Xây dựng website quản lý mua bán máy tính của một cửa hàng

69 133 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:22

DA.r Hep rAv o0 KHOA KY THUAT CONG NGI4 rRrIoNG cor,r LStL KHOA LUAN TOT NGHIEP DAI HQC xAv DUI\G wEBSrrE QUAN LI MUA BAN MAY VI TINH CUA MQT CIIAHANG S$h viOn thqc hiQn: Crln bQ hufng VO THI THI-IY LINH MSSV: 07s 1010046 d6n: ThS NGLIYEN VIET HITYNH MAI MSCB : T05-151 11-46.00.5212 C6n b0 phin biqn ThS TB THI THU LAN Lufn vin tluqc bio vQ t4i: HQi eOng ch6m lufln vdn tOt nghiQp B0 mdn Tin Hgc .Khoa vdo ngdy 14 th6ng 06 ndm z\li- K! Thuat COng Nghe, Trudng D4i hgc Tdy DO M6 s6 ac tai: o+ L.003745 NHAN xET COA GlAo V|EN srEfc{ Kh6a luqn tdt nghiOp LOI CAM ON ao*aa Sau ndm hoc tap dudi m6i trudng E4i Hgc Tdy D6, ngodi sy n6 luc cria bin thAn cdn phai k0 d6n c6ng sirc cria gia dinh, nguoi thdn, qui thAy c6 vh ban bd da t4n tinh girip dO, huong d6n va truydn dpt nhtng ki6n thirc, kinh nghiQm qui b6o cho chring em c6 dugc ki6n thirc nhu ngdy h6m Tru6c htit em xin ch6n thdnh cim on qui thdy c6 Khoa Ki Thu4t C6ng Nghq dd truyon d4t nhftng ki6n thric cdn bdn lirm co so cho em thuc hipn dO tdi niy Em xin ch6n thdnh c6m on c6 Nguy6n Vi6t Huj,nh Mai dd tQn tinh hudng d6n em su6t thoi gian thuc hiQn dO tai ndy Vd em cffng xin chdn thdnh cim on cdc bpn dA girip dd vd d6ng g6p y ki6n girip em hodn thdnh lu4n vdn ndy Xin chdn thdnh cdm cyn! Sinh vi6n thgc hiQn: VO ThiThuy Linh MSSV:0751010046 SVTH: VO Thi Thuy Linh Kh6a luQn t6t nghiQp SVTH: VO Thi Thuy Linh Trang Kh6a luan t6t nghiQp a SVTH: VO Thi Thuy Linh Trang Kh6a luAn t6t nghiQp ri Hrfu vA uEr rAr SVTH: Vo Thi Thiy Linh Trang Kh5a lu4n t6t nghiQp TOM TAT Hi6n nay, c6ng nghQ th6ng tin khdng ngirng ph6t tri6n m4nh m6 M6y vi tinh dugc dua vdo ring dpng cho t6t cir cdc linh vuc kinh t6, chinh tri, x6 hQi, gi6o duc, thdm chf tro thdnh m6t phuong tiQn kh6ng thO thi6u doi s6ng Vd internet cfrng tro m6t img dyng kh6ng th6 thitiu AOi vOi hing triQu ngudi tr6n thti gi6i Th6ng qua internet chting ta c6 thO khai th6c dugc ngu6n tdi nguy6n th6ng tin kh6ng 16 tr6n todn th6 gi6i Nhu cAu tim ki6m th6ng tin ngiy cdng tdng, c6c dlch vu cung c6p th6ng tin ngdy cang ph6t tri0n Cric trang web ngdy kh6ng cdn don thuAn ld c5c trang th6ng tin md chirng ph6t tri6n vdi hinh thric r6t da d4ng D4c biQt ld hinh thfrc thuong m?i diQn tri Vi vay em quytit Ghinh6? > (tP SVTH: Vo Thi Thty Linh Trang 54 Kh6a luan t6t nghiQp * Code ki6m tra dlng nh$p: (meta http-equiv:"Content-Type" content:"text/htm1; charset:utf-8 " /> Ki0m tra dAng nhAp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website quản lý mua bán máy tính của một cửa hàng , Xây dựng website quản lý mua bán máy tính của một cửa hàng , Xây dựng website quản lý mua bán máy tính của một cửa hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay