Xây dựng website báo điện tử có hỗ trợ việc lấy tin từ các website khá

57 110 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:14

TRUOIYG DAI HOC TAY PO KHoA rY rnuAr e c6xc NGHE a"AffiAe"6 ( g,*u*xc s4,l r{S* r&Yfi6 LUAN VAN TOT NGHITP DAI HQC Di tdi: xAv oUxc WEBSITE Bio DIE]v rU c6 HO rRq wlc rrN rtl ciic w'nnsrca xuic tiy Sinh vi€n thuc hiQn: Vd Minh Hodng Gi6ng vi€n hu6ng d6n: ThS: LO Thi Thu Lan MSSV:0851010025 L6p: DH Tin Hgc C6n bQ ph6n biQn ThS: Nguy6n Chi Cucrng Luan vdn dugc b6o v€ tgi: hQi ddng ch6m lupn v[n t6t nghiQp bQ Khoa k! thqt c6ng nghe, truong Epi Hqc TAy D6 vdo ngiy th6ng ndm m6n: Md sd d6 tdi: KLDH 011 C6 the tim hiiiu khoa 1u4n t4i: Thu vi€n: Trudng Dai Hgc TAy D6 L.003706 SVTH: V6 Minh Hoirng Lupn VEn T5t NghiQp LOI CAM ON 'rrf,[Irr T6i xin ch6n thinh cim COng Nghe crn d6n c6c thiy c6 khoa K! Thuflt - thdi gian qua dE hu6ng d5n truydn d4t c6c kitin thric cria nhfi'ng mdn hgc 1i6n quan di5 tao cho tdi c6 co so d6 thgc -t tar nlgn de T6i cfing xin grii loi cim bd cria t6i dA girip
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website báo điện tử có hỗ trợ việc lấy tin từ các website khá , Xây dựng website báo điện tử có hỗ trợ việc lấy tin từ các website khá , Xây dựng website báo điện tử có hỗ trợ việc lấy tin từ các website khá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay