Tổng ôn 100 câu mũ loga giải chi tiết

38 179 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:58

ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  ww w fa ce [TỔNG ÔN][MŨ ­ LOGARIT][100 CÂU][THAYHIEULIVE.COM] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 IN ĐỀ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 1 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61359  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 2 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59133 c om ĐANG TẢI LỜI GIẢI ce bo ok CÂU SỐ 3 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61290  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 4 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61308  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT hi Da CÂU SỐ 5 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57835 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 6 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57833  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ro  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 7 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59087 fa ce CÂU SỐ 8 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57636  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 9 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57593  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 10 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59480 bo ok c CÂU SỐ 11 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61399  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 12 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57830  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59530 ok c om /g CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59662 ro up ĐANG TẢI LỜI GIẢI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 15 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57838  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc 01 ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 16 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59232  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/ Ta iL ie uO  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da iH  BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ĐANG TẢI LỜI GIẢI ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up CÂU SỐ 17 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59488 ww w fa CÂU SỐ 18 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61305  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : B www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 19 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59230 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 20 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61317 om /g ĐANG TẢI LỜI GIẢI w fa ce bo ok c CÂU SỐ 21 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61362  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 22 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59381  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI iH oc ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 23 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59134  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi Da  BÁO LỖI Ta iL ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI om  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ CÂU SỐ 24 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59532 ww w CÂU SỐ 25 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61381  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 26 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57590  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 27 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61320 ww w fa CÂU SỐ 28 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59280  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 63 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59479  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI uO  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da CÂU SỐ 64 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61401 Ta iL ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up s/ CÂU SỐ 65 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61295 ww w CÂU SỐ 66 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61316  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 67 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57644  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A oc 01 ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 68 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62452  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Ta iL ie uO nT  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  hi Da iH  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ CÂU SỐ 69 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59186 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 70 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59531  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI iL  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT CÂU SỐ 71 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61377 ro  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g CÂU SỐ 72 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59229 up s/ ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 73 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61293  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie uO nT CÂU SỐ 74 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59286 om /g ĐANG TẢI LỜI GIẢI w fa ce bo ok c CÂU SỐ 75 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59185  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 76 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59283 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI Da iH ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT hi CÂU SỐ 77 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61338 w fa ce bo ok CÂU SỐ 78 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61366  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 79 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57639  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 80 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61396 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 81 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62454  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 82 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59132 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 83 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59330  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 84 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61390 ok c om CÂU SỐ 85 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61350  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 86 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61408  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 87 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60265 ok c om CÂU SỐ 88 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61324  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 89 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61340  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL CÂU SỐ 90 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61378 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 91 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59384  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL ie uO CÂU SỐ 92 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57782 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 93 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61417  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI c om /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 94 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59537  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 95 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61406  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ok c om /g CÂU SỐ 97 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59334 ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT hi CÂU SỐ 96 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61289  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 98 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61373  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT hi CÂU SỐ 99 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61386 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 100 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61418  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 LÀM LẠI ...  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ĐANG TẢI LỜI GIẢI ce bo ok c  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up CÂU SỐ 17 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59488 ww w fa CÂU SỐ 18 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61305  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : B...  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  om /g ro up s/ CÂU SỐ 65 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61295 ww w CÂU SỐ 66 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61316  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ĐANG TẢI LỜI GIẢI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01...  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59530 ok c om /g CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59662
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn 100 câu mũ loga giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu mũ loga giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu mũ loga giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay