Tổng ôn 100 câu hình học không gian oxyz giải chi tiết

51 208 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:59

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 17/4/2017 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  IN ĐỀ ww w fa ce [TỔNG ÔN][HÌNH HỌC TỌA ĐỘ OXYZ][100 CÂU][THAYHIEULIVE.COM] https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 1 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55881  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 2 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55639 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 3 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57669 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ie uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 4 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55823 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 3/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 5 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55702 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 6 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55912 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 4/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 7 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55801 iH  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D  BÁO LỖI w fa ce bo ok c om /g CÂU SỐ 8 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55712 ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 9 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55634  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL ie uO CÂU SỐ 10 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55771 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 6/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 11 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55998  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL ie uO CÂU SỐ 12 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59690 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55810  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ce bo ok c CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55999  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 8/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 15 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55909  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 16 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55981 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 9/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 17 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59115  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 70 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55683 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI Da iH ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT hi CÂU SỐ 71 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59560  BÁO LỖI ok c om /g CÂU SỐ 72 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59689 ro up ĐANG TẢI LỜI GIẢI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 37/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 73 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59211 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 74 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55941 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 38/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 75 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55572  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie uO CÂU SỐ 76 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55734 ww w fa ce bo ok c om /g ĐANG TẢI LỜI GIẢI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 39/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 77 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57672  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI c om /g ro up CÂU SỐ 78 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55820  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 40/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 79 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55553  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 41/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 80 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55757  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 81 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55856  BÁO LỖI ww w CÂU SỐ 82 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55659  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ĐANG TẢI LỜI GIẢI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 42/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 83 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59367  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up s/ CÂU SỐ 84 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55968 ww CÂU SỐ 85 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57863  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 43/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 86 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59416  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 87 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59464  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi Da iH  BÁO LỖI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 44/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 88 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55733  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 45/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 89 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55753  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI /g  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 90 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55567 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 46/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 91 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55705 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI hi Da ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ro  BÁO LỖI ok c om /g CÂU SỐ 93 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55863 up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT CÂU SỐ 92 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55836  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 47/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 94 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57617  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A up s/ Ta iL ie uO nT hi  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Da iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ok c om /g ro CÂU SỐ 95 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55730  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 48/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 96 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62481  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 97 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55890 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 49/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 98 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55701 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ie uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI ro  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL CÂU SỐ 99 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55886 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 50/51 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 17/4/2017 CÂU SỐ 100 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55904  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C LÀM LẠI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 51/51 ... ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up CÂU SỐ 32 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55853  BÁO LỖI ww w fa CÂU SỐ 33 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55708  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/... 17/4/2017 CÂU SỐ 20 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55813  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ok c om /g ro CÂU SỐ 21 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 56003... CÂU SỐ 24 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55967  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI Da iH ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI ie  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D /g ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi CÂU SỐ 25 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 55664
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn 100 câu hình học không gian oxyz giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu hình học không gian oxyz giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu hình học không gian oxyz giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay