Ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chântrắng

59 178 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:23

LỜI CẢM TẠ Lời xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Tây Đô, với khoa SHUD ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt khóa học Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy: Ths Tăng Minh Khoa người tận tình định hướng, bảo giúp đỡ em suốt trình thực hoàn thành thực tập tốt nghiệp Qua em xin gửi lời cảm ơn đến tập thể trại sản xuất giống Đăng Khoa tạo điều kiện sở vật chất giúp em hoàn thành thực tập tốt nghiệp Lời cảm ơn chân thành xin gửi đến gia đình bạn bạn bè người giúp đỡ động viên em học tập sống Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ! NGUYỄN VŨ NHẬT i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng giai đoạn tốc độ hóa lên chất lượng tôm thẻ chân trắng giống thực qua thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành nhằm nâng cao chất lượng tôm giống nuôi nơi có độ mặn thấp, góp phần hóa tôm với độ mặn thấp để nâng cao chất lượng tôm giống sau hóa Thí nghiệm gồm có nghiệm thức thực từ giai đoạn PL1 đến giai đoạn PL12 gồm: NT1hạ 2,09‰ 11 ngày từ giai đoạn PL1, NT2 hạ 2,55‰ ngày từ giai đoạn PL3, NT3 hạ 3,2‰ ngày từ giai đoạn PL5, NT4 hạ 4,6‰ ngày từ giai đoạn PL7, NT5 hạ 7,66‰ ngày từ giai đoạn PL9, NT6 hạ 23‰ ngày từ giai đoạn PL11 Kết cho thấy tỷ lệ sống tăng trưởng chiều dài nghiệm thức hạ 2,09‰ 11 ngày từ giai đoạn PL1 cao (57,5%, 10,1mm), thấp nghiệm thức hạ 23‰ ngày từ giai đoạn PL11 (40.6%, 8,05mm).Qua đánh giá chất lượng tôm thẻ chân trắng giống gây sốc dung dịch formol 250ppm nghiệm thức, sau thời gian 120 phút, tỷ lệ chết nghiệm thức 0% điều cho thấy tôm giống khỏe chất lượng giống tốt Thí nghiệm gồm có nghiệm thức nghiệm thức hạ xuống độ mặn khác Mỗi ngày hạ 2,09‰ như: nghiệm thức hạ đến 1‰, nghiệm thức hạ đến 2‰, nghiệm thức hạ đến 3‰, nghiệm thức hạ đến 4‰, nghiệm thức đối chứng (nghiệm thức 5) hạ đến 5‰ Chất lượng tôm giống tốt sốc formol 250ppm Sau để tôm hoạt động 24 giờvận chuyển tôm giống 20 phút cho tỷ lệ chết tôm không đáng kể Do đó, ương tôm hạ độ mặn đến 1‰ Từ khóa:Tôm thẻ chân trắng, hóa, nước ii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ i MỤC LỤC .iii DANH SÁCH BẢNG iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 14 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 CHƯƠNG 27 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 27 PHỤ LỤC .A iii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1: Hình dạng tôm thẻ chân trắng .4 Hình 2.2 Vòng đời tôm thẻ chân trắng tự nhiên 10 DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.3.1: Chế độ cho ăn 16 Bảng 3.3.2: Đánh giá chất lượng tôm giống .17 Bảng 3.2: Các tiêu môi trường .18 Bảng 4.1 Các yếu tố môi trường nước nghiệm thức thí nghiệm .19 Bảng 4.2 Tỷ lệ sống (%) ấu trùng tôm thẻ chân trắng thí nghiệm 21 Bảng 4.3 Tăng trưởng chiều dài ấu trùng tôm thẻ chân trắng thí nghiệm .22 Bảng 4.4 Các yếu tố môi trường nước nghiệm thức thí nghiệm .23 Bảng 4.5 Tỷ lệ sống (%) ấu trùng tôm thẻ chân trắng thí nghiệm 24 Bảng 4.6 Tăng trưởng chiều dài ấu trùng tôm thẻ chân trắng thí nghiệm .25 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa từ viết tắt BNN – PTNN Bộ Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn ĐBSCL Đồng bắng sông Cửu Long ĐLC Độ lệch chuẩn C Chiều M Mysis N Nauplius NT Nghiệm thức PL Postlarve S Sáng TAN Total Ammonia Nitrogen TB Trung bình TN Thí nghiệm TLS Tỷ lệ sống Z Zoae v CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Giới thiệu Theo Tổng cục Thủy sản năm 2013,diện tích nuôi tôm nước đạt 652.612 ha, bằng99,2% kỳ năm 2012 Trong đó, diện tích nuôi tôm sú 588.894 ha, tôm thẻ chân trắng 63.719 Sản lượng thu hoạch 475.854 (sản lượng tôm sú 232.853 tấn, tôm thẻ chân trắng 243.001 tấn) Giá trị xuất tôm đạt khoảng 2,5 tỷ USD, tăng gần 33% so kỳ 2012 chiếm 44% tổng giá trị xuất thủy sản nước.Năm 2013 bước kiểm soát dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp, góp phần quan trọng vào thành công vụ nuôi tôm Tuy nhiên, năm 2014do thời tiết không thuận lợi, đầu năm nắng nóng bất thường tỉnh ĐBSCL dịch bệnh tôm xảy nhiều vùng nuôi, gây thiệt hại cho người nuôi tôm, bệnh đốm trắng, đầu vàng, hoại tử gan tụy bệnh phổ biến chưa kiểm soát tốt.Kết thống kê tình hình dịch bệnh tôm nuôi nước lợ địa phương theo chiều hướng bệnh đốm trắng nhiều, chiếm chủ yếu (14.436 chiếm 2,2% diện tích thả nuôi 165,33% so với kỳ năm 2012), bệnh hoại tử gan tụy 6.842,2 giảm đáng kể so với kỳ năm 2011 2012 (chiếm 1,0% diện tích nuôi 24,4% so với kỳ năm 2012) Tôm thẻ chân trắng nuôi độ mặn cao dễ bị bệnhhoại tử gan tụy vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra(độ mặn 5‰, gần nguy bị EMS, điều cho thấy, nước hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh này).Trên sở tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng theo xu hướng nuôi tôm có độ mặn thấp, nguồn nước có độ mặn từ - 5‰ chí 0‰ Vì vậy, người dân có xu hướng nuôi tôm độ mặn thấp ( 32 tháng 2.1.6 Đặc điểm dinh dưỡng Tôm thẻ chân trắng loài động vật ăn tạp thiên ăn động vật Ngoài tự nhiên tôm tích cực bắt mồi vào ban đêm, vào kỳ cường lúc thủy triều lên Tính ăn tôm thay đổi tùy theo giai đoạn phát triển Tôm ăn thịt lẫn lột xác thiếu thức ăn 0.03 0.0804 0.71 -0.131 0.191 0.02 0.0804 0.804 -0.141 0.181 * The mean difference is significant at the 0.05 level L Phụ luc 1.7.2: Bảng thống kê chiều dài PL12 ấu trùng tôm thẻ chân trắng Multiple Comparisons chieu dai_ PL12 LSD (I) nghiem thuc 95% Confidence Interval (J) nghiem thuc Mean Difference (I-J) Std Error 0.9 0.5345 0.098 -0.172 1.972 1.2000* 0.5345 0.029 0.128 2.272 1.8000* 0.5345 0.001 0.728 2.872 2.0000* 0.5345 0.928 3.072 2.0500* 0.5345 0.978 3.122 -0.9 0.5345 0.098 -1.972 0.172 0.3 0.5345 0.577 -0.772 1.372 0.9 0.5345 0.098 -0.172 1.972 1.1000* 0.5345 0.044 0.028 2.172 1.1500* 0.5345 0.036 0.078 2.222 -1.2000* 0.5345 0.029 -2.272 -0.128 -0.3 0.5345 0.577 -1.372 0.772 0.6 0.5345 0.267 -0.472 1.672 0.8 0.5345 0.14 -0.272 1.872 0.85 0.5345 0.118 -0.222 1.922 -1.8000* 0.5345 0.001 -2.872 -0.728 -0.9 0.5345 0.098 -1.972 0.172 -0.6 0.5345 0.267 -1.672 0.472 0.2 0.5345 0.71 -0.872 1.272 0.25 0.5345 0.642 -0.822 1.322 -2.0000* 0.5345 -3.072 -0.928 -1.1000* 0.5345 0.044 -2.172 -0.028 Sig M Lower Bound Upper Bound -0.8 0.5345 0.14 -1.872 0.272 -0.2 0.5345 0.71 -1.272 0.872 0.05 0.5345 0.926 -1.022 1.122 -2.0500* 0.5345 -3.122 -0.978 -1.1500* 0.5345 0.036 -2.222 -0.078 -0.85 0.5345 0.118 -1.922 0.222 -0.25 0.5345 0.642 -1.322 0.822 -0.05 0.5345 0.926 -1.122 1.022 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phụ lục 2.1: Biến động nhiệt độ sáng chiều nghiệm thức thí nghiệm Nghiệm Thức Nghiệm Thức Nghiệm Thức Nghiệm Thức Nghiệm Thức Thời gian S C S C S C S C S C 06/05/2014 28 29 27 28 27,5 28 27 29 27,5 28 07/05/2014 28 29 28,5 28 28 27,5 28 28 28 28 08/05/2014 27 28 28 27 27,5 27 28 28,5 28,5 28 09/05/2014 28 29 28 28 27 28 27 28 28 28,5 10/05/2014 27 28 27 27,5 26,5 29 28 29 29 29 11/05/2014 27 28 28 27 27 28 27,5 28 28 27,5 12/05/2014 26,5 27,5 28 27 26 27 28 28 27 28 13/05/2014 27 28 28,5 27 27 27,5 29 27 27,5 27,5 14/05/2014 28 28 27 27,5 27,5 28 28,5 27,5 28 28 15/05/2014 26,5 28,5 27 28 27 29 27 28 27 28,5 16/05/2014 27 28 27,5 28,5 28 27,5 27,5 28 27,5 29 17/05/2014 27 28 28 27,5 28 28 28 29 28 28,5 18/05/2014 27 28 28,5 27,5 28 27,5 28,5 29 28 29,5 19/05/2014 27 28 28 28 27 28 29 28 28,5 29 N TB 27,2 28,2 27,8 27,6 27,3 27,9 28 28,2 27,9 28,3 ĐLC 0,545 0,469 0,579 0,487 0,611 0,602 0,675 0,611 0,561 0,602 Phụ lục 2.2 Biến động pH sáng chiều nghiệm thức thí nghiệm Nghiệm Thức Nghiệm Thức Nghiệm Thức Nghiệm Thức Nghiệm Thức Thời gian S C S C S C S C S C 06/05/2014 7,5 7,7 7,6 7,8 7,5 7,8 7,6 7,8 7,5 7,7 07/05/2014 7,4 7,8 7,5 7,8 7,5 7,7 7,6 7,7 7,6 7,8 08/05/2014 7,4 7,8 7,6 7,7 7,6 7,8 7,6 7,7 7,7 7,8 09/05/2014 7,3 7,9 7,4 7,8 7,4 7,6 7,5 7,8 7,6 7,8 10/05/2014 7,4 7,7 7,5 7,8 7,6 7,8 7,6 7,8 7,7 7,9 11/05/2014 7,5 7,8 7,6 7,9 7,6 7,7 7,5 7,8 7,6 7,7 12/05/2014 7,5 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,4 7,9 7,6 7,8 13/05/2014 7,6 7,8 7,7 7,8 7,6 7,6 7,5 7,8 7,4 7,8 14/05/2014 7,5 7,9 7,6 7,7 7,5 7,8 7,6 7,8 7,7 7,9 15/05/2014 7,4 7,7 7,5 7,9 7,6 7,8 7,7 7,6 7,5 7,8 16/05/2014 7,5 7,5 7,7 7,8 7,7 7,7 7,5 7,7 7,4 7,9 17/05/2014 7,6 7,6 7,6 7,7 7,5 7,7 7,4 7,8 7,5 7,8 18/05/2014 7,6 7,7 7,6 7,7 7,4 7,7 7,4 7,9 7,6 7,7 19/05/2014 7,6 7,9 7,6 7,6 7,5 7,7 7,5 7,9 7,6 7,8 TB 7,5 7,8 7,6 7,8 7,5 7,7 7,5 7,9 7,6 7,8 ĐLC 0,095 0,116 0,086 0,083 0,094 0,073 0,091 0,086 0,099 0,068 Phụ lục 2.3 Biến động nồng độ N – NO2 nghiệm thức thí nghiệm Thời gian phân tích 06/05/2014 Nghiệm thức I (mg/l) II (mg/l) III (mg/l) IV (mg/l) V (mg/l) 0 0 O 09/05/2014 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 13/05/2014 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 17/05/2014 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 19/05/2014 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 TB 0,26 0,22 0,22 0,26 0,2 ĐLC 0,181 0,192 0,179 0,207 0,158 Phụ lục 2.4 Biến động nồng độ N – NO3 nghiệm thức thí nghiệm Thời gian phân tích Nghiệm thức I (mg/l) II (mg/l) III (mg/l) IV (mg/l) V (mg/l) 06/05/2014 0 0 09/05/2014 1 1 13/05/2014 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 17/05/2014 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 19/05/2014 2 2 TB 1,2 1,18 1,18 1,16 1,22 ĐLC 0,758 0,750 0,750 0,740 0,769 Phụ lục 2.5 Biến động nồng độ TAN (NH4+/NH3)giữa nghiệm thức thí nghiệm Thời gian phân tích Nghiệm thức I (mg/l) II (mg/l) III (mg/l) IV (mg/l) V (mg/l) 06/05/2014 0 0 09/05/2014 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 13/05/2014 0,7 0,8 1,2 1,3 17/05/2014 2 2,5 2,2 P 19/05/2014 2 2,5 2,5 TB 1,04 1,08 1,34 1,16 1,24 ĐLC 0,913 0,889 1,141 0,896 1,078 Phụ lục 2.6 Tỷ lệ sống (%) ấu trùng tôm thẻ chân trắng nghiệm thức thi nghiệm Giai đoạn Lặp lại NT NT NT NT NT 100 100 100 100 100 L1 84 88 83 83 88 L2 88 87 87 87 85 L3 82 85 87 88 84 L4 85 85 84 86 88 TB 84,8 86,3 85,3 86 86,3 ĐLC 2,5 1,5 2,062 2,160 2,062 L1 80 80 85 75 85 L2 80 85 86 77 80 L3 85 84 80 80 76 L4 75 80 78 80 85 TB 80 82,3 79,8 78 81,5 ĐLC 4,082 2,630 3,862 2,450 4,360 L1 67 71 76 71 72 L2 72 72 70 72 73 L3 70 70 70 75 72 L4 73 73 69 74 71 TB 70,5 71,5 71,25 73 72 ĐLC 2,646 1,291 3,202 1,826 0,816 PL1 PL5 PL12 PL14 Q Phụ luc 2.6.1: Bảng thống kê tỷ lệ sống PL5 ấu trùng tôm thẻ chân trắng Multiple Comparisons ty le song_PL5 LSD (I) nghiem thuc 95% Confidence Interval (J) nghiem thuc Mean Difference (I-J) Std Error -1.5 1.472 0.324 -4.64 1.64 -0.5 1.472 0.739 -3.64 2.64 -1.25 1.472 0.409 -4.39 1.89 -1.5 1.472 0.324 -4.64 1.64 1.5 1.472 0.324 -1.64 4.64 1.472 0.507 -2.14 4.14 0.25 1.472 0.867 -2.89 3.39 1.472 -3.14 3.14 0.5 1.472 0.739 -2.64 3.64 -1 1.472 0.507 -4.14 2.14 -0.75 1.472 0.618 -3.89 2.39 -1 1.472 0.507 -4.14 2.14 1.25 1.472 0.409 -1.89 4.39 -0.25 1.472 0.867 -3.39 2.89 0.75 1.472 0.618 -2.39 3.89 -0.25 1.472 0.867 -3.39 2.89 1.5 1.472 0.324 -1.64 4.64 1.472 -3.14 3.14 1.472 0.507 -2.14 4.14 0.25 1.472 0.867 -2.89 3.39 Sig Lower Bound Upper Bound Phụ lục 2.6.2: Bảng thống kê tỷ lệ sống PL12 ấu trùng tôm thẻ chân trắng Multiple Comparisons ty le song_PL12 R LSD (I) nghiem thuc 95% Confidence Interval (J) nghiem thuc Mean Difference (I-J) Std Error -2.25 2.52 0.386 -7.62 3.12 -2.25 2.52 0.386 -7.62 3.12 2.52 0.44 -3.37 7.37 -1.5 2.52 0.561 -6.87 3.87 2.25 2.52 0.386 -3.12 7.62 2.52 -5.37 5.37 4.25 2.52 0.112 -1.12 9.62 0.75 2.52 0.77 -4.62 6.12 2.25 2.52 0.386 -3.12 7.62 2.52 -5.37 5.37 4.25 2.52 0.112 -1.12 9.62 0.75 2.52 0.77 -4.62 6.12 -2 2.52 0.44 -7.37 3.37 -4.25 2.52 0.112 -9.62 1.12 -4.25 2.52 0.112 -9.62 1.12 -3.5 2.52 0.185 -8.87 1.87 1.5 2.52 0.561 -3.87 6.87 -0.75 2.52 0.77 -6.12 4.62 -0.75 2.52 0.77 -6.12 4.62 3.5 2.52 0.185 -1.87 8.87 Sig Lower Bound Upper Bound Phụ lục 2.6.3: Bảng thống kê tỷ lệ sống PL14 ấu trùng tôm thẻ chân trắng S Multiple Comparisons ty le song - PL14 LSD (I) (J) 95% Confidence Interval nghiem nghiem Mean Difference thuc thuc -1.000 1.514 0.519 -4.23 2.23 -.750 1.514 0.627 -3.98 2.48 -2.500 1.514 0.119 -5.73 73 -1.500 1.514 0.337 -4.73 1.73 1.000 1.514 0.519 -2.23 4.23 250 1.514 0.871 -2.98 3.48 -1.500 1.514 0.337 -4.73 1.73 -.500 1.514 0.746 -3.73 2.73 750 1.514 0.627 -2.48 3.98 -.250 1.514 0.871 -3.48 2.98 -1.750 1.514 0.266 -4.98 1.48 -.750 1.514 0.627 -3.98 2.48 2.500 1.514 0.119 -.73 5.73 1.500 1.514 0.337 -1.73 4.73 1.750 1.514 0.266 -1.48 4.98 1.000 1.514 0.519 -2.23 4.23 1.500 1.514 0.337 -1.73 4.73 500 1.514 0.746 -2.73 3.73 750 1.514 0.627 -2.48 3.98 -1.000 1.514 0.519 -4.23 2.23 (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Phụ lục 2.7 Chiều dài ấu trùng tôm thẻ chân trắng nghiệm thức thí nghiệm Nghiệm Lặp lại thức PL1 L1 NT1 L2 L3 5,5 PL5 PL12 PL14 6,2 9,2 12 6,0 9,5 12 5,7 12 14 T L4 6,1 13 14 L5 6,4 10 12 L6 6,3 10 L7 6,2 10 L8 6,0 9,5 L9 5,7 10 L10 5,8 10 TB 6,04 9,87 11,4 ĐLC 0,246 1,442 1,701 L1 6,2 14 L2 6,3 13 L3 6,0 13 L4 5,7 10 13 5,8 13 11,5 L6 6,0 10 10 L7 6,0 10 10,5 L8 6,2 9,5 L9 6,1 9 L10 6,0 10 TB 6,03 9,7 11,3 ĐLC 0,183 1,338 1,889 6,0 13 11 L2 6,4 10 14 L3 6,2 10 10 L4 5,8 10 L5 5,5 NT2 NT3 L1 5,5 U L5 5,9 9 L6 6,0 13 L7 6,0 10 10 L8 6,0 9,5 10 L9 6,3 11 L10 5,9 11 TB 6,05 9,75 10,9 ĐLC 0,190 1,230 1,524 L1 6,0 13 14 L2 5,7 10 13 L3 5,7 10 14 L4 5,9 11 6,0 10 L6 6,3 10 L7 6,4 12 L8 6,2 11 12 L9 6,5 10 10 L10 6,0 10 10 TB 6,07 10 11,6 ĐLC 0,275 1,247 1,647 14 L2 14 L3 10 L4 6,5 13 10 L5 6,3 10 10 L5 5,5 NT4 NT5 L1 5,5 V L6 6,3 10 L7 6,2 11 L8 5,8 10 13 L9 5,9 13 L10 6,2 13 TB 6,12 9,9 11,5 ĐLC 0,215 1,286 2,069 Phụ lục 2.7.1: Bảng thống kê chiều dài PL5 ấu trùng tôm thẻ chân trắng Multiple Comparisons CHIEU DAI_PL5 LSD (I) NGHIEM THUC (J) NGHIEM THUC 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error 0.01 0.1004 0.921 -0.192 0.212 -0.01 0.1004 0.921 -0.212 0.192 -0.03 0.1004 0.766 -0.232 0.172 -0.08 0.1004 0.43 -0.282 0.122 -0.01 0.1004 0.921 -0.212 0.192 -0.02 0.1004 0.843 -0.222 0.182 -0.04 0.1004 0.692 -0.242 0.162 -0.09 0.1004 0.375 -0.292 0.112 0.01 0.1004 0.921 -0.192 0.212 0.02 0.1004 0.843 -0.182 0.222 -0.02 0.1004 0.843 -0.222 0.182 -0.07 0.1004 0.489 -0.272 0.132 0.03 0.1004 0.766 -0.172 0.232 0.04 0.1004 0.692 -0.162 0.242 Sig Lower Bound Upper Bound W 0.02 0.1004 0.843 -0.182 0.222 -0.05 0.1004 0.621 -0.252 0.152 0.08 0.1004 0.43 -0.122 0.282 0.09 0.1004 0.375 -0.112 0.292 0.07 0.1004 0.489 -0.132 0.272 0.05 0.1004 0.621 -0.152 0.252 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phụ lục 2.7.2: Bảng thống kê chiều dài PL12 ấu trùng tôm thẻ chân trắng Multiple Comparisons CHIEU DAI_PL12 LSD (I) NGHIEM THUC (J) NGHIEM THUC 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error 0.17 0.5863 0.773 -1.011 1.351 0.12 0.5863 0.839 -1.061 1.301 -0.13 0.5863 0.826 -1.311 1.051 -0.03 0.5863 0.959 -1.211 1.151 -0.17 0.5863 0.773 -1.351 1.011 -0.05 0.5863 0.932 -1.231 1.131 -0.3 0.5863 0.611 -1.481 0.881 -0.2 0.5863 0.735 -1.381 0.981 -0.12 0.5863 0.839 -1.301 1.061 0.05 0.5863 0.932 -1.131 1.231 -0.25 0.5863 0.672 -1.431 0.931 -0.15 0.5863 0.799 -1.331 1.031 0.13 0.5863 0.826 -1.051 1.311 0.3 0.5863 0.611 -0.881 1.481 0.25 0.5863 0.672 -0.931 1.431 0.1 0.5863 0.865 -1.081 1.281 Sig Lower Bound Upper Bound X 0.03 0.5863 0.959 -1.151 1.211 0.2 0.5863 0.735 -0.981 1.381 0.15 0.5863 0.799 -1.031 1.331 -0.1 0.5863 0.865 -1.281 1.081 * The mean difference is significant at the 0.05 level Phụ lục 2.7.3: Bảng thống kê chiều dài PL14 ấu trùng tôm thẻ chân trắng Multiple Comparisons CHIEU DAI_PL14 LSD (I) NGHIEM THUC (J) NGHIEM THUC 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error 0.1 0.7943 0.9 -1.5 1.7 0.45 0.7943 0.574 -1.15 2.05 -0.25 0.7943 0.754 -1.85 1.35 -0.15 0.7943 0.851 -1.75 1.45 -0.1 0.7943 0.9 -1.7 1.5 0.35 0.7943 0.662 -1.25 1.95 -0.35 0.7943 0.662 -1.95 1.25 -0.25 0.7943 0.754 -1.85 1.35 -0.45 0.7943 0.574 -2.05 1.15 -0.35 0.7943 0.662 -1.95 1.25 -0.7 0.7943 0.383 -2.3 0.9 -0.6 0.7943 0.454 -2.2 1 0.25 0.7943 0.754 -1.35 1.85 0.35 0.7943 0.662 -1.25 1.95 0.7 0.7943 0.383 -0.9 2.3 0.1 0.7943 0.9 -1.5 1.7 0.15 0.7943 0.851 -1.45 1.75 0.25 0.7943 0.754 -1.35 1.85 Sig Lower Bound Upper Bound Y 0.6 0.7943 0.454 -1 2.2 -0.1 0.7943 0.9 -1.7 1.5 * The mean difference is significant at the 0.05 level Z ... hưởng giai đoạn tốc độ hóa lên chất lượng tôm thẻ chântrắng thực nhằm đưa biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tôm giống nuôi nơi có độ mặn thấp, góp phần hóa tôm với độ mặn thấp để nâng cao chất. .. cứu ảnh hưởng giai đoạn tốc độ hóa lên chất lượng tôm thẻ chân trắng giống thực qua thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành nhằm nâng cao chất lượng tôm giống nuôi nơi có độ mặn thấp, góp phần hóa tôm. .. chất lượng tôm giống sau hóa 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm giải pháp nâng cao tỷ lệ sống sau hóa thả nuôi vùng có độ mặn thấp 1.3 Nội dung thực - Đánh giá ảnh hưởng tốc độ hóa độ mặn đến chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chântrắng , Ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chântrắng , Ảnh hưởng của giai đoạn và tốc độ thuần hóa lên chất lượng tôm thẻ chântrắng , LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, 1 Đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Số tôm chết khoảng 5% trong tổng số tôm gây sốc fomol là tốt nhất., Tiến hành gây sốc PL12 bằng dung dịch formol 250 ppm tiến hành trên 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 100 con sau thời gian 120 phút. Kết quả, tỷ lệ chết của các nghiệm thức là 0% điều này cho thấy PL có sức chịu đựng tốt, tôm giống khỏe chất lượng con giống, Nghiên cứu lại thí nghiệm mật độ ấu trùng tôm thẻ chân trắng với mật độ cao hơn nhằm tìm ra mật độ thích hợp cho ấu trùng tôm thẻ chân trẳng ở 1‰.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay