Tổng ôn 100 câu khảo sát hàm số giải chi tiết

61 181 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:58

ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  ww w fa ce [TỔNG ÔN][KHẢO SÁT HÀM SỐ][100 CÂU][THAYHIEULIVE.COM] www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 IN ĐỀ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 1 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59846  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ CÂU SỐ 2 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59218  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : C www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 3 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 62442 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g CÂU SỐ 4 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59651 ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 5 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59125  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 6 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59597 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 7 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59626  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 8 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59590 Da  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI ce bo ok c CÂU SỐ 9 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59914  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 bo ok c om /g ro up s/ CÂU SỐ 10 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60594  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 11 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59173  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 12 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59811 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59269  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI bo ok c om /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60094  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 77 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61022  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ce bo ok c om /g CÂU SỐ 79 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60934 ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT CÂU SỐ 78 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59376  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 80 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59171  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ro c om /g CÂU SỐ 81 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59773 up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 82 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59219  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 83 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59937 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 84 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57821  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 85 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60090  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 86 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57584  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 87 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60958 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 88 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57635  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 89 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60599  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da iH oc 01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 90 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57819  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 91 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61021  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI iL  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT CÂU SỐ 92 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59748 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 93 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 61007 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ce bo ok CÂU SỐ 94 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59960  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 95 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59757  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ie uO nT hi Da iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL CÂU SỐ 96 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59761 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 97 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59420  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 98 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59952  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 99 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59869  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI bo ok c om /g ro up s/ CÂU SỐ 100 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59622  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  BÁO LỖI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 LÀM LẠI ...  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI iH oc ĐANG TẢI LỜI GIẢI CÂU SỐ 40 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60044  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B om /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi Da  BÁO LỖI ce bo ok c CÂU SỐ 41 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59604... CÂU SỐ 46 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI :  61000 ro c om /g CÂU SỐ 47 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59274 up s/ ĐANG TẢI LỜI GIẢI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ĐANG TẢI LỜI GIẢI ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 CÂU SỐ 29 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59127  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT CÂU SỐ 30 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60969
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn 100 câu khảo sát hàm số giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu khảo sát hàm số giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu khảo sát hàm số giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay