ĐỀ CƯƠNG rút gọn KIẾN THỨC SINH học 12 TRONG 10 TRANG

10 275 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:12

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 GIÁO VIÊN BỘ MÔN SINH : NGUYỄN CAO KHẢI - DĐ :0908.050 182 ĐỀ CƯƠNG RÚT GỌN ÔN THI TNPT 2016- MÔN SINH LỚP 12 Bài : GEN – MÃ DI TRUYỀN – NHÂN ĐÔI AND On Th iD Ho c0 Câu : Gen ? Có loại gen ? - Gen đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm định (ARN pôlipeptit) Có loại gen cấu trúc gen điều hoà (khác chủ yếu sản phẩm) Câu : Trình bày cấu trúc chung gen mã hoá prôtêin ? Gen cấu trúc có vùng trình tự Nu - Vùng điều hoà : nằm đầu 3’ mạch gốc, chứa trình tự Nu khởi động điều hoà phiên mã - Vùng mã hoá : mang thông tin mã hoá axit amin - Vùng kết thúc : nằm đầu 5’ mạch gốc, mang tín hiệu kết thúc phiên mã Gen sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục (gen không phân mảnh), sinh vật nhân thực vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ đoạn êxôn đoạn intron (gen phân mảnh) gr ou ps /T Li eu Câu : Mã di truyền (MDT) có đặc điểm ? MDT có tính liên tục, đọc thành cụm nuclêôtit mARN (mã ba).- MDT có tính phổ biến (tất loài sv dùng chung mã di truyền). MDT có tính đặc hiệu (1 ba mã hoá loại axit amin).- - MDT có tính thoái hoá (nhiều ba khác xác định loại axit amin) Câu : Nhân đôi ADN xảy lúc ? theo nguyên tắc ? * Nhân đôi ADN xảy nhân tế bào kì trung gian (trước lúc phân bào) * Nguyên tắc bổ sung : (A-T ; G-X) Nguyên tắc bán bảo tồn : từ phân tử ADN mẹ tạo phân tử ADN giống giống mẹ Mỗi ADN có mạch mạch cũ ADN mẹ Câu : Diễn tiến việc tổng hợp mạch dựa mạch khuôn ADN nào? Vì theo cách khác ? - Enzim ADN-pôlimêraza lắp ráp Nu tự theo nguyên tắc bổ sung (A-T ; G-X) :* Trên mạch khuôn 3’– 5’ mạch tổng hợp liên tục theo chiều 5’ – 3’- * Trên mạch khuôn 5’– 3’ mạch tổng hợp đoạn theo chiều 5’ – 3’ - Enzim Ligaza nối đoạn Okazaki lại với - Vì mạch đơn tổng hợp luôn có chiều 5’  3’ m/ Bài : PHIÊN MÃ & DỊCH MÃ ww w fa ce bo ok c o Câu : Phiên mã ? Diễn biến kết trình phiên mã ?-Phiên mã trình tổng hợp ARN, xảy nhân tế bào.-* Mạch 3’– 5’ gen làm khuôn, gọi mạch mã gốc * Enzim ARN-pôlimêraza lắp ráp N tự theo NTBS :Agốc= rU ; Tgốc= rA ; Ggốc  rX ; Xgốc  rG * Kết : tạo phân tử ARN có chiều 5’  3’ Ở sv nhân thực, mARN sơ khai loại bỏ đoạn intron nối đoạn êxôn tạo thành mARN trưởng thành tế bào chất làm khuôn tổng hợp prôtêin Câu : Dịch mã ? Diễn biến kết trình dịch mã ?Dịch mã trình tổng hợp prôtêin, xảy tế bào chất ribôxôm. tARN mang đối mã (anticôđon) 3’UAX 5’ bổ sung với côđon mở đầu 5’AUG 3’ mARN - Axit amin mở đầu Metiônin sv nhân thực Formil-Met sv nhân sơ.- - Quá trình dịch mã chấm dứt ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc mARN : UAA, UAG, UGA - Kết : Axit amin mở đầu bị cắt khỏi chuỗi pôlipeptit tác dụng enzim đặc hiệu Chuỗi pôlipeptit tiếp tục hình thành prôtêin bậc cao hơn.- Câu 10 : Vai trò pôliribôxôm trình tổng hợp prôtêin ? Nhóm – 20 ribôxôm hoạt động mARN để làm tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin loại Câu : Các loại ARN chức ? - mARN : mang thông tin di truyền, làm khuôn cho trình dịch mã - - tARN : vận chuyển axit amin – rARN : cấu trúc nên ribôxôm Câu : Viết côđon mở đầu kết thúc mARN ? đọc theo chiều từ 5’  ‘.- Côđon mở đầu : 5’ AUG 3’- Côđon kết thúc : 5’ UAA 3’ ; 5’ UAG 3’ ; 5’ UGA 3’ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Bài : ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN iD Ho c0 Câu 11 : Điều hòa hoạt động gen điều hoà lượng sản phẩm gen tạo tế bào • F.Jacôp J.Mônô phát chế điều hòa hoạt động gen vi khuẩn E.coli năm 1961 • Ôpêron gồm có : vùng khởi động P – vùng vận hành O – nhóm gen cấu trúc • Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế liên kết vùng vận hành O, ngăn cản trình phiên mã • Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ (E.coli) chủ yếu diễn giai đoạn phiên mã On Th Bài : ĐỘT BIẾN GEN ww w fa ce bo ok c o m/ gr ou ps /T Li eu Câu 12 : Đột biến gen ? Có dạng ? Thể đột biến ? - Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, đột biến liên quan tới cặp nuclêôtit gọi đột biến điểm Có dạng đột biến điểm : mất, thêm thay cặp nuclêôtit - Thể đột biến cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình Câu 13 : Cơ chế phát sinh đột biến gen ? - Sự bắt cặp không nhân đôi ADN Ví dụ, Guanin dạng (G*) kết cặp với timin (T) tạo nên đột biến thay (G – X) (A – T) : X - G*  G*- T  T - A - Tác động tác nhân vật lí Ví dụ : tia tử ngoại (UV) làm cho bazơ timin mạch liên kết với gây đột biến cặp A-T - Tác động tác nhân hoá học Ví dụ : hoá chất 5BU gây đột biến thay cặp (A-T) (G-X) A - T  A - 5BU  5BU - G  G - X - Tác động tác nhân sinh học virut viêm gan B, virut hecpet, gây đột biến gen Câu 14 : Hậu đột biến gen cấu trúc ?- • cặp Nu liền gen mã hoá axit amin phân tử prôtêin • Thay cặp Nu gây biến đổi axit amin.- • Mất thêm cặp Nu tất tiếp sau bị thay đổi Nếu xảy cuối gen gây hậu phía đầu gen Câu 15 : Hậu đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố ? ĐBG phụ thuộc vào loại, liều lượng, cường độ … tác nhân gây đột biến đặc điểm cấu trúc gen Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen Câu 16 : Nêu vai trò ý nghĩa đột biến gen ? - ĐBG làm xuất alen , cung cấp nguyên liệu cho trình tiến hoá chọn giống - Tần số ĐBG thấp (10-6 – 10-4) số lượng gen tế bào lớn nên số lượng gen đột biến tạo hệ đáng kể, tạo nên nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho trình tiến hoá www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Bài : ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST Câu 17 : Đột biến cấu trúc NST biến đổi cấu trúc NST, liên quan tới trình tự gen Ý NGHĨA CÁC DẠNG CƠ CHẾ HẬU QUẢ Gây chết giảm sức sống Ví dụ, phần vai dài NST số 22 gây bệnh ung thư máu ác tính ĐẢO ĐOẠN - NST bị đoạn không chứa tâm động - Do trao đổi chéo không cân crômatit - đoạn NST lặp lại hay nhiều lần - Do trao đổi chéo không cân crômatit đoạn NST đứt đảo ngược 1800 nối lại CHUYỂN ĐOẠN đoạn NST đứt chuyển đến vị trí NST NST khác Có ý nghĩa lớn tiến hoá chọn giống Ví dụ, tăng hoạt tính enzim amilaza công nghiệp sản xuất bia Ít ảnh hưởng tới sức sống thể Tạo đa dạng nòi loài Chuyển đoạn lớn gây giảm khả sinh sản - Hình thành loài - Phòng trừ sâu hại biện pháp di truyền Ho c0 Làm tăng giảm mức biểu tính trạng LẶP ĐOẠN - Loại bỏ gen xấu - Định vị gen → xây dựng đồ di truyền iD MẤT ĐOẠN On Th Bài : ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST -CHƯƠNG DI TRUYỀN HỌC- gr ou ps /T Li eu Câu 18 : Đột biến lệch bội ? - Đột biến làm thay đổi số lượng NST hay số cặp NST tương đồng Ví dụ, thể không (2n – 2) ; thể (2n – 1) ; thể kép (2n -1 -1) ; thể ba (2n + 1); thể bốn (2n + 2) Câu 19 : Cơ chế phát sinh thể lệch bội ? - Trong giảm phân, cặp NST không phân li tạo giao tử bất thường (n+1) (n –1) Trong thụ tinh, giao tử (n+1) x giao tử (n) → thể ba (2n + 1) giao tử (n–1) x giao tử (n) → thể (2n – 1) - Trong nguyên phân, đột biến lệch bội tế bào sinh dưỡng 2n hình thành thể khảm Câu 20 : Hậu thể lệch bội ? - Thường không sống hay giảm sức sống, giảm sinh sản + Ở người : hội chứng Đao (3 NST số 21) ; hội chứng 3X (XXX) ; hội chứng Tơcnơ (XO) ; hội chứng Clai phentơ (XXY) + Ở thực vật : cà độc dược 2n = 24 có 12 thể ba cho 12 dạng khác Câu 21 : Đột biến đa bội ? Đột biến làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài lớn 2n Ta phân biệt tự đa bội (3n, 4n, 5n, …) dị đa bội (2n + 2n) Câu 22 : Cơ chế phát sinh thể đa bội ? - Giao tử (2n) kết hợp giao tử (n) tạo thể tam bội 3n Các giao tử (2n) kết hợp với tạo thể tứ bội 4n Trong lần nguyên phân hợp tử, tất NST không phân li tạo thể tứ bội - Lai xa kết hợp đa bội hoá tạo thể dị đa bội gọi thể song nhị bội Câu 23 : Đặc điểm thể đa bội ? Hàm lượng ADN tăng lên gấp bội Vì vậy, thể đa bội có tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, sức chống chịu tốt, suất cao Riêng thể đa bội lẻ không khả sinh sản hữu tính, sinh sản sinh dưỡng Ví dụ, ăn không hạt cam, nho, bưởi, thường thể đa bội lẻ (Nội dung ôn luyện 8→ 13)- Bài : QUY LUẬT PHÂN LI ww w fa ce bo ok c o m/ Câu : Menđen dùng đối tượng phương pháp để phát quy luật di truyền ? - Đậu Hà Lan 2n = 14 (Pisum sativum) - Phương pháp phân tích thể lai Câu : Menđen tiến hành phương pháp nghiên cứu di truyền ? - (1) Tạo dòng tự thụ phấn.- (2) Lai dòng phân tích kết F 1, F2, F3.- (3) Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai.- (4) Tiến hành thí nghiệm chứng minh Câu : Điều kiện nghiệm quy luật phân li ? - Giảm phân diễn bình thường : alen gen phân li đồng giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen Câu : Lai phân tích ? Ý nghĩa phép lai ? - Lai phân tích phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang tính trạng lặn để xác định cá thể mang tính trạng trội chủng hay không Nếu : Fa đồng tính  Cá thể mang tính trội chủng AA Fa phân li 1:1  Cá thể mang tính trội không chủng Aa (dị hợp) - Ý nghĩa : Lai phân tích cho phép ta xác định tính trội-lặn Câu : Vận dụng QL phân li Menđen vào tập di truyền ▪ Kiểu gen bố mẹ  Kết đời - (P) Aa x Aa → kiểu gen (1AA : 2Aa : 1aa)  kiểu hình (3 trội : lặn)  kiểu hình (1 trội : lặn) - (P) Aa x aa → kiểu gen (1Aa : 1aa)  kiểu hình (100% trội) - (P) Aa x AA → kiểu gen (1AA : 1Aa)  Kiểu gen bố mẹ ▪ Kết đời - (F1) trội : lặn  P : Aa x Aa - (F1) trội : lặn  P : Aa x aa  P : AA x AA AA x Aa AA x aa - (F1) 100% trội www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ab c o m/ gr ou ps /T Li eu On Th iD Ho c0 Bài : QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Câu : Điều kiện nghiệm QL phân li độc lập ? Cơ sở tế bào học QL phân li độc lập ?- Mỗi cặp gen nằm cặp NST.- - Sự phân li độc lập tổ hợp tự NST giảm phân → Sự phân li độc lập tổ hợp tự alen → (Kết chung nhiều phép lai = tích kết phép lai) Câu : Ý nghĩa QL phân li độc lập tiến hoá chọn giống ? + Dự đoán kết kiểu hình đời sau, có lợi sản xuất + Tạo số lượng lớn biến dị tổ hợp nguồn nguyên liệu tiến hoá thứ cấp Câu : Công thức tổng quát QL phân li độc lập ? - Số loại giao tử Fn = 2n - Số loại KG Fn = 3n - Tỉ lệ KG Fn = (1: 2: 1)n n n - Số tổ hợp Fn = - Số loại KH Fn = - Tỉ lệ KH Fn = (3 : 1)n Bài 10 : TƯƠNG TÁC GEN & TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN Câu : Tương tác gen ? Có kiểu tương tác gen ? +Tương tác gen tượng tác động qua lại nhiều gen không alen để xác định tính trạng +Tùy theo kiểu tương tác mà cho hệ lai khác bố mẹ tỉ lệ kiểu hình : - : : : : : : (tương tác bổ sung) - 12 : : 13 : : : (tương tác át chế) - 15 : : : : : (tương tác cộng gộp) Câu 10 : Thế tương tác cộng gộp ? Ý nghĩa ? Tương tác cộng gộp trường hợp gen trội không alen tương tác làm tăng biểu KH, có ý nghĩa sản xuất, chi phối tính trạng số lượng (năng suất) Câu 11 : Gen đa hiệu ? Ý nghĩa ? - Sản phẩm gen tác động lên biểu nhiều tính trạng khác (1 gen quy định nhiều tính trạng) Bài 11 : LIÊN KẾT GEN & HOÁN VỊ GEN Câu 12 : Đối tượng Moocgan sử dụng nghiên cứu di truyền ? Ruồi giấm, 2n = Câu 13 : Liên kết gen ? Số nhóm liên kết gen loài ? - Các gen không alen NST di truyền không tách rời làm thành nhóm gen liên kết Số nhóm liên kết số NST đơn bội (n) loài Câu 14 : Trình bày thí nghiệm LKG HVG Morgan Ptc : ♀ Thân xám, cánh dài x ♂ Thân đen, cánh cụt → F : 100% Thân xám, cánh dài - Morgan cho ruồi đực ♂ F1 lai phân tích : FA : 50% xám, dài : 50% đen, cụt - Morgan cho ruồi ♀ F1 lai phân tích : FA : 41,5% xám, dài : 41,5% đen, cụt : 8,5% xám, cụt : 8,5% đen, dài - Khi dùng phép lai phân tích, Morgan phát : ruồi giấm đực có LKG ; ruồi giấm có HVG Câu 15 : Cơ sở tế bào học LKG – HVG - LKG : Morgan cho gen quy định màu sắc thân hình dạng cánh nằm NST - HVG : Morgan cho có tượng bắt chéo crômatit cặp NST tương đồng kì trước GP → Trao đổi đoạn NST → Hoán vị gen Câu 16 : Ý nghĩa LKG – HVG ? Bản đồ di truyền ? LKG hạn chế BD tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững gen NST.- - HVG tạo nhiều biến dị tổ hợp, tạo điều kiện cho gen quý tổ hợp thành nhóm gen liên kết - Bản đồ di truyền sơ đồ vị trí xếp tương đối gen NST (1 cM = 1% HVG) Câu 17 : Nhận biết LKG – HVG 1/ LIÊN KẾT GEN AB - Cách viết giao tử Ví dụ liên kết gen cho loại giao tử 50% AB = 50% ab bo ok - Trong lai phân tích : (P) AB/ab x ab/ab (P) Ab/aB x ab/ab - Trong lai tạp giao : (P) AB/ab x AB/ab (P) Ab/aB x Ab/aB ce 2/ HOÁN VỊ GEN- Cách viết giao tử Ví dụ → → → → phân li kiểu hình phân li kiểu hình phân li kiểu hình phân li kiểu hình T-T : L-L T-L : L-T : 1 : : AB (f = 20%) cho giao tử AB = ab = 40% (LKG) ab ww w fa giao tử Ab = aB = 10% (HVG) Bài 12 : DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH – DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN Câu 18 : NST giới tính ? Các kiểu NST giới tính - NST giới tính loại NST chứa gen quy định giới tính gen quy định tính trạng thường - - Các kiểu NST giới tính : - ♀ XX ♂ XY người, ruồi giấm, loài thú ♀ XX ♂ XO châu chấu, bọ xít, rệp - ♀ XY ♂ XX chim, ếch, bò sát, bướm, ♀ XO ♂ XX bọ nhạy Câu 19 : Di truyền liên kết với giới tính ? Đặc điểm ?- Di truyền liên kết giới tính trường hợp gen quy định tính trạng thường nằm NST giới tính.- - Kết lai thuận-nghịch khác ; tỉ lệ biểu không giới Câu 20 : Trình bày thí nghiệm Morgan di truyền liên kết với giới tính. Lai thuận-nghịch dòng ruồi giấm chủng Lai thuận - Lai nghịch PTC : ♀ mắt đỏ x ♂ mắt trắng PTC : ♀ mắt trắng x ♂ mắt đỏ F1 : 100% mắt đỏ F1 : 1♀ mắt đỏ : 1♂ mắt trắng F2 : đỏ : trắng (toàn ♂) F2 : 1♀ đỏ : 1♀ trắng : 1♂ đỏ : 1♂ trắng www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 On Th iD Ho c0 Câu 21 : Cơ sở tế bào học di truyền liên kết với giới tính + Gen NST X : - Phép lai thuận nghịch cho kết khác - Di truyền chéo giới tính (ông ngoại → mẹ → trai) Ví dụ : bệnh máu khó đông, bệnh mù màu người gen lặn a nằm X + Gen NST Y : di truyền thẳng cho giới dị giao (XY) Ví dụ : túm lông vành tai, tật dính ngón tay người đàn ông Câu 22 : Tại di truyền nhân gọi di truyền theo dòng mẹ ? - Kết lai thuận-nghịch khác lai có kiểu hình giống mẹ gen quy định tính trạng nằm nhân (trong ti thể lục lạp) Lai thuận Lai nghịch P : ♀ Cây đốm x ♂ Cây xanh P : ♀ Cây xanh x ♂ Cây đốm F1 : 100% Cây đốm F1 : 100% Cây xanh Câu 23 : Nhận biết gen nhân hay nhân - Để biết tính trạng gen nhân hay nhân, gen NST thường hay NST giới tính, người ta dùng phép lai thuận nghịch Bài 13 : ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN Câu 24 : Mức phản ứng ? Mức phản ứng tập hợp KH KG tương ứng với môi trường khác Để nghiên cứu mức phản ứng KG, người ta tạo sinh vật có kiểu gen - Tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp, thường gen quy định Tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng, thường nhiều gen quy định Câu 25 : Thường biến (sự mềm dẻo kiểu hình) ? Đặc điểm ?- Thường biến tượng KG → điều kiện môi trường khác → nhiều KH Ví dụ : bàng, xoan rụng vào mùa đông có tác dụng giảm thoát nước - Thường biến không di truyền, biểu đồng loạt theo hướng giúp sinh vật thích nghi eu CHƯƠNG CHỌN GIỐNG -Nội dung ôn luyện 16→ 22) Bài 16 : QUẦN THỂ TỰ PHỐI m/ Bài 17 : QUẦN THỂ NGẪU PHỐI gr ou ps /T Li Câu : Đặc điểm quần thể tự phối giao phối gần ? - Quần thể phân hoá thành dòng có KG khác - Tần số alen không đổi, thành phần KG thay đổi theo hướng giảm dần dị hợp tăng dần đồng hợp Câu : Cấu trúc di truyền quần thể tự phối thay đổi ? ● Quần thể ban đầu P : 100% Aa Quần thể sau (n) lần tự thụ có : Aa = n AA = aa =  ( Aa ) 2 ● Quần thể ban đầu P : xAA + yAa + zaa Quần thể sau (n) lần tự thụ có tỉ lệ thể dị hợp thể đồng hợp y  ( Aa ) Aa = y n ; AA = y  ( Aa ) + x ; aa = +z 2 ok c o Câu : Đặc điểm quần thể ngẫu phối hay giao phối ? - Các cá thể giao phối tự với → QT đa dạng KG KH - Tần số alen thành phần KG trì không đổi qua hệ điều kiện sống ổn định Câu : Thế quần thể ngẫu phối đạt cân di truyền ? - Thành phần KG theo công thức Hacđi –Vanbec : p2 (AA) + 2pq (Aa) + q2 (aa) = hay p + q = w fa ce bo - Quần thể x (AA) + y (Aa) + z (aa) cân x + z =1 - Tần số alen tỉ lệ % giao tử mang alen quần thể Gọi p tần số alen trội ; q tần số alen lặn Câu : Ý nghĩa định luật Hacđi -Vanbec Phản ánh trạng thái cân QT Giải thích ổn định qua thời gian quần thể tự nhiên.- - Từ tần số cá thể có kiểu hình lặn, tính tần số alen tần số kiểu gen quần thể Ví dụ : Từ kiểu hình lặn q2(aa) ta tìm qa  pA thành phần kiểu gen quần thể Câu : Điều kiện nghiệm định luật Hacđi –Vanbec ? - Quần thể kích thước lớn – Có ngẫu phối.– Có cách li – Không đột biến – Không CLTN Bài 18 : CHỌN GIỐNG DỰA TRÊN BIẾN DỊ TỔ HỢP ww Câu : Nguồn nguyên liệu chọn giống đại ?- BD di truyền gồm có : BD tổ hợp, đột biến, ADN tái tổ hợp Câu : PP tạo giống dựa nguồn BDTH ? - (1) Cho lai giống → (2) Chọn lọc tổ hợp mong muốn → (3) Cho tự thụ phấn giao phối gần qua nhiều hệ để tạo giống chủng Chỉ dùng UTL làm sản phẩm, không dùng nhân giống Câu : Ưu lai ? Nguyên nhân sở di truyền ưu lai ? Ưu lai (UTL) tượng lai có sức sống, suất, phẩm chất vượt trội so với dạng bố mẹ UTL biểu cao F giảm dần hệ sau - Nguyên nhân UTL giải thích giả thuyết siêu trội (AA < Aa > aa) thể dị hợp (Aa) biểu tốt thể đồng hợp (AA) Có lẻ UTL trạng thái dị hợp nhiều cặp gen khác www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 10 : Trình bày PP tạo ưu lai ? + Lai dòng chủng với Dòng A x Dòng B  lai C C x F  lai kép G Dòng D x Dòng E  lai F + Lai thuận nghịch dòng tự thụ phấn để thăm dò, tìm tổ hợp lai có giá trị kinh tế Bài 19 : TẠO GIỐNG BẰNG GÂY ĐỘT BIẾN & CÔNG NGHỆ TẾ BÀO On Th iD Ho c0 Câu 11 : PP tạo giống gây đột biến ? Phù hợp với đối tượng ? (1) Gây đột biến → (2) chọn lọc thể đột biến có lợi → (3) tạo dòng chủng.- - Thực vật vi sinh vật Vì VSV có kích thước nhỏ, sinh sản nhanh Câu 12 : PP tạo giống trồng có KG đồng hợp tất gen ? - Nuôi đa bội hoá hạt phấn đơn bội (n) noãn chưa thụ tinh (n) Câu 13 : Lai tế bào xôma ? Ứng dụng triển vọng ? - Dung hợp tế bào trần loài hay khác loài tạo tế bào lai → lai xôma (2n+2n) sinh sản bình thường - Cây pomato lai khoai tây cà chua Lai dại trồng ; lai thực vật động vật Câu 14 : Cơ sở khoa học nhân vô tính ? Trong tự nhiên, hợp tử lần nguyên phân đầu tiên, tách thành nhiều phôi riêng biệt, sau đó, phôi phát triển thành cá thể giống - Trong thực nghiệm, tạo cừu Dolly (1997) giống cừu cho nhân Câu 15 : Cơ sở khoa học cấy truyền phôi ý nghĩa ? - Chia cắt phôi thành nhiều phôi → cấy phôi vào tử cung khác → sinh nhiều vật có kiểu gen giống - Nhân nhanh giống thú quý hiếm, giống vật nuôi đẻ chậm Tạo nhiều vật có KG giống Bài 20 : TẠO GIỐNG BẰNG CÔNG NGHỆ GEN c o m/ gr ou ps /T Li eu Câu 16 : Công nghệ gen ? Kĩ thuật chuyển gen ? Công nghệ gen quy trình tạo tế bào hay sinh vật có gen bị biến đổi có thêm gen mới.- - Kĩ thuật chuyển gen kĩ thuật đưa gen từ tế bào cho sang tế bào nhận cách dùng thể truyền (vectơ) Câu 17 : Thể truyền ? Plasmit ? ADN tái tổ hợp ? - Thể truyền bao gồm plasmit, thể thực khuẩn, NST nhân tạo Thể truyền vectơ có khả tự nhân đôi, gắn vào hệ gen tế bào - - Plasmit phân tử ADN nhỏ dạng vòng tế bào chất vi khuẩn, tự nhân đôi độc lập với hệ gen VK - ADN tái tổ hợp : plasmit + gen cần chuyển tế bào cho Câu 18 : Các bước kĩ thuật chuyển gen ? Có enzim tham gia không ? - Tạo ADN tái tổ hợp → Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận → Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp - Enzim cắt Restrictaza enzim nối Ligaza Câu 19 : Dùng chất để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận ? - Muối natri, xung điện Làm nhận biết ADN tái tổ hợp có hay tế bào nhận ? - Chọn thể truyền có gen đánh dấu (chỉ thị màu, chất huỳnh quang, chất kháng kháng sinh) Câu 20 : Ứng dụng kĩ thuật chuyển gen ? Tạo sinh vật biến đổi gen (đưa thêm gen lạ vào, biến đổi gen có sẵn, loại bỏ bất hoạt gen) Tạo bò, cừu mang gen người → sữa chúng chế biến thành thuốc trị bệnh cho người Tạo giống lúa “gạo vàng” tổng hợp β-carôten hạt, cần thiết cho bệnh nhân thiếu vitamin A Chuyển gen kháng thuốc trừ sâu vào bông, đậu tương Tạo chủng vi khuẩn E coli mang gen loài khác Ví dụ, vi khuẩn E coli mang gen insulin người Câu 21 : Ưu điểm kĩ thuật chuyển gen so với PP lai ? - Tạo gen ghép, gen lai, tổ hợp nhiều vật chất di truyền loài khác xa Bài 21 : DI TRUYỀN Y HỌC ww w fa ce bo ok Câu 22 : Bệnh di truyền phân tử ? Hội chứng bệnh liên quan đột biến NST ? - Là bệnh di truyền có chế gây bệnh mức độ phân tử.- - Đột biến NST liên quan nhiều gen → gây loạt tổn thương hệ quan người bệnh ; nên gọi hội chứng bệnh Câu 23 : Nêu số bệnh di truyền phân tử ? 1/ Bệnh hồng cầu hình liềm ĐBG trội NST thường (dạng thay cặp T-A G-X).2/ Bệnh phêninkêtô niệu ĐBG mã hoá enzim xúc tác phản ứng chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin 3/ Bệnh mù màu, máu khó đông … ĐBG lặn NST giới tính X Tật dính ngón 2-3 ; túm lông vành tai … gen NST giới tính Y, biểu nam giới Câu 24 : Nêu số hội chứng bệnh liên quan đột biến NST ? 1/ Hội chứng Đao : người bệnh có NST số 21 Người mắc hội chứng Đao thường thấp bé, má phệ, cổ rụt, khe mắt xếch, lưỡi dày hay thè ra, dị tật tim ống tiêu hoá … 2/ Ung thư máu ác tính phần vai dài NST số 22 3/ Hội chứng 3X (XXX), Tớcnơ (XO), Claiphentơ (XXY) đột biến NST giới tính gây Câu 25 : Bệnh ung thư ?- - Bệnh ung thư loại bệnh gây nên nhiều loại đột biến khác (ĐBG ĐBNST) làm cho tế bào phân chia liên tục có khả di chuyển vị trí tạo nên khối u.- Đột biến làm gen tiền ung thư chuyển thành gen ung thư thường đột biến trội không di truyền xuất tế bào sinh dưỡng Bài 22 : BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI Câu 26 : Liệu pháp gen ? - Liệu pháp gen kĩ thuật chữa trị bệnh thay gen Thay gen đột biến gây bệnh thể người gen lành www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 27 : Để bảo vệ vốn gen loài người cần tiến hành biện pháp ? - Tạo môi trường nhằm hạn chế tác nhân đột biến - Tư vấn di truyền việc sàng lọc trước sinh. Nghiên cứu hoàn thiện liệu pháp gen Câu 28 : Di truyền học với bệnh AIDS ? Bệnh AIDS gây nên virut HIV Trong trình lây nhiễm, HIV tiềm sinh vô hạn tế bào bạch cầu Th tiêu diệt tế bào chúng hoạt động - Người ta tìm thấy HIV máu, tinh dịch dịch nhày âm đạo người bệnh CHƯƠNG I : BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ( BÀI 24 31) Bài 24 : CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HOÁ eu On Th iD Ho c0 Câu : Để chứng minh tiến hoá sinh giới, người ta dựa vào chứng ? - Giải phẩu so sánh, phôi sinh học, địa lí sinh học, tế bào sinh học phân tử Câu : Các quan nguồn, cấu tạo khác chức gọi ? Cho ví dụ - Cơ quan tương đồng Vd : tay người cánh dơi Các quan khác nguồn, khác cấu tạo chức gọi ? Cho ví dụ - Cơ quan tương tự Vd : cánh bướm cánh dơi Các quan phát triển không hoàn chỉnh thể trưởng thành gọi ? Cho ví dụ - Cơ quan thoái hoá Vd : ruột thừa người Câu : Cơ quan tương đồng phản ảnh điều ? Cơ quan tương tự phản ảnh điều ? Người ta không dựa vào quan để xác định nguồn gốc loài ? - CQ tương đồng phản ánh tiến hoá phân li.- CQ tương tự phản ánh tiến hoá đồng quy.- Không dựa vào CQ tương tự (không chứng tiến hoá) Câu :Ngành nghiên cứu giúp ta biết trình tự axit amin prôtêin trình tự nuclêôtit ADN loài sinh vật ? Loài Linh Trưởng có quan hệ họ hàng gần gũi với người ? - Nghiên cứu sinh học phân tử tế bào.- Tinh tinh Li Bài 25 : HỌC THUYẾT LAMÁC & HỌC THUYẾT ĐÁCUYN ps /T Câu : Ai người xây dựng thuyết tiến hoá ? Ai người đặt móng vững xây dựng thuyết tiến hoá ? Ai người nêu khái niệm biến dị cá thể ?- Lamarck - Darwin - Darwin Câu : So sánh học thuyết Lamác học thuyết Đácuyn vấn đề : nguyên nhân tiến hoá, chế tiến hoá, hình thành đặc điểm thích nghi, hình thành loài VẤN ĐỀ THUYẾT ĐÁCUYN - Do ngoại cảnh thay đổi - Do thay đổi tập quán hoạt động động vật - Các biến đổi thể sinh vật (do ngoại cảnh hay tập quán hoạt động) di truyền - Sinh vật chủ động thích nghi với M cách quan hoạt động phát triển ngược lại - Loài hình thành từ từ tương ứng với ngoại cảnh nên loài bị đào thải - CLTN tác động thông qua tính BD DT sinh vật - CLTN tích luỹ BD có lợi đào thải BD có hại - Đặc điểm thích nghi có việc đào thải dạng thích nghi - Loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian theo đường phân nhánh tác dụng CLTN gr ou 1- Nguyên nhân tiến hoá THUYẾT LAMAC(GIẢM TẢI) 2- Cơ chế tiến hoá 4- Hình thành loài c o m/ 3- Hình thành đặc điểm thích nghi ce bo ok Câu : Theo quan niệm Darwin a/ Loại biến dị nguyên liệu chọn giống tiến hoá ? –Biến dị cá thể b/ Động lực CLTN CLNT ? –Đấu tranh sinh tồn –Nhu cầu thị hiếu nhiều mặt người c/ Đối tượng tác động CLTN ? –Cá thể sinh vật d/ Thực chất CLTN ? –Phân hoá khả sống sót cá thể quần thể fa e/ Kết CLTN ? –Tạo loài sinh vật thích nghi với môi trường Bài 26 : HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI ww w Câu : Theo quan niệm đại - Kết tiến hoá nhỏ tiến hoá lớn ? –Hình thành loài –Hình thành đơn vị phân loại loài - Tiến hoá nhỏ diễn quy mô ? Tiến hoá lớn ? –Quy mô quần thể –Quy mô rộng lớn (hệ sinh thái) - Nguồn nguyên liệu tiến hoá ? Nguyên liệu sơ cấp ? Nguyên liệu thứ cấp ? Nguyên liệu chủ yếu ? Nguồn gốc sâu xa biến dị di truyền ? – BD di truyền – Đột biến – BD tổ hợp – Đột biến gen – Đột biến Câu : Theo quan niệm đại-a/ Đối tượng tác động trực tiếp gián tiếp CLTN ? –Trực tiếp kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen b/ Thực chất CLTN ? –Phân hoá khả sống sót sinh sản KG khác quần thể www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 eu On Th iD Ho c0 c/ Vì chọn lọc chống alen trội diễn nhanh alen lặn ? –Vì gen trội biểu kiểu hình thể đồng hợp (AA) dị hợp (Aa) ; gen lặn không biểu thể dị hợp nên không loại bỏ hết gen lặn d/ Yếu tố tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá ? –Quá trình đột biến trình giao phối e/ Yếu tố đào thải hoàn toàn gen trội có lợi khỏi quần thể ? –Các yếu tố ngẫu nhiên f/ Yếu tố làm tỉ lệ dị hợp giảm dần tăng dần tỉ lệ đồng hợp ? –Giao phối không ngẫu nhiên Câu : Nhân tố tiến hoá ? Kể tên – Nhân tố tiến hoá nhân tố làm thay đổi TS alen thfần KG – nhântố tiến hoá : đột biến, di-nhập gen, CLTN, yếu tố ngẫu nhiên giao phối không ngẫu nhiên Câu : Nêu vai trò nhân tố tiến hoá 1/.ĐỘT BIẾN làm phát sinh alen 2/.DI-NHẬP GEN làm xâm nhập giao tử hay cá thể từ quần thể vào quần thể khác 3/.CLTN quy định chiều hướng tiến hoá 4/.CÁC YẾU TỐ NGẪU NHIÊN làm thay đổi TS alen thfần KG đột ngột 5/.GIAO PHỐI KHÔNG NGẪU NHIÊN làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể ww w fa ce bo ok c o m/ gr ou ps /T Li Bài 27 : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI Câu : Đặc điểm thích nghi ? Sự hình thành ĐĐTN bị chi phối nhân tố ? Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn nhanh hay chậm phụ thuộc vào yếu tố ? –ĐĐTN đặc điểm giúp sv sống sót tốt –Bởi nhân tố : đột biến, giao phối CLTN –Phụ thuộc yếu tố : phát sinh đột biến, tốc độ sinh sản áp lực CLTN Câu : Nhân tố trực tiếp góp phần hình thành nên quần thể thích nghi ? Vì đặc điểm thích nghi hợp lí tương đối ? –CLTN –Vì ĐĐTN kết CLTN hoàn cảnh định Bài 28 : LOÀI Câu : Kể tên tiêu chuẩn để phân biệt loài thân thuộc Tiêu chuẩn xác ? –Hình thái, hoá sinh, địa lí, cách li sinh sản, … –Cách li sinh sản xác Câu : Nêu chế cách li sinh sản loài ? –Cách li trước hợp tử ngăn cản giao phối (cách li nơi ở, tập tính, mùa vụ, học) ; cách li sau hợp tử tạo lai bất thụ ngăn cản tạo lai Câu : Nêu vai trò cách li trình tiến hoá Vì cách li nhân tố tiến hoá ? –Cách li ngăn cản trao đổi vốn gen loài –Vì không làm thay đổi TS alen & thfần KG Bài 29 & 30 : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI Câu : Kể tên đường hình thành loài Con đường hình thành loài nhanh ? –Hình thành loài cách li địa lí, cách li tập tính, cách li sinh thái lai xa-đa bội hoá.-–Lai xa-đa bội hoá Câu : Hình thành loài cách li địa lí, cách li sinh thái, lai xa-đa bội hoá thường xảy sinh vật ? –Hình thành loài cách li địa lí xảy TV ĐV có khả phát tán mạnh Hình thành loài cách li sinh thái xảy TV ĐV di động –Hình thành loài lai xa-đa bội hoá thường xảy TV Bài 31 : TIẾN HOÁ LỚN Câu : Tiến hoá lớn diễn theo đường ? Hướng tiến hoá ? –Phân nhánh –Chiều hướng thích nghi ngày hợp lí - Câu : Tại tự nhiên có song song tồn sinh vật bậc thấp bên cạnh sinh vật bậc cao ? –Vì chúng thích nghi với M tsống CHƯƠNG II : SỰ PHÁT SINH & PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 32 : NGUỒN GỐC SỰ SỐNG Câu : Sự sống Trái Đất trải qua giai đoạn phát sinh, phát triển ? –Tiến hoá hoá học → Tiến hoá tiền sinh học → Tiến hoá sinh học Câu : giai đoạn tiến hoá hoá học, chất hữu tổng hợp nhờ nguồn lượng ? –Nguồn lượng tự nhiên (bức xạ, sấm sét, tia tử ngoại, núi lửa, …) Câu : S Milơ dùng chất khí nào, nhiệt độ để thí nghiệm kiểm chứng hình thành chất hữu từ chất vô ? –Khí CH4, NH3, H2, nước nhiệt độ 150 oC – 180 oC Câu : Loại khí khí nguyên thuỷ ? Loại axit nuclêic xuất giai đoạn phát sinh sống ? –Ôxi –ARN Bài 33 : SỰ PHÁT TRIỂN SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT Câu : Trình tự phát sinh đại địa chất ? –Thái cổ → Nguyên sinh → Cổ sinh → Trung sinh → Tân sinh www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c o m/ gr ou ps /T Li eu On Th iD Ho c0 Câu : Cho biết sinh vật điển hình đại –Đại Tân sinh : TV hạt kín, sâu bọ, chim, thú, xuất loài người –Đại Trung sinh: TV hạt trần, bò sát khổng lồ –Đại Cổ sinh (sv lên cạn): rêu, dương xĩ, cá, lưỡng cư Bài 34 : SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI Câu : Kể tên loài vượn người ngày Loài có quan hệ họ hàng gần với người ? –Vượn gibbon, Đười ươi, Gôrila, Tinh tinh –Tinh tinh giống 100% aa phân tử hêmôglôbin Câu : Loài người đại tiến hoá qua dạng trung gian ? Nhân tố chi phối hình thành loài người ? Cái nôi phát sinh loài người đâu ? –H habilis → H erectus → H sapiens –Nhân tố sinh học nhân tố xã hội –Đông phi (Châu Phi) Câu : Do đâu bàn tay người hoàn thiện ? Dấu hiệu chứng tỏ xuất tiếng nói người ? Hệ thống tín hiệu có loài người ? –Lao động –Lồi cằm –Tiếng nói chữ viết ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN PT 2013 –MÔN SINH 12SINH THÁI HỌC Bài 35 : MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Câu : Hãy kể tên loại môi trường sống sinh vật ? MT cạn, MT đất, MT nước MT sinh vật Môi trường tập trung đa số loài sinh vật sinh sống ? MT cạn Các nhóm cộng sinhsinh sống môi trường ? MT sinh vật Câu : Giới hạn sinh thái ? Là khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát triển Hãy cho biết giới hạn sinh thái nhiệt độ cá rô phi Việt Nam ? 5,6 o C → 42 o C Câu : Phân biệt nơi ổ sinh thái ? Nơi nơi cư trú sinh vật, ổ sinh thái phương thức sống sinh vật Câu : Nêu đặc điểm ưa sáng ? Mọc nơi quang đãng, mọc xiên, dày, màu xanh nhạt, mô giậu phát triển Ví dụ ? phi lao, bồ đề, giá tị, … Nêu đặc điểm ưa bóng ? Mọc tán khác, mọc ngang, mỏng, màu xanh đậm, mô giậu Ví dụ ? gừng, riềng, ráy, vạn niên thanh, … Câu : Kể tên ĐV nhiệt ? Chim , Thú ĐV biến nhiệt ? Cá, lưỡng cư, bò sát, ĐV nguyên sinh, thực vật Câu : Sự thích nghi với nhiệt độ sinh vật nhiệt ? ĐV nhiệt vùng ôn đới có kích thước thể lớn lại có tai, đuôi chi nhỏ so với ĐV loài vùng nhiệt đới Bài 36 : QUẦN THỂ & MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ Câu : Quần thể sinh vật ? Quần thể sinh vật tập hợp cá thể loài, sinh cảnh, có khả sinh sản Ví dụ ? Đàn cá chép hồ, Sen đầm, thông đồi thông Câu : Cho ví dụ quan hệ hỗ trợ loài ? Các thông liền rễ nhau, bầy chó rừng bắt mồi, … Ý nghĩa mối quan hệ ? Tăng khả tự vệ, kiếm mồi, chống đ/k bất lợi, quan hệ sinh sản Câu : Khi xảy cạnh tranh loài ? Khi số lượng cá thể đông → thiếu thức ăn, chỗ ở, ánh sáng, cá thể cái, … → có cạnh tranh Nêu ý nghĩa mối quan hệ ? Đảm bảo số lượng cá thể quần thể phù hợp với nguồn sống Bài 37 & 38 : CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT Câu 10 : Hãy kể tên đặc trưng quần thể sinh vật ? Tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, phân bố cá thể, mật độ, kích thước quần thể, tăng trưởng quần thể Đặc trưng ? Mật độ Vì ? Mật độ ảnh hưởng tới mức sử dụng nguồn sống, mức sinh mức tử Câu 11 : Thế tuổi sinh lí, tuổi sinh thái, tuổi quần thể ? Tuổi sinh lí tuổi đạt tới cá thể ; Tuổi sinh thái tuổi sống thực tế cá thể ; Tuổi quần thể tuổi trung bình cá thể quần thể Các kiểu tháp tuổi ? - Tháp phát triển : Trước sinh > Đang sinh > Sau sinh - Tháp ổn định : Trước sinh = Đang sinh > Sau sinh - Tháp suy vong : Trước sinh < Đang sinh < Sau sinh Câu 12 : Trong quần thể có kiểu phân bố cá thể ? Ý nghĩa kiểu ? - Phân bố theo nhóm, cá thể hỗ trợ lẫn qua hiệu nhóm - Phân bố đồng làm giảm mức độ cạnh tranh gay gắt cá thể - Phân bố ngẫu nhiên, cá thể tận dụng nguồn sống tiềm tàng môi trường Kiểu phổ biến ? Phân bố theo nhóm Câu 13 : Mật độ cá thể ? Là số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích Câu 14 : Kích thước quần thể ? Là số lượng (khối lượng hay lượng) cá thể quần thể Kích thước tối thiểu ? Là số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển Kích thước tối đa ? Là số lượng cá thể nhiều mà quần thể có, phù hợp với nguồn sống môi trường (M) Kích thước quần thể thay đổi tác động yếu tố ? Mức sinh sản, mức tử vong, mức nhập cư mức xuất cư Câu 15 : Tăng trưởng quần thể sv môi trường giới hạn môi trường không giới hạn có hình dạng ? - Đường cong tăng trưởng quần thể sinh vật M không giới hạn có hình chữ J - Đường cong tăng trưởng quần thể sinh vật M bị giới hạn có hình chữ S Bài 39 : BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ Câu 16 : Biến động số lượng cá thể ? Là tăng giảm số lượng cá thể quần thể Hãy nêu kiểu biến động ? Biến động theo chu kì (mùa, ngày đêm, tuần trăng, …) biến động không theo chu kì (cháy rừng, thiên tai, dịch bệnh, …) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c o m/ gr ou ps /T Li eu On Th iD Ho c0 Câu 17 : Các nguyên nhân gây biến động số lượng ? Do ảnh hưởng yếu tố vô sinh hữu sinh Bài 40 : MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ Câu 18 : Quần xã sinh vật ? Là tập hợp quần thể khác loài, sinh cảnh, quan hệ mật thiết với Câu 19 : Độ đa dạng quần xã biểu thị yếu tố ? Số lượng loài số lượng cá thể loài Loài ưu ? Loài có số lượng nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh Loài đặc trưng ? Loài có quần xã có số lượng nhiều hẳn quần xã Câu 20 : Trong không gian, QXSV có kiểu phân bố ? Phân tầng theo chiều thẳng đứng phân tầng theo chiều ngang Ý nghĩa phân tầng ? Làm giảm bớt mức cạnh tranh loài nâng cao hiệu sử dụng nguồn sống môi trường Câu 21 : Nêu đặc điểm mối quan hệ : cộng sinh, hợp tác, hội sinh ? - Quan hệ cộng sinh ? Các bên có lợi (bắt buộc, chặt chẽ) Ví dụ ? Địa y, vi khuẩn nốt sần đậu,……… - Quan hệ hợp tác ? Các bên có lợi (không chặt chẽ) Ví dụ ? Chim sáo trâu rừng, cá nhỏ lươn,…… - Quan hệ hội sinh ? Chỉ bên có lợi, bên không lợi không hại Ví dụ ? Phong lan rừng,… Câu 22 : Nêu đặc điểm mối quan hệ : ức chế-cảm nhiễm, vật chủ-kí sinh, vật dữ-con mồi cạnh tranh khác loài Quan hệ ức chế-cảm nhiễm : Sự phát triển loài làm gây chết loài sv khác Quan hệ vật chủ-kí sinh : Vật chủ số ít, kích thước lớn bị hại – Vật kí sinh số nhiều, nhỏ, lợi Quan hệ vật dữ-con mồi : Loài ăn thịt loài khác Ví dụ ? Cáo gà ; Hổ báo hươu nai Cạnh tranh khác loài ? Hai loài khác có nhu cấu sống Ví dụ ? Cây trồng cỏ dại Câu 23 : Thế tượng khống chế sinh học ? Số lượng cá thể loài bị số lượng cá thể loài khác kìm hãm Ví dụ ? Số lượng thỏ phụ thuộc số cáo ; số lượng sâu phụ thuộc số chim ăn sâu Nguyên nhân tượng khống chế sinh học ? Do mối quan hệ hỗ trợ đối kháng quần xã Ứng dụng tượng khống chế sinh học ? Ong mắt đỏ diệt sâu đục thân, kiến vống diệt sâu cam Bài 41 : DIỄN THẾ SINH THÁI Câu 24 : Diễn sinh thái ? Thay quần xã quần xã khác tương ứng với biến đổi M Câu 25 : Nêu đặc điểm diễn nguyên sinh ? Từ M trống không → QX tiên phong → QX ổn định Ví dụ ? Từ bãi đất bồi hình thành rừng Nêu đặc điểm diễn thứ sinh ? Từ nơi có quần xã ổn định, sau bị biến đổi Ví dụ ? Từ rừng bị người chặt phá làm nương rẩy Câu 26 : Nguyên nhân diễn sinh thái ? Do tác động ngoại cảnh hay cạnh tranh loài.Trình bày tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn ? Giúp chủ động khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên khắc phục biến đổi bất lợi môi trường.Bài 42 : HỆ SINH THÁICâu 27 : Hệ sinh thái ? Là tổ chức sống thông qua trao đổi chất lượng SV M Thành phần hệ sinh thái ?Thành phần vô sinh (khí hậu, địa chất, …) thành hữu sinh (QX sinh vật) Câu 28 : Kể tên nhóm sinh vật hệ sinh thái vai trò chúng ? - SV sản xuất (cây xanh, tảo) tự tổng hợp chất hữu cơ. SV tiêu thụ (động vật) sử dụng sinh vật khác làm thức ăn - SV phân giải (vi khuẩn, nấm) phân giải xác chết chất thải thành chất vô Câu 29 : Hãy kể tên kiểu hệ sinh thái tự nhiên ? Trên cạn : rừng nhiệt đới, sa mạc, savan, thảo nguyên, rừng rộng ôn đới, rừng thông phương Bắc, đồng rêu hàn đới.- Dưới nước : HST ven bờ, vùng khơi Cho ví dụ hệ sinh thái nhân tạo ? đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, Bài 43 : TRAO ĐỔI CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI Câu 30 : Thế chuỗi thức ăn ? Là dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng, vừa tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ Ví dụ ? Cỏ Sâu bọ Ech Rắn Chim đại bàng Có hai loại chuỗi thức ăn ? Loại mở đầu sinh vật sản xuất loại mở đầu chất mùn bã Câu 31 : Thế lưới thức ăn ? Tập hợp nhiều chuỗi thức ăn quan hệ với thông qua mắt xích chung Chuỗi thức ăn lưới thức ăn xây dựng sở ? Quan hệ dinh dưỡng loài sv Câu 32 : Hãy cho biết bậc dinh dưỡng sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 1, sinh vật tiêu thụ bậc ? Bậc (SVSX) ; bậc (SVTT 1) ; bậc (SVTT 2) ; … Câu 33 : Tháp sinh thái xây dựng nhằm mô tả điều ? Mức độ dinh dưỡng bậc toàn quần xã Loại tháp có dạng chuẩn ? Tháp lượng ổn định có dạng chuẩn (đáy lớn, đỉnh nhỏ) Bài 44 : CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ & SINH QUYỂN-Câu 34 : Thế chu trình sinh địa hoá chất ? Là chu trình trao đổi chất tự nhiên, theo đường từ Môi trường → Quần xã sinh vật → Môi trường Ý nghĩa chu trình sinh địa hoá chất ? Đảm bảo trì cân vật chất sinh Chu trình C, N2 , H2O ? Là trình tái sinh phần vật chất HST Chu trình P ? Là qt lắng đọng Câu 35 : Sinh ? Là tập hợp tất nơi đất có sinh vật sinh sống Khu sinh học ? Là khu vực sống có khí hậu địa chất quần xã sinh vật đặc trưng Ví dụ ? Các khu sinh học cạn tính từ vĩ độ 90o → 0o : Đồng rêu đới lạnh→ Rừng taiga→ Rừng ôn đới→ Rừng nhiệt đới Bài 45 : DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI Câu 36 : Đặc điểm dòng lượng HST ? Chỉ sử dụng lần – Càng xa SVSX lượng nhỏ Chuỗi thức ăn cạn thường không bậc dinh dưỡng ? – bậc Dưới nước ? – bậc Câu 37 : Hiệu suất sinh thái ? Là tỉ lệ % chuyển hoá lượng bậc dinh dưỡng Tính HSST sinh vật bậc (n) ? = [năng lượng sinh vật bậc (n) : lượng sinh vật bậc (n -1)] x 100% 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... - Tháp phát triển : Trước sinh > Đang sinh > Sau sinh - Tháp ổn định : Trước sinh = Đang sinh > Sau sinh - Tháp suy vong : Trước sinh < Đang sinh < Sau sinh Câu 12 : Trong quần thể có kiểu phân... chữ viết ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN PT 2013 –MÔN SINH 1 2SINH THÁI HỌC Bài 35 : MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI Câu : Hãy kể tên loại môi trường sống sinh vật ? MT cạn, MT đất, MT nước MT sinh vật... trung đa số loài sinh vật sinh sống ? MT cạn Các nhóm cộng sinh kí sinh sống môi trường ? MT sinh vật Câu : Giới hạn sinh thái ? Là khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà sinh vật tồn phát
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG rút gọn KIẾN THỨC SINH học 12 TRONG 10 TRANG, ĐỀ CƯƠNG rút gọn KIẾN THỨC SINH học 12 TRONG 10 TRANG, ĐỀ CƯƠNG rút gọn KIẾN THỨC SINH học 12 TRONG 10 TRANG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay