40 câu kỹ thuật đọc đồ thị toán

15 185 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:58

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE ro up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01 18/4/2017 /g Kết bạn và Follow thầy Hiếu Live:  om Tham gia nhóm hỏi bài thầy Hiếu Live:  bo ok c Tra ID ­ Mã Câu Hỏi để xem lời giải chi tiết tại website: www.thayhieulive.com  IN ĐỀ ww w fa ce [KỸ THUẬT ĐỌC ĐỒ THỊ][40 CÂU][LỜI GIẢI][TRA ID ĐỂ XEM LỜI GIẢI] https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 1/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 1 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60912 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 2 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60915  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ie uO nT hi Da iH  BÁO LỖI  BÁO LỖI c om /g ro up s/ Ta CÂU SỐ 3 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59371  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w fa ce bo ok  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 4 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60932 s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ce bo ok c om /g ro CÂU SỐ 5 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60921  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 3/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 6 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57828 iH  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI Ta  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iL ie uO nT hi CÂU SỐ 7 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57769  BÁO LỖI fa ce bo ok c om /g ro up CÂU SỐ 8 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59468  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 4/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 9 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60931 s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi Da iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ce bo ok c om /g ro CÂU SỐ 10 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60906  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 5/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 11 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60927 iH  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 12 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60930  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   ĐÁP ÁN ĐÚNG : D CÂU SỐ 13 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59168  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 6/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 14 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60907 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 15 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60935  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C  BÁO LỖI ce bo ok c om /g CÂU SỐ 16 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57580 ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL ie uO nT hi Da iH  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A w fa  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ww CÂU SỐ 17 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59518  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 18 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60926  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B  BÁO LỖI fa ce bo ok c om /g CÂU SỐ 20 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60924 ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 19 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60923  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 8/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 21 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60920 iH  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 22 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60911  BÁO LỖI bo ok c om /g ro CÂU SỐ 23 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60917  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ww w fa ce  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 9/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 24 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60910  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 25 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60936  BÁO LỖI w fa ce bo ok c CÂU SỐ 26 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60913  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 10/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 27 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59656  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI  BÁO LỖI fa ce bo ok c om /g CÂU SỐ 29 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60928 up  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  s/ Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 28 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60929  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D ww w  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 11/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 30 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60934 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 31 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60908  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi Da  BÁO LỖI  BÁO LỖI ok c om /g ro up CÂU SỐ 32 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60247  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C ce bo  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI ww w fa CÂU SỐ 33 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60909  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 34 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 59319 uO  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B ie  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  nT hi Da iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL CÂU SỐ 35 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60914  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  https://www.thayhieulive.com/xem/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 13/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 36 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57626  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D Da  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  iH oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C  BÁO LỖI /g CÂU SỐ 38 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60905  ĐÁP ÁN ĐÚNG : A ww w fa ce bo ok c om  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  ro  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  up s/ Ta iL ie uO nT hi CÂU SỐ 37 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60919 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 14/15 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 [START] ­ THẦY HIẾU LIVE 18/4/2017 CÂU SỐ 39 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60918  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  oc 01  BÁO LỖI  BÁO LỖI s/  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B LÀM LẠI ww w fa ce bo ok c om /g ro up  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.  Ta iL ie uO nT hi Da CÂU SỐ 40 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60916 https://www.thayhieulive.com/xem/ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 15/15 ... 18/4/2017 CÂU SỐ 1 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60912 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 2 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60915  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D iL  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. ... 18/4/2017 CÂU SỐ 14 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60907 01  ĐÁP ÁN ĐÚNG : B oc  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 15 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60935  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C  BÁO LỖI ce bo ok c om /g CÂU SỐ 16 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 57580... 18/4/2017 CÂU SỐ 30 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60934 01 oc  ĐÁP ÁN ĐÚNG : D iH  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY.   BÁO LỖI CÂU SỐ 31 (25 ĐIỂM) ­ MàCÂU HỎI : 60908  ĐÁP ÁN ĐÚNG : C s/  BẠN CHƯA LÀM CÂU NÀY. 
- Xem thêm -

Xem thêm: 40 câu kỹ thuật đọc đồ thị toán, 40 câu kỹ thuật đọc đồ thị toán, 40 câu kỹ thuật đọc đồ thị toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay