CO 2, CO2 phản ứng với nước tạo H+ làm giảm pH nước pH tăng trình quang hợp thực vật hấp thu CO Do trình quang hợp diễn theo chu kỳ ngày đêm nên dẫn đến biến động pH theo ngày đêm Những thay đổi pH định tồn vi sinh vật diện biofloc (Mikkelsen et al., 1996) pH thích hợp từ 6,5-9, tùy thuộc vào đối tượng nuôi, pH nhỏ lớn 8,5 ảnh hưởng đến hiệu thành phần biofloc, phát triển tồn đối tượng nuôi Trong hệ thống biofloc, pH thay đổi ngày chịu ảnh hưởng trình hô hấp tảo, vi khuẩn động vật phù du hệ thống ao nuôi pH thay đổi ảnh hưởng đến tính ổn định biofloc ao nuôi (Mikkelsen et al., 1996) Khi pH nhỏ 7,1 hạt floc bể nuôi có biểu bị phá vỡ liên kết, hạt floc nhỏ (Nguyễn Thị Thu Hiền, 2011) pH thích hợp cho phát triển hầu hết loài tảo (là thành phần biofloc) 7-9, tối ưu 8,28,7 (Richmond, 1986) 2.5.3 Độ đục Trong hệ thống nuôi trồng thủy sản, độ đục ảnh hưởng đến khả quang hợp phát triển thực vật nước Mặt khác, độ đục yếu tố đánh giá chất lượng nước (Trương Quốc Phú, 2006) Độ đục cao kết hợp với việc hô hấp của sinh vật phù du cạnh tranh oxy thủy vực làm tăng nhu cầu oxy đối tượng nuôi vào ban đêm Ban ngày độ đục cao làm giảm cường độ truyền ánh sáng vào nước gây cản trở việc quang hợp tạo oxy tảo, oxy thấp không gây thiệt hại cho đối tượng nuôi, mà ảnh hưởng đến vi khuẩn sinh vật phù du biofloc 2.5.4 Độ kiềm Tổng độ kiềm tổng số ion có tính bazơ nước bicarbonat (HCO 3-), carbonat (CO32-) hydroxit (OH-) Bicarbonate dạng độ kiềm, hàm lượng carbonate hydroxit có thể cao tảo hoạt động mạnh một số loại nước nhất định nước thải Trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng, độ kiềm phải từ 80 mg CaCO3/L trở lên để đảm bảo cho tôm tăng trưởng tỷ lệ sống cao (Limsuwan, 2005) Độ kiềm yếu tố quan trọng quyết định đến suất tôm nuôi, độ kiềm cao hay thấp ảnh hưởng đến tôm nuôi Độ kiềm thấp nguồn nước có độ kiềm thấp có hiện diện động vật thân mềm hai mảnh vỏ ao, chúng hấp thụ muối carbonate lọc hết tảo làm thức ăn, kết làm nước có độ kiềm 12 rất thấp Trong biofloc, hoạt động vi khuẩn nitrate nguyên nhân làm giảm độ kiềm Mặt khác độ kiềm thấp làm giảm pH làm ức chế hoạt động vi khuẩn 2.5.5 Oxy hòa tan (DO) Oxy hòa tan nuôi thủy sản chủ yếu từ nguồn: khuếch tán từ không khí, quang hợp thủy sinh vật, hoạt động sinh hóa (Lê Văn Cát ctv, 2006) Trong biofloc hàm lượng oxy hòa tan nước ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt floc, theo Taw (2005) cho oxy hòa tan thích hợp cho đối tôm thẻ chân trắng phát triển biofloc thường lớn mg/L 2.5.6 Tiêu hao oxy hóa học COD Tiêu hao oxy hóa học (COD) lượng oxy tiêu tốn cho trình phân hủy chất hữu thủy vực Đây tiêu dùng để đánh giá mức độ dinh dưỡng môi trường nước Môi trường có hàm lượng COD cao, mức độ ô nhiễm nặng ngược lại (Lê Văn Cát ctv., 2006) Trong ao nuôi phân hủy vật chất hữu điều kiện làm giảm oxy hòa tan phân hủy liên tục chất hữu tạo khử hợp chất nitơ Tốc độ phân hủy vật chất hữu phụ thuộc vào hàm lượng oxy hòa tan, nhiệt độ, pH diện vi sinh vật phân hủy Theo Trương Quốc Phú (2006) hàm lượng COD thích hợp cho ao nuôi thủy sản nằm khoảng 15-30 mg/L, giới hạn tối đa cho phép 35 mg/L 2.5.7 P-PO43- (Phosphorus) Trong đời sống thủy sinh vật Phosphorus nguyên tố dinh dưỡng quan trọng thực vật nguyên sinh động vật Lân có sức ảnh hưởng lớn đến suất sinh học suất tôm nuôi thủy vực Trong trình trao đổi chất hay tổng hợp protein tôm cần có mặt lân Nếu thiếu lân, trình phân hủy vật chất hữu vi sinh vật thủy vực bị hạn chế Trong nước thiên nhiên lân tồn dạng muối Orthophosphate hòa tan dạng photphate ngưng tụ (dạng ngưng tụ dễ bị thủy phân thành Orthophosphate hòa tan) Dạng lân hữu dễ bị chuyển hóa lẫn chuyển hóa thành dạng muối Orthophosphate hòa tan nhờ hoạt động vi sinh vật (Trương Quốc Phú, 2006) Theo Boyd (1998) môi trường có pH cao có nhiều ion Ca 2+, muối Orthophosphate hòa tan bị kết tủa dạng Ca 3(PO4)2, muối phốt bị hấp thu lớp bùn đáy (Avnimelech et al., 2003) Hàm lượng lân PO43- nuôi trồng thủy sản gia tăng chủ yếu chất thải mùn bã hữu đáy ao, lượng thức ăn dư thừa, nguồn nước bổ sung vào ao nuôi Nếu PO43- vượt mức cho phép loài tảo phát triển Vì người nuôi cần trì hàm lượng P-PO43- từ 0,3 – 3,0 mg/L 2.5.8 Tổng vật chất lơ lững (TSS) Theo Rittman McCarty (2001), Ebeling et al., (2006) lượng biofloc ước tính dựa hàm lượng TSS VSS Hàm lượng VSS sử dụng thước đo sinh 13 khối vi khuẩn Mật độ vi khuẩn dị dưỡng tăng làm tăng lượng hạt biofloc kết dính vật chất hữu lơ lửng vi khuẩn dị dưỡng Vi khuẩn phụ thuộc vào chất rắn lơ lửng chất cho vi khuẩn bám vào nơi cung cấp nguồn lượng từ carbon Nếu dư thừa chất lơ lửng ảnh hưởng đến trình hô hấp tôm cá nuôi, gây stress, trường hợp nặng, dẫn đến chết tôm, cá tắc nghẽn mang Đối với tôm thẻ chân trắng, hệ thống biofloc đảm bảo lượng chất lơ lững thích hợp không gây cản trở trình trao đổi oxy tôm cải thiện sản lượng tôm (Martha & Carlos, 2014) Thông thường chất rắn biofloc 500 mg/L Theo Taw (2005) cho nồng độ chất rắn hòa tan từ 200-500 mg/L tốt cho hệ thống biofloc kiểm soát hiệu hàm lượng NH3 ao nuôi Tôm bắt mồi tốt nồng độ chất rắn khoảng 100-300 mg/L 2.5.9 Nitrite Nitrite thủy vực sản phẩm trình oxy hóa ammonia thành nitrite dước tác dụng loài vi khuẩn Nitrosomonas phân bố chủ yếu sống nước Nitrosococcus phân bố chủ yếu sống nước lợ (Trương Quốc Phú, 2006) Theo nghiên cứu cho biết hàm lượng nitrite công nghệ biofloc nên 2mg/L (Martha & Carlos, 2014) 2.5.10 Nitrate Nitrate không độc thủy sinh vật cần thiết cho phát triển loài thủy sinh vật thủy vực Nhưng hàm lượng nitrate cao làm cho tảo phát triển ảnh hưởng đến tôm (Trương Quốc Phú, 2006) Theo Kuhn 2011 hàm lượng Nitrate không vượt 100 mg/L không ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi 2.5.11 Ammonia (TAN) Theo Timmons et al., (2002) cho tổng NH3 NH4+ gọi tổng ammonia (TAN) Ammonia phần lớn có nguồn gốc từ sản phẩm tiết thủy sinh vật lượng thức ăn thừa ao nuôi Trong nước Ammonia tồn Ammonia dang tự gây độc (NH 3) ion Ammonium (NH4+) trạng thái cân phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ pH TAN hệ thống chuyển đổi thành nitrite, nitrate khí nitơ Sự hình thành khí nitơ (N 2) với số lượng không đáng kể ao nuôi trồng thủy sản (El Samra & Olah, 1979) TAN nitrate hấp thụ thực vật phù du TAN có xu hướng tích lũy nhiều ao tôm nguyên nhân vi khuẩn nitrate hóa chưa đủ để phân giải hết hàm lượng TAN tích lũy (Grommen et al., 2002) Thông thường mô hình nuôi truyền thống muốn giải vấn đề TAN ao chủ yếu thay nước công nghệ biofloc hàm lượng TAN giảm đến mức tối đa trình hấp thụ nitơ vi khuẩn mà không cần thay nước Việc bổ sung carbohydrate công nghệ biofloc nhằm cung cấp lượng 14 lớn thức ăn cho vi sinh vật đặc biệt vi khuẩn dị dưỡng có hạt biofloc Vi khuẩn vi sinh vật khác sử dụng nguồn carbohydrate nguồn nguyên liệu tạo lượng phát triển (Avnimelech, 1999) Việc bổ sung nguồn carbohydrate có khả làm giảm nồng độ nitơ có chất thải hay lượng thức ăn thừa thủy vực thông qua vi khuẩn nitrate (Martha & Carlos, 2014) 2.6 Tỷ lệ C:N hệ thống nuôi biofloc Tỷ lệ C:N tính toán cách chia tổng số carbon đầu vào với nitơ tổng số đầu vào sử dụng bổ sung cho ao nuôi tôm (Avnimelech et al., 1989) Bằng cách thêm carbohydrate cho ao nuôi vi khuẩn phát triển kích thích hấp thụ nitơ thông qua việc sản xuất protein vi sinh vật (Avnimelech, 1999) Điều thúc đẩy vi khuẩn phát triển hấp thụ nitơ làm giảm nồng độ ammonia nhanh so với trình nitrate hóa (Hargreaves, 2006) Nồng độ carbon hệ thống phải trì C:N tỷ lệ thích hợp (10-20:1) cho tồn vi khuẩn (Martha & Carlos, 2014) 2.7 Sơ lƣợc carbohydrate Carbohydrate chất bột đường, chất cung cấp lượng cho hoạt động sống (70-80%) vật liệu dinh dưỡng dự trữ, thành phần cấu tạo thể, có chức bảo vệ, điều hòa hoạt động thể (Huỳnh Thị Bạch Yến, 2007) Carbohydrate liên kết với lipid gọi glycolipid, liên kết với protein gọi glycoprotein hai thành phần quan trọng vách tế bào màng tế bào thực vật, động vật vi khuẩn Carbohydrate chia thành ba nhóm chính: monosaccharide gồm glucose, fructose, galactose (đường đơn thường có dạng đồng phân D tự nhiên); oligosaccharide gồm đến 10 đường đơn điển nhóm saccharose, rhafinose, stachiose; nhóm cuối thuộc polysaccharide gồm: tinh bột, cellulose Carbohydrate chiếm tỉ lệ 75% thực vật tồn với số lượng nhỏ động vật dạng glycogen (Nguyễn Tuấn Anh, 2009) Theo Lê Thanh Hùng (2000), tinh bột dạng polysaccharide, chất dự trữ có nhiều thực vật, tinh bột chuỗi dài phân tử bao gồm amylose (20-30%) amylopectin (70-80%) Phân tử amylopectin có chứa liên kiết α-1,4 α-1,6 glycoside Amylose dễ dàng hòa tan nước ấm tạo thành dung dịch có độ nhớt không cao, nhiệt độ dung dịch hạ thấp amylose dễ thoái hóa tạo thành dạng kết tủa Amylopectin tan nước nóng tạo dung dịch có độ nhớt cao, cấu trúc cồng kềnh xu hướng kết tinh lại nên thường không bị thoái hóa Tinh bột có độ tiêu hóa trung bình 80-85% Độ tiêu hóa thay đổi tùy theo nguyện liệu sử dụng phổ biến thức ăn nuôi tôm khả chia sẻ lượng (Shiau & Peng, 1992) Bột gạo: Trong công nghệ biofloc, trước bổ sung vào ao nuôi nên ủ bột gạo gia nhiệt Khi ủ bột gạo với nước hạt tinh bột có bột gạo tăng thể tích hấp 15 thụ nước Khi hạt tinh bột trương phồng lên gọi tượng trương nở hồ tinh bột kích thích nhiệt cắt liên kết hydro phân tử tinh bột trở nên lỏng lẻo Kết amylose amylopetin giải phóng từ dạng liên kết sang dạng tự Tiếp tục ủ bột gạo với khoảng thời gian thích hợp để tinh bột giải phóng hoàn toàn, mặt khác tạo điều cho phát triển vi sinh vật, nấm mốc đặc biệt vi khuẩn lactic Các vi khuẩn có nhiệm vụ chuyển đổi chất xơ, thức ăn khó tiêu hóa thành acid lactic, acetic, vitamin, acid amin chất dinh dưỡng quan trọng khác Tỉ lệ (%) Bảng 2.1 Thành phần sinh hóa bột gạo Thành phần Carbohydrate 74,9 Nước 14,0 Ni tơ 0,21 Lipit 1,50 Acid hữu 0,60 Tro 0,80 ... yếu t môi trường quy trình biofloc khả áp dụng quy trình nghề nuôi t m thẻ nên đề t i Biến động yếu t môi trường ao nuôi t m thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình Biofloc Thạnh Phú-Bến Tre”... nước, Biofloc, B t gạo, t lệ C:N iv DANH MỤC VI T T T BFT 1: ao biofloc nuôi t m theo quy trình biofloc BFT 2: ao biofloc nuôi t m theo quy trình biofloc BFT 3: ao biofloc nuôi t m theo quy trình. .. chứng 5,73 t n/ha Qua phân t ch k t thí nghiệm cho thấy nuôi t m thẻ chân trắng theo quy trình biofloc cho t lệ sống su t cao nuôi theo truyền thống T khóa: t m thẻ chân trắng, yếu t môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình biofloc tại t , Biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình biofloc tại t , Biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo quy trình biofloc tại t

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay