Tổng ôn 100 câu đạo hàm tiếp tuyến giải chi tiết

40 167 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:58

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 18/4/2017 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  IN ĐỀ ww w fa ce [TỔNG ÔN][LỚP 11][100 CÂU][ĐẠO HÀM ­ TIẾP TUYẾN][THAYHIEULIVE.COM] https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 1 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65728  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ CÂU SỐ 2 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65841 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 3 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65740  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  uO nT hi CÂU SỐ 4 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65776  BÁO LỖI fa ce bo ok c om CÂU SỐ 5 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65511  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 3/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 6 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65508  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 7 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65784 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 4/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 8 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 64990  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI uO  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da CÂU SỐ 9 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65805  BÁO LỖI ww w fa ce CÂU SỐ 10 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65469  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 11 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 64986  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI uO  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A /g ro up s/ Ta iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da CÂU SỐ 12 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 64985  BÁO LỖI ok c om CÂU SỐ 13 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65345  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 6/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 14 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65861  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 15 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65477  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/ Ta iL ie uO  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da  BÁO LỖI  BÁO LỖI c om /g ro up CÂU SỐ 16 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65766  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 17 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65407  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 18 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65502 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 8/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 19 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65794  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 20 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65905 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 9/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 21 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65350  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI iL  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT CÂU SỐ 22 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65527  BÁO LỖI w fa ce bo CÂU SỐ 23 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65837  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 63 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65918 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI hi Da ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 64 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65743  BÁO LỖI bo ok c om CÂU SỐ 65 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65849  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 26/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 66 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65412  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 67 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65774  BÁO LỖI fa ce bo ok CÂU SỐ 68 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65453  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ĐANG TẢI LỜI GIẢI https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 27/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 69 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65908  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO CÂU SỐ 70 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65446 /g ro ĐANG TẢI LỜI GIẢI  BÁO LỖI ce bo ok c om CÂU SỐ 71 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65843  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 28/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 72 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65488  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT hi CÂU SỐ 73 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65533 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 29/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 74 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65335 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie CÂU SỐ 75 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65328 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 30/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 76 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65808  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ĐANG TẢI LỜI GIẢI bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up CÂU SỐ 77 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65744  BÁO LỖI w fa ce CÂU SỐ 78 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65874 ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 31/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 79 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65832  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ok c om /g ro up s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO CÂU SỐ 80 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65811  BÁO LỖI w fa ce bo CÂU SỐ 81 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65396  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 32/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 82 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65926  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B c om /g ro up s/ Ta  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT CÂU SỐ 83 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65341  BÁO LỖI fa ce bo ok CÂU SỐ 84 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65464  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 33/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 85 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 64994  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie uO nT CÂU SỐ 86 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65764  BÁO LỖI ww w fa ce CÂU SỐ 87 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65898  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 34/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 88 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65370 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL ie CÂU SỐ 89 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65758 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 35/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 90 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65917  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta CÂU SỐ 91 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 64981 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 36/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 92 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65777  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A  BÁO LỖI ok c om /g CÂU SỐ 93 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65381 ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 37/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 94 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65924 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ie uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C bo ok c om /g ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL CÂU SỐ 95 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65771  BÁO LỖI w fa ce CÂU SỐ 96 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65431 ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 38/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 97 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65449 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ie uO nT hi Da iH oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om /g  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 98 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65351 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 39/40 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 99 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 64975  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B LÀM LẠI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT hi Da CÂU SỐ 100 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65889 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 40/40 ...  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT hi CÂU SỐ 43 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65752  BÁO LỖI w fa ce bo CÂU SỐ 44 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65374  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/... 18/4/2017 CÂU SỐ 48 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65847  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B iH oc 01  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 49 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65888  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A iL ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. ... iL ie uO nT hi CÂU SỐ 67 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65774  BÁO LỖI fa ce bo ok CÂU SỐ 68 (10 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 65453  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ĐANG TẢI LỜI GIẢI https://www.thayhieulive.com/xem/
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng ôn 100 câu đạo hàm tiếp tuyến giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu đạo hàm tiếp tuyến giải chi tiết, Tổng ôn 100 câu đạo hàm tiếp tuyến giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay