Tổng ôn 100 câu nguyên hàm tích phân giải chi tiết

49 191 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:59

ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  ww w fa ce [TỔNG ÔN][NGUYÊN HÀM ­ TÍCH PHÂN][100 CÂU][THAYHIEULIVE.COM] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 IN ĐỀ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 1 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58966  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 2 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66013 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 3 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59391  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 4 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65973 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 5 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59190  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 6 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59543 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 7 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57493 Da  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 8 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66030  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ce bo ok c om /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 9 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60270  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 10 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66012 uO  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da iH oc 01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 11 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65990  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 12 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59193 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58945  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57491 ww w fa CÂU SỐ 15 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57518  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : C www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 16 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58947  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 17 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57793 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 69 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58910  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 70 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58967 ce CÂU SỐ 71 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59671  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 72 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58879  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 73 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57600 ok c om /g CÂU SỐ 74 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57480 ro up ĐANG TẢI LỜI GIẢI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ĐANG TẢI LỜI GIẢI ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 75 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58904  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI om  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 76 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66023 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 77 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66040  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 78 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59443  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ok c om /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 79 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59445  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 80 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57504  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 81 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58956 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro CÂU SỐ 82 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66000 ww w fa CÂU SỐ 83 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65991  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 84 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58913  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI c om /g ro up CÂU SỐ 85 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65993  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ĐANG TẢI LỜI GIẢI ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 86 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59493  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie uO CÂU SỐ 87 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66036 ww w fa ce CÂU SỐ 88 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59339  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 89 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58880 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 90 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58872 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 91 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58896  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 92 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58859 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 93 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 66041 hi  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Da iH oc 01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 94 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57472 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 95 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58914 fa ce bo ok CÂU SỐ 96 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59441  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 97 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58863  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie CÂU SỐ 98 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58902 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 99 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62461  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 100 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65966 ww LÀM LẠI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ...  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57491 ww w fa CÂU SỐ 15 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57518... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 46 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57794  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A oc 01 ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 47 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 58909  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 30 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65976  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI iL  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT hi CÂU SỐ 31 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59495
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn 100 câu nguyên hàm tích phân giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu nguyên hàm tích phân giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu nguyên hàm tích phân giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay