Tổng ôn 100 câu số phức giải chi tiết

40 208 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:00

ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  ww w fa ce [TỔNG ÔN][SỐ PHỨC][100 CÂU][THAYHIEULIVE.COM] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 IN ĐỀ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 1 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56322  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ie  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi CÂU SỐ 2 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56391 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 3 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59498  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 4 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56330 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 5 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56662  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 6 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57849 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 7 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56379 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 8 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56676 /g ro ĐANG TẢI LỜI GIẢI bo ok c om CÂU SỐ 9 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56410  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 10 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56382  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A oc 01 ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 11 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56358  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi Da iH  BÁO LỖI ce bo ok CÂU SỐ 12 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57657  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59297  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C oc 01 ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56677 nT  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iL ie ĐANG TẢI LỜI GIẢI uO  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  hi Da iH  BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta CÂU SỐ 15 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57604 c om ĐANG TẢI LỜI GIẢI ce bo ok CÂU SỐ 16 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59148  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 17 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56368  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 18 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56683  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI ro  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL CÂU SỐ 19 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59200 c om ĐANG TẢI LỜI GIẢI fa ce bo ok CÂU SỐ 20 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56667 ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 21 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59676  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI iH oc ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI uO  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da CÂU SỐ 22 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56352  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up CÂU SỐ 23 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56291 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 68 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59100  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI ie  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ok c om /g CÂU SỐ 70 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56409 ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi CÂU SỐ 69 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59399  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 71 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56362  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI c om /g ro CÂU SỐ 72 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56348  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 73 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57655 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro CÂU SỐ 74 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56670 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 75 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56399  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta CÂU SỐ 76 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59146 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 77 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59497  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie CÂU SỐ 78 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56310 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 79 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56332  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 80 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59296 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 81 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56416  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 82 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57847 ce bo ok c CÂU SỐ 83 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60277  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 84 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62467  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 85 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59301 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 86 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56307  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi Da CÂU SỐ 87 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59298 c om /g ro CÂU SỐ 88 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56658  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 89 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56411  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ro c om /g CÂU SỐ 91 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59246 up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT CÂU SỐ 90 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56303  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 92 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59300  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iL ie uO nT hi Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 93 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56339 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 94 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57609 Da  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D s/ Ta iL ie uO nT hi  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up CÂU SỐ 95 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56295 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 96 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56323  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 97 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56373 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 98 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56355 Da  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g CÂU SỐ 99 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56402 ro up s/ Ta iL ie uO nT hi  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 100 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62466  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 LÀM LẠI ...  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi CÂU SỐ 42 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56389 ce bo ok c CÂU SỐ 43 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56347  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59297  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C oc 01 ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56677 nT  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C... Ta iL CÂU SỐ 19 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59200 c om ĐANG TẢI LỜI GIẢI fa ce bo ok CÂU SỐ 20 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56667 ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn 100 câu số phức giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu số phức giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu số phức giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay